PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Joodse zakenwijk in Jeruzalem opgeblazen Wordt Tsjecho-Slowakije een „vo'ksdemocratie"? VeiliQheidsraad over Indonesië BILT Pools gezant gaat heen. Vandaag Chocolade en biskwietjes worden duurder. Provinciale financiën worden herzien Nederlandse douane ving pantserauto. 191e Jaargang - No. 45 OU Dlad behaive op Zon- Chnstemke feestdagen Maandag 23 Febr. 1948 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuws» Courant Middelburg Drukt, eru Fa F van de Velde Jr. Vlissingen versctiunt dagelijks. Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ABUNNIiMfcMÖPKlJ» Ct per week, f 3.2U pei kwartaal, franco pei post i 3.45 oei kwartaal Losse nummers 5 ct ADVtSKTKN IIKPK1JS 12 Ct per mm minimum p advertentie 2. Giro nr 359300 PZC Middelburg. Bureaux gevestib- te Vlissingen Walstr >860. tel 10 en 51 Middelburg .ondense Kaai 29 tel 2077 en 2924 - Goes L Vorststr 55. tel 2473 ibgg 2228) - Oostburg Uratamastt 3. tel 102 ferneuzen Brouw cm str 2 Ztertky» Nwe Bogerdstr C is» i 26. Het Wereldgebeuren A PREMIER GOTT WALD WIL EEN COMMUNISTISCHE REGERING. Presicisnt Benesj in een moeilijk parket. Het heeft er alle schgn van, dat dezelfde procedure, welke de communisten ge volgd hebben by het overne men van de machtin de an dere Oost-üiuropese staten, nu ook van Tsjecho-Slowakije een „volksdemocratie" moet ma ke11- Zöals bekend zgn Vrijdag twaalf met-communistische ministers in het kabinet van Gottwald en blok, afgetreden, omdat ze meer dan genoeg hadden van de eigenmachtige wijze, waarop hun communis tische collega's de voornaam ste pos een Dij de politie door partijgenoten lieten bezetten. Deze ministers waren leoen van de partij van Benesj, de Kach. Volkspartij of de Slo waakse Democratische Partij. Dat was voor de commu nis ten het sein een heftige ac tie te beginnen tegen de „re- actionnaire elementen" in het land, door het voor te stellen alsof deze verantwoordelijk waren voor de regeringscri sis. Het gebruikelijke complot tegen de staat moest er zelfs bij te pas komen. Voor een grote menigte, die hysterisch juichte en in spreekkoor slagzinnen deed horen, hield premier Gottwaid Zaterdag een rede, waarin hij de „reactionnaire partijen" laakte om de intrigues tegen de sociale hervormingen en het bondgenootschap met de Sowjet-Ume. De werkende klasse en .het gehele volk echter zullen, zo waarschuwde hij, met alle middelen handelen. Een nieuw kabinet moet, worden gevormd zonder de aftredende ministers en al leen samengesteld uit minis ters met wie de volkswil zich kan verenigen. Hoe de Tsjechoslowaakse communisten zich zulk een kabinet voorstellen blijkt uit een brief van het partijbe stuur a^n president Benesj. Daarin wordt de president verzocht het ontslag van de twaalf niet-communistische ministers uit het coalitie-ka binet te aanvaarden. Wg zijn ervan overtuigd, aldus de brief, dat de sociaal-democra tische partij het noodzakelgk zal oordelen aan onze zijde in de regering te blijven. In een andere brief aan het bestuur van de socialistische partij worden de sociaal-de mocraten uitgenodigd een soort eenheidsfront te vor men. Volgens het blad „Lidova democracia" zijn de socialis ten echter allerminst van plan in te gaan op de lok roep van Gottwald en de zij nen. Ze hebben integendeel een beroep gedaan op alle ar beiders met toe te geven aan de „terreur en de politieke chantage van de communisti sche partij". „Arbeiders", zo zegt de oproep, „verdedigt de politieke vrijheid", hetgeen heel anders klinkt dan „strijdt tegen de reactie". Dit bericht is evenwel nog niet bevestigd. De positie van president Benesj is nu wel heel moeilijk geworden. Hii heeft verze kerd onder geen beding te zulleD toestaan, dat een rege ring zonder communisten wordt gevormd en het is ook Schrikkelhuwelijlc. Op 29 Februari her denkt het echtpaar C. B. HettemaS. van Dam te Hardinxveld zijn 40-jarig huwelijks feest. Veel jubilea heeft het tot nu toe niet kun nen vieren. De geijkte herdenkingsdagen 12 y2 en 25-jarig huwelijk moesten onopgemerkt voorbijgaan, omdat het in die jaren geen schrik keljaar was. Het di amanten huwelijksfeest ligt nu na het* 40-jarig feest nog in het voor uitzicht. Het gouden ju bileum valt weer niet in een schrikkeljaar. duidelijk, dat onder de gege ven omstandigheden dit on mogelijk is. Aan de andere kant is 't voor de overtuigde democraat van Westerse in slag, die Benesj is, onmoge lijk mee te werken aan een communistische greep naar de volledige macht. Tot nu toe heeft Benesj zich beperkt tot het doen van een beroep op het volk en de politieke partijen ver deeldheid en scheiding te voorkomen. In het Westen volgt men de ontwikkeling in Tsjeqho- Slowiakije met bezorgdheid. Men vreest, dat het uiteinde lijke resultaat weinig zal ver schillen van dat in Roemenië de andere Balkan-landen, die niet op een Westerse tra ditie kunnen bogen als Tsje cho-Slowakije. Veel zal af hangen van de houding, die Benesj en-de sociaal-democra ten zullen en "kunnen aanne men. Vandaag ontvangt Be nesj de leidej-s der drie recht se partijen en vergadert het bestuur aer socialistische"! par tij, de enige partij, die nog deel uitmaakt van de coalitie regering. Zwitserse trein reed op een gebouw. Naar de Zwitserse radio meldt is een trein, die onder weg was naar Zürich, te Waedenswil. aan de linker oever van het meer van Zü rich, ontspoord en tegen een gebouw gereden. Vier wagens werden in elkaar gedrukt en men freest, dat 14 tot 20 personen om het leven zgn gekomen. De trein was overvol met mensen, die van de winter sport terugkeerden. Te Wae denswil, waar moest worden gestopt. weigerden de rem men en de trein reed met grote snelheid een zijspoor op met het noodlottige gevolg. President Benesj In een moeilik parket. Franse vliegboot verongelukt. Een Franse vliegboot inet 19 personen aan boord is ten gevolge van een sneeuwstorm l%.km. uit de kust van Cher bourg verongelukt en in zet gestort. Er bevonden zich 19 perso nen aan boord. Tengevolge van de zware zeeën konden geen reddings pogingen worden ondernomen :iën, de zorg voor de wegen. Inbraak in distributiekantoor Vorige week ts ingebroken in het distributiekantoor - te Capelle aan de Ussel. Er schgnt een /rij groot aanta' bonkaarten ontvreemd te zijn De rijkspolitie te Capelle aan de IJssel heeft de zaak in on derzoek. Kan het niet meer met Warschau vinden. De Poolse gezant te 's-Gra- venhage, de heer B. Elmer, heeft aan de Poolse regering ontslag uit zgn functie ge vraagd. Blijkens zijn brief is de ge zant tot de overtuiging geko men, dat het feit, dat hij lid is van de Poolse Socialistische party, niet alleen de samen werking met zyn regering niet vergemakkelykt, maar zelfs het normale contact met het ministerie van buitenlandse zaken te Warschau bemoei lijkt. Volgens de „Robotnik", het blad der Poolse Socialistische Partij, Is de gezant inmiddels als lid van de Socialistische Partij geroyeerd en naar War schau teruggeroepen. Arabische oüesancties tegen de Ver. Staten De correspondent te Cairo van de New-York Times meldt, dat de Arabische liga besloten heeft de Amerikaanse olie maatschappijen geen facilitei ten te verlenen voor het leg gen van olie-leidingen over het gebied van haar leden. Syrië zou reeds geweigen hebben een contract met de Arabisch-Amerikaanse petro- 'eum maatschappg te bekrach tigen. Zolang er Imperialisten bestaan Een aan de vooravond var de 30ste verjaardag van het Sowjet-leger uitgegeven dag order van Maarschalk Boelga- nin, de Sowjet-miuister voor de strijdkrachten, zegt o.m.: „Zolang er imoerialisten be staan is er gevaar, dat ons land wordt aangevallen. Alle rai en van het Sowjet-leger moeten te allen tijde en on der alle omstandigheden ge reed zijn tot elke prys de eer on de belangen van de Sowjet- Unie te verdedigen". Te Mpskou en in alle hoofd -.teden van de Sowiet-renublie 'ten, alsmede in verschillende andere steden zullen ter gelp- n-ibpifj Vpn v<*T*ian'*riag 3° salvo's worden afgevuurd. Ir» het gehele land vonden van daag feestelgkheden plaats. Conferentie over West-Duïtsland begint Vandaag begint te Donder het driemogendheden overler over de toekomst van West- Duitsland. De Russen zullen daarbij niet tegenwoordig zijn Aan de Sowjet-Russische ambassadeur te Washingtor is inmiddels een Amerikaan.*- memorandum overhandigd ■vaarin geantwoord wordt or de critiek van Sowjet-Russi sche zijde op de te Bonden te houden driemogendheden be sorekingen over West-Duits 'and. Het memorandum zegt* ..De Ver. Staten verwonderen aich er over, dat de Sowiet Unie de andere mogendheder wil herinneren aan haar br overeenkomst op zich genomer yp—.'ÏASi^o-fiu in Dllifc'pnd". Het protest van de Sow let-Unie wordt verder in he' memorandum uitgelegd ah een poging om „de verant 'voorde'rikheid voor de huidige verdeeldheid van Duitsland met alle ongelukkige gevolgen van dien af te schuiven" viert het Rode Le ger zyn 30-jarig be staan; bestaat de voetbal vereniging T.S.C. uit Oosterhout veertig jaar. Marijke dankte de soldaten. Een telegram, dat het Prin- seiyk paar zond naar aanlei ding van de zending speel goed, vervaardigd door her stellende militairen in Indië van de zee-, land- en lucht macht, voor de eerste verjaar dag van prinses Maryke, luid de: „Marijke dankt u harte- iyk voor het prachtige speel goed. Onze beste wensen voor de herstellende militairen van land-, zee- en luchtmacht". Bestrijding van de Coloradokever. Op het Zaterdag in Utrecht gehouden tulnbouwcongres van de Party van de Arbeid, deelde minister Mansholt me de, dat te Rome op de confe rentie van Europese land- en tuinbouworganisaties is ge sticht een Internationaal fonds voor de bestryding van de Co lorado-kever in Frankrgk België, Engeland en Neder land. De resultaten van een sedert geruime tyd Ingesteld onder zoek naar de positie van het kruidenierswarenhedriif. heb ben minister Mansholt aan leiding gegeven een margevor- hoging voor enkele artikelen toe te staan. Deze margever- hoging, welke 2 cent per 100 gram uitmaakt, zal gelden voor biscuits, fabriekmatig bereide koekjes, gevulde cho colade-stukjes, gevulde choco lade-repen, bonbons en suiker werken. Voor chocoladepro ducten heeft deze regeling Inmiddels haar beslag gekre gen. Zo komt de pry., van een gevulde reep op 11 cent. De margeverhoging mag niet worden toegepast op pure chocolade repen en chocolade producten, waarvoor uitzonde- ringsoryzen zyn vastgesteld. Overwogen wordt, of de marge nog ten gunste van de kruidenier by enig ander pro duct kan worden verhoogd. Volgens Tass beschikken de Sowjet-Russische strijd krachten thans over 5 maal zoveel artillerie. 15 maal zo veel tanks en 5 maal zoveel vliegtuigen als by het begin van de vorige oorlog. PANIEK LEIDDE TOT ANTI-BRITSE DEMONSTRATIES. De grootste explosie In Palestina sinds het opblazen van het Koning David-Hotel in Juli 1946 heeft Zondagochtend het Joodse" zaken- en wooncentrum om de Ben Jphuda straat te Jeruzalem in een brandende ruïne veranderd. Volgens de lataste berichten zjjn er 42 personen gedood en 120 personen gewond, van wie vele ernstig Do explosie deed de stad schudden en meer dan een mijl In de omtrek braken ruiten. Verschillende gehouwen stort ten in en 'versperden de straten en in andere gebouwen braken branden uit. Velo Joden strompelden in nachtkleding naar buiten, enig huisraad meenemende. Velen hadden bloedspatten op hun kleren. reddingsploegen te hulp wa ren gesneld, moesten worden teruggetrokken toen de de-' monstraties toenamen en Jo den met revolvers, geweren en landgranaten door de straat (iepen en schreeuwden, dat de Engelsen aan de ontploffing schuldig waren. Een ooggetuige verklaarde, dat er onmiddellijk na de ex- olosie een paniek uitbrak. Velen werden door de kracht van de ontploffing uit hun bed geworpen, en een massieve rookkolom steeg meer dan 101) meter hoog in de lucht. EEN BRITSE AANSLAG? Joodse reddingsploegen werk ten uit alle macht om de lachtoffers onder het puin lie men hoorde kreunen of gillen, te bevryden. De straat werd 'afgezet en iuizenden mensen verdrongen dch achter de cordons Of schoon men niet wist, hoe de mtploffing is veroorzaakt leden geruchten de ronde, dat men 's nachts drie vrachtwa gen in de Ben Jehuda straat had geparkeerd. Een van de vrachtwagens zou zgn "wegge reden, waarna de twee ande re zouden zyn geëxplodeerd. Andere geruchten, dat zich Teuoiformeerde mannep in de vrachtwagens hebben bevon- ien, leidden onder de byna lysterische menigte tot anti- Britse demonstraties. Britse ->r»uHe en soldaten, die als ANTI-BRITSE DEMONSTRATIES Een Britse soldaat 'is in de buurt van de plaats der explo sie door Joden doodgescho ten. Ook op twee andere Brit se soldaten werd geschoten en men gelooft, dat zg beide ge dood zijn. -Een Britse journa list werd op 21 km van Jeru- za'em doodgeschoten. Later werd een Britse ka zerne beschoten, waardoor op- aieuw zes soldaten werden gedood. Een woordvoerder van het Joodse bureau deelde tgdens 'n persconferentie mede, dat het bureau de Palestgnse regering >fficieel verzocht heeft de Brit se soldaten en politie onmid dellijk uit de Joodse gebieder terug te trekken, tenzg zg vergezeld ztin van Joodse oo Nog steeds geen beslissing gevallen. Madoerezen spraken zich uit voor eigen Negara. Bg het begin van de vierde dag der beraadslagingen in de Veiligheidsraad over de Indonesische kwestie was Za terdag de algemene verwach ting, dat een beslissing ,zou kunnen* worden bereikt. Dit bleék echter niet het geval te zgn. De republikeinse afgevaar digde Sastro Amidjojo onder steunde de reeds gepubli ceerde Chinese voorstellen. Indien aan de Commissie vopr Goede Diensten de daarin vervatte bevoegdheden wor den verleend, zal geen der partijen de onderhandelingen kunnen doen vastlopen of te niet doen. Sastro Amidjojo protesteerde ook nog tegen het houden der derde West Java-conferentie, tegen de volksstemming op Madoera en tegen de pogingen tot stich ting van een negara Oost- Java. Hij kwalificeerde dit als ..pogingen om vooruit te lo pen op de uitslag van een vrije volksstemming". REDE VAN MR VAN KLEFFEXS. Van Kleffens aanvaardde de gedachte van het verlenen van 't recht van initiatief aan de Commissie terzake het doen van voorstellen, doch verklaarde zich tegen toe stemming tot publicatie van voorstellen zonder toestem- mtng van beide partijen, daar dit de bevoegdheid van de commissie te buiten zou gaan. Hg verzette zich er krachtig tegen dat een scheidsrechter lijke macht een oplossing zou litic. De Joodse burgerwacht en de leden der Joodse Haga- nah hebben bevel gekregen de identiteitspapieren van alle Britse soldaten, die de Joodse zones binnenkomen, te contro leren en hun. voertuigen te doorzoeken. De Palestgnse regering heeft ten aanzien van de explosie verklaard, dat" het ongeloof waardig wordt geacht, dat de ze' daad door leden van de vei- ligheidsstrgdkrachten kan zyn gepleegd. ARABIEREN VER ANTWOORDELIJK Een Joods woordvoerder heeft verklaard, dat het Joodse bureau van Arabische zijde heeft vernomen, dat de-Ara bieren de aanslag niet hebben gepleegd, doch uit niet-officiële Arabische bron verluidt, dat de aanslag het werk was van een „speciaal commando" van Arabieren, die hun opleiding 'n het buitenland hebben ge had. Het Joodse bureau en de Joodse nationale raad hebben een gezamenlgke verklaring uitgegeven, waarin de Joodse gemeenschap wordt verzocht de zaak niet gecompliceerder te maken door het recht in eigen hand te nemen. Joodse instanties hebben de zaak in jnderzoek en staan in verbin ding met de autoriteiten en mét Joodse vertcgenwoordi- lers in het buitenland, aldus 1e verklaring. SPECIALE UITKERINGEN AAN ZEELAND VOOR 1948 en 1949. Steun aan caiamiteuze polders wordt herzien. Bij de Tweede Kamer is door de regering ingediend een wetsontwerp tot her ziening van de regeling der provinciale financiën. Dit ontwerp brengt althans in hoofdzaak de verwezenlg- king van de voorstellen van de Commissie-Oud welke wij ook naar aan leiding van de indiening van de provinciale begro ting voor 1948 reeds uit voerig hebben beschreven. Voor Zeeland is het thanp ingediende wetsontwerp van bijzonder grote beteke nis, omdat het voor deze provincie enkele bijzondere regelingen bevat- De memorie van toelichting wijst er op, dat de meeste pro vinciën worstelen om het voortbestaan van haar finan ciële zelfstandigheid. Zij zgn er tot en met 1947 met uit zondering van Zeeland, dat de begroting met een tekort van ongeveer 500.000 moest vast stellen in geslaagd haar fi aanciële zelfstandigheid te be waren. Dit is vooral te dan ken aan een reeks ingrijpende bezuinigingsmaatregelen. Uitbreiding van heteigen belastinggëbied der provinciën wordt niet voorgesteld. In de plaats daarvan wordt er de voorkeur aan gegeven het be ginsel van het „provinciaa verdelingsfonds" verder uit te breiden. Uiteraard is het noodzake- Igk, dat een belastinggebied van een zekere minimum grootte kan blijven function- heren als middel om speciale of uiteenlopende behoeften in de belastingdruk tot uitdruk king te brengen. De commissie-Oud zet haar werkzaamheden voort en heeft de bedoeling, althans tegen het tgdstip, dat de door haar voor gestelde voorziening voor de gemcentcf in ancien afloopt, te komen met voorstellen, welke ook voor de gemeenten een meer duurzame voorziening beogen. De regering is van oordeel, dat de voorgestelde verhouding tussen de grootte van het eigen belastinggebied der pro vincie en het bedrag, dat zij als rijksuitkering zuilen ont vangen, aanvaardbaar is, al thans voor de naaste toe komst. Hoewel het in het voornemen van de minister van binnen- 'andse zaken ligt de ontwikke ling van de prov. financiën nauwlettend te blgven volgen en hg in beginsel gaarne be reid js, de mogeiykheid van •CL lüe..e»U.cU v_, U.LÖ Us,. deel der rgksuitkeringen naai objectieve behoefte-maatsta ven verder te onderzoeken, is hg van oordeel, dat hiervoor :oveel tgd nodig is, dat de pro vinciën daarop niet kunnen jlijven wachten. Bg de berekening van de op Dervlakte van de pro vinei. 3eeland is ook de oppervlakti van de grote rivierarmen ir lanmerking genomen. Dezr rrovincie kan op deze wijzt migszins extra geholpen wor Ien. Dat hiertoe aanleiding be staat, zal, naar het oordee van de minister, gelet op het tekort dat de begroting voor 1947 van Zeeland vertoont, we) geen nadere uiteenzetting be hoeven. Behalve deze tegemoetko mlng aan de in financieel moeiiyke omstandigheden ver kerende provincie Zeeland heeft de commissie-Oud een wijziging voorgesteld van de wet van 1870 betreffende de steunverlening aan caiamiteu ze polders. Volgens deze wet komen de kosten van de tege moetkomingen aan de caiami teuze polders voor tweederde voor rekening van het ryk en voor eenderde voor rekening van de provincie Zeeland. Be droeg het provinciaal aandeel vóór de oorlog gemiddeld on geveer 100.000, door 't sterk gestegen loon- en prijspeil moet er rekening mede worden ge houden, dat het provinciaal aandeel thans zeker 250.000 zal bedragen. Deze last is voor de provin cie Zeeland te zwaar. De com- mlssle-Ond stelde daarom voor het provinciaal aandeel te be nerken tot eenvijfde en daar tegenover het rjjk«aandeel te verhogen tot viervijfde. Lie Uuuuiers lieoiien gemeen.- dit voorstel niet ongewijzigd tc kunnen overnemen. De minister van verkeer en waterstaat is van oordeel, dat de wet van 1870, welke sedert haar totstandkoming nimmei gewijzigd is, binnenkort een •neer principiële herziening be loeft dan door de commissie ')ud is voorgesteld. De voorbe reiding van deze wijziging is 'nmiddels r-| ds ter hand ge- aomen, doch 't overleg, dat üeromtréht met het provinci aal bestuur van Zeeland en wellicht de belanghebbenden moet worden gepleegd, zal enige tyd vorderen. De herrie- ning van de wet van 1870 zal dus t.z.t. afzonderiyk aanhan gig moeten worden gemaakt. Onder deze omstandigheden bestaat tegen een incidentele wijziging bg de minister van verkeer en^waterstaat overwe gend bezwaar. Wèl is hy, overtuigd, dat de provincie Zeeland de verlichting van lasten, wel ke aanvaarding van hel voorstel van de commissie- Oud ten gevolge zou hebben gehad, niet kan ontberen, bereid te bevorderen, dat- de provincie Zeeland over de jaren 1948 en 1949 waarin de beoogde herzie ning van de wet van 1870 hoDeiyk haar beslag kan hebben gekregen een speciale uitkering uit 's Rgks kas te verlenen, wel ke haar dezelfde voordelen verzekert als het voorstel van de commissie-Oud be oogde. Behalve aan de sanering van het eigenlgk provinciaal bud get, dient afzonderlgk aan dacht te worden geschonken aan een zeer belangrijk onder deel van de taak der pro vin- 'ën. de zorg voor de wegen. Geüjk bekend is, is de ry- .vielbelasting in 1941 afge schaft. 45 van het 7/9 deel van die opbrengst werd aan de ~>rovinciën uitgekeerd. Voor dit gemis zgn de provinciën over 'de jaren 1942 tot en met 1945 vrijwel volledig schade loos. gesteld. Over de ja,ren 1946 en 1947 zal de compen- fatieuitkering slechts 2/3, resp. 1/3 bedragen, daarna 2al zy geheel ophouden. Het laten aflopen van de compensatie-uitkering is in verband gebracht met de se dert de bevrgding weder snel toenemende opbrengst van de motorrijtuigenbelasting, waar van de provinciën eveneens 45 van het 7/9 deel ontvangen Al bestaat goede grond voor de verwachting, dat 45 van het 7/9 c'/cl van de motorbe lasting binnen niet te lange tgd een zelfde bedrag zal op leveren als in 1939 45 van het 7/9 deel-van de motorrij tuigenbelasting en de rijwiel belasting tezamen, toch mag niet uit het oog worden ver loren, dat met hetzelfde nomi nale bedrag thsrns aanzienlgk minder kan worden verricht dan vóór de oorlog het geval was. De kosten van het onder houd der wegen zyn enorm ge stegen, evenals trouwens die van aanleg en verbetering. Er zal niet aan kunnen worden ontkomen voor de gehele we genfinanciering een totaal nieuwe opzet te maken. Met de bestudering van dit vraag stuk. zal uiteraard geruime tyd gemoeid zgn. Als voorlo- niere maatregel wordt het wen selgk geacht de breuk 7/9 thans te laten vervallen. opleggen, welke wry'ving of erger zou kunnen veroorza ken. De protesten inzake de deelstaten wees hy van de hand, onder het argument dat deze niet door Nederland in het leven waren geroepen: „Wij laten deze mannen ge heel vrg; wij willen deze volksbewegingen noch aan moedigen noch onderdruk ken". De bespreking werd ver daagd tot Donderdag. MADOERA. Naar aanlok' van het besluit van de i. -gouverneur- generaal omtrent de status van Madoera heeft het nieu we staatshoofd Tjakraningrat medegedeeld, dat reeds op 17 Januari 1.1. in de residents woning te Pamakassan een comité werd opgericht, dat terstond besloot het volk van Madoera te verzoeken zich ten aanzien van de opvattin gen van het comité uit te spreken. Deze opvattingen waren o.m.: a) aat de oe- trekkingen tussen Madoera en de Republiek waren ver broken; d) de status van Madoera vast te stellen als vrge negara binnen de Ver. Staten van Indonesië en c) Tjakraningrat tot hoofd van de negara te maken. Dit plebisciet op Madoera werd gehouden op aandrang der bevolking van Madoera en vooral ook, omdat bekend was. dat in Oost-Java een co mité gevormd was, hetwelk beoogde Madoera in te lgven bij Oost-Java. De stemming verliep op vrge, democrati sche wijze. De stemgerechtig den waren allen mannen van 18 jaar en ouder. Vrouwen waren niet stemgerechtigd, hetgeen op Madoera gewoon te is. De weg was versperd. (Van onzé reizende redacteur). De douane-Inspectie Roozen- doal hoeft In de nacht van Vry'dag op Z^erdag een op merkelijk succes geboekt in de strgcl tegen de veesmokke laars. Des nachts om 3 uur slaagde een post van 4 doua ne-ambtenaren, die te Ossen- drecht waren gestationneerd, erin, dank z\\ het aanbrengen van een geïmproviseerde ver sperring, een pantserauto van Belgische nationaliteit, die beladen met vier koeien u!N Nederland naar België reed, te doen omslaan. Het vee werd door de dou ane in veiligheid gebracht, maar de drie inzittenden wis ten te ontkomen. Het geheel speelde zich af op nog geen 1500 meter van de Belgische grens. Dit is de tweede pantserwa gen, die de Inspectic-Roozen- iaal binnen korte tijd heeft buitgemaakt. Het betreft hier een volledige pantserwagen, afkomstig uit oude Engelse legervoorraden, die In dit bij zondere geval nog van speciale achterplaten was voorzien. Het onderzoek heeft tot dus ver uitgewezen, dat met deze wagen veertien dagen geleden door de Nederlandse douane bg Rupchen reeds een vuurge vecht was geleverd. Gezien de laag mest, die de wagen be vatte, moet aangenomen wor den, dat hy in de afgelopen weken een niet onaanzienlgk aantal koeien over de grens heeft gebracht. Nog bij Nederlanders ij Odessa? Een brief van een onbeken de Duitser aan een Rotter damse familie heeft nieuwe en wellicht valse hoop ge wekt in vele gezinnen. In deze brier, die uit Beie ren kwam, wordt de familie medegedeeld, dat hun zoon, van wie al vier jaar niets ge hoord is, leeft en in een Rus sisch krygsgevangenkamp in Odessa verbiyft. Met nem zouden daar nog 20 Nederlan ders vertoeven. Het Rode Kruis zal de zaak onderzoeken. DE VOORSPELT 1 NOG LICHTE VORST. Goldlg tot Maandagavond. Meest zwaar bewolkt met plaatseiyk enige lichte sneeuw val. Nog aanhoudende lichte vorst, maar overdag op som mige plaatsen tydeljjke tempe ratuur om het vriespunt. Gc- leideiyk wat afnemende wind. in het Zuidoosten van het. land krimpend naar Noord. Overigens Noordoostelijk,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1