PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerikanen scheppen „Bizonia" De terugkeer van Leopold BILT Collegiaal Orgaan voor Indonesië Samenvoeging gemeenten op Zuid-Beveland Vóór 1955 bouw van 1000 woningen noodzakelijk 191e Jaargang - No. 5 Uitgave van lie Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. DruKkern Fa F van de Velde Jr. VUssüïgen Dit blad verschijnt dagelijks. «semeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 7 Jan. 1948 ABONNEMENTSPRIJS. 25 ct per week: t 320 per kwartaal; franco per posi f 3,45 per kwartaal Losse nummers 5 ct ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct per mm. minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vllsslngen: Walstr 58-60. tel 10 en 51 Middelburg Londeiise Kaal 29 tel 2077 -n 2 Goes- L.Vorststr 55. tel 2475 (bg.g 2228) Oostburg: Gratamastr 3. tel 102 Temeuzen Biouwerttstr 2 - Postrek nr 359300 PZC. Middelburg. DE INPOLDERING De ter visie legging van de plannen voor de inpoldering van een deel van het Sloe ten Zuiden van de Sloedam. heeft als belangwekkendste feit ont huld, dat de kosten van deze indijking slechts 1.250.000 bedragen. Als men zich rekenschap geeft van de omstandigheid, dat achter de Sloe-inpoldering haast moet worden gezet, om dat de grond ftl te goed wordt, d.w.z. uit zo zware klei gaat bestaan, dat bewerking met paard£ntractie onmogelijk wordt, doet dit lage bedrag eigenaardig aan. Waarom heeft 'men zo lang gewacht met deze inpoldering? De kosten zijn waarlijk, niet zo hoog, dat men daarom tot 1948 moest wachten. Meestal hoorde men, als de Sloe-inpol dering ter sprake werd ge bracht, beweren, dat deze grond nog niet rijp was voor inpoldering. Nu blykt evenwel, dat de grond overrijp is en dat men ook daarom# niet behoefde te wachten. Het wil ons voorkomen, dat hier ergens iets niet klopt. Is van uit Zeeland wel met vol doende klem bij de regering aangedrongen op indijking van het Sloe? Zo ja, moet de fout dan gezocht worden bij de wa terstaatsinstanties, die met de voorbereiding der plannen wa ren belast? Of werkte de par lementaire ipachine te traag? In ieder geval staat wel vast, dat er nodeloos lang is ge wacht. Overigens moet het worden toegejuicht, dat nu eindelijk met indijkingen in Zeeland een begin wordt gemaakt. Toen ir. M, de Vink en jhr. de Ranitz in het begin van 1946 hun be kende brochure ,,Er op of er onder" publiceerden, noteerden zij als een min voor Zeeland, dat er de laatste tientallen ja ren uiet ingepolderd was. Thans, twee jaar later, wordt met het Sloe begonnen en zal de Braakman weldra volgen! Een verandering ten goede, die met voldoening wordt begroet. Het is nu evenwel zaak, dat Zeeland zelf er voor zorgt, dat de andere inpolderingsmoge- lykheden blijvend in de be langstelling worden geplaatst. Het Noord Sloe bestaat niet uit schrale zandgrond, zoals jaren lang op Waterstaatsge- zag werd aangenomen, maar uit goede cultuurgrond. Zee land kan landaanwinst voor zijn jonge boeren opperbest ge bruiken. Laat men daarom niet wachten tot dat ook hier haast moet worden gemaakt. Als het drle-eilandenplan voorlopig geen kans maakt, laat men dan beginnen met een twee- eilandenplan. Ook het land van Saeftinge schijnt rijp te zjjn. En ook daar dient daarom spoed te worden betracht. De zo juist gepubliceerde Sloe-plannen tonen, duidelijk aan. dat men het om het geld niet behoeft te laten. Geen int. slrij*dmacftt naar Griekenland. Engeland heeft niet beslo ten versterkingen naar Grie kenland te sturen. Zijn politiek ten aanzien van de 5000 Britse soldaten aldaar blijft voorlopig ongewijzigd. Men wil deze zo spoedig mogelijk terug trek ken. Berichten, dat de landen van de Balkancommissie der V.N. spreken over het zenden van een „internationale strijd macht" naar Griekenland, worden te Londen officieel te gengesproken. Anti-inflatiewet dgfinitief aanvaard. De door de Franse regering ingediende anti-inflatiewet is, na door de raad van de repu bliek met 160 tegen 109 stem men aanvaard te zijn, door de Nationale Vergadering in tweede lezing geaccepteerd. Michaël over zijn vertrek uit Roemenië. Ex-koning Michaël van Roe menië heeft thans in een offi ciële verklaring ontkend, dat hg Roemenië verlaten zou heb ben alleen om vrij te zijn, zich te gaan vermaken en te kun nen trouwen. Volgens leden van het gevolg wenst Michaël ook de berichten tegen te spreken, volgens welke hij zijn land verlaten zou hebben in 'n trein vol waardevolle goederen, dat hij een grote som gelds zou hebben medegenomen en dat zijn trein verder gevuld geweest zou zijn met vluchte lingen. Trein greep bobslee. 10 KINDEREN GEDOOD. Te Archbold in de Ameri kaanse staat Ohio zijn tien >kinderen gedood en twee ge wond, toen een bobslee door een passagierstrein werd ge grepen. De slee, die door een auto werd voortgetrokken, is door de locomotief door midden ge reten. Verscheidene lichamen werden meer dan een kilome ter meegesleurd. Het Wereldgebeuren West-Duitsland wordt e en economische staat. 4 Bolwerk tegen Rusland. Er wordt in West-Europa hoe langer hoe scherper vorm gegeven aan een nieuwe staat: „Bizonia", een staat die Uncle Sam tot peetvader heeft. In Mei van het Jjprig jaar werd de geboorte van Bizonia aangekondigd in een Brits- Amerikaanse proclamatie, waarin beide landen bekend maakten, dat hun bezettings zones in Duitsland econopiisch samengesmolten zouden wor den. Sindsdien en vooral sinds de mislukking van de Londense conferentie hebben.de Angel saksen een economische staat opgebouwd, die eigenlijk nog slechts een staatkundig om hulsel nodig heeft om tot een aparte staat „West-Duitsland" uit te groeien. Bizonia heeft reeds een economjsch parle ment, bestaande uit 52 leden, waarin elke provincie zijn af gevaardigden heeft. Dit parle ment heeft de bevoegdheid al lerlei economische verordenin gen uit te vaardigen. Deze verordeningen, mits goedge keurd door de bezetting, heb ben de kracht van gewone wetten. Er zijn vijf bureau's: voor economische zaken, land bouw, transport, verbindingen en financiën, die eigenlijk be schouwd kunnen worden als ministeries. Zij vormen de uit voerende macht van Bizonia. Tot nu toe ontbrak een rech terlijke macht, die .straffen kan opleggen by ontduiking van de verordeningen en de y Hertogin van Windsor meest elegante vrouw van 1947. Het instituut voor „haute couture" te New York heeft de titel van „de elegantste vrouw v. 1947" toegekend aan de hertogin van Windsor, de echtgenote van ex- koning Edward Vin. Rauter kan niet getuigen. Het Amsterdamse Bijz. Ge rechtshof had in de zaak tegen de S.D.-er Swager uit Utrecht. Rauter als getuige willen ho ren. Swager beweert n.I., dat Rauter zijn dienstname bij de S.D. als voorwaarde heeft ge steld om zijn vader, die we-i géns spjonnage ter dood was veroordeeld, van het executie peloton te redden. Mr Zaayer heeft de procu reur-fiscaal, mr. Drabbe, doen weten, dat Rauter eigenlijk niet in staat is als getuige te verschijnen. Zijn psychische toestand is, mede in verband met zijn opgelopen verwondin gen, zodanig, dat het beter lijkt Rauter niet als getuige op te roepen. Tengevolge van de mist zijn te Boedapest twee trams op elkaar gelopen. Meer dan 40 personen zjjn gewond. De Britse bestuurscom missie voor Duitsland maakte bekend, dat de verwijdering van Nazi's uit openbare amb ten met ingang van 1 Januari 1948 in Rgn-Westfalen. Slees- wijk Holstein, Hamburg en Nedersaksen geëindigd is. uitvoering ervan kan afdwin gen. In deze leemte zal spoedig worden voorzien. 0 Generaal Lucius Clay, de Amerikaanse militaire gou verneur, heeft deze week verklaard, dat economische rechtbanken ingesteld zullen worden, die delicten tegen de bizon ale wetgeving zullen behandelen. Daarmee -zal Bizonia alle kenmerken hebben van een echte staat, hoewel de politie ke onafhankelijkheid nog ont breekt Het is duidelijk wat de Ame rikanen met deze ontwikkeling voorhebben. West-Duitsland moet gemaakt worden tot een bolwerk tegen elke verdere uitbreiding van de communis tische invloed in het Westen. West-Duitsland is voorbestemd een belangrijke rol te spelen In de uitvoering van het plan- Marshall. De schepping van Bizonia is het middel om deze doeleinden te verwerkelijken. Het ziet er naar uft, dat Bizonia binnenkort omgedoopt zal worden in Trizonia. Dit zal zijn wanneer de Franse zóne zich bij de andere zal voegent Algemeen verwacht men. dat hierover spoedig langduri ge en moeizame besprekingen zullen beginnen. Moeizaam, omdat de Fransen nog steeds argwanend staan tegenover de Amerikaanse plannen. Als steeds vrezen zij een economi sche opleving van Duitsland. Waarschijnlijk echter zal op de duur hun weerzin tegen de Russische politiek groter bla ken dan deze vrees. Vandaag is het elf jaar gele den dat Prinses Jufiana in het huwelijk trad met Prins Bemhard; is het 7 jaar geleden dat Bardia (N. Afrika) in Engelse handen viel. Millioeneri-zwendel in textielbonnen. Zestig personen gearresteerd. De Rijksrecherche is er, in samenwerking met andere polltie-instanties, in geslaagd klaarheid te brengen in een omvangrijke en wijdvertakte handel in ;alse bonnen. Het betrof hier valse suiker-, koffle- en theebohnen en vooral ook textielpunten, die bjj honderd duizenden in een clandestien dmkkerjjtje in een leegstaand pand in de Amsterdamse jor- daan werden gedrukt. Men spreekt zelfs van enige mllll- oenen valse textielpunten, die de gehele textieldistributie dreigden te ontwrichten. Bij een mislukte Inbraak in het distributiekantoor te Amersfoort werden reéds enige maai den geleden enkele per sonen gearresteerd, welke men bij hel verhoor aan het praten kón krijgen. Thans zitten over het gehele land verspreid meei dan 60 personen achter slot en grendel, ook de beruchte S.S.-er Vera, die een van de hoofddaders bleek te zijn. Pakjes naar militairen in Indonesië. Wil men er zeker van zjjn, dat de pakjes, bestemd voor militairen in Indonesië, op de snelste en veiligste wijze hun bestemimng bereiken, dan geeft men ze bij voorkeur niet mee aan mensen, die daarheen reizen, doch stuurt ze volgens de normale verzen dingswegen, aldus werd offi- ciëel aangeraden. Bontmantels als afval. Er werd schandalig geknoeid bij het Rode Kruis van Semarang. De fraude bjj het Rode Kruis te Semarang bljjkt van zeer grote omvang te zjjn. Talrijke arrestaties zgn reeds verricht. Het gearresteerde hoofd van het magazijn, de heer Thyssen, heeft ongeveer 100 balen Unrra foederen als „afval" verkocht, erwjjl de werkelijke inhoud uit kostbare bontmantels, win termantels en dergelijke be stond. Thans is ook gebleken, dat verschillende personen uit plaatsen in de omgeving van Semarang fojj de knoeierijen zjjn betrokken. Tot*de gearres teerden behoord oA J7 Nagel, leider van het Rode Kruis in Pekalongan. Oplossing koningsprobleem in 't verschiet. Regering-Spaak in gevaar? In de Koningskwestie bij onze Zuiderburen is een nieuwe ontwikkeling geko men, waardoor dit pro bleem zijn oplossing schijnt te naderen. Koning Leo pold heeft aan de Belgi sche eerste minister Spaak doen weten, dat hij naar aanleiding van de uitlatin gen, die tijdens het debat over de kttestie en in het bijzonder met betrekking tot zijn eer in de Senaat zijn gedaan, bereid is de besprekingen op basis van de brief, die Spaak hem destijds heeft doen toeko men, voort te zetten. Naar Van 12 gemeenten zouden er 3 overblijven. Naar wij uil betrouwbare bron vernemen zjjn de plannen, die door de Commissie van 9 personen, welke onder leiding van de heer mr. dr. A. J. J. M. Mes de mogelijkheid overweegt om in de Zak van Zuid Beveland door samenvoeging van ge meenten tot een betere situatie te komen, van zeer ingrij pende aard. Het zou namelijk in de bedoeling liggen om het aantal van 12 gemeenten terug te brengen tot drie. Hoedekenskerke, 's-Gravenpoider, Nisse en 's-Heer Abts- kerke zouden samen een nieuwe gemeente vormen. De tweede gemeente zou worden gevormd door samenvoe ging van Ovezande, Driewegen, Ellewoutsdgk, Baarland en Oudelande. De derde gemeente zou bestaan uit het tegenwoordige Helnkenszand, 's-Heerenhoek en Borssele. Als deze plannen tot uitvoering komen, zal dit een aan* zieolftke vereenvoudiging betekenen, maar verwacht wordt, dat bjj verschillende gemeenten tegenkanting zal rijzen. In derdaad betreft het hier nog slechts plannen, die vanzelf sprekend voor wijziging vatbaar zijn. Benoeming van Minister Isleher, dr. van Mook en jhr. van Vredenburch wordt verwacht. Ministers weer naar Nederland vertrokken. Het Franse persbureau A. F. P. verneemt uit gezagheb bende bron, dat minister Ne- her deel zaï uitmaken van 't colleg'ale orgaan. De beide andere leden zotiden zjjn dr. H. van Mook en jhr. mr. H. L. F. K. van Vredenburch. DE TOEKOMSTIGE REGERING. Professor Hoeseln Diajadi- ningrat, voorzitter van Jbet K. L S. (comité voor de eenheid van Indonesië) heeft tegen over Aneta verklaard, dat de gedachten der conferentie van de vertegenwoordigers der Negara's (Staten) en Daerans (gewesten) tijdens"'de bespre kingen over de vorming van de toekomstige federale rege ring uitgingen naar het Ame rikaanse staatsbestel, uiter aard op basis van de realiteit Hij zeide, dat de interim-re gering, die mogelijk uit negen léden zrfl bestaan en waarvan in ieder geval tweederde van het totale aantal voorlopig zai worden benoemd, niet zal be schouwd worden als bestaande uit vertegenwoordigers van staatkundige eenheden, maar als bestaande uit personen ojj wie de geschiktheid voorop staat en die federaal denken. Het republikeinse blad „Be- rita Indonesia" meent in een hoofdartikel, dat de vorming van een interim-regering tot gevolg zal hebben, dat Neder land erin zal slagen het In donesische probleem te maken tot een geschil tussen de re- oublikrinen onderling. DE MINISTERS NAAR NEDERLAND. Uitgeleide gedaan door een zeer groot aantal autoriteiten zijn Dinsdagochtend vroeg de ministers «Seel, Orees en Jonk man per Constellation naar Nederland vertrokken. Op het vliegveld waren on dermeer aanwezig dr. van Mook, minister Neher, vtce- admiraal Pinke, en de hoof den der »Negaras en Daerahs, alsmede de voorzitter van 't Komite Indonesia Serikat, Dr. Soekiman, voorzitter van de „Masjoemi", heeft voor radio-Djocja verklaard, dat de laatste voorstellen van de Commissie voor Goede Diensten in principe geheel aanvaard zjjn door de repu bliek. Deze voorstellen, aldus Soekiman, moeten worden be schouwd als een laatste po ging van de Commissie voor Goede Diensten om het con flict tussen Nederland en de Republiek^ op te lossen. Na uitdrukking gegeven te nebben aan zijn erkentelijk heid jegens de Commissie zei- de hij nog, dat haar leden „grote vrienden van de mens heid zijn, die een opfrierkelijk oegrip van het probleem heb ben" en met grote volharding werken voor het prestige van de Veiligheidsraad Het Australische lid der Commisie van Goede Diensten, Kirby, die uit Diocja te Bata via weid verwaant, is niet ge arriveerd, omdat hij wegens z4ektë in Diocja moest blijven. •Het Republikeinse persbureau Antara meldt voorts, dat Sjari- foeddin wellicht morgen naar Batavia zal komen. Sinaasappelen op komst. Met de „Stentor" hrriveer- den dezer dagen te Rotterdam 17.500 kisten met sinaasappe- 'en uit Palestina. Met de distributie zal bin nenkort een aanvang worden gemaakt. De consumentenprijs zal thans 76 cent per kilo be dragen (vorig jaar 84 cent). Proces over een sneeuwstorm. Alsof^er nog niet ge noeg Moeilijkheden in de wergld zijn, dreigt de staat Utah de staat Ne vada .via een gerechtelijk vonnis te dwingen het uitwerpen van droog ijs op in Oostelijke richting trekkende wolken, met het doel kunstmatige sneeuwstormen te produ ceren, te staken. Nevada experimenteert om in de Wasatch-ber- gen, die in NeVada lig gen, doch juièt ten Wes ten van Salt Lake City, betere skigelegenheid te kragen. Salt Lake City (Neva da) heeft nu aan Reno (Utah) getelegraf eerd tenzij men op zal houden „onze" wolken te mel ken en er water aan te onttrekken, dat de na tuur voor „ons" bestemd heeft, zullen „wij" een ^.gerechtelijke actie begin nen, waarin gevraagd zal worden om blijvend te verbieden dat „ons" water door „U" wordt afgevoerd. (United Press). De Parjrjse winkeliers heb ben gistermiddag van 14 tot 18 uur hun zaken gesloten als protest tegen de nieuwe be lastingwetten. Uitbreidingsplan Goes Bestaand uitbreidingsplan voor Oostelijk deel uitgebreid. Hoewel het Uitbreidingsplan der gemeente Goes, dat in 1942 werd vastgesteld, thans dus nog slechts ruim 5 jaar van kracht is, stellen B. en W. de raad voor net plan voor het Oostelijk deel en voor het Westelijk deel belangrijk te wijzigen, in verband met de sterk gestegen behoefte aan woningen. In de toelichting bij de wijzi ging van het Oostelijk deel, dat ongeveer begrensd wordt aan de Zuidzijde c.oor de Patrjnweg, aan de Noordzijde door de Heeryisseweg, aan de Westzij de door de bestaande bebou wing van bouwplan III en aan de Öostzüde door de grenslijn tussen Goes en Kloetinge, wordt gewezen op de grote achterstand in de bouwnijver heid in de oorlogsjaren en de grotere toename van de bevol king nk 1940, dan in normale jaren het geval was. Zo is er in Goes een onrustbarend aan tal samenwoningen ontstaan. (In het voorjaar van 1947 reeds 650). Daar de bevolking nog ge leidelijk toeneemt in aantal, zullen om meer behoorlijke huisvesting te hebben en tot normale bewoning terug te komen, volgens zeer matige berekening, vóór het jaar 1955 in totaal rond 1000 wo ningen gebouwd moeten wor den. Men is nu begonnen met de bouw van 154 woningen in het zgn. Bouwplan II binnen de grenzen van het bestaande uit breidingsplan, doch wanneer deze gereed zijn, is men daar voorlopig ook volgebouwd. Voorts heeft men de bouw van 38 middenstands- en 130 arbei derswoningen aanbesteed, die zullen verrijzen op de terrei nen in Bouwplan PI. Met de 18 woningen in de Tulpstraat en 9 woningen in de Leliestraat zjjn er nu in totaal 35U in aan bouw of aanbesteed. getal woningen, eenmaal voltooid, zal zeker een behoorlnke ont spanning geven, doch de oplos sing van het woningprobleem zal nog allerminst zijn bereikt. Er moet dus verder worden doorgebouwd. PARTICULIERE BOUW. Daar het uitbreidingsplan aan de Oostzijde van bouwplan III echter na de voltooiing van de reeds genoemde 168 wonin gen voor een groot deel is vol gebouwd, ornaat daar verder grote gedeelten zjjn aangege ven voor een plantsoen en speelweide, terwijl het Z. en Z.W. deel, tussen Vogelzangs- weg en Patjjnweg gereserveerd moet blijven voor toch ook binnen enkele jaren te ver wachten particuliere Douw, moest uitgezien worden naar voldoende terrein voor de thans noodzakelijke bouw van overheidswege. Op de eveneens in het plan vallende terreinen aan de Noordzijde van de Heernisseweg wil men geen fcjeslag leggen, daar zich nier grote boomgaarden bevinden, waarvan men het opruimen thans economisch niet verant woord acht. Het uitbreidingsplan zou nu wel kunnen worden vergroot vóór de grensljin tussen Goes en Kloetinge, aoch door de verhoogde aan koopkosten van grond en de duurdere aanleg van straten, riolen, het bouw rijp maken enz., is onder de tegenwoordige omstandighe den de uitvoering van het be staande plan te kostbaar. De verkoopprijzen van bouwrijpe grond zouder ver uitgaan Bo ven die van vóór 1940. Dit'zou de particuliere bouw niet be vorderen, terwijl* ook het Rijk hiertegen bezwaren heeft. Voor de, kleine woning mag thans over het algemeen niet meer dan 1000 1200 per wo ning aan grond besteed wor den. BEZUINIGEN In het gewijzigde plan heeft men nu de oplossing gevonden door de plantsoe nen kleiner te maken en de diepte der bouwblokken zo beknopt mogelijk te houden terwyl ook grotere aaneen- gebouwde blokken gebouwd mogen worden. Er zou zo een oppervlakte van rond 155.000 m2 bouwterrein ver kregen worden. De uitgaven om dit terrein bouwrijp te maken, worden geschat, in begrepen aankoop enz., op rond 1.100.000. De bouw terreinen zullen dan tegen een gemiddelde prijs van plm. 7.30 per m2 ver kocht moeten worden, het geen belangrijk hoger is aan vóór 1940. Naar schatting zullen in dit gewijzigd Bouwplan III (dus zonder vergro Ing) 550 k 580 wonüte.a gebouwd kunnen worden. In het - bestaande Bouwplan IH zijn er plm. 180 woningen in aanbouw, terwijl er nog plaats voor 20 25 woningen is. zodat daar in to- ta-1 -ud 800 won'ngen .ge bouwd kunnen worden. Voor het jaar 1955 zijn er echter 1000 woningen nodig, zodat men nog grond voor 200 wo ningen tekort komt. Deze wil men nu verkrijgen door het „Uitbreidingsplan 1942" tus sen Heernisseweg en Patijnweg in O. richting uit te breiden tot zo dicht mogelijk aan de frenslijn Goes-Kloetinge. Ver- er bouwen in O. richting zal dus niet meer mogelijk zjjn, wanneer het uitgebreid bouw plan aldaar volgebouwd zal zgn. (Slot volgt). Smpkkelbende van Braspenninx. De Nederlandse politie is er in geslaagd de grootste smok kelbende te ontmaskeren, die de laatste jaren in ons land heeft geopereerd. De bende stond onder leiding van de vroegere wielrénner Braspen ning en zij werkte tijdens de oorlog eerst met hulp van Duitse officieren en l^ter met medewerxing van R.A.F.-per- soneeL Het vervoer had met auto's plaats en aan deze bende be hoorde de pantserwagen, die enkele weken geleden bij een wilde schietpartij met de louane in West-Brabant be trokken was. Verscheidene arrestaties zijn verricht. Men neemt aan dat de bende voor tien millioen gulden smokkel waar heeft verhandeld, voor namelijk tabak, wol enz. verluidt zal Spaak een en ander in de aanstaande kabinetszitting met zijn collega's bespreken. De eerste minister heeft enige tijd geleden verklaard, dat hjj de Koning een brief had gezonden, waarin hij deze een uiteenzetting gaf betref fende het overleg, dat tussen de politieke partijen heeft laats gehad. In dit document eed Spaak de Koning voor- stellen\ die een spoedige op lossing van het vraagstuk be oogden en zette in het bijzon der de redenen uiteen van de noodzakelijkheid Prins Boude- wijn naar België terug te la ten keren. De Koning liet we ten, dat hg bereid was mede te werken op voorwaarde, dat allereerst op ondubbelzinnige wijze zou worden verklaard, dat zijn eer ongerept was. Men zal zich herinneren, dat de regering bezig was een dergelijke verklannlg op te stellen, toen, als gevolg van een uitlating van Leopold te genover van het ren van mogelijk werd en een fel' de bat in de Senaat ontstond. DE BOODSCHAP. Reuter heeft uit betrouwba re bron vernomen, dat de Ko ning er in zijn boodschap aan de'regering op aandringt, dat het volk over de kwestie van zijn terugkeer zal stemmen. Men gelooft, dat deze bood schap, welke Vrijdag door het Belgische kabinet zal worden besproken, wellicht de rege ring-Spaak in gevaar zal brengen. De socialisten heb ben zich in het verleden tegen de terugkeer van Leopold ver zet, terwijl de Katholieken er voor zijn. De regering is een coalitie van beide partijen. Frans vliegtuig bij Parijs neergestort Een toestel van de „Air France", dat Dinsdagmid dag om 17.05 uur met 11 passagiers en een beman ning van 5 personen uit Brussel was vertrokken, is, waarschijnlijk door de on gunstige weersomstarffig- heden, in een voorstad van Parijs neergestort. DE SLACHTOFFERS. Oficieel is bekend gemaakt, dat bij het ongeval met het toestel van de lijn Brussel Parijs 14 personen g^dqod en twee gewond zijn. Van de ge wonden is er later nog een overleden. Engels vliegtuig verongelukt Naar officiëel wordt be- ktnd gemaakt is een -vlieg tuig van de Brits-Europese Luchtvaartmaatschappij, dat uit Glasgow afkomstig was, bij een noodlanding in de na bijheid van. het vliegveld Northolt tegen een boom ge vlogen. De piloot kwam om het leven, vijf pasagiers en 2 leden van de bemanning werden gewond. Er waren 10 pasagiers, allen inwoners vari Glasgou\ aan boord. De be manning bestond uit 4 kop- t-pen. Stalin's gezondheid. Volgens Pimentel Brandao, de laatste Braziliaanse am bassadeur te Moskou, die thans te Rio de Janeiro vertoeft, is de gezondheidstoestand van maarschalk Stalin zeer slecht. Volgens Brandao is Stalin aan de rechterzijde gedeeltelijk ver lamd, hetgeen hem het ge bruik van het rechterbeen en de rechterarm bemoeilijkt, zo dat Stalin op krukken moet lopen. De bekende kankerspeci alist, prof. Berven, die om onbekende redenen naar Rus land is geroepen. Is vla Le ningrad In Moskou aangeko men, waar hij werd begroet door een delegatie van Rus sische medici. Bloedige relletjes in Karatsji. Een tempel in Pakistan's hoofdstad Karatsji, waar 250 geëvacueerde Sikh's uit Bo- ven-Sind een tijdelijk onderko men hadden gevonden, is door een menigte Mohammedanen bestormd en in brand gesto ken. 64 personen werden ge dood- De overigen, alleen vrou wen en kinderen, werden ge wond. Elders in de stad kwam het tot onlusten, waarbij 12 personen werden gedood ep ongeveer 60 gewond. DE VOORSPEL! ZACHTER. Geldig tot Woensdagavond: Harde Zuid-Westelijke wind, in het Westen van het land later draaiend naar West of Noord-West. Meest zwaar be wolkt met nu en dan regen. Zachter,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1