PROVIHCIALE ZEEUWSE COURAKT Maarschalk Alexander Betaalt U de juiste prijs? praatte zijn mond voorbij Vandaag Geroofde diamanten uit Duitsland terug HIMMLER 240+000 broden dreigen verloren te gaan 190e Jaargang - No.204 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Christelijke feestdagen. Vrijdag 29 Aug. 1947 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week; 3.20 per kwartaal: franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 et. Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Sntto ft Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstr 58-60. tel 10 (2 lijnenl - Middelburg Condense Kaa 29 tel 2077 en 2924 - Goes. Turfkade 15. tel 2475 Oostburg Gratamastr 3 tel 102 Terneuten Bro-.iweri.istr 2 Postrek nr 359300 PZl' Middelburg UIT HET HART? De meeste evacué's olt Zee land zijn al weer terugge keerd. Hoofdzakelijk waren dat mensen, die onmiddellijk in het arbeidsproces opgeno men konden worden. Er zijn er echter nog altijd heel wat, die door invaliditeit of ouder dom niet ^erug konden keren. Grote ger4nnen, die merendeels in kampen zyn ondergebracht, waar zy sinds 1943 vertoeven, zijn Tfo langzamerhand moede loos geworden. Het kampleven is eenzaam. Het duurt nu al Vier jaar, dus zeer lang. De kinderen hebben in zo'n kamp geen vertier en moeten ver lopen, als ze naar school gaan. Privé-leven is er nauwelijks. De woonruimten zijn door ge perst papier van elkaar ge scheiden. De één hoort precies wat de ander zegt. De voe ding is er niet ideaal. Onder hen bevinden zich mensen, die tijdens de oorlog tweemaal hun woning met alles wat erin was verspeelden. Overal wordt gebouwd. Maar honderden evacué's wo nen „in de rimboe", eenzaam en verlaten. Geldt voor de eva cué's: Uit het oog uit het hart? Nemen de gemeentebe sturen wel voldoende notitie van hen? Aldus luidt (verkort) de in houd van een brief, die ons dezer dagen bereikte. Bij informatie bleek, dat er inderdaad nog honderden geë- vacueerden uit Zeeland zijn, die wachten op het moment, waarop ze terug kunnen ke ren. De mensen, die nu in Zeeland in noodwoningen zit ten klagen steen en been over hun slechte behuizing en roe pen om definitieve woningen. De geëvacueerde, die ons deze brief schreef, bedelt om een noodwoning De oorlog ligt al weer zo ver achter ons. En allemaal hebben we onze eigen zorgen, die iedere dag terugkeren. En het evacuatieprobleem is niet in één handomdraai op te lossen. Het zal wel onmogelijk zijn om aan de geëvacueerden snel hulp te brengen. Daarom is het goed, dat er plotseling eens een brief kwam uit Nunspeet. Hij doet ons weer eens even beseffen, in welk een bevoorrechte po sitie wij verkeren en misschien is hij voor de instanties, die het aangaat, een prikkel om ondanks de zomerwarmte nog eens extra te proberen om 't harde lot der geëvacueerden te verbeteren. Want „uit het oog" mag niet „uit het hart" worden. Vooral niet voor de geëvacu eerden! Het wereldgebeuren Amerikaanse troepen naar heeft eergisteren voor een sensatie gezorgd door by John W. Snyder, de Ameri kaanse minister van financiën, die in Washington de dollar onderhandelingen met Enge land leidt. Voedsel en zwarte handel. Een Amerikaans rapport. De zwarte handel maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, voor de Europese landen hun voedselvoorraden duidelijk te overzien, aldus een rapport van het Amerikaanse departe ment van landbouw. Het rapport is als „vertrou welijk" aangeduid, omdat „de productiecijfers van sommige landen niet overeen zullen ko men met de officiële schatting door hun ministers van land bouw". In het rapport wordt er op gewezen, dat het in ge heel Europa toegepaste sy steem van inzameling en dis tributie van landbouwproduc ten de landbouwers aanmoe digt minder op te ge ven dan zy in werkelijkheid produceren, opdat voor de rest op de zwarte markt een hoge prijs kan worden ge maakt. SIR JOHN BOYD ORR DOET BEROEP OP DE WERELD PERS. Sir John Boyd Orr, directeur- generaal van de voedsel- en landbouworganisatie der V. N., heeft een beroep gedaan op de wereld-pers om de helpende hand te bieden door er bij de regeringen op aan te dringen, over te gaan tot de oprichting van een wereldvoedselraad, die de voor de deur staande Euro pese voedselcrisis zou verlich ten. Het statuut van de F.A.O. maakte de F.A.O. tot „een lou ter gegevens-verzamelend ap paraat", dat niet in staat was tot concrete actie. Boyd Orr zeide, dat de toe stand in Europa de volgende winter verbeterd zou kunnen worden door een betere rege ling van de inzameling en dis tributie van landbouwproduc ten en indien „de uitvoerende landen zich wat zouden willen ontzeggen om andere te hel pen". Noorse vllegboot neergestort. 34 personen gedood. De Noorse vllegboot San-' dringham is met 27 passagiers en bemanning aan boord ten Zuiden van Harstad neerge stort. Vier-en-dertlg personen, onder wie de 27 passagiers, zyn om het leven gekomen. T*^t toestel, dat de dienst Oslo— Trorasö onderhield, ls tegen een berg opgevlogen, waarna het ln brand vloog. Griekenland? Veldmaarschalk Alexander, tijdens de oorlog geallieerd op perbevelhebber in het 'Middel landse Zee-gebied, is een be kwaam militair en een Engels man met een onbetwistbare staat van dienst. Zyn verdien sten werden onlangs officieel erkend door zijn benoeming tot gouverneur-generaal van Canada, meer een ore-positie dan een van werkelijk politie ke betekenis. Burggraaf Alex- Engels-Amerikaanse besprekingen geen succes. John W. Snyder, de Ameri kaanse minister van financiën, heeft ontkend, dat tussen En geland en Amerika enige for mele overeenkomst inzake de verzachting van de non-discri minatie clausule van de En gels-Amerikaanse leningsover eenkomst, tot stand is geko men. De financiële besprekin- ren zullen waarschijnlijk wor- ien hervat omstreeks 10 Sep tember. t Frankrijk teleurgesteld over conferentie van Londen. Pierre Bourdan, de Franse minister van voorlichting, heeft medegedeeld, dat de ma te van overeenstemming, wel ke bereikt is bij de Frans- Brits-Amerikaanse gedachten- wisseling over het toekomstige peil van de Duitse industrie, ver berieden de verwachting gebleven is. De Franse delegatie- heeft voorbehoud gemaakt ten aan zien van de volgende punten: Beheer en controle van de Duitse steenkoolmijnen en het peil van productie van de voornaamste industrieën. De verzekering aan de Fran se delegatie, dat het verhogen van het Duitse industriepeil niet het geven^van voorrang aan de wederopbouw van Duitsland boven die van de de mocratische Europese landen tot gevolg zou hebben, wordt als te vaag beschouwd. Statuut voor Algerië goedgekeurd. Do Franse nationale verga dering heeft het wetsontwerp betreffende het statuut voor Algerië aangenomen met 322 tegen .$2 stemmen. De''socialisten, M.R.P. en radicalen stemden voor het ontwerp, terwijl rechts tegen stemde en de communisten zich van stemming onthielden. Moeilijke voedselpositie in Frankrijk. Socialisten waarschuwen. Het- bestuur van de Franse socialistische partij heeft net zijn plicht geacht het Franse volk te waarschuwen voor de ernst van de economische en financiële positie van 't land, vooral wat voedsel betreft. Het gevaar bestaat, aldus de mededeling van de partij, dat het voedseltekort in de komende maanden catastro- phaal wordt. De bedreiging van het algemeen welzijn zou slechts door buitengewone maatregelen kunnen worden afgewend. Het bestuur heeft een beroep op de socialisti sche Kamerleden gedaan op het nemen van deze maatre gelen aan te dringen voordat de assemblee op reces gaat. President Truman zal, volgens een mededeling van het Witte Huis, Zondag a.s. naar Rio de Janeiro vliegen, en Dinsdag het woord richten tot de Pan-Amerikaanse con ferentie. aankomst op het New-Yorkse vliegveld La Guardia boudweg tot de verzamelde verslagge vers te verklaren: „De ver. Staten moeten hun hulpverle ning aan Griekenland voort zetten, zelfs al zou dit tot oor log met de. Sowjet-Unie lei den." Onmiddellijk voegde hij er aan toe: „mogelijk kost mij deze uitlating mijn hoofd," daarmee zelf toegevend, dat hij wat al te loslippig was en niet de gebruikelijke diploma tieke reserve in acht nam. Het was niet de eerste keer, dat een verantwoordelijk staatsman op onverantwoorde lijke wijze het woord oorlog in de mond nam in verband met de Griekse kwestie. Enkele be kende publicisten, militairen en senatoren in de VeiC Staten zijn al een week lang bezig in krachtige maar lichtzinnige termen aan te dringen op on middellijk optreden in Grie kenland tegen wat de „Russi sche invasie" wordt genoemd. Paul Griffith, de commandant van het Amerikaanse legioen, beweerde Dinsdag dat de Ver. Staten troepen yioesten zen den om Griekenland te hulp te komen. Hij wist niet of dat een formele oorlogsverklaring aan Rusland zou betekenen, in elk geval zou er geschoten moeten worden, meende hij. Gevraagd of het niet de taak was van de Ver. Naties om de Griekse kwestie te behandelen, antwoordde de 45-jarige vete raan uit twee wereldoorlogen: de Ver. Naties zijn nog niet sterk genoeg om te kunnen optreden. Zo lang de U.N.O. nog een baby in luiers is, kun nen we er niet op vertrouwen. Tevoren had een senator als zijn mening te kennen gege ven, dat Griekenland wellicht het kruitvat zou worden van waaruit een derde wereldoor log kon ontbranden. De soep wordt nooit zo heet gegeten als opgediend en der halve moeten dergelijke uitla tingen van militaire heethoof den met een korreltje zout worden genomen. Maar zij zijn kenmerkend voor de ernstige wending, die-tie Griekse kwes tie heeft genomen. Alle pogin gen van de Veiligheidsraad om een uitweg 'te vinden zijn mis lukt, gestrand op de veto's van Gromyko. De guerillastrrjd duurt onverminderd voort, de indirecte steun van Bulgarije Joego-Slavië gaat door. Daaruit blijkt dat de Sowjet- Unie niet van zins is Grieken land als een verloren Balkan- post af te schrijven. Reeds haalde gisteren Radio Belgrado een comminiqué aan van „het democratisch leger", waarin gezegd wordt, dat de guerilla-strijdkrachten een al gemeen offensief tegen de re geringstroepen zijn begonnen in Thessalië en Macedonië. Ruim honderd dorpen zouden bezet zijn. Men. moet zich van zulke of fensieven. noch van de succes sen geen ovedreven voorstelling maken, ze blijven tot ds berg streken beperkt. Het kan ech ter zijn, dat de Ver. Staten op de economische, militaire steun zullen doen volgen als de re geringstroepen het niet meer aan kunnen. In dat geval zou inderdaad een gevaarlijke si tuatie ontstaan. heeft in de her denkingskapel te KUss- nacht (Vierwoud steden- meer) een herdenking plaats van de twaalfde verjaardag van het tra gisch overlijden van Ko ningin Astrid van Bel gië; viert de Belgi sche dichter, dramaturg en Nobelpryswinaar, Maurice, graaf Maeter linck, voorzitter van de internationale P. E. N.- Club, zijn 85e verjaar- 17.000 textielpunten verdwenen. Bij een puntencontróle bleek in een textielmagazyn te Hil versum, dat JJ.800 punten ver dwenen ware*. Na onderzoek arresteerde recherche vijf jeugdige verkoopsters, die tenslotte bekenden kleine hoe veelheden punten te hebben ontvreemd, echter niet meer dan duizend in totaal. Het ver dwijnen der overige 16.000 vormt nog een raadsel. Toch pensioen voor N.S.B.-ers. N.S.B.-ers en sympathiseren de leden van de N.S.B., aan wie volgens het zuiveringsbe sluit van 1945 de pensioen rechten waren ontnomen, kun nen thans weer gedeeltelijk in het genot van pensioen worden gesteld, aldus meldt „Trouw". Er zijn aan de uitvoering van deze maatregel, waartoe de Raad van Ministers heeft be sloten, enige voorwaarden ver bonden. Eén van deze voor waarden is. dat de betreffen de N.S.B.-ers op 10 Mei 1940 minstens 15 pensioenjaren hadden en in de bezettingstijd geen daden hebben verricht, die in strijd waren met de be langen van het Nederlandse volk. Ook weduwen van N.S. B.-erg kunnen weer in het ge not van weduwenpensioen wor den gesteld, mits ook zij aan de verschilléiide voorwaarden voldoen. MAXIMUMSNELHEID MOERDIJKBRUG. De K.N.A.C. deelt mede, dat de maximum snelheid van 5 km. op de Noordelijke over spanningen van de Moerdijk- brug, waar nog een smal hulp- dek aanwezig is, zal worden vergroot tot 15 km. Nanr Amerika voor dollars? De United States Informa tion Service deelt mede: „Het Amerikaanse mili taire bestuur in Duitsland heeft beleend gemaakt, dat een hoeveelheid diamant, ter waarde van 17.096 ka raat. die door de Duitsers in 1944 uit de kluis van de Amsterdamse bank te Arn hem is geroofd, geïdentifi ceerd is en aan de Neder landse regering wordt te ruggegeven. De diamanten, waarvan de waarde enige millioenen gul dens bedraagt, zijn onder een militair geleide, samengesteld uit Amerikaans en Nederlands personeel, naar Nederland te ruggezonden. Op verzoek van de commissaris-generaal voor het economisch herstel van Nederland zullen drie Ameri kaanse officieren in Nederland aanwezig zijn bij de officiële overdracht van de diamanten. De Amerikaanse officieren zijn kol. J. H. Allen, chef van de „Restitution Branch" te Berlijn, kol. W. G. Brey, direc teur van het „Foreign Exchan ge Depository" 'te Frankfort, alwaar de diamanten door de Amerikanen zijn bewaard, en kol. W. L. Kluss van do „Res titution Control Branch" te Karlsruhe. De diamanten zijn in Mei 1945 ontdekt in een zoutmijn te Straszfurt, waarheen zij uit Berlijn waren overgebracht. De officiële overdracht vindt plaats ten kantore van de Am sterdamse bank te Amster dam. Verwacht wordt „dat zij weer verder zullen reizen naar Amerika om daar te wor den ingewisseld voor dollars. Het betreft hier een gedeel te van de diamanten, welke door de Duitsers tegen be lachelijk lage prijzen van ban ken werden „gekocht". Zij werden toen in een kluis te Arnhem geborgen èn vandaar m September 1944 naar Duits land getransporteerd. De mooi ste steen is een diamant, wel ke een waarde van f 120.000 veregenwoordigt. De Ned. regering heeft nog een eis ingediend voor terug gave van een tweede collectie, eveneens ter waarde van enige millioenen guldens. Gelukwensen voor H.M. de Koningin. Nu wederom telegrafische gelukwensen kunnen worden gezonden aan H. M. de Konin gin en de leden van het vor stelijk huis wordt het publiek aangeraden, de telegrammen voor de verjaardag van H. M. de Koningin vroegtijdig, liefst voor 30 Augustus, aan te bie den. De aflevering zal geschie den op dc dag der viering, 1 September. wilde 8 millioen Nederlanders en Belgen deporteren Rijksinstituut zoekt naar documenten. De laatste tijd is in verschil lende Nederlandse bladen aan dacht gewijd aan een boek, dat enkele maanden geleden in de Ver. Staten verscheen, bevat tende de memoires van Himm- lers masseur Kersten. Voor Nederland is het meeRt opmerkeljike in deze memoi res, dat de auteur beweert op 1 Maart 1941 üi Hlmmlers hoofdkwartier een tot in alle bijzonderheden uitgewerkt plan te hebben gelezen om uit Nederland en België meer dan acht millioen inwoners naar Polen over te brengen, waarna Nederland Groot Duitsland» eerste SS-provincio zou wor den. Het rijksinstituut voor oor logsdocumentatie deelt mede, dat naar het bestaan van dit plan in de Berlijnse archieven reeds een nauwkeurig onder zoek wordt ingesteld. De me dedeling van Himmlers mas seur is door het rijksinstituut in verband gebracht met een belangrijke passage uit de re devoering die dr. Seyss Inquart, na dc Februaristaking in het Amsterdamse Concertgebouw hield, nog geen twee weken na de datum, waarop Kersten, volgens zijn mededeling, het deportatieplan zag en wel op 12 Maart 1941. De voormalige rijkscommis saris eiste toen. dat het Ne derlandse volk zich niet lan- fer door „een schaar verblin- e, onverantwoordelijke sto kers en schreeuwers" liet op zetten tegen Duitsland. DE „OOSTINZET". In dit verband moge ook herinnerd worden aan het feit, dat in de lente en voorzomer van 1942 in sommige Beriynsc kringen het voornemen ge koesterd werd in Nederland door mr. M. M. Rost van Ton ningen gesteund om in het kader van de z.g. Oostinzet drie millioen Nederlanders naar Polen 'en West-Rusland qver te brengen. Het resultaat van de onder zoekingen naar het door Ker sten gesignaleerde plan zal zo spoedig mogelijk door het rijksinstituut voor oorlogsdo cumentatie worden medege deeld. MOOYMAN WEER ACHTER SLOT. Naar wij vernemen is de .drager van het ridderkruis van het ijzeren kruis", „dra ger van het ijzeren kruis eerste en tweede klasse", .voormalige Rottenführer der S.S.", Gerardus Leonardus Mooyman, te Millingen, ten Zuiden van de Rijn op de grens van Nederland en Duits land 'gearresteerd. Mooyman was in de nacht van 20 op 21 Februari uit 't interneringskamp te Delft ontvlucht. Hij heeft zich, naar is gebleken, toen naar Duits land begeven. Daar heeft hij in de mijnen gewerkt. Naar hij voorgaf liet net eten er te wénsen over en daarom keer de hij naar Nederland terug. Gevolgen van de staking bij de meelfabriek. De tarwe, die in de mo lens van de meelfabriek Holland ligt te wachten om gemalen te worden en tengevolge van de Maan dag- geproclameerde sta king niet in bewerking is genomen, dreigt verloren te gaan. Het betreft hier c'en hoeveelheid van 160 ton graan, waaruit 240.000 broden kunnen wo—ge- bakken, d.w.z. voldoende om tweederde van de Am. sterdamse behoefte van één dag te dekken. Scherpere controle op de verplichting tot het prijzen van handelsgoederen. Ook de politie ingeschakeld Het gaat niet goed met de DrijzencommiTrie's in Zeeland. De commissie's zoeken te wei nig contact"met het publiek en het publiek klopt bijna niet bij de commissie's aan. Er zijn commissie's, bij wie in de laat ste maanden niemand om voor lichting of bemiddeling vroeg. Er zijn commissieleden, d'ie de moed laten zakken. E'nkele dagen geleden bedankte een lid van zo'n commissie op Zuid-Beveland. Hij schreef aan de voorlichtingsambtenaar vAn Econ. Zaken: „Dat ik bedankt heb, komt omdat ik zelf nog wel eens genoodzaakt zal worden de voorschriften te overtreden, waaraan dan de eerlijke dlstributiedienst mede schuldig is. Misschien bent u van plan te komen met een „slee" van het rijk. Ik voel me hierdoor dan ook verplicht te mel den, dat U bij mij niet meer op het goeie adres bent. Als U kunt declare ren graag mijn postzegel tje terug.'' >it is een ironisch hriefje, r ar er zit wat in! IN HET GEDRANG. Dat leden van prijzencom- atiseie'a ia Zeeland zelf wel eens in het „gedrang" raken i=> bekend. Zo werd een wethou der van een Zuid-Bevelandse gemeente er oo geattendeerd, dat in een restaurant, waar hij vertoefde zwarte borrels werden verkocht voor 1 en toen hij alg lid der prijzencom- -•'«sie d9°r*','"v vilde ontre den...... verklaarden alle ko pers, dat ze van niets wisten en 'geen bewijsmateriaal wens ten te leveren. Andere leden van Zeeuwse prijzencommissie's #-aren diep onder de indruk van de uitvoe rige staten en prijs-berekenin gen, die het departement E. Z. hun toezond als leidraad. Een burgemeester deed het verzoek niet zoveel studiema teriaal aan de leden van zijn commissie te zenden, want ze Kwamen er niet doorheen. OVERTREDINGEN. Uit gesprekken met leden van prijzencommissie's op Walcheren en Zuid-Beveland bleek ons, dat men grondig overtuigd i9 van dc veelvuldig heid der prijsovertrediingen. Zodra ambtenaren van de prijsbeheersing contróle hou den, komen er tientallen over tredingen aan het licht en val- 'en de processen-verbaal bij bosjes. Maar het Zeeuwse publiek zelf klaagt niet en wel om twee redenen; het is niet vol doende op ce hocgtc van de geldende prijzen en voorzover het weet. dat liet teveel be taalt, is het al blij, dat het be paalde goederen tegen extra- -ctaling te pakken kan kry- gen. Dit is een ongelukkig ver- ichjUpssl. Eerstens wordt daar door de bonafide handelaar benadeeld, die zich strikt houdt aan de pryzenvoorschrlften en daarnaast wordt de koopkracht van het publiek ondermijnt. Het onprettige ls, dat bij ambtelijke afdoening- van prijs- oversc'nriidingcn stee ls procés sen-verbaal vallen, terwijl de nrijzencommissiji's de bevoegd heid hebben de overtredingen 'n min''» t° sch'Uken. Men maakt door het passe ren van de prijzencommissie's te weinig gebruik van een "oede gelegenheid tot minne- 'ijke schikking. Dat zal moeten veranderen en daaraan zullen de prijzen commissie's zelf moeten mee werken. POLITIE-CONTR AI.E. Tenslotte nog dit. Er zijn te veel handelaren, vooral op de openbare markten, die hun goederen niet van prijsaandui dingen voorzien. Sedert enkele dagen ztjn de gewone polltieorganen inge schakeld bij de contróle op dit euvel. Het zijn dus niet meer- uitsluitend de ambtenaren van- Econ. Zaken, die daarop letten. Misschien ligt het op de weg van de prijzencommissie's ln de Zeeuwse gemeenten direct eens na te gaan hoe het staat met de naleving van dit voorschrift en eventuele overtreders er zijn er nog al wat! te waarschuwen! Deze tarwe is gewassen e; dus in vochtige toestand, het geen bij de voortdurende hoge temperaturen een begin van broei heeft veroorzaakt. Indien niet zeer snel wordt ingegre pen, aldus een verklaring van de directie der fabriek, zal op volledig verlies van dit graan moeten worden gerekend. De directie deelde verder noe mede, dat de stakers Don derdag een aantal leden van het kantoorpersoneel aanvan kelijk de toegang tot de fa briek hebben belet uit vrees, dat deze voor het meelproces zouden worden ingeschakeld. De directie overweegt echter geen tewerkstelling van kan toorpersoneel ln de fabriek. Zii heeft zich gewend tot het hoofdbedrijfschap in Den Haag met het verzoek ten spoedigste arbeiders ter beschikking te stellen, opdat haar bedrijf, dat een zeer groot gedeelte van 't Amsterdamse meel voor de bakkerijen levert, weer zal Kunnen draaien. Reeds thans zyn de voorra den van enkele bakkerijen zo danig geslonken, dat te vre zen is. dat deze vandaag hun klanten niet kunnen bedienen. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit, dat de militairen, die enkele wagenladingen meel distribueerden, gisteren niet zijn verschenen wegens een ad ministratieve onnauwkeurig heid, die men spoedig hoopt te corrigeren. Kleuterstaking. Op een particuliere kleuterschool te Almelo zijn de kleuters, in op dracht van hun „vak organisatie" de ou ders „in staking" ge gaan. De ouders, die het schoolgeld te hoog vin den, stuurden Woensdag hun peuters niet naar school. In afwachting van een herziening van het schoolgeld zijn zrj van plan de kleinen thuis te houden. Mogelijk slaan de kleu ters uit deze staking een extra'tje. door van hun ouders, die nu geen schoolgeld betalen, ver hoging van de snoepcen- ten te eisen. Dodelijke klap. De 25-j. bakkersknecht G. J. v. E., gaf in een fabriek aan dc R. Rottekade te R'dam zijn collega de 24-jarige P. van E., tijdens een woordenwisseling een klap, juist achter het oor. In de loop van de avond werd van E. onwel. Hij werd in het St. Franciscusziekenhuis opge nomen, waar hij later op de avond is overleden. De actie op Java. Twee doden en 8 gewonden Het officiële actle-communi- qiié van Donderdag meldt, dat Nederlandse patrouilles in de bevrijde gebieden wederom herhaaldelijk beschoten zijn. De Nederlandse verliezen be droegen twee gesneuvelden en acht gewonden. De republikeinse aanvallers werden uiteen geslagen. De onbevoegde Veiligheidsraad. Mening van J. Schouten. Naar aanleiding van de re soluties in de Veiligheidsraad betreffende Indonesië, heeft 't A.N.P. zich ook gewend tot de heer J. Schouten om zijn oor deel en dat zijner partij hier over te vernémen. De heer Schouten zeide o.m.: „Mot de regering- ben ik van gevoelen, dat de Veiligheidsraad niet bevoegd ls tot hetgeen hij ter zake van Indië heeft gedaan. De Veiligheidsraad draagt voor deze gang van zaken een grote verantwoordelijkheid, welke te zwaarder is, omdat hij zich niet ernstig heeft af gevraagd, welke gevolgen uit zijn bemoeiingen konden, om niet te zeggen moesten voort vloeien. De regering- had aan de wens van de Veiligheidsraad om de politionele maatregelen t.e sta ken. gelet op haar rechtsplicht en hare verantwoordelijkheid, geen gevolg mogen geven". Geldkoersen te Batavia. De valuta op de zwarte markt te Batavia in de laatste tijd geeft het volgende beeld: het belangrijkste buitenlandse bankpapier (Amerikaanse dol lar, Britse pond, Australische pond. Straitsdollar) ls gedaald tot 56 percent van dat van voor de politionele actie. De Nederlandse gulden hand haafde zich na enige schom melingen op 1.40. dus op 80 percent van voor de actie. De wisselende "mogelijkheden voor de aankoop van producten met Republikeins geld, alsmede po litieke invloeden deden de koers van de Republikeinse roepiah schommelen en uitein delijk dalen tot ze venenhal ve cent. hetgeen dus 25 percent ig van de koers voor de actie. Nog steeds branden. Te Drunen brandde het huis van de wed. de W. tot de grond toe af. Ook de boerderij met stal en schuur der fam. Paulussen te Dongenwaari brandde totaal af. Slechts het vee kon gespaard blijven. De brandweer kon geen blussings- werk verrichten daar in de ge hele omtrek geen water aan wezig was. Geen soda op rantsoen bonnen voor waspoeder. Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat op de rantsoenbonnen voor waspoe der van 1 September af uit sluitend 250 gram waspoeder verkrijgbaar is. Soda wordt op deze rantsoenbonnen niet meer beschikbaar gesteld. Ramadier verbood radio-uitzending. Het Franse communistische blad „l'Humanlté" deelt mee, dat op last van Ramadier een radio-uitzending, die zou plaats hebben onder de titel „La tri bune de Paris" verboden is. De uitzending zou handelen over „het «otMl iMwd-problccm".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1