PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Herziening sociale wetgeving Bltz-reis naar het Hoge Noorden Arabieren aanvaarden verzoek Veiligheidsraad Spaak bezocht Koning Leopold Het Ruhrgebied onder internationale controle DE BILT Markos wil onderhandelen. Duizenden mensen vluchten voor het water Moord te Oude-Pekela. Ouderdomsregeling per 1 October 1950 in werking Zeeuwse boeren op weg naar Zweden Na Duitsland, Denemarken een verademing De Nederlandse oorlogs schuld aan Australië. 191e Jaargang-No. 127 Uitgave van de Firma Provinciale Dit blad verschijnt behalve op Zon- en Christelijke feestdagen. Woensdag 2 Juni 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week: l 3.20 per kwartaal: franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per Algemeen' WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT. EN VRIJE STEMMEN "J"1- 2 3 1 3 Giro nr 359300 P.Z C.. Middelburg. Bureaux jevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60, tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes. L Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Gratamastr 3, tel. 102 - TerneuzenBrouwerUstr. 2 - Zierikzee: Nwe Bogerdstr. C 160. tel. 26. JOODSE ORDER „STAAKT HET VUREN"- Zowel de voorlopige regering van de staat Israël als de leiders van de Arabische Liga hebben het verzoek van do Veiligheisdraad tot een wapenstilstand van vier weken aan vaard. Aan alle Joodse strijdkrachten is bevolen met ingang van Woensdag drie uur plaatselijke tijd het vuren te staken, mits de Arabieren hetzelfde doen. Een soortgelijk bevel aan fis Arabische strijdkrachten wordt verwacht. Wapenstilstand gaat van daag in. De Joden wensen evenwel, dat gedurende het bestand de gewapende machten van geen der partijen zullen pogen vor deringen te maken en dat de partijen hun posities mogen behouden. Elke poging om het normaal vervoer van goederen, bestemd voor Israël, te verhinderen zal worden beschouwd als een daad van gewapend optreden. DE MILITAIRE SITUATIE. Dinsdag was volgens de le- gerberichten de militaire situ atie dusdanig, dat 'n deel der Iraakse troepen in een halve cirkel rond Tel Aviv staan, op 11- tot 14 km. afstand. De Egyptische strijdkrach ten vielen alle Joodse neder- Griekse regering wil alleen overgave. Do radio van generaal Mar kos, de leider van de Griekse guerillastrijders, heeft medege deeld, dat de Griekse gueriüa- straders bereid zijn besprekin gen te beginnen over „elk voorstel, dat bedoeld is het bloedvergieten van broeders onderling te doen eindigen". De „monarcho-fascisten" moes ten deze suggestie echter niet opvatten als een teken van zwakte, aldus werd er aan toegevoegd. In commentaar op de mede deling van de radio van Mar kos heeft de minister van bui tenlandse zaken, Tsaldaris, verklaard, dat de guerillastry- ders zich onvoorwaardelijk moeten overgeven en anders vernietigd zullen worden. De minister-president, Sofoe- lis, zeide, dat de mededeling een teken van zwakte was of wel „bluf om tijd voor reorga nisatie te winnen." Overstromingen in de V. S. Volgens inlichtingen, door de hoofdzetel van het Ameri kaan Rode Kruis ontvangen, zouden 45.000 personen zon der onderdak zijn tengevolge van de overstromingen in Ore gon. Bijna 9000 woningen zou den vernield of beschadigd zijn. De overstromingen breiden zich nog steeds uit. Het water nadert de dichter bevolkte lage gebieden, dood en verderf ach ter zich latend. Wederom zijn djjken van de Columbia door gebroken. Duizenden mensen in het Zuid-Westen van de staat Washington vluchten naar hogere gronden. Verbin dingen en transport geraken in het ongerede en de electrische stroomvoorziening begint te rug te lopen. Het is nog niet bekend hoe veel personen om het leven zijn gekomen bij de overstroming van Vanport op Zondag. Naar schatting werd 27 millioen dol lar schade aangericht. Smuts blijft partijleider. zettingen aan op het 40 km. lange stuk langs de Palestijn se kust tussen Ishoed en Tel Aviv. Egyptische vliegtuigen bombardeerden Rehoboth. Op het Noordelijk front vie len Joodse gevechtsvliegtui gen Annam, de hoofdstad van Transjordanië aan. Er werden 18 Arabieren gedood. Franse regering krijgt vertrouwensvotum. De Franse nationale verga dering heeft haar vertrouwen in de regering uitgesproken meto 402 tegen 183 stemmen. De communisten waren de, enigen die tegen de rearing stemden. De vertrouwenskwestie werd gesteld naar aanleiding van het wetsontwerp met betrek king tot het ontslag van 150.000 ambtenaren, als bezui nigingsmaatregel. De minister van financiën, René Hayer, dreigde af te treden, indien het voorstel niet werd aange nomen. De regering staat thans voor een nieuwe moeojkheid, die ontstaat door het jongste decreet, waarin indireee finan ciële hulp aan kerkelüe scho len wordt goedgekeur. De so cialisten, communiste en e*i- ge radicalen hebben e intrek king van dit decret geëist, maar premier Schman zou bereid zijn voor het an kracht blijven er van te vihten. Arbeider neergestoken. Te Oude-Pekela heeft zich Dinsdagmiddag een afschuwe lijk drama afgespeeld. Toen de heer W. P. rich na zjjn werk naar huis begaf werd hy on verwachts aangevallen door zijn buurman en mede-arbei der T. M. Deze stak hem met een mes neer, waarop P. in elkaar zak te en spoedig daarop overleed. De onmiddellijk gewaarschuw de arts kon slechts de dood constateren. Reeds geruime tijd was er twist tussen beide mannen. M. had tegen zijn mede-arbeiders gezegd, dat hij P. neer zou steken. M. werd gearresteerd door de plaatse lijke politie en legde een vol ledige bekentenis aï. De commandant van hst Zweedse smaldeel, dat thans in de Amsterdamse haven ligt, heeft Dinsdagmiddag 'n krans gelegd aan de voet van het nationale oorlogsmonu ment. Vijf matrozen vormden de erewacht. VRIJHEID Het weekblad „Time" heeft kort geleden aan de Amerikanen ge vraagd hoe ze denken over de vrijheid, welke z|j bezitten. Het bleek, dat ruim 57 van de Ameri kanen meende alle vijf de grote vrijheden te bezitten, waarnaar „Ti me" informeerde. Ruim 21 van de Amerikanen was van oordeel, dat men in U.S.A. niet de vrijheid heefthet beroep te kiezen, dat men wenst; bijna 17 achtte de vrijheid om te kiezen in een eerlijke en vrije verkiezing voor het landsbestuur onvoldoen de; 12 dacht, dat men in Amerika niet kon zeggen wat men dacht onder vrees voor bestraffing; 7.5 zag nog altijd onredelijke interventie van politie en 5.3 achtte de vrjjheid van particulier bezit teveel beknot. Het Wereldgebeuren Prins Boudewijn wordt voorbereid op de regeringstaak. Actie der katholieken luwt. Nu de Belgische premier Paul Spaak in Zwitserland op nieuw een onderhoud heeft gehad met Koning Leopold, verwacht men in Brussel spoe dig een nieuwe wending in de koningskwestie. Evenals de vorige keer heeft Spaak zijn reis volkomen ge heim weten te houden. Men neemt aan, dat gespro ken is over de terugkeer van Het Ent186 Lagerhuis is tijdens de oorlog door bommen verwoes Vorige week. werd de eerste steen gelegd voor een nieuw jriementsgebouw. By de korte plechtigheid waren Attlee en Churchill aanwezig. Prins Boudewijn, die In Sep tember 18 jaar wordt. Koning Leopold zou zich thans hebben verzoend met de gedachte niet meer naar België te kunnen terugkeren. Volgens een mededeling van het secretariaat van de Koning heeft de vorst erin toegestemd zijn zoon naar België te laten terugkeren, opdat deze een aanvang kan maken met zijn studie aan de krijgsschool te Brussel. Prins Boudewijn wordt reeds thans onder leiding van een Belgisch geleerde vertrouwd gemaakt met de regeringstaak, die hem in de toekomst wacht. In sommige katholieke krin gen dringt men nog wel flauw tjes aan op een volksstem ming, maar men maakt zich weinig illusies over het welsla gen van deze actie. Om de eenheid in het land te bewaren zouden de Katho lieken dan ook bereid zyn, in dien eenmaal beslist is dat prins Boudenjjn binnen afzien bare tyd de troon zal bestygen en de eer van Koning Leopold onbezoedeld uit de stryd te voorschyn komt, hun campag ne voor de terugkeer van de Koning op te geven. De rijksuniversiteit van Leiden heeft besloten aan prof. dr. W. E- Hocking te Havard, gast-hoogleraar ge durende de cursus 19471948 te Leiden, het eredoctoraat te verlenen in de faculteit der letteren en wijsbegeerte. Salarisgrens voor verplichtverzekerden f 6000 Uiteriyk 1949 zullen de op het gebied van de sociale verzekeringen nodig gebleken wetsontwerpen by de Kamer worden ingediend, aldus deeld® minister Drees Dinsdag op een persconferentie te 's-Gravenhage mede. Nog niet kan worden gezegd of alle in het rapport van de com missie-van Rhyn voorgestelde regelingen in de vorm van wetsontwerpen de Kamer zullen bereiken. Het rapport van de commissie, bepleit een verhoging van de salarisgrens voor verplicht verzekerden tot 6000. De minister meende dat deze grens in het algemeen als redeiyk kan wordenbeschouwd. worden, dat de noodwet ouderdomsvoorziening, die ook voor de zelfstandigen geldt, beperkt is tot hen. die vóór 1 October 1950 de 65-jarige leeftijd bereiken- Wat betreft het loon van personen, dat boven de thans geldende weistandsgrens van 3750 by arbeidsongeschikt heid of ziekte thans wordt doorbetaald, is er naar de op vatting van de minister van een relatieve lasten-verhoging voor het bedryfsleven geen sprake, aangezien in dit ge val de uitkeringen ten goede komen van het bedryfsleven. Het staat voor d» minis ter, althans in de tegenwoor dige omstandigheden, aller minst vast, dat degenen, die meer dan 3750 per jaar verdienen, in het algemeen zelf de geldelyke gevolgen van ziekte, invaliditeit, ou derdom en werkloosheid kun nen dragen. Ten aanzien van degenen, die boven de .wei- standsgrens van 3750 zyn gekomen en deze verzekering voor eigen rekening voort zetten, werd meegedeeld, dat ook him rechten na de reor ganisatie der sociale verze keringswetten onverkort wor den gehandhaafd. By de uitvoering van de toekomstige ongevallenverze kering ligt het m de bedoe ling dat dit instituut zal ko men te werken binnen het raam van een geheel gewij zigde organisatie der sociale verzekering. ZELFSTANDIGEN. Naar aanleiding van een vraag wie er worden .gere kend tot de „kleine zelfstan digen" bij de in uitzicht ge stelde regeling voor kinder bijslag. werd opgemerkt, dat de gemengde commissie, die deze zaak bedijkt, niet ge bonden is aan een inkomen- grens. De regeling, welke de ze commissie voorbereidt, zal, naar de minister meedeelde, derhalve niet noodzakelijk tot de kleine zelfstandigen beperkt behoeven te zijn Meegedeeld werd, dat tot de kleine zelfstandigen eventu eel in aansluiting op de in het herzieningsrapport voorge stelde loongrens van 6000. voorshands zouden gerekend kunnen worden de zelfstan digen wier inkomen blijft be neden 6000 per jaar. Het streven der rege ring is er op gericht, dat de herziene ouderdomsre geling. welke ook de zelf standigen zal dienen te omvatten, zo enigszins mo gelijk uiterlijk per 1 Octo ber 1950 in werking zal treden. In dit verband mag er aan herinnerd Over de wijze van premie heffing is nog geen definitief beeld gevormd. Wel komt het de minister waarschijnlijk voor, dat een premieheffing naar het werkelijke inkomen moeilijk te verwerklijken zal zijn. WEDUWEN- EN WEZEN RENTE. Ten aanzien van de wedu wen- en wezenrente ingevolge de Ongevallenwet 1921, resp. de Land- en Tuinbouwongeval- lenwet 1922 en de Zeeongeval lenwet 1919 kon het volgende worden meegedeeld: Voor wezen, die in het genot zijn van een wezenrente inge volge een der ongevallenwet ten, zal krachtens de voorge stelde kinderbyslagregeling voor invaliditcits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers recht op kinderbyslag bestaan, met dien verstande, dat, de kinder bijslag slechts zal worden toe gekend, indien en voor zover hy het bedrag van de wezen rente overtreft. Voor de weduwen, die oen weduwenrento ingevolge een der ongevallenwetten genieten, zyn geen bepaalde voorzienin gen getroffen. Wanneer een dergelijke weduwe echter te vens in het genot is van een weduwenrente ingevolge de in validiteitswet, zal deze laatste rente op grond van de voorge stelde wet tot aanvulling van renten krachtens de invalidi teitswet met 100 pet. worden verhoogd, terwijl, wanneer het gezin van deze weduwe een of meer kinderen telt beneden de leeftyd van 16 jaar of een of meer kinderen van 21 jaar, die nog dagonderwijs volgen, te vens een gezinstoeslag van 35 per maand zal worden toege kend. Overwogen zal nog wor den welke byzondere voorzie ningen zullen moeten worden getroffen voor de ongevallen- rentetrekkers en daarbij de ongevalsweduwen die met de thans voorgestelde regelin gen niet zullen zyn gebaat. Ook voor de personen, die ouderdomsrente genieten op grond van de omstandigheid, dat zy vrywillig hun verzeke ring hebben voortgezet, geldt, naar do minister meedeelde, onder dezelfde voorwaarde de noodwet ouderdomsvoorzie ning. Het feit, dat deze cate gorie door te hoge inkomsten veelal niet onder de noodwet valt, is volgens hem geen re den te haren aanzien een an dere gedragsiyn te volgen dan ten aanzien van de overige ouderdomsrentetrekkers. ZIEKENFONDSWET. De minister deelde mee, dat de voorbereiding van een nieu we ziekenfondswet ver gevor derd was, maar dat er me ningsverschillen waren gere zen, welke een nader beraad noodzakelyk maken. Londense conferentie over Duitsland geëindigd In September een wet- (Van onze speciale verslaggever) ilalmö, 29 Mei. Drie en twintig Zeeuwse boeren zyn Vrijdag jL In alle Generaal Jan Smuts, de vroegte op reis gegaeöi naar Zweden. Zy kwamen uit alle voormalige Zuid-Afrikaanse ^elen van Zeeland, van de' Bevelanden, uit de beide Zeeuwsch minister-president, heeft ver klaard,v dat hy hoopte plicht te kunnen blijven doe als leider van de Verenigt party. „Als iemand de schu moet dragen voor het fair laat my het dan zyn", aid zeide hy. Dr. Malan, de leider van1® nationalistische party, die'TI de verkiezingen de overwint heeft behaald, heeft zich^" reid verklaard een nieuw*0" gering t& vormen. Zyn eerste daad als *bl~ netsformateur was het ^den van een boodschap aan6ne" raai Smuts, waarin hbdeze verzekerdfe, dat hy ,bon moest vooirtgaan voorb®ldu}" gen te treffen voor zi ^1S naar England en Neciand- Engeland heeft-' Sow- jet-regering) verzochf^oedig haar standpoint, wgbetrett 't voortsel tolt terudve. van Triëst aan Ittolië, b61^ te maken. Vlaanderens en van Schouwen en Tholen even goed als van Walcheren. En gezamenlyk vormden zy een gezelschap, dat in tel was by de Spoorwegen! Treinen immers plegen niet te wachten op hun reizigers. De reizigers zUn het, die moeten wachten. Maar toen de Zeeuwse trein te laat in Utrecht arriveerde, wachtte daar de Scandinavië-Exprcss, Vorst onder de Europese treiuen, keurig netjes tot de Zeeuwse reizigers hun plaatsen hadden ingenomen Drie en twintig Zeeuwse boeren. Over een dag of veer tien gaat er nog een gezel schap langs dezelfde reisweg. De Zweedse landbouw bestu deren! De actieve, meer dan honderdjarige Z.L.M. heeft de ze, excursies georganiseerd en het toont de moeite er over te berichten. Vandaar dit oogge tuige-verslag. Om half zes vertrok de trein uit Middelburg. Om 1 uur 's middags wcydt de Duitse grens gepasseerd. En er gaat in Hollandse handen iets krie belen als daar, zelfbewust, de Duitse douane rondtippelt In kl te bekende Duitse laarzen en onder even gehate Duitse prachtpetten. Feldwebels in optima forma; op een afstand. Want van dichtbij zyn eigen- ïyk toch alleen de petten en de laarzen toonbaar. De unifor men zyn tot op de draad ver sleten en vele malen opgelapt. Zwart-witte koeien In de weiden, als de trein weer rijdt. Nog Duitse oorlogsbuit van voor 1945, die nooit terugge komen is Aardappelvelden, die er slecht bij staan. De vorst heeft er in huis gehouden, zegt de heer Geuze uit Poortvliet, de vader van de Z.L.M.-voorzitter en hy wyst verder op de magere rogge en op het vele gescheur de grasland, waarop de Duit sers groenten kweken, groten deels voor eigen gebruik. Rheine is één puinhoop. Os- nabrück een vyfmaal zo grote puinhoop. Bremen heeft een havenwyk, die geen havenwyk meer is. En Hamburg, ach, wie Hamburg goed kende, zoals ik, die kent het niet meer. Want het is een puinwoestijn gewor den en de romantiek van Al- ster en Elbe, van Reeperbahn en Uhlenhorster Fahrhaus is weggevaagd. Voor goed. En Hamburg was toch zo mooi. De mensen lopen rond in de ze puinwoestyn als vermoeide kamelen. Zonder glimlach, zon der levensvreugde, moedeloos. Vooral de vrouwen en kinde ren zyn sjofel gekleed en ma ger; ze hebben donkere krin gen om hun ogenZwaar drukt de oorlogsnasleep op de Duitsers. Maar na Hamburg, als de Scandinavië-Express tegen het vallen van de avond Holstein in raast met een vaart van om en by de 100 K.M. is er geen puin meer. Een goed, welva rend land, en de heren Scheele de Putter uit KapeHe en Moel- ker van Nieuw-vossemeer zul len zich als paardenkenners bij uitnemendheid wel verdiept hebben in de kwaliteiten van het Holsteiner paardenras. De Express raast verder..,,0 1TMTJ.. Het^j>asseren van het Kieler-1 ten. Het verblyf in Zweden was staat moest stellen zowel ln de Noord- als in de Oostzee te opereren, was nog even een kleine sensatie: het geschiedde over een 40 meter hoge brug. Daarna duisternis. 's Avonds om 11 uur storm de de Scandinaviër Denemar ken binnen en kon men in de gereserveerde coupé's de Zeeu wen zien èn horen dommelen... Zy ontwaakten niet eerder dan op de boot tussen Funen en Seeland, des nachts om 4 uur. Het deed hen zichtbaar goed weer in een „Seeland" te zijn. Zij genoten van het mooie, donkerrode vee, van de boom gaarden, van de nog volop in bloei staande meidoorns, ver wonderden zich over de kleine huisjes, die allemaal hagelwit zyn en stonden om 6 uur Nea: tyd, 24 uur na hun vertrek, in Kopenhagen. Twee uur rust. Twee uur de tyd om de Deense hoofdstad te bekyken... De regen gutste echter neer uit een loodgryze hemel en alleen enkele heldhaf- tigen besloten om de stad eens rond te trammen. De overigen hebben alleen de wachtkamers bewonderd. En die waren pre cies als alle andere wachtka mers op de wereld. Maar de mensen... zy waren een verademing na de flitsen Duitsland, die de Zeeuwen ge zien hadden. Goed en kleurig inplaats van haveloos gekleed, wel doorvoed, gebruind door de zon. Zonder ingevallen bleke wangen en zonder kringen om de ogen. Tot slot per boot naar de Zweedse havenstad Malmö. Al weer in een stromende regen, maar welgemoed. En daar stonden aan het Centraalstation de Zweedse gastheren al geduldig te wach- gevende vergadering. De besprekingen te Londen tussen de zes Westerse landen over de toekomst van West- Duitsland zyn beëindigd. De afgevaardigden hebben Dins dagmiddag hun laatste verga dering gehouden, waarin zij het verslag van de besprekingen voor hun regeringen parafeer den. De crisis, die de conferentie aan het einde van de vorige week met een mislukking be dreigde is voorlopig opgelost. De Fransen zijn accoord ge gaan met een compromis voor stel. Vanavond wordt een com muniqué 'uitgegeven over de besprekingen en over enkele dagen een volledig verslag van de resultaten. Volgens Reuter's diplomatie ke correspondent zyn de vol gende besluiten genomen: 1. De instelling van een Duit se wetgevende vergadering voor de drie Westelyke zónes op of omstreeks 1 Septem ber van dit jaar. 2. De vorming van een In ternationale contróle-organisa- tie voor de Ruhr-industrieën, samengesteld uit de zes mo gendheden Engeland, Frank rijk, de V. S., België, Neder land en Luxemburg en ver tegenwoordigers van West- Duitsland, met bevoegdheden ten aanzien van de distributie van de voornaamste produc ten van het Ruhr-gebied, in het byzonder steenkool, cokes en staal. 3. Overeenstemming om in de Westelyke zónes van Duitsland een valuta hervorming in te voeren waarschynlyk in het begin van Juni maar niet, zo wordt voorspeld, in de Wes telyke sectoren van Berlyn. dat de Duitse vloot in j begonnen. De Gasperl legde zijn regeringsverklaring af. Er heerste Dinsdag een op gewonden stemming in de Italiaanse Kamer toen mi nister-president de Gasperi zijn regeringsverklaring voor las. De communisten maak ten nogal kabaai, zodat de boden verscheidene malen tussenbeide moesten komen om handgemeen te vermij den. De Gasperi beloofde in zijn verklaring, dat de grote landgoederen zouden worden verkaveld en de landarbei ders in het bezit gesteld zou den worden van een stuk land. Het belastingstelsel zal worden gereorganiseerd. De Gasperi sprak woorden van lof over het plan Marshall. Wat betreft de buitenland se politiek was de minister president zeer vaag. De re gering zal steeds het hare bij dragen tot de internationale samenwerking, zei hij. H M- de Koningin 30 en 31 Augustus te Amsterdam. Het ligt in het voornemen van H. M. de Koningin om 30 Augustus haar intrek te Am sterdam te nemen, om daar op 31 Augustus de viering van het regeringsjubileum bij te wonen. Het is niet uitge sloten, dat Hare Majesteit na de 31e Aug. nog enige da gen in Amsterdam zal door brengen. Het verblijf zal geen officieel karakter dra gen. Besprekingen afgebroken. Naar Reuter uit gezagheb bende bron in Canberra ver neemt zyn de besprekingen tussen Ie Australische en de Nederlandse regeringen over de Nederlandse oorlogsschul den aan Australië afgebro ken. Men ziet thans aldus Reuter, de enige oplossing in rechtstreekse besprekingen tussen de Austraèische eerste minister, J. B. Chlfley en dc Nederlandse minister-presi dent, dr. L. J. M. Beel. Het betreft hier een oor logsschuld van ongeveer veer tig millioen Austr. ponden. Periodiek t.b.c.-onderzoek. (Van onze Haagse redacteur) Er bestaan planden by de regering tot het organiseren van een systematisch perio diek volksonderzoëk op tuber culose. Er zal evenwel nog moeten worden beslist in hoe verre deze plannen op korte termyn verwezeniykt kunnen worden. VOORSPELT PLAATSELIJK BUIEN. Geldig van Woensdagoch tend tot Woensdagavond. Wisselend bewolkt met en kele plaatselijke buien, hier en daar met onweer. Zwakke tot„matige wind. overwegend tussen Zuid en West. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1