PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerika vóór verdeling van Palestina Prinses Juliana Regentes Vlissingens tweede zware nederlaag Nieuwe conferentie over plan-Marshall 1 Tito verbreekt de betrekkingen met Chili Dinsdag plechtige beëdiging Veiligheidsraad over Indonesische kwestie r 190e Jaargang - No.241 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. Maandag 13 Oct. 1947 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week: 3,20 per kwartaal; franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen) en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29, tel: 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15, tel. 2475 - Oostburg: Gratamastr. 3. tel. .02 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Postrek. nr 359300 RZ.C.. Middelburg. Het Wereldgebeuren. ARABIEREN DREIGEN EN BLUFFEN Steeds veelvuldlger worden de berichten van correspon denten, die melding1 maken van grote Arabische troepencon- cehtraties rondom de Palestijnse grenzen. Ongeveer 230.000 man, ten naaste bp 20 divisies, zyn door vyf van de zes Arabische Staten, die besloten hebben de Pa lestynse Arabieren te hulp te komen, als de Engelsen Pales tina zouden verlaten, ter beschikking gesteld van de Arabi sche Liga. Een Syrische troepenmacht rukt naar de Noord- Oostelijke grens op. Als tegenzet is de Haganah, het Joodse ondergrondse leger, begonnen zijn manschappen naar de vijf punten langs de Libanees-Syrische grens te dirigeren. Moefti van Jeruzalem actief. Als gevolg van deze alarme rende berichten is in Lake Success de spanning rondom de debatten over de Palestijnse kwestie toegenomen. De Jood se en Arabische standpunten raken bekend. De Arabieren verzetten zich tegen elke verdeling van Pa lestina en dreigen als gebrui kelijk met een heilige oorlog, een strijd op leven en dood, in dien zij niettemin toch doorge zet zou worden. De Joodse afgevaardigden zijn, zij het onder protest en met bloedend hart, bereid zich uiteindelijk bij een verdeling neer te leggen. Tot nu toe tastte men ech ter in het duister over de hou ding van de twee grote mach ten, Amerika en Rusland. Nadat de leden van de Ame rikaanse delegatie meer dan 'n week lang in 't geheim bespre kingen hadden gevoerd, heeft de leider Herschel Johnson 't Amerikaanse standpunt be kend gemaakt. De Ver. Staten stellen zich achter het meerderheidsrap port van de speciale V-N .-com missie voor Palestina, waarin de verdeling van Palestina in een Joodse en Arabische staat wordt aanbevolen. Zy menen, dat een nationaal tehuis voor de Joden moet worden geves tigd in Palestina en kei ren de voorgestelde immigratiepoli tiek goed. Voorgesteld wordt om een internationale politiemacht, bestaande uit vrijwilligers, te recruteren om tijdens de over gangstijd de orde te handha ven en de besluiten ten uit voer te leggen. De Ver. Staten ztfn bereid mee te werken aan het tot stand komen van een regeling voor Palestina. Het wachten is nu op Gro- myko voor een uiteenzetting van het Russische standpunt. Het is zeer onwaarschijnlijk, dat de Russen de Arabieren zullen steunen door een verde ling te verwerpen. Indien Gro- myko niet voor een verrassing zorgt is het mogelijk, dat voor het eerst Rusland en Amerika niet fel tegenover maar in grote lijnen naast elkaar staan. Daarmee zou voor de Ara bieren het pleit zyn beslist. Zij zouden 'ondanks hun hoogdra- Parijse rapport onvoldoende De V.S. zullen de mogelijk heid bestuderen van het bij eenroepen van de 16 Europe se landen voor een nieuwe conferentie over het plan- Marshall. De Amerikaanse regering zal daartoe Maandag bespre kingen openen met Sir Oliver Franks en andere bestuursle den van de Parijse conferen tie. Naar verluidt is het doel van deze stap Europese goed keuring te verkrijgen voor de onvermijdelijke veranderingen, die in 't originele Parijse rap port moeten worden aange bracht alvorens de Ameri kaanse plannen aan het Con gres kunnen worden voorge legd. Europese diplomatieke kringen te Washington schij nen niet enthousiast over dit Amerikaanse voorstel te zijn. Tenda en Briga vóór Frankrijk. De bevolking van Tenda en Briga heeft zich met overwel digende meerderheid uitge sproken voor aansluiting by Frankrijk. Dit kleine gebied aan de Frans-Italiaanse grens kwam in 1922 aan Italië. Op de vredesconferentie werd besloten Tenda en Briga aan Frankrijk toe te wijzen, mits dit door een volksstem ming zou worden bekrachtigd. De ongeveer 1000 kiezers hebben voor meer dan 90 vóórgestemd. ROTHSCHILD OVERLEDEN Baron Henri Rothschild, de bekende Franse bankier-arts- schrijver, is Vrijdag te Lau sanne op 75-jarige leeftijd overleden. ■fcende taal en sabelrinkeiij ge dwongen zijn in te binden. Joodse ondergrondse legers èn de grote mogendheden te gen zich krijgend, zullen zij zich nog wel even bedenken, alvorens tot een actie over te gaan. En dat is maar goed ook. Onder aanvoering van de ex- volgeling van Hitier, de Moefti van Jeruzalem, meent de Ara bische Liga blijkbaar de Ver. Naties te kunne noverbluffen. Het is de taak van de V.N. een rechtvaardige oplossing door te zetten en de Joodse gemeen schap zonodig te beschermen. 500 Friese vaarzen yoor Engeland. Naar de „Times" uit Lon den meldt, heeft de Neder landse regering 500 Friese vaarzen aan Engeland ten ge schenke aangeboden als be wijs van het grote medeleven van de Nederlandse bevolking in de tegenslagen, die de En gelse landbouw verleden win ter heeft geleden. Er worden voorbereidingen getroffen om het vee in Engeland te verko pen ten bate van het nationa le landbouwnoodfonds. Men verwacht, dat de eerste groep van 170 vaarzen in het begin van de volgende week zal aan komen. Niwin-pakketlen uit Indië. Zaterdagavond landde op Schiphol de Skymaster TSA met aan boord 400 -71- win.pakketten (totaal ge wicht 800 kg.) uit Indië. Als tegenprestatie voor de Kerstpakketten-actie in het moederland, sturen de mili tairen nu pakjes, met thee, koffie, rijst, specerjien en tabak, naar huis. Dit is de eerste zending, en als het een succes blijkt, zullen er meer volgen. Het Rade Kruis, dat voor het vervoer zorgt, nam op Schiphol de zending in ontvangst. Anti-communistische actie in Argentinië. De Joego-Slavische regering heeft de diplomatieke betrek kingen met Chili verbroken. In een officieel communiqué wordt verklaard, dat de rege ring van Chili de meest elementaire beginselen van interna tionale betrekkingen geschonden heeft door op 8 Oct. leden ran de Joego-Slavische delegatlo uit te wijzen. Deze actie tou op rekening komen van „een bepaalde mogendheid". ïoego-Slavië acht het nutteloos betrekkingen te onderhouden met een regering, die niet meer souverein is. De Chileense regering heeft alleen geantwoord, dat zy „geen belangstelling heeft voor het handhaven van betrekkin gen met de Joego-Slavisohe re gering", die zij 'n satelliet van Moskou noemt. Sowjet-aanval op socialistische leiders. In een hoofdartikel van 't orgaan der vereniging van Sowjet-schrijvers worden At- tlee, Bevin, Ramadier, Leon Blum en Saragat, Italiaans socialistisch leider, er van be schuldigd, „de gemeenste vij anden van de democratie" te zijn. Deze mannen worden be schreven als hard en zelfzuch tig en bedorven door het im perialisme. „Zij verkiezen het gezelschap van kapitalisten boven dat der arbeiders en dienen het imperialisme met hart en ziel." Guerilla-aanval in Griekenland. Het Atheense nieuwsbureau meldt, dat een „machtige strijdgroep" van guerilla-strij- ders het Macedonische dorpje Metanghistion des nachts aan gevallen, het garnizoen over meesterd, 12 huizen in brand gestoken en 10 inwoners ver moord heeft. Staking bij de Parijse Metro. Zaterdagmorgen is het per- soneel van de Parjjse onder grondse treinverbinding in staking gegaan. Talryke men sen, die zich naar hun werk wilden begeven, moesten naar huis terugkeren. Voor de au tobushalten vormden zich lan ge files. Volgens de Franse ochtend bladen heerste reeds lang on tevredenheid onder de con ducteurs. Volgens „l'Aube", het blad van de M.R.P. is de nadering van de verkiezingen niet geheel vreemd aan deze manifestatie. Olie in Italië. Volgens het Italiaanse pers agentschap, hebben de laatste olieboringen in Italië succes opgeleverd. Men vermoedt, dat men op olievelden is gestuit, die in de toekomst van veel belang kun nen zyn. Protest tegen ontmanteling Duitse fabrieken. De vijf premiers van de Britse zóne van Duitsland, die Vrijdag te Dusseldorf bij een waren, hebben „voor het laatst een dringen beroep ge daan op de zegevierende na ties" om de ontmanteling van Duitse fabrieken te staken. Ngodjen van Sam, lei der van het Vietnamese ver- i enigde nationalistische front, is bij Saigon vermoord. Uit Santiago wordt gemeld, dat de politie thans alle be wijzen in handen heeft, van het deelnemen van Joego-Slavië aan een communistische orga nisatie in Chili. Na een telefoongesprek tus sen de Chileense president Vi- dela en president -Péron v. Ar gentinië zijn in Buenos Aires en Rosarin talrijke arrestaties verricht. Een aantal Argentijnse par lementsleden heeft een wets voorstel ingediend om de com munistische partij te verbieden. In Chili verwacht men, dat Zjoekof, de Russische ambas sadeur aldaar, spoedig zyn biezen zal pakken en naar Moskou vertrekken. De ambas sade zou dan voorlopig aan 'n zaakgelastigde worden overge laten. Vandaag... is het vier jaar ge leden, dat Italië aan Duitsland de oorlog ver klaarde; ving drie jaar ge leden de bezetting van Belgrado door de Rus sen aan. De strijd in Ned. Indië. Officieel wordt gemeld, dat de Nederlandse veriiezen op 9 October bedroegen 6 gewon den. Op West-, Midden- en Oost-Java vonden zuiverings acties plaats. Volgens het Nederlandse communiqué van Zaterdag hadden de Nederlanders 5 ge sneuvelden, 6 gewonden en 1 vermiste gedurende zuive ringsacties op verschillende punten .van Java en Sumatra. Het communiqué maakt in het bijzonder nog mélding van een aanval op een Nederland se post op 35 k.m. afstand van Banjoewangi. Deze aanval werd afgeslagen. Doodstraf geëist voor kommando-leider. De procureur-fiscaal bij het bijzonder geréchtshof te Am sterdam heeft Zaterdag de doodstraf geëist tegen de 24- jarige los-werkman J. L. Kiesouw, die gedurende de oor. log als „kommando-leider" ln kamp Zöschen, over 200 ge vangenen was aangesteld en deze vaak ernstig mishandel de. Knoeierijen bij beheers instituut te Amersfoort. De Amerfoortse politie, ge assisteerd door ambtenaren uit Den Haag, stelde een on derzoek in naar de gang van zaken bij het beheersinstituut te Amersfoort. Nadat aanvan kelijk de leider van dit insti tuut, de heer L. S., ln verze kerde bewaring was gesteld, is men dezer dagen overge gaan tot de arrestatie van vier ambtenaren. Het is gebleken, dat zich by het beheersinstituut te Amers foort belangrijke onregelma tigheden hebben voorgedaan en het is niet uitgesloten, dat de brand, die enige tijd gele den in een perceel aan de van Viandenstraat een groot deel van de administratie verniel de, een groot aantal stukken deed verdwijnen, waarin gege vens stonden over de thans aan het licht gekomen knoei erijen. Cholera-vaccin voor Egypte. De Nederlandse regering heeft aan de Egyptische rege ring de levering van honderd duizend eenheden cholera-vac cin aangeboden. Dit aanbod is in dank door de Egyptische regering aan vaard. Zaterdag is verschenen het Koninklijk Besluit, houdende bepaling van het tijdstip der neerlegging van de uitoefening van het Koninklijk Gezag alsmede van het tijdstip der her- ratting daarvan door H.M. Koningin Wlihelmina. Het besluit bepaalt in het enige artkel: met ingang van 14 October 1947 leggen wij de uitoefening van het Koninklijk Gezag neer, Met ingang van 1 December 1947 hervatten wij de uitoefe ning van het Koninklijk Gezag. SAMENSTELLING DER STOET. Dinsdagmiddag zal H.K.H., Prinses Juliana in een plech tige zitting van de Staten-Ge- neraal beëdigd worden als re gentes. Z.K.H. Prins Bemhard zal Prinses Juliana vergezellen by deze plechtigheid. DE TOCHT. De stoet ter gelegenheid van de plechtige beëdiging van H.K.H. Prinses Juliana tot re gentes op Dinsdag 14 October, des middags te 3 uur, zal de zelfde route volgen ajs gebrui kelijk is bij de plechtige ope ning der Staten-Generaal, nl.: Noordeinde, Heulstraat, Lange Voorhout (over het zgn. Schelppad), TournooiveJd. Korte Vijverberg naar het ge bouw van de Ridderzaal op het Binnenhof. Langs dezelfde weg zal de stoet naar het paleis op het Noordeinde terugkeren. De stoet wordt geopend door 5 motorrijders van het regi ment Huzaren van Boreel, waaronder 1 Officier-comman- Grote autosmokkel. Door Rijksverkeersinspectie- ambtenaren. Bij de Rijksverkeersin spectie te Arnhem zijn thans enige tientallen personen gearresteerd in verband met fraudes bij de toewijzingen van auto's. Ook figuren uit de vakgroep en verscheide ne zakenmensen zouden bij de zaak betrokken zijn. Zoals bekend kwamen ambtenaren van de prijsbe- heersing prijsopdrijving met auto's op liet spoor. Het schijnt dat dit onderzoek ook andere delicten aan het licht heeft gebracht. Zo zou den voor Nederland bestem de nieuwe auto's naar Duits land gesmokkeld zijn. Voor deze auto's zouden uit Duitsland motoren in ons land zijn „geleverd", welke motoren hier met een zoete winst van de hand zouden zijn gedaan. Bij het overbrengen van de auto's naar Duitsland zouden Brit se militairen behulpzaam zijn geweest. dant. Hierna volgt een jeep, waarin de Commandant van het regiment Huzaren van Bc- reel met een Ritmeester-adju dant. Daarna komt een tweede jeep, waarin de standaards van het regiment Huzaren van Bo reel met Officier-commandant standaardwacht, alsmede een adjudant-onderofficier stan daarddrager. Deze jeep wordt geëscorteerd door 2 motorrij ders van het regiment Huzaren van Boreel. Hierna volgt een escorte van 21 motorrijders van het regiment Huzaren van Boreel, waaronder de officier commandant. Deze rydt voor op en wordt gevolgd door 20 manschappen. Vervolgens rij den de auto's van de Konink lijke Familie en haar gevolg. Onmiddellijk volgt een escorte van 25 motorrijders van het regiment Huzaren van Boreel, waaronder een officier-com mandant. Deze rydt voorop en wordt gevolgd door 2-1 man schappen. De auto waarin de leden van het Koninklijk Huis gezeten zijn, wordt geëscor- :erd door 4 Officieren-motor rijders van de Cavalerie, die deel hebben uitgemaakt van de voormalige Binnenlandse Strijdkrachten. Bij het paleis Noordeinde zal de erewacht gevormd woruen door een detachement van het korps mariniers ter sterkte van 100 man. De marinierska- pel der Kon. Marine zal zich daar doen horen. Brj de Rid derzaal zal een erewacht van 70 man van het regiment Prinses Irene staan. De troe pen zullen gekleed zijn in veld- tenue. Britten willen nieuwe demarcatielijn. Consulair rapport gereed. De vergadering van de Veiligheidsraad dt Vere nigde Naties heeft zich Vrydag geruimen tijd be zig gehouden met de In donesische kwestie. Het Australische amen dement werd behandeld, waarin wordt aangedron gen op het terugtrekken van de Nederlandse en In donesische troepen ten minste vijf kilometer ach ter de stellingen, waarin zjj zich op 1 Augustus j.l. be vonden. De Britse afgevaardigde Ca- dogan achtte het moeilijk de posities, van de troepen vast te stellen. Hij 'diende een nieu we resolutie in, waarin wordt aangedrongen op stappen om een nieuwe demarcatielijn vast te stellen, welke Nederlands van Indonesisch gebied zal scheiden. De commissie van drie zou hiervan als „instructie" haar eerste taak moeten maken en de consulaire commissie zou zo spoedig mogelijk voorstel len voor de nieuwe demarca tielijn moeten indienen. De Indonesische afgevaar digde Palar beschuldigde de Nederlanders ervan zich slechts bezorgd te maken voor de Indonesiërs in de bezette gebieden die geïntimideerd wa ren, en omgekocht met voed sel en kleren. Leidende tweede klassers wonnen weer. R.C.S. en Zeelandia haalden een punt uit Brabant. Ie Klasse. Een opzienbaren de gebeurtenis is het sneuve len van N.A.C. tegen Limbur- gia. (21). Daarmede verliest N.A.C. de leiding, zakt zelfs enkele plaatsen af, mede door de zware nederlaag, welke Vlissingen in Bleijerheide leed. Het is niet gemakkelijk om 'n zonzijde van de beide welhaast catastrophale nederlagen te vinden. V.V.V. toch is geen sterke ploeg, getuige hun re sultaat van deze week tegen het zwakke Emma, waarvan verloren werd. Schuiven we Vlissingen's vorige nederlaag op het abnormaal verloop, de tweede tegen Bleijerheide is weer met grote cijfers geleden en hier kan slechts als ver zachtende omstandigheid gel den, dat deze ploeg een goede gooi naar de titel Raat doen. Dat zijn ook alle lichtpunten, welke in de voor Vlissingen donkere tyd gloren. N.O.A.D. heeft een weelde van korte duur gekend en kon tegen M. V.V. niet verder dan een de ling komen. P.S.V. komt hoe langer hoe dichter in de buurt der leiders en Raat dit jaar ook meedoen in het dobbelspel om de hoogste ogen. DISTRICT VI. Bleyerheide Limburgia PSV NAC NOAD MVV Sportc. E. wv Vlissingen Helmondia Brabantia 4 4 0 0 19—6 4 3 1 0 7—2 3 3 0-0 11—2 4 3 0 1 11—7 4 2 11 10—11 5 4 112 5—8 3 3 10 2 4 10 3 4 0 13 3 0 0 3 3 0 0 3 2 9—9 2 3—16 1 4—13 0 3—8 0 2e Klasse. D.O.S.K.O. blijft aan de winnende hand en maa'k- te een goede beurt door een lastige uitwedstrijd van R. B. C. te winnen. Zo'h winstje telt dubbel. Goes maakte het beter dan we hadden verwacht en sloeg De Zeeuwen, die lelijk in het hoekje komen te zitten kansloos. Het wordt voor deze Vlissingse ploeg langzamer hand ook al een niet te fleu rige nering. Intussen blijft Goes bij de leiders en tussen de Brabantse matadoren de Zeeuwse kans verdedigen. Ook Alliance namelijk boekte geen verder puntenverlies en de He_ ro-mannen waren him laatste slachtoffer. Breskens heeft met veel moeite ook eens kun nen oogsten, maar de Inter nos-ploeg gaf het niet cadeau. Toch voor Breskens geen kwaad resultaat. Middelburg heeft teg.en Terneuzen geen wonderen verricht, maar de hemel is toch wat opgeklaard. Na met een ander speltype, systeem is een te groot woord voor dit spel, begonnen te zyn, is het in deze wedstrijd heel wat beter gegaan. Er werd verloren, maar dat een 04 achterstand geen geslagen, doch wel een verbeten elftal opleverde, dat tot 34 inliep en niet won, alleen, omdat de tijd verstreken was, geeft de burger nieuwe moed. Dosko 4 4 0 0 27—6 8 Goes 4 4 0 0 19—5 8 Alliance 4 3 10 11—6 7 Temeuzen 4 2 11 139 5 Internos 4 2 11 10—7 5 RBC 4 112 8—12 3 Hero 4 112 9—14 3 Breskens 4 0 1 3 612 1 De Zeeuwen 4 0 0 4 5—17 0 Middelburg 4 0 0 4 5—25 0 Se Klasse E. Twee punten kwamen nu eens uit het Bra bantse naar Zeeland. Het was nog geen rijke oogst, maar Ft- C.S.'rtegen R.K.F.C., en Zee landia, tegen Nieuw Borgvliet, hebben getoond .dat het ver. schil Brabant—Zeeland toch wel te reduceren valt. Yerseke moest in M.O.C. met slechts een enkel puntje verschil de Dartij ODgeve" en Burgh sloeg tegen Odio ook al geen al te slecht figuur. Weinig winst le. verde deze Zondag dus weer op. maar het werden ook geen verpletterende uitslagen. Ho pen, dat het een herstel van Zeeuwse en benaderen van Brabantse kracht is, doet ons leven en met nieuwe moed de' volgende kampen tegemoet zien. Odio MOC RKFC N. Borgvl. RCS Robur Zeelandia Zierikzee Yerseke Burgh 4 4 0 0 13—3 4 4 0 0 15—6 4 3 10 10—6 4 12 1 10—7 4 12 1 6—6 4 112 5 113 3 10 2 4 0 13 4 0 0 4 7—11 3 7—10 3 5—7 2 7—14 1 8—18 0 3e Klasse F. Het blijft tus sen Corn. Boys en Axel een ra- ce op leven en dood. De Corn. Boys lachen om een ploegje als Hoofdplaat en stoppen het er met flinke cijfers onder. De Sas van Genter-ploeg heeft nog geen enkel tegenpunt en 25 maal in vier wedstrijden het net gevonden! Axel gaat vrij wel gelijk op (284) en maak te tegen Hontenisse een even goed figuur. IJzendijke krab belt zoetjes aan naar boven en drukte de Cllngenaren in een hoekje. Hulst leste de dorst naar doelpunten op afdoende wijze tegen Aardenburg. Sluis kil is begonnen zich uit het donkere hoekje te worstelen en zeer royaal tégen een sterkere broeder, die nog ongeslagen was, n.l. Biervliet, Wat is er met Steen? Een gelijk spel te. gen Oostburg is al een heel sober resultaat. Is Oostburg ln herstel of. overschat Steen eigen krachten? I Men kan ook wat te zelfbewust zyn en daaraan kon Steen wel eens bezwijken. C. Boys Axel IJzendijke Steen Biervliet Hulst Hontenisse Clinge Hoofdplaat Sluiskil Aardenburg Oostburg 4 4 0 4 4 0 4 3 1 4 2 1 4 2 1 4 2 0 4 11 4 10 4 10 4 10 4 0 1 4 0 1 0 25—0 8 0 28—4 8 0 18—13 7 1 12—6 5 1 4—3 5 2 13—5 4 2 6—13 3 3 6—13 2 3 9—22 2 3 8—24 2 3 2—17 1 3 1—11 1 4e Klasse E. Patrijzen kre gen voor de eerste maal be zoek en brachten het niet tot een tweede overwinning. Hal- steren weet ook van wanten blijkbaar en het werd gelijk. E.M.M. smaakte het genoegen van tenminste weer niet uitge kleed te worden. V.E.S. is met één winstpuntje huistoe ge gaan. Res. 2e KlasBe E. Zo'n plaatselijke ontmoeting kost altijd weer de nodige inspan ning. Ook voor D.O.S.K.O. n, dat de derby tegen M.O.C. met veel moeite won. De Zeeuwen II doet ook eens van zich spre ken en het verslaan van de Terneuzen-reserves is knap werk. Vlissingen n heeft het Goes II danig lastig gemaakt en tenslotte maakten R.C.S. II en Breskens II er een bril van. Een bewjjs van versterking der Bressiaanders dunkt ons. Of was de Souburgse ploeg niet op volle sterkte? Dosko n 4 4 0 0 14—3 8 Goes II 4 0 0 0 144 8 RC9 II 3 1 2 0 4—1 4 De Zeeuw. II 4 1 1 2 5—8 3 Vliss. II 3 0 2 1 7—8 2 Temeuzen II 3 1 0 2 8—10 2 Breskens n 4 0 2 2 4—9 2 MOC II 4 1 0 3 3—11 2 Middelb. II 3 0 1 2 7—12 1 A.F.P. meldt, dat te Lon den drie fascisten veroordeeld zyn tot acht en twintig dagen gevangenisstraf wegens het aanvallen van twee Joodse burgers. De Franse afgevaardigde La Tóurnelle steunde de Brit se motie. De Belgische afgevaardigde Van Langehove wees er op, dat de Nederlandse documen ten over de actie der Indone sische guerillatroepen niet be streden waren en vroeg zich af of een frontlijn wel vast te stellen zou zijn. Hij wenste uit de Britse motie het woord „in structie" ten aanzien van de commissie van drie te doen vervallen. De Australische afgevaar digde Hodgson had er bezwaar tegen, dat de commissie ivan dne. die goede diensten moet verlenen, zich zou bezighou den met demarcatielijnen. De heer Van Klef fens maak te drie bezwaren tegen het Australische voorstel: le. het ontbrak aan militaire gege vens om vast te stellen of het Australische voorstel uitvoer baar zou zijn; 2e. het defini tieve consulaire rapport dient afgewacht te worden: 3c. men heeft reeds vele ervaringen opgedaan met vroegere af spraken betreffende het terug trekken van troepen. Onder voorbehoud van goed keuring door de Nederlandse regering ondersteunde mr. Van Kleffens het Britse voorstel, dat later nog werd gewijzigd in de zin als door de Belgi sche afgevaardigde voorge steld. De vergadering werd ver daagd tot Dinsdagmiddag 4 uur. CONSULAIR RAPPORT. Uit Batavia wordt gemeld, dat 't consulaire rapport voor de Veiligheidsraad thans ge reed is. De voornaamste pun ten uit het rapport zouden Za terdag aan de Veiligheidsraad getelegrafeerd worden. Het rapport bestaat uit een inlei ding. waarin de samenstelling en de werkwijze der commis sie wordt uiteengezet. Als bij voegsels zijn de rapporten van de militaire waarnemers op genomen. REPUBLIKEINSE DELEGATIE. De heren Sjamsoedin en Moh. Roem, die door de rege ring te Djocja benoemd wa ren in de voorlopige commis sie voor de aanstaande be sprekingen met de Nederlan ders, hebben bedankt, aange zien hun partij de Masjoe- mi slechts verantwoorde lijkheid wil aanvaarden indien zij ook in het kabinet verte genwoordigd is. Was. Columbus een Zwitser? Tarchiani, de Italiaan se ambassadeur te Washington, heeft door tussenkomst van Faral- li, burgemeester van Genève, aan president Truman een bundel met 450 documenten doen overhandigen, waaruit volgens professor MmP leoni, die deze gegevens verzameld heeft, blijkt, dat Christoffel Colum bus uit Genève afkom stig is. K.L.M. breidt weer uit. Met ingang- van 13 October zal de K.L.M. eenmaal per week een bijzondere vlucht naar Berlijn maken. Voorts wordt het plan overwogen om van 3 November a.s. af op de dagelijkse dienst Amsterdam Gothenburg eenmaal per week te Hamburg een tussenlanding te maken. En wei op Maanda gen Amsterdam—Hamburg- Gothenburg en des Vrijdags in omgekeerde richting.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1