PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Grote Vier gingen zonder resultaat uiteen Arabieren willen heilige oorlog Ere-promotie van H.M. de Koningin Middelburg krijgt terrein voor klein-industrie Nieuw kabinet in Oost-Indonesië BILT V andaag Geen overeenstemming over Duitse herstelbetalingen 190ejaargang - No.296 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F van de Velde Jr. Vlissingen Dit ölad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen- WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 16 Dec. 1947 ABONNKMKMTSPRIJS: 25 ct per week: i 3,20 per kwartaal; franco per post I 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct per mm., minimum p. advertentie 1 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstr tel 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. el 2077 en 2924 Goes: L Vorststr 55. tel 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg. Gratamastr. 3. tel. 102 - lerneuzen: brouwerljstr 2 Postrek nr 359300 PZC Mtddelhurg. DINER Met ingang van 1 Januari zullen de maaltijden in de restaurants niet meer bonloos verkrijgbaar zijn, men weet het. Hoe de man, die veel op reis is aan de bonnen zal moe ten komen, is nog niet be kend, maar het staat al wel vast, dat de restaurateurs zullen protesteren en dat ook degene, die genoodzaakt is om buitenshuis te eten, niet be paald verheugd zal zijn. Nu is het goed, dat er paal en perk gesteld wordt aan de overdaad, die in veel betere hotels mogelijk was. Zij ver wonderde vele buitenlanders, die in ons land vertoefden. Zy waren in eigen, veelal econo misch welvarender land ge wend aan grote soberheid. De vraag rijst evenwel of deze oplossing wel de meest verkieslijke is. Of de man, die zich niet aan overdaad schul dig maakte, de dupe wordt en dat de anderen waarlijk wel kans zullen zien om zwart te eten. Waarom geeft men er de voorkeur niet aan om het En gelse voorbeeld te volgen? In Engeland kan men in geen enkel restaurant duurder eten dan voor vijf shilling. Als men van het begin af aan deze regeling had inge voerd, dan zou er in de res taurants meer soberheid heb ben geheerst, soberheid, die weldadig zou hebben aange daan endie voorkomen zou hebben, dat buitenlanders van wier hulp wij het vaak moesten nebben, zich verwon derden over onze vorstelijke restaurantmaaltijden. Bij ver wondering bleef het immers vaak niet. Ergernis is een juister woord. Er zullen wel bonloze maal tijden komen. Maar men tast daarmede het kwaad niet bij de wortel aan. Veel beter is het het Engelse systeem te volgen, dat gemakkelijker is en zeker even effectvol, als men met een paar stevige boeten de lust om in overtre ding te gaan weet te tempe ren. Het is daarvoor nog niet te laat. He! Wereldgebeuren Moslim-universiteit recruteert vrijwilligers. De zegen van de „Ulemas". Een ieder, die sterft by de Volkspriesters in Joego-Slavië. Onlangs zijn in Belgrado een driehonderdtal orthodoxe geestelijken uit alle streken van Servië en de ermede ver bonden autonome gebieden te Belgrado bijeengekomen om de organisatie te bespreken van een vereniging van or thodoxe geestelijkheid met als doelstelling: Samenwer king met de autoriteiten op cultureel en sociaal gebied en uitvoering van het vijfjaren plan van maarschalk Tito. Deze stap maakt een .onder deel uit van de beweging om de orthodoxe kerk van Joego slavië tot een „volkskerk" te maken en haar priesters tot „volkspriesters". Louis Delage overleden. De bekende auto-ontwerper, Louis Delage, is in Frankrijk overleden. Delage bereikte de leeftijd van 73 jaar. Zijn spe cialiteit was het ontwerpen van race-modellen. Het jaar 1927 bracht hem het toppunt van zijn carrière. Daarna kreeg hij met tegenspoed te kampen. Zijn fabriek te Cour- bevoie moest hij opgeven, waarna hij zich uit het open bare leven terugtrok. Italiaanse regering verbreed. De Italiaanse eerste minister de Gasperi, heeft president de Ni- cola medegedeeld, dat de door hem gevoerde besprekingen ter verbreding van de basis zijner regering- gunstig zijn verlopen. De socialistische (mindei-- heids) partij van Giuseppo Sa- ragat en de republikeinse par ty zullen aan de coalitie deel nemen. Beide partijen zullen een vice-premier aanwijzen. De socialisten van Saragat zouden voorts de portefeuille van in dustrie pn nog een portefeuille krijgen, terwijl de republikei nen de portefeuille van lands verdediging zouden ontvangen. Tot dusver waren deze porte feuilles in handen van christen democraten (Kath.). aar geëerd worden, met deze schrale troost heeft de raad van Mohammedaan se „Ulemas" zijn religieuze zegen gegeven aan Arabische vrijwilligers, die vanuit hun respectieve landen in Palesti na infiltreren. Deze raad van „Ulemas", dc grootste en meest geëerbiedigde Moslim- universiteit, heeft twee com missies ingesteld voor de re entering en de financiering van de heilige oorlog, die zij uitgeroepen Heeft. De eerste wervingen zijn al gebeurd door bemiddeling van ver schillende godsdienstige en po litieke groepen, zoals de Mo- hamedaanse Broederschap, de Moslim Jongeren Organi satie en andere. Maar de wervingsactie van de „Ule mas" zal intensiever zijn. Aan het hoofd ervan heeft zich de directeur van de Univer siteit, Sjeik Abdal Galal Adraz, zelf gesteld. Alle vrij- is het 8 jaar geleden dat de Duitse doorbraak, poging in België en Lu xemburg werd ingezet. (Offensief v. Rund- stedt) viert de Zuid-Afri kaanse Unie Dingaans- dag (1838); is het 50 jaar geleden dat Alphonse Daudet, schrijver van „Tartarin de Tarascon", te Parijs overleed; wordt de bekende Hon. gaarse componist Zoltan Kodaly 65 jaar. Ter gelegenheid van de herdenking van net 50-jarig regeringsjubileum van de Ko ningin zal vanwege de diverse landbouworganisaties 'n „Na tionale Boerendag" worden ge organiseerd. Mama heeft hei zelf verleid „Nu Liesje, het Engel se prinselijke paar zal ook wel enige dagen bij ons komen logeren" ver. telde gravin van Lynden, die te Sint Michielsgestel op het landgoed Bats- Broeck woont, tegen haar jeugdige dochtertje dat haar ouders met ve le vragen over het huwe. lijk van prinses Elisa beth bestormde. De gravin vertelde dit by wyze van grap. aldus meldt de Volkskrant, doch Liesje was in de wolken en vertelde het aan al haar vriend jes en vriendinnetjes. Het on verwachte gerucht trok zelfs de aandacht van de wereldpers. Groot is nu echter de teleurstelling van Liesje (en van vele anderen), dat de logeer partij, -waarvan ze zich. zo veel had voorgesteld, niet kan doorgaan. En mama heeft even ge bloosd, toen ze de gevol gen van haar onschuldi ge woorden bemerkte... V Pakketten per luchtpost. Met ingang van 1 Januari 1948 zullen postpakketten per vliegtuig verzonden kunnen worden naar Argentinië, Bra zilië, Canada, Columbia, Cura- gao, Suriname, Unie van Zuid- Afrika, Uruguay, Venezuela en de Ver. Staten van Amerika Het maximum gewicht be draagt 10 kg, behalve voor de Unie van Zuid-Afrika, waar heen slechts 5 kg langs deze weg verstuurd mag worden. Maandag verliet H.M.'s torpedootjager „Evertsen" met ruim 200 opvarenden de haven van Tandjongpriok voor de thuisvaart. willigers zullen ter beschik king worden gesteld van de militaire leiders, die het vrh- willigersleger tot hulp aan de Palestijnse Arabieren zullen organiseren. De „zegen" betekent een enorme kracht in de recrute- rlngsactie en zal tienduizen den gelovige Mohammedanen ertoe brengen zich onder de Arabische vanen te scharen. Van de twee mannen, die 't leger zullen vormen, is de een berucht leider van de Arabische revoltes van 1936 en 1939 en Taha Pasja, af komstig uit Iran. In Syrië zijn deze twee lieden thans tezamen bezig de geworven mannen te oefenen. Egypti sche vrijwilligers zullen in hun eigen land opgeleid wor den onder toezicht van een ex-legcrofficier. De „Ulemas" vertegenwoor digt de Soenne-secte in de Islam, die haai meeste volge lingen heeft in Tgypte. Reeds eerder hebben een 1500 sjeiks uit Irak, Iran, Afghanistan en andere delen van de Tsla- mietische wereld hun „Jo- had", de heilige oorlog, tegen het Zionisme uitgeroepen. De „Johad" is sinds eeuwen het wapen van de Islam in de strijd tegen het Westen. Wan neer 'n heilige oorlog gaat beginnen blijft het geheim van de Arabische leiders. Zy, die de Arabische gelofte - om desnoods hun leven te ge ven tegen het Zionisme al hebben ondertekend, zullen vermoedelijk binnenkort het Heilige Land binnenkomen als voorhoede van de Arabische strijdkrachten. Of de strijd werkelijk zo he vig en bloedig zal zijn als de verhitte Arabieren aankondi gen staat te bezien. Er is in Palestina een foed bewapende ordemacht ie het zeer zeker zal kunnen opnemen tegen het Arabisch fanatisme. Alle Arabische op standen zyn tot nu toe op nutteloos "bloedvergieten uit gelopen. Een heilige oorlog is onder de huidige omstan digheden meer zinloos dan heilig. Prijspolitiek van de Sovjets. Het Sowjet-ministerie van handel heeft bekend gemaakt, dat met Ingang van Dinsdag, wanneer de distributie is op geheven, de burgers van de Sowjet-Unie in drie geografi sche zones zijn ingedeeld wat betreft de prijzen voor le vensmiddelen. De kleinhandels prijzen voor stad en platteland zullen verschillen vertonen. Zóne 1 omvat de Oekraine, de Baltlsche republieken, de Krim, Kaliningrad en Stalin grad. Zóne 2 wordt gevormd door Moskou en Leningrad, terwijl de Noordelijke en Oos telijke kustgebieden onder zóne 3 ressorteren. De Prawda acht de geldsa- nering en de afschaffing van de distributie onnvsbare fac toren voor de ontwikkeling van de Sowjet-Russische eco nomie en de opvoering van de levensstandaard. De troepenaflossing in Indonesië. De minister van oorlog deelt in de memorie van ant woord aan de Tweede Kamet mede, dat later dan werd voorzien, de onderdelen van beide lichte divisies in 1948 uit Indonesië terugkeren. Ook de terugkeer van de eerste divisie 7 December en van de 12 bewakingsbataljons zal enige maanden later geschie den, dan in het voornemen lag. Dit wordt voorjaar 1949. Daarna komt de tweede divi sie aan de beurt. Het kader zal tegelijk met de manschappen worden ge demobiliseerd. In verband met het vertrek van nieuw R.I.M.I.-personeel medio Januari 1948 kan eind Februari, begin Maart het R. I.M.I.-personeel, dat in No vember 1946 naar Indonesië vertrok, afgelost worden. Een ei voor Kerstmis. Op 18 December a.s. zal voor alle leeftijdsgroepen een bon bekend gemaakt worden, waar op één ei verkrijgbaar is. Weer post voor Suez en Port Said. Met ingang van heden wordt de verzending hervat van de gewone en luchtpostcorrespon dentie, bestemd voor opvaren den van schepen, die de havens Port Said en Suez aandoen. Russen werkten niet mee De raad van ministers van buitenlandse zaken is Maan dagavond op voorstel van Marshall voor onbepaalde tijd ver daagd. De ministers besloten tot verdaging na de langste bijeenkomst van de huidige conferentie. Hun plaatsvervangers zuLlen vandaag echter wel vergade ren over het vredesverdrag met Oostenrijk. Het besluit om de conferentie voor onbepaalde tijd te verdagen werd genomen, nadat Marshall had verklaard, dat „alleen de Sowjet-Unie weigert accoord te gaan" met een regeling ten aanzien van de betwiste kwestie der Duitse Herstelbetalingen. Geen enkel „nuttig doel" zou worden ge diend met het voortzetten der besprekingen over andere pun ten op de agenda. Marshall stond afwijzend te- enover het Vrijdag c voorstel, wy: door Mo- lótof gedane vo'orstel, dat de herstelbetalingen zullen wor den verricht uit Duitslands lopende productie. Wij hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over het verdrag voor Oostenrijk, aldus Marsh all, omdat de Sowjet-Unie bezittingen en speciale voor rechten in Oostenrijk eist, wel ke elke gerechtvaardigde eis verre overtreffen en tevens verre overtreffen wat een vrij Oostenrijk kan verschaffen. Indien de Sowjet-eisen wor den ingewilligd, zou dit ten koste gaan van de Oostenrijk se onafhankelijkheid. De Sowjet-Unie vraagt overeenstemming te bereiken, terwijl de voor een accoord essentiële inlichtingen worden VOOR DE VERDEDIGING VAN RECHT EN RECHTVAARDIGHEID. Leuvense delegatie in het Paleis op de Dam. Als blijk van erkenning van en waardering voor haar gro te verdiensten in de verdedi ging van recht en rechtvaar digheid tijdens de jongste oorlog, heeft de Universiteit van Leuven H. DL de Konin gin het eredoctoraat in de rechtsgeleerdheid aangeboden Deze aanbieding en de over reiking van de bul geschied de Maandagmiddag om hall één in de rode eetsalon van het Koninklijk Paleis te Ara- terdam door een delegatie van Leuvense hoogleraren. Om half één kwam de Ko ningin de zaal binnen. H. M. was gekleed in een zwart zij den robe afgezet met een lichtgroene sjerp. De delega tieleden waren allen in vo) ornaat met alle aan hun waardigheden verbonden on derscheidingstekenen. Na toespraken van de Leu vense rector-magnificus, mgr. J. van Wayenbergh en de se cretaris-generaal der Univer siteit, prof. Collin, sprak de Koningin 'n kort dankwoord. Vervolgens nam mgr. van v/ayenbergh opnieuw het woord ter voorlezing van de in latijn gestelde en in wit kalfsleer gebonden promotie bul. welke daarna aan H. M. overhandigd werd, tegelijk met de tekenen van het ere doctoraat, een wit-blauw zij den lint aan de uiteinden af gezet met stroken hermelijn. Na oeëndiging der plechtig- neid onderhield de Koningin zich nog enige tijd met de Leuvense delegatie, welke tenslotte in de Mozeszaal de lunch gebruikte. RECEPTIE. Tal van personen hebben ten slotte in de burgerzaal van het Koninklijk Paleis hun opwachting gemaakt, om aan HM. de Koningin hun geluk wensen aan te bieden met promotie tot doctor honoris causa in de rechten van de Leuvense Universiteit. achtergehouden. Een belang rijk deel der industrie in de Oostelijke zóne van Duitsland is ondergebracht in een ge weldige Sowjet-trust, die ver moedelijk voor altijd, boven de Duitse wet is gesteld. De Sractrjken der Sowiet-Unie in ost-Duitsland hebben ver hinderd, dat Duitsland zijn rol in het herstel van Europa speelt. Zelfs hebben zij de noodzakelijkheid voor hulp van de Ver. Staten en Engeland, om West-Duitsland in staat te stellen te leven, zeer ver groot. De Sowjet-Unie vraagt voor zich zelf en Polen herstelbeta lingen ter waarde van tien milliard dollar tegen de waar de van 1938, hetgeen neer komt op vijftien milliard dol lar thans. Deze els kan op nractische economische gron den onmogelijk worden inge willigd. Ook Bidault en Bevin leg den een verklaring af. waar na Molotof nog voorstelde, dat de Sowjet-Unie niet 90 maar twee derde van de Oostenrijkse olieproductie zou ontvangen. De Grote Vier beëindigden de zitting zonder over de overblijvende punten van de agenda te spreken. Het was de 158ste vergadering der mi nisters sedert ali 1945, toen te Potsdam tot het op deze wijze regelen der vredespro- blemen werd besloten. De plaatsvervangers van de ministers komen morgen bijeen ter bespreking van het Oos tenrijkse vredesverdrag en het nieuwe Russische voorstel inzake de Oostenrijkse olie. "V Drinken doet gedenken. Gruber, de Oostenrijk se minister van buiten landse zaken, die op het ogenblik te Londen ver toeft. heeft zijn ambts genoten van Frankrijk, Engeland, de V. S. en de S. U. enkele flessen Oos tenrijkse wy'n doen toe komen met de volgende missive: „Dit kleine ge schenk van Oostenrijkse bodem, dat u enig genoe gen zal verschaffen, zal u misschien bovendien er aan herinneren, dat Oos. tenrilk nog steeds wacht op het sluiten van het vredesverdrag". bijeenkomst de kaarten op ta fel zyn gekomen, na de bit tere discussies, die Vrijdag over de Duitse herstelbetalin gen zijn gehouden. De „Heilige Koe", de parti culiere DC.4 skymaster van president Truman, heeft op dracht gekregen naar Londen te vertrekken om minister Marshall te halen. CONFERENTIE VAN DRIE? In officiële leringen te Washington verwacht men, dat het verdagen van de con ferentie der vier ministers, zal worden gevolgd door een conferentie van drie (Frank rijk, Engeland en do Ver. Sta ten) om de thans ontstane toestand te bespreken. Van kwaad tot erger. Volgens een Amerikaans geleerde zal de atoomenergie overtroffen worden door een nog sterkere krachtbron. Dr. Samuel Lind van dc universi teit van Minnesota heeft ver klaard, dat het systeem van de „kernsmelting" explosies teweeg kan brengen, waarbij de ontploffingen van Hiros hima en Bikini, die van zeven klappers waren. Dijkdoorbraak op Java. Ten Noorden van Mod joke r- to op Oost-Java is een dyk DE KAAKTEN OP TAFEL. SffitakTSl Er Men is algemeen van me- i is veel schade toegebracht aan ning, dat ti)dens de huidige de jonge rijst. Gemeenteraad Middelburg Nieuwe salarisverorden ing is slechts voorlopig. Vuurwerk was niet duur. Het voornaamste agenda punt in de Maandag gehouden Raadsvergadering van Middel burg was wel het voorstel van B. en W. tot Inrichting van een terrein voor kleinindustrie, met sportoefenveld (speelweide) nabij de Oude Veerse weg. Het werd na enig debat z.h.s. aangenomen. De heer M. Wattel was van oordeel, dat B. en W. wel een beetje royaal omspringen met de dure grond, door de Oude Veerse weg Iets te verleggen en het vervallende gedeelte aan te leggen als grensstrook. Spr. meende voorts, dat de kosten van de aanleg er 4 per m2 niet uit zullen komen. Met de fa. Goedbloed vindt grondruil plaats, Forte9 Fortuna moet schadeloos worden gesteld voor terrein, dat de gemeente opeist. De aanleg van sport velden op het Industrieterrein acht spr. onjuist. Er is be hoefte aan industrieterrein en daarom wil spr. het sportter rein aan 't industrieterrein toe voegen. Er zullen dan vanzelf meer gegadigden kómen. Spr. vraagt daarom het voorstel in twee delen te splitsen. In zijn huidige vorm is het onaan vaardbaar. t>e voorzitter antwoordde, dat de aanleg van een oefen terrein voor sport geschiedt volgens het uitbreidingsplan. De heer van 't Westende voegt hieraan toe, dat hier slechts een speelweide zal blijven, zo lang de kleinindustrie het ge bied niet nodig heeft. Het verleggen van de Oude Veerse wee- is technisch te ver kiezen boven het gebruik ma ken van de oude weg en bo vendien goedkoper. De finan ciële uitkomsten zijn z.i. niet te optimistisch geraamd. De heer Wattel ging deson danks met het voorstel niet accoord. Desnoods wil hij de sportvelden laten vervallen. De voorzitter zeide toe, dat in de volgende vergadering een voorstel zal komen om de speelweide tot industrieterrein te bestemmen en voor dit doel af te staan, zodra er gegadig den voor zijn. De heer Wattel gaat hier mede accoord. De heer P. Meliefste vroeg of het terrein wel groot ge noeg is voor de bestaande kle'nindustrie. Reeds te veel bedrijven nemen de openbare weg als werkplaats. De voorzitter meende, dat de kleinindustrie zich ongaarne naar het industrieterrein zal verplaatsen. De heer Hoek drong ln dit verband aan op een verorde ning, welke nieuwe bedrijven zal noodzaken zich op het in dustrieterrein te vestigen. De heer Goedbloed achtte de boomplanting langs de weg niet juist. De hoge en lange vrachtauto's zullen de jonge boompjes zonder twyfel ver nielen. Het voorstel werd daarna aangenomen. HET VUURWERK. Bij de aanvang van de verga dering deelde de voorzitter in antwoord op een vraag van de heer A. J. Schot mede, dat het vuurwerk op 4 November niet meer dan 750 heeft gekost, ondanks alle geruchten over fantastische bedragen, die er voor zyn aangewend. Epri vraag van de heer B. A. Hesselink, om over te gaan tot tandheelkundige verzor ging op de scholen, zal in stu die worden genomen. Eervol ontslag werd ver leend aan de heer J. Heuse- veldt als Ieraar aan de Avond, school voor Nijverheidsonder wijs, aan de heer L. Minder- houd als onderwijzer aan school C. Tot leden van de Commissie van Toezicht op het l.o. werden benoemd de heeren C. J. Bakker, drs. J. Scheltens en F. A. Rosendaal. Rechtsher stel werd verleend aan drs. C. F. Nolte, leraar aan het Gym nasium. Verschillende stukken pas. I-eerden hierna de hamer. Te recht vonden verscheidene raadsleden evenwel, dat een crechet van 1300 voor het aanbrengen van zonneschermen aan het tijdelijk gemeentehui nog al hoog was. Een andere oplossing kon evenrwel niet worden gevonden. Nadat enke le wijzigingen waren aange bracht in de voorstellen van B. en W. inzake de oprichting i van een stichting voor wonin gen „Goed Wonen", werden ook deze zonder h.s. goedgekeurd GRENSWIJZIGING MET N. en ST. JOOSLAND. Goedgekeurd werd tevens in deze vergadering het voorstel tot grenswijziging tussen Mid. delburg en Nieuw PT1 St. Joos- land. De heer L. Schenk vroeg, of het niet op de wee van Mid delburg- ligt om een grenswijzi- ging te bepleiten, zodanig dat de bewoners van de Nieuwe Vlissingse weg tot bezuiden de Abeelse Zandweg bij Middel burg komen. Tevens wees spr. er op, dat het noodzakelijk is, dat een deel van St. Laurens bij Mid delburg wordt gevoegd. Spr. zou stappen in die richting toejuichen. Het voorstel werd daarna zonder wijzigingen aan genomen. DE SALARIS VERORDENING. Van de overige voorstellen van B. en W. lokte alleen de vaststelling van de nieuwe al gemene salarisverordening enig debat uit. De heren I. van Loo en Hoek en anderen hadden wel enige bezwaren tegen de redactie daarvan. De voorzitter deelde mede, dat deze verordening in haar huidige vorm ter goed keuring aan de raad is voorge. legd omdat een definitieve ver ordening reeds in voorbcr. is. Nadat de voorzitter en wethou der Kögeler aanvaarding van deze voorstellen hadden be pleit, hoewel zij niet volkomen bevredigen, ging de Raad hier na accoord met het voorstel van B. en W. Op de rondvraag komen we morgen terug. Commissie van onderzoek naar Madoera. Paul van Zeeland vliegt naar Batavia. Aneta meldt uit Makassar, dat een nieuw Oost-Indone sisch kabinet thans is samen- gasteld. Na een zeer intensief over leg is de nieuwe formateur, Anak Agoeng Gde Agoeng er ln geslaagd een coalitiekabinet samen te stellen. Dit kabinet is te beschouwen alg het sterk ste. dat tot nu toe aan het be wind is geweest. Om een even redige deelname van de parle- mentsfractie8 te verkrijgen was de formateur genoodzaakt het aantal portefeuilles niet drie uit te breiden, zodat de nieuwe ministerraad 16 leden telt. De minister-president neemt zelf de portefeuille van Bin nenlandse zaken, de heer Ha melink is minister van Finan ciën gebleven. VAN ZEELAND NAAR BATAVLA VERTROKKEN. De heer Paul van Zeeland, lid der Commissie van Drie in Indonesië, is Maandag van het vliegveld Schiphol naar Bata via vertrokken, nadat hij Zon dagavond uit Parijs in Amster dam was gearriveerd. De heer van Zeeland deelde mede van de Ned. regering ffeen opdrachten te hebben ge kregen voor de besprekingen op de „Renville''. Van Zeeland hoopt op een spoedig resultaat van de be sprekingen in Indonesië. HET DODENTRANSPORT Naar aanleiding van een pu blicatie inzake het gebeurde met het transport van gevan genen van Bondowoso naar Soerabaja, wijst det dienst Le- gercontacten er op, dat er geen „rapport-van Vreden- burch-Spoor-Abdoelkadir" be staat. De legercommandant be gaf zich op 4 December naar Soerabaja teneinde zich op de hoogte te stellen van de achter grond der feiten. Generaal Spoor werd hierbij vergezeld Vredenburch en Ritman van de Regeringsvoorlichtingsdienst. Over zijn bevindingen te Soe rabaja heeft de legercomman dant een vertrouwelijk rapport aan de landvoogd ingediend. Er is evenmin sprake van een regeringspublicatie in eni gerlei vorm. Het commissoriale onderzoek is thans beëindigd, zodat nu het stadium van ge rechtelijke vervolging is gena derd". Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De onderhandelingen tussen de Partij van de Vrijheid en het Comité-Oud hebben een gun stig resultaat opgeleverd. In de volgende maand zullen belde instanties de Volksparty voor Vrijheid en Democratie oprich ten met mr. Stikker als voor zitter en mr. Oud als onder voorzitter. Van de zijde der party van de Vrijheid wordt ons nog medegedeeld, dat de algemene vergadering van de partij aan dit voorstel van het hoofdbe stuur alsnog haar goedkeu ring zal moeten hechten. De partijraad heeft in zyn Za terdag gehouden vergadering besloten omtrent genoemd voorstel een gunstig advies aan de afedelingen uit te brengen. DE VOORSPELT: PLAATSELIJK LICHTE REGEN. Geldig tot Dinsdagavond. Meest zwaar bewolkt met plaatselijk enige lichte regen of motregen. Zwakke tot ma tige, langs de Waddeneilan den tijdelijk vrij krachtige Noordelijke wind. Weinig door de hero Abdoelkadir, va© verandering van temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1