PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Maarschalk Tito zou Marshall-hulp wensen 0£ BILT Nota s aan Moskou voorbereid door het Westen Vandaag Prof, Romme sprak over het Indonesische probleem Tertiair wegenplan in Zeeland VOORSPELT 191e JaargangNo.154 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 3 Juli 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 30 ct. per week; 3,75 per kwartaal; franco per post 4,— per kwartaaL Losse nummers 10 cent. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct per mm., minimum p. advertentie 2. Giro nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux te Vlissingen Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 5:. tel 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2-Zierikzce: N. Bogerdstr C160. tel. 26 Sowjet-lnstructie aan burgemeester van Berlijn „Amerika moet stappen doen om de Russische blokkade in Berlijn te doen beëindigen", aldus verklaarde William Draper, Amerikaans onderminister vandefensie, op een persconferen tie te Berlijn. „Indien de blokkade voortduurt zal het zeer jnoeilijk zijn de industrie van Berlijn op gang te houden". Op de vraag of hij niet van oordeel was, dat er ernstiger maat regelen dan voedselaarivoer genomen moesten worden, ant woordde Draper: „dat zou zeer zeker mogelijk zijn". Hij wil de daar niet verder op ingaan. op te richten. Daardoor zal het bestuur in de Duitse hoofdstad binnenkort in tweeën zijn ge splitst. Het kabinet der Ver. Staten is Vrijdag bijeen geweest om de toestand te bespreken. Vermoedelijk zullen vandaag gelijkluidende nota's van de Ver. Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk gereed komen, die aan de Sowjet-Unie gestuurd zullen worden. In deze nota's zal worden verklaard, dat de Russische tactiek in Berlijn zal worden beschouwd als een maatregel, gericht tegen de burgerbevolking, waardoor de menselijke voorschriften met voeten worden getreden. De eis zal worden gesteld, dat een einde komt aan de blokkade in Berlijn en het vier.rmogendhe- denbestuur over de stad wordt hersteld. Men verwacht niet, dat de nota's in ultimatieve vorm zullen zijn gesteld. De drie Westelijke mogendheden hebben voorts besloten in de Westelijke sectoren van Ber lijn een eigen kommandantur HET STEEKSPEL BERL'JN spoort f*i§ a rBer"frICARTO-4664 Arabieren verwerpen Bernadotte's voorstellen. De secretaris-generaal van de Arabische Liga, Azzam Pasja, heeft medegedeeld, dat de Liga de vredesvoorstellen van Graaf Bernadofc e voor Palestina heeft verworpen. Geïnterneerden op Cyprus naar Palestina, Engeland heeft de regering van Israël verzocht de twee Joodse immigratieschepen „Pan Crescent" en „Pan York" naar Cyprus te- zenden om de 14-000 Joden, die niet tot de weerbare manschappen behoren, naar Palestina te brengen. Onder militair per soneel worden gerekend alle mannen tussen 18 en 45 jaar, die niet lichamelijk onge schikt zijn. De Joden protesteren erte gen, dat de weerbare perso nen niet ook" vervoerd kun nen worden. VERLENGING VAN HET BESTAND? Trygve Lie heeft meege deeld, dat hij op verlenging van het bestand in Palestina hoopt, indien op 9 Juli, de dag, waarop hét wapenstil standsverdrag afloopt, geen definitieve regeling van het geschil getroffen is- Nieuwe gewelddaden op Malakka. Gewapende Chinese verzets lieden hebben het dorp Koe- lai aangevallen, waarbg drie personen gedood werden. Zij lieten in het dorp, posten met de leuze „weg met het Britse imperialisme". Het was zo meldt Reuter," de grootste tot dusver door verzetslieden op Malakka uitgevoerde aanval en hij verried „nauwkeurige organisatie". Te Berok zo werd verder gemeld, is een Chinese rent meester door vijf personen neergeschoten. Er wordt verder melding gemaakt van het vinden van communistische literatuur en emblemen door de politie. Eén dag algemene staking in Italië. Vrijdagmiddag hebben alle arbeiders in de Italiaanse in dustrie het werk neergelegd om hun looneisen kracht bij te zetten. De staking duurde tot middernacht Het aantal arbeiders in de Belgische mijnen bedroeg per einde April van dit jaar 168.973 van wie 98.195 Bel- ROBERTSON WIL SOKO" LOFSKY ONTMOETEN. De Britse militaire gouver neur in Duitsland, generaal Sir Brian Robertson, heeft de Sowjet-maarschalk Sokolofsky een brief doen toekomen, waar in hij zich bereid verklaart hem te ontmoeten teneinde de mogelijkheden te hespreken van de heropening van het ver keer tussen Berlin en de Wes telijke zönes. Generaal Robertson heeft de Sowjet-maarschalk verzocht aan te geven, wanneer onge veer de spoorweg Berlijn Helmstedt heropend zou wor den en tevens heeft hij de ver zekering verlangd, dat het bootverkeer door de Sowjet- zóne niet zou worden bemoei lijkt. Ook verlangde hij weder- opstelling van de autoweg BerlijnHelmstedt. ORDER AAN MEVR. SCHRöDER. De Russische autoriteiten in Berlijn hebben de waarnemend burgemeester, mevr. Schroder, geïnstrueerd in het vervolg slechts rekening te houden met Sowjet-Russische verordenin gen Voorschriften van de andere bezettende mogendheden heb ben volgens de Russische in structies in Berlijn geen waar de. Het nieuws van de Russi sche verordening werd Vrij dagmiddag door de Berlynse communistische leider Her mann Matern tijdens een bij eenkomst van het Duitse volks congres bekend gemaakt. „De tijd vooreen beslissing is aan gebroken", aldus Matern. „Wij zullen nu zien of Berlijn in stukken verdeeld zal worden of dat het onder één bestuur zal komen. Daar het midden in de Sowjet-zóne ligt. moet het in het economische stelsel van deze zóne worden gevoegd. STEENKOOL UIT DE LUCHT. Naar het Amerikaanse mi litaire bestuur mededeelt zul len Britse transportvliegtuigen nu ook steenkool voor West Berlijn gaan afwerpen. Als plaats voor de droppings is aangewezen het Olympisch Stadion, dat voor de spelen van 1936 is aangelegd. De droppings zullen by daglicht worden uitgevoerd en de nach telijke uren worden gebruikt om de afgeworpen steenkool weg te voeren. NEDERLANDSE AUTO DOORGELATEN. Een Nederlandse vrachtauto was Vrijdagmiddag het eerste geallieerde'transport, dat door de Sowjet-grenspost te Helm stedt werd doorgelaten sedert Zondag 20 Juni. De wagen be hoorde aan een groente-export bedrijf te Hillegom en vervoer de groente, die ten dele bestemd was voor de restaurants in dei Sowjet-zóne. Gestapo-mannen worden aan Nederland uitgeleverd. Vier Gestapo-mannen, die tjjdens de oorlog in Noord- Frankrjjk hebben gewerkt, z\jn door een Frans militair tribunaal te Rijsel ter dood veroordeeld. A.F.P. meldt, dat zjj aan Nederland zullen worden uitgeleverd om te ant woorden op andere beschudi- gingen van oorlogsmisdaden. Een vyfde Gestapo-man werd vrijgesproken, ook hg komt naar Nederland. „Tante Bertha" krijgt zes jaar. De als „Tante Bertha" be kend staande 51-jarige me vrouw B. M. van der H.K., tijdens de bezetting een be kende figuur in de Rotter damse illegaliteit, is gister morgen door de Rotterdam se Kamer van het Haagse Bijzondere Gerechtshof ver oordeeld tot zes jaar gevan genisstraf met aftrek en ont zetting uit de beide kies rechten voor de tijd van twaalf jaar. De eis luidde tien jaar. Haar was ten laste gelegd aan verschillende Joden tij dens de bezetting grote be dragen te hebben afhandig gemaakt. ...viert de K.N.A.C. in Den Haag haar 50-jarig bestaan; ...viert het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genoot schap zijn 75-jarig be staan. MORGEN ...vieren de Ver. Staten van Amerika hun onaf hankelijkheidsdag; ...is het zes jaar geleden, dat Montgommery by El Alemein de Duitsers on der Rommel tot de te rugtocht drong; ...ls het 100 jaar gele den dat de Franse staatsman en schrijver Chateaubriand te Parijs overleed. NEDERLAND WIL BERLIJN HELPEN. Het A. N. P. verneemt te bevoegder plaatse, dat Ne derland aan de Britse rege ring te kennen heeft gege ven, zo nodig enig voedsel voor de bevolking van West- Berlgn ter beschikking te zul len stellen. Verhouding Joego.Slavië-Albanië vertroebeld. Telegram aan Stalin. Volgens het Italiaanse blad ,Giornale della Sera" heeft maarschalk Tito aan de Wes telijke mogendheden voorgc- s .eld, van zyn eisen jegens Triëst af te zien in ruil voor Marshall-huJp. Het blad meldt, dat leidende kringen in Bel grado reeds een maand op de hoogte waren van deze plan nen van de Kominform en dat gedurende die periode onder handelingen zgn gevoerd met de Ver. Staten over hulp vol gens hét plan Marshall. De communisten in Triëst bevinden zcih -thans in een moeilijk parket. Het conflict tussen Tito en Moskou heeft hen overdonderd en velen va.n hen weten niet welke houding aan te nemen. Nr. de Albanese verklaring, waarin Tito en de zgnen wor den beschuldigd van verraad, is de verhouding tussen Joe- go Slavië en Albanië ernstig vertroebeld geworden. De Albanese minister van binnenlandse zaken heeft de verkoop van Joego-Slavische kranten verboden. De Albane- minister van opvoeding heeft bevolen alle voor Joego slavië gunstige uitspraken uit de schoolboeken te verwijde ren. Alle porttretten van Tito moeten van de muren worden gehaald. Dat heeft reeds tot enkele incidenten aanleiding gegeven. In het gebouw van de spoor wegen t~. Tirana ontstond een handgemeen tussen Joego slavische en Albanese em- ployé's, toen een portret van Tito vernield werd. Vrijdagavond hebben de lei dende leden van het een rale comité der Joego-Slavische communistische Party gedu- I,V01K n' rende enkele uren in het mi- 1 wezen" nlsterie van buitenlandse za ken vergaderd. Daarna kwa men zy in het hoofdkwartier der partij büeen. Men verwacht de bekendmaking van een be langrijke verklaring. Het was de eerste maal, dat de leidende leden in het mini sterie byeen komen. TELEGRAM AAN STALIN. Vijftienduizend leden van het Joego-Slavische volksfront hebben tot generaalissimus Sta lin het verzoek, gericht „al het mogeiyko te doen om herroe ping te verkrygen van de on gegronde beschuldigingen tegen ons land, onze party en ons centraal comité". Geen verzachting richtlijnen uitwijzing Duitsers. Op vragen van het Tweede Kamerlid, de heer Roolvink over de uitwijzing van Duit sers, heeft de. minister van justitie geantwoord, dat hii geen termen aanwezig achtte jam nogmaals tot herziening van de richtlijnen voor de uitwijzing1 van vóór de oorlog hier te lande gevestigde Duitsers over te gaan- De aanvankelijke richtlijnen werden reeds tweemaal ver zacht. Als gevolg van reeds ver zachte richtlijnen worden in de practiik thans vrijwel al leen Duitsers, die zich tijdens de oorlog willens en wetens tegenover het Nederlandse volk hebben gesteld, uitge- KORTE PRED1CATIE CHRISTELIJK LEVEN „maar geüjk Hij, die U geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gij- zelven heilig in al uwen wandel". 1 Petrus 1:15. Het gaat hier om het christelyk leven. Nu is onze 'levenshouding veelal een vlucht 1 voor de practische verwerkelijking van ons geloof. Wij luisteren in de kerk naar de prediking en wij denken, dat het christe lijk leven opgaat in het aanne men van een reeks waarheden, het huldigen van wat menin- f;en, het hebben van beginse- en of een bepaalde termino logie. Het blyft alles op het vlak van ons verstand en dan zijn we tevreden. Maar ons geloof moet door de liefde werken, het moet verder wor den doorgestoten in ons prac- tisch handeelen. Deze eis stelt ons tekst woord. Heilig te zgn in al onze wandel. Heilig wil zeg- §en: afgezonderd van onhei- gheid, onreinheid, kortom van de zonde. Heilig wil niet zeggen, dat je geen omgang hebt met de „wereld", een afsluiting, een antithese. Integendeel: wél omgang met de „wereld", maar als christen, in de eigen lijke zin van het woord. On ze gehele levenswandel moet getuigenis afleggen van het feit, dat wij in Christus nieu we mensen zgn. Onze heiligheid heeft een voorbeeld en bron in God zelf. Hij is heilig, gescheiden van alle zonden. Zijn heiligheid kan de zonde niet verdragen. Vandaar het verband van Zijn heiligheid met Zgn toorn, maar ook met Zijn liefde. De heiligheid is a.h w. de „buitenste rand" van hét we zen Gods, waarbinnen Zijn an dere eigenschappen met als kern de liefde. Deze liefde heeft de heilige toorn aan de spits om de zon de weg te doen uit ons leven. Tot dit leven van heiligheid heeft Hg ons geroepen en in blijde dankbaarheid hebben wy deze roep te beantwoorden met een heilig leven. H.J.J KEIJZER St. Laurens Wie meent, dat Nederland een overwicht moet behouden, stuurt aan op het doorsnijden van de band. Een oplossing blijft mogelijk Prof. mr. C. P. M. Romme heeft Donderdagavond in een drukbezochte vergadering van de Katholieke Volkspartij te Deventer, tot opening van zijn verkiezingstoumee door ons land, o.m. gesproken over zijn bevindingen by zgn pas geëin digde reis naar Indonesië, die hij mede ondernam om de hou ding te kunnen bepalen van de K.V.P. bij de komende rege ringsvorm. Spr stelde vast, dat de Ka mermeerderheid de grondge dachte huldigt, dat de nieuwe rechtsorde de gebiedsdelen van ons land in en buiten Eu ropa als geiykberechtigden wil beschouwen. De tegenstanders achten dit onaanvaardbaar. Zy willen het in 1942 van Londen uit door H.M. de Koningin gegeven woord doen breken. Spr. wilde met klem vast stellen, dat daardoor Indonesië voor Nederland onherroepeiyk verloren zal gaan. Allen in In donesië, die als Indonesiërs denken, willen vrijheid als staat, eenzelfde vrijheid als In Arabische leiders betaald door de Nazi's. Getuigen in het proces we gens deelneming aan oorlogs misdaden, dat gevoerd wordt tegen voormalige hoge functio narissen van het Duitse minis terie van buitenlandse zaken, hebben verklaard, dat de Groot-Moefti van Jeruzalem gedurende zekere periode maandelijks een grote som rijksmarken ontving. Volgens deze getuigen hebben andere Arabische leiders eveneens sommen ontvangen van het ministerie. De Moefti bekleedt thans een vooraanstaande functie. Nog niets beslist omtrent amnestie. In velband met een bericht in éér. der bladen, als zou den alle politieke delinquen ten, die tot een gevangenis straf van vijf jaar of min der zgn veroordeeld, bij het komende regeringsjubileum gratie verkrggen, wordt ons van bevoegde zijde medege deeld, dat dit bericht van alle grond ontbloot is. Ove rigens staat nog gèenzins vast, of en in welke omvang gratie zal worden verleend ter gelegenheid van het aan staande regeringsjubileum. Omtrent deze aangelegen heid wordt, overeenkomstig het grondwettelgk voorschrift, het advies van de rechterlg- ke macht ingewonnen. Gedeputeerde Staten wensen een aanzienlijke uitbreiding. Zeeuwsch Vlaanderen wordt geholpen. Het Tertiair wegenplan, dat ook om de 10 jaar door de Provinciale Staten moet wor den vastgesteld, is van 1938, zodat Ged. Staten met hun voorstel voor een nieuw plan dat thans bii de Provinciale Staten is ingediend, juist nog op tijd ziin. „Tertiaire wegen", een vreemd woord voor veel Zeeuwen, waarvan er toch duizenden dagelijks over die wegen fietsen, rijden of „bus- in". Kort gezegd komt de aan duiding daarop neer, dat „ter tiair" zijn alle wegen die niet voor doorgaand verkeer b-v. tussen de grotere steden bestemd zijn, maar voor 't verkeer tussen de dorpen. Voor de talrijke Zeeuwse gemeente- en polderbesturen is dit woord „gesneden koek". Anders dan hii het Provin- S S vreemdeUagea en ciaTïwèienpinn ziin dePro- zou worden beperkt vinciale Staten bii dit plan niet aan een maximum aan tal kilometerweg gebonden, zodat onze Statenleden bii dit plan dan ook veel meer vrii heid is gelaten, waarvan zii dan ook zien wij 't goed wel een dankbaar gebruik zullen maken. Ged- Staten stellen dan al lereerst voor op dit plan te brengen de weg, lopende van de rijksweg bii Lewedorp via Oud-Sabbingen naar Wol- faartsdijk (het Veer). IN DE ZAK VAN ZUID-BEVELAND. Het wegennet in de zak van Zuid-Beveland is, hoewel na de bevrijding verschillende verbeteringen ter hand zijn genomen, niet best. Ged. Sta ten willen hieraan tegemoet komen en stellen de volgen de verbeteringen voor. Allereerst willen zii Kwa- dendamme uit ziin isolement verlossen door een weg op 't plan te brengen, lonende van dat dorp naar de weg Goes Hoedekenskerke en één van Kwadendamme naar de weg 's-GravenpolderOvezande. Ook zal de zijtak naar de weg 's-Gravenpolder—Ovezande van de hoofdweg Heinkens- zandGoes volgens het nieu we plan bij Nisse aanvangen. De bewoners van Oudelan- re en Baarland zullen niet meer een omweg behoeven te maken als zij naar Ovezande willen, doch krijgen volgens het plan een rechtstreekse verbinding met dat dorp. OP WALCHEREN. Wat Walcheren betreft wor den de plannen van de Her verkavelingscommissie Wal cheren gevolgd. Grijpskerke, dat nogal stiefmoederlijk be deeld is, krijgt een weg naa: Aagtekerke en naar Marie- kerke. Koudekerke krijgt een verbinding met Dishoek in de duinen. IN ZEEUWSCH- VLAANDEREN. Zeeuwsch-Vlaanderen, dat er misschien wel het slechtst aan toe is, komt er in het voorstel ook het beste af. Toegevoegd wordt het weg- vak Retranchement—Cad- zand. Burgemeester en wethou ders van Aardenburg zien hun wens vervuld doordat ?n weg is geprojecteerd van St. Kruis naar de grens in de richting van St. Margriete (België). Ook wordt aan het ver zoek van bèlanghebbenden voldaan door een kortere verbinding tot stand te bren gen tussen Waterlandkerkje en St. Kruis. In Oost-Zeeuwsch-Vlaande- ren wordt op verzoek van be langhebbenden aan de weg van Temeuzen naar Philippi ne een we'g toegevoegd van Sluiskil naar Hoek, welke mogelijk na indijking van de Braakman kan aansluiten op de weg naar Biervliet als ver bindingsweg van Oost- naar W est-Zeeuwsch-Vlaanderen. Het Oostelijk deel van O. Zeeuwsch-Vlaanderen, dat wel als het meest geïsoleerde gebied van Zeeland kan wor den beschouwd, krijgt 'n zij tak van de weg Hulst Graauw en een directce ver binding tussen de hoofdkom van Clinge en de kom van St. Jansteen. Hierdoor wordt enigszins tegemoet gekomen aan de wensen van de bevolking in dit gebied, waarover reeds gedurende de bezetting be sprekingen met de Secretaris- Generaal van Binnenlandse Zaken, mr. Frederiks, plaats hadden. De Provinciale Staten zul len nu moeten uitmaken of de keuze van Ged. Staten de juiste is geweest In ieder geval hebben zii hier meer vrijheid dan bii de zogenaam de secundaire wegen. Moge echter ook hier het provin ciaal belang en niet uitslui tend het zuivere streekbelang triumferen! Geen nieuwe militaire actie in Indonesië. Verklaring van dr. Beel. Naar aanleiding van een pró- clamatie van het bestuur der Communistische Party Neder land als zouden leidende krin gen te Batavia en In Neder land hebben besloten tot een nieuwe militaire actie in Indo nesië, deelt de minister-presi dent mede, dat liy In deze pu blicatie, welke in - flagrante stryd Is met de werkelykheid, niets anders z4et dan een be- denkeiyice verkiezingsmanoeu vre. Gaat dr. van Mook naar Soekarno? Volgens Autara is de Re publikeinse regering niets be kend van het bericht als zou dr. van Mook president Soe karno hebben uigenodigd voor besprekingen. Andere kringen daarentegen delen mede. dat nu het onderhoud van dr. van Mook en Hatta ongunstig is verlopen, dr- van Mook de wens schijnt te koesteren met de president zelf te onderhandelen, maar aldus deze kringen Soekarno zal hetzelfde sland- nunt bli,jken in te nemen als Mohammed Hatta. Jaloerse vrouw viel haar man aan. Aan de politiepost Marco- niplein te Rotterdam meldde zich Donderdagavond om streeks elf uur een man, die hevig aan de hals bloedde. Het was de 49-jarige portier C. H„ die door zgn vrouw uit minnenijd was aangevat len met een broodmes. De vrouw kwair zich enige mi nuten later zelf aangeven. Nederland wordt genoten. Het vrijheidsideaal beheerst het staatkundig denken van alle Indonesiërs. Daarmede ls in de Indonesi sche zaak niet alles in kannen en kruiken, doch wie het zou wagen, vol t© houden, dat Ne derland ln de te verkrijgen Unie een overwicht zou moe ten behouden, stuurt aan op het doorsnijden van de band van Nederland met Indonesië, zelfs al zou men dat overwicht willen doordryven op de punt der bajonetten. Er is, aldus prof. Romme. een oplossing mogelyk, dank zy ook de tot dusver gevoerde regeringspolitiek Onze rege ring dient vast te houden aan het beginsel van Linggadjati: een federatie, op te bouwen met de Indonesische deelsta ten, verenigd onder het Ko ninklijk gezag. VERTROUWENSCRISIS. Spr.'s ervaring in Bandoeng leidt er toe te menen, dat men de in Indonesië heersende ver trouwens-crisis moet wegwer ken, die men daar overal om zich heen voelt waren. Men vraagt zich daar af, of men hier in Nederland een blijven de of slechts een tijdelijke band met Indonesië wil. En of Nederland een unie wil bou wen met de republiek of met wie anders. Deze twijfel moet verdwijnen. De Indonesiërs moeten weten, dat Nederland een blijvende band wik Dat laatste dient te gebeuren, als het moet ook zonder de repu bliek. Prof. Romme meent ten slotte, dat het communisme in het algemeen geenszins vat heeft op de Indonesiërs, doch het communisme is in Oost- Azië begonnen te .stoken en het is de taak der Nederlands- Indische regering daartegen op te treden. Olifant leed aan koliek Dat de behandeling van een zieke olifant niet zo eenvoudig is, bleek een dezer dagen, toen Sheila, een der twee olifanten van het Noor der-Dierenpark te Em- men (Drenthe). ziek werd. De bekende die renarts van Artis, dr. Folmer, werd ln consult geroepen. Men stelde vast, dat het dier leed aan koliek en ernstige verstopping tengevolge van het eten van scherp zand en stenen. Een clysma werd toegediend, hierbg werden niet min der dan zes emmers lauw zeepwater door een slang in de ingewanden van de olifant Ingevoerd. Daarna werd een injec tie toegepast achter het oor, in een dosis, genoeg voor drie zware paarden. De resultaten bleven niet uit. De volgende dag bleek het dier een grote hoeveelheid zand en ste nen te zijn kwijtgeraakt Sheila is nu volkomen genezen. Bu beschikking van de Regentes is de Staatseoraxnis sie betreffende deGrond wetswijziging ontbonden. Goudlijn-smokkelaar kreeg 8 maanden. „De goudlyn Antwerpen Dordrecht" zo noemde de of ficier van justitie, mr. Heu- kels, de spoorlijn dié dage lijks tal van mensen van Dordt naar Antwerpen brengt. De officier haalde deze goudlijn" aan in zijn fel requisitoir tegen de Ha genaar van Hdie in Roo sendaal betrapt was op het smokkelen van voillestoffen, sierhar.gers en gouden hor- lores. Deze van H. was een geregelde klant van'de „goud- lijn". De douane had hem al een tgd lang in de gaten, doch eerst een paar dagen gelede- kreeg men vat op hem, omdat hij een stuk voilestof by zich had. Het treinrijtuig waarin hij' zich bevond, werd van de trein afgekoppeld. Na een .scherp onderzoek kwamen uit de rugleuningen en andere „bergplaatsen" ca. 1000 m. voilestof, horloges en sler- hangers te voorschijn. De Bijzondere politierech ter te Breda veroordeelde hem tot acht maanden ge vangenisstraf plus verbeurd verklaring van het inbeslag- genoir.ene. Advies-commissie voor alcoholvraagstuk Ingesteld. De minister van sociale za ken heeft een advies-commis sie ingesteld met de opdracht: al de problemen, verband hou dende met het na-oorlogse al coholvraagstuk. in onderlinge samenhang te bezien. Tot lid en voorzitter der commissie is benoemd dr. J. W. Noteboom, burgemeester van Voorburg West-Europa fti de aether. Te Londen wordt medege deeld, dat de omroep-organi- saties van Engeland, Fran krijk, België, Nederland en Luxemburg in de komende herfst misschien zullen be ginnen met gemeenschappelgke programma's van sympnonie- concerten, praatjes en discus sies. AANHOUDEND KOEL WEER Vry zwaar bewolkt met slechts hier en daar nog een onbetekenend buitje. Afne mende, maar langs de Wad deneilanden aanvankelijk nog vrij krachtige wind, overwe gend West en Noord-west, Aanhoudend kael weer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1