Landwachtcommandant man achter de schermen NIEUWS UIT ZEELAND AUTOBUS REED IN WINSCHOTERDIEP. Wetsontwerpen aangenomen. Zeeuw smokkelde vee in pantserwagen. WALCHEREN BIJZONDER GERECHTSHOF Eis tegen ex-burgemeester van Goes zeven jaar en een halv e ton boete. x Tegen Ko Dekker 20 jaar gevraagd. Op Tweede Pinksterdag 1941 was er een muziekconcours In Cioea. De stad was vol, toen de W.A.-mannen In formatie uit trokken. Spoedig ontstonden botsingen en de haat van het publiek laaide op. De kerels trapten deuren en ramen van een café In, ranselden de be zoekers met koppelriemen en gummistokken naar buiten en vernielden glas- en aardewerk. Vóór het café stond W.A.- commnndant Ko Dekker, waar schijnlijk triomfantelijker dan gisteren voor het Bijzonder Gerechtshof. De prorurenr- flscactl eiste een gevangenis straf van 20 Jaar zonder af trek en een boete van 15.000 •uba. 1 jaar. De medewerking aan de van dalen-daden van de W.A. was de inleiding van een zeer be zwarende reeka van beschuldl» gingen. Dekker, die van be roep orgelbouwer in Qoe9 was, had e$n van de hoogste Nazi- functies: hjj waa „Hoofdstorm- leider"Provinciaal Comman dant van de „Nederlandse Landwacht". Op z(in last werd een aantal huiszoekingen naar onderduikers gehouden, alsme de pcrsoonsbewyzencontióle. Weliswaar ging Dekker zelf nimmer mee, één van de rede nen, waarom zyn manschappen hem achter zjjn rug wel eens Fredcrik Fluweel noemden. Eén keer, in Mei 1944, ging Dekker echter zelf me« op speurtooht. Het slachtoffer waa de Illegale werker P. O. Quant te Goes, din reed* lang „geschaduwd" werd. Quant werd gearresteerd en la later ln het kamp Vught gofuall leerd. Voor hem zeer bezwa rende voorwerpen, die zjjn Illegaal werken bewezen, wer den aan de. SlcherheiUpollzel overgeleverd. Als laatste getuige werden Aantal slachtoffers nog niet vastgesteld. Een bus komende uit do richting Hoogezand, reed na bij Groningen langs 't Win- schoterdiep tegen een paal, die als een lucifershoutje om- knapte- De chauffeur raakte de macht over het stuur kwiit en slipte, waardoor de wagen in het Winschoterdiep terecht kwam. In de bus za ten ongeveer 30 k 40 perso nen- De meeste inzittenden kon den worden gered. Men ver moedt echter, dat er nog drie slachtoffers onder de bus in het water liegen. Do rivier politie is bezig met dreggen. Door de Groninger brand weer wordt de bus opgeta keld. De neerstortende paal, waartegen de bus reed, raak te de 80-iarige D- E„ die juist passeerde, zodanig, dat hii op slag werd gedood. Men meende Woensdag avond niet te -mogen aanne men. dat zich nog passagiers in het water bevonden- Ook hebben zich nog geen fami lieleden van eventuele ver misten bii de plaatselijke po litieautoriteiten gemeld. Sacha Guitry ontvoerd. Sacha Quitry, de bekende Franse acteur, die Dinsdag avond te Lyon do film „Le Comedien", dlo hH heeft ge draaid en waarin hy de voor naamste rol heeft, kwam voor stellen, moest na afloop van do voorstelling een soiree te zyner ere bijwonen. Omstreeks middernacht ver trok Sacha Quitry in gezel schap van mevr. Lena Marco ni, de voornaamste actrice uit de film, uit Lyon naar Char- bonnleres. BIJ een overweg werd do wagen tot staan gebracht door onbekenden. Sacha Qui try werd gedwongen uit de wagen te stappen en plaats te nemen in een vrachtauto. Op de Place Bellecour maak te de vrachtwagen halt voor de plaats waar net gedenkte ken van het verzet zal worden opgericht. Daar moest Sacha Guitry uitstappen, zijn hoofd deksel af nemen en knielen. Fotografen namen tal van kiekje» van dit toneel. Nadien hebben onbekenden Sacha Gui try naar zijn hotel te Lyon gébracht. „Vijfhonderd leidende communisten". AMERIKAANS BOEKJE VERSCHENEN. De commissie voor buiten- landae zaken van het Huls van Afgevaardigden der V. 8, heeft een boekje van honderddertif bladzijden gepubliceerd met als titel: „vijfhonderd leidende communisten". AHu Oostelijke landen komen In het boekje ter sprake met uitzondering van de 8owjet- de dochter en de weduwe van de illegale werker gehoord Zil gaven een beeld van de wijze waarop Dekker het on derzoek leidde: wat er in dat rampzalige uur gebeurde was in hoge mate ongepast- Dek ker vertelde de gevolgen van deze huiszoeking niet te heb ben voorzien- Dit noemde de procureur-fiscaal een onbe schaamde leugen. Met de S.D- zou verdachte geen relaties hebben onderhouden. De ge- brs- Dekker hadden voor 80 000 Joodse huizen ge kocht: verdachte verdiende door te collaboreren f 124-000. Od dolle Dinsdag verliet hij Zeeland en trad te Hooge- veen toe tot de Landstorm- Lenshoek was een idealist. „Wat voor mentaliteit heeft deze verdachte in bezettings tijd gehad? Hoe kon hij zich man van goede familie en met intellect, thuis voelen tn de kringen *an de gebroeders Dekker consorten?" Deze vragen stelde de pro cureur-fiscaal bjj het Bijzon der Gerechtshof te Middelburg zich Woensdag in het requisi toir tegen de 56-jarige C. E P. Lenshoek, ex-burgemeester van Goes, die ruiterlik al zijn fouten erkende. Een idealist, maar tevens iemand, die bij al lo mogelijke gelegenheden de vyand heeft gesteund. Er werd tegen hem 7 jaar met aftrek geëist, benevens een geldboete van 50.000 subs. 1 jaar op sluiting, ontzetting uit de kies rechten en uit net recht om openbare ambten te bekleden. De eerste getuige, vroegar Inspecteur van politie te Goes, noemde Lenshoek een natlo- naal-sociallst, die als burge meester zijn orders stipt uit voerde. Hij bedreigde personen, die weigerden te werken voor de Wehrmacht, met opsluiting C. Theune, de volgende getui ge, vertelde om deze reden ge arresteerd te zijn. Verdachte zou hem en een andere Goese- naar bij de „Beauftragte" heb ben aangebracht Als burgemeester beval hy, dat het personeel van de Keu ringsdienst te werk zou wor den gesteld ten behoeve van de Duitsers. De directeur protes teerde hiertegen zonder suc ces. De hoofdkeurmeester dook onder, maar aga-Inboedel werd in beslag genomen: een scha- depostje van 4400. GEEN ONTKENNING. De onderwijzer K. de Rooy, had lesies gedicteerd over het Vorstcmnuts. „Landverraad", vond Lenshoek en zorgde er voor, dat De Rooy wera ont slagen. Verdachte gaf toe plaatsver vanger van Jan Dekker te zijD geweest, het ereteken Strijd en Offer van Mussert te heb ben ontvangen, ln 1941 burge meester van Goes te zijn ge worden en vergaderingen over NAF en NSB te hebben geor ganiseerd met verplicht bezoek voor gemeente-ambtenaren. In October 1041 heeft Lens hoek twee Jongens laten aan houden, omdat zy het voorne men hadden naar Engeland te varen. Van een en ander deed hy mededeling aan de S.D. Zealand had da primeur. Niet Fijnaart, maar Zeeland had de pri meur van de eerste vroege aardappelen van de koude grond. Reeds Vrydag werden name lijk aan de velling te Middelburg circa 17 k 1800 kg. aangevoerd. Of dit nu inderdaad de eerste waren? Wellicht gaat het met de vroege aardappelen als met 't eerste kievitsei en be reikt ons vandaag tij ding van een andere veiling, dat men daar nog vroeger is geweest. EERSTE KAMER Drie leden van het gemeen- tepersoneel werden ontslagen, nadat verdachte de „Bauftrag- te" ervan ln kennis had ge steld, dat deze mensen wei- fjerden zich te laten „omscho- en". Ook dit werd volmondig toegegeven. De verdediger, mr. J. F. van Deinse, wees erop, dat zyn cliënt een goed burgemeester was. Hy achtte een langore gevangenisstraf niet gewenst. Uitspraak over 14 dagen. Controle op levensmiddelenprijzen. De prHzen voor levensmid delen blijven de aandacht vragen. Van tyd tot tijd grijpt de pryscontroledienat dan ook krachtig in. Het resultaat van een onderzoek, dat deze dienst in aamenwerking met C.C.D. en politie ln het begin van de maand Mei in het gehele land naar de prijzen der voornaam ste levensmiddelen by onge veer 8000 zaken instelde, was 824 processen-verbaal. 327 hiervan betroffen de zo be langrijk- prijsaanduiding en 49y waren prtjsovertrtedingen op boter, kaas, brood, melk, vlees, aardappelen en eieren. „GROOTE BEER" GEDEBARKEERD. 1100 gedcmobUlseerden, af- gekeurden en verlofgangers van de Koninkiyke landmacht, Koninklijke marine en het K. N.I.L., hebben Woensdagmor gen weer voet op vaderlandse bodem gezet, toen het troepen schip da „Oroote Beer", dat ln Amsterdam Is aangekomen, aan de kade was gemeerd. De troepen werden namens de Prinses-regentes verwel komd door 1L ter zee late kl. C. W. T. Baron van Boctzelaer en namens de regering door de minister van oorlog, lt. kol. A» H. J. L. Fievez. Woensdagmorgen werd het debat over de grondwetsher ziening voortgezet. De mi nister-president, dr. C. J. M. Beel, beantwoordde de spre kers in eerste termijn en sprak ziin waardering uit over het betoog van de heer Anema, omdat deze zo volko- rtien duidelijk ziin standpunt heeft uiteengezet- Spr- kan het echter met'dit betoog niet eens zijn. Dit kabinet wordt in ziin beleid beheerst door een programma, dat al zijn leden onderschrijven- Dit programma is niet te vereen zelvigen met de programma's der regeringspartijen. De stroom der gebeurtenis sen in Indonesië kan Neder land niet eenzijdig tegenhou den. Dit heeft de heer Anema niet begrepen, aldus de mi nister-president. De weg. door de heer Anema en zijn geestverwanten gewezen, is slechts van theoretische waarde en is practisch niet begaanbaar- De voogdij-ge dachte is door de feiten ach terhaald- Aan de heer Kropman ver klaart de minister, dat bii de onderhandelingen met de re publiek de grondvormen van de federatie moeten worden besproken, aangezien de re publiek in die federatie moet worden ingepast- Na re- en dupliek werd het voorstel in stemming ge bracht eji met 29 tegen 10 stemmen aangenomen. Vervolgens komt aan de orde het wetsontwerp tot instelling van het instituut van staatssecretarissen. Na enkele opmerkingen hierover van de ziide van de heer Kropman en een kort ant woord van de minister-presi dent. waarin deze o-m- ver klaarde; dat de toekomstige formateur nog geen staats secretarissen zal kunnen be noemen, maar wel bij ziin formatie met deze moge- Ulkheid rekenjng zal kunnen houden, wordt het voorstel z-h-s. aangenomen- De communisten worden geacht tegen te hebben ge stemd. OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN. In de middagzitting komt aan de orde net voorstel- Romme c-s-, volgens hetwelk de grondwettelijke bevoegd heden van het ene burgerlijk gezagsorgaan op het andere kunnen overgaan. De heer Van Voorst tdt Voorts (K-V.P.) betoogt, dat dit ontwerp geen omschrij ving geeft van de toestand, die intreedt, wanneer het in werking zou treden. Toch -juicht hij het voorstel toe. De heer Van Santen (C.P. N.) merkt op, dat uit het ont werp een gebrek aan eerbied voor de rechten van de mens blijkt. Het voorstel wa een verzinkende orde bescher men.. De heer Romme ant woordt, dat het communisme krachtens zijn beginsel on verdraagzaam is en dat wü op alles voorbereid moeten zijn. Na re- en dupliek werd het voorstel met 33 tegen drie (C.P-N.-) stemmen aangeno men. Z-h.s. wordt nog het voor stel aanvaard tot grondwets wijziging betreffende het in komen van een Koning of Koningin, die afstand heeft gedaan. De Kamer komt op 1 Juni weer bijeen ter behandeling van de motie-Van Santen be treffende erkenning van Is raël- Minister Mansholt over de melkprijs. (Van onze Haagse redacteur) Minister Mansholt heeft de Stichting voor de Landbouw geantwoord op haar vraag, waarom hii bii het bepalen van de melkprijs is afgewe ken van het rapport van het Landbouw Economisch Insti tuut- Indien de heer Mansholt daartoe toestemming geeft, zal dit antwoord, dat de vee houders in hevige mate in teresseert, gepubliceerd wor den- Ex-burgemeester van Haarlem veroordeeld. Het Haarlems tribunaal heeft aan L. A. Plekker, ln de be zettingsjaren burgemeester van Haarlem, een detentie op- Jelegd van vyf jaar, waarvan jaar en 7 mnd. voorwaarde lijk, hetgeen betekent, dat de onvoorwaardelijke gevange nisstraf gelijk ia aan de tyd, die hy in voor-internering reeds heeft doorgebracht. NIEUWE BONNEN Geldig voor het tydvak van 30 Mel tot en met 12 Juni 1948. BONKAARTEN KA, KB, KC 806. Brood: 409 Algemeen, 1600 gr.; 405 Reserve, 800 gram; 408 Reserve, 400 gram (geldig tot en met 5 Juni a.s.); 411 Algemeen, 400 gram brood of 1 rantsoen gebak. Eieren: 410 Algemeen, 3 eieren. Zeep: 413 Algemeen, 250 gram zachte zeep plus 250 gram soda. Suiker: 415 Algemeen, 750 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop enz. of 750 gram ver snaperingen. BONKAARTEN KD, KE 806. Brood: 909 Algemeen, 400 gr.; 905 Reserve, 400 gram (gel dig tot en met 5 Juni a.s.); 911 Algemeen, 400 gram brood of 1 rantsoen gebak. Eieren: 910 Algemeen, 3 eieren. Zeep: 913 Algemeen, 500 gr. zachte zeep plus 500 gram soda. Bloem: 908 Reserve, 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of klnderbis- cults. Suiker: 915 Algemeen, 750 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop enz. of 750 gram ver snaperingen. TABAK- EN VERSNAPERIN- GENKAAKTEN ENZ. QA, QB, QC 802. Tabak: 55, 59 Tabak, 2 rant soenen sigaretten of kerfta bak. Versnaperingen: 57 Versnape ringen. 200 gram versnape ringen of 200 gram suiker, boterhamstrooiael enz. of 400 gram Jam, stroop enz. 60 Versnaperingen, 100 gr. versnaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel, enz. of 200 gram jam, stroop enz. Niet aangewezen en vernie tigd kunnen worden de bon nen: 364, 365, 804, 865 Melk: 370, 371, 372, 377, 874, 876, 877 ReseTve. Oogstverzekering In studie. (Van onze Haagse redacteur). Naar wjjj vernemen zal dezer dagen geïnstalleerd worden een commissie, die zal hebben te onderzoeken of het mogelijk is de Nederlandse boeren te ver zekeren tegen oogstmlslukkin- gen in de ruimste zin des woords. De practyk is tot dus ver, dat tal van boeren wel zyn verzekerd voor incidentele oor zaken van oogstmislukking als b.v. hevige hagelslag, maar dat het risico van buitengewoon droge of buitengewoon natte zomers, zoals wij die in de af gelopen jaren hebben beleefd, over het algemeen niet is ge dekt. Minister Drees in gebreke. IN TIEN JAAR GEEN EMIGRATIEVERSLAG- (Van onze emigratiemedewerker). Minister Drees is schrome lijk in gebreke! In artikel 3 van de Landverhuizingswet 1936 staat namelijk te lezen, dat de minister van Sociale Zaken jaarlijks een verslag betreffende de emigratie en de transmigratie samenstelt, dat aan de Staten-Generaal wordt gezonden en tegen vergoeding van kosten ver krijgbaar wordt gesteld. Wij veronderstellen, dat er te genwoordig heel wat men sen ziin, die inderdaad voor zo'n verslag interesse hebben, maarhet laatste verslag werd uitgebracht in 1938! Noch over 1945, noch over 1946 en 1947 werd ooit aan de Staten-Generaal een dergelijk verslag aange boden en de Tweede Kamer heeft er vermoedelijk niet aan gedacht, dat de regering ten aanzien van de wet van 1936 in schromeliik verzuim is. Laten we hopen, dat aan de samenstelling gewerkt wordt en we spoedig kunnen vernemen, dat aan het wets voorschrift is voldaan. Wn voorspellen de minister veel belangstelling voor zijn ver slag. Federale conferentie te Bandoeng geopend. De luitenant gouverneur ge neraal dr. H. J. van Mook heeft te Bandoeng de federale conferentie geopend, waar alle staten van Indonesië, met uit zondering van de D j oei a-re pu bliek, vertegenwoordigd zyn. Dr. van Mook wees er op, dat de conferentie een belang rijke stap zal zyn op de weg naar de stichting van de vrjje en souverelne Verenigde Staten van Indonesië en naar een be vestiging van do duurzame sa menwerking tussen Nederland en Indonesië. Met de organisatie van de conferentie kon niet gewacht worden tot het ogenblik dat de republiek bereid zou zyn daar aan deel te nemen. In zijn rede noemde dr. van Mook als vitale vraagstukken de buitenlandse betrekkingen en de binnenlandse veiligheid, waarbH hy er op wees, dat er een federaal leger moet komen en dat er een goedo buiten landse dienst opgebouwd dient te worden. Hij had vijf maanden opsluiting te goed. De Bredase bijzondere po litierechter heeft Woensdag het eerste geval van smokke len per pantserauto behan deld. Op 24 Februari jL werd te Moergestel een pant serauto geladen met zeven koeien aangehouden. De pantserauto werd op die avond gereden door de in Maldeghem woonachtige J- K-, een Zeeuw van geboorte, die in Middelburg reeds ver schillende keren was veroor deeld. In de wagen zat ook de Til* burger M. K- Het tweetal wilde proberen een dubbele smokkelwinst te behalen. Zii brachten 36 ta pijten en 4550 knotten katoen naar Oirschot en laadden die in de auto, benevens de koei en. De politie had intussen lucht van het geval gekregen en wachtte met een pantser wagen de smokkelauto op de Moergestelsedijk op. Toen de smokkelaars weigerden te stoppen ramden zii in volle vaart de politieauto en zaten toen gevangen. K- had bii de aanhouding een brief in zijn zak van de rechtbank te Mid delburg, met de kennisge ving, dat hii tot 5 maanden gevangenisstraf was veroor deeld. Hii had bovendien een geladen pistool bij zich. De officier eiste tegen hem maanden gevangenisstraf en drie jaar R.W.I. De uit spraak was 4 maanden ge vangenisstraf en 2\is jaar R- M. K. werd veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en een half jaar R.W.I.. De Tilburgse badmeester P- K„ die had meegeholpen de koei en te laden kreeg dezelfde straf. Voor de twee andere verdachten. A. K. uit Nieuw en St. Joosland en C. C. uit Schoondüke, die volgens de officier bekend staat als ver voerden v- smokkelvee. acht te de Bijzondere Politierech ter het bewijsmateriaal niet voldoende. Zij werden vrijge sproken- Het smokkeldrama te IJzendijke. Het slachtoffer van het smokkeldrama aan de grens by Turkeye is gebleken te zyn de 25-jarige R. A. uit Eeclo (B.). De tweede inzittende, die ontvluchtte, biykt een bekend smokkelaar te ziin, n.l. een ze kere T.. afkomstig uit Schoon- dyke, die reeds geruime tyd wordf gezocht, daar hy nog een jaar gevangenisstraf te goed heeft. P.T.T.-voetbalcomRetitie. Zeeland is in de P-TT - competitie vertegenwoordigd door elftallen van de ont spanningsverenigingen Goes en Middelburg. Dg eerste wedstrijden zijn gespeeld en op 19 Mei behaalde P.T-T-- Middelburg zijn eerste over winning. Zaterdag a s. speelt P-T.T.-Middelburg om 6 uur op de Nadorst tegen P-T-T - Den Bosch en P.T T -Goes op het Sportveld tegen P.T.T. Tilburg. Afwezigheid Hoofdredacteur. Dc hoofdredacteur van ons blad, de heer G. Ballintyn, verbiyft van 28 Mei tot 15 Juni buitenslands. Wy verzoe ken daarom tot de hoofdredac tie gerichte brieven in deze periode te zenden naar ons bureau te Vlissingen, Vlaming straat 1620. Hagel bracht schade aan Bevelands fruit. Woensdagmiddag ontlastte zich boven een deel van Zuid- Beveland een kort onweer, dat gepaard ging met veel regen en hagel. Deze hagel heeft op verschillende plaatsen, speciaal aan het fruit, ernstige schade toegebracht. BENOEMINGEN IN EXAMENCOMMISSIE. In de commissie, belast met het afnemen van de examens t verkrijging van de akte van bekwaamheid, bedoeld in arti kel 77b der wet tot regeling van het lager onderwys, zyn benoemd: in de inspectie Rotterdam tot lid en voorzitter de heer C. Kuiper, «inspecteur van het L. O. L'. de inspectie Goes, en tot leden de heren dr. K. Huizinga, dir teur van de bijzondere kweekschool te Middelburg, en P. van Ooyen, leraar aan de bijzondere kweekschool te Mid delburg en aan de Zeevaart school te Vlissingen, en tot glaatsvervangend lid de heer J. Bakker, leraar aan de Rykskweekschool te Middel burg; in de inspectie Amsterdam drs. L. G. J. Lockefeer, leraar aan het bijzonlere lyceum te Hulst. Wanneer komt de salaris verhoging voor leraren Op vragen van het,Tweede Kamerlid, mevrouw Forta- nier—de Wit (V- en D.) be treffende de salarisverhoging voor het personeel bii het voorbereidend hoger en mid delbaar onderwijs heeft mi nister Gielen geantwoord, dat na de in December 1947 ge dane toezeggingen van de re gering, de commissie van ad vies tot overeenstemming is gekomen over de hoofdpun ten der salarisregeling. Na dien moest het advies van de commissie worden uitge werkt tot een ontwerp voor een nieuwe salarisregeling- Het ontwerp moet echter nog beoordeeld worden door de salariscommissie ad hoe en de Raad van State. Zodra dit advies is uitgebracht, kan 't ontwerp-besluit aan de Kroon ter bekrachtiging wor den voorgelegd. In verband hiermede is 'n nauwkeurige datum voor de uitbetaling van de salarisver hoging nog niet te noemen. Teneinde aan de bestaande moeilijkheden tegemoet te komen, is de mogelijkheid geopend tot het verstrekkert van een voorschot op de te verwachten verhoging. Nieuw procédé voor kleurenfilms. Twee Fransen hebben een lens uitgevonden, die, geplaatst in een gewone filmcamera, met een gewoon negatief een kleu renfilm maakt De Franse cou ranten hopen, dat 300 Franse bioscopen de lens in de herfst zullen gebruiken. De nieuwe lens is het resul taat van 17 jaar onderzoek door de gebroeders Armand en Luclen Roux. Hun uitvinding is zeer eenvoudig en geeft goede natuuriyke kleuren. Het Roux-fllmnegatlef ziet er gewoon zwart en wit uit en wanneer het door een rouxlens op het doek geprojecteerd wordt, verschynen de kleuren. Vlissingen De heer A. Schout sprak voor de A.R. Kiesvereniging. Op uitnodiging van de An- ti-Revolutionnaire Kiesver eniging sprak Woesdagavond in de zaal van het Leger des Heils te Vlissingen het lid van Ged. Staten, de heer A. Schout, over het onderwerp „Zijn wij anti-revolutionnai- ren, reactionnair of conserva tief?". De heer J. Hommes, die als tweede spreker zou optreden, was door een zit ting van de Eerste Kamer verhinderd- De heer Schout wees op de plicht, welke iedere Neder lander heeft op staatkundig terrein, speciaal in deze tijd, waarin de tegenstelling Amerika—Rusland niet al leen de internationale, maar ook de binnenlandse politiek beheerst. Spr. bestreed de be wering, dat de A.R. conserva tief of reactionnair zou zijn- Zij is weliswaar de oudste partij van ons land, maar zij leeft uit Schrift en historie en zij gaf reeds in het verle den bliik vooruitstrevend ge noeg te ziin. Ook de anti-re- volutionnairen willen bijv. dat de Indische volken zich zelf zullen besturen zodra zij hiertoe in staat ziin en het rqcht zal zijn gewaarborgd. Voorts stond spr. stil bij de tegenstelling socialist-kapita list, welke hii onjuist noem de. De A.R. strijdt voor ge- leidelyke vooruitgang en is tegen ieder staatskapitalisme (Rusland) èn volkskapitalis me (Amerika). Zii wenst te staan op de bodem van Gods woorden te zien naar de lyn van zegen en vloek in het staatsbestel. Over het probleem Duits land zeide de heer Schout, dat hier liefde tegenover hkat gesteld moet worden en dat Nederland er naar moet stre ven de kleine industrie, wel ke speciaal in verband met de mechanisatie van de land bouw van groot belang is, van Duitsland over te nemen- Tenslotte wekte spr. allen op hun uiterste krachten te geven voor de komende ver kiezingsstrijd. De voorzitter, de heer B. H. Ligteringen sloot, na een korte gedachtenwisseling, de ze bii eenkomst met een op wekkend woord. CIRCUS LIBOT. Het circus Libot, dat van 26 tot en met 29 Mei in Vlissingen staat, is niet groot. Op de prestaties van de artisten is dat van weinig Invloed. Er is aardig variétéwerk te zien. Ook de clowns vielen zeer in de smaak van het publiek. Er bestond Woensdagavond vry veel belangstelling, hoewel de tent niet geheel gevuld was. MANDOLINE CONCERT. Vrijdag geeft de mandoline vereniging „Tovido" o-l.v- M- P. Ventevogel een concert in het Bellamvnark van 810 uur. Er is een geluidsinstalla tie aanwezig waardoor de muziek wordt versterkt. Het programma bestaat uit drie marsen, twee ouvertures, twee walsen, één tango en twee potpourries. AANRIJDING. Vanmorgen om half acht Is op de Koudekerkse weg by de Sottegemstraat een wielrijder, die vanaf het rijwielpad plot- seling links de weg overstak gegrepen door een auto. Hij moest naar het zieken huis „Bethesda" worden over gebracht voor onderzoek, zyn verwondingen zyn evenwel niet ernstig. Middelburg Hoofdcommies Raad van Arbeid met pensioen. Dc heer R. Buitenhuis, hoofdcommies op de Raad van Arbeid te Middelburg, zal per 1 Juni a.s. wegens net berei kt van do pensioengerechtig de leeftijd de dienst verlaten. De heer Buitenhuis is geruime tyd aan de Raad van Arbeid verbonden geweest, aanvanke lijk te Goes, later te Middel burg. VEEKEURING. Woensdagmorgen werd op het Molenwater te Middelburg ee:i veekeuring gehouden. Er bestond hiervoor veel belang stelling en er was een behoor- lyk aantal koeien ingebracht. GEMEENTE WIL OPENLUCHTSPEL STEUNEN. B. en W. van Middelburg hebben aan de gemeenteraad voorgesteld voor een bedrag van 2000 deel te nemen in het garantiefonds voor het Openluchtspel, dat onder aus- giciën van Uit het volkvoor et volk in Juli zal worden opgevoerd. PLAATSVERVANGEND SECRETARIS. Aan de raad van Middel burg is door B. en W. voor gesteld de heer N. Tromp, verificateur der gemeentefi- nanciën, aan te wijzen als plaatsvervanger van de ge meentesecretaris. DE RAAD BIJEEN. Maandag 31 Mei te 2 uur zal dc raad van Middelburg in maandelijkse vergadering by- eenkomen in het raadhuis aan de Wagenaarstraat. Nieuwe lagere school te Middelburg. Nadat de raad van Middel burg en Gedeputeerde Staten de stichting van een openbare lagere school aan 't Zand had den goedgekeurd, ontvingen B. en W. mededeling, dat op de urgentielijst voor scholenbouw een zevenklassige semi-perma- nente school voor Middelburg was geplaatst, waarvan de stichtingskosten, zonder meu bilering, maximaal 12.000 §er lokaal zouden mogen be- ragen. Deze school zal worden ge bouwd op het voor de defini tieve dubbele school aan 't Zand gereserveerde terrein in het uitbreidingsplan. Het ligt in de bedoeling de helft van de toekomstige school en voor lopig vier lokalen van de semi- oermanente school in bruik leen af te staan aan het be stuur van de door de oorlog getroffen Ned. Hervormde school. Ir. A. van der Steur zal de semi-permanente school ontwerpen. Aangezien het gereedkomen van deze school nog wel enige tyd op zich zal laten wachten en de nieuwe gemeenteschool per 1 September dient te wor den geopend zal zy voorlopig worden ondergebracht in een dubbele Maycrete-woning. De inrichting wordt geraamd op #5500. -Er zullen 60 leerlingen in worden geplaatst. De bouw van de senu-permanente school kost 84.000 met bykomende kosten van 36.000. In totaal vragen B. en W. dus een cre- diet van 125.500 aan de raad, welk bedrag zal worden ge dekt uit een aan te gane geld lening. O.- en W.-Souburg ZWEMSEIZOEN BEGONNEN. Zaterdag werd het zwem- seizoen van de zwemvereni ging „Luctor et Emergo" te Souburg officieel geopend. Een der bestursleden sprak een openingswoord, waarin hy de zwemonderwyzer, de heer Ph. v. d. Velde, feliciteerde met zy'n succea te Amsterdam. Hoewel de temperatuur van het water nog niet hoog was, werd er toch al veel gezwom men. Mej. P. Roelse te Oostka- pelle slaagde voor het examen meva-diploma coupeuse, dat te Hilversum werd gehouden. De Pinkstercollecte voor de zending in de Ned. Herv- kerk heeft te Griipskerke opgebracht 96. (Ingezonden mededeling) WORDT ER SLA DOORCEDRAAID? Dal sal zeker niet gebeuren als de Hollandse huisvrouw méér •Ia bij de maaltijden zou gevend Niet alleen bij de warme maal tijd, maar óók bij het brood •maakt sla uitstekend. Sla is teer gezond en verveelt nooit als ze goed wordt aangemaakt. De lekkere ingrediënten heeft De Gruyter: deze week een voortreffelijke, zachte azijn en een kruidige mos'erd, die verse, •la eer aandoen. Van 28 Mei t/m 3 Juni bij elke fle» azijn een potje mosterd voor slecht* 10 cent! ato*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 2