PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Minister Beel Laat U niet beetnemen! antwoordt de Kamerleden Zeeuwse akkerbouw in nood Christiansen of Von Wuehlisch? DINSDAG RAPPORT VAN DE CONSULS? 190e Jaargang - No.228 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit olad verschijnt dagelijks, ctas'wuM rcSSwen" WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 27 Sept. 1947 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week: t 8,20 per kwartaal: franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr 58-60. tel. 10 (2 lijnen) en 51 - Middelburg Londense Kaal 29. tel 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15, tel. 2475 Oostburg. Gratamastr 3. tel 102 - Temeuzen: Brouwerijstr 2 - Postrek nr 359300 PZC. Middelburg. E T.I. VOOR ZEELAND. Zo heeft dan eindelijk het Economisch Technologisch In stituut voor Zeeland het le venslicht aanschouwd. Het heeft lang geduurd en er is na de bevrijding in ons blad her haaldelijk met klem aange drongen op de stichting ervan. Andere provincies profiteerden reeds jaren van de goede dien sten van een E.T.I., dat im mers tot taak heeft te onder zoeken, welke vestigingsmoge lijkheden er in de provincie zijn voor nieuwe industrie, wel ke uitbreidingsmogelijkheden er zijn voor bestaande bedrij ven en tevens om, zodra er er gens sprake is van oprichting van nieuwe bedrijven, de vesti ging in de provincie, waartoe het Instituut behoort, te be pleiten, indien daar aanleiding toe is. Wij hebben in Limburg goe de resultaten gezien van de werkzaamheid van het Ec. Technol. Instituut. Persoonlijk heeft schrijver dezes destijds de vestiging van een E.T.I. in Overijssel helpen bevorderen en Overijssel dankt er een bloeiende éternitfabriek te Goor aan en een even bloeien de houtbewerkingsindustrie in Vroomshoop. Honderden von den in deze bedrijven reeds voor de oorlog hun brood en Overijssel zou deze bedrijven niet gaarne meer missen. Indien ergens, dan bestond er na de bevrijding in het zwaar getroffen Zeeland aan leiding om tot stichting van 'n Ec. Technol. Instituut over te faan. Voorheen werden de eeuwse belangen behartigd door het E.T.I. van Zuid-Hol land, maar er kwam weinig van terecht. Ieder, die het wel meende met het Zeeuwse be drijfsleven, was daarom over tuigd van de noodzaak, dat Zeeland zijn eigen E.T.I. kreeg. Men zag de Tolunie aanko men: men had reeds voor de oorlog kunnen constateren, dat Zeeuwsch Vlaanderen in ster kere mate industrieland wordt; men gaf zich rekenschap van het feit, dat zowel de mossel en oesterteelt als de fruitteelt kansen boden voor industrie vestiging op de Bevelanden of in Noord Zeeland; men voelde, dat de bestaande bedrijven de beschiking moesten hebben over een instelling, die re- searchwerk zou kunnen ver richten. Kortom :er waren argumen ten in overvloed. Waarom het dan toch zo lang geduurd heeft? Men heeft het provinciaal bestuur wel gebrek aan vol doende activiteit verweten en het provinciaal bestuur kon deze verwijten beantwoorden met de verwijzing naar het feit, dat Zeeland een noodlij dende provincie is, zonder vrij heid van handelen. Het ligt niet op onze weg op deze kwestie dieper in te gaan. Wel moge hier vermeld wor den, dat van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Zeeland tenslotte een initiatief ia uitgegaan, dat er in aanzien lijke mate toe bijgedragen heeft, dat Zeeland zich thans inderdaad mag verheugen in het bezit van een eigen E.T.I. Een woord van hulde aan het adres van de Kamer van Koop handel mag hier zeer zeker niet achterwege blijven, want de toestand is inderdaad zo, dat het E.T.I. er komen moest, wilde Zeeland er boven op ger Intussen is het jammer, dat er zoveel tijd verloren is ge gaan. Als het E.T.I. een jaar geleden aan de arbeid was ge gaan, zou er reeds zeer veel voorbereidend werk verricht zijn, dat nu vermoedelijk nog maanden in beslag zal nemen. Niet achteruit, maar voor uit kijken is thans echter het parool. Wij willen hier de wens uit spreken, dat het E.T.I. met het benoemen van eea directeur eerstdaags een goede greep zal doen, want met hem staat of valt, zoals steeds, het Wel slagen van een dergelijke in stelling. Wij willen verder ho pen, dat het werk met energie zal worden aangepakt. En dat op de arbeid van het Econo misch Technologisch Instituut zegen zal rusten, opdat het krachtig moge bgdragen tot Zeelands toekomstige wel vaart. Er ligt een enorm en vrucht baar veld braak. Laat men woekeren met de talenten. Het Wereldgebeuren. Belgische regering contra de middenstand. verzetten zich tegen elke geringsbemoeing, tegen het .dirigisme", tegen controle- Joodse overval op bank. Gewapende Toden hebben te Tel Aviv een loper van de Bar clays Bank aangevallen. Zij doodden vier Britse politie agenten tijdens een vuurge vecht voor het bankgebouw en maakten zich met 150.000 pond sterling uit de voeten. Men vermoedt dat de Joden zich vermomd hadden in Ara bische kledij. 80 gevangenen ontsnapten. In de nacht van Woensdag op Donderdagnacht zijn 80 po litieke gevangenen van het kamp Carrere in het departe ment Lot et Garonne er in geslaagd te ontsnappen. Even te voren werden explosies ge hoord en werd de toevoer van electriciteit verbroken. Van de ontstane verwarring maakten de gevangenen snel gebruik. Klant, wees weer koning - Toen verscheidene vliegtui gen Woensdag boven Brussel cirkelden, zagen de inwoners van deze stad plotseling een regen van biljetten op zich neerdalen. Daarop stonden slagzinnen te lezen, die de Bel gische regering gebruikt bij de bestrijding van de duurte: „Laat U niet beetnemen, Koopt tegen normale prijzen". Boven Merchtem wierp een pi loot een pakket uit, waarvan het touwtje ndet losgemaakt was. Als een nieuw soort bom viel het 50 kg. wegende pro jectiel naar beneden en ver pletterde daar 't stalletje van een marktventer. Wanneer de ze de schade „tegen normale prijzen" vergoed krijgt, zal hg er dik op moeten toeleggen,. althans volgens de venter zelf. Alle winkeliers beweren, dat zij onmogelijk kunnen verko pen tegen regeringsprijzen, zonder verliezen te lijden. Zij Varken in het lijkenhuisje. C.C.D.-ambtenaren uit Tilburg hebben in Rijen (N.B.) in samenwerking met de politie 36 „zwar te" varkens achterhaald. Het zwaarste exem plaar- woog 170 kilo. Het hele industrieplaatsje was in rep en. roer, toen de ambtenaren het on derzochten. Het onder zoek leidde naar het kerkhof, waar men in het lijkenhuisje onder een draagbaar è.en leven de 200-ponder aantrof. Japanse staatsman sprong in zee. De 79-jarige Japanse staats man Toroe Sjimizoe van de Keizerlijke raad, welke inder tijd de oorlogsverklaring te kende, heeft zelfmoord ge pleegd door in zee te springen. Sjimizoe, die voor zgn actïvi- tijd tijdens de oorlog „gèzui- verd" was liet een briefje na, waarin hij zeide, dat het „hart verscheurend" is, dat er een. groep in Japan bestaat, die het aftreden van de Keizer voorstaat. Onophoudelijke stroom vluchtelingen. Naar de Duitse Nieuwsdienst in de Britse zone meldt, heb ben de hoofden van de vluch- telingenbureaux in de Brits- Amerikaanse zone zich tot de Duitse minister-president van Rijnland-Westf alen gewend met het verzoek om de geal lieerde autoriteiten in te lich ten over de „ongewoon ern stige" situatie, die ontstaan is door de „onophoudelijke stroom vluchtelingen, die van de Sovjet-zóne naar de Wes telijke zones komt". maatregelen. Zij willen de han. del vrij hebben en die prijzen maken die ze maken, künnen. De regering denkt er anders over. Enkele maanden geleden begon zij een campagne om wat orde te scheppen in de wil lekeurige en chaotische prijs vaststellingen en de stijgingen te beteugelen. Een legertje van controleurs werd erop uitge stuurd teneinde de schrik erin te brengen. Tegelijkertijd werd het kopend publiek de raad ge geven zich niet te laten afzet ten en te weigeren te hoge prij zen te betalen. Nu de goede renvoorziening weer op peil is, drukte de regering de kopers op het hart. is de klant weer koning. Zij deed dat met films, met affiches, ,met strooibiljet ten en in redevoeringen. De Belgische middenstand voelde zich „getergd" en hield deze week een proteststaking van twee dagen. De strijd tus sen regering en middenstand, met als inzet de hoogte der Orijzen is in volle gang. Het gelijk is hier ongetwij feld aan de zijde van de rege ring. In België doet zich pre cies hetzelfde verschijnsel voor als andere landen van West- Europa: de handel slokt een veel te groot deel op van het nationale inkomen. Verwend door het. gebrek aan concur rentie en door de psychologi sche gesteldheid van de klant, „die toch wel koopt", stellen de zakenlieden zich niet meer tevreden met normale winsten maar putten het onderste uit de kan. Daarbij komt, dat het aan tal tussenschakels In de han del veel te groot is, vooral ,ook in België. Velen moeten er het hunne aan verdienen voor het product bij de consument komt. Het aantal middenstanders ir België is na de oorlog aanzien, lijk toegenomen, terwijl het vleesgebruik gedaald is zijn er bflv. tweemaal zoveel slagers. Dat gaat tekoste van de ko per, die meer moet betalen om «ie slagen een minimum winst te waarborgen. Het is begrijpelijk, dat de middenstand vecht voor econo mische vrijheid, zolang die geen windeieren oplevert. Maar het is de taak van de regering te verhindéren, dat alleen de be zitters van veel frankskes de winkels binnen kunnen stap pen en de economisch zwak keren moeten volstaan met zich te vergapen voor de aan lokkelijke étalages. Texlielbonnen worden ongeldig. De rantsoenbonnen voor tex tiel van de serie B zijn na 18 October a.s. niet meer geldig. Na genoemde datum zijn al leen de rantsoenhonnen voor textiel van de serie C geldig. De geldigheid van de punten der gewone textielkaarten on dergaan geen wijziging. TE LAGE PRIJZEN IN EEN „RAMPJAAR"- Ernstige onrust onder de boeren. Zoals langzamerhand ieder wel weet, heerst er onrust on der de boerenbevolking. /Dit verschijnsel doet zich niet al leen in Zeeland voor, maar in alle delen van ons land open baart zich deze onrust. Zo kan het protest-telegram, dat het Hoofdbestuur van de N.C.B. onlangs aan de Minister van Landbouw gestuurd heeft en waarin dringend om een an dere landbouwpolitiek wordt gevraagd, beschouwd worden als een uiting, hiervan, evenals de open brief, die het Dagelijks Bestuur door de Zeeuwse Landbouw maatschappij deze week publiceert in het Zeeuws Landbouwblad, maar de be langrijkste uiting is toch ver der het schrijven, dat de Stichting voor de Landbouw heeft gericht tot de verschil lende Kamerfracties, waarvan indertijd de voornaamste pun ten in dit blad werden opgeno men. DE OORZAAK VOOR DE ONRUST. Thans ligt de vraag voor de hand hoe deze onrust is ont staan en of er inderdaad rede nen tot ongerustheid voor de boeren bestaat. In de eerste plaats mag dan geconstateerd worden, dat de oorsprong reeds ligt in het be gin van dit jaar, toen door het Ministerie van Landbouw de prijzen van de landbouwpro ducten voor de oogst 1947 wer den vastgesteld. Na langdurige en moeilgke onderhandelingen tussen Minister Mansholt en de Stichting voor de Landbouw waren deze prijzen tenslotte door eerstgenoemde bepaald en wel op een peil, dat algemeen geacht werd aan de lage kant te zijn. TE LAGE PRIJZEN. Opgemerkt moet dan al da delijk worden, dat de Stichting die slechts adviserend kan optreden, met verschilende prijzen in genen dele accoord ging, waaronder de graanprij zen en de eierprgzen. Vooral de eerste zijn voor vele gebie den van ons land en met name voor Zeeland van grote beteke nis. Een afdaling in details van het meningsverschil tussen de Minister en de Stichting zou hier te ver voeren. Volstaan kan worden met te vermelden, dat het voornamelijk om een verschillende interpretatie van de berekende kostprijzen ging. Heerste dus reeds in het be gin van dit jaar ontevreden heid in vele kringen van de landbouw, maar deze kwam nog niet dadelijk volop tot uiting, omdat eventuele gun stige oogstresultaten veel hadden kunnen goed maken. RAMPSPOEDIGE ZO MER EN WINTER. De zeer koude winter met de daaropvolgende, pas achter ons liggende abnormale droge zomer hebben aan deze hoop volledig de bodem ingeslagen. Ongunstige weersomstandighe den dan in 1947 kan men zich voor de landbouw moeilijk in denken. KORTE PREDICATIE T,OP UW HEIL WACHT IK, O HEER!" Gen. 49 18. Als Jacob aan het einde van zijn leven is gekomen, wacht htj. Dat heeft htj niet altijd ge kund. Als hij zijn broer Ezau het eerstgeboorterecht en zrjn vader Izaak de eerstgeboorte- zegen afhandig maakt, doet hij dit, omdat hij niet kan wach ten op de vervulling van Gods beloften. Jacob heeft niet kunnen wachten, maar Jacob heeft veel moeten wachten in zijn leven. Jaren moet hij wachten, voordat hij kan terugkeren naar het land, dat God hem en zijn nakomelingschap beloofd heeft. Jacob heeft veel moeten wachten, en daardoor heeft hij het wachten geleerd. Door hem te laten wachten heeft God hem wachten geleerd. Als Jacob sterven gaat, wacht hij. Nu wacht hij het van God. Nu weet hg zijn toe vlucht bij Hem. Nu blijkt het bii wie hij behoort. Het is niet 'altijd duidelijk bij wie wij behoren. Maar de nood kan het aan het licht brengen. Als Jacob sterven gaat, blijkt het, dat hij eigenlijk niet meer aan zijn kinderen behoort. „Van nature" behoort hij na tuurlijk nog wel bij hen, maar bij verwacht het niet meer van hen. God is zrjn toevlucht ge worden. Niet alleen In het uur van onze dood, ook in ons leven kan het openbaar worden aan wie wij behoren. Waar ver wachten wij het van in deze tijd? Van nieuwe bewegingen of van een oude maatschappij-or de. van bekwame mensen of van grote krachtsinspanning? Wanneer wij hiervan het heil verwachten, geven we het be wijs aan wie we toebehoren: aan onszelf en onze gelijken. Jacobszou tot ons zeggen: Zalig hij, die zrjn hoop in jhachlijkst lot vestigt op de Heer, zijn God. J. J. P. VALETON. Vrouwenpolder. LABOUR WINT TUSSENTIJDSE VERKIEZING. Labour heeft de zetel van West Islington (Londen) bij tussentijdse verkiezing behou den. Haar candidaat, Albert Evans, verkreeg 8760 stemmen tegen 4084 stemmen voor de conservatieve candidaat F. Howard. Labour is sedert de laatste algemene verkiezingen nog in geen enkele tussentijdse verkiezing verslagen.. Indonesische kwestie) Regering zal haar rechi om op ie ireden iegen ierreur en willekeur niei prijs geven Na de politiële actie werd reeds veel bereikt Te ruim elf uur is de minister-president dr. Beel in de Tweede Kamer begonnen met de beantwoording der spre kers, die het woord hebben gevoerd naar aanleiding van de regeringsverklaring inzake In donesië. Hij zeide achtereenvol gen te zullen bespreken de opmerkingen omtrent de politio nele actie, de behandeling in de Veiligheidsraad, de concre te voorzieningen, welke de regering zich voorstelt in de naaste toekomst te treffen, en de houding der regering ten opzichte van de republiek. In antwoord op een vraag van de heer Romme verklaarde spr., dat de militaire adviseurs zich niet tegen het onderne men der actie hebben verzet. De actie bedoelde niet politiek iets op te leggen, doch de voorwaarden te scheppen om een onhoudbare toestand op te heffen. Als thans de veiligheid in de bevrijde gebieden nog niet ge heel kan worden gewaarborgd, is dat veeleer te wijten aan de republiek dan aan iets anders. VEILIGHEIDSRAAD. De regering betreurt het, dat de raad de positie van de republiek onjuist heeft gezien. Het blijven van de heer van Kleffens was goed omdat zo nog kon worden medegewerkt aan constructieve arbeid. De regering, heeft haar vol doening erover willen uitspre ken, dat het resultaat der be sprekingen in de raad dank zij do medewerking in overeen stemming is geweest met wat men zich aanvankelijk had voorgesteld. De minister-president merk te voorts op, dat de republiek zelf te kennen heeft gegeven, dat zij niet het karakter van een souvereine staat heeft. Ten aanzien van de concrete voorzieningen wees spr. er op, dat in belangrijke productie centra, die braak lagen, thans met voortvarendheid het her stel is ter hand genomen. Na de politionele actie werd reeds veel bereikt. De uitzen ding van hen die aan de op- Na lange tjjd hun beste krachten te hebben gegeven aan het bouwen van de „Willem Ruys", het nieuwe 21.500 tons vlaggeschip van de Rotterdam sche Lloyd, tevens tot dasver het grootste schip ter wereld, dat na de oorlog werd afge bouwd en in de vaart komt, verlaten de arbeiders van de Mij. „De Schelde" het sclüp, dat naar Rotterdam vertrekt, om daag verder afge timmerd te worden. Eerst vroren grote delen van de gezaaide wintertarwe uit. Vervolgens zorgde de zomer voor zeer lage opbrengsten over vrijwel de gehele linie. Te genover deze slechte oogst staat practisch geen verminde ring van de kosten. Alle voor bereidende werkzaamheden, zo als het zaaiklaar maken van de grond, de bemesting, de kosten van zaaizaad en poot- goed, het zaaien en poten en de verpleging van het gewas, zijn immers normaal geschied. Slechts het meanen van de oogst, het dorsen en het rooien en het transport kunnen een kleine kostenbesparing met zich meebrengen. £>e conclusie van dit alles is dus hoge kosten, lage opbreng sten tegen onbevredigende prij zen. Daar komt voor Zeeland een brïtenoogst bij, die zich ook slecht laat aanzien en voor verschillende delen een uienoogst, die soms nog wel eens wat goed kan maken, maar die thans ook beneden normaal is en een uienprijs, waarvan de regering een vrij hoge exportpremie afroomt. AANZIENLIJKE VERLIEZEN. Ten gevolge van een en an der zullen vele bedrijven dit jaar met aanzienlijke verliezen moeten werken en de eerste vraag, het ontstaan van de on rust is hiermee beantwoord. De vraag, of er redenen voor ongerustheid besta.an behoeft na het voorgaande geen nader betoog. Welk bedrijf of wel ge bied wil werken met een aan zienlijk verlies Sommigen kunnen dit een jaar uithouden doch veel langer zeker niet. Anderen komen reeds dit jaar in ernstige financiële moeilijk heden. En dit geldt met name voor tal van bedrijven in de geïnundeerde en verwoeste ge bieden van het getroffen Zee land. Alle bovengenoemde fac toren gelden immer voor de gedupeerden in versterkte ma te, waarbij bovendien nog heel wat andere moeilijkheden ko men. Over deze en andere proble men waarvan in de eerste plaats genoemd moet worden de deplorabele toestand van het veevoeder voor de komende winter en de lage melkgift, een volgende maal. De Tweede Kamer houdt zich thans een ogenblik tussen de Indische debatten bezig met de hier in het kort geschetste vraagstukken, naar aanleiding van de interpellatie Vondeling. Het is te wensen, dat hij in staat is een groot deel van de onrust onder de boerenstand weg te nemen. bouw willen medewerken wordt versneld. In Augustus werden reeds 1100 personen uitgezon den, o.w. 800 voor particuliere ondernemingen. NADJAMOEDDIN. .De kwestie Nadjamoeddin is een aangelegenheid van de staat Oost-Indonesië, waarin de regering niet wenst te tre den. De regering staat in begin sel zeer welwillend tegenover de ook in Indonesië tot uiting gekomen wens van de heer Romme om een voor-conferen tie van Indonesische vertegen woordigers te beleggen ter be spreking van de interne be- stuursopbouw. Door het vormen van een collegiaal orgaan wil men de taak van de landvoogd, met behoud van zijn wettelijke ver antwoordelijkheid, door ande ren doen delen en verlichten. CONSTRUCTIEVE AR BEID MOGELIJK. Spr. betoogde, dat construc tieve arbeid mogelijk is. Daar om heeft de regering een be roep gedaan op de construc tieve elementen in de repu bliek. Hoezeer de regering de voorkeur geeft aan een vrede lievende oplossing, waarnaar z\) zal blijven streven, zjj zal haar recht en haar plicht om op te treden tegen terreur en willekeur nimmer pr^js geven. Het valt niet te zeggen of de bezette gebieden zullen terug keren naar de republiek; daar over beslist de bevolking en niet de Nederlandse regering. De inhoud van de motie-de Groot, welke indruist tegen de plannen der regering, is voor haar onaanvaardbaar. (De zitting duurt voort). Extra toeslag voor gepensionneerden Het Tweede Kamerlid, E. Vermeer, heeft aan de Minister van Binnenlandse Zaken ge vraagd of het ln het voorne men, der regering ligt, nu een wetsontwerp tot wijziging van de bestaande pensioenwetten nog niet bii de Tweede Kamer is ingediend, aan gepension neerden evenals in 1945 en 1946 ook dit jaar een extra- toeslag te verstrekken. Kroongetuige in de processen tegen Rauter en Christiansen pleegde zelfmoord. Dezer dagen heeft de Gene- raal-luitenant Von Wueblisch chef-staf van Generaal Chris tiansen, in de tijd dat deze nog Generaal van dè Vligers was, zich in het interneringskamp Avegoor van het leven beroofd. Von Wuehlisch. die zich op deze wijze aan zijn berechting onttrok, heeft in Nederland vooral een rol gespeeld in de beruchte zaak-Putten. Toen bg dit Gelderse Velu- wedorp twee officieren van de staf van Goering waren dood geschoten, vroeg de divisie commandant aan de Wehr- maehtbefehlhaber. Generaal Christiansen, welke represaille maatregelen genomen moesten worden. Hij kreeg echter Von Wuehlisch aan de telefoon, de chef-staf, die de Flieger-Gene- ral. die in vele opzichten niet tegen hem was opgewassen. Deze b®/al, dat een aantal hui zen verbrand en alle weerbare mannen weggevoerd moesten worden... Nadat reeds vele verhoren hadden plaats gevonden, is thans dus een van de voor naamste getuigen in de pro cessen tegen Christiansen en Rauter uitgevallen. Waar schijnlijk heeft Von Wuehlisch voelen aankomen, dat zijn kans om niet op de lijst van de offl- Mr. L. A. Kesper voelt zich beledigd. DOOR DR. MEYER RANNEFT De Regeringscommissaris voor het Radiowezen, mr. L. A. Kasner. acht zich beledigd door het. lid van de Raad van State, dr. J. W. Meyer Ran- neft, die hem ln een artikel in Elsevier's Weekblad, betrekt king hebbend op de door hem tegenover prof. Gerbrandy ge. nomen maatregel, beschuldigd heeft van een partijdige be slissing. Aangezien de heer Meyer Ranneft geweigerd heeft deze beschuldiging openlijk te her roepen, heeft de Regeringscom missaris terzake een klacht In gediend bij de Officier van Ju_ stitie._ Kindje In kokende pap gevallen. Te Baarle-Nassau viel het driejarig kind van de landbou wer C. van Tilburg tijdens een onbewaakt ogenblik in een ke tel met kokende pap. De klei ne is in het ziekenhuis aan de bekomen brandwonden overle den. ARTHUR HONEGGER ERNSTIG ZIEK. Het Franse blad „Le Monde" meldt, dat de Zwitserse com ponist, Arthur Honegger, die ch reeds enige tijd in de V. S. bevindt, zeer ernstig ziek ls. ciële oorlogsmisdadigers te ko men, steeds geringer werd, ook al heeft de War Crime Com missie aanvankeiyk weinig lust gevoeld om aan een desbetref fend Nederlands verzoek te voldoen. Een bezoek, dat Rotterdam se P.R.A.-rechercheurs kort voor de zelfmoord aan de Ge- neraalAiitenant brachten, schijnt wt! de doorslag te heb ben gegeven. Von Wuehlisch schreef nog enkele brieven, ruimde zgn cel netjes op, legde enkele souve nirs voor relaties klaar en maakte een einde aan zijn le ven. Voor Christiansen betekent deze zelfmoord een lelijke streep door de rekening, aan gezien Von Wuehlisch hem in vele gevalen dekte. Besprekingen in Djogja en Batavia. De leden van de consulaire commissie zijn ln Djocja teza men gekomen om besprekingen te voeren met de republikein se regering. Radio Djocja heeft bekend gemaakt, dat de consuls onmiddellijk na hun aankomst te Djocja gedurende enige uren met Soekarno, Sja- rlfoeddin en andere leden van het kabinet hebben gesproken. De consuls zullen Maandag te Batavia ook met de Neder landse autoriteiten dergelijke besprekingen voeren. Men verwacht, dat het con sulair rapport Dinsdag klaar zal zQn. RICHARD KIRBY NAAR BATAVIA. Richard Kirby, de Australi sche afgevaardigde in de Com missie van Drie, zal 1 Octo ber te Singapore aankomen. Naar men hoopt, zal de com missie spoedig nadien haar werk beginnen, aldus wordt te Batavia uit betrouwbare bron vernomen. CHINEES REQUEST. De Chinezen ter Oostkust van Sumatra hebben 'n request aan dr. van Mook gericht, waarin zg o.m. verzoeken dat het Ned. leger zich niet uit enig gebied terug zal trekken tenzij daar voldoende maatre gelen zijn getroffen voor de veiligheid van de levens en de eigendommen der Chinezen. ZUID-BORNEO. In de afgelopen wqek heb ban te Bandjermasin 24 par tijen vergaderd, waarbij beslo ten werd goedkeuring te hech ten aan de stichting van een autonoom gebied dat Bandjer masin en Hoeloe Soengai om vatten zal.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1