PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De rol van Krupp Eerst het vuren staken Yerseke's havenpiannen Het Palestina-mandaat BILT Ministers Bee), Drees en Jonkman naar Ned-Indië Oost-Indonesisch kabinet. Overeenstemming in Londen. Algemene staking in Rome 190e Jaargang - No.293 Vrijdag 12 Dec. 1947 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr., Vllssingen Dit blad verschijnt dagelijks, ChristelljkeP feestdagen. Algemeen WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureaux gevestigd te Vlissingen. Walstr. 58-60. tel- 10 en 51 Middelburg: Londense Kaai 29. el 2077 en 2924 - Goes: L Vorststr 65. tel 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg; Gratamastr. 3, tel. 102 - ïemeuzen: Brouwerljstr 2 - Postrek tir 359300 PZC. Middelburg. ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct per weeK; t 320 per kwartaal: franco per post t 3.45 per kwartaal Losse nummers 5 ct STAD EN PLATTELAND Enige tyd geleden is in ons land opgericht de Actie Rechtsgelijkheid Stad en Plat teland. Zg stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de tot standkoming van rechts gelijkheid tussen stad en platteland in de practiik en allerwege zijn comité's opgericht of in oprichting om in de allereerste plaats de aandacht van regering en volk te vestigen op de on rechtvaardigheid van de inde ling der gemeenten in ver schillende klassen. Deze actie raakt een pro bleem, dat ook voor Zeeland van grote betekenis is. Zee land Immers is meer dan één andere provincie een gewest, waaruit de beste zonen ple gen weg te trekken. De steden en de grote bevolkingscentra zuigen net platteland Teeg. De landbouw komt zonder werk krachten te zitten en men kan gevoeglijk aannemen, dat dit ten dele veroorzaakt wordt door de achterstelling in me nig opzicht van het platte land bij de steden. In de steden is het levens onderhoud duurder, zo luidt de redenering. Daarom liggen lonen en salarissen er big ge- liike prestatie hoger dan ten plattelande. Maar als men na gaat, dat de huisvesting ten plattelande wellicht goedko per is, maar tevens slechter, dat de stedeling als hij wilde even sober zou kunnen leven als de dorpeling, dat voor kleine gemeenten kleine be dragen voor culturele doelein den van de begroting moeten worden geschrapt, terwijl rijk en gemeenten millioenen be steden voor het culturele le ven in de grote bevolkings centra, dan voelt men zeker, dat er in deze toestand iets scheefs zit. Het platte land staat in letterlijk alle opzichten achter bn de ste den. Musea, bibliotheken, theaters, orkesten, sport velden, zwembaden, clubhui zen, speeltuinen, instellingen van hoger en middelbaar on derwijs, men vindt ze in de steden. Het platteland zou echter van reizende bibliothe ken, kleine tentoonstellingen, gesubsidieerde solistenconcer ten, verenigingsgebouwen, etc. eveneens kunnen profite ren. Maar niemand denkt er aan of dacht er aan, het plat teland deze betrekkelijke ge lijkstelling te bezorgen. Voeg daarbij nog, dat de dorpsonderwijzer vaak de stu die voor een acte M. O. ach terwege moet laten omdat het heen en weer reizen te duur en te bezwaarlijk is, dat de sociale maatregelen in de steden veel beter zijn, dan op het platteland, dat de arbei der in de stad de tram of de bus naar zijn werk neemt en dat de plattelander soms da gelijks 20 km. fietst, en het zal nog duidelijker zijn, dat het platteland achter staat bij de steden. Het onbillijkst is echter het verschil in loonpeil. Bovendien is dit verschil 'n gevaar. Prof. dr. P. J. Bou- man, die in een brochure ..Evenwicht tussen stad en platteland" deze kwestie diepgaand behandelt, vestigt er de aandacht op, dat ae grote industrieën gaan decen traliseren en dat de regering een ingrijpend mechan.satie- program voor de landbouw in voorbereiding heeft. Welnu: waar wil men ten plattelande de duizenden werkkrachten vandaan halen, die voor beide nodig zijn, als men het plat teland verwaarloos-' en leeg laat zuigen door de steden? Verandering kan men slechts brengen als men gelijke pres tatie gelijk gaat belonen in de stad en op het platteland en als men de bestedingsmo gelijkheden voor het inkomen op net platteland gaat verrui men. Alleen op die manier kan men voorkomen, dat het ons flatteland vergaat als het 'ranse platteland. Zeeland is een plattelands provincie. Het is zaak, dat men zich ook hier met dit probleem ernstig bezig houdt. Verkrijgbaar bii de Gron. Mij. van Landbouw te Gronin gen. De Engels-Russische handelsbetrekkingen. Naar het Sowjet-Rusrische persbureau Tass meldt, is de eerste phase van de Brits-Sow. jet-Russische handelsbespre kingen over wederzijdse leve. ringen en terugbetaling van oorlogscredieten voltooid. Na dat men over alle hoofdpunten tot overeenstemming was ge komen, is de Britse minister van handel, Wilson, Woensdag uit Moskou naar Londen ver trokken. De Britse ambassadeur te Moskou. Peterson, zaj de on derhandelingen met het Sow- jet-Russische departement van buitenlandse handel voortzet, ten. De afgetreden gezant van Tsjecho-Slowakije in Neder land, de heer K. Erban, is bij bevordering benoemd tot grootkruis in de orde van Oranje Nassau. Het Wereldgebeuren HET PROCES BRENGT BIJZONDERHEDEN AAN HET LICHT. Buitenlandse connecties. Het sinds Maandag te Neu renberg aan de gang zijnde proces tegen Alfred Krupp von Bohlen, en elf van zijn medewerkers, onthult steeds nieuwe bijzonderheden over de rol, die deze beruchte kanon- nenkoning heeft gespeeld bij de voorbereiding van de Duitse aanvalsoorlog. Door getuigenverklaringen is thans bevestigd, dat reeds in 1920, vlak na het verdrag van Versailles, Krupp begon met in het geheim te wer ken aan nieuwe technische verbeteringen op het gebied van oorlogswapenen. Met goedkeuring van de Duitse admiraliteit, werd een bouw bureau voor duikboten opge richt, dat zich hulde in het mom van een Nederlandse fir ma, met Den Haag als zetel Deze verkapte Nederlandse tak van het scheepsbouwbe drijf van de fa. Krupp, nam niet alleen proeven met nieu we verbeteringen, doch maak te tevens duikboten, die aan andere regeringen verkocht werden. Door de technische vorderingen van deze maat schappij, kon de Duitse marine in 1935, drie maanden nadat Hitier de ontwapeningsclau sule in het Verdrag van Ver sailles afwees, reeds twaalf duikboten met volledige uitge ruste bemanning gereed heb ben. Op het gebied van artillerie- en tankconstructie was de fir- Een nieuwe Zwitserse regering. Er is een nieuwe Zwitserse regering gevormd. Tot bondspresident is geko zen Enrico Celio, geboren in 1889, die sedert 1940 deel uit maakt van de bondsraad als minister van posterijen en spoorwegen. Celio wérd ook reed.q in 1943 tot bonds-presi dent gekozen. De nieuwe regering, aldus Reuter, bestaat evenals de vo rige uit drie radicalen, twee Katholiek-conservatieven, een lid van de boerenpartij en een socialist. Vijf der ministers zijn afkomstig uit het Duitse gedeelte van Zwitserland, een uit het Italiaanse en een uit het Franse gedeelte. Hellendoornse muizen in de val. Dezer dagen meldden wij, dat muizen zich te- góed hadden gedaan aan de begroting van de ge meente Hellendoom. De daders van dit misdrijf zijn nu gegrepen, aldus meldt de gemeente trots. De gemeentebode heeft namelijk muizenvallen gezet op de gewone rou te van de dieren; deze toonden een kennelijke voorkeur voor de heer lijkheden, die hier op la gen uitgestald boven de pap:erPTi begroting. Hel. lendoorns documenten zijn weer veilig. De mui zen hebben afgedaan ma Krupp door een geheime overeenkomst met de Zweedse firma Bofors, in staat plan nen voor zulk soort wapenen uit te werken. De firma nam orders, die oorspronkelijk bij Krupp ge plaatst waren, over en bracht ze tot uitvoering. Bij ver scheidene gelegenheden woon den Duitse officieren proeven met artillerie en tanks bij. Dat Gustav Krupp een vurig Nazi was en alles heeft ge daan om het aan de macht komen van Hitier te bevorde ren, is bekend. In 1933 nam hg het initiatief tot een actie om de Duitse industrie achter de Nazi-dictatuur te scharen. Later speelde hij een be langrijke rol bij het deporte ren en gebruiken van buiten landse slavenarbeiders. Tijdens de oorlog had hij ongeveer 100.000 slavenarbeiders in dienst, die in dermate treu rige toestanden verkeerden, dat de bedrijfsdokter weigerde een der kampen te bezoeken, daar het krioelde van onge dierte. Door ziekte kan de 76-jarige Gustav Krupp zelf niet te recht staan. Dat is ook van minder belang, evenals de straffen, die zullen worden opgelegd. Belangrijker is dal, door het proces, nogmaals het aandeel van de wapenindustrie in de Duitse militaire plannen naar voren wordt gebracht. Eens te meer blijkt eruit, dat de geallieerden nè 1918 de grote fout maakten het Duit se militarisme niet met wortel en tak uit te roeien en de firma Krupp, dank zij interna tionale connecties, haar bedrijl voort kon zetten. Voor luie mensen.... Amerikaanse scheeps. artsen zijn er in ge slaagd honden 90 minu ten lang ln leven te hou den. zonder dat deze die. ren adem haalden. Daar toe werd een respiratie- pomp geconstrueerd, die het lichaam van genoeg zuurstof voorzag om het leven te houden. De proefneming was aan een tijdslimiet gebonden, om dat het niet mogelijk was het uitademings product, kooldioxyde, af te voeren. De artsen be twijfelden of deze proef, neming ook op mensen kan worden toegepast. H.M. de Koningin ziet huwelijksfilm. H.M. de Koningin heeft Donderdagochtend in gezel schap van haar hofdame, jonkvrouw C. E. B. Roëll en haar adjudant, kapitein J. C. Buhrmann, een bezoek ge bracht aan de Cineac in de Reguliersbreestraat in Am sterdam, waar op het ogen blik de fraaie kleurenfilm draait van het huwelijk van Prinses Elisabeth en Philip Mountbatten. De Staatsloterij. 5e klasse, 12e lyst. 1000: 13306, 14628. f 400: 1735, 2088, 5871. 200: 4002. 4844, 10602, 19643. f 100: 3036, 4313, 5585, 6139, 8018, 10575, 12283, 15880, 18896. Naar het A.N.P verneemt, zyn de ministers Beel, Drees en Jonkman voornemens binnenkort zich voor besprekingen naar Ned. Indië te begeven. De noodzaak is gebleken om het algemeen regeringsbeleid ten aanzien van het Indonesisch vraagstuk door nader per- soonlijk contact te toetsen aan de thans in Ned. indië heer sende verhoudingen en na kennisneming daarvan ter plaatse en na overleg met de betrokken instanties daar te lande, dat beleid nader te bepalen. Naar het A.N.P. nader verneemt, is het besluit betreffende de reis der ministers naar indië Donderdagmorgen in een buitengewone zitting van het kabinet genomen. De minister president, dr. L. J. M. Beel, zal reeds Zaterdagmorgen per Constellation naar Batavia vertrekken. Het ligt in de bedoeling, dat de ministers Drees en Jonk man volgende week Woensdag volgen. Dit laatste staat echter nog niet geheel vast. Nederlandse delegatie eist: VERKLARING VAN ABDOEL KADIR. Het republikeins dagblad „Soembcr" meldt, dat republi keinse politieke kringen zich pcssimistsch uitlaten over de besprekingen op de Renville. Het blad voegt er aan toe, dat er echter toch resultaten op de Renville tot stand moeten komen, omdat er anders geen mogelijkheid meer zal bestaan om het Nederlands-Indonesisch geschil op vredelievende wijze op te lossen. Inmiddels meldt de „Berita Indonesia", dat ir. Djoenada, lid van de republikeinse de legatie, en Abdoel Madjid, lid van de technische commis sie, Woensdag naar Djogja zijn vertrokken om aldaar rap port uit te brengen betreffen de de onderhandelingen. TWEE VERKLARINGEN. Over de Nederlands-Repu blikeinse onderhandelingen kan het volgende worden ge meld: Woensdagmorgen heeft de commissie voor goede dien sten aan boord van Renville een informele bijeenkomst ge had met de republikeinse de legatie met het doel, zo meldt een republikeinse bron, om o.m. tot een basis te komen voor de onderhandelingen Woensdagmiddag is de delega tie van het Koninkrijk hiertoe uitgenodigd. De verklaring welke Abdoelkadir als voorzit ter van de Nederlandse dele gatie heeft afgelegd, duurde bgna een uur. Na Abdoelkadir kwam Sjarifoeddin aan het woord, die gedurende een half uur sprak. Beide verklarin gen werden in het Maleis af gelegd. Volgens inlichtingen van Aneta zette Abdoelkadir het Nederlandse standpunt uiteen. Hij zéide, dat de politieke onderhandelingen onvrucht baar zouden blyven, zolang de order tot het staken der vijandelijkheden niet effec tief is. Volgens een onofficiële bron heeft de Australische verte genwoordiger van de commis sie voor goede diensten T. K. Critchley - hierop de vraag gesteld of dit betekende, dat de Nederlandse delegatie niet verder wilde onderhandelen Hierop luidde het Nederlandse antwoord, dat zulks niet was gezegd, doch dat gezegd was dat volgens het Nederlandse standpunt de politieke bespre kingen niet vruchtbaar kun nen zijn, indien de order tot het staken van het vuren niet effectief is. De „Nieuwsgier" schrijft: „De Nederlandse de legatie zou zich echter bereid hebben verklaard de politieke besprekingen voort te zetten hangende het overleg betref fende de order om de vrjande ljjkheden te staken". In Bata via regent het thans bgna da gelijks, het geïmproviseerde dak van de „vergaderzaal" op het dék van de Renville is vrgwel bestand tegen de re gens. Na de stortbui van Woensdagmiddag waren er slechts minimale plasjes wa ter op de conferentietafel. Formateur benoemd. Anak Agoeng Gde Agoeng heeft van president Soeka- wati de opdracht ontvangen uen -ieuw kabinet in Oost- Indonesië te vormen. Anak Agoeng, die in het pas afgetreden kabinet als minis ter van binnenlandse zaken als vice-premier optrad, is 28 jaar oud. Hij studeerde voor de oorlog aan de rechtshoge school te Batavia, doch moest door het uitbreken van de Pacific-oorlog zijn studie af breken. Hij kreeg de opdracht een kabinet te vormen op par lementaire grondslag, en men verwacht, dat hij binnen een etmaal zal slagen. Uit een pas ontdekt do cument blijkt, dat Goebbels Berlijn tot hoofdstad van de wereld wilde maken. Financiële medewerking der belanghebbenden nog onvoldoende. Een mooi plan wachl op uitvoering. Yerseke heeft grote plan nen. Men wil er in de Bu- repolder bij de Kykuit een nieuwe haven aanleggen van ongeveer 200 m. in het vierkant, welke plaats zal kunnen bieden aan 200 vis sersschepen. De plannen hiervoor zijn niet van vandaag of gisteren. Naar mate de oester- en mosselcui- tuur, waaraan dit vriendelijke dorp zijn roem ontleent, zich uitbreidde, is zich in de haven steeds meer het gebrek aan voldoende ruimte gaan open baren. Wanneer men als bezoeker de dyk beklimt en men heeft het geluk dat de gehele vloot binnen ligt, dan kan men van een prachtig, schilderachtig tafreeltje genieten. Gaat men eens met ae vissers zelf pra ten, dan is men echter niet in alle opzichten enthousiast over de bestaande toestand in de haVen. LOS- EN LAAD RUIMTE. Niet alleen dat er voldoen de ruimte ontbreekt om de schepen te meren, doch boven dien is er een groot tekort aan los- en laadruimte. Dit laatste gebrek is zich steeds meer gaan doen gevoelen, naarmate het mosselenvervoer per autotractie toenam. Het vervoer van mosselen geschiedt thans rechtstreeks van "t schip af per auto naar de plaats van bestemming. Hiervoor is vol doende loswaï nodig en daar ontbreekt het aan. Verschillende mogelijkheden tot uitbreiding van de be staande haven zrjn onder ogen gezien, doch deze zijn door net o.m. in de onmiddellijke nabg- heid liggen van de gasfabriek en de oesterputten, onuitvoer baar gebleken. Daarom blijft er niets anders over dan een nieuwe haven aan te leggen. Men wil dit nu doen ln de Burepolder. Reeds ln 1939 werd aan ir. Drok uit Terneuzen opgedragen hiervoor een plan te ontwerpen. Dit plan behelst de aanleg van een tij-vriie ha ven, hetgeen ongetwijfeld vele voordelen voor ae vissers zal opleveren. Daar de haven zal uitmonden in het vaarwater, zal ook van besmetting der Eercelen en putten geen spra- e kunnen zgn. DE KOSTEN. Ut grote hinderpaal die de uitvoering van dit plan tot op heden in de weg staat, wordt gevormd door de financiering van de by>n. Deze zullen on- gevger^ millioen bedragen. heeft reeds toege- iegd, hiervan 75 voor zgn rekening te nemen, doch on der de uitdrukkelijke voor waarde dat ook de belangheb benden hun steentje bijdragen, ongeveer 100.000. De rest zou dan ten laste moeten ko men van Provincie en Gemeen te. Dat de Provincie een open oog voor de belangen van Yer seke heeft, moge olrjken uit 't feit dat volgend voorjaar een begin wordt gemaakt met de bestrating van de dijk naar 't station, ten behoeve van het autoverkeer. MEDEWERKING Het ontbreekt nu echter aan voldoende medewerking van belanghebbenden. De oester kwekers staan vry nuchter te genover de plannen daar deze meestal hun eigen haventje of steiger hebben. Van de mossel vissers zijn er velen die er iets voor voelen, doch het zijn juist de grotere mosselbedrgven die minder overtuigd zijn van de noodzaak. Deze Beschikken veelal over de beste plaatsen in de haven, ;odat zij niet di rect belang bij een nieuwe ha ven menen te hebben en dien tengevolge weinig lust hebben zich hierbij financieel te inte resseren. Een houding, die, naar velen in Yerseke menen, niet alleen blijk geeft van het feit dat hier de ge meenschappelijke belangen wel zeer uit het oog verlo ren worden, doch die te vens van een zekere kort zichtigheid getuigt, daar toch immers het grote ge mak en eomfort, die de nieuwe haven met haar toswal zal bieden, dit finan ciële offer wel rechtvaar digen. Daar komt nog bii, dat de betaling van de bijdrage op zeer gemakkelijke condities kan geschieden. Bij het Cen traal Verkoopkantoor voor Tosselen is nl. een kweek londs gevormd. De visser ont vangt 5.20 per ton mosselen, doch krijgt slechts t 4.80 per ton. De resterende 40 cent wordt in reserve gehouden om eventuele tegenslagen te kun nen opvangen. Voor de aanleg van de nieuwe haven verlangt mer nu van Delanghebbende, dat hij gedurende 3 jaar 7^ cent per ton uit het kweek- fonds hiervoor afstaat en bo vendien eveneens 3 jaar tang 100 liggeld per scnip extra (voor kleinere schepen mis schien nog minder). Hoewel dus de betaling vrgwel onge merkt zou kunnen geschieden, kunnen er toch verschillende nog niet toe besluiten hun stem hieraan te geven. INDUSTRIETERREIN. Over de plannen zelf kan nog worden vermeld, dat er rond de haven een 25 m. breed plateau komt, terwijl er ook 'n groot industrieterrein gepro jecteerd is. De oude haven zou zich zeer goed lenen voor een werf, daar de schippers zich voor reparatie e.d. nog altijd naar elders moeten begeven Mogen spoedig alle belang nebbenden tot het inzicht ko men dat een nieuwe haven voor de verdere bloei van Yer seke als visserscer.4 wm on ontbeerlijk is. Regeren is voor uitzien! Dit g°ldt ook hier. OVERDRACHT 15 MEI 1948. Troepen blijven tot Augustus In zgn uiteenzetting aan gaande de houding van Groot-Brittannië met be trekking tot de verdeling van Palestina, heeft de mi nister van koloniën, Creech Jones, in het Lagerhuis ver klaard, dat Engeland het mandaat op 15 Mei a.s. hoopt over te dragen. De datum zou echter tevens afhangen van het resultaat van besprekingen met de Ver enigde Naties. Creech Jones voegde er aan toe, dat de Britse regering 't plan had tegen 1 Augustus 1948 de Britse troepen terug te trekken. Als oorzaak voor de om standigheid. dat eerst 't man daat zal worden overgedra- §en, terwyl pas daarna de ritse troepen verdwijnen, gaf Jones het feit op, dat volle dige uitoefening van het man daat niet meer mogelijk zal zijn, wanneer de troepen be zig zijn het land te verlaten. Jones deed een dringend beroep op Arabieren en Joden, zich te beheersen, daar anders de ene represaille de andere zou uitlokken en een toestand van chaos geschapen zou wor den met rampzalige gevolgen. Groot-Brittannië zal in geen geval alleen of als voornaam ste de verantwoordelijkheid op zich nemen voor verande ringen, die met kracht van wapenen tot stand gebracht zouden moeten worden. Jones achtte het veront rustend, dat de commissie dei V. N. haar taak in Palestina zonder voldoende steun zou aanvangen. Hg meende voorts dat Engeland „schandelijk be lasterd is in verband met 't Danswet op komst. Naar wij vernemen wordt gewerkt aan de opstelling van een z.g. danswet. Een commis. sie, welke de minister ln deze materie moet adviseren, is reeds samengesteld. Alg .over gangsmaatregel van deze wet, welke o.a. het beroep van dans. leraar zal beschermen, is aan alle burgemeesters een circu laire gericht, waarin de uit- gitfe van een rijkserkenning wordt aangekondigd. In deze circulaire wordt gezegd, dat de dansleraren, die voor een erkenning in aanmer king wensen te komen, in het bezit moeten zijn c.q. voor 1 April 1948 zullen worden ge steld van een vanwege de mi nister van onderwgs, kunsten en wetenschappen gewaar merkt diploma. Het bezit daar van vormt een aanwijzing voor de geschiktheid van de bezit ter om als dansleraar op te treden. grote aandeel, dat het in de ontwikkeling van Palestina heeft gehad. De vroegere minister van koloniën, Oliver Stanley, open de het debat voor de oppositie. Hg ondersteunde de beslissing van de regering tot over dracht van net mandaat, doch noemde het tragisch, dat En geland zich uit Palestina moest terugtrekken, nadat 't daar zo veel had tot stand gebracht. Donderdag zijn ln Palestina 13 Joden en 12 Arabieren b(j gevechten om het leven geko men. Sinds het aannemen van het verdelingsplan door de V. N. zijn er bijna 160 doden ge vallen. De ministers van buiten landse zaken der Grote Vier zijn het er over eens gewor den, dat het peil der Duitse industrie dient te worden ge baseerd op een jaarlijkse staal-productle van elf en een half millioen ton. Dit Is de be langrijkste beslissing die zij tot dusver genomen hebben. De ministers werden het verder eens over het Britse voorstel tot vernietiging van de Duitse monopolies, nadat Bevin zich accoord had ver klaard met het gecombineer de Frans-Amerikaanse amen dement. Op voorstel van Bevin be sloot men de Sovjet-voorstel len inzake vestiging van cen trale economische departe menten in Duitsland en af schaffing van do Brits-Ame rikaanse fusie-overeenkomst te bespreken na het Britse ontwerp, dat deze punten niet bevat. Overeenstemming werd nog bereikt over een Frans voor stel om de distributie van grondstoffen voor de Duitse sleutelindustrieën onder toe zicht van de geallieerde be stuursraad te plaatsen. Dit voorstel houdt verder in, dat bepaalde hoeveelheden Duitse steenkool, cokes cn energie voor export zijn bestemd. Vliegtuigen neergestort. Bij Memphis in Tennessee (U.S.A.) is een vliegtuig neer. gestort. JL'r bevonden zich 20 personen aan boord, die allen omkwamen.. Bij Corsica is een Italiaans vliegtuig in zee gestort. Men hoorde gedurende enige tijd S. O.S.-seinen, die spoedig ophiel den. Een Italiaans schip zoekt thans de plek van de ramp af. Communistische actie. Nadat de pogingen om als nog tot overeenstemming te komen tussen de Italiaanse regering en de Romeinse ar beidskamer, over het toeken nen van Kerstgratificaties aan de zeventigduizend werklozen van Rome en over een werk verschaffingsplan ad tien mil lioen lire. zijn mislukt, is te Rome een algemene werksta king begonnen. De politie macht was aanzienlijk ver sterkt Het Romeinse comité van de christelijk-democratische partij heeft in een manifest de be volking opgeroepen steliing te nemen tegen de algemene sta king, die door de socialistische en communistische elementen van het Italiaanse vakverbond zou zijn geproclameerd zonder voorafgaande raadpleging van de arbeiders. De partij van de Gaspen doet pogingen in contact te komen met de gematigde so cialisten om in net parlement '.amenkjk tront te maken 'egen uiterst links. De rechtse bladen ageren fei tegen de algemene staking Een blad bracht op de voor- nagina een coto van Schu man, met als onderschrift- Nieuw Tweede Kamerlid. Ais opvolger van de heer Smits van Oyen (K.V.P.), die bedankt heeft als lid der Twee de Kamer, komt in aanmer king dr. J. C. M. Sweens, bur gemeester van Dongen, die reeds eerder ln de Kamer zit ting- had. Monument voor gefusilleerden te Vught. Zaterdag 20 December zal de plechtige onthulling plaats vin den van het met de steun uit het gehele land tot stand ge komen monument, ter nage dachtenis van de honderden Nederlanders, die bij het kamp Vught gedurende de laatste maanden voor de bevrijding werden gefusilleerd. ,De grote overwinnaar in Frankrijk". Blijkbaar was dit een waar schuwing aan de stakers, dat hun actie evenmin succes zou hebben als die in Parijs. Nader wordt gemeld: De Arbeidskamer van Rome heeft de tegenvoorstellen van de regering van de hand gewe. zen en besloten de algemene staking: in de hoofdstad voort te zetten.In een communiqué zegt de Arbeidskamer, dat de regeringsvoorstellen niet ver genoeg gaan om aan de werk loosheid een einde te maken. De Arbeidskamer eist onmid dellijke invrijheidstelling der gearresteerde stakers „opdat de vakverenigingen geen ge bruik van krachtiger strijdmid delen behoeven te maken". Totale geldhoeveelheid ln Nederland. Blijkens gegevens van de Nederlandse bank bedroeg de totale geldhoeveelheid in Ne derland eind September 7143 millioen gulden, tegen 6950 millioen eind Juli, 6713 milli oen eind Maart en 6579 millioen eind December 1946. De cijfers voor de totale hoeveelheid chartaa] geld warrn resp. als volgt: 3047, 2946, 2955 en 2940 millioen gulden. De totale hoe veelheid giraal geld was op dezelfde data als volgt: 4096. 4004, 3758 en 3639 millioen gulden. Het totale geblokkeer de tegoed bedroog eind Sep tember J.I. 65-10 millioen gulden tegen 6677 eind Juli, 6778 eind Maart en 6772 eind December 1946. DE VOORSPELTt}> IETS ZACHTER. Geldig tot Vrijdagavond. Overdrijvende wolkenvelden en overwegend droog weer. Zwakke tot matige Westelijke wind. Iets zachter dan giste ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1