PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Westelijke gezanten bij Stalin Ruilverkaveling Kruiningen Einde van staking bij Haagse tram in zicht D£ BILT n Vandaag Een kansloze president in een halsstarrig Congres Zal de maarschalk toenadering afwijzen Een groots werk komt gereed VOORSPELT 10 i e Jaargang - No. 180 Uitgave van de Firma Provinciale Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 3 Aug. 1948 ABONNEMENTSPRIJS30 Ct. per week: 3,75 per kwartaal; franco per post I 4,— per kwartaal. Losse nummers 10 cent. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct mm., minimum p. advertentie Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr Mauritsstr 12. teL 102 - Terneuzen: Brouwerijstr 2 - ZlerlkzeeN. Bogerdstr G 160. tel. 26 Waarschijnlijk rijden trams en bussen Woensdag weer. Hulp van De Waarheid niet op prijs gesteld. Naar alle waarschijnlijk heid zullen de Haagse trams en bussen Woensdag: weer gaan rijden- Het tramwegper soneel, dat lid is van de Rooms-Katholieke en Pro testants Christelijke organisa ties, kreeg Maandag van zijn besturen te verstaan, dat hel tijdens een gezamenlijke ver gadering der drie bonden, die yóór of op 9 Augustus zal worden gehouden, te kiezen zal krijgen tussen een verb1 terde Haagse Joonregeling of de zogenaamde Rotterdamse regeling. Er werd aangedrongen op directe hervatting van het werk, doch beide groepen weigerden dit te doen, voor dat de uitslag van de verga dering der leden van de Ned- Ver. van Spoor- en Tram wegpersoneel, die Dinsdag avond in de Dierentuin wordt gehouden, bekend is- De vergadering van de 60 a 70 Protestants Christelijke Haagse trammannen had een kalm verloop. De aanwezigen weigerden het advies van hun bestuur op te volgen, om Dinsdag weer aan het werk te gaan, omdat zij solidair zijn met hun bedrijfsgenoten, die nog moesten vergaderen. Op de vergadering van de R-K. Bond „St- Rafael", waar een delegatie van het hoofd bestuur aanwezig was, ging het. vrij wat rumoeriger toe- Hier waren tussen de twee- en driehonderd tram- en bus mannen, die hun mening over het bondsbeleid, alsook over het beleid van de Ned- Ver. van Sppor- en Tram wegpersoneel niet onder stoe len of banken staken. Met striemende woorden werd het bestuur gezegd, dat het zich op het. gebied van de loonkwestie te weinig actief heeft betoond. Ook ver weet men de bestuursleden- dat. niemand hunner zich tij dens de eerste dagen van de staking heeft laten zien. Ook dit personeel weigerde Dins dag het werk te hervatten. Vernomen wordt, dat de drie organisaties, verenigd in de Unie Vervoer, met de H. T-M.-dirctie en de Haagse burgemeester overeen zou den ziin gekomen, om de op lossing van het conflict in zo danige banen te leiden, dat he niet-erkende stakingsco mité buiten de afwikkeling zou komen te staan, maar dat aan de wensen van het tram- en buspersoneel tegemoet zou worden gekomen- NIEUWE ONGEREGELDHEDEN. Maandag deden zich enige ongeregeldheden voor. Op de Parallelweg werd een schake laar buiten dienst gesteld en op de Nieuwe Parklaan werden stukken ijzer en kettingen op de rails gelegd. Op de Parellel- weg werden door de politie 2 personen aangehouden, die zand tussen de wissels strooiden. Op verscheidene plaatsen moest door de politie tegen on willige elementen worden opge treden. Vertegenwoordigers van het stakingscomité, deelden mede, dat er door een blad te 's-Gra- venhage („De Waarheid") Maandagmorgen tegen betaling een bulletin werd t verspreid. In dit bulletin wordt* o.m. gezegd, dat het blad, zolang de tram- staking duurt, een speciaal bul letin zal uitgeven met de laatste berichten van het stakingsfront der H. T. M.'ers. De netto-op brengst van dit bulletin zal op een steunlijst van de stakings commissie worden bijgeschre ven. Namens de voorzitter van het stakingscomité, deelden de le den Schrijver en van der Werf van dit comité ons mede, dat 't stakingscomité met dit bulletin niets te maken heeft en dat het comité niets bekend is van een steunlijst waarop de netto-op brengst van het bulletin zou worden bijgeschreven. Het comité betreurt het bovendien, dat de fractievoorzitter van de C.P.N. in de Haagse gemeente raad, de heer G. van Praag, voornemens is in de vergadering van de gemeenteraad een ver zoek tot interpellatie over de tramstaking in te dienen. Het stakingscomité acht zich mans genoeg, aldus werd verklaard, om zijn eigen belangen te be hartigen. Tijdens een vergadering van stakers werd verklaard, dat 't bijeengezamelde steunbedrag voor de stakers de 20 duizend gulden reeds heeft overschreden. Naar schatting van het sta- kingscomitè zou het aantaf sta kers thans rond de 2000 liggen. De H.T.M. telt ongeveer 2300 man personeel, zodat buiten de plm. 1800 bestuurders, conduc teurs en poetsers ook technisch personeel bij de stakers moet zijn betrokken, indien het getal 2000 tenminste juist is. GOEDE ZAKEN. De taxibedrijven die speciaal zijn ingesteld op het stadsver keer, maken het vijfvoudige aantal ritten van het aantal rit ten, dat zij voor de staking plachten te maken. De stakers hebben een mani fest uitgegeven, waarin zij het Haagse publiek verzoeken de billijkheid van hun optreden te willen inzien. Uitdrukkelijk wordt verklaard, dat de sta king door het gehele personeel wordt gesteund en onder geen enkele politieke invloed staat. is het 70 jaar geleden, dat aan Koning Willem III, naar aanleiding van de Onderwijswet-Kappey- ne, welke het bijzonder onderwijs vrijwel onmo gelijk maakte, een volks- petionnement werd aan geboden. dat door 350.000 Nederlanders en ruim 400 kerkeraden was onderte kend; viert Koning Haakon van Noorwegen zijn 76- ste verjaardag; wordt in Rusland de „Dag der Sovjet-lucht macht" gehouden. Berlijnse agenten arresteren elkaar. De Berlijnse politieagenten dreigen elkaar te zullen arres teren. Er zijn op 't ogenblik twee politiecommissarissen in functie, dr. Stumm en Mark graf. De eerste geniet Wester se, de tweede Sowjet-bescher- ming. Beide hebben de agenten bevolen niet naar orders van de ander te luisteren. De mees te agenten kozen voor dr. Stumm. Maandagmorgen had ongeveer 65 van de stedelij ke politiemacht zich onder de order van dr. Stumm gesteld. Twee beambten, die zich naar de Sowjetsector begaven om er archieven vandaan te halen, werden prompt gearresteerd. Tweeling verdronken. Zaterdagmiddag zijn in Em- pe onder de gemeente Voorst (Gld.) ter hoogte van de steen fabriek twee jongemannen van 18 jaar in de IJssel verdron ken, een tweeling uit het gezin van K. te Empe. De beide broers konden niet zwemmen. Een andere broer kon zich niet zo vlug uitkle den en zag tot zijn grote schrik de beide jongens in de diepte verdwijnen. Het Wereldgebeuren Do Engelse doel verdediger Simpson neemt de bal van het hoofd van onz? rnidvoor A. L. Appel tijdens de wedstrijd Engeland—Neucrland. Truman heeft bitter weinig succes. „Boom"-periode in de V.S. De arme president Truman glijdt hoe langer hoe verder af van het pad, dat in Novem ber ten tweede male naar het Witte Huis moet voeren; de thermometer van zijn popu lariteit zakt zienderogen. Het was al onheilspellend, dat de met veel poeha opgezette pro- paganda-tournée per trein een fiasco werd. De president sprak voor drie-kwart lege zalen. Zijn verkiezing tot candidaat der Democraten was een ma ger succes. In Washington doet het grapje opgeld, dat Truman slechts één geestdriftig aanhanger heeft; dat is hijzelf. Om zgn prestige wat op te lappen heeft Truman vorige week een weerbarstig Congres voor een extra-btfeenkomst opgeroepen ter bespreking van een langademig anti-inflatie program, dat ingeleid werd door een alarmerende redevoe ring. Op zich zelf is zulk een pro gram geen overbodige luxe. De Ver. Staten beleven op 't ogenblik een „boom"-periode, waarbij de productie in snel tempo tot gigantische cijfers omhoog gedreven wordt. De arbeidsmarkt schijnt onverza digbaar. Reeds meer dan 64 mfllioen Amerikanen zijn in het productie-proces betrok ken. De werkgevers passen al le mogelijke en voor onze be grippen vreemde middelen toe om employé's in dienst te krij gen. Sommige sturen brieven naar eertijds ontslagen perso neel met het verzoek tegen aantrekkelijke voorwaarden weer in dienst te treden. De schaduwzijde van dat alles is de snelle stijging van de prij zen, die de kosten van levens onderhoud opjaagt. Op de duur moet deze roes van het veel geroemde parti culiere initiatief de kater van een depressie tengevolge heb ben. Truman's waarschuwing daartegen, algemeen beschouwd als een verkiezingsmanoeuvre, miste elke bezielende kracht. De halstarrige Republikeinen waren, alleen ter Congresse gekomen, om er een paar we ken rond te hangen en dan zo spoedig mogelijk naar huis te rug te keren. President Truman heeft dan ook weinig plezier beleefd van MARINE-HOSPITAAL. Het buitengoed Duinrust aan de Bloemendaalse weg tc Overveen is ingericht als ma- nn^-hospitaal. Het heeft 189 bedden. de besprekingen gedurende de eerste week van de speciale zomerzitting. Van de elf pun ten in zijn anti-inflatieprogram zijn er slechts vijf in behande ling genomen, overigens zonder hoop op succes. De Republikeinen vertonen slechts enig enthousiasme bij pogingen, om de zinloze zit ting zo snel mogelijk te doen beëindigen. Zo levert ook Truman's jongste progressieve stunt slechts windeieren op. Vrijwel elke Amerikaan is er thans van overtuigd, dat in Nov. Thomas Dewey en zijn gezin 't Witte Huis zullen betrek ken, tenzij voor die tijd de hui dige bewoner met verrassende staaltjes van staatsmanswijs- heid de kansen zal doen keren en daar ziet het niet naar uit. Cassette met juwelen verdween spoorloos. Amerikaans millionnair op de „Nieuw Amsterdam" bestolen. Een schatrijke 51-Jarlge Amerikaanse zakenman uit de familie Rothschildt, met z\jn vrouw en kinderen aan boord van de „Nieuw Amsterdam" op weg naar Rotterdam, merkte reeds betrekkelijk kort na het vertrek uit de haven van New York, dat een casset te met kostbare sieraden en juwelen was verdwenen. Een onmiddellijk ingesteld onder zoek aan boord van de „Nieuw Amsterdam" en tele grafisch verzocht recherche werk in de haven van New- York leverden geen enkel re sultaat op, aldus meldt het Alg. Dagblad. De heer Rothschildt, die zich niet kan herinneren, wan neer hij de cassette het laatst heeft gezien, bekommert zich minder om de waarde welke de verdwenen sieraden en ju welen vertegenwoordigden, dan om het feit, dat zich hierbij verscheidene familiejuwelen en geschenken van hemzelf aan zijn vrouw bevinden. De heer Rothschildt is na een kort verblijf in Den Haag, met zijn gezin naar Zwitser land vertrokken. Zwendel met vergunningen voor Marshall-hulp. Volgens senator Kenneth Wherry (Republikein, Nebras- ka) wordt het effect van het Europees herstelprogram in gevaar gebracht door gezwen- del met exportvergunningen, tot bedragen van millioenen dollars. Senator Wherry schrijft In de American Magazine, dat er openlijk gehandeld wordt in uitvoerverguningen en douane verklaringen, dat dergelijke documenten vervalst worden en dat schaarse goederen ver scheept worden naar landen, die er niet voor in aanmerking komen. Zwitserse consulaten In Roemenië gesloten. De Roemeense regering heeft gelast alle Zwitserse consula ten in Roemenië te sluiten. Voorts ia -een Zwitser „onder vernederende omstandigheden" uit het land gezet. Dit vormen repressaillemaat. regelen naar aanleiding van de arrestatie in Zurich van de Roemeen Vitzianu, die ver dacht .werd van economische spionnage. De Roemeense rege ring had verklaard, dat de ge arresteerde de diplomatieke onschendbaarheid genoot. De Zwitserse regering overweegt gepaste tegenmaatregelen. Wereldconferentie van universiteiten geopend. Te Utrecht ving Maandag de wereldconferentie van uni versiteiten aan. Er waren 350 gedelegeerden en afgevaardig den van 32 landen. De Prinses- Regentes werd vertegenwoor digd door baron Baud. Aanwe zig waren de ministers Beel, van Boetzelaer en Gielen, wel ke laatste sprak namens de Nederlandse regering. Voor de Unesco werd het woord ge voerd door mr. Walter H. C. Lares. Reuter meent van niet, A.N.P. van wel. Maarschalk Stalin heeft Maandagavond de vertegenwoordigers van de Westelijke mogendheden in Moskou op het Kremlin ont vangen. Het onderhoud duurde twee uur. Na hun bezoek aan maarschalk Stalin gingen Frank Roberts, de speciale afgezant van Engeland, Walter Bedell Smith, de Amerikaanse ambassadeur, en Yves Chataigneau, de Franse am bassadeur, naar de Amerikaanse ambassade voor een gezamen lijke bespreking. Over het verloop van de be sprekingen heeft geen der ge zanten iets positiefs willen mee- dedelen. Reuter's correspondent ziet echter de diplomatieke vooruitzichten niet donker in. Surinamer pleegde moordaanslag. Zaterdagavond omstreeks half tien klonk in de Lange- straat te Amsterdam een schot uit een vuurwapen. Een 38-ja- rige Surinamer (J. Chr.) had de trekker overgehaald en daarbij gericht op zijn vroege re verloofde, een 27-jarige dienstbode uit de Langestraat. De Surinamer miste en raak te de 32-jarige chauffeur A. J. van A., eveneens uit de Lange straat, die zich in de buurt bevond. De chauffeur kreeg een wond aan de linker slaap, maar kon, na in het Binnengasthuis verbonden te zijn, naar huis terugkeren. De Surinamer werd 's avonds laat van zijn bed ge licht DRINKEBROERS. De ambtenaar van het O.M. bij het kantongerecht te Ber gen op Zoom heeft geklaagd over het toenemend drankmis bruik in het kanton. In het eerste halfjaar van 1948 wer den vijf maal zoveel proces sen verbaal opgemaakt we gens dronkenschap als in het eerste halfjEiar 1947. Er zal eventueel niet voor terugge schrokken worden om princi pale hechtenis te eisen tegen drinkebroers. Pavillion d'or ii hoofdstad. de Regelmatig komen de deel nemers aan de internationa le motorbQottocht, de Pavil ion d'Or in Amsterdam aan. Maandagmorgen omstreeks half elf werd van de West- einderplassen vertrokken om de laatste étappe van de tocht, naar Nederland's hoofdstad, af te leggen. De deelnemers zullen bijna alle ligplaats vinden in de Amstel tussen de Berlage- brug en de brug voor de Ceintuurbaan. Woensdag zal de tocht officieel in Amster dam ontbonden worden. De 100.000 en de 50.000 tegelijk er uit. Maandag zijn bij de Neder landse Staatsloterij zowel de 100.000 als de 50.000 uitge loot. De 100.000 viel op no. 19889, de 50.000 op no. 4584. De 7-jarige J. A. de Vries uit Rotterdam, is tijdens spel op een vlot in het water gevallen en ver dronken. Kosten 3.500.000 gulden Het dagelijks bestuur van de Z.L.M. heeft een excursie ge maakt naar de ruilverkaveling te Kruiningen. Het bestuur werd ontvangen door de voorzitter van de plaat selijke commissie, de heer W. J. L. de Groof, die in zijn be groetingswoord er op wees, dat dit grote verkavelingswerk nu 7 jaar aan de gang is en vermoedelijk eind 1949 voltooid zal zijn. De verkaveling omvat de Kruininger- en Oldsenderpol- der, die samen 1540 H.A. groot zijn. Belangwekkend zijn de resultaten, die ondanks tallo ze moeilijkheden door de ijver en toewijding van de Plaatse lijke Commissie zijn behaald, aldus het Z. Landbouwblad. Het is geen kleinigheid een zó lngrhpend project te maken en uit te voeren, als er 470 belanghebbenden zijn, die allen hun eigen wensen hebben; als men met ca. 20 grondsoorten te maken heeft en er snel verlopende hoog teverschillen van meer dan een meter zijn; als er waar deverschillen in aan elkaar grenzende percelen zjjn van 8001000 gulden, en be paalde (in leven gebleven) boomgaardjes gehandhaafd moeten worden. LOF. Een woord van lof is hier op zijn plaats voor het beleid van de Verkavelingscommissie en voor de medewerking, die zij het na enige schroom werd verkregen van alle be langhebbenden. Het plan tot de ruilverkave ling kwam tot stand voorjaar 1940, na de zoutwaterinunda ties van dat jaar. Het project moet gezien worden als een vorm van schadevergoeding, die de Staat geeft voor de inundatieschade. Want, al is deze schade aan de grond zelf nog wel niet hersteld (in 1944 werden gedeelten nogmaals geïnundeerd), de ruilverkave ling is een verbetering. Het is moeilijk om de waarde van sa menvoeging van verschillende percelen in cijfers uit te druk ken, maar het spreekt toch, dat er vele voorbeelden zijn, waarbij 1020 percelen tot een 5-tal grotere werden terugge bracht. Vele randsloten konden verdwijnen, en zo is er een ge val, dat hiermee reeds een zui vere grondwinst van 60 are werd verkregen. Hier staat natuurlijk tegen over, dat er nieuwe wegen en waterlopen moesten worden aangelegd, n.l. een totale leng te van 35 km. weg en 60 km. eigenaar ZVz van zijn eigen dom heeft moeten afstaan. NIEUWE DRAXNERING. De heer Govers, secretaris van de Commissie, die aan de hand van kaarten de situatie uiteenzet, deelt voorts mede, dat er van d© 1540 ha. in to taal 1100 1200 opnieuw ge draineerd moesten worden. Dit werk is nog slechts voor onge veer 1/3 gereed en zal eind 1949 voltooid kunnen zijn. De verkaveling zelf komt dit jaar klaar. Nadat op 1 December 1945 gelijktijdig aan alle be langhebbenden de plannen be kend gemaakt werden (de schattingen en opname, uit werking van de plannen waren in dc voorafgaande jaren ge beurd), kon met de eigenlijk" uitvoering begonnen worden, en, behoudens een enkele uit zondering, is dit jaar voor het eerst op de nieuwe kavels ge boerd. CRITIEK VALT MEE. Het mag tot voldoening van de Commissie strekken, dat de critiek, die er aanvankelijk nog was, thans erg meevalt. Er is hier een groots werk ver richt, waar vermoedelijk nie mand spijt van zal hebben. Grote gedeelten van de Krui- ningerpolder zijn volkomen on herkenbaar in him nieuwe ver schijning. Grote rechthoekige kavels, strakke wegen, flinke watergangen! DE KOSTEN. Dit werk zal uiteindelijk ca. 3',i millioen gulden hebben ge- Hij meent, dat Stalin de Wes telijke toenaderingspogingen niet lichtvaardig zal afwijzen, indien hij geloofd, dat ze ge meend zijn. Mogelijk is een vier-mogend- heden-conferentie op handen, die de grootste zou -ijn sinds Potsdam en tijdens welke niet alleen Duitsland maar ook an dere geschillen ter sprake zou den komen Waarnemers te Mos kou herinneren aan Stalin's uit spraak, dat er geen reden is waarom de communistische en kapitalistische systemen niet vreedzaam naast elkaar zouden kunnen bestaan. Een meer pessimistisch geluid laat de Berlijnse correspondent van het A.N.P. horen. Deze seint: WAT SOW JET-MILITAI REN MENEN. Niet alleen maarschalk Soko- lofsky, de chef der Rnssische militaire regering in Duitsland, doch ook maarschalk Rokossof- ski, de opperbevelhebber der Brand door blikseminslag. In de nacht van Zondag op Maandag woedde een hevig onweer boven Venray en omge ving. De bliksem sloeg in de woning van de heer Barents te Veltum bg Venray. De plaat selijke brandweer was spoedig ter plaatse doch het huis werd een prooi der vlammen. Het gezin van elf personen is dak loos. Tevens werd een boerderij van een elf kinderen tellend gezin te Kithoyen bg Oss in de as gelegd. Het vee was niet, de inboedel zeer laag verze kerd. Maandagmiddag sloeg de bliksem in de boerderij van de familie Houwers te Lichten, voorde. De brandweer kon wei nig uitrichten wegens gebrek aan water. De inboedel werd vrijwel geheel gered. De grote schade (ongeveer 60.000) wordt door verzekering gedekt. Sowjettrocpen in het Westen, Is onverwachts naar Moskou ge roepen. Dit is waarschijnlijk om Staiin, voordat hg dc Westelijke ambassadeurs ontvangt, over de politieke situatie in Duitsland in te lichten. Ten opzichte van de Moskouse onderhandelingen en in het bij zonder van een eventueel ge sprek der ambassadeurs met Stalin, koestert men in Russi sche militaire kringen te Karls- horst geen al te hoge verwach tingen. Men meent dat deze bespre kingen resultaat kunnen hebben, als de Anglo-Amerikanen bereid zijn de plannen om een afzon derlijke West-Duitse staat in te stellen op te geven. Aangezien men zich daarover weinig illusies maakt gelooft men, dat de pogingen om de beide partijen aan de conferen- tietafel te brengen bij voorbaat tot mislukking zijn gedoemd. Het enige punt, waarover vol gens Russische opvatting een d:.cussie zou kunnen worden geopend, betreft de vraag op welke wijze de Amerikanen. En gelsen en Fransen zich uit Ber lijn zouden kunnen terugtrek ken. Van Russische zijde zou men dan tot bepaalde concessies op ander gebied bereid zijn, o.a. prijsgeving van de Russische aanspraken op medezeggenschap bij de contröle van het Ruhrge- bied. Klaarblijkelijk rekent men er aan Russische zijde op, dat de tegenwoordige toestand van hoogspanning zal voortduren, dat ook Berlijn voorlopig in twee scherp gescheiden delen zal worden gesplitst en dat de moeilijkheden van de a.s. winter de drie Westerse geallieerden zullen nopen Berlijn te verlaten. MOLOTOF AANWEZIG. Na de bijeenkomst te Mos kou hebben de drie afgezan ten hun regeringen op de hoog te gebracht. Tegenover de pers weigerden zij zich over de con ferentie uit te laten. Molotof was aanwezig op de conferentie met Stalin. De afgezanten waren, naar het schijnt, na de vergadering in een goed humeur. Een vol gende bijeenkomst hangt af van de reactie der Westelijke vertegenwoordigers op hetgeen het Kremlin te zeggen had en van de instructies die de afge zanten van hun regeringen ontvangen. I Duel om de bal tussen de En gelsman Lee en onze midvoor Appel tijdens de wedstrijd EngelandNederland. waterleiding, waartoe iedere kost. Normaliter is bij een ruil verkaveling 70 75 van de kosten voor rekening van het Rijk en de rest voor die van de eigenaren. Door de omstan digheid, dat het hier een inun- datiegebied betrof, is van deze regel afgeweken en zal het Rijk alles bekostigen, behou dens de eventueel door de ruil verkaveling ontstane waarde vermeerdering van de gronden. Deze zou n.l. door de eigenaars aan de Staat betaald moeten worden. DE SCHATTINGEN. Op zichzelf een zeer billijke regeling. Waar dit echter ge baseerd moet worden op schat tingen en de inundatieschade daarbij nog wel jaren lang doorheen zal spelen, zal dit voorlopig niet plaats kunnen hebben, afgezien van de vraag, of het een uitvoerbare taak is voor de schatters. Het wil ve len voorkomen, dat dit gebied door de herhaalde inundaties zó zwaar beschadigd werd, dat het Rijk maar niet meer over waardevermeerdering moet praten. DAGELIJKS BESTUUR. Na de verschillende expo- sées, maakte het dagelijks be stuur, begeleid door de Plaat selijke Commissie, Burgemees ter en Wethouders en het Kringbestuur O. Zuid-Beveland van ae Z.L.M., een rondrit door de betreffende polders. Minister Gielen had een aanrijding. Beschonken fietser werd ernstig gewond. Ter hoogte van de Vaart- kamp op de weg tussen Breda en Etten heeft Zondagavond oen auto, bestuurd door minis ter dr. J. J. Gielen, een zekere W. R. uit Zevenbergen aange reden, die per fiets uit de rich ting Etten kwam. R. werd ernstig gewond en is in zorg wekkende toestand In het St. Ignatlusziekenhuis te Breda opgenomen. De fietser, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeerde en zonder licht reed, laveerde op onverant woordelijke wijze over fietspad en rijweg, zodat dr. Gielen, toen hij de man in het licht van zijn schijnwerpers op merkte, zich voor een moeilijke situatie zag geplaatst. De mi nister trachtte een 'aanrijding te voorkomen, doch slaagde daarin niet. Wél bracht hg zichzelf in moeilijkheden, door dat zijn wagen, tengevolge van het natte wegdek, begon te glijden. Dr. Gielen zag geen kans meer de fietser te ont wijken en raakte deze met het bovengenoemde gevolg. De auto glipte tussen twee bomen door in een sloot aan de rech terzijde van de weg. Geen der inzittenden, onder wie de echt- fenote van dr. Gielen en enige inderen, ondervond nadelige gevolgen van deze manoeuvre. Later op de avond kon de auto uit de sloot worden opge takeld. Het bleek, dat de wa gen geen schade had opgelo pen, zodat dr. Gielen zijn weg naar Roosendaal normaal kon vervolgen. Door trein gegrepen en gedood. Maandagmorgen werd de 74- jarige August van der Beyden uit Vierlingsbeek op de onbe waakte overweg bij Smakt- Venray, door de trein gegre pen en op slag gedood. PLAATSELIJKE BUIEN. Geldig tot Dinsdagavond: Over het algemeen veel be wolking met plaatselijk enkele regen- of onweersbuien. Later wat toenemende wind, hoofd zakelijk uit Noordelijke rich tingen. Minder hoge tempera turen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1