PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Gromyko draait de zaak om Zierikzee gaat jubileren De Joden in de steek gelaten Wat doen we met de communisten Joodse staat wordt toch uitgeroepen BILT 191e Jaargang - No. 71 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Drukkeru Fa F. van de Velde Jr. Vlissingen Dit oiad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. Woensdag 24 Mrt. '48 itifHUÜ 2b cl per week; 3.20 per kwartaal, .franco per post t 3.45 per kwartaal Losse nummers 5 cl ADVBKl'fcjN 1IKPK1JS. 13 ct pci Bureaux gevestigd te Vlissingen. Walstr 58-6o. tel 10 en 51 Middelburg Londense Kaai 29 tel 2077 en 2924 Goes. L Vorststr 55. tel 247a (b.gg 2228) Oostburg Gratamastr 3. el 102 Terneuzen Brouwernstr 2 Zierikzee Nwe Bogerdstt C 1U0 tel 2»> HARTZEER. Dat de Nederlandse devie zenpot slecht gevuld is, de automobilist betreurt, maar gelooft het. En is bereid, er in te berusten, dat hij in de meeste gevallen des Zondags niet rijden mag en als hij 't wel mag, zó ons tellend vaak gecontroleerd wordt, dat hij' voor zijn plezier waarlijk niet op stap gaat. Maar als hij tegenwoordig op Zondag langs de wegen dwaalt, te voet, of per fiets, dan heeft hij niettemin hart zeer. Want het blijft druk op de Nederlandse wegen. Met na me in het grensgebied. Bij tientallen passeren de auto's de Belgisch-Nederlandse grens des morgens in Noordelijke, des avonds in Zuidelijke rich ting. Bij tientallen snorren ze langs, onze wegen. Met Nederlandse benzine. Die aan zienlijk goedkoper is, dan de Belgische. En die bovendien betaald kan worden met zwarte guldens, welke de Belgen toch eigenlijk niet veel meer dan twee kwartjes hebben gekostW Zie, dat is sneu voor de Nederlanders, die niet rijden mogen op Zondag. Niet ten onrechte vragen zij zich af, wat er nu eigenlijk met de Zondagsbeperking be reikt wordt, als de Belgen komen en maar tanken jon gens, tanken, zoveel als ze maar kunnen. Besparen wij werkelijk ben zine door het verbod van Zondags rijden? En deviezen? Als het niet zo mocht zijn, zou het dan niet beter z\jn om ook de Nederlanders maar "te laten rijden? Maatregelen zjjn tegen dit euvel niet te nemen. Geen benzine verkopen op Zondag is natuurlijk dwaasheid. In de eerste plaats zou dit ver bod natuurlijk overtreden worden, omdat je nu eenmaal niet bij iedere benzinepomp een man van de rijkspolitie 'of een agent kunt zetten. En bovendien zou het tegenover de Belgen, die we als toeris ten immers gaarne zien ko men, omdat ze tenminste hun geld laten rollen en een Ne derlander aan een gulden niet ziet, of hij wit of zwart is, toch wel van. verregaande on hartelijkheid getuigen. En dat gaat niet aan na de Benelux en het Vijfmoge.ndhedenver- drag. Maar wat dan? Voorlopig zal liet voor de Nederlandse automobilisten wel een sneu geval blijven. En zal hjj met hartzeer de Nederlandse benzinelucht uit Belgische auto's moeten op snuiven. En dat terwijl het lente wordt, de natuur ontwaakt en naar. buiten lokt Amerikaans militair bestuur in Duitsland In Washington heeft men de plannen tot overdracht van net bestuur van de Amerikaanse zone van Duits land aan het Amerikaanse de partement van buitenlandse zaken laten varen. Het leger zal voor onbepaalde ljjd de controle over het bestuur van de zóne in handen hou den. Naar aanleiding van een beschouwing van de huidige situatie is men 'tot de con clusie gekomen, -dat het niet raadzaam zou 'zijn enige wij ziging aan te brengen in cle huidige bestuursregelingen voor Duitsland. Dit besluit zal geen tegenwerkend ef fect nebben op het proces van ontwikkeling der Duitse ver antwoordelij Tcheid voor zelfre gering en bestuursinitiatief. De ikwestie-Triëst. De Italiaanse regering heeft nog geen officieel bericht ont vangen over een Joegoslavi sche nota. Men verklaarde echter dat Italië geen voorstel kan aannemen, waarin Gorizia in ruil voor Triest wordt ge- eist. „Franco Soir" meldt uit Triest, dat maarschalk Tito voornemens is Triëst aan Italië af te staan. Hij zou hiermée voor hebben, de komende al gemene verkiezingen in Italië een voor de communisten gun stige richting te geven. Te Milaan zijn betogers voor de terugkeer van Triëst slaags geraakt met linksen. Sinds de bekendmaking van het voor stel omtrent Triëst hebben herhaaldelijk botsingen plaats gehad. Wapens voor Perzië. In een bericht van Tass wordt verklaard, dat de V.S. thans belangrijke hoeveelheden wapens aan Perzië leveren. De Amerikanen, die tevoren reeds vliegtuig-torpedo's en mate riaal voor tien vliegvelden zou den hebben geleverd, zouden thans tanks, pantserauto's en andere oorlogsmachines zen den. Groepen Amerikaanse in structeurs en specialisten van. pantsereenheden en de lucht vaart zouden binnenkort in Perzië aankomen. In hetzelfde bericht van Tass wordt verklaard, dat de Engel sen belangrijke contlgenten oorlogsmateriaal, met name vliegtuigen, zullen sturen. Het Wereldgebeuren Amerikaanse militairen bekeerden Truman. OLIEBELANGEN. Kan de politiek van Wash ington ten opzichte van Italië beschreven worden alseen vrijage met het Italiaanse kiezerscorps, die in Palestina is onmiskenbaar een streven om ten koste van veel de vriendschap van de Arabieren te verwen*en. Op andere wijze is het be sluit van Marshall om het ver delingsplan voor Palestina op te geven en daarmee de Joden in de steek te laten niet te verklaren. De voorgeschiedenis is bekend. Niet de Arabieren In maar de Arabieren buiten Palestina hebben geweigerd zich bij een met 2/3 meerder heid genomen besluit van de algemene vergadering van de Ver. Naties neer te leggen. Zij dreigden met geweld en deden alles om de uitvoering ervan te saboteren. De Palestina- Sadak, de Turkse minister van buitenlandse zaken, die zeer geïnteresseerd is in de West-Europese Unie. Bijna verloor Botwinnik. Smyslov-Eüwe waarschijnlijk remise. De belangstelling voor de 9c ronde van het wereldschaak- forunooi was enorm. Behalve de zaal moesten ook de gaan derijen en een bijsaal in ge bruik worden genomen. Ieder hoopte eindelijk Ernve eens te zien winnen. Deze hoop is niet in vervulling gegaan. In een Spaanse partij gelukte het hem tegen Smyslov niet enig initiatief te verkrijgen. Na lang gemanoeuvreer verdwe nen de zwarestukken van bord en het resterende eindspel met l lichte officieren is waarschijn lijk remise, hoewel Smyslov iets beter staat. Botwinnik kroop tegen Res- hevsky door het oog van een naald. De Amerikaan kwam al gauw in het voordeel en had op de 3pste zet de winst voor het grijpen. In hevige tijdnood tastte hij echter mis waardoor de Russische kampioen nog gelgenheid kreeg eeuwig schaak te houden en daarmee een half punt te redden. Dr. Lettricht ontsnapt in Nederlandse vrachtauto Volgens het te Bratislava verschijnend blad „Praca" zou dr. Lettricht, de voormalige voorzitter van de Slowaaks- democratische partij, van wie onlangs gemeld werd dat hij naar het buitenland was ge gaan, Tsjeeho-Slowakije ver laten heben in een ~rote vrachtauto van een Nederland se transportmaatschappij. Dr. Lettricht vertoeft thans in de Amerikaanse zóne van Oostenrijk, aldus het blad. Marshall-plan voor Azië Dr. Grady, Amerikaans ambassadeur in India, heeft in de Indische raad voor we reldaangelegenheden te New Delhi de mogelijkheid geop perd, dat de economische com missie der Ver. Naties voor Azië en het Verre Oosten een „plan-Marshall" voor Azië zou opstellen, een doel matig programma van weder zijdse hulp op regionale basis. De conferentie voor Oostenrijk mislukt. Op de conferentie van de plaatsvervangers der minis ters van buitenlandse zaken, die reeds bijna een maand lang het vredesverdrag met Oostenrijk bespreken, heeft Koktimof (Sowjet-Unie), alle voorstellen voor het voortzet ten der besprekingen verwor pen. commissie van de V.N. slaak te noodkreet op noodkreet en verzocht herhaalde malen de Veiligheidsraad dringend om maatregelen. Vergeefs. Dé Amerikaanse delegatie aarzel de en weifelde. Op voorstel van Austin kwamen de grote vier in besloten kring bijeen om te bespreken op welke wij ze de Arabische heethoofden in toom gehouden konden worden. Het bleek een schijn vertoning. Nauwelijks waren enkele vergaderingen achter de rug of Marshall maakte zijn opzienbarende koersverande ring bekend. De actie van de militairen gesteund door de grote olie maatschappijen, had tenslotte succes opgeleverd. Want* het zijn vooral de generaals en stafchefs geweest, die Truman onder druk hebben gezet en uiteindelijk bekeerd. Zij vrees den, dat vijandschap met de Arabieren de olievoorziening vanuit Iran en Saoedie Arabië ih gevaar zou brengen. Zij wantrouwden de Russische steun aan het verdelingsplan. Het zijn voornamelijk James Forrestal, de minister van de fensie en Loy Henderson, hoofd van de afdeling yoor het Nabije Oosten, die voor de koersverandering geijverd hebben. Voor wat zij als de Amerikaanse militaire belan gen beschouwden moest al het andere wijken. Het is goed ook daarvan nota te nemen en niet alle automatisch op de Russen af te wentelen. De meeste Amerikaanse kranten en senatoren zijn niet zuinig geweest met bittere cri- tiek op Marshall's politiek. De „Herald Tribune" sprak van een duidelijke capitulatie voor bedreiging met geweld. De „New-York Times" noemde de Amerikaanse .politiek in Pales tina onzeker, onbekwaam en verward, doorspekt met enor me blunders.. Terecht. Indien de toestand in Palestina thans verwarder en gevaarlijker is dan ooit, is dat voor een niet gering deel te wijten aan Washington. Vermoedelijk zal Truman bij de komende presidentsverkie zingen heel weinig Joodse stemmen krijgen. Duitse officieren in het Engelse leger. Engeland heeft 'n beroep ge daan op Duitse krijgsgevange nen met technische ervaring van winterveldtoch 'en aan 't Sowjet-Russische front om advies te geven bij winter- manoeuvres van het Engelse leger. Een Labourlid bracht in het Lagerhuis te berde, dat het „een laakbaar iets' is om Engelse- manschappen door ex-Nazi-officieren te laten opleiden. Hulp voor Griekenland en Turkije aanvaard. De Amerikaanse Senaat heeft heden het aanvullend hulpprograra ad 275 millioen dollar voor Griekenland en Turfje aanvaard. Ook de treinen zullen 2 minuten stoppen. Op de nationale herden kingsavond (4 Mei) zal het §ehele spoorwegbedrijf en us ook de treinen van 20.00 tot 20.02 worden stop gezet. Prof. Romme over het communisme In een vergadering van de afd. Amersfoort der K-V.P. sprak prof. mr. C. P. M. Rom me. Fel geselde de K.V.P.-lel- der de communisten. Met deze groep achtte hy geen enkele vorm van samenwerking mo gelijk. Voor een verbod van de C.P.N. voelde prof. Romme echter niets. De uitslag van de verkiezingen moet aan een ie der duidelijk maken, dat het communisme in Nederland op de terugtocht is. Op een vraag van een der aanwezigen, of het geóorloofd is, dat K.V.P.-leden in de lei ding zitten van Rijkseenheid, antwoordde prof. Romme, dat in het binnenkort samen te stellen verkiezingsprogramma ook punten zullen worden op genomen over de Unie met In donesië. Het zal dan niet meer mogelijk zijn, dat leden van de K.V.P. kunnen deel hebben aan de leiding van Rijkseenheid. Het ligt echter niet in de be doeling het lidmaatschap voor deze organisatie voro de K.V. IN DE VEILIGHEIDSRAAD WERDEN HARDE NOTEN GEKRAAKT. „VUILE MANOEUVRE". De Veiligheidsraad heeft de behandeling van de kwes tie Tsjecho-Slowaklje vóórt- gezel. Het kwam weer tot heftige debatten. Gromyko gebruikte krasse uitdruk kingen. Hij noemde de Chileense klacht ter ondersteuning van de klacht van Papanek een „vuile manoeuvre". Volgens hem was het duldelyk, dat die klacht door zekere grote mo gendheden, in het kader van haar „lastercampagne tegen de Sowjet-Unie". ondersteund moest worden. Hij beschuldig de de Ver. Staten en Groot- Brittannlë er van een plan op- f;esteld te hebben om het po- itieke leven van Tsjecho-Slo- wakije te gaan overheersen door „gebruik te maken van zékere reactionnalre kringen in Tsjecho-Slowakrje'\ FRANKRIJK EN ITALIË. Gromyko beschuldigde ver der de Verenigde Staten dat P.-leden onmogelijk te maken, zij Italië en Frankrijk geprest DE KWESTIE VOOR DE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN. Nog steeds in overweging. Een politieke medewerker van het A.N.P. schrijft: Na de aanneming door de Tweede Kamer van de motie- Van der Goes van Naters, waarin wordt uitgesproken, dat niet een ltd van de fractie der Communistische Partij Ne derland dient te worden be noemd in de commissie voor buitenlandse aangelegenheden, Melkslijters moeten bezorgen. OP GOEDE VRIJDAG EN TWEEDE PAASDAG. Melkslflters en zuivelbedrij ven, welke zich bezig houden met de bezorging van con- sumptlemelk aan consumenten, zijn verplicht op Goede Vrij dag, Tweede Paasdag en Twee de Pinksterdag op de gebrui kelijke wijze consumptiemelk te bezorgen. SCHEERZEEPBON ON GELDIG. Dc scheerzeepbon tabak -1- reserve is na 27 Maart a.s. niet meer geldig. Voor de tweede maal dood straf tegen S.D.-er geëist. Voor de tweede maal heef\ de advocaat-fiscaal bij de Rot terdamse Kamer van het Haagse Bijzondere Gerechts hof. de doodstraf geëist tegen de 27-jarige H. Zoethout, voormalig telefonist brj de S. D., die op 20 April 194o onder de gemeente Rhoon de Rotter dammer T. A. Dekker met acht schoten uit zijn stengun doodde. rijst de vraag, wat er nu ver der in de geest van dit bes)uit gebeuren zal. Het is duidelijk, dat de over grote meerderheid der Kamer Fn do huidige internationale en nationale omstandigheden zo spoedig mogelijk de aanwe zigheid van een communist in een commissie, die met de re gering uitsluitend zeer ver trouwelijke aangelegenheden van buitenlands-politieke aard behandelt, wenst te beëindi gen. - Deze commissie wordt krach tens het reglement van orde aan 't begin van elke zitting benoemd. Zou er dus niets ge beuren, dan blijft de commis sie in haar huidige samenstel ling aan tot na de a.s. verkie zingen. De Kamer kan echter altijd een besluit nemen in af wijking van het reglement van orde, maar dan moet er een voorstel komen, hetzij van de president, hetzij uit de Kamer Het ligt voor de hand, dat ae voorzitter ter zake intein over leg zal plegen. Naar verluidt, verkeert deze aangelegenheid nog in een stadium van overweging. Zjj kan echter urgent worden 'ji het geval er aanleiding zou zijn tot accuut overleg tussen de commisie en de regering, maar deze laatste daarvoor niet zou gevoelen zo lang de commissie op de huidige basis Is samengesteld. De regering kan zich immers steeds beroe pen op het landsbelang. hadden hun regeringen te wij- zigén en dat eveneens door de regerende Amerikaanse krin gen algehele controle werd ge oefend op de binnen- en bui tenlandse* politiek van de Griekse regering. In hef licht van deze leiten, aldus Gromyko, is het dwaas heid te beweren, dat de wijzi gingen in de regering van Tsjechó-SIowakije het resul taat waren van inmenging door de Sowjet-Unie. Deze fantasie kon wedijveren met d<- sprookjes van „duizend en één nacht". De auteurs ervan gebruikten oude rommel uit de propagandakeuken van Goeb- be!s. Warren Austin (Ver. Sta ten) vroeg of de nieuwe Tsje- cho-Slowaakse vertegenwoor diger uitleg kon geven van de aankomst van de plaatsver vangende Sowjet-Russische minister van buitenlandse za ken Zorin in Praag onmiddel lijk voor de politieke crisis, en of hij kon verklaren, dat de weigering tot deelneming aan het plan-Marshall door Tsje- cho-Slowakije uit vrije wil ge daan was. Waarom pleegde Masaryk zelfmoord en waarom is Benesj blrjven zwijgen? MAATREGELEN Warren Austin zeidc nog. dat de Veiligheidsraad moest beseffen, dat wanneer de be schuldigingen bevestigd moch ten worden, ev sprake zou zijn van indirecte agressie. De V. N. zouden dan effectieve col lectieve maatregelen moeten nemen om de territoriale inte griteit en de politieke onaf hankelijkheid van staten, hoe klein ooit, te bewaren. Dc minister-president van Oost-Indonesië, neeft te Menado de nieuwe Minahasa- raad geïnstalleerd. - Schuite en Boeyen zijn in de Parijsè Zesdaagse op de tweede plaats geëindigd. Ziekenhuistarieven verhoogd. Tengevolge van de toege nomen exploitatiekosten Is 'u wijziging van do ziekenhuis- tarieven noodzakelijk gewor den. De ziekenhuistarieven wor den met 0.50 per vcrplceg- dag verhoogd. Voor zover van een „all-in" tarief spra ke is. mogen bovendien voor het overgro.e deel der zaal- patiënten de kosten van de dure penicilline en strep- tomyclne worden doorbere- rekend. I)e/.e regeling zal met 1 April 1918 van kracht worden. VANDAAG COMMUNISTISCHE PROTEST-STAKING? Hoewel op de -demonstratie - ve protest-meeting, die de afd. Amsterdam van de C.P.N. in de Apollo-hal had belegd, geen algemene staking werd gepro clameerd. drongen alle spre kers er op aan, (jat iedere communist Woensdag in A- - sterdam een „klinkend pro- test" zal laten horen tegen ,,het reactionnoire plan" dc twee communistische wethou ders te verzoeken hun functies neer tc leggen. Tussen de vier sprekers door, beklommen twee arbei ders. die ieder als vertegen woordiger van een groot be drijf de vergadering toespra ken/ het podium. Zij deelden mede, dat in de Ned. Dok- en Scheepsbouw-Mü- en in de Amsterdamse 'Droogdok-Mij. „het juiste antwoord" zal wor den gegeven. De leider van de communistische raadsfractie, de heer I-ï. Gortzak, maakte voorts bekend, dat de "arbei ders van de metaalgieterij Hol land als protest één dag in staking zullen gaan. Frankrijk slaat geen bases af. In gezaghebbende kringen zijn de berichten, volgens welke Fr&nkrrjk aan de Ver. Staten bases in zijn overzeese, gebieden zou hebben afge staan, absurd genoemd. Engeland trekt zich 15 Mei definitief uit Palestina terug. HET LAGERHUISDEBAT. Het Britse kabinet heeft zijn besluit bevestigd het mandaat in Palestina op 15 Mei te be ëindigen en de ontruiming van het land door de troepen tegep l Augustus te voltooien. Dit was het enige besluit met betrekking tot Palestina dat op de kabinetsvergadering werd genomen. Het Ameri kaanse voorstel inzake'hét be heer van Palestina werfl niet besproken, daar het in te va ga vorm was gesteld. JOODSE STAAT UITGEROEPEN. Het bestuur van het Joodse bureau heeft op een bijeen komst Dinsdagavond tc Telaviv besloten op 16 Mei, de dag na de beëindiging van het Bntse mandaat, een Joodse MOOISTE OUDE STAD VAN ZEELAND. Een onderhoud mei burgemeester mr J. Schuurbeque Boeije Zierikzee, de mooiste jude stad van Zeeland en een vrijwel ongeschon den parel aan de Schel- dekroon. zal binnenkort grote herdenkingsfeesten v vieren. De stad zal daarvoor de aandacht-van «tëheej Zeajd Het is eigenlijk zo. dat men land vragen en dat 1.9 Pf>f,n vprtmnwpn meer hppft dan tevens een gelegen heid zijn om het contact met Zierikzee nauwer aan te halen. De contacten van de stad de verbindingen met de rest van Zeeland en met Z.- Holland.zegt ons burge meester mr. J. Schuurbeque Boeye, „vormen een van onze grootste problemen". Hij ontvangt ons in de zaal achtige burgemeesterskamer van het oude stadhuis, dat van buiten een juweel is van sier lijkheid en van binnen een onpractisch oud gebouw. De ze eerste burger van Zierik zee heeft de kloeke ronclttor stigheid. welke ons van zr-veJi- oude regentenportretten te- genblikt. Hij aarzelt niet mot zijn antwoorden, en trekt een forse, rechte lijn. VERBINDINGEN. Met de interne verbindin gen op het eiland gaat het wel, zegt de heer Boeije. De particuliere autobuslijnen voorzien in een behoefte en worden door de bevolking ge waardeerd. Men heeft echter bezwaren tegen de R.T.M. geen vertrouwen meer heeft in de R. T. M. en de vrees koestert, dat de R.T.M. ook het autobusvervoer aan zich zal trekken. Ook nu bü de verbetering van het veer ZijpeAnna Jacobapolder heeft de R.T.M. weer de ver langens van Schoutven en Duivéland naast zich neer ge legd. 2Jü weigerde een veer pont met koplading. Zoiets verbetert de stemming niet. Drie dingen heeft Zierikzeë op het ogenblik nodig: een betere aansluiting op de treinen te Roosendaal, een snelle verbinding met Rotter dam en vooral broodnodig heeft het de terugkeer van de luchtverbinding Rotterdam— SchouwenWalcheren. DE WONINGNOOD. Het tweede probleem van Zierikzee is de woningnood. Burgemeester Schuurbeque Boeije noemt de woningtoe standen in bepaalde delen van de stad ronduit slecht. Vorige generaties hebben de woningverbetering uitgesteld, hebben goedgevonden, dat al lerlei krotten geëxploiteerd werden en nu moet men schoonschip maken. De burgemeester zwaait lof toe aan Zierikzee's grootste in dustrie. de fabriek Zeelandia, die de stimulans gaf tot de bouw van' een aantal wonin gen. welke bouw thans docr de Tèmèente gefinancierd wordt. De ogenblikkelijke behoef te aan 60 tot 75 nieuwe wonin gen snreekt op een woningto taal van circa 2000 niet zo sterk, als men daarbij niet di rect de slechte kwaliteit van vele bestaande woningen in het geding brengt. Ook heeft Zierikzee op het ogenblik een toenemende be volking in tegenstelling met vroeger, toen het 'inwonertal door de gestadigde doorstro ming vrijwel constant bleef Er gaan thans weinig mensen naar elders. LICHTPUNTEN. Gelukkig kan de burge meester tegenover deze pro blemen waarbij hij ook nog even de financiële nood aanstipt direct enkele lichtpunten noemen. De ge moderniseerde reinigings dienst werkt voortreffelijk en het was een voldoening te ho ren. dat ook Middelburg het nieuwe vuilophaal-systeem zal invoeren. In dit verband wijst de burgemeester op de aangename samenwerking met de burgemeesters van Middelburg. Vlissingen. Goes en Terneuzen. Zierikzee is ook bezig met zijn herbeplanting, waarvan het ontwerp gedeeltelijk nog goedgekeurd moet worden. Even wordt gememoreerd, dat een stichting als „Nieuw Wal cheren". die op Walcheren het herbeplantingswerk acti veert, ontbreekt op Schou wen. Het onderwijs en de vakop leiding zijn in Zierikzee zeer bevredigend. De H.B.S. kreeg z'n lyceum-afdeling en ei komt binnenkort een rijles werkplaats voor vak-omscho ling. Men heeft reeds het oog op een geëigend gebouw voor die nieuwe werkplaats. Dan praat burgemeester Boeiie over „zijn Schouwe naars" en wijst er op hoe hun instelling overwegend exact is Zii voelen niet zoveel voor talenstudie en muziek, maar wel voor de mathematische vakken. Als een jonge Schou- wenaar gaat studeren, wil hij meestal arts worden. Ook in de landbouw uit zich dat exacte element door versnelde mechanisatie. Deze korte opmerkingen tonen hoe grondig deze eer ste burger van het eiland Schouwen en Duivéland zijn mensen kent en als we af scheid nemen, weten we. da' hun belangen bij hem m goede handen zijn. staat in Palestina te procla meren. REGERIXGSDKBA'i Tjjclens het debat over Pa lestina in het Lagerhuis heelt Bevin er op gewezen dat de regering haar politiek niet heeft veranderd. Terwijl Enge land alles doet wat in zyn macht ligt om een overeen komst tussen Arabieren cn Joden te bewerkstelligen, al dus Bevin, wacht het ai. tot dat het weet,.wat dc werke lijke voorstellen zijn. „Omdat wij nog manschap pen in Palestina hebben en er bij betrokken zijn, nemen wjj niet dezelfde positie in als andere leden-staten der Ver enigde Naties. II; wil er de na druk op leggen, dat wij eerst uit Palestina weg moeten zijn, voordat een andere situatie kan intreden". Op de bewering, dat Enge land door het terugtrekkeen een chaos verwekt, antwoord de Bevin: „Wij geven het land over aan de V. N. Indien de V. N. door het land over te ne men chaos hebben verwekt, hoe kan Engeland dan de schuld krijgen?" HOE EERDER, HOE BETER. Bevin verklaarde, dat Enge land bereid is het mandaat over te dragen aan elke in stantie. die de V. N. aanwij zen. Mij dunkt, hoe eerder wij het verlaten, hoe beter, be sloot Bevin onder toejuichin gen. Het wetsontwerp werd ten slotte zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Het zal thans door het Hogerhuis be handeld worden. Een amende ment van de regering, bepa lende dat iedere veroordeelde, die uit Palestina is gevoerd krachtens de wet van 1881 op 1 de gevangenen in de koloniën, nk 15 Mei, wanneer Engeland het mandaat overdraagt, zal kunnen worden gevangen ge houden werd eveneens aange nomen. DE VOORSPEL T: OVERDRIJVENDE WOLKENBANKEN. Geldig tot Woensdagavond. Enkele overdrijvende wol kenbanken, doch droog en enigszins schraal weer. Meest zwakke wind uit uiteenlopen de richtingen. C.erigens on geveer dezelfde' temperatuur als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1