PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Uncle Sam geen suikeroom Ludwigshaven door zware explosie geteisterd „Nijtengo VI" belooft een succes te worden Stadsbestuur van Berlijn wordt gesplitst Hittegolf houdt voorlopig nog aan DEBILT Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit" Dr Beel confereert nog steeds. VOORSPELT: 191e Jaargang - No.176 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks. Donderdag 29 Juli 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 30 ct. per week: 3,75 per kwartaal; franco per post 4.— per kwartaal. Losse nummers 10 cent. ADVERTENTLEPRIJ S bth?ly.;;.op/zoï- WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ££,- Christelijke feestdagen. 12 ct. per rtentie f 2. P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vllaslngen: Vmnlngstr. 18-18-20 ItUd.) tel. 10 en 51 Middelburg: Londenae Kaal 29. tel. 2077 cp 2824 - Goes: L. Votst.tr. 35. tel.2415 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr Maurltsstr 12. tel. 102 - Terneuzen: BrouwerUstr 3 - Zlerlkzee: N. Boeerdstr O 160. tel. 26 Prof. Reuter burgemeester van het Westelij k deel. SOWJET-LEGER HOUDT MANOEUVRES. De buitengewone vergade ring v. de Berlynse gemeente raad van vandaag belooft een stormachtig verloop te zullen hebben. In de kringen der communistische minderheid re kent men er op, dat de situ atie er toe zal leiden, dat een speciaal bestuur en een afzon derlijk politie-apparaat zullen worden geschapen voor de Drie Westelijke sectoren. Algemeen is men van me ning, dat prof. Ernst Reu eer, die verleden jaar reeds tot eerste burgemeester van Ber lijn werd gekozen, doch wiens installatie door een veto der Sowjet-Russen werd verhin derd, thans zal worden be noemd tot burgemeester van West-Berlyn. Professor Reuter was, toen hij in 1918 uit Russische krijgsgevangenschap terug kwam, overtuigd -communist. Later ging hij over naar de sociaal-democratie en toen Hitier aan de macht kwam moest hij uitwijken. VERPLAATSING HOOFDBUREAU VAN POLITIE Stumm, de door de Weste lijke bezettingsmogendheden aangewezen politie-prefect van Berlijn, heeft Woensdagavond bekend gemaakt, dat het hoofdbureau van de Berlynse politie op 2 Augustus van de Russische sector naar de Ame rikaanse sector zal worden verplaatst. „Alle Berlijnse politieman nen, die trouw willen blijven aan de constitutie, moeten zich melden aan het nieuwe bureau," aldus Stum. Van nu af aan moeten alleen de door het nieuwe hoofdbureau in de Amerikaanse sector gegeven orders als geldig beschouwd worden." Markgraf daarentegen heeft op de Berlynse politiemannen een beroep gedaan, de orders van Stum te negeren. Vglgens de correspondent van het A.N.P. ontwikkelen de Sowjet-Russen rondom Ber lijn een buitengewone activi teit. De militaire instllaties tussen Zossen en Wunstorf, Critiek op Belgisch koloniaal bestuur. De trus tschapsraad van de V.N. heeft zijn goedkeuring gehecht aan een critisch rap port over het Belgisch be stuur in het Afrikaanse trustgebied Roeanda-Oeroen- di. Men heeft bevonden, dat 3.718.000 inheemsen in feu dale omstandigheden leven en weinig stem hebben in de regeling van hun eigen aan gelegenheden. Het onderwijs was onvoldoende. De econo mische voordelen die 't land opleverde, kwamen in onvol doende mate ten goede' aan de inheemse bevolking. Amerikaanse superfort in zee gestort. Een der drie Amerikaanse superforten die een vlucht om de wereld maken, is Dinsdagavond kort na het op stijgen bij Aden in zee ge stort. Een overlevende, een sergeant, is inmiddels door een visser gered. De red dingspogingen werden door slecht zicht belemmerd. Gevreesd wordt, dat onge veer 19 inzittenden om jiet leven zijn gekomen. De haai en zijn talrijk op de plaats van het ongeluk. Begin van herrie bij Wenen Alle uitgangen op één na (de Semmering-route) zijn afgeslo. ten voor Britten, die Wenen willen veriater. Dit is een ge volg van de weigering der Sowjet-autoriteiten om de pas sen af te stempelen. De Semmering-route is twee maal zo lang als de normale weg naar het muziekfestival te Salzburg. Italiaan zwom in 12y2 uur over het Kanaal. Het is de Italiaanse paarden fokker Gambi gelukt het kanaal van Andresselles bij Kaap Griz Nez naar Dover over te zwem men. Van morgen vroeg vond men de Italiaan, die de tocht in 12 uur en 36 minuten had vol bracht, uitgeput op een pier lig gen. Gambi, die in zijn woonplaats Ravenna bekend staat als een goed afstandzwemmer, had ge durende de nacht met veel wind te kampen gehad. Bij het nade ren van de Engelse kust, bleek de volgboot plotseling niet meer verder te kunnen, zodat de zwemmer het laatste deel geheel alleen moest afleggen. ongeveer 40 km. ten Noorden van Bcrlyn, wordt in allerijl gerestaureerd en uitgebreid. De ondergrondse kazematten worden voorzien van de mo dernste apparaten voor radio en radar. Een ondergrondse miniatuurspoortrein en een stelsel van electrisch© lichten verbinden de diverse comman dostations. Naar verluidt zal daar het hoofdkwartier van het Westelijk Sowjetleger, dat tot dusverre te Insterburg in Oost-Pruisen en bij Breslau was gestationneerd, worden gevestigd. Tegelijkertijd worden tussen de Oostzee en het Thüringer- Woud door het Sowjet-leger manoeuvres op grote schaal gehouden. Aan deze oefenin gen zouden vier pantserlegers met 35 divisies van elk onge veer 10.000 man deelnemen. De westelijke mogendheden op bezoek bij Stalin? Naar te Parys van gewoon lijk betrouwbare zyde wordt vernomen, zullen de afgezan ten van de drie Westelijke mo gendheden in Moskou voor stellen, dat maarschalk Stalin hen tegelijk zal ontvangen, wanneer zij, zoals overeenge. komen, contact zullen opnemen met de Sowjet-regering. Voorts is van dezelfde zijde medege deeld, dat de drie Westelijke mogendheden zijn overeenge komen, dat haar vertegen woordigers ieder afzonderlijk eerst een onderhoud met Mo- lotof, de Russische minister van buitenlandse zaken, zullen trachten te verkrijgen om in het kort hun standpunt inzake Duitsland uiteen te zetten en zekere stappen voor te stellen ter voorbereiding van bespre, kingen tussen de vier mogend heden. Iedere ambassadeur zal Molotof een aide-memoire overhandigen. Het Deense zeiljacht „Oden- se" liep bij Terschelling aan de grond. De reddingsboot „Branda- ris" heeft het schip losgetrokken. Europese landen moeten zich zelf helpen. Marshall-missie in Nederland De heer Alan Valentine, het hoofd van de Amerikaan se missie in Nederland voor het plan Marshall, heeft in een onderhoud met persver tegenwoordigers zyn inzich ten in het werk dezer missie en In die van 't plan Mars hall in het algemeen kenbaar gemaakt. De heer Valentine wilde nog eens onderlijnen, dat het E. R. P. in genen dele een steunverlening, een „relief" betreft, maar dat het alleen de economische ontwikkeling van de 16 landen wil helpen versterken. Deze landen zul len zichzelf moeten helpen. De V.S nemen- in hef ge zamenlijke plan van de eco nomische opbouw van Euro pa slechts het kleinste on derdeel in, aldus de heer Va lentine. „zy verstrekken slechts geld, maar belangrij ker is de geest, de intelligen tie, de industriële ontwikke ling, de krachtsinspanningen, die er van de 16 landen ge- zamenlyk moet uitgaan." Hy merkte op, dat er slechts 5 der goederen komen van het plan Mars hall, maar dat de overige 95 door de 16 landen zelf worden voortgebracht. De Europese landen dragen de verantwoordelijkheid om 't plan tot een succes te ma ken. „Wy willen slechts deze 4 jaren meehelpen, om de Europese landen het peil te doen bereiken, dat men zich in uitzicht gesteld heeft." Hij zag de E.C.A -missie als een werkgroep. „'Wij wil len slechts onze beste krach ten geven, trachten te be grijpen, te helpen, om als onze taak vervuld is, naar huis te gaan." De missie zal slechts klein zijn. Dat is mogelijk, omdat er door de ambassadeur der V. S. en zijn medewerkers aan de ambassade reeds een belangrijke bijdrage tot het werk geleverd is en nog wordt. GEEN EXPORT VAN s KAPITALISME. De heer Valentine merkte op, dat men in de V. S. voor de vrije onderneming is. Dat betekent niet, dat de V.S. door het plan Marshall an dere landen willen aanmoedi gen him opvatting van deze materie aan andere landen op te dringen. Elk land heeft zijn eigen politieke op vattingen Het is niet waar, dat de V.S. hun egen opvat ting in andere landen ingang zouden willen doen vinden, die gedachte is zelfs absurd, want de V.S. zouden dat zelfs niet kunnen, als zy dat zou den willen. Wel hebben de V.S. het recht te verlangen, dat door de 16 landen de meeste ener gie wordt ontwikkeld, om het plan tot een succes te ma ken. Die landen zouden zich zo nodig opofferingen dienen te getroosten. De toestand in Ned. Indië noemde hy zeer belangryk voor Nederland en voor de gehele economische opbouw van West-Europa. Hy hoop te, dat hierin zo spoedig mo gelijk klaarheid zou gebracht worden. Dit werk is in han den van de Nederlandse re gering. De E. C. A.-missie in Nederland zal daarby zeer zeker betrokken zyn. Tydens het bezoek van H.M. de Koningin aan Sluis, nam H.M. op de Groene Wallen de met Oranjelinten omwikkelde boompjes in ogenschouw, die een onderdeel vormen van het jubileumgeschenk. Links van H.M. burgemeester A. F. J. Aemoudts, rechts de Commissaris der Koningin jhr. mr. A. F. C. de Casembroot en de Praeses van de Algemene Senaatsvergadering, de heer J. Dryber, die het geschenk overhandigde. Geen mals meer In het brood. Nadat in April de samenstel ling van het brood reeds een belangrijke verbetering heeft ondergaan doordat het percen tage maisbloem in de brood- bloem werd verminderd, zal met ingang van 1 Augustus de maisbloem geheel uit de brood- bloem verdwijnen, zo deelt het ministerie van landbouw, visse rij en voedselvoorziening mee. Na deze datum zal de brood- bloem bestaan uit 20 pet. bui tenlandse of inlandse rogge en 80 pet. buitenlandse tarwe, uit- maling 85 pet. Handelsmarges voor de groentehandel Ingetrokken. De bestaande wettelijke voor geschreven handelsmarges in de groentehandel zijn ingetrok ken. Deze marges waren des tijds bedoeld om excessen in de groenteprijzen tegen te gaan. Het spreekt echter vanzelf dat de overheid op de ontwik keling van de groenteprijs een wakend oog houdt. Dr* da Costa Gomez terug naar Curasao. Mr. dr. M. F. da Costa Gomez, vertegenwoordiger van Curasao, in Nederland, en de heer W. R. Plantz, ondervoorzitter van de Staten van Curasao, zullen van daag per K.L.M. naar Curasao terugkeren. Nieuwe lening voor Nederland? Naar uit officiële bron wordt vernomen bestaat de mogelijk heid, dat Nederland een ge combineerde lening zal ont vangen van de Wereldbank en paticuliere Amerikaanse ban ken ten bedrage van in totaal ongeveer 12 millioen dollars. Deze lening zou bestemd zyn voor de financiering van de aankoop van schepen. Slagers willen hoger vleesrantsoen. De Alg. Ned. Slagershond ver gaderde te Apeldoorn. Bespro ken werden een aantal proble men in het Slagersbedrijf. De bondsvoorzitter, de heer B. v. d. Eijk, zeide, dat de afschaffing van de leveringsplicht funest is,gebleken. De vleesvoorziening is daardoor in gevaar gebracht Intussen bestaat er kans op een bevredigende oplossing. Om de zwarte handel de kop in te drukken is opvoering van het vleesrantsoen tot 300 gram per hoofd noodzakelijk. Wanneer 't prijspeil van vlees aangepast wordt aan dat van België en Luxemburg, zal dit een verho ging van de vleesprijzen beteke nen. Naar schatting 2000 doden en gewonden. Door een zware explosie in een werkplaats van hot I.G.- Farben-complex zyn in de stad Ludwigshaven talrykc ge bouwen ingestort of van de daken beroofd. Het aantal doden wordt op 600 geschat en het aantal gewonden op 1400. Uit alle delen van de Palts en Mannheim spoedden brand, weren en politieversterkingen zich naar Ludwigshafen. Leden van het Rode Kruis, politiemannen en brandweer lieden, die de slachtoffers hiel pen bevryden, droegen zuur stofmaskers. Met uitzondering van het hoofdbureau van po litie was Ludwigshafen tele fonisch van de buitenwereld afgesloten. Urenlang kon men de plaats van de ramp niet bereiken tengevolge van hevi. ge gas- en rookontwikkeling. Grote branden konden van Mannheim uit, aan de overzyde van de Ryn, worden waarge- Krekelplaag in Ossendrechl. Ossendrecht heeft naast een rattenplaag en een coloradokever- plaag thans ook een kre kelplaag te verduren. De vuilnisbelt nabij de Berg hoeve op het Kalfven schijnt voor deze muzi kale diertjes een dorado te zyn, terwyl ze hun gebied regelmatig uit breiden. Voor de omwo nenden is hun aanwezig heid, vooral door het ge luid dat zy voortbrengen, een welhaast ondraagly- ke plaag. Een afdoend middel ter bestryding heeft men nog niet kun nen vinden. Veranderingen voltrekken zich slechts langzaam. Gedurende de laatste 10 da gen zijn er belangryke wijzi gingen in de luchtdrukverde ling over Europa en het aan grenzende zeegebied van de Atlantische Oceaan opgetre den, waardoor zich in geheel West-Europa een periode met grote warmte heeft ontwik keld. Afgelopen weekend nader den deze warme luchtmassa's uit het gebied van de Golf van Mexico Europa. Hierby vormde zich tegelykertijd een uitgebreid hogedrukgebied over Europa met centrum bo ven het Oostzeegebied. Dit had tot gevolg, dat de depres sie die deze warmte had aan gevoerd in Noordelyke rich ting afboog en verder zonder het weer op het vasteland nog Vele attracties tijdens de tentoonstellingsdagen Zaterdagmiddag om 2 uur zal de Commissaris der Ko ningin in Zeeland, jhr, mr. A. F. C. de Casembroot, de zesde Handel-, Nyverheid- en Industrietentoonstelling „Nij tengo" te Goes openen. Grote gebeurtenissen wer pen hun schaduw vooruit. Zo is het thans ook in Goes. Evenals de vyf voorgang sters van deze tentoonstelling zal ook déze expositie een ge beurtenis voor Zeeland en speciaal voor de Bevelanden worden. Ondanks de tropische hitte wordt er in het Schuttershof hard gewerkt. Men zal echter nog harder gaan werken. Hoe is het dikwyls met dergelijke gebeurtenissen De laatste dagen voor de opening moe ten er nog bergen werk ver zet worden. Er begint echter al tekening in de opstelling te komen. Voor zover het thans reeds is vast te stellen belooft de Nytengo VI «-at byzonders te worden. Zy behoeft niet onder te -doen voor vroegere Nytengo's waarmede de or ganisatoren terecht veel suc ces oogstten en een goede re putatie verwierven. In totaal zullen er in de zalen van het Schuttershof ongeveer 45 stands komen, voor het merendeel afkomstig van Zeeuwse zakenmensen. Het voorplein van het Schut tershof ondergaat thans een complete metamorphose. De entrée van de Nytengo moest namelyk iets monumentaals worden; er wordt een grote poort gebouwd, die het hele plein beslaat en reeds van ver de aandacht trekt. ATTRACTIES. Iedere avond zal er in de verlichte Schuttershoftuin een concert gegeven worden. Een tentoonstelling zonder muziek gaat immers niet. Bij gunstig weer zal dit een aantrekkelijke afwisseling voor de tentoon stellingsbezoekers betekenen. Zaterdag 31 Juli concerteert het pyperscorps „Excelsior", Maandag 2 Augustus het mu ziekgezelschap „Kolping's Zo. nen" uit Bergen op Zoom; Dinsdag 3 Augustus „O.K.K." uit Wemeldinge; Woensdag 4 Augustus „Excelsior". Donder- daf 5 en Vrijdag 6 Augustus de „Showband"; Zaterdag 7 Augustus de Koninklyke Ac cordeonharmonie „Apollo" uit Tilburg. Alle gezelschappen zullen te voren nog een mars door de stad maken. Een byzondere at. tractie vormt verder de z.g. Bierkelder, die op alleraardig ste wijze met verlichting en wandschildering tot een gezel lig aantrekkelyb geheel is om getoverd. Men kan hier op ve. lerlei manier de inwendige mens versterken. De muziek van een speciaal orkestje zal ook daar nog de stemming verhogen. In de verlichte tuin is er na het sluitingsuur van de ten toonstelling nog gelegenheid tot dansen, Danslustigen kun nen hun hart ophalen. Iedere dag zullen er frnaie pryzen besohlkbaar worden ge steld voor de zoveelste bezoe. kers. ERE-COMITÊ. Tenslotte kan nog worden vermeld, dat er een ere-comité is samengesteld, waarin de volgende heren hebben zitting genomen: jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, Commissaris der Koningin, mr. dr. A. J. J. M. Mes, Heinkenszand, en C. Phi- lipse te 's Heer Arendskerke, leden van G.S., rar. W. C. ten Kate, burgemeester, A. Buys en J. J. van Melle, wethouders (wethouder A. dc Roo is voor. zitter Van de tentoonstellings commissie), Joh. Pilaar, oud notaris, J. H. Roozc, voorzit ter van de „Hanze", J. J. Du. vekot, vice-voorzitter „Han delsbelangen", J. M. van Bom mel van Vloten, voorzitter suikerfabriek „Dinteloord", al. len te Goes, jhr. mr. D. van Doom, Wilhelminadorp, voor zitter V.V.V., F. P. O. M. Koch, St. Jansteen en A. S. de Jonge, Middelburg, resp. voor zitter en secretaris Kamer van Koophandel en Fabrieken. Geen bandencontröle bij de Belgische grens. Uit officiële bron verneemt de K.N.A.C., dat de contóle op banden aan de Belgische grens is ingetrokken. Film van de maand. Het bestuur van de Neder landse Filmclub verleent aan de door Edward Dmytryk vervaar digde R.K.C.-film „Corossfire" (Kruisverhoor) het praedicaat „Film van de maand". Adspirant-kanaalzwemmer bleef 15 uur in het water. Heel Durgerdam was Woens dagavond uitgelopen, toen de 20-jarige Dick Schermer uit Venhuizen, die adspiraties heeft om het Kanaal over te zwem men, in de Amsterdamse rand gemeente uit het water kroop na een trainingstocht van ruim vijftien uur. Om tien minuten over half vijf 's morgens dook Dick, zwaar ingevet met reuzel, in het IJsselmeer, om even na acht uur gisteravond bereikte hij Durgerdam. Zyn voedsel ont ving Dick van een volgbootje, van waaraf hem biscuit, gekook te eieren van tijd tot tijd in de mond werden geduwd. Afgezien van een kleine inzinking had de tocht een uitstekend verloop. De jongeman bevond zich in uitste kende conditie. verder te kunnen beïnvloeden, over IJsland verdween. Na Zondag konden de ma ximumtemperaturen tengevol ge van de sterke bestraling van de zon en de aanwezigheid van de inmiddels in de hogere lagen aangekomen warme lucht elke dag hoger worden. In geheel West-Europa be gon een hittegolf. Dinsdag stegen de temperaturen in ons land byna overal tot boven de 30 graden en in Eindhoven zelfs tot by'na 34 graden. Al leen in sommige plaatsen -aan de kust waar de wind over wa ter was gestreken, bleven de maximumtemperaturen lager. In de nacht daalde het kwik op sommige plaatsen niet be neden de 20 graden. De lucht, die zich nu boven West-Europa bevindt is zo warm dat de maximumtemperaturen hier en daar op kunnen lopen tot on geveer 35 graden. By 'deze temperatuur be gint de opbouw van de atmos feer echter onstabiel te wor den, zodat vorming van ver spreide hitte-onweders in de- namiddag mogelyk wordt. WEL ENIGE VERANDERING OP KOMST. Inmiddels is de luch'. ..uk- verdeling nu wel weer aan langzame wijzigingen onderhe vig. Het hogedrukgebied boven de Oostzee breidt zich over de Balkan uit en boven Zuid- Frankryk en de Golf van Bis- caye ontwikkelde zich eer. vlakke depressie, waardoor ook in ons land de barometers lang zaam dalen. De kansen op vor ming van warmte-onweders in de namiddag worden daardoor geleidelyk iets groter, maar het eind van de hittegolf is toch nog niet in zicht. Wel zullen over enkele dagen wat koelere oceanische luchthoe- veelheden van het Zuid-Wes ten uit over Frankryk gaan doordringen, doch deze lucht wordt bij het opdringen in Noord-Oostelyke richting nog weer flink verwarmd. De veranderingen voltrekken zich echter maar heel lang zaam, zodat de eerste paar da gen het buitengewoon warme weer nog blyft aanhouden met hoge nachtelyke minimumtem peraturen en veel zonneschyn overdag. Hoogleraren 7e faculteit benoemd. De gemeenteraad van Amster dam heeft na enige discussie en geheime zitting benoemd tot hoogleraar in de wetenschap der politiek, mr. dr. J. Barents en tot hoogleraar in de beginse len der economie, alsmede in de economische en sociale politiek dr. S. Kleerekoper. Het betreft hier benoemingen aan de z.g. 7e faculteit. nomen. De straten van Mann heim waren bezaaid met glas scherven. In Ludwigshafen werden de sirenes verschillen de keren in werking gesteld. De geweldige fabrieken van de I.G. Farben te Ludwigsha. fen, vroeger één van dc voor naamste centra van de Duitse chemische industrie, strekten zich vóór de oorlog over een afstand van bijna 5 k.m. uit langs cte Westelijke oever van de Rijn. Tijdens de oorlog wer den de fabrieken herhaaldelijk zwaar gebombardeerd. EEN OOGGETUIGE VERTELT. Een ooggetuige, die het to neel van de ramp in ogen schouw genomen heeft, vertel de, dat hy op zyn weg man. nen ontmoette met groene, gele, blauwe of witte .gezich ten, arbeiders van de fabriek, die tengevolge van de ontplof fing met verschillende kleur stoffen besmeurd waren. Vele gewonden dropen van het bloed, doordat him slagaders door glasscherven waren ge raakt of gesprongen waren door de hevige luchtdruk. In Ludwigshafen is geen ruit heel en in Mannheim is een groot aantal ruiten verbrijzeld. Over het terrein van de ontploffing hangt een scherpe lucht, die volgens chemici van phosgeen- gas afkomstig zou kunnen zyn. Men vermoedt, dat de ramp door ontbranding van aethyl. chloride is ontstaan. Een Duitse dokter, die een man bekneld vond onder een ruïne, zag zich genoodzaakt het slachtoffer terstond met een gewone timmermanszaak een been te amputeren. Amerikaanse legerauto's werden over de Ryn gezet om gebruikt te worden voor het wegvoeren der slachtoffers. Ambulances uit Heidelberg en Mannheim gingen over en weer over de rivier. De Fransen zonden auto bussen vol Duitse verpleegsters en dokters uit Kaiserlautem, 32 kilometer van de plaats des onheils verwyderd. De kabinetsformateur dr. L. J. M. Beel heeft Woensdag op nieuw de heren mr. W. F. Schokking, wethouder van Am sterdam en prof. mr. P. Lief- tinck, demissionnair minister van Financiën, ontvangen en bovendien een onderhoud ge. had met de voorzitter van de Tweede Kamer, mr. J. R. H. van Schaik. Nog altyd formeert heel Den Haag dapper mee en men heeft daarby, uitgaande van wat bekend geworden is om trent bijeenkomsten, die dr. Beel met verschillende perso nen gehad heeft, reeds een ka binet voor elkaar. De heer Beel schijnt er echter altyd nog wat meer moeite mee te hebben dan de politiek geïnteresseerde Hagenaars. Er is weer een nieuwe naam opgedoken, namelijk die van mr. L. A. Donker van de Partij van de Arbeid, die in aanmer. king zou komen voor de por tefeuille van Justitie. Minister van Maarseveen, die tot nu toe het departement van Justitie beheerde, zou dan verhuizen naar Binnenlandse Zaken, waar de heer mr. dr. P. J. Witteman niet terugkeert. (Nadruk verboden.) Twee doden bij motor ongeluk. Dinsdagavond had te Rijs- oord by Ridderkerk een ern stig ongeval plaats dat aan twee personen het leven ge- kostte. De 38-jaxige kleerma ker van D. uit Barendrecht, reed met zyn elfjarig zoontje per motorrijwiel op de Ryks- straatweg toen een vrachtau to uit tegenovergestelde rich ting een erf opreed, hetgeen door van D. niet werd opge merkt. De botsing was zo he vig, dat beide slachtoffers 'n schedelbasisfractuur opliepen en onmiddelijk werden gedood. WESR WARM. Geldig tot Donderdagavond. Weer warm en zonnig weer, echter met een kleine kans op enkele verspreide warmte-on weders in de namiddag in hc' Zuiden van het land. Meest matige wind uit Oostelijke richtingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1