PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Terneuzen definitief op de onderste plaats Aruba wil zelfstandigheid BILT Van Acker wijkt niet Voetbalschandaal te Eindhoven Moordenaar van A. M. de Jong. Twee meisjes ontvoerd. Militaire waarnemers zwermen op Java af! 191e Jaargang - No. 39 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. DrukKeru Fa. F. van de Velde Jr Vlisslngen Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Christelijke feestdagen Maandag 16 Febr. 1948 ABONNtlMKNTSPKlJS. 25 Ct. per week: l 3.20 per kwartaal: franco r per post l 3.45 oer kwartaal- Losse nummers 5 ct ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per mm., minimum p. advertentie t 2. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg, Bureaux gevestigd te VUssingen: Walstr tel 10 en 51 - Middelburg: .ondense Kaai 29. tel. 2077 e Goes: L. Vorststr 55. tel 2475 (b.g.g 2228) Oostburg: Gratamastr 3, tel 102 Terneuren: BrouwerUstr 2 Zierikzeb. NweBogerdstr C 160. tel. 26. Het Wereldgebeuren Staikingen in België breiden zich uit. Communistische agitatie. De stakingsgolf in België begint steeds ernstiger vor men aan te nemen. Verscheidene grote electri- sche centrales zijn gedeelte lijk buiten bedrijf, waardoor de stroomleveranties steeds minder worden. In 39 kolen mijnen bij Charleroi en in een aantal andere bij Luik ligt het werk geheel stil. Het ge hele personeel der Brusselse posterijen heeft er het bijltje tijdelijk bij neergelegd. Volgens het communisti sche blad ,,Le Drapeau Rou ge bedraagt het aantal sta kers thans 175.000. De Belgisohe regering schijnt vastbesloten de sta kers hard aan te pakken en in geen geval voor de druk te wijken. Zaterdagavond hield de mi nister van verkeerswezen, Van Acker, een radio-rede voering, die fel en duidelijk was. Hij betichtte de com munisten ervan tot de sta kingen aangespoord te heb ben met politieke oogmerken, die niets met het landsbe lang van doen hebben. Elke ambtenaar, die Maandag niet op het werk verschijnt, waar schuwde Van Acker, kan zich meteen als ontslagen, be schouwen. Overtreding van de mobi lisatiebevelen voor .de gas- en electriciteitsbedrijven Kan festraft worden met hoge oeten en zelfs met gevange nisstraf van 1 tot 8 jaar. In hoeverre de dreigende oproep van de minister suc ces zal hebben valt nog niet te voorzien. De onderhande lingen hebben tot nu toe in elk geval weinig resultaat opgeleverd. Op enkele communistische bladen na is de gehele Bel gische pers unaniem in het veroordelen van de stakings actie. In de meeste artikelen wordt fel van leer getrokken tegen de hand van Moskou, die hier blijkbaar in het spel is. Dat inderdaad de commu nistische vakbestuurders om welke reden dan ook tot de stakingen hebben aangezet is een feit. De staking in de mijnen bijv. is begonnen op initiatief vari de eenheids vakcentrale, die de eisen der mijnwerkers als volgt formu leerde: le. aapassing der lo nen aan de kosten van le- vensonedrhoud; 2e. betere con- tröle op de prijzen; 3e. na tionalisatie der mijnen. Óf het hier werkelijk een Kominform-actie betreft om Churchill over de Britse bulldog. Winston Churchill heeft Za terdagavond als leider van de conservatieve oppositie een radiorede gehouden, waarin hij verklaarde, dat de Britse re gering ën de oppositie ver enigd waren in het verzet te gen het communisme en ook wat betreft de grote lijnen van de buitenlandse politiek. Wat de binnenlandse politiek betreft deed Churchill een aan val op de socialistische orde naars, die „de Britse bulldog achter zijn eigen staart laten aanlopen totdat hij duizelig wordt en zich er dan over ver bazen, dat hij de wolf niet van de deur kan houden." Waarschuwing van Eisenhower. VER. STATEN MOETEN PARAAT ZIJN. Generaal Dwight Eisenhower, voormalig opperbevelhebber der geallieerden in Europa, heeft de V.S. gewaarschuwd paraat te zijn, teneinde aan 'n eventuele plotselinge aanval in de „atoomperiode" het hoofd te kunnen bieden. Deze waar schuwing is vervat in een rap port betreffende zijn werK- zaamheden als chef van te generale staf van het Ameri kaanse leger. In het rapport wordt de mi nimale sterkte van de Ameri kaanse grondstrijdkrachten op 1.300.000 man geschat. Om deze strijdmacht in stand te houden, zo gaat het rapport verder, moet de algemene dienstplicht ingevoerd worden. Wysjinskl valt de V. S. aan. Andrei Wysjinski, waarne mend minister van buitenland se zaken der S. U., heeft in een rede ter herdenking vau het eeuwfeest der publicatie van het communistische mani fest, de Amerikaanse commis sie voor on-Amerikaanse acti viteit „de gehate organisatie voor het onderzoeken van de activiteit van vooruitstreven de Amerikanen" genoemd. „In kapitalistische landen, waar alles aan de mhcht van monopolies is onderworpen, zijn de zogenaamde vrgheid van spreken en vrijheid van drukpers een bèspotting van de rechten van de mens". het plan-Marshall bij voor baat te saboteren is niet ge heel duidelijk. Met het echec in Frankrijk nog vers in het geheugen hadden de heren toch wel vooruit kunnen be denken, dat ook in België weinig successen - te boeken zouden zijn. Een staking, die niet ge steund wordt door de publie ke opnie, tegen 'n regering- die voor druk zeker niet zwichten zal is bij voorbaat tot mislukking gedoemd, met alle prestigeverlies, die er het gevolg van is. Het zou echter verkeerd zijn direct maar alles op de communisten te schuiven. Het postergen-personeel bijv. heeft grieven die los staan van Ko- minform-poütiek. Verwacnt wordt dan ook, dat de regering begin deze week iets van haar onbuig zaamheid zal laten varen en aan sommige eisen gedeelte lik tegemoet zal komen. Geen geheime onderhandelingen. VAN BEGIN TOT EIND VERZINSEL. Het nieuwsbureau van de Sowjet-Russische zóne in Duitsland heeft het bericht over „geheime besprekingen" tussen Clay's politieke advi seur Murphy en een vertegen woordiger van de Russische maarschalk Sokolofsky „van begin tot eind een verzinsel" genoemd. Op het Amerikaanse bezet tingshoofdkwartier te Berlijn heeft men geweigerd commen taar te leveren op de berich ten, dat Amerikaanse en Sow jet-Russische autoriteiten te Berlijn geheime besprekingen hebben gevoerd. Generaal Markos fantaseert. De Griekse guerill a-leider, generaal Markos, heeft in een interview met het* Hongaarse blad Szabad Nep (Comm.) verklaard, dat „zeven tiende deel van Griekenland oeVrijd is. De fascisten hebben «leehts de steden en haar onmiddel lijke omgeving." Markos be weerde, dat de militaire situa tie gunstig voor hem was. Nieuw Duits bankpapier. De vier bezettingsmogendhe- den zijn het er deze week tij dens de bijeenkomst van de ge allieerde contröleraad over eens geworden opdracht te ge ven voor het drukken van nieuw Duits bankpapier ten behoeve van een munthervor ming in de vier zones. In Spanje gearresteerd. Het is aan de politie gelukt de bekende S.S.-er Ton van Gog, die tezamen met de S. S.-er Bernhard, de moord pleegde op de schrijver A. M. de Jong te ontdekken in Spanje. De man is door Spaanse politie in arrest ge steld en zijn uitlevering is aangevraagd. Het bleek, dat hij met zijn familie in Neder land correspondeerde en zijn vrouw wilde laten overkomen naar Spanje. Minister Mansholt naar Rome. De minister van landbouw, S. L. Mansholt is met ir. C. Staf, directeur-generaal voor de landbouw en ir. A. H. Boer- ma, regerings-commissaris voor de buitenlandse agrari sche betrekkingen, naar Rome vertrokken. Deze Nederlandse delegatie zal deelnemen aan de besprekingen van de Food Agricultural Organisation, welke Dinsdag in Rome begin nen en waarbij de meeste Eu ropese landen zullen zijn ver tegenwoordigd. Wat deed 3e C.P.N. tijdens de Duitse bezetting De voorzitter van de C.P.N. Gerben Wagenaar, heeft zich tot het hoofdbestuur van de P.v.d.A. gewend met fcet ver zoek mede te werken aan de samenstelling van een commis sie, die een onderzoek zal in stellen naar de veelgehoorde bewering, dat de houding van de C.P.N. tijdens de Duitse be zetting landsverraderlijk zou zijn geweest in die zin, dat de C.P.N. eerst na dat Rusland en Duitsland met elkaar in oorlog waren gekomen aan het verzet zou hebben deelgenomen. Economische regering In de Sowjet-zöne. Het Russische militaire be stuur heeft Vrijdag een decreet uitgevaardigd, waardoor meer macht wordt gegeven aan een breed opgezet en zeer gecen traliseerd Duits economisch bestuur voor de Russische be zettingszone. Deze belangrijke functies zullen op enkele uitzonderingen na worden bekleed door' leden van de onder communistische leiding staande Socialistische Eenheids Partij (S.E.D.) en aanverwante organisaties. Hierdoor komen de communis ten in de Oostelijke zone feite lijk aan de macht. De Duitse pers verkondigde onmiddellijk, dat de vorming van een dergelijke regering het Russische antwoord was op de nieuwe Duitse regering in Bi- zonia. Hongerige arrestanten. Dezer dagen moest 'n arrestant, die in het Hilversumse politiebu reau vertoefde, naar het ziekenhuis worden ver voerd teneinde 'n maag operatie to ondergaan, omdat hjj o.m. een vork in stukjes gebroken en verorberd had. Dit voor beeld vond navolging bij een nieuwe arrestant, 'n 47-jarige inwoner van Laren, die een theekopje brak en daarvan enkele stukjes en het oortje in slikte, waarna hg als dessert nog een punaise tot zich nam. Hij moest met heftige maagkram pen naar een ziekenhuis worden overgebracht. V.. Kustvaarder geramd. De Duitse kustvaarder Me- than van bijna 500 ton is Za terdagavond te Umuiden bin nengebracht met een gat van 4 bij 2 meter in de voorste ven. Het schip was tijdens een hevige mist aangevaren door het Engelse s.s. Beckenham, dat zijn reis naar Hamburg heeft voortgezet. Werden in een auto meegenomen. Donderdagavond omstreeks half negen werden twee vrien dinnetjes op de Hogeschoor- weg te Venlo door de bestuur der van een passerende auto aangesproken met de medede ling, dat zij zich zo laat niet meer op straat mochten bevin den. Een in de auto zittende jongeman, die een uniformpet droeg, gaf zich uit voor politie man en sommeerde de meisjes in de auto te stappen en mee naar het politiebureau te gaan. De kinderen merkten op de Maasbrug echter, dat de auto de richting van ter Blerik in sloeg. Zij trachtten door ru moer te maken en op de ruiten te kloppen de aandacht van voorbijgangers te trekken, maar hierin slaagden zij niet. De individuen reden door Ble rik in de richting Maasbrug. Zij toonden aan de meisjes armbanden en andere sieraden, die zij zouden krg'gen, als ze mee naar België gingen. Toen de auto in de Maasbreese bos sen stilhield konden de meis jes een drietal wielrijders alar meren. Een dezer stapte af, waarop de onverlaten haastig in de auto sprongen en wegre den, de onthutste meisjes ach terlatende. De kinderen zijn door een voorbijkomende auto thuisgebracht. POGING TOT OMKOPING MISLUKTE. Doelverdediger bleef sportief Grote opschudding is ver wekt door een schandaal in de voetbalwereld dat Zondag middag zijn voorlopige ont- knqjping vond te Eindhoven. Vrijdag 6 Februari kreeg Piet van Veghel, doelman van Eindhoven, bezoek van iemand uit Sittard die hem zonder omwegen 1000 bood indien hij zijn medewerking wilde verlenen aan het verliezen van de beide wedstrijden, welke Eindhoven nog tegen de Sittardse Boys moest spe len. Indien de Sittardse Boys deze wedstrijden zouden win nen, zou elke speler 1000 krijgen, en dus kon" er voor van Veghel ook wel eenzelfde bedrag op over schieten. Deze antwoordde „dat hij er nog even over zou piekeren", maar waarschuwde onmiddel lijk de secretaris van zijn ver eniging. BENAUWDE ZEGE VAN NOAD. R.C.S. op dreef. Ie .KLASSE. NACLimburgia 21; No- atlBrabantia 1PSV Helmondia 40; VVVMW 21; VlisslngenBleyerheide 0—5. Het Bredasche NAC heeft maar met 'n overwinning uit het vuur kunnen slepen tegen Limburgia en mag daarmee tevreden zgn. Noad kwam al even krap aan de punten, hoewel de tegenstander in dit geval lager genoteerd staat. Zoals te verwachten was is het voor PSV een vrij vlotte geschiedenis ge worden. Anders liep het af met MVV dat zowaar toch nog moest toezien 'hoe VW de twee puntjes binnenhaalde, welke nog nodig waren om definitief veilig te staan, ook al bestaat de %ans voor Vlissingen om de dans te ontspringen alleen nog maar in het brein van de voetbal theoreticus. Tegen Bleyerhei de werd het weer eens zo'n echt teleurstellend resultaat, waarbij alle moed op herstel in de degradatie-competitie in elkaar ploft. PSV NOAD NAC Limb. Sp. Em. MW Bleijerh. Brab. VVV Helm. Vliss. 18 13 17 10 16 9 17 8 16 7 16 8 16 7 16 6 17 5 17 16 1 3 47—19 28 5 26—25 22 5 32—22 20 5 31—20 20 5 27—23 18 I 27—25 18 7 47—42 16 7 26—27 15 210 30—33 12 4 10 24—42 10 114 11—50 3 2e KLASSE. InternosBreskens 3S; MiddelburgHero 34. Terneuzen zelf was er niet bij nodig om deze ploeg de finitief tot het haasje te ma ken. Breskens liet er geen gras over groeien en greep de eerste de beste gelegen heid om het nog enige be nodigde puntje te veroveren. De Bressiaanders kozen daar voor geen gemakkelijke te- fenstander n.l. Internos en un gelijke spel mag een eer vol resultaat genoemd wor den. In een aardige wedstrijd vol van afwisseling en span ning kon Hero nog net pre cies meester van net terrein blijven. Dosko 1815 2 1 70—25 32 All. 1713 3 1 43—16 29 Goes 16 8 3 5 38—26 19 Intern. 18 8 3 7 40—29 19 Hero 17 6 5 6 36—35 17 RBC 17 6 3 8 24—43 15 Bresk. 15 3 4 8 25—39 10 Midd. 16 4 210 29—58 10 De Z. 17 3 410 32—42 10 Tern. 17 2 312 23—47 7 3e KLASSE E. RoburZeelandia 20; R CS—Burgh 7—P; MOC—Zie- rikzee 30; ODIOYerseke 6—1. Robur doet alle mogelijke moeite om de dans te ont springen en dat ging deze keer ten koste van Zeelan dia. Als voor Robur nu die festaakte wedstrgd niet in et vet stond, zou de Goese ploeg al een heel eind veilig zijn. Burgh toch kreeg in Souburg een geduchte knauw en moet er nu maar rekening •mee houden, dat de rode lan taarn haar deel wordt. RCS toonde wel duidelgk dat de Souburgers krachtig hersteld zijn. MOC kon het net defi nitief halen nu Odio een zwa re nederlaag op het conto van Yerseke liet schrijven. Het Is echter maar even uit stel, want MOC haalt tegen Robur en Yerseke wel net benodigde puntje binnen. MOC ODIO RKFC Zierikz. N. Borg. RCS Yers. Robui Zeel. Burgh 16 12 18 12 17 9 18 8 16 5. 16 5 15 4 15 4 14 3 1 55—25 27 3 51—21 27 5 46—36 21 6 38—34 20 6 33—31 15 7 28—31 14 8 37—45 11 9 29—51 10 3 8 23—37 17 3 212 28—57 8 3e KLASSE F. SteenBiervliet 61; Aar denburgHontenisse 42; HoofdplaatCom Boys 0—6; OostburgClinge 41; IJzendijkeSluiskil 60. IJzendgke en Com Boys gaven geen krimp en sloegen hun tegenstanders met gelijke cijfers, die duidelnke taal spreken. Voor Hoofdplaat en zelfs voor Sluiskil is dit ver re van aangenaam, maar als leister op de wonde werd iiervliet er door Steen al even zwaar tussen genomen. Aardenburg krabbelde wat naar boven door van Honte- niöse te winnen met een nor male uitslag. Oostburg deed knap werk met de overwin ning tegen Clinge. Axel 2118 2 1 88—15 38 C. Boys 1913 2 4 68—24 28 IJzend. 19 13 2 4 6437 28 Steen .1810 4 4 4617 24 Oostb. 19 6 5 8 26—34 17 Aard.b. 18 5 5 8 2543 15 Hulst 20 6 311 3546 15 Clinge 20 7 1 12 34—48 15 Honten. 19 6 211 30—47 14 Sluisk. 17 6 110 34—63 13 Hoofdpl. 20 4 412 37—91 12 Biervl. 20 4 313 23—55 11 RES. 2e KLASSE E. Breskens nMOC n 10. Het viel toch voor Bres kens n nog niet erg mee om MOC n met lege handen over de Schelde terug te stu ren. Met de kleinst mogelijke overwinning moesten de Bres kens reserves genoegen ne men. Goes 2 Dosko 2 Bresk. 2 RCS 2 MOC 2 Vliss. 2 Midd. 2 Tem. 2 De Z. 2 1615 15 12 12 5 14 5 15 4 10 3 12 3 13 3 11 2 0 1 52—10 30 1 2 53—12 25 4 3 27—24 14 2 7 21—34 12 110 23—38 9 2 5 20—20 8 2 7 22—33 8 1 9 2546 7 1 8 8—34 5 K.N.V.B. GERAADPLEEGD. Eindhoven zocht contact met het bestuur van de K.N. V.B. en besloten werd te doen alsof van Veghel het aanbod aannam. Terwijl enkele getuigen meeluisterden heeft van Veg hel daarna een bestuurslid van de Sittardse Boys opge beld en hem gezegd dat hij er wel iets voor voelde. Er zou gezorgd worden, dat iemand op de Zondag van de eerste wedstrijd 's middags om 12 uur in hotel Schimmel- penninck te Eindhoven aan wezig zou zijn om van Veghel vast 150 te overhandigen. DE ONTKNOPING. Zondagmiddag verscheen de mail inderdaad op het afge sproken tijdstip en legde 150 op tafel. Verdekt opgesteld hadden enkele bestuursleden van Eindhoven en een paar rechercheurs deze transactie gevolgd De rechercheurs gre pen toen onmiddellijk in en het geld werd in beslag geno men. De omkoper kon heen gaan nadat zijn naam was ge noteerd. Aan het bestuur van de K.N.V.B. zal door Eindho ven een uitvoerig rapport van deze hele trieste affaire wor den overgelegd. De voorzitter van Sittardse Boys verklaarde, dat het best mogelijk was dat de een of andere supporter op eigen houtje een poging tot omko ping had gedaan, maar uit drukkelijk verzekerde hij dat hij en het hele bestuur van de Sittardse Boys er totaal onkundig van waren geble ven. Afvoer van T.N.I.-troepen bijna klaar. De Wesl-Java conferentie De heer Coert Dubois, het nieuwe Amerikaanse lid in de Commissie van Drie, Is te Batavia aan gekomen. Australië en Bel gië hebben nog geen op volger voor Kirby en Van Zeeland benoemd. Wel zyn verscheidene landen bezig vele militairo waarnemers naar Ned. Indië te sturen. Er kwamen uit Australië acht nieuwe militaire waar nemers in Batavia aan en er worden nog drie Fransen, vier Chinezen en zeven Ame rikanen verwacht. Totaal zul len waarschijnlijk 56 militai ren de wapenstilstand „waar nemen". Er komt bovendien een nieuwe Amerikaanse Da kota voor de Commissie van Drie en ook de Australiërs zullen een eigen Dakota ter beschikking hebben. MISVERSTAND Het persbureau Aneta heeft zijn leedwezen betuigd over het feit, dat het een aantal mededelingen, welke door een zegsman van de Commissie van Drie te Lake Success als „background-in formation" (inlichting over de „achtergrond") waren ver strekt, heeft gepubliceerd. Het blijkt thans, dat het bureau van de Verenigde Na ties te Lake Success deze mededelingen niet wil toe schrijven aan -de Commissie van Drie, maar „gezaghebben de bronnen". Het „Dagblad" te Batavia conctateert, dat deze gezag hebbende bronnen, dan toch in hun mededelingen blijk ga ven van totaal gemis aan verantwoordelijkheid. Het blad dringt aan op grote gereser veerdheid jegens de Commis sie van Drie. Men krggt de indruk, zo zegt „Het Dag blad", dat Ned. Indië thans geregeerd wordt door vreem delingen. Er komen steeds meer buitenlandse officieren hier. die het land in alle richtingen doorkruisen en onze regering wordt niet eens in Kennis gesteld van de aankomst van deze heren. WEST JAVA- CONFERENTIE. Moh. Roem heeft zich na mens de Republikeinse rege ring tot de Commissie van Dne gewend met het ver zoek mede te werken aan het laten vervallen van de derde West Java-conferentie, waarin beslist zal worden over de vorming van de au tonome staat West Java. De conferentie zou in strijd zgn met de politieke beginselen welke op de „Renville" zijn aanvaard. Van Nederlandse zgde is er de aandacht op gevestigd, dat veertig leden van de con ferentie Republikeinen zijn cn dat de beslissingen der con ferentie een voorlopig karak ter zullen dragen. MOH. HATTA. De minister-president "Moh. Hatta heeft te Djocja in 'n vergadering van het Knip de toetreding van de Republiek tot de interim-regering ver dedigd. .Hij deelde mede, dat de natuurlijke rijkdommen van de Republiek voor het welzijn der bevolking doordc staat gecontröleerd zullen worden. Dr. van Mook heeft er in een brief aan Moh. Hatta op gewezen, dat de vorming van een interimregering eerst kan plaats hebben, nadat po litieke overeenstemming is bereikt. EVACUATIE. Uit Djocja wordt gemeld, dat tot 14 Febr. totaal 18.000 man T.N.I. troepen uit Ne derlands gebied waren afge voerd naar Republikeins ge bied. Nog 7000 man wachten op afvoer. Bovendien ver wachten een aantal vrouwen en kinderen van de geëvacu- eerden, dat ze eveneens naar republikeins gebied gebracht zullen worden. Protesterende scheepsbemanning. CONFLICT MET DE DOUANEDIENST. Vrijdagmiddag vertrok de „Nieuw'Amsterdam" met een vertraging van drie uur uit de Rotterdamse haven, omdat de bemanning aanvankelijk wei gerde uit te varen, aangezien de douanedienst Woensdagmid dag nadat de bemanning het schip had verlaten een inspec tie had gehouden en daarbij kisten enz. van leden der be manning had opengebroken. Toen de bemanning Vrgdag te rugkeerde bleken tal van goe deren verdwenen te zgn, waar van men aanneemt, dat zt door douaniers zijn meegeno men. Het schip kon eerst uitvaren toen de directie een getekend' verklaring afgaf, waarin zi„ haar bemiddeling toezegde voor het regelen van deze kwestie en het verkrijgen van schadevergoeding. ROND-DE-TAFEL CONFERENTIE. Curasao's delegatie blijft In Den Haag. Het overleg met de minister. Tenzij nog op het allerlaatste ogenblik een kink in de kabel komt, zal de Curasaosche dele gatie Maandag dan toch com pleet ter rondetafelconferen tie verschijnen. Die leden der delegatie, die niet ophielden de eventualiteit van hun „onver wijlde terugkeer" te stellen, gaven weliswaar na de bespre kingen van Vrijdag te ver staan, dat zij nog geenszins voldaan waren door de voorlo pige resultaten van het afzon- Peter Pears ongesteld. Wegens ongesteldheid van de Engelse tenor Peter Pears kon het concert, dat hij Zon dagavond tezamen met Ben jamin Britten in de kleine zaal van het Amsterdams Concertgebouw zou geven, geen doorgang vinden. In de Rotterdamse haven kwamen in de week van 7 t m. 13 Februari 162 zeeschepen binnen, het hoogste aantal •nds de bevrijding. derlijk overleg met de minister, maar de kwestie van „onver wijlde terugkeer naar de West" was toch, ingevolge welke overwegingen dan ook, niet meer in een acuut stadium. Vrijdagmiddag werd ten de- partemente nader overleg ge pleegd tussen minister Jonk man en de vertegenwoordiging van Aruba, die zich onzeker voelt over dc vraag, of in de komende algemene vergade ring de verlangens van Aru ba voldoende aandacht zullen krijgen. Hoewel dc Arubaanse verte genwoordiging zich vooralsnog enigszins teleurgesteld toonde na de besprekingen van Vrij dag, waarvan zij stellige toe zeggingen had verwacht, za gen de Arubanen Vrijdagavond toch de algemene vergadering van Maandag en de kansen voor Aruba met enig vertrou wen en enig optimisme tege moet. Zgn wij /welingelicht, dan zou het plan zijn reeds ter eerste openbare zitting een principiële uitspraak van de vergadering uit te lokken, wel ke erkenning zou moeten in houden van de rechtmatigheid der Arubaanse staatkundige wensen. Elêren goedkoper. Twee cent per ei minder met 1 Maart a.s. De per 22 September 1947 voor de winter 19471948 in gestelde kippeneierenprijs van 2.28 per kilogram voor de producent wordt ingetrok ken met ingang van 15 Fe bruari a.s# Met ingang van die datum is' de richtprijs van kippeneieren bij aflevering door de producent wederom vastgesteld op de oude prijs van 1.96 per kilogram. De maximum consumen tenprijzen zullen, aldus deelt het ministerie van landbouw verder mede, met ingang van 1 Maart met 2 cent per ei worden ver laagd, zodat deze dan be dragen voor de klassen I t.m. VI resp. 16, 15, 14, 13, 12 en 11 cent per ei. De handelaren zullen de eieren, welke zij na 15 Febru ari van de producent betrek ken, voorlopig niet mogen af leveren. Bonnen voor werkkleding. Het Centraal Distributiebu reau deelt mede, dat de bonnen voor werkkleding H-l en L-l tot nader order geldig zijn voor het kopen van werkkleding. Op de bon H-l kan men ko pen: een overall, een werkpak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, een lange witte jas, een labaratoriumjas of een mouwschort. (Deze artikelen zijn thans ook verkrijgbaar op de oude nog in omloop zijnde werkkleding bonnen A). Op de bon L-l kan men ko pen: een werkbroek of werk- jasje van keper, drill satijn, beaverteen, engels leer, man chester of pilow, een korte wit te jas, een koksbuis of een kor te stofjas. (Deze artikelen zijn ook verkrijgbaar op de oude wekkleding bonnen B en C). Voor de goede orde wordt er op gewezen, dat de nummers 2 tot en met 12 van de bonnen H en L nog niet geldig zgn verklaard. Voorts wordt mede gedeeld, dat behalve de oude werkklcding-bonnen A, B en C en de nieuwe bonnen H en L (gevolgd door een cgfers) ook rantsoenbonnen voor werkkle ding in omloop worden ge bracht, n.L dc rantsoenen F C (waarde gelijk aan bon H), en de rantsoenbonnen F D (waar de gelijk aan bon L). De rant soenbonnen zijn onmiddellijk geldig. DE VOORSPELT: KOUDER. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maandagavond. Overdrijvende wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog weer. Matige wind tussen Noord en Noord-Oost. Kouder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1