PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Benesj een gevangene? Tijdelijk beheerschap voor geheel Palestina? Marshallplan aanvaard door Huis-commissie BILT Krachtige nota aan Tweede Kamer 191e Jaargang - No, 68 Zaterdag 20 Maart 1948 Uitgave van de' Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa F. van de Velde Jr. Vlissingen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ABUMNkittu^iaPKlJS. 2b ct par week: 3.20 per kwartaal, franco per post 3.45 oer kwartaal Losse nummers 6 ct ADVERTfcNTlKPlllJS: 13 ct. pet ram., minimum p advertentie 1 2. Giro nr 359300 PZ C. Middelburg. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr 58-6u. tel 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29 tel 2077 en 2924 Goes. L yorststr 55. tel 247t> (b.gg 2228) - Oostburg Gratamastr 3. el 102 Terneuzen Brouwerjjstr 2 Zlcrlkzee Nwe Bogerdstr C 160 tel 26 Het Wereldgebeuren KORTE PREDICATIE LAUSMANIS AFGETREDEN. Fierlinger won het pleit. De revolutie der ja-zeggers heeft „die Weltwoche" de ge beurtenissen in Tsjecho-Slo- wakije genoemd. Het blad be doelde ermee, dat de hele om wenteling tot stand kwam zonder dat een vensterruit er bij sneuvelde, dat de niet com munistische meerderheid vol komen passief bleef. De com munisten wisten wat zij wil den, de anderen alleen wat zij niet wilden. In het Westen hebben som migen zich laten teleurstellen door de houding van president Benesj "en de socialisten omdat zij tenslotte zich in het onver mijdelijke schikten en toega ven. Het past hen, die in het Westen buiten de druk van Moskou liggen, zeker niet hier over een oordeel te vellen. Benesj, om wie nog steeds een waas van geheimzinnig heid hult, was in een volko men dwangpositie. Volgens Sla- vik, de afgetreden Tsjechische ambassadeur in de Ver. Sta ten, is de president practisch een gevangene van de commu nisten. Ik ben er zeker van, zei hrj in een interview, dat Benesj niet kan handelen zo als hy nu zou willen. De socialistische party werd na de dramatische gebeurtenissen rondom het partijgebouw vol komen ingepalmd door een minderheid. Twee mannen stonden tegenover elkaar, Lausman en Fierlinger. Laus- man had op een partycongres, waar hij zich uitsprak tegen een gezamenlijke actie met de communistten, de overwinning behaald en was tot voorzitter gekozen. Wallace contra Truman Henry. Wallace, de candi- daat van de „derde party" voor 't presidentschap, heeft voor de radio verklaard, dat de rede van Truman zo ver gaat, dat zii het leven van ieder menselijk wezen in de wereld bedreigt. Wallace stelde de vraag, waardoor men tot de huidige crisis ge komen was. „Is er een enkele reden waarom wij niet tot vrede zouden kunnen komen en de koude oorlog beëindi gen? Is er een enkel bewijs, dat de S. U. aggrëssieve be doelingen jegens, ons land koestert of dat onze veilig-- heid van enige zijde bedreigt wordt? Dit waren enkele on opgeloste vragen in de hyste rie verwekkende rede op St. Patricksday van 1948", aldus Wallace. BOMAANSLAG TE GENT Prol. Geyl bijna het slachtoffer. In de sociëteit Roeland te Gent is een bom ontploft, die in de kelder was geplaatst. De avond te voren had prof. Geyl uit Utrecht een rede ge houden over Nederland en Vlaanderen. De schade is aanzienlijk: in de vloer van de gelagkamer sloeg een groot gat, een deel van het plafond kwam naar beneden en de zware vóordeur sloeg uit de hengsels. Voorts scheurden de muren en sprongen alle ruiten. Men neemt aan, dat de bom door een venster of een rooster in de kelder is gede poneerd. Het gerucht te Gent wil, dat in deze zaal wel eens „politiek onzuiveren" bijeen kwamen. Berlijners vergaderen. Meer dan 25.000 Berlijners verzamelden zich Donderdag in de stromende regen voor de ruïnes van het Rijksdagge bouw om te luisteren naar re devoeringen van de anti-com munistische leiders van drie partijen. Nog geen kilometer verder verzamelden zich in het Ber- lünse operagebouw afgevaar digden van het door de com munisten aangevoerde Duitse Volkscongres en luisterden naar sprekers, die het plan- Marshall bestreden en het „Britse en Amerikaanse ka pitalisme". Het geschil tussen Engeland en Albanië. Het Internationale Hof van Justitie zal op Donderdag 25 Maart in het Haagse Vredes paleis uitspraak doen in de door Albanië opgeworpen be voegdheids-kwestie van het Hof ten aanzien van het ge schil tussen Groot-Brittannië en Albanië over het incident in het Kanaal van Korfoe. Het Labour-par lemen ts- lid Zilliacus heeft op een ver gadering verklaard, dat „het tijd wordt openlijk te zeg gen. dat de agressieve, ex pansionistische en imperialis tische mogendheid, die de vrede bedreigt, Amerika is". Fierlinger koos voor links en was bereid dé democrati sche tradities op te offered ter wille van nieuwe sociale vormen. De scheidingslijn Oost- West liep ook dwars door de socialistische party. Door koud geweld heeft Fierlinger tenslotte het pleit gewonnen. Gisteren is Lausman als een teleurgesteld en ontmoedigd man afgetredén als voorzitter van. de socialistische party. Ter verklaring deelde hij mee: „Nu de zuivering voorbij is en resoluut dc weg ,van het socialisme is gekozen moeten ernstige fouten van vroeger worden "hersteld". Deze schuldbekentenis doet wat onwezenlijk aan. Het af treden zelf echter is verklaar baar. De tyd van verzet is ge weest en komt niet terug. Een voor een, verdwijnen de figuren van vóór de coup van het to neel. Ook Benesj zal wel niet lang meer blijven. Guerillastrijders nabij Athene. Volgens Tass worden in Athene politie en gendarme rie paraat gehouden. Dit is toe te schrijven aan de ver schijning van eenheden van de guerillastrijders in Attica. 20 K.M. van Athene zouden gevechten plaats hebben. Aanvullende hulp voor Griekenland en Turkije. De commissie voor buiten landse betrekkingen van de Amerikaanse Senaat heeft 'n program voor 275.000.000 dol lar aanvullende hulp voor Griekenland en Turkije goed gekeurd. f Ook een record. Via het regerings kamp aan de rand van de Peel komen vele Ne derlandse kinderenxuit Duitsland naar ons land om aan te sterken. Via hetzelfde kamp gaan de kinderen naar Duits land terug. Bij de laatste groep, die terugging, werd 'n record geconstateerd. Een 13-jarige jongen uit Duisburg had het namelyk gepresteerd in die maanden, welke hij in ons land vertoefde, niet minder dan 37 pond aan te komen. Mijnwerkersstaking bedreigt voedselverschepingen. Naar verluidt neemt de Amerikaanse regering reeds maatregelen om de loop van goederentreinen te beperken voor het geval de staking van Lewis' mijnwerkersbond voort zal duren. Dit zou on- middelllijk invloed hebben op de verscheping van voedsel en materiaal naar het bui tenland. Bijna 15.000 arbeiders in de staal- en vervoerbedrijven zijn ten gevdlge van de mrjnwer- kersstaking zonder werk ge raakt en aan het einde van de week dreigt werkloosheid voor vele anderen. NIET DAT WH Matth. 21 1—11. 1 Joh. 4 10. Palm-Zondag. Glorieuze in tocht in Jeruzalem. Heil Ko ning Jezus. Palm-Zondag. Glorieuze be vestigingsdiensten. Bewogen ouders. Ernstige jonge men sen. Hun ja-woord klinkt. Ja U kiest ons hart cuwig tot Zijn Koning. Wat zijn er al een Palm zondagen gevierd en wat heb ben er al mensen belijdenis gedaan! En wat is er van te recht gekomen van al die ja-woorden Van die ja-woorden is de Kerk terecht gekomen, zo te zien. Maar vergis u niet. Want de Kerk leeft niet van al onze te warme of te kille ja-woorden, maar ze leeft van de Liefde Gods. En dat heeft ze door te geven, te verkondigen: God heeft u lief of u ja zegt of ja ja. Niet dat wij maar dat Dat waren we misschien haast vergeten. Maar daar gaat het nu precies om. Niet om de belydenis-Zondag maar om dien God Die Zijn Zoon gezonden heeft tot verzoe ning van al onze zonde, tot goedmaking van al onze on verschilligheid, al onze on trouw, al onze halfslachtig heid. „Ook voor U" zegtx het Le ger des Heils. Misschien zeg gen we dat wel veel te wei nig in de Kerk. En in de krant. Want zo is het nu maar. Ook voor u! Dat heeft U de Kerk van Jezus Christus te zeggen in haar verkondiging en dat zegt u straks op de Goede Vrijdag het Heilig Avondmaal en dat zegt u de Doop: God heeft u lief. Want hierin is de Liefde: niet dat wy God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad. Daarop mogen morgen mensen ja zeggen. Zij het bewust! M, J. W. Schopenhauer. Schoondyke. Eerste D.C. 6 voor de K.L.M. Op het vliegveld van San ta Monica Californië) is het eerste van de zeven DC 6- toestellen aan de K.L.M. af geleverd. Het toestel zal naar Koningin Wilhelmina worden genoemd. De machine zal Maandag middag op Schiphol aankomen. De Paascake, welke de DC- 6 zal meevoeren is een ge schenk aan H.M. de Koningin van een in Californië wonende Nederlandse banketbakker. Het toestel brengt tevens 'n schriftelijke groet over van de burgemeester van Los Angeles aan burgemeester d'Ailly van Amsterdam. De 7 DC-6 machines van de K.L.M., zullen worden gebruikt óp de lijnen naar Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. DE ZESDAAGSE. Na de sprints van 23 uur bezetten Bruneel en Naeye de eerste plaats met 149 punten, •terwyl het Nederlandse koppel Schultë-Boeyen de tweede plaats innam met 7 punten. Op twee ronden volgden Se- res-Lapebie 92 punten; 4. Thijssen-De Pauw 44 punten: 5. Amold-Strom 42 punten; 6. Bruyland-Adriaenssens 28 pun ten; 7. Fournier-Giorgetti 5 punten. De overige koppels hadden drie en meer ronden achterstand. Handgranaten op Maasstation te Rotterdam. Op het Maasstation te Rot terdam werden twee Franse handgranaten ontdekt, die bij onderzoek scherp gesteld bleken te zijn. Uiteraard tast men omtrent het doel van het neerleggen van deze granaten in het duister. Door een lid van de voormalige hommen- ploeg is dit gevaarlijke oor logstuig gedemonteerd. Beherende ambtenaren waren corrupt. De Utrechtse rechtbank, die 14 dagen geleden de zaak be handelde tegen de vijf ambte naren bij het Nederlands Be heersinstituut te Amersfoort, beschuldigd van verduistering en corruptie, veroordeelde de candidaatnotaris, mr. J. A. L. V„ secretaris van het Amers- foortse beheersinstituut tot 6 maanden, de adjunct-secre taris K. B. tot 144 dagen, de chef der afdeling eigen be heer A. B„ tot 6 maanden, de ambtenaar L. S. tot 5 maan den, het hoofd van de sectie huishoudelijke dienst. M. de J„ tot 126 dagen, allen met aftrek, en de ambtenaar van het opsporingsinstituut J. C. A. W. B. werd veroordeeld tot één jaar, met bevel tot onmiddellijke inhechtenisne ming. NEEM EEN ASPERIENTJE. Een leerling-telegra fist uit Rotterdam, voel de zich grieperig en om dat hem dit niet erg van pas kwam, dook hy in het medicijnkastje en ontdekte daar 54 aspi rientjes. Gedachtig aan de raad van Dirk Witte: „aspirine voor je benen, aspirine voor je buik", slikte hy met mannen moed alle 54 tabletten naar binnen. Maar hij werd raar, raarder en -raarst, 's Nachts vond hij zichzelf terug in het Zuider-ziekenhuis met de slang van de maagpomp in zijn slokdarm. Eerst toen hij van alle aspirine afscheid had genomen, kon hij naar huis terug- ^keren. Jubileum-kinderpakketten naar Indonesië. De Niwin heeft besloten dit jaar ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van de Koningin in samen werking met het Ned. Jeugd Roode Kruis 10.000 z.g. Kin- der-jubileum-pakketten naar de Indische weeshuizen, hos pitalen en kindertehuizen te verzenden. NIEUW VOORSTEL VAN DE V. S. G-en steun meer aan verdelingsvoorstellen. De delegatie van de V.S. by de Verenigde Naties heeft Vrijdagavond officieel mede gedeeld, dat de Amerikaan se steun voor de voorstellen van de algemene vergade ring voor de verdeling van Palestina is ingetrokken ,en dat een tydeljjk beheerschap voor geheel Palestina is voorgesteld. Deze verklaring werd afge legd in een vergadering van de vier Grote mogendheden, waarbij ook Sir Alexander Ca- dogan (Gr.-Britt.) aanwezig was. Wanneer de Veiligheids raad dit voorstel aanvaardt, zal een speciale zitting van de algemene vergadering belegd moeten worden ter bespreking van de Palestynse kwestie in haar geheel. China en Frankrijk gaven te verstaan, dat zij het voorstel zullen steunen. Gromyko (Sow- jet-Unie) vond het echter in flagrante tegenspraak met de resolutie van de algemene ver gadering en onthield voorlopig zijn goedkeuring. RAPPORT VAN AUSTIN Warren Austin, de Ameri kaanse afgevaardigde bij de Veiligheidsraad, heeft de Raad Vrijdag 'n rapport voorgelegd, waarin gezegd wordt, dat het Palestynse vraagstuk onver anderd is gebleven na infor mele besprekingen met de be trokken partijen. Het rapport, dat gebaseerd is op het overleg tussen de „Grote Vier", beveelt aan, dat de Veiligheidsraad het de par tyen en betrokken regeringen duidelijk moet maken, dat hij besloten is het bestaan van een bedreiging van de internatio nale vrede in Palestina niet te dulden en dat er verdere maat regelen worden genomen om terstond een einde te maken aan de ongeregeldheden en de orde en rust in Palestina te herstelen. Gromyko achtte dit niet krachtig genoeg. De Syrische afgevaardigde drong er bjj de Raad op aan, de commissie voor Palestina de bevoegdheid te ontzeggen om het land te besturen, daar dat recht slechts aan de Beheersraad kon worden verleend. Rabbijn Silver van het Joods Agent schap ontkende, dat gewapen de Joden Palestina van de zee zijde binnenkwamen, V.N. VERANTWOORDE LIJK VOOR CHAOS. Creech Jones, de Britse mi nister van koloniën, heeft ty- dens een debat in het Lager huis over een wetsontwerp be treffende de beëindiging van het Britse gezag in Palestina verklaard, dat wanneer er een chaos in dat land zou ontstaan nadat Engeland op 15 Mei het mandaat ter beschikking had gesteld, dit niet Brittanuië's schuld zou zjjn. „Reeds land heeft Engeland de V.N. op de nadering van deze datum gewezen. Wy heb ben alles gedaan wat wy kon den om de V.N. tot spoed aan te zetten. Daarom moeten zij ook de verantwoordelijkheid dragen". Creech Jones twyfelde er niet aan, dat de V.N. van plan zijn het gezag na 15 Mei over te nemen. Oorlogsgetroffenen vragen volledige vergoeding op basis vervangingswaarde. Tegenwoordig wetsontwerp onaanvaardbaar geacht. De samenwerkende stichtin gen ter behartiging van de be langen der oorlogsgetroffenen, de Stichting van de Landbouw en de gemachtigden van Ged. Staten van Limburg, Gelder land, Noord Brabant en Zee land voor de kwestie der schadevergoeding, hebben de zer dagen te Nijmegen een persconferentie gehouden, waarin het ontwerp wet ver goeding materiële oorlogs schade nogmaals onder de loupe werd genomen. Hierby werden wederom dé bezwaren tegen dit wetsont werp naar voren gebracht, ter wijl tevens een nota werd ge publiceerd, welke gericht is tot de Tweede Kamer. DE NOTA. In deze nota worden aller eerst de bezwaren tegen het wetsontwerp omschreven, die zich richten tegen de volgen de punten: het beginsel, dat aan de wet ten grondslag ligt, het systeem der wet, het tekort aan inzicht.dat de wet geeft en het niet voldoende waarderen van het economi sche aspect der oorlogsschade regelingen. Betoogd wordt, dat terwijl het wetsontwerp slechts tege moetkoming in de oorlogsscha de betekent, de getroffenen hun recht op vergoeding der gehele materiële schade er kend wensen te zien. Elke be perking van dit recht wordt willekeurig genoemd. Met leedwezen wordt geconsta teerd, dat in de regeling der tegemoetkomingen en facilitei ten een forse lyn ontbreekt en dat voor de versehillendo scha- degroepen verschillende maat staven gelden. Een verder ver wijt is, dat ook na bestudering van het wetsontwerp en de memorie van toelichting het onmogelijk blijft een volledig en juist inzicht te krijgen in do regeling. Onvoldoende wordt duidelijk gemaakt, waarom de minister verplich tingen van 5132 millioen wel, maar van 7132 millioen niet draaglijk acht voor ons volk. Zeer belangwekkend zijn de economische hezwirx'en, die te gen de voorgestelde regeling kenbaar worden gemaakt. Zo wordt betoogd, dat het wets ontwerp niet garandeert, dat na herbouw en herstel ook een redelijke bedrijfsvoering mo gelijk zal zjjn. Onjuist wordt het genoemd, dat ondernemin gen met een bedrijfsvermogen boven de 500.000 van iedere tegemoetkoming in de schade verstoken blijven. De voorge stelde regelingen leiden boven dien in een zeer groot aantal gevallen tot een onevenredig groot gebruik van crediet, waardoor een veel te zware schuldenlast op de ondernemin gen komt te rusten, terwijl voor de noodgebieden als ge volg daarvan een blijvende economische achteruitgang en verarming wordt gevreesd. ANDER STELSEL MOGELIJK. Daartegenover stelt de no ta een ander stelsel van scha devergoeding. Bepleit wordt, dat Nederland zal erkennen, dat er recht be staat op vergoeding van de verloren gegane goederen en herstel van beschadigde goe deren. Het sinds 1941 kenbaar gemaakte verlangen tot ver vergoeding op basis van ver vangingswaarde wordt onver minderd gehandhaafd. Alleen daardoor worden recht en rechtvaardigheid verkregen, worden de problemen in een grote lijn en uniform opge lost, en wordt een basis ge schapen, waarop wederopbouw en bedrijfsuitoefening na we deropbouw mogelijk zullen zyn. De uit zulk een regeling voortvloeiende lasten zullen, verdeeld over een reeks van jaren, gedragen moeten wor den door de productiviteit van ons gehele volk. Slechts by vergoeding op basis van ver vangingswaarde wordt voor komen, dat een grote groep van ons volk sterk achterge steld zal worden bij de niet getroffen langenoten. Opstellers der nota realise ren zich daarby, dat waar niet herbouwd wordt de vergoe ding gebaseerd moet blijven op basis waarde Mei 1940, dat voor handelsvoorraden geen vervangingswaarde vergoed behoeft te worden, dat de ver vanging van verloren gegane goederen volgens urgentie zal gaan, dat rekening moet wor den gehouden met de financi ële mogelijkheden. Mochten de Staten Generaal een regeling op basis vervan gingswaarde thans niet aan nemelijk achten, dan verzoe ken opstellers der nota om do- ze wet niet als een definitieve regeling to beschouwen, maar de mogelijkheid open to laten voor een latere, betere rege ling. Bovengenoemde persconfe rentie stond onder leiding van de heer J. W. IJsselmuiden, lid van Ged. Staten van Gel derland, terwijl het woord ge voerd werd door de heren J. Ch. Merx, dir. der Stichting Oorlogsgetroffenen, J. C. den Baars, voorzitter dier stichting, die met name de bedrijfsscha de behandelde, C. Zwagerman, die vooral op dc uitzonderlijke positie van Zeeland de aan dacht vestigde en de nood der boeren besprak, J. A. Nieu- wenhuyzen, die namens de Stichting van de Landbouw eveneens dc schaderegeling voor de boeren behandelde en de heer A. Boelaars, die de Gelderse zjjde van het vraag stuk besprak. Democraten verzetten zich. De commissie voor bui tenlandse zaken van het Amerikaanse Huls van Af gevaardigden heeft Vrij dag met 14 tegen 8 stem men haar goedkeuring ge hecht aan het Europees herstelplan a 5.300.000.000 dollar, daf Zondag j.l. reeds door de Senaat is aanvaard. Het wetsont werp zal nu aan het Huls van Afgevaardigden wor den voorgelegd. De democraten verzetten zich tegen het ontwerp op Noórwegen's defensieve paraatheid. De Noorse regering heeft nieuwe maatregelen aange kondigd ter versterking van /de defensieve paraatheid krachtens de onlangs ver leende bevoegdheden bij wel ke gelegenheid een buitenge wone toewijzing van 100 null, lioen kronen door het Noorse parlement werd goedgekeurd. „Grote Beer" komt vandaag thuis. Het s.s. „Grote Beer" met ruim 1300 terugkerende mi litairen. waaronder een aan tal zieken, wordt vandaag uit Batavia in de Amsterdamst haven verwacht. Transportarbeiders en het transitOYerkeer. De hoofdbesturen van de Centrale Bond van Trans portarbeiders en de Belgische Transportarbeidersbond heb ben te Rotterdam een bijeen komst gehad, waarin het vraagstuk van het transito- verkeer van en naar Duits land over de Nederlandse en Belgische havens werd be spreken. Vastgesteld wordt dat deze havens in deze aan gelegenheid een gemeen schappelijk belang te verdedi gen hebben, zulks in verband met de economische wederop bouw van de beide landen en de werkgelegenheid van de betrokken arbeiders. Beide hoofdbesturen 2Ün van me ning dat dit vrèagStük in ver band staat met het zgn. ..Marshall-plan" en hebben bijgevolg beslist het aanhan gig te maken op de door de Int. Transportarbeiders Fe deratie belegde conferentie in April a.s. te Luxemburg. Geruchtmakende moord zaak voor Gerechtshof. Voor het Bossche Gerechts hof werd Woensdag de ge ruchtmakende moordzaak te gen de 47-jarige invalide- mijnwerker Buuts uit Kerk rede. die er van verdacht wordt zijn stiefzoon Tossing met revolverschoten te heb ben gedood behandeld. De adv.-gen. eiste 15 j. gevange nisstraf. Verdachte hield zijn onschuld staande. Vee werd vergiftigd met loodarsenaat. In de buurtschap Darthui zen onder Leersum heeft zich, evenals in Woudenberg, ver giftiging onder het rundvee voorgedaan. Een ingesteld onderzoek heeft intussen uitgewezen, 'dat het voermeel. afkomstig van een handelsonderneming te Woudenbeurg. loodacetaat bevat. De oorzaak daarvan ligt in het feit, dat bedoelde handelsonderneming naast veevoeder ook boombespui- tingsmiddelen verkoopt, waarin loodacetaat voorkomt. Door onvoorzichtigheid moet een kwantum van dit zware vergif vermengd zijn met het veevoedermeel. VLIEGENDE BIOSCOPEN. Voortaan zullen re gelmatig filmvoorstel lingen worden gegeven, aan boord van Engelse vliegtuigen, die de ver binding tussen Groot- Brittannië en ZuidrAme- rika onderhouden. De eerste* proefneming met de projectie van „Hue and cry", onlangs geno men, is een- groot succes geworden. Met het póg op de ge ringe plaatsruimte wor den rolprenten van 16 m.m. gebezigd. Als ope rateurs zullen de ste wards optreden. Drie staten, Charan, Las- bela en Mekran, die onder be wind van de Chan van Kalat staan, hebben zich bij Pakistan gevoegd. grond van hun bezwaar te gen het opnemen van de maatregelen voor hulpverle ning aan Griekenland, Tur kije en China in een en de zelfde wet. De commissie heeft enig* wijzigingen aangebracht in de tekst, zoals deze door de Se naat is aanvaard. Een van die wijzigingen heeft tot doel te verzekeren, dat de zestien landen geen Amerikaanse materialen venverken tot pro ducten, welke aan de Sovjet- Unie zouden worden verkocht of aan de onder haar invloed staande landen wanneer dc V. S. de verkoop van derge lijke producten zouden wei geren. SUB-COMMISSIES VAN DE WERK GROEP. De werkgroep van de com missie voor Europese econo mische samenwerking, die de algemene richtlijnen voor de 16 Marshall-landen zal ont werpen, zal onderverdeeld worden in drie sub-commis sies, resp. voor het ontwerp van een multilaterale econo mische overeenkomst, de uit eindelijke inrichting van de germanente organisatie voor et beheer van het plan- Marshall en de juridische as- pectens van de nieuwe orga nisatie. De werkgroep zal haar werkzaamheden in het ge heim verrichten. Afgevaar digden van de bevelhebbers der Westelhke zónes van Duitsland zuilen de vergade ring bijwonen. Marshall niet- alleen maar pessimistisch. Waarschuwing aan Italië. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mars hall heeft nogmaals gewezen op de dringende noodzaak, dat Amerika spoedig een besluit neemt wat betreft de strjjd tussen vryheid en tirannie in de wereld. Het Europees herstel plan is het beste wapen tegen het communisme. Hij waarschuwde Italië, dat een communistische overwin ning by de komende verkiezin gen de economische hulp uit Amerika zou afsnijden en ver klaarde zich bereid om met de Sowjet-Unie tot overeenstem ming te komen, waardoor eens en vooral de huidige gevaar lijke toestand zou eindigen. Marshall noemde niet alleen de toestand in Europa, maar ook die in het Midden-Oosten, In donesië, China, Korea en La tijns Amerika critiek. Hij was er van overtuigd, dat de demo cratie het op de lange duur zal winnen. Men mag echter niét eerst een ernstig verlies aan positie en kracht lijden. Mevr. Joliot-Curie vrij. KRUISVUUR TEGEN DE DMYTRYES. De procureur-generaal der V.S., Tom Clark, heeft gelast mevr. Joliot-Curie, die op El- lis-Eiland was gedetineerd, „daar haar binnenkomen in de V.S. in stryd zou kunnen zjjn met de hoogste belangen van het land" (zij is links-progres sief), vry te laten. A.F.P. meldt, dat de vrijlating is ge schied op erewoord, zonder borgsteling, doch dat het ge val door het departement van justitie in overweging wordt gehouden. De vrijlating geschiedde na een krachtig protest door de Franse ambassade, 't Departe ment van buitenlandse zaken heeft verklaard, dat het niet op de hoogte was van de aan komst van mevrouw Joliot en dat haar aanhouding door de immigratiedienst geweten moest worden aan het feit, dat zij op het vliegveld Laguardia werd opgewacht door Barsky. de voorzitter van het comité van antifascistische vluchte lingen, een „verdachte" Ame rikaan. Inmiddels is de scenario schrijver Jaroslav Dmytryk. die te Hollywood werkte en weigerde vragen te beantwoor den van de „commissie tegen on-Amerikaan se activiteit", als „communistische vreemdeling" uitgewezen. Zjjn broer, de kun dige filmregisseur Edward Dmytryk, die de progressieve film „Crossfire", gericht tegen het anti-semitisme in de V.S., maakte, werd om dezelfde re den door RKO Radie Pictures ontslagen en heeft een proces tegen die onderneming aan hangig gemaakt. DE VOORSPEL T: IETS ZACHTER. Geldig tot Zaterdagavond. Zwgar bewolkt met enkele verspreide opklaringen. Hier en daar enige lichte regen of motregen. Vrjj krachtige Zuid westelijke wind. Iets zachter.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1