PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Is Soekarno dood? De Rattenvangers van Wageningen Middelburg krijgt een grote veilinghal BILT Wat zal Maarschalk Sokolovsky doen? ANS VAN DIJK TERECHTGESTELD. Truman waarschuwt voor economische depressie Nederlanders op roof in Duitsland. 191e Jaargang - No. 12 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Drukkerij Fa F van de Velde Jt. Dit blad verschunt behalve op Zon- en Christelijke feestdagen Donderdag 15 Jan. 1948 ABONNEMENTSPRIJS 25 Ct. per week: I 3.20 per kwartaal: franco per posi i 3,45 Der kwartaal Losse nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: 12 Ct per mm. minimum p advertentie i 2. Giro nr 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel 2077 en 2 - Goes: L. Vorststr. 55, tel. 2475 (b.g.g. - Oostburg: Gratamastr 3, tel. 102 - Ternetizen Brouwerijstr. 2 - Zlerikzee: Nwe Bogerdstr C 160. tel 26. Het Wereldgebeuren Belangrijke zitting verwacht van de geallieerde bestuursraad. Angelsaksen willen Duilse munt hervormen. De komende zitting volgen de week van de geallieerde be- stuursraad in Berlijn, belooit heel belangrijk te worden Er Is sinds de laatste zitting zo het een en ander gebeurd wat een heftige botsing doet vre zen tussen de Russische maar schalk Sokolovsky en zd» drie C°Sokolovsky zal naar ver- wachting met veel vertoon van woorden protesteren tegen de besluiten op de conferentie van Frankfort en de Angel saksen ervan beschuldigen West-Duitsland te maken tot een imperialistische basis. Men houdt zelfs rekening met de mogelijkheid, dat de Sowjet-vertegenwoordiger de overeenkomsten van Jalta en Potsdam voor geschonden zal verklaren het viermogendhe- denbestuur voor geëindigd, de verdeling van Berlijn van nul en generlei waarde en op grond daarvan de eis zal stel len aan de Westelijke gealli eerden v Berlijn binnen vier of zes weken te verlaten. De Britten en Amerikanen hebben van hun kant andere pijlen op hun boog. In de eer ste plaats een scherp protest tegen de vervolging van C.D. U.-leiders in de Sowjet-zöne en tegen de nieuwe bevoor rechting van de communisti sche eenheidspartij. Vervolgens een laatste po- gig om het vraagstuk der Duitse valuta te regelen. De Angelsaksen zijn van plan voorstellen te doen tot onmidellyke geldsanering in geheel Duitsland en het schep pen van een nieuwe eenheids munt. In de Sowjet-zone werden reeds in 1945 alle bankreke ningen geblokkeerd, een maat regel, die in het Westen nooit is doorgevoerd. Molotov heeft tot dusver geweigerd enige in lichting te geven over de om vang van de sanering en van Amer. luchtmacht onvoldoende President Truman's commis sie voor luchtvaartpolitiek heeft de Ver. Staten ervoor ge waarschuwd, dat het land op 1 Jan. 1953 voor het feit zou staan, dat andere landen vrij wel zeker een grote hoeveel heid atoomwapens zouden be zitten en waarschijnlijk ook doeltreffende bestuurbare lan- ge-afstandsprojectielen in mas sa zouden produceren. In het rapport wordt aangedrongen op het vormen van een strijd macht, die in staat is tot een tegenoffensief, gebouwd rond een vloot van bommenwerpers, begeleidende vliegtuigen en lange-afstandsprojectielen. Elk land, dat zou overwegen de V.S. aan te vallen, zou daar door weten, dat, indien het zulks zou doen zijn fabrieken en steden tegen de grond zou den gaan en zijn oorlogsma chine zou worden vernietigd. Dc luchtmacht, aldus het rapport, moet het fundamente le Amerikaanse verdedigings wapen in de toekomst zyn. De huidige luchtmacht is onvol doende, zelfs gedurende de pe riode, dat het land betrekkelijk vr\j van gevaar voor een krachtige aanval is. Geallieerde uitrusting weg uit Berlijn. Het officiële Sowjet persbu reau Tass meldt, dat dagelijks ongeveer tachtig verzegelde spoorwegwagons de Westelijke sectoren van Berlijn verlaten. Deze wagons zouden gevuld zijn met industriële uitrusting, fabrikaten, oorlogsmateriaal en 'fv fs. ™llbelel1" en na" db Westelijke bezettingszones worden gereden. Bovendien zouden in NoveV en het ^)e&in van December 100.schuiten met een waterver plaatsing van 675 ton elk naar het Westen gevaren zijn. De lading werd officieel oorlogs materiaal genoemd. De wa gons en schuiten zouden vol doende zijn geweest voor het evacueren van alle Britse, Amerikaanse en Franse solda ten uit Berlijn, met inbegrip van hun wapens én uitrusting. Geen ranisoenverlaging in West-Duitslahd. Gcneraal-majoor George P. Hays, de plaatsvervangende opperbevelhebber in Duitsland, heeft in een rede te Stuttgart ae geruchten, als zou het voed selrantsoen van 1550 tot 1200 calorieën per dag worden ver laagd, tegengesproken. Hij zei- ae dat er genoeg voedsel was om het huidige rantsoen te handhaven. het volksvermogen, dat tp die manier geregistreerd werd. De kans op een vergelijk wordt dan ook uiterst gering geacht. Generaal Clay heeft echter duidelijk gemaakt dat in geval van een botte weige ring van de Sowjet-delegatie om de zaak te bespreken. En geland en Amerika zonder de Russen in hun zones tot her vorming der Duitse munt zul len overgaan. De suggesties in de commu nistische pers, dat de Weste lijke geallieerden' wellicht ge dwongen zullen worden Ber lijn te verlaten, wordt door Westelijke bezettingsautoritei ten „bluf" genoemd. Zeker, de Sowjets beheersen alle ravitailleringslijnen tussen Berlijn en het Westen, zij heb ben de publieke werken van de stad onder hun contröle en kunnen de electriciteits- en watervoorziening naar de Westelijke sectoren naar be lieven afsnijden. Toch zal men zich in Mos kou nog wel ernstig bedenken eer men besluit, de geallieer den „uit Berlijn te drijven". Dat zou in Washington reac ties uitlokken, die zeker niet misverstaan kunnen worden. De Britse filmspeler Da vid Niven treedt Woensdag in het huwelijk met Hyordis Tersmeden, uit Stockholm, de vroegere echtgenote van een rijke zakenman. Eerste Nederlandse vrouw voor het vuurpeleton. Voor het eerst na de oorlog Is Dinsdag een doodvonnis vol trokken, dat uitgesproken was over een Nederlandse vrouw. Het betrof hier de beruchte Jodenverraadster Ans van Dyk, die voor de S.D. in Amster dam werkte. Zowel het Byz. Gerechtshof te Amsterdam als de Bijz. Raad van Cassatie hebben haar ter dood veroordeeld. Zy was de tweede vrouw in Ne derland, die door een Bijzon der Gerechtshof ter dood ver oordeeld was en haar beroep door de Bijz. Raad van Cassa tie zag verworpen. Hetzelfde was het geval met Geessien Bleeker uit Delfzijl. In deze zaak heeft de verdedigster echter een revisie-aafvrage ingediend. Ans van Dyk vroeg gratie aan, welk verzoek is afgewe zen. Kolengeld voor Nationale Monumenten-commissie. Het feit, dat binnenkort be gonnen wordt met de terugbe taling van het geld, dat bij aankoop van kolen teveel is betaald, heeft de Niwin en de Nationale Monumenten-Com missie geïnspireerd tot een grote actie ten bate- van mo numenten, nagelaten betrek kingen van slachtoffers van oorlog en bezetting en van de militairen overzee onder het motto: „Maakt uw kolenbon- nen tot warmtebronnen voor hen, die op hun post stonden en- staan". Opnieuw een anti-inflatieprogram voorgesteld Boodschap aan het Congres President Truman heeft het Congres in een economische boodschap gewaarschuwd, dat een depressie in de V.S. ze ker zou zyn, wanneer niet on middellijk maatregelen geno men worden om de lopende inflatie tot staan te brengen. Het is volgens de president niet mogeiyk nauwkeurig te zeggen, wanneer de ineenstor ting zou komen. Er kan slechts met zekerheid gezegd worden dat wanneer men ae zaak op zijn beloop liet, de ineenstorting met vernielende kracht zou komen, en hoe ernstig en van hoe lange duur een dergelijke toestand zou zyn in dit geval, kan niet voorspeld worden. Daarom doet Truman op nieuw een beroep op het Con gres om een anti-ïnflatiepro- gramma te aanvaarden, waar in contröle op prijzen en lo nen en rantsoeneringsbevoegd heden vervat zullen zijn. In zijn boodschap geeft de president toe, dat één van de oorzaken van inflationisti- sche druk op de V. S. de li quidatie door het buitenland van goud en dollaractiva is. Hij wijst er echter op, dat deze factoren een belangrijke reden vormden voor de indie ning van het plan-Marshall, waarvan naar de mening van de president succes of misluk- Ver. Staten voorlopig tegen 16 landen-conferentie. De onderminister van bui tenlandse zaken der Ver. Sta ten, Robert Lovett, heeft ver klaard, dat de regering der Ver. Staten gekant is tegen een hernieuwde bijeenkomst der zestien landen, die ter Pa- rijse conferentie aanwezig waren^ zo lang niet vast staat welke vorm het plan- Marshall tenslotte goedge keurd zal worden. r~ Meikevers of Januarikevers? In het Noord-Limburg- se dorpje Velden werden dezer dagen drie Meike vers gevangen. Waar schijnlijk zijn de kevers door de zachte winter in de war geraakt en heb ben zij zich daardoor vroeger op pad begeven dan in hun bedoeling lag. Zij vonden het na een blik op de kalender evenwel niet de moeite terug te keren. Of zij thans op de naam „Januari-kevers" aanspraak maken is niet bekend. v Volgens de New York Daily News zouden de Ameri kaanse mil'tairen minstens 'n half millioen onwettige kinde ren, verspreid over de gehele wereld, achtergelaten hebben. ken van het herstel van de wereld in de komende 4 jaar afhankelijk zal zijn. De ^president legde de nadruk contröle op consumentencre- diet en bankleningen als een noodzakelijke aanvulling van de loon- en prysbeperkingen in de stryd tegen inflatie. Hij herhaalde zyn voorstel voor een verlaging met 40 dollar van de inkomstenbelasting voor elkeen, die een inkomen geniet, welke gecompenseerd zal worden door hogere hef fingen op de winsten der maatschappijen. Vandaag ...is het 6 jaar geleden dat de zinken munten werden ingevoerd; ...is het 60 jaar geleden dat Stephen Keller, de componist van piano- etuden, te Parijs over leed. Verkeer in de Langstraat gestremd. In verband met de storm en de hoge waterstand zijn alle veerdiensten in de Langstraat, uitgezonderd die van Keizers- veer, welke nog met een losse sleepboot vaart, gestremd. Rotterdamse kwajongens vormden terreurbende. Een groep opgeschoten jon gens oefent de laatste tijd op de Linker-Maasoever een ware terreur uit, door speciaal op Zaterdag- en Zondagavond, onder het uitroepen van de strijdkreet „Bastio" voorbij gangers zonder meer aan te grijpen en hen te mishandelen. Naar aanleiding van de mis handeling van een 19-jarige electricien heeft de politie een onderzoek ingesteld, dat leid de tot de arrestatie van de 16-jarige leerlingvmonteur K. A. G., die na een streng ver hoor de namen van zes vaii zijn vriendjes opbiechtte. Ook deze jongens werden door de politie gearresteerd. Het slachtoffer moest een week te bed blijven om de gevolgen van de mishandeling te boven te komen. VLIEGTUIG MET ZIJN LIJK ZOU TE SINGAPORE GESTRAND ZIJN. De „Daily Telegraph" publiceert het volgende bericht van het persagentschap „Exchange Telegraph": „Na besprekin gen tussen hoge autoriteiten, te Singapore gehouden, is toestemming gegeven aan een Douglas-viiegtuig om naar Sumatra te vertrekken. Dit vliegtuig maakte op 29 Decem ber een noodlanding en vervoerde een niet geïdentificeerd lijk. Hoewel er grote geheimzinnigheid heerst over de iden titeit hiervan, beschouwen welingel'chte kringen te Singapo re het als van veel betekenis, dat te Djocjakarta stilzwegen wordt bewaard met betrekking tot een gerucht, dat dit het stoffelijk overschot is van Soekarno, de president van de republiek." VANDAAG ANTWOORD VAN DE REPUBLIEK? Naar het repblilceinse pers bureau „Antara" mededeelt, is volgens welingelichte kringen te Djocja een twaalf punten omvattend voorstel door de Nederlanders aan dë Repu bliek voorgelegd, hetwelk vol gens de Nederlanders tot op lossing van het huidige con flict zou kunnen leiden. Dit voorstel bevat geen en kele garantie omtrent de posi tie van de Republiek in de Verenigde Staten van Indone sië en roert ook niet de door de Commissie van Goede Diensten voorgestelde volks stemming in Indonesië aan. aldus „Antara". De Commis sie heeft van haar kant een voorstel van zes punten voor gelegd, waarin duidelijk voor zien wordt in het houden van Engelse wapens voor de Arabieren. Engeland blijft wapenen le veren aan de Arabische landen Alleen wordt naukeurig nage gaan of deze wapenen niet in of tegen Palestina gebruikt zullen worden. In dat geval wordt de aflevering verboden. een volksstemming onder in ternationaal toezicht. Het Republikeinse antwoord zal waarschijnlijk vanochtend aan de Nederlanders/ worden medegedeeld. Het vertrek van jhr. mr. van Vredenburgh naar Djocja geschiedde op verzoek van de Commissie van Goede Dien sten, met het doel het Neder landse standpunt te verduide lijken. K.I.S. ONTBONDEN. Het Komité Indonesia Ser- iat heeft besloten tot ophef fing van het Komité, dat 1 December van het vorige jaar werd opgericht om te komen tot spoedige vorming van een federatie. De voorzitter, prof. Hoessein Djajadiningrat, had enige tijd geleden reeds mede gedeeld, dat het K.I.S. zou worden opgeheven, zodra een Federale Raad tot stand zou zijn gekomen. VAN ZEELAND IN BATAVIA TERUG. Het Belgische lid van de Commissie van Goede Dien sten, Paul van Zeeland, keerde uit Djocja te Batavia terug. Het valt nog niet te zeggen, wanneer hij weer naar Djocja karta zal gaan. De Belgische regering heeft premier spaak gemachtigd onder handelingen aan te knopen met Koning Leopold. De nieuwste foto van de Konink lijke familie. Staande (links) kroonprins Boudevvijn, rechts Prins Albert. Zittend: Koning Leopold en zijn gemalin. Naast hen nrinses Josephine Charlotte en prins Alexander Emmannel. Worden bepaalde fabrikanten van bestrijdingsmiddelen voorgetrokken? Er is herrie in de wereld van do rattenbestrjjders. De vakgroep Reinigingsbedryven heeft bij monde van haar se cretaris, mr. M. AI. Taytelbaum, ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van do Planteziektekundige Dienst te Wageningen, welke bepaalde bedrijven zou bevoordelen bij haar actie voor de rattenbestrijding en bovendien bewust elk contact met de vakgroep afsnijdt. Dr. H. N. Kiuyver, waarnemend-directeur van de P. D., heeft deze beschuldigingen weliswaar tegengesproken, maar mr. F. du Marchie Servaas, leider 'van de instructie- en propaganda-commissie van de P. D., heeft in een onderhoud met onze Haagse redacteur de feiten in hoofdzaak toegege ven. Maar hy achtte ze niet ernstig! Zo gaf de heer Servaas toe, dat ir. Hoogeboom, eens tech nisch adviseur van de P. D. inzake de rattenbestrijding, plotseling de dienst verliet om daarna op te treden als direc teur van de chemische fabriek „Vitosa" te Amsterdam. Volgens mr. Taytelbaum ging de P. D. toen plotseling meer n meer belangstelling tonen voor de „Mura"-gifta- bletten der fabriek, terwijl deze bij de toewijzing van uit het buitenland komende rat- tengif overmatig werd bevoor deeld, met duidelijke en syste matische achterstelling van andere particuliere bedrijven. AAIBTEN AAR WERD DIRECTEUR. Mr. Servaas ontkende dit echter ten stelligste. Wel gaf hij toe, dat ir. Hoogeboom, zonder medeweten van de P. D., een door hem ontworpen gif door „Vitosa" had laten vervaardigen, met de bepa ling, dat, als hij ooit de P. D. verlaten zou, hy dan onmid dellijk directeur der fabriek zou moeten worden. En zulks geschiedde. Dat gedurende 1946 het „Vitosa"-tablet vervaar digd in de fabriek met aan het hoofd de ex-technisch ad viseur van de P. D. tóch door de P. D. warm werd aan bevolen komt verzekerde ons de heer Servaas omdat „Vitosa" de eerste fabriek was, die met een goed middel voor de dag kwam. Overigens wer den ook andere middelen aan bevolen. Bij de huidige landelijke ac tie wordt Aveaerom een een heidsmiddel gebruikt en weli van de firma „Bogena" te Schiedam. In deze heeft zich een soortgelijk geval voorge daan als bij „Vitosa" vertelde mr. Taytelbaum, want „Bo gena" vroeg bij de vakgroep toestemming aan om een af deling rattenbestrijding aan haar fabriek te verbinden en na veel gepraat kwam ten slotte naar voren, dat als lei der van die afdeling wilde op tredenalweer een ambte naar van de P. D.! Daar heb ben wij toen een stokje vóór gestoken. NOG STEEDS: AnDDEL. ééN Plannen voor elerloods en koelhuis. In October 1944 werden door bombardementen twee loodsen van de Coöp. Vei lingsvereniging „Walcheren" W.A. geheel en één groten deels vernield. In plaats van deze drie loodsen wil het vei- lingbestuur thans één grote veilinghal laten bouwen. De ze hal wordt ruim 80 m. lang en 13 m. breed en zal voor zien worden van grote den- ren, waardoor men de mo gelijkheid krygt grote trailers in en uit te laten rijden. In de hal kunnen de aan te voeren producten en de embal lage geborgen worden, met dien verstande, dat, wanneer de aanvoer groot is, de voor raad emballage klein zal zijn en andersom. Op het open terrein nabij de spoomvegovergang denkt men een eierloods te bouwen, waar boven woonruimte. De be staande loo^s kan in de toe komst gebruikt worden voor de veiling van primeurs en voor sortering en verpakking van fruit. Daar men in de toe komst lagere prijzen voor fruit verwacht en de animo voor koelen ongetwijfeld groter zal worden, meent het veilingbe- stuur ook met de bouw van een koelhuis niet langer te mo gen wachten. Er werd trou wens reeds in de oorlog een grote behoefte gevoeld aan een Koelhuis, en bewaarplaats voor fruit in Middelburg. Men denkt deze te bouwen op een 200 m. lange strook grond aan de overzijde van de spoorbaan. Zowel het koelhuis hls de be waarplaats, die, naar men ver wacht, in de toekomst ook gro te diensten kan bewijzen bij 't bewaren van kool en andere grove tuinbouwproducten, krij gen een capaciteit van 200 ton DE FINANCIERING. Het veilingbestuur is er zich volkomen.van bewust, dat de uitvoering van deze plannen een groot geldelijk offer zal vergen en dat men met hoge lasten zal worden geconfron teerd. Het durft echter de ver antwoordelijkheid hiervoor op zich te nemen, omdat, wanneer men niet tot uitvoering over gaat, de veiling te Middelburg ver ten achter zal geraken bii andere veilingen, die reeds een veel grotere service aan hun leden kunnen bieden. Boven dien kunnen de lasten van het koelhuis grotendeels uit de op brengsten van koel- en be- waarloon worden bestreden. Men mag bovendien aannemen ondanks de te verwachten la gere prijzen voor de producten, dat de aanvoer in de komen de jaren sterk zal stijgen. Hét bestuur hoopt dan ook. dat de leden straks hun goedkeuring aan deze plannen zullen geven., opdat deze zo snel mogelijk ten uitvoer kunnen worden ge bracht. „Het is een dure tijd om te bouwen, doch de noodzaak is aanwezig", aldus heeft de di recteur van de veiling de leden laten weten. De nieuwe gebou wen zyn de volgende zomer hard nodig en daarom hoopt men, in afwachting van de Rchade-uitkering. spoedig met de bouw te kunnen beginnen. In ons land moeten in totaal 45 veilinggebouwen, die oor logsschade hebben opgelopen, worden herbouwd of hersteld. Is het niet bevreemdend, dat ook nu weer één middel door de P. D. wordt gebruikt, en wel dat van „Bogena", welke fabriek heeft getracht ongeveer het „Vitosa"-voor- beeld te volgen door ëen P. D.-ambtenaar te willen aan stellen Toch is ook nu van be voordeling geen sprake, aldus de heer du Marchie Servaas. Op 26 Juli jl. hebben wij een viertal grote particuliere be- strijdingsfirma's uitgenodigd om een goed bestrijdingsmid del samen te stellen. „Vitosa" stuurde een praeparaat, doch dat deugde niet. De firma „Dpramu" (één der grootste) faf geen antwoord; „Bogena" leek een goed, hoewel niet ideaal middel te hebben. Mr. Taytelbaum lachte spot tend. toen men hem dit argu ment voorlegde: „De her Servaas heeft er niet bij verteld, dat men vroeg om middelen zonder brood en „Doramu" werkt juist met brood. Maar het mooist van alles is, dat de P. D.. welke dan geen broodpraeparaten begeerde, thans van „Bogena" wèl een brood-praeparaat heeft aanvaard!" EIGEN ZAAKJE. Mr. Servaas ontkende voorts niet, dat de P. D.-con- tröleur de Groot zyn boekje is te buiten gegaan. Hij heeft namelijk m 1946 in Brabant gifkorrels door zijn a.s. schoonvader doen verpakken in pakjes, die hij voor 2*4 cent per stuk deed verkopen, waarvan hy de gelden op zijn postrekening liet storten. Dat hy niet ontslagen werd, kwam aldus mr. Servaas om dat hij zo'n enthousiast wer ker is, die al lang ontslagen had moeten worden, alleen al door het misbruik, dat hij van zyn functie heeft gemaakt. EéN RIJKSDIENST? Volgens mr. Taijtelbaum Is alles een gevolg van de wens om te komen tot een Ryksrat-- tendienst. Is de stichting van zulk een .lichaam niet -onvérmyde- delyk Op 15 October, aldus luidde het antwoord, hebben wy over de afbakening der werkzaamheden een gesprek fehad met dr. Briejèr, dlrec- eur wan de P. D. Kort daar op vertrok deze naar het bui tenland. Van een voortzetting dezer bespreking is nooit wat gekomen. Door allerlei omstandig hedenaldus mr. du Mar- chie Servaas. Met opzet, zeide de heer Taijtelbaum. Maar een paar weken later kwam de P. D. plotseling met een landelyke actie. Vliegveld voor de V.S in Noord-Afrika. Engeland heeft aan de Ver. Staten vergunning gegeven voor het tijdelijk heropenen van het vliegveld te Mellaha nabij Tripolis. Het vliegveld zal dienen voor de Ameri kaanse transportvliegtuigen. Te Londen is men van me ning, dat de V.S. met de her opening van dit vliegveld fei telijk de verbinding door de lucht met Griekenland en Palestina willen verzekeren, voor het geval Amerikaanse manschappen betrokken wor den in de strijd in deze gebie den Verschillende leden .van de Nederlandse commissie, welke destyds belast is met het on derzoek naar oorlogsmisdadi gers in Duitsland, blijken zich aan diefstallen op grote schaal te hebben schuldig gemaakt. Ten nadele van Duitsers wer den vooral meubelen en kost baarheden gestolen. De maréchaussee heeft naar het-„Dagblad" meldt, reeds 12 personen gearresteerd. Hel on derzoek wordt nog voortgezet. Verwacht wordt, dat nog meer arrestaties zuUen volgen. De „Grote Beer" aangekomen. Onder luide toejuichingen van het talrijke publiek voer het hospitaalschip „De Groote Beer" Woensdagmiddag om half drie de sluizen van IJmui- den binnen. Dit tot hospitaal schip omgebouwde Victory- schip keert hiermede van zyn eersle reis naar Indonesië te rug met aan boord ongeveer 700 passagiers, onder wie 384 zieken, 96 afgekeurde en te rugkerende militairen en 208 mariniers. BEZOEK VAN H.K.H. PRINSES JULIANA. Het was een grote verrassing voor de manschappen, toen H. K.H. Prinses Juliana zich om 6 uur aan boord van het schip begaf. Zij bezocht alle afdelin gen van het schip. Om kwart voor zeven verliet Prinses Juli ana de „Groote Beer". Minister Fiévez was even eens bij de aankomst van het schip aanwezig. Vliegveld Twente. DE STAAT MOET BETALEN. De president der rechtbank te Almelo heeft zoals ge meld in een kort geding de Staat bevolen, het vliegveld Twente binnen 6 weken te ontruimen. Naar aanleiding hiervan ver nemen wij, dat de Staat het vliegveld thans zal vorderen op grond van de algemene vorderingsregeling 1944. Deze regeling bevat voor wat de schadeloosstelling aangaat de zelfde bepalingen als die, wel ke gelden bij een normale onteigening door de wet. OE VOORSPELT: WISSELEND BEWOLKT. Geldig tot Donderdagavond. Wisselend bewolkt met hier en daar een regenbuitje. Aan de kust tydelyk krachtige ove rigens meest matige wind uit Westeiyke richtingen. In de ochtenduren iets kouder dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1