PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT r Inpoldering van het Sloe BILT De Valera blijft leider van Ierland Bombardement op Caracas beraam!? Hoeveel zetels krijgt de Republiek? Curasao's V olkscomité wil autonomie 191e Jaargang - No. 32 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg DrukKerij Fa F van de Velde Jr Vlissinger Dit blad vérscmjnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelnke teestdagen WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 7 Febr. 1948 ACWi>.>v.i<iAi.iöt>KlJ8 ZL cl per week; f 3.2u per kwartaal, tranco per posi i 3.45 oer kwartaal Losse nummers 5 ct AL VKKI ÈINTIKPKIJS. 12 Ct. per mm minimum p advertentie I 2. Giro nr 359300 PZC Middelburg. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr 58-80. tel 10 en 51 Middelburg Londense Kaai 29 tel 2077 en 2924 Goes L Vorststi 55 tel 24"f 'bgg 2228) Oostburg Gratamastr 3. tel 102 - Temeuzen Bro.wernstr Zierikzee Nwe Bogerdstr C inti tel 5 ERE, W1EN ERE TOEKOMT. Ons hoofdartikel van Dins dag j.l. over „Kamer en We deropbouw" heeft ons een aan tal ingezonden stukken en zelfs een ministeriële reactie be zorgd. Namens de minister van we deropbouw en volkshuisvesting a.i. schrijft het hoofd van de afdeling voorlichting het vol gende: „In uw editie van 3 Febru ari j.l. schrijft u onder „Ka mer en Wederopbouw" over de tijd, die de in Holland woon achtige en in Zeeland tewerk gestelde ambtenaren aan hun werk kunnen wijden. Ik mag niet nalaten daarbij enkele kanttekeningen te ma ken. De ambtenaren, die, bui ten htm woonplaats te werk zyn gesteld' mogen éénmaal per viertien dagen reiskosten voor weekends-gezinsbezoek 'in re kening brengen. Voor Zeeland is daarbij de instructie gege ven, dat men Vrijdags na be ëindiging van de dienst kan vertrekken, 's Maandags dient men met de eerste gelegenheid terug te keren. Wil men voor eigen rekening 't in de tussen periode liggende weekend even eens naar huis, dan dient men de reiskosten daarvoor zelf te dragen. Bovendien is men met uitzondering van de Maan dagochtend daarbij aan de normale diensttijd gebonden. In het licht van deze instruc ties kan uw berekening, die komt tot een gemiddelde werk tijd van drie normale werkda gen per week, dus niet klop pen. In dit velband vestig ik de aandacht op de regelingen vooi de wederopbouwarbeiders, die veel gunstiger zijn dan die voor de ambtenaren, waarmede natuurlek niet gezegd wil zijn, dat de arbeiders te voordelig worden behandeld. Voorts wijs ik er op, dat juist op de Wederopbouwbu- reaux heel veel overwerk is en wordt verricht, overwerk, dat gewoonlijk niet voor vergoe ding in aanmerking komt. Hoewel ik begrip heb voor uw bedenkingen, mag niet uit het oog worden verloren, dat het aantrekken van krachten^ van uit andere provincies onvermij delijk ten aanzien van de werk tijden bezwaren oplevert. Zon der die bezwaren dus te ont kennen, moet het mij van het hart, dat de schildering, die u van de situatie geeft, wel wat al te fel is gekleurd". Gelukkig hebben wij in het gewraakte artikel waardering uitgesproken voor „vele weder- opbouwambtenaren, omdat men (in Zeeland) weet en tel kens weer ervaart, dat zij ijve ren voor dit gewest". Wij drukten evenwel twij fel uit aan de efficiency van het departement en motiveer den die twijfel met een voor beeld, dat weliswaar ambtena rij mag heten, maardat geen betrekking had op weder- opbouwambtenaren. De be doelde functionarissen ressor teren onder een ander departe ment. Daarom: ere wien ere toe komt. Als wij, evenals een be kend rose weekblad, iedere week een taart beschikbaar konden stellen voor verdien stelijke Nederlanders, zou het ditmaal zg'n: Taart voor de Wederopbouwambtenaren in Zeeland! Maar: aan de efficiency van het departement twijfelen wij nog en deze twijfel leeft in Zeeland algemeen. Juist op het departement, in „Den Haag", zegt men in Zeeland, liggen vaak de moeilijkheden. Daarom zouden wij de minis ter willen vragen: Excellentie zet spoed achter de Zeeuwse wederopbouw! Zeeland zal er slechts dankbaar voor zijn. Het Wereldgebeuren Geen succes voor zij'n tegenspeler, Mac Bride. HET ARME EIRE. Eamon de Valera, sinds 1932 de onbetwistte leider van het Ierse volk heeft zijn po litieke rol met een aantal ja ren geprolongeerd gezien. Hoewel op dit moment de volledige uitslagen van de Woensdag gehouden parle mentsverkiezingen nog niet bekend zijn, staat al vast, dat de partij van de Valera, de Fianna Fail, alle aanval len van de oppositie heeft weerstaan en ae meerderheid behouden. Er is voor deze algemene verkiezing meer dan gewone belangstelling geweest, om dat voor het eerst sinds ja ren een politieke tegenstan der in het veld kwam, die zich met kans op succes met de Valera kon meten: Mac Bride Jr., de leider van de Republikeinse partij. Barbara Scott Olympisch kampioene schoonrijden. Barbara Ann Scot, het jeugdige Canadese schaatsen- rijdsterjje, die de titel Euro pees kampioene schoonrijden voert, werd Olympisch kam pioene met 163.097 punten. Canada speelde gelijk tegen Tsjecho- Slowakije. Te St. Moritz werd één van de beslissende wedstrijden voor het ijshockey-tournooi gespeeld: Tsjecho-Slowakije Canada. Zowel de Tsjechische als de Canadese doelman wa ren in topvorm en dit werd dan ook de eerste wedstrijd die in een draw (00) ein digde. De Zwitsers, die de Po len met 141 sloegen, heb ben nu de leiding met 6 ge wonnen wedstrijden. Zij moe ten echter nog tegen Canada en Tsjecho-Slowakije spelen. De Nederlandse ski-kampioenschappen. Te Arosa werden de Neder landse ski-kampioenschappen georganiseerd. D. Pappenhek1 verwierf het kampioenschap voor heren, terwijl Gusta de Boer bij de dames de titel ver overde. De Valera, de 65-jarige leider het onafhankelijke Ierland. Generaal von Stulpnagel hing zich op De 70-jarige generaal Otto von Stuipnagel, die zich in de militaire gevangenis Cherche Midi bevond, heeft zich door ophanging van het leven be roofd. Repen beddegoed had hij tot een koord aaneenge knoopt. In verband met een lange lijst van beschuldigingen was hij na de oorlog van Duitsland naar Parijs gebracht. Van Oc tober 1940 tot Januari 1942 was hij militair gouverneur van Parijs. Hij werd onder meer beschuldigd van het doen fusilleren van Franse gij zelaars en deportatie van Franse werkkrachten naar Duitsland. De Amerikaanse „Civil Aeronautics Administration' te Washington heeft twee vliege niers geschorst, die zouden zijn betrokken bij een beraamd bombardement op Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Heropening Frans-Spaanse grens. Mac Bride heeft een na tionalistische staat van dienst, die niet onder doet voor die van zijn tegenstander. Al ja renlang vocht nij tegen de Britten en werd opgesloten als politieke gevangene; zijn program is anti-Brits en door en door Iers. Daarenboven ligt er een sociaal tintje overheen, doordat Mac Bride beloofde te zullen strijden tegen het na- tinor.ale euvel: ae grote ar moede, iets wat zijn program ma wat aantrekkelijker maak te voor de arbeiders dan dat van de Valera. De kans bestond, dat het kiezerscorps nieuw bloed de regering wilde zien en de onstuimig opgekomen Mac Bride een kans zou geven. De autoriteit en het presti ge van de Valera bleek ech ter vooralsnog onwankelbaar. Deze staatsman met zijn on buigzaam karakter, dat spreekt in zijn scherp profiel, met de krachtige haviksneus en de felle ogen, is meester gebleven van het terFein. De komende jaren zullen niet gemakkelijker voor hem zyn dan de voorgaande. Ter wijl de bevolking steeds groeit, nemen in Ierland de kansen op een behoorlijke levensstan daard steeds af. Het land biedt vrijwel geen mogelijkhe den meer. industrie bloeit er haast niet. Geen wonder, dat duizenden Ieren hun arm va derland verlaten en emigre ren. Met nationalistische leu zen valt het probleem van de armoede niet op te lossen. Veeleer is een uitgebreid so ciaal en economisch program nodig en dat is een punt, waar de Valera nog nooit aan toe gekomen is. Hij richt nog steeds in de eerste plaats zijn aandacht op het onoplosbare probleem van Ulster, de doorn in het vlees van Eire. De vrijheidslieven de Ieren kunnen het niet ver kroppen, dat het Protestant se Ulster getrouw blijft aan Engeland. Ierland is niet meer het lelijke jonge eendje onder de delen van hef Britse gemenebest, dat door het moederland uitgebuit wordt. Maar ei is ook nog lang geen crotse zwaan uitgegroeid. Enigsz ns bezijden het Euro pese toneel leidt het Ierse volk een armetierig bestaan en eigenlijk maakt het weinig verschil of de Valera dan wel Mac Bride in Dublin de eerste viool speelt. De Ierse verkiezingen. De voorlopige uitslag van de Ierse verkiezingen is: Fianna Fail (regeringspar ty) 66; Fine gael 29; Labour- partij 14; Onafhankelijken 12; Republikeinen 110; Bóeren- party 7; Natinoale Labour- party 4. Hoewel de Valera, heeft verklaard, dat hij geen coali tie wil aangaan, is het duide lijk dat hij zich de steun van een andere party moet ver zekeren. Vele Ieren geloven, dat de Valera voor midzomer op nieuw algemene verkiezingen zal uitschrijven. De scheidsrechter schrok. De heer Stanley D. Cockayne is de eerste voetbalscheidsrechter die er prat op kan gaan dat zijn fluitje door do blik sem werd getroffen. Hy - wil nu aan de F.A. vra gen het gebruik van ba kelieten fluitjes toe te staan, teneinde dergelij ke incidenten in de toe komst te voorkomen. Mr. Cockayne bracht tijdens een wedstrijdde Wolverhampton de fluit naar zijn lippen, toen er een lichtstraal uit zijn hand scheen te komen. Hij bleef stokstijf staan, met de fluit tegen zijn lippen, maar er kwam geen geluid uit, tot stomme verbazing van de spelers die een penal- ty verwachtten. De scheidsrechter bleek ver doofd en wist niet wat er gebeurd was. Enkele minuten later kon hij zijn taak hervat ten, met alleen maar een raar gevoel in zijn arm Dr. Kurt von Schuschnigg de vroegere Oostenrijkse kan selier, heeft het hem aangebo den hoogleraarschap aan de universiteit te Saint Louis in Missouri aanvaard. Schusch nigg zal college geven over „de moderne democratische staat" Kostbare postzegel verzameling door dienstbode gestolen. De juwelier E. D., uit Laren, die een postzegelalbum bezat met een waarde van 50.000, gaf dit in 1942 in bewaring by rar. F. O. te Laren, omdat hij bang was dat de Duitsers het by hem zouden ontdekken. Mr. O. borg! het pakket in een nis van zijn kelder op, doch in 1944 bleek het verdwenen te -zyn. Het bleek dat de toenmalige dienstbode van de familie O,, P. van D., tezamen met haar verloofde het album had gesto len en verkocht voor 13.500 Van het geld hadden zij zich bij hun huwelijk keurig ingericht. De officier van justitie te Amsterdam eiste tegen de dienstbode en haar man H. K.. welke laatste thans in Indone sië vertoeft, een gevangenis straf van 1 jaar, terwijl de postzegelhandelaar die de al- album kocht, zes maanden tegen zich hoorde eisen. Wilt U afgekeurd worden De marechaussee te Ensche de heeft twee mannen gear resteerd, die er hun werk van maakten, jongens die opgeroe pen werden voor de militaire keuring van „advies" te dienen opdat zij zouden worden afge keurd. Niet alleen berekenden zij hiervoor belangrijke bedra gen zodat hun ontvangsten in de duizenden guldens liepen, doch bovendien waren hun ad viezen volkomen waardeloos. Koele ontvangst van Koninklijke rede in Djocja. Hatta heeft verklaard, dat het aantal zetels, dat de Re publiek na het bereiken van politieke overeenstemming in de interim-regering zal gaan innemen, afhangt van hef sy steem dat wordt gekozen, namelijk of het aantal minis teriële zetels gebaseerd wordt op het aantal deelstaten dan wel op do grootte der bevol kingsgroepen van de staten. Het blad „Nieuwsgier" re ageerde hier onmiddellijk op, en verklaarde: „Het ligt be slist niet in de bedoeling der vertegenwoordigers van de niet-republikeinse negara's, om van die interim-regering een soort parlement in het klein te maken. Men gaat uit van het gezonde standpunt, dat de interim-regering moet bestaan uit lieden, die be noemd zyn om hun deskun digheid, en tevens optreden als vertegenwoordigers der gehele federatie. REACTIES OP RA DIO-REDE. De radio-rede van H. M. de Koningin werd in Djocja koel ontvangen. Men is daar van oordeel, dat de inhoud van deze rede in wezen niet veel verschilt van die der Decemberrcde 1942, cn men maakt bezwaar tegen de Common walth-idee". Voorts staat men sceptisch tegen over woorden betreffende „or- deverstorende elementen", daar deze zouden voortsprui ten uit het denkbeeld, dat de Indonesiërs altyd schuld heb ben. De Koninklijke rede zou in de toekomst de atmosfeer kunnen vertroebelen. Het blad „Nasional" vindt, dat de rede een beeld geeft van fiet Nederlandse verlan gen, om Indonesië een status te geven in een voor deze „atoomeeuw" fijnste koloniale vorm. Volgens „Soember" zal de republiek de strijd voort zet ten, totdat de V.S.I. politiek en vooral economisch souve- rein zyn. BESPREKINGEN TE SOERABAYA. Vrijdag vonden te Soera- baya besprekingen plaats tus sen Nederlandse en Republi keinse militaire en burgerlij ke autoriteiten. Deze bespre kingen verliepen bevredigend en in een gunstige sfeer. On dermeer werd gesproken over de status quo-Hjn en maat regelen in het belang der be volking. Verzet tegen manifest-De Gaay Gortman. Politieke activiteit der delegaties uit de West. Vrijdag is het eindver slag vastgesteld uit de rapporten der drie secties van de delegaties der Ron detafel-conferentie. Het staat nog niet vast. of dit zal worden gepubliceerd. Intussen ontplooit zich de politieke activiteit der beide delegaties uit de West ook buiten hc-t enger verband der conferentie. De Surinaamse delegatie is voornemens, om haar detail- bezwaren tegen het gewijzig de ontwerp voor de staatsre geling van Suriname nog in een afzonderlijke bespreking met de regermg naar voren te brengen. Op dit zelfde niveau ver wacht ook de Curagaose de legatie in de loop der volgen de week een speciale bespre king. Deze delegatie blijft zich op het standpunt stel len, dar bepaalde voorzienin gen niet behoeven te wachten op het eind en op de resul taten van de Rondetafel-con ferentie, doch dat reeds thans, terstond, kan worden overge gaan tot bepaalde wijzigin gen. Het is het standpunt van de delegatie, dat met vol ledige handhaving van de geldende regeling in een van de artikelen der Staats regeling de mogelijkheid wordt gegeven, dat bepaalde aanwijzingen van de Kroon hic et nunc tot bepaalde, ver langde, wijzigingen zullen lei den in de inrichting van het algemeen bestuur. VOLKSCOMITé CONTRA MANI FEST. Enige tijd geleden heeft '1 Comité-de Gaay Fortman 'r. manifest gepubliceerd, waar in het zich heeft uitgespro ken tegen „een afgedwongen I -- 1 - -- moge_ enke staatsregeling. die de irjkheid openlaat, dat Frankrijk aanvaardt Brits ontwerp. De Franse regering heeft iri grotê lijnen de Britse tekst, die als basis zal dienen voor het bomlgenootschaps- verdrag, waarover Londen en Parijs zich voorstellen met de Benelux te onderhan delen, aangenomen. Volgens het Franse blad „Le Monde" is te Madrid een over eenkomst getekend voor het heropenen van de Frans- Spaanse grens op Dinsdag aan staande. Het Franse ministerie van buitenlandse zaken, dat eerder op de dag een bericht van de zelfde inhoud voorbarig noem de. verklaarde Vrijdagavond, dat tijdens het weekend te Pa rijs een communiqué zal «or den uitgegeven. Nieuw vliegrecord. De eskaderleider Waterton heeft een nieuw vliegrecord gevestigd op de 100 km af stand. Hij vloog 515.89 Eng/ mijl per uur en verbeterde daarmede het record van de Amerikaanse ltn. Baird (493.88 mijl per uur). Vrij dagmiddag heeft hij zyn ei gen record, op het gesloten circuit van 100 km. gebro ken. Zyn nieuwe record is 542.9 mijl. Hij vloog de af stand in 6 min. en 52 sec. met een straalvliegtuig. Stichting „Het Ned. Zieken huiswezen" opgericht. Onlangs is een Stichting „Het Nederlandse Ziekenhuis wezen" opgericht, die ten doel heeft het bevorderen langs wettige weg van de belangen van het ziekenhuis wezen en de by de Stichting aangesloten bonden en vere- nig-'ngen. Ondermeer zal men contact onderhouden met de overheid. Bezwaarden kunnen hun mening zeggen. Nog dit jaar inzaai Hoe staat het met de plannen voor de inpoldering van het Sloe Die plannen hebben ter visie gelegen voor de be langhebbenden en thans kunnen gedurende veertien dagen bezwaren Ingediend worden b\j Gedeputeerde Staten. Nadat van deze bezwaren kennis is genomen, kunnen de bezwaarden tegenover een commissie uit Gedeputeerden hun bezwaren toelichten en dan zenden Gedeputeerden deze stukken met hun advies naar de minister. BEZWAREN? Zyn er bezwaren verbonden aan deze inpoldering? Ja, er zijn belanghebbenden, die be zwaren hebben. Deze zyn in de eerste plaats de inwoners van de Zuid-Kraaijert. .West Kraayert en de Jacobspolder, die bang zijn, dat de afwate ring van hun polders in ge vaar komt. De hoofdwater- £ang in de nieuwe bedijking, zal komen te liggen op een halve meter onder N.A.P. en de landbouwers in de drie ge noemde polders vrezen nu, dat de afwatering moeilijkhe den zal ondervinden, omdat hun polderpeil aanmerkelijk lager ll'gt. Ir zijn twee oplossingen mogelijk: le het peil van de nieuwe polder aanmerkelijk verlagen, hetgeen bezwaarlijk is voor de hoger gelegen schor ren en 2e bemaling van de drie polders die thans vrij lo zen, hetgeen verzwaring van lasten kan betekenen. DE HAVEN VAN NIEUWDORP Een ander bezwaar Is, dat de haven van Nieuwdorp zal verdwijnen. Deze haven werd door een groep landbouwers voornamelijk voor de afvoer van landbouwproducten ge bruikt en die afvoer zal straks per as moeten geschieden over Lewedorp of 's-Heerenhoek. Reeds werd de mogelijkheid geopperd by de nieuwe uit wateringssluis een loswal te maken. De vraag mag even wel gesteld worden of de ha ven van Nieuwdorp nog wei lang bruikbaar zou zijn ge weest. Zij werd namelijk steerls moeilijker bevaarbaar. DE WEGEN. Een belangrijk prooleem vormen de wegen. De bestaan- le Rijksweg over de Slue .am blijft uiteraard gehandhaafd, maar daarnaast komt straks als de inpoldering een feit is geworden, een nieuwe weg tussen de beide vroegere veer- dammen. De oude veerwegen in de richting Lewedorp en Nieuwland krijgen dan groter betekenis. Het autoverkeer zal wel de rijksweg blijven volgen maar heel wat wielrijders zul len de kortere weg over de nieuwe dijk prefereren. Bovendien zal er een nieuwe weg komen aan le binnenzijde van Nieuwdorp tot de Bijleveltpolder, lopende on der langs de nieuwe dijk. Deze .veg, die 5 meter breed wordt, zal voor hen, die in de zak van Zuid-Beveland wonen, een gemakkelijke verbinding met Middelburg opleveren. Voor sommige dorpen zal de ver korting niet minder dan 7 ki lometer bedragen. Een be zwaar daarbij blijft, dat de aansluitende wegen op Wal cheren nog niet geschikt zijn voor snelverkeer. Mocht in de toekomst ook het Zuidelijk ge deelte van 't Sloe ingepolderd worden, dan zal ongetwijfeld een secundaire weg Beveïand- Walcheren tot stand gebrach' worden. ONDER WELKE GEMEENTEN. De vierhonderd ha, die thans ingepolderd worden be horen voor een klein deel tot de gemeente Arnemuiden, en verder voor ongeveer de helft tot N. en St. Joosland en 's- Heer Arendskerke. Nauwkeu rig zijn deze gemeentegrenzen nog niet aangegeven. Ook dat is dus nog een probleem. Tenslotte zal de polder in n waterschap opgenomen moe ten worden. Reeds eerder zijn er pogingen gedaan om alle polders op Walcheren saam te voegen. Zal men de nieuwe polder bi' Walcheren voegen DE EERSTE OOGST Na deze opsomming van problemen nog een woord van opgewektheid. Het ligt in de bedoeling zo mogelijk reeds in April van dit jaar de eerste spade in de nieuwe Sloe-grond te steken en in landbouwkrin- gen is men van mening, dat reeds dit najaar het eerste koolzaad ingezaaid kan wor den. Men beroept zich hier voor op de ervaring opgedaan bij het Kreekrak. Tn 1949 zou dan in het najaar de winter tarwe ingezaaid kunnen wor den. Krijgt Nederland een voetbalpool? Bij de aanstaande behande ling van-het door de regering ingediende wetsontwerp tot 't invoeren van een, van over heidswege gecontroleerde totalisator by harddraverijen, zal uit de Tweede Kamer naar het voorlopig verslag doet verwachten de vraag wor den gesteld, of het niet wen selijk is, eveneens over te gaan tot de instelling van een ge controleerde z.g. voetbalpool. De schat achter de kachel. Toen de Duitsers Nederland bezetten, gaf een inwoner van Enschedé, H. genaamd, aan een fabrikant daar ter stede een aantal bankbiljetten van 1000 en 100 in bewaring, die verstopt werden in de fa briek van laatstgenoemde. H kwam in Mauthousen om het leven en de fabrikant werd naar Vught gebracht en daar gefusilleerd Na de oorlog informeerde de weduwe van H. naar 't geld- doch de leiding van de fabriek wist van niets. Deze week is nu de fabriek doorzocht en inderdaad werd na lang zoeken achter de ver warmingskachel een blikken sigarendoos gevonden met 14 biljetten van 1000. De vreugde van mevr. H. werd echter danig getemperd, toen bleek, dat deze bankbiljet ten waardeloos waren gewor den. Er zal nu getracht worden alsnog de tegenwaarde ver goed te krijgen, daar het een bijzonder geval betreft. Inkomen van D.U.W.- arbeiders. De provinciale contact-com- misies van het N.V.V., be last met de belangenbeharti ging van de arbeiders, te werkgesteld bij de D.U.W., Landbouwherstel, Heide-Mij., Grondmij. .en de zg. Boeren werken, kwam in een lande lijke vergadering bijeen on der leiding van het bestuur van het N.V.V. Geconstateerd werd, dat, als gevolg van veelvuldig regenverlet, korte werkweken, te lage basisio nen en ontoereikende winter- tarieven, de weekinkomens zeer aanzienlijk beneden een redelijk bestaansminimum zijn gedaald en dat, tengevolge van het gemis aan een be hoorlijke voorziening, de toe stand in de gezinnen dezer arbeiders de laatste maan den onhoudbaar is geworden. Besloten werd de minister een aantal maatregelen tot verbetering voor te stellen. Films van Clark Gable, Ginger Rogers en Barbara Stanwyk zullen niet meer in Hongarije mogen worden ver toond, daar genoemde film sterren beschouwd worden als vertegenwoordigers van de Amerikaanse reactie. len, met demagogische mid delen aan de macht geko men, hun wil opleggen aan een politiek onervaren bevol king'en waarin het ver langt, dat „een zorgvuldige voorziening in organen van controle naast autonomie" lot stand zal worden gebracht. Dit manifest circuleert thans in Curagaó. Het „Volkscomité" op Cu ragaó heeft zich naar aan leiding biervan telegrafisch gewend tot zfln vertegen woordiging In de delegatie met het verzoek, ter kennis van do Nederlandse regering en van de conferentie te brengen, dat het comité te gen de voorstelling van za ken in het „manifest-do Gaay Fortman" protesteert en dat het juist het uitdrukkelijk streven van het Volkscomité zelf is, autonomie te verwer ven voor Curagao met versterking van de grond rechten en met waarborgen tegen willekeur der overheid door onpartijdige administra tieve rechtspraak. Keuzebon brood blijft. In verband met geruchten als zou de keuzebon voor brood, meelp'roducten, komen te vervallen, kan medegedeeld worden dat het niet in het voornemen ligt, deze keuzebon af te schaffen. Wel zijn bespre kingen gaande met het be drijfsleven over vereenvoudi ging van het systeem van bon- aan wijzing. KORTE PREDICATIE WILT GIJ GELUKKIG WORDEN? „Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij". (Mattheus 16 24). In de bezettingsjaren hebben wij telkens de roep kunnen ho ren: „Volg mij". Leiders heb-, bén het uigcroepen en velen luisterden. Er werden koeien met gouden horens beloofd. Maar het is voor al degenen, die aan die oproep gehoor heb ben gegeven, een grote des illusie geworden. Het is uitgelopen op één gro te chaos, die een machtige taal spreekt: Zoek uw geluk, o mens, niet bij leidslieden, die naar een aardse heilstaat heen- wijzen, want u ziet, waar dat op uitloopt! De éne. mogelijk heid om niet teleurgesteld uit te komen is deze: gehoor ge ven aan de oproep van Jezus. Deze oproep is van heel andere aard, dan die van de aardse leidslieden. Jezus immers spie gelt het ons niet mooier voor dan het in werkelijkheid is. Hij roept met sterke drang om Hem te volgen, maar tegely- kertijd met een ernstige waarschuwing. Hoort u maar: ,Zo iemand achter Mij wil ko men, mé verloochene zichzelf en neme Zyn kruis op en vol ge Mij". Jezus volgen is dus zichzelf verloochenen d.w.z. een streep door z'n ik halt i. Dat is dus heel wat! Want zichzelf uit schakelen, o, wij weten hoe moeilijk dat is. We hadden ge dacht dat dc mensen in Je voorbijgegane jaren nu genoeg leergeld betaald zouden hebben met hun egoïsme, maar we zijn wel heel erg bedrogen uitgeko men! Ja, de mens is hardleers! Hij uil blijkbaar maar niet zien, waar het met de wereld en onze samenleving naar toe gaat, als ieder aan zijn eigen belang denkt. Jezus heeft nooit zijn eigen belang gezocht. Bij Hem was het altijd: „Vader, Uw wil geschiede". Met een grenzeloze zelfverloochening ïeeft Hij uit liefde voor de we reld gestreden tegen alle machten van zonde, dood en duivel, waar wij practisch jeder ogenblik mee te maken hebben en Hy heeft overwonnen, d.w.z. Hij heeft het geluk, 'dat wjj zijn kwijt geraakt, heroverd. En wie nu het geluk wil ont vangen, dip volge Hem. Het gaat dus uiteindelijk om deze beslissing: of we het le ven zagen in ons ééntje of achter Jezus gaan. Of we het roer zelf in handen houden of het in Ztjn handen geven. Wil len we dat? W. L. HEIJMANS, Oudelande. DE VOORSPELT: NOG VEEL WIND. Geldig tot Zaterdagavond: Aanvankelijk droog, later toe nemende bewolking met enige regen. Wind uit Westelijke richtingen. Tijdelijk toenemend tot stormachtig aan de kust en tot harde wind in het binnen land. s Ochtends iets kouder. Later enige stijging van tem peratuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1