PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerikaans Vredesplan Ongezonde petroleumwalm „Zeeuwse Hulp" i5SS|F "SSffV-jgiIS'ZTX: lSloSteM-%nr Vandaag Accoord in Parijs. „Er wordt zoveel geschoten in de wereld' verricht prachtig werk 190e Jaargang - No.220 UmkKerli Fa' F- van dc Vd Vlissingen. ■nit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 18 Sept.'47 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week; 3,20 per kwartaal; franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per mm., minimum p. advertentie 2. gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) t 51 - Middelburg: Londense Kaai 29, tel. 2077 en^924 - Goes: Turfkade 15. tel. 2475 - Oostburg: Gratamastr. 3. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Postrek. nr 3 5 P.Z.C., Middelburg. MILLIARDENDRAMA Het is voor een ondoenlijk, de consequentere tT™nJStereUeftinck en isjc% wefduidelijk: de 6S °^nkS ieeeredan Su4end vm dat als het buitenland ons fe maanden 'letterlijk gebrek ZUHoe "groot moeten die bui- teSandsf leningen zijn? Mi- nlster Lieftinck zegt het met maar anderhalf milliard moet minstens komen. En er driiSF reeds een buitenlandse schuldenlast op onze. schouders vin niet ruihder dan f 1 498 000.000! Terwijl onze LhSe staatsschuld met mm- der dan f 22.801.000.000 be draagt. Schat men de bevol king van Nederland op rond 9 millioen zielen, dan leert Ln eenvoudig rekensommetje, koe zwaar de schuld is. die rust op iedere Nederlander in dividueel, onverschillig' of het een zuigeling, of een grijsaard 1S*De conclusie ligt voor de hand, dat wij met zulk een schuldenlast en met een nieuw begrotingstekort van anderj half milliard gulden of voor een inflatie staan, die door niets is tegen te houden, öf ons een beperking zullen moéten opleg den die ons welvaartspeil tot een'minimum verlaagt. Beper kingen nóg drastischer dan Engeland zichzelf oplegt. de Het moet toch eigenlijk ver wondering wekken, dat daartoe door de regering nog steeds geen enkel beroep op ons volk is gedaan en dat zowel de troonrede als de millioenenno- ta daarover zwijgen. Het zal niet gemakkelijk zijn, ons volk zover te krijgen. De Nederlan der gelóóft namelijk niet, dat de regering inderdaad de ge wenste zuinigheid in acht neemt. Hij duizelt van de astro nomische bedragen, die in een handomdraaien door allerlei overheidsinstanties gevoteerd worden. Hij haalt zijn schou ders op als hjj kennis neemt van schatten verslindende bu reaucratie en uitgaven, die al leen maar als dwaas aange duid kunnen worden. (Juist dezer dagen werd weer be leend, dat generaal Kruis een dienstreis maakt naar Zwitserland, dat de regering ook de kosten voor zijn vrouw betaalt en dat ook des gene raals kersverse adjudant met zijn kersverse vrouw, op kos- tën van de belastingbetaler dit /Uitstapje meemaken Maar goed: het ontbrekende vertrouwen kan worden ge wekt. En als het gewekt is, zal de Nederlander bereid zijn offers te brengen. Wanneer komt de regering met plannen in die richting? Waarom ontbreekt in troon rede en millioenennota iedere stimulans in die richting? Geen van beiden opent enig perspectief; Dit mag zo niet doorgaan. De tol, die Nederland er in de toekomst voor betalen moet, is al te zwaar. Zoals steeds is de begroting overigens buitengewoon be langwekkend. Op enkele din gen, die ons opvielen, zij hier de aandacht gevestigd. De be- lastingschroef wordt sterker aangedraaid. Alleen de in komsten- en loonbelasting brengt volgend jaar 40 mil- hoen- meer op, dan dit jaar. De noodvoorziening voor de ouden van dagen zal ons 150 millioen kosten. Op wederopbouw wordt 55 millioen bezuinigd, maar de uitgaven voor woningbouw zijn verhoogd met 153 millioen. Marine bezuinigt 146 mil lioen, oorlog 173 millioen. De gemeenten krijgen 160 millioen uit het gemeentefonds mplaats van 85 millioen in dit jaar (dank zij de voorstel len der commissie Oud). De krijgen 10.000.000 voor huisraad, dat hen afgenomen is. En tot besluit: het aantal ambtenaren zal met 19.000 aantal C.C.D..ambtenaren, dat verhoogd wordt ln verband met „oit, dat onze moeilijke voedselpositie dc handhaving a«' contrail noodzakelijk maakt Faits divers'die oohter aan het drukkende totaalbeeld geen verandering kien ge De oude contrasten... Nadat Perzië vorig jaar ge ruime tijd in het middelpunt van de belangstelling had ge staan, omdat het land moeilijk heden ondervond in zijn betrek- kingen met de Sovjet-Unie, leek de brand te zijn geblust. Het vuur is echter blijven smeulen en thans ziet het er naar uit, dat de petroleum vlammen weer hoog zullen op laaien. Hoewel minister-presi dent Ghavam es Soeitaneh on langs een verdrag inzake pe- troleumleveranties met de Sovjet-Unie had gesloten, is de verstandhouding tussen de twee. landen alles behalve goed. Petroleum is een artikel, dat wereldpolitiek beheerst en juist de oliebronnen van Per zië zijn al jarenlang aanleiding geweest tot schele ogen. Noch de machtige Czaar, noch zijn communistische opvolgers in het Kremlin konden en kunnen verdragen, dat het nabuurland feite geheel onder invloed staat van Amerika en Enge land, omdat die staten de on dernemingen huisvesten, die de petroleum exporteren. ..Handen thuis", zo luidde in feite de waarschuwing,, die de Amerikaanse ambassadeur in Perzische hoofdstad Tehe ran namens zijn regering gaf aan de Sovjet-Unie. De vraag is gerechtvaardigd of de heren in Moskou van plan zijn, zich die onomwonden woorden aan te trekken. Berichten uit Per zië maken melding van Russi sche troepenconcentraties aan de grens en van oefeningen met tanks, terwijl de Perzen bataljons gemechaniseerde troepen aan hun kant van de scheidslijn zouden hebben op gesteld. Geruchten over conflicten tussen Amerika en de Sovjet- britten benoemen gezanten. ^bafd «ét het beëindi gen van de staat van oorlog tussen Groot-Brittannië en de vroegere satellieten van Duits- lanr door het ratificeren van de vredesverdragen heeft d( Britse regering gezanten be noemd in Hongarije, .Finland, Bulgarije en Oostenrijk. Sir Victor Mallet is benoemd tot ambassadeur te Rome,, als op volger van Sir Noel Charles. Het wereldgebeuren Er dreigt weer gevaar in Perzië. Unie zijn niet van de lucht. De diplomaten van beide landen tten elkaar onophoudelijk in de haren. Zou het echter ver der komen, dan tot dreigende woorden? De vraag is maar, wat in Perzië gaat gebeuren. De Russen hebben er een hand je van, de politieke tegenstan ders voor een voldongen feit te stellen. Zij kunnen ongetwij feld met hun overmachtige le gers Perzië onder de voet lo- >en, voordat enig ander land ;ussenbeide zou kunnen komen. Maar daarna? De duidelijke Amerikaanse waarschuwing is ongetwijfeld bedoeld om de Russen van een militaire actie terug te houden. Tot nu toe hebben dergelijke vermaningen wel invloed uitge oefend. Voordat >het Perzische parlement de door de premier met de Sovjet-Unie gesloten overeenkomst heeft behandeld; zal het niet tot incidenten ko men. Maar voelt het parlement eich geruggesteund door de Amerikaanse waarschuwing aan het adres van de Sovjet- Unie en wijst het de overeen komst af Bach's laatste rustplaats. Onder het puin van .de Johanneskerk in Leipzig is het graf met de kis ten van Joh. Seb. Bach en Christian Fürchte- gott Gellert ongeschon den teruggevonden. Er wordt nu overwogen de sarcophaag met de stof felijke resten van Bach onder te brengen in de Thomaskerk, die geen schade heeft geleden en waar de grote cantor- organist zijn voornaam ste arbeid heeft verricht, terwijl het ook nog mo gelijk is de huidige plaats met een mauso leum te omgeven. De de finitieve beslissing werd nog niet genomen. is het drie jaar geleden, dat Eindhoven werd bevrijd; viert Chili zijn onafhankelijkheidsdag (1810). Over Marshall-plan. Naar verwacht wordt zal te Parijs binnenkort overeenstem ming worden bereikt over het uit te brengen rapport. Alle landen met uitzondering van Zwitserland namen de Amerikaanse voorstellen aan, doch de Zwitserse afgevaardig de heeft de Amerikaansé dele gatie te kennen gegeven, dat zijn land de eenstemmigheid niet in de weg wil staan. Naar uit bevoegde bron wordt ver nomen is de Amerikaanse on derminister van economische zaken, Clayton, „zeer tevreden" over de op voorstel van Ame rika in het rapport aangebrach te wijzigingen. Woonruimtewet 1 October in werking. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling de woonruim tewet 1947 op 29 September af te kondigen, zodat zij 1 October a.s in werking kan treden. de V.N. ingediend. Oud-voorzitter van de A.N.W.B. overleden. Dinsdag is te Velp in de ouderdom van 67 jaar, na een langdurige, ziekte overleden de heer H. P. J. Bloemers, oud burgemeester van Groningen' en Arnhem en oud-voorzitter van de Kon. Ned. Toeristen bond, A.N.W.B. Door Marshall bij Beperking van het veto-recht Op de tweede dag van de zitting der algemene vergade ring van dé V.N., heeft Mars hall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, aan de 55 landen een nieuw Ame rikaans „vredesplan" voorge legd waarin het volgende wordt voorgesteld: oprichting van een inte rim-commissie voor vrede en veiligheid, bestaande uit alle leden der V.N. ter behandeling van Iedere situatie, die de in ternationale vrede in gevaar zou kunnen brengen. Deze in terim-commissie zou tot Sept. '1948 haar werkzaamheden moeten vervullen en het recht hebben Iedere bedreiging van de vrede te bespreken en aan bevelingen hierover te doen. Zonodig zou de algemene ver gadering het volgend jaar kun nen besluiten er een perma nent lichaam van te maken. 2. beperking van het ge bruik van het recht van veto tot gevallen, waarin de V.N. genoodzaakt zijn tot economi sche of militaire maatregelen over te gaan. Hierdoor zou. zo verduidelijkte Marshall de drei ging van het veto weggenomen worden voor kwesties, die on der hoofdstuk 6 van het hand vest waren onder te brengen (dit hoofdstuk handelt over de vreedzame regeling van ge schillen). Marshall vervolgde, dat de algemene vergadering slechts als toeschouwer fungeerde, terwijl eer. lid van de V.N. door aanvallen van buitenaf werd bedreigd. Indien de V.N. er niet in zouden sagen de in tegriteit van een klein land te beschêrmen, zou de veiligheid van alle kleine staten gevaar lopen. De V.S. zouden de as semblee een resolutie voorleg gen, waarin de verantwoorde lijkheid voor de gebeurtenissen in Griekenland zou worden vastgesteld. Ook zou daarin een beroep worden gedaan op Albanië, Bulgarije en Joego slavië af te zien van verdere hulpverlening aan de guerilla- 'it rijders in Griekenland. Daar enboven zou zij de oprichting van een nieuwe commissie voorstellen ter onderzoeking van de feitelijke situatie. Vervolgens verklaarde Mars.' hall, dat de V.S. veel belang hechten aan de aanbeveingen der speciale commissie voor Palestina. De toestand in Ko rea, kon volgens Marshall niet voor onbepaalde tijd zo blijven. De onderhandelingen met de Sowjets waren mislukt, zodat de V.S. van plan waren de kwestie van de onafhankelijk heid van Korea aan de alge mene vergadering voor te leg gen. Verontrustend en onheilspel lend vond Marshall het feit, dat Polen en de Sowjet-Unie niet van zins waren zich bij de meérderheidsconclusieg van de commissie der V.N. voor de aan te sluiten. De intematio- contröle over de atoomenergie nale ontwapening: was afhan kelijk van drie voorwaarden- internationaal vertrouwen, de vredesvoorwaarden voor Duits land en Japan en de formatie van een internationaal vredes- leger en controle op de atoom energie. Ofschoon de V.S. liever geen Wijzigingen zagen aangebracht n het veto-recht, waren zij ge. Een millioen textielpunten achterhaald. De Amsterdamse economi sche recherche heeft in Am sterdam twee personen aange houden, die betrokken bleken te zijn bij een enorme zwendel in textielpunten. Op een 35- jarige koopman werden bij fouillering niet minder dan een millioen textielpunten, in cou pures van 2000 punten, gevon den. De punten zijn vermoede lijk afkomstig van diefstal uit een textielfabriek. Ejen mil lioen punten is gelijk aan 20.000 herencos^uums of 65.000 japonnen. Bij het onderzoek, dat nog wordt voortgezet, - vond de recherche in een kuil op de Gooische heide nog 110 bonnen voor 1320 luiers. De helpey van de koopman is ook gearresteerd. Het bevrijdingslicht naar Eindhoven. Dinsdagavond heerste er in Bayeux een feestelijke stem ming. De gehele bevolking was op de.been en" er werd druk ge vlagd. In optocht vertrok men van het gemeentehuis naar het gemeentehuis naar het „Monu ment aux morts". Voorop ging een muziekcorps, gevolgd door het vaandel der oud-strijders, alle plaatselijke verenigingen pn de deputaties van B. en W. uit Eindhoven en Bayeux. Het gedenkteken voor geval len oud-strijders uit de vorige oorlog op het plein bij het mo nument was gedekt rnet een rood-wit-blauwe vlag, - het beeld zelf verlicht met schijn werpers. Hier volgde de kransleggmg. Burgemeester Kolfschoten ontving vervolgens de fakkel. De plechtigheid werd besloten met het soelen der beide volks liederen en het blazen van de „last post". Langzaam neig den daarbij de Vaandels. 's Nachts werd een fakkel- wacht betrokken, door Franse oud-strijders en Eindhovense iongens. die om het uur werd afgelost. Om kwart over zeven- vanochtend vertrokken de 12 Eindhovense renners onder veel belangstelling naar Eind hoven. Communistische critiek op de Troonrede. De Communistische Partij Nederland, district 's-Graven- hage, hield Dinsdagavond een demonstratie op het Markt plein van de Residentie. Deze demonstratie was bedoeld als een viering van de „Rode Dins dag", die samenvalt met Prins jesdag. Het Tweede Kamerlid. Ger- ben Wagenaar, oefende critiek op de door minister-president Beel uitgesproken troonrede. Spr. critiseerde het radio- beleid, omdat de communis tisch georiënteerde bevolkings groep geen beschikking heeft over zendtijd. In verband met\de Indonesi sche kwestie, waarin volgens hem naar een verkeerde oplos sing wordt gestreefd, zeide de de heer Wagenaar, dat hij de Indonesische vertegenwoortli- de Ridderzaal bij de opening van de Staten-Generaal ondanks het feit, dat zij door de Nederlandse regering als vertegenwoordigers van de on afhankelijke staat Oost-Indo- nesië worden beschouwd, deze ziet als Quislings, doch geens- Dr. van Mook: Stemming in U.S.A. gepeild. „Over het algemeen ben ik tevreden over de besprekingen, die ik in de Verenigde Staten heb gevoerd", zeide de lui tenant gouverneur-generaal, dr. H. J. van Mook, die na een afwezigheid van ruim 10 da gen uit New-York in ons land is teruggekeerd. Woensdag morgen om 10 uur na zijn aan komst op Schiphol tot een aan tal verslaggevers. ,,U weet noopt deze wel voor te stellen izjns ajs vertegenwoordigers met het oog op het „misbruik van de werkelijke Indonesiërs, dat er van gemaakt werd. I Gezinnen van oorlogsslachtoffers krijgen hulp. 200.000 beschikbaar voor 3P jaar. Ergens in Zeeland woont een oorlogsweduwe. Zij had twee dochters, waarvan er een op de H.B.S. was. Aan pen sioen en steun ontving deze vrouw, wier man vrijwillig zijn leven voor het vaderland gegeven had, nog geen 25. per week, terwijl aangeno men mag wórden, dat als de man nog geleefd had, het ge zin materieel in zeer behoor lijke omstandigheden zou heb ben verkeerd Nu zou de dochter van dé H.B.S. af héb ben gemoeten als de Ver. Zeeuwse Hulp niet in de bres gesprongen was! Ander voorbeeld; een moe der met een zoon; zij is even eens oorlógsweduwe. Uit pen sioenrechten en verdere hulp komt haar inkomen nauwe lijks tot 18.75 per week. De zoon is intelligent, heeft een opleiding nodig! Het zou in derdaad onmogelijk geweest zijn, als de Zeeuwse Hulp niet bij gesprogen was. i Derde voorbeeld; In een" dei- Zeeuwse steden hebben enige personen, kostwinners, him menslievend werk in oorlogs tijd moeten bekopen met blij vende invaliditeit.' Hun oude beroep kunnen zij niet meer Uitoefenen. Zij moeten ge schoold worden voor een nieuw beroep. Zonder de Zeeuwse Hulp zou dit uitge sloten zijn. Nu genieten zij een goede opleiding. GOED WERK. Men zal het met ons eens zijn, dat de Vereniging ZeeuwseHulp uitstekend werk doet. Wij hebben vroe ger al eens gemeld, dat zij is voortgesproten uit de „Zeeuw se Hulp Boven de Rivie ren", een actie, die destijds voor ongeveer 200.000 aan levensmiddelen naar het hon gerende Westen kon transpor teren. De vereniging beschikte uiteindelijk over een batig saldo van 200.000 en zij be sloot deze gelden in een tijds verloop van 20 jaren ten goe de te doen komen aan hen, die door oorlogsomstandigheden hun ouders of kostwinners- verloren hebben en aan hen, die lichamelijk of geestelijk zodanig getroffen zijn, dat zij niet meer in staat zijn zich of hun gezin de verzorging te geven, waartoe zij in staat zouden zijn geweest als zij niet waren getroffen. Het was een voortreffelijk besluit en in een onderhoud, dat wij dezer dagen hadden met het dag. bestuur der Ver eniging, bestaande uit de he ren mr. J. A. Dumon Tak, no taris R. Batten en de heer J. C. F. van Kamer, allen te Middelburg, bleek ons, dat er inderdaad reeds zegenrijk werk wordt verricht. Om streeks tien gezinnen worden geholpen, omdat het béstuur blijkt, dat de hulp uit anderen hoofde onvoldoende is. Dit laatste nl. is het criterium, waarvan de steunverlening af hankelijk is gesteld. Te verwachten is dus, dat na vrijwillige aanmelding voor steun in aanmerking komt, zich nog aanzienlijk uit zal breiden. En dat de Zeeuw se Hulp, destijds begonnen en tot bloei gebracht döor de heer J. F. Boutens, die thans te Utrecht woont, ook in de toekomst nog zegenrijke vrucht zal dragen. Opgemerkt zij hier, dat ma teriële oorlogsschade door de Ver. niet vergoed wordt en bij de beoordeling van de vraag, of in bepaalde gevallen hulp kan worden geboden, met na me gewicht in de schaal legt, of er een element van vrij- De Australische premier Evatt, die dezer dagen in de Ver. Staten een bespreking had met de Lt. Gouverneur-generaal dr. H. J. van Mook. De strijd in Ned.-lndië. Het Nederlands communiqué van Woensdag meldt, dat het aantal gevallen van vijandelijk optreden per 15 September is gestegen lot 1350, terwijl het daggemiddelde in de laatste week een stijging vertoonde. Er wordt melding gemaakt van 1 gewonde. Het zwaartepunt van de re publikeinse agressie lag in het rayon van Poerwokerto en be zuiden Salatiga. Cycloon bedreigt Oostkust der Ver. Staten. Een hevige orkaan, die over de Bahama-eilanden gaat met een windsterkte van 256 km. per uur, beweegt zich lang zaam in de richting van de Zuidoostkust der V.S. De Ame rikaanse meteorologische diensten hebben medegedeeld, dat de kuststreken van Florida weldra de uitwerking van deze orkaan zullen ondergaan. Het is ook mogelijk dat de cycloon achtige orkaan het Noordelijk deel van de Atlantische kust, met inbegrip van'de stad New York, in, gevaar brengt. willigheid zat in het deelne men der slachtoffers aan de oorlogse handelingen. Ook als dit element ontbreekt, is hulp echter allerminst uitgesloten. CONTACTPUNTEN. In de gehele provincie heeft de vereniging haar con tactpunten en wel als volgt: Voor Schouwen en Duive- land: J. Vriesendorp van Re- nesse te Renesse, Slot Moer- mond. Voor Tholen: W. L. Blin- denbach te Sint Maartensdijk, Notaris. Voor Zuid-Beveland: J. G. Sturm te Goes, Kunsthandel, Lange Kerkstraat 5. Voor Noord.Beveland: Dr. L. G. Gelderman te Kortgene, arts. Voor Walcheren: (behalve Vlissingen) J. C. F. van Ka mer te Middelburg, Stads- schuur 6- Voor Vlissingen: A. Lokker, Boulevard Evertsen 30, Vlis singen. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen (O.): Mevr. A. Lambrechtsen van Ritthem- van der Mieden van Opmeer te Terneuzen, Burgemeester Geilstraat 11. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen (W.): B. Bols, Nieuwstraat 30 te Oostburg. Overwogen wordt om voor Zeeu,wsch-Vlaahderen (W.) 't aantal contactpunten uit te breiden wegens het groot aan tal oorlogsslachtoffers in deze streek. NIEUWE BONNEN Geldig van 21 September tot en met 4 October. BONKAARTEN KA. KB, KC 709 (Serie M.) Vlees: M-03 vlees ""00 gram. Zeep: M-06 Diversen 250 gram zachte zeep. Suiker: M-05 Diversen 750 gr. suiker, boterhamstrooisel, enz., of 1500 gram jam, stroop, enz. of 750 gram versnaperingen. BONKAARTEN KD, KE 709 (Serie M). Suiker: M-13.M-14, M-15 Di versen 250 gram suiker, boterhamstrooisel, enz. of 250 gram versnaperingen of 500 gram jam, stroop, enz. Zeep: M-16 Diversen 250 gram zachte zeep. M-18 Reserve 250 gram zachte zeep. Bloem: M-17 Reserve 500 gram bloem of zelfrijzend bak meel of kindermeel (alle soorten) of kinderbiscuits. BONKAARTEN MA, MD 710 (byz. arbeid, a.s. moeders en zieken) (Serie M.) Suiker: M-21 suiker 250 gram suiker, boterhamstrooisel, enz. of 500 gram jam, stroop, enz. of 250 gram versnaperingen. TABAK- EN VERSNAPE- RINGSKAARTEN, ENZ. QA, QB, QC 707. Tabak: M-31, M-32 Tabak 1 rantsoen cigaretten of kerftabak. M-35 Tabak 2 rantsoenen cigaretten of kerftabak. Versnaperingen: M-33 Versna peringen 200 gram versna peringen of 200 gram sui ker, boterhamstrooisel, enz. of 400 gram jam, stroop, enz. M-36 Versnaperingen 100 gram versnaperingen of 100 gram suiker, boter- hamstrooisel, enz. of 200 gram jam, stroop, enz. wat de bedoeling van mijn reis was: zelf de stemming daar te pellen en voorts het standpunt te verduidelijken, dat de Ne derlandse regering ten opzich te van Indonesië inneemt". In beide opgaven meende de land. voogd te zijn geslaagd. Hij zeide zeker begrip gevonden te hebb.en voor het Nederlandse standpunt en antwoordde op een desbetreffende vraag, dat de beschieting van de consuls ih Indonesië op de Amerikanen weinig indruk heeft gemaakt... omdat er zoveel geschoten wordt in de wereld en omdat de consuls niet geraakt wa ren". Dr. van Mook volstond met korte antwoorden op de vragen, die de verslaggevers hem voorlegden. Een daarvan betrof de duur van het consu laire onderzoek. „Men kan een dergelijk onderzoek op vele manieren instellen", aldus dr. van Mook, „het kan op een tijdsduur van een half jaar worden gebaseerd, maar ook van een maand. Het ziet er echter naar uit, dat het zo kort mogelijk zal blijven". De luit._gouv.-gen. verwachtte voorts, dat vandaag of morgen het derde land voor de drie- landen-commissie zal worden aangewezen. AMERIKAANS CREDIET. Ook over eventuele financi ële gtdun der V.S. bij de weder, opbouw van Indonesië heeft dr. van Mook besprekingen ge voerd. Hij sprak als zijn ver wachting' uit, dat op de duur daarvoor een basis gevonden zal worden, waarschijnlijk in de vorm van credieten. Naar bekend heeft de land voogd zijn terugreis uit' New York enkele dagen uitgesteld, omdat op die dag juist' de Australische minister van bui tenlandse zaken, Sir Herbert Evatt, in de V.S. arriveerde en hij e.r prijs op stelde met deze bewindsman een onder houd onder vier ogen. te heb ben. „Er bestond nog al enig verschil van inzicht tussen ons beiden," vervolgde dr. van Mook, „en daarom is het bij zonder nuttig geweest, dat ik hem heb kunnen' spreken." Het vraaggesprek werd be sloten met een discussie over de eventuele maatregelen, die na indiening van het consulai re rapport bij de Veiligheids raad zullen worden getroffen. „Wij zullen op ons standpunt blijven staan", aldus dr. van Mook, „met de eis, dat uitvoe ring wordt gegeven aan de plannen, die wij voor belde par. tijen de beste achten". ZONDAG A.S. VERTREK.- Minister van Boetzelaëir van Oostetfhout, ir. W. Schermer- horn en een aantal der thans in ons land verblijvende Indo nesische staatslieden waren op het vliegveld ter begroeting aanwezig. Naar dr. van Mook na zijn' aankomst op Schiphol mede deelde, hoopt hij, Zondagmor gen a.s. per vliegtuig naar Ba tavia terug te keren. Sjahrir contra van Mook. Sjahrir heeft een pérsconfe rentie teWashington gehou- Hij heeft voornamelijk een aantal mededelingen van Dr. van Mook tegengesproken. Hij ontkende, dat minder verantwoordelijke lieden de lei ding zouden hebben in de repu bliek en wat de bandeloze ben den betreft, die niet gehoorza men aan het centrale gezag, meende hij, dat die toestand e"erst was ontstaan na het be gin der vijandelijkheden. Sjah- meende, dat de commissie van consuls te weinig gezag heeft om verdere strijd van Ne derlanders te voorkomen. Indien de Nederlanders er op taan Djocja te nemen zal het werk der commisie helemaal geen resultaat opleveren, be weerde Sjahrir. Hij wees er op, dat het com munisme in Indonesië versterkt was door leden, die uit Neder land waren geïmporteerd, maar het communisme vindt weinig weerklank bij de Mohamme daanse bevolking. Sjarifoeddin blijft anti-Nederlands. Aan zijn eerder gepubliceer de verklaring te Djocja heeft Sjarifoeddin nog toegevoegd, dat in geval van een vergelijk tussen Nederland en de Repu bliek, de uitvoering van een wapenstilstand onder supervi sie dient té worden gesteld van een derde mogendheid. De overeenkomst van Ling- gadjati heeft opgehouden uit gangspunt voor een regeling te zijn sedert de erkenning de jure van de republiek door ver schillende mogendheden. Ten slotte zeide Sjarifoeddin nog, dat de Nederlanders het ver- trouwen de Indonesiërs hans geheel verloren hebben.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1