PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zweden koerst West Moord en plundering op Java Banden met Vlaanderen Vleiend oordeel over Nederland Nog sneuvelen Nederlanders Zaterdag 9 Aug. 1947 190e Jaargang - No. 187 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, 4nvrRTFNTlF.PRLIS: 12 ct. per behalve op Zon- en Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN mm., minimum p. advertentie 2. ABONNEMENTSPRIJS25 ct per weck; 3.20 per kwartaal; franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct Christelijke feestdagen. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60, tel. 10 <2 lijnen) - Middelburg: Londense Kaal 29. tel 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15. tel. 2475 - Oostburg: Gratamastr 3. tel. 102 Terneuzen: Brouwertjstr. 2. - Postrek. nr. 359300 P.Z-G^JVtlddelburg^ BRITS VOORBEELD. Ben je in Engeland ge weest? En was het er nu wer kelijk zo slecht als ze zeg gen? Man. het ia nog veel er ger, dan er beweerd wordt. Als je naar Engeland gaat, neem dan maar gerust wat extra's mee, anders heb je kans, dat je uitgehongerd terug komt. ik heb kennissen, waarvan de kinderen in Engeland zijn ge weest en afgevallen dat die zijn Het zal iedereen wel duide lijk zijn dat de regering van een wereldrijk als het Britse zijn bevolking niet van hanger Iaat omkomen. Zeker niet ais die regering een arbeidersrege ring is. De klachten, die men zo te hooi en te gras op kan vangen over de voeddngstoestand in Engeland, kunnen dan ook maar op twee manieren wor den uitgelegd. Ofwel de Neder landse maag kan zich niet nanpassen bij de Engelse kost. Ofwel Nederland baadt zich, vergeleken met Engeland, in een betrekkelijke weelde. Wij geloven, dat in hoofd zaak. dit laatste het geval is. Meer produceren! Zuinig le ven! Offers brengen! Het zijn leuzen, die tot in den treure in Nederland ver kondigd zijn. Ook ons blad heeft bij herhaling gewezen op het feit, dat Nederland alleen door zeer hard werken ten be hoeve van de export, door het brengen van zware offers en door tot het uiterste gaande zuinigheid van bevolking, maar ook van overheid, een kansje heeft om zich weer een eervolle plaats, een voor aanstaande dus, onder de vol keren te veroveren. De leuzen worden echter niet in practük gebracht. Nog steeds heeft de overheid de bevolking niet de overtuiging kunnen schenken, al wordt er inderdaad bezuinigd, dat er met de vereiste zuinigheid omge sprongen wordt met de belas tingdubbeltjes. Nog te vaak kriigt men de Indruk, dat het met onze schatkist gaat als met de volgeladen pruimen boom uit het bekende kinder versje waaraan men een paar pruimen niet mist Maar omgekeerd wordt er door ons volk nog heel wat geld besteed aan onnutte din gen en zijn de meesten onzer niiet voldoende doordrongen van het besef, dat we zuinig, om niet te zeggen „schriel" moe ten zijn. En nog steeds is de be reidheid: tot werken en nog eens werken niet groot. In dit opzicht kan Engeland een leerzaam voorbeeld voor ons zijn. Versobering op alle mogelijke gebieden kan men daar constateren. De Labour- regering deinst niet terug voor impopulaire maatregelen nu de toestand van het land het vereist en de arbeider is bereid om waar nodig zijn offer in arbeidstijd te brengen, omdat hij weet, dat wie betalen kan tot financiële offers wordt ge dwongen. Het is natuurlijk heel aar dig. dat wij er op het ogenblik beter van eten dan Engeland, vooral in de restau rants, waar de bezoeker uit den vreemde tenslotte zijn oor deel tracht te vormen. Ên heel aardig is het ook, dat we me nen dat we ons niet è.1 te druk moeten maken. Maar wij zijn er niet van overtuigd, dat de paar sneden brood, die we nu meer hebben, al dan niet royaal belegd, de weinige ge noegens, die we ons gunnen, ong nageslacht ten langen leste niet duur te staan zullen komen. Want s iel herstel is in deze naoorlogse periode een eerste vereiste en men kan er van verzekerd zijn, dat offerend Engeland zich sneller herstelt, dan Nederland. We kunnen ln dat opzicht aan Engeland een voorbeeld nemen! W.F.A. HEEFT EEN ENORME SCHULD. Twintig duizend pond sterling. Volgens verslagen van de Engelse bladen over een pers conferentie Donderdag op het bureau van de World Friend ship Association te Londen door crediteuren van de W.F. A. gehouden, is de organisatie op het ogenblik ongeveer twin tigduizend pond sterling schul dig: aan ongeveer zeventig za kelijke crediteuren. De crediteuren zijn overeen gekomen niet op betaling aan te dringen en de W.F.A. voor lopig haar werkzaamheden te laten voortzetten, eventueel on. der advies van hun kant. De kinderen, die gelden hebben ingebracht, kunnen, volgens de toestand van het ogenblik, dit geld niet terug krijgen, al dus werd medegedeeld en wanneer er geen gunstige wen ding- optreedt zullen zij dit geld als verloren moeten be schouwen. Het wereldgebeuren Betrekkingen met de Sowjet-Unie verkoeld. Handelsverdrag met de Ver. Staten. Er is de laatste tqd een op vallende verandering te be speuren in de politieke koers van Zweden. Officieel wordt de houding van Zweden nog steeds omschreven als een van volstrekte neutraliteit, opdat het land in geen geval wordt opgenomen in enig blok, of dit nu een West- of een Oostblok is. In werkelijkheid is wat neutraliteit wordt genoemd 'n zorgvuldig balanceren tussen Oost en West, zonder dat men er in geslaagd issteeds het evenwicht te bewaren. Vanaf het sluiten van het uitgebrei de handelsverdrag met Rus land tot ongeveer zes weken geleden kon men Zweden dui delijk zien overhellen naar de Sowjet-kant. Zweden trachtte voor alles elke actie, die bij de Russen geen genade zou kunnen vinden, te vermijden. De Zweedse pers was over het algemeen weinig vriende lijk gestemd tegenover de Ver. Staten en scheen haar inspi ratie voornamelijk te putten uit het communistische dag blad „De Nye Dag", dat er een gewoonte van maakte op de voorpagina minstens één aanval per dag op Amerika af te drukken. Amerika werd imperialis tisch genoemd en veelvuldig verschenen er berichten over negermishandelingen, verge- Nederland heeft een jeugdorkest. Uit 120 gegadigden hebben Hein Jordans en enkele leden van het Concertgebouworkest in enkele dagen tijds een uit 65 man bestaand jeugd orkest gevormd. De leeftijd der leden vari eert tussen de 16 en 29 jaar. Alle musici z^n af komstig van conserva toria en universiteiten. De prestaties schijnen buitengewoon goed te zijn. En in de komende week gaan de jongelui naar Praag om deel te nemen aan een interna tionaal festival! Churchill stelt Nederland ten voorbeeld. Het Britse Lagerhuis is gis termorgen begonnen met de behandeling in tweede lezing van het wetsontwerp volgens hetwelk de regering bevoegd heden krqgt om de economi sche crisis het hoofd te bieden. (Zowel de conservatieven als liberalen hebben moties inge diend ter verwerping van het ontwerp). Onder gejuich van zijn aan hangers verklaarde Churchill, dat de gevraagde bevoegdheden een ontkenning van de Britse vrijheid en de Britse levenswij ze in vredestijd betekenden. Als men keek naar landen als België en Nederland, welke door Duitsland waren onder drukt en beroofd, en de herle ving van hun nationale kracht en gezondheid zag, vond men het moeilijk te geloven, dat „deze drukkende en jjdele maatregelen" na de oorlog vol gehouden, eigenlijk wel heil zaam waren geweest. Hij beschuldigde de regering er van een „blanco chèque voor een totalitair bestuur" te vra gen. Vlucht om de wereld van de „Bomshell". NIEUWE POGING VAN CAPTAIN ODOMS. Captain William P. Odoms is Donderdag om 18.53, Ned. tijd, uit Chicago vertrokken om een poging te doen het wereldrecord voor een solo vlucht om de wereld te ver beteren. Dit record staat op naam van Wiley Post en werd gevestigd in 1933. Post had voor de vlucht 186 uur nodig Zijn vorige poging moest Odoms door het onklaar raken van zijn toestel opgeven. De machine heet „Reynolds Bom shell". In dit vliegtuig heeft de Amerikaanse millionnair Milthon Reynolds in April van dit jaar zijn wereldvlucht gemaakt Odoms was toen piloot Om 9 uur Vrijdagmorgen landde het toestel op het Parijse vliegveld Orly. De vlucht Chicago-Parijs werd afgelegd in anderhalf uur minder tijd dan de vlucht van Odoms tezamen met Reynolds in April jl. Om 9.32 vertrok de Bomshell weer van het vliegveld Orly. zeld van afkeurende redactio nele commentaren. Zij, die uit sluitend afgingen op de be richtgeving in de Zweedse kranten, moesten de indruk kragen, dat Rusland een vrijer en meer democratisch land is dan de Ver. Staten. Een keerpunt bracht de be kende rede van Marshall van 5 Juni. Aanvankelijk werd het aanbod van de Amerikaanse minister beschouwd als een vroom gebaar, dat weinig prac- tische resultaten kon afwer pen. De Zweden, argwanend als zij waren, zagen in het plan Marshall uitsluitend een Amerikaanse tegenzet om Rus land* schaakmat te zetten en de kranten schreven over „dollar-diplomatie." Langzamerhand echter be gonnen de Zweden, gelijk de Noren en de Denen, te besef fen, dat de Ver. Staten wer kelijk de toestand in Europa wensten te verbeteren, al was dat ook uit eigen belang. Na enige aarzeling aanvaardde de Zweedse regering de uit nodiging voor de Parijse con ferentie. Een nieuw handels verdrag met de Ver. Staten toont nu aan, hoe Zweden sinds dien nog verder is ge gaan. In Maart kondigde de Zweedse regering een embargo af op de import van luxe artike len uit Amerika om dollars te besparen. De Amerikaanse regering beschouwde dit als een schending van het han delsverdrag van 1935 en pro testeerde. Eind Juli besloot Zweden plotseling het embar go ongedaan te maken en Amerikaanse goederen weer vrijelijk toe te laten. Zweden wenste niet langer eenzijdig economisch met Rusland ver bonden te zijn,maar hield de deur voor Amerika open. De publieke opinie is deze zwenking getrouw gevolgd. De toon van de pers is belangrijk minder pro-Russisch gewor den. Het geval-Wallenberg, de Zweedse ambtenaar van wie niets meer werd gehoord sinds zijn bezoek aan het Russische hoofdkwartier in Budapest, verwekte in het gehele land veel verontwaardiging. De Russen zijn natuurlijk weinig ingenomen met de nieuwe wending. Moskou heeft laten weten, dat de Sowjet- havens er geen prijs meer op stellen Zweedse oorlogssche pen te ontvangen. Daarmee is het voorgenomen beleefdheids bezoek van een Zweeds eska der aan Rusland, gevolgd door een tegenbezoek van Russi sche oorlogsschepen aan Zweedse havens, van de baan. De Zweedse regering heeft deze week twee Russische di plomaten uitgewezen omdat zij zich in Noord Zweden zouden hebben schuldig gemaakt aan spionnage. Ook al geen -vrien delijk gebaar. De „goodwill" van de Sowjet-Unie in Zweden is aanzienlijk geslonken. Op gevaar af zich het ongenoegen van de Sowjets op de hals te halen, is Zweden meer op het Westen gaan koersen. De po litiek van Marshall heeft de slinger van de neutraliteit naaf de andere kant doen overslaan. Vandaag ls het 100 Jaar gele den, dat van Zürich naar Baden de eerste Zwitserse spoorlijn werd geopend; begint te Moisson (70 km. ten N.W. v. Parijs) de zesde Wereldjambo ree, waaraan 42.000 pad vinders zullen deelnemen. MORGEN viert Ecuador zijn on- afhankelijksdag (1809). Fellcltatletelegi-ammen '31 Augustus. Nu weer felicitatie-telegram men verzonden kunnen worden aan H. M. de Koningin en de leden van het Koninklijk Huis, wordt de aandacht op het vol gende gevestigd: Degenen die van plan zijn hun gelukwen sen aan H. M. de Koningin' ter gelegenheid van haar verjaar dag telegrafisch aan te te bie den, dienen deze telegrammen tijdig, doch liefst vóór 30 Aug- aan te bieden. De aflevering zal op 1 September geschie den. PRINSES HER MINE OVERLEDEN. De Duitse Nieuwsdienst meldt, dat prinses Hermine, de weduwe van wijlen keizer Wilhelm, Donderdagnamiddag plotseling is overleden in de leeftijd van 59 jaren, te Frankfort aan de Oder. De lening van de Wereldbank. De Excutlve Directors van de Wereldbank hebben, zoals reeds gemeld, op een speciale bijeenkomst de lening aan Ne derland goedgekeurd. In de toelichting op het verstrekken van de lening werd het volgende opgemerkt: „Het programma voor de Ne derlandse wederopbouw voor ziet in een omvangrijke invoer ln de komende drie jaar. Voorts moet Nederland in de komende 5 jaar terugbetalingen verrich ten uit hoofde van verplichtin gen op korte termijn. Derhal ve is overeengekomen dat ki dez periode geen terugbetalin gen van de hoofdsom behoeven te geschieden. Nadien zal met de terugbetaling van de hoofd som in kleine termijnen wor den begonnen, welke termijnen geleidelijk groter zullen wor den, totdat de gehele lening op de vastgestelde datum zal zijn afgelost". Er werd verder op gwezen dat Nederland reeds een „indrukwekkende" voor. uitgang in zijn productie heeft tot stand gebracht, niettegen staande het een der laatste Europese landen was, die be vrijd werden en 'de door dit larid geleden oorlogsschade die van de omliggende landen over treft. In de toedichting werd vóórts medegedeeld, dat de Wereld bank er zich ten zeerste van bewust is, dat Nederland bij zonder gevoelig is voor de po- tieke en economische facto ren die de wereldhandel beïn vloeden. „Hoe deze factoren zich zullen ontwikkelen kan niet worden voorspeld, doch er bestaat duidelijk een „harde noodzakelijkheid" voor Neder land om van iedere gelegenheid om gezonde, productieve han delsbetrekkingen aan te kno pen, gebruik maken. Met betrekking tot de capi- citeit van Nederland om de le ning terug te betalen wordt er op gewezen, „dat het Neder landse volk, dat goed geschoold is en hard werkt, getoond heeft in staat te zijn tegen ontberingen te strijden en bui tengewone veerkracht aan de dag heeft gelegd om zich te heretellen van de gevolgen van de oorlog. De regering van het land houdt zich aan solide be ginselen en heeft het bewij3 ge leverd van stabiliteit en van een verstandig beleid. Neder land is nimmer ln gebreke ge bleven zijn binnenlandse of buitenlandse schulden te vol doen. Dze uitnemende reputa tie als debiteur tezamen met zijn oude traditie als vooraan staand crediteur, maken Ne derland tot een goed credlet- risico". Branden in Tjepoe Het Nederlandse legercom muniqué no. 35 luidt als volgt: In de bezette gebieden wordt overal intensieve patrouille gang onderhouden. Op verschil lende plaatsen moest tegen ge wapende benden opgetreden worden. Deze benden houden zich voornamelijk bezig met roof en vernielingen. Voort9 ook met mishandeling en moord, voornamelijk op" leden van de Chinese bevolkingsgroep, waarbij onmenselijke wreed heden worden bedreven. Ten Zuidwesten van Madjaleng- ka en Koeningan konden 600 Chinezen worden gered. Ze venhonderd Chinezen, door de T.R.I. weggevoerd, kon den worden bevrijd en naar Soempiah ten Zuidoosten van Banjoemas teruggebracht. Onze post te Randegankoe- lon ten Westen van Soerabaja werd wederom vanuit het be zette gebied met mortieren en mitrailleurs beschoten. Luchtverkenningen hebben uitgewezen, dat op de olievel den van Tjepoe branden woe den, die echter tot dusverre geen ernstige omvang hebben aangenomen. Sedert het inwerking tre den van de order tot staking van de vijandelijkheden zijn de verliezen aan onze zijde: elf gesneuvelden, 27 gewon den en eeh vermiste. OP SUMATRA. De republikeinse ondergou verneur van Noord-Sumatra te Siantar, die aanvankelijk toe stemming had gekregen in Si antar te verblijven, moest naar Medan gebracht worden we gens ongewenste activiteit. Dit geschiedde eveneens met de re publikeinse procureur-generaal voor Sumatra, Mora, aangezien gebleken is, dat hij bij de T.R.I. de rang van luitenant-kolonel bekleedde en als auditeur-mili tair optrad. Van Midden-Sumatra wordt gemeld, dat het treinverkeer tussen Loeboekboeaja en Pa- dang spoedig zal worden her vat. Voorts is een door Aziz Chan geëxploiteerde wevefjj, welke voor vernietiging kon worden gevrijwaard, thans weer in bedrijf gesteld. Zoals reeds is gemeld, is Aziz Chan, de burgemeester van Padang, door de T.R.I. vermoord. Hakim, de nieuwe burge meester van Padang, deelde mede, dat hy, na zjjn terug keer uit Batavia, de gemeen te-administratie in chaotische toestand heeft aangetroffen. Uit de stukken bleek, dat Hakims republikeinse voor ganger zjjn positie heeft uit gebuit, om zich ondermeer te verrijken door het opkopen van sawahgronden. Ou Zuid-Sumatra zijn kolen- ïr'ïnen van Boekit Asem in volle actie. De kroonjuwelen van het Sultanaat Siak, waar van onlangs gemeld is, dat de ze door de Nederlandse troepen in de mijnen van Boekit Asem zijn gevonden, hebben een waarde van verscheidene mil- lioenen guldens. Het document, waarin stond, dat de directie leden van de mqn de juwelen in de vloer moesten opbergen, werd bij de schacht gevonden. Het document was getekend door majoor H. A. Tharif, waarnemend commandant van de „Garoeda" divisie van La- hat. DE PRIJS VAN LEVERTRAAN. De prijs, waarvoor levertraan uit Noorwegen wordt geïmpor teerd, is sinds het vorig jaar aanmerkelijk gestegen. Dientengevolge moesten ook hogere verbruikersprijzen wor den vastgesteld, die met ingang van 17 Juli 1947 gelden. Deze prijzen zijn: 1 liter 2,90, 400 c.c. f 1,35, 300 c.c. f 1,05, 100 c.c. f 0,45. KORTE PREDICATIE GELOVIGEN. Lucas 7 6c Want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt in komen". Roddelen is iemand flink zwart maken bij anderen. De Joden hebben het met Jezus over een heidense hoofdman in Kapernaüm. Maar ze ver tellen niets dan goeds! Nu, dan moet die hoofdman wel erg sympathiek zijn. Want dat gebeurt niet iedere dag Dat was ook zo. Uit eigen zak had hij een synagoge la ten bouwen. Ook in die tijd zal dat heel wat hebben ge kost. Hij keek evenwel niet op een cent. Hoe sympathiek hq was, bleek wel, toen zijn knecht ziek werd. Als een va der zorgde hq voor zqn onder geschikte. Hun verhouding van werkgever en werknemer was niet nuchter zakelijk van aard. Vriendschap en naastenliefde brengen hem er toe een aantal Joden aan Jezus te laten vra- §en of Hij zqn dienstknecht ij hem aan huis wil genezen. Bereidwillig ondersteunen de Joden zijn verzoek. Zij zeggen: „Hij is waardig, dat gij hem dat doet". De hoofdman zelf denkt over dit laatste anders. Hy schrikt als Jezus nadert. Gevoel van eigenwaarde had hji genoeg. Zelfbewust had hij laten we ten, dat hij gewend was on middellijk door zjjn soldaten te worden gehoorzaamd. Eerbie dig, maar met fier opgericht hoofd, zou hij zelfs de keizer van Rome hebben ontvangen. Voor Jezus belijdt hij anders te moeten staan, dan voor ieder ander willekeurig mens. Tegenover Hem kent hij nog iets meer dan alleen maar eer bied. Dan beseft hü zijn zon digheid. Het prachtige getuigschrift van zijn Joodse vrienden kan hij bij Jezus niet gebruiken. Hij kan tot Jezus alleen maar zeggen: „Ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomenMaar zeg het met één woord en mijn knecht zal genezen worden". Sympathiek is die hoofdman. Jezus daartegen noemt zulke mensen, die zowel hun onwaar digheid als hun vertrouwen in Jezus' woord belijden, gelovi gen. Zulke gelovigen zoekt Jezus Christus nog steeds. Zij hebben het eeuwige leven. Ds. J. PH. VAN DER ROS. Rilland-Bath. K.L.M.-DIENST OP BATAVIA. Blijft gehandhaafd. De K. L. M. is bezig rege lingen te treffen voor het re gelmatig voortzetten Van de dienst AmsterdamBatavia, met Constellations, die slechts in Colombo en Athene zuilen landen en dus Brits-Indlë en Egypte zullen vermijden. Naar de K. L. M. persdienst ons mededeelt is de K. L. M. er ondanks de huidige moei lijkheden in geslaagd de ont stane achterstand m du post verzending naar Batavia ge heel in te halen. Ook voor do naaste toe komst z(jn maatregelen geno men om de postverbinding met Ned. Indië zonder al te veel stagnatie te onderhouden. Stemmen uit de kerken Hervorming als Vlaamse beweging De bosgeuzen. In vacantietqd mogen we ons een uitstap veroorloven. We willen dat recht ook laten gelden voor deze rubriek en even buiten de grenzen van ons land gaan, naar de Geu- zenhoek, een gedeelte van de gemeente Maria Hoorebeke in Oost-Vlaanderen, een 1% uur gaans ten Oosten van Ouden- aerde. Te midden van de ge heel en al R.K. omgeving vin den we daar een kleine Pro testantse gemeente, ,de enige, die in Vlaanderen is overgeble ven sinds de dagen der Her vorming. Hier wonen de na komelingen van de Bosgeuzen. CONTACT. Wanneer wij hierover schrh- ven in deze Prov. Courant, is het omdat er sinds de eeuw der Hervorming altqd zeer le vendige betrekkingen zijn ge weest van ons gewest met de Protestanten in Vlaanderen, in 't bqzonder met die uit Maria Hoorebeke. Dat deze gemeente niet ls bezweken, vindt zqn oorzaak mede in de steun uit Zeeland geboden. Van de 7 gemeenten van de „Vlaamse Olijfberg", die in een halve cirkel rond om Oudenaerde lagen, zqn er, door de druk der vervolgingen 6 verdwenen. Voor het meren deel zijn de leden naar ons land gevlucht Verscheidene Zeeuwse familienamen, als Sshietekatte, van Maelsaecke, Blomaart enz., zqn van hier afkomstig. Alleen de Gemeen te van Maria Hoorebeke heeft de druk der tijden doorstaan. ZEEUWEN OP REIS. Wanneer wq er nu over schrqven, is het omdat in de komende week weer enige hon derden Zeeuwen, vooral uit Zeeuwsch-Vlaanderen, daar heen zullen trekken. Op de 15e van Oosgtmaand, als ge heel België een vrqe dag heeft vanwege Maria Hemelvaart, en in iedere gemeente de pro cessies uittrekken, viert men in de Geuzenhoek een zen dingsdag. Het aantal Protes tanten, dat er dan aanwezig is, is het tienvoudige van het aantal gemeenteleden. Oude banden van vriendschap wor den weer aangeknoopt en ook de band die er, nu al bijna 4 eeuwen is, tussen onze provin cie en dit „trouw overblqfsel van 't roemrijk Geuzenbloed" zoals Vuylsteke dichtte, wordt vernieuwd. Wie eenmaal op dit plekje in de „Vlaamse Ardennen" is geweest zal zich niet kunnen onttrekken aan de bekoring van deze streek, waar de aarde zich plooit in brede heu velruggen; het land van we- gelingskes, liefelijke dalen en wqde uitzichten. HET PROTESTANTISME. In het midden der 16e eeuw heeft het Protestantisme in deze streek rondom Ouden aerde vaste voet gekregen. De stad zelf werd beheerst door een strenge Inquisitie. Maar daar rondom trokKen de hagepreken honderden hoor ders. Al spoedig wordt er in een oude kroniek geklaagd: „Zy zijn veel diligenter ende doen meer aerbeijts om te zayen haer Leerijnghen, dan de catholqcqe doen, om de hare an den dach te brijn- ghen". Het is bekend, dat in Vlaan deren en N. Frankrijk vooral bq de wevers, de .nieuwe ket- tery" uit Genève ingang vond. Aangezien er in de streek rondom Oudenaerde een bui tengewoon grote industrie van de tapijtweverij was, behoeft het niet te verwonderen, dat juist hier, omstreeks 1560 reeds, een van de brandpunten van het Calvinisme heeft ge legen en evenmin dat een van de fabrikanten der tapqten hun aanvoerder werd, die in 1572 Oudenaerde voor de Prins van Oranje veroverde. Van hier ts een actie uitgegaan, tot bui ten de grenzen van Vlaande ren, tot in Zeeland toe. NAAR VLISSINGEN. Voordat Oudenaerde werd veroverd hebben ze waarsch(jn- lqk mede de hand gehad in de overgang van Vlissingen naar de Prins. In een nog aan wezig handschrift van J. van der Roost uit 1572 vindt men van „Jacob Blommaert, Fillus Adriaen, ingebornen deser stede, aangetekend: „Ende al- soo omtrent Paeschen LXXII, donderdaechs daar te vooren, inghenomen was vande Geu zen den Briel in Hollant, heeft hem den voors. Jacob, met diversche van zqn consorten vervoerdert te trekken in Zee- lant, aldaer hy den derden Paeschdach inghenomen heeft Vlissinghen, uuten name van den Prince van Oraingnen, tselve met ghewelt houdende". Daarna wordt verteld van een mislukte aanslag op 't kasteel van Gent, waarna hy weder om terugkeerde „omtrent Audenaerde, in de bosschen ende sommighe huusen hem bekent, persuaderende ende daer thoe bringhende veel di versche persoonen van Nu- kerke, Quaermont, Ronsse, Eetichove, Leupeghem ende daer omtrentdoende hem aldaer eedt als capiteyn uuten name vanden Prince van Oraingen ende dat zy devoir doen zouden de stadt (n.L Oudenaerde) in te nemen". Deze eed hebben zq dus ge houden. Een tien jaar later echter is het getq gekeerd. Als Parma de eene stad na de andere ver overt, is er voor de Protestan ten in Vlaanderen geen plaats meer en wijken de meesten uit naar het buitenland. ZEELAND'S AANDEEL. Hoe het mogelqk geweest ls, dat er in O. Vlaanderen een protestantse gemeente bleef, in een tqd, dat er slechts één godsdienst werd geduld, is een nog niet geheel opgehelderde zaak. Maar in ieder geval heeft Zeeland daarin een groot aan deel gehad. Aan de classes van onze provincie, vooral aan die van Walcheren, was de zorg voor de protestanten in Vlaan deren opgedragen, zy hebben er voor gezorgd dat deze voor post midden ln het roomse land, rich niet geheel en al verweesd behoefte te gevoelen. Twee en een halve eeuw lang hebben de classes van ons ge west, op eigeA kosten, een van de predikanten voor 3 4 maanden afgevaardigd, die dit „kuddeke des Heren hebben geweid", menigmaal met groot gevaar voor hun leven. Maar ook al is er deze geeste- lyke ruggesteun van Zeeland geweest, zo is en blijft het nog wonderlqk dat dit steeds klei ner wordend groepje protes tanten staande is gebleven in een land waar slechts één godsdienst werd geduld en waar zy onder Spaans en Oos- tenryks bestuur niet alleen aan aanhoudende vervolgingen, maar tevens aan extra belas tingen en „vermaningen" bloot stonden. Dit staande blijven getuigt van een grote inner- jke Kracht. Maar het zou toch niet gelukt zyn als de St. van Holland en Zeeland zich er niet voor verantwoor- delijk hadden gevoeld. Wan neer de uitgevaardigde beslui ten, zo waren dat hun het le ven volkomen onmogeiyk werd en wanneer er martelaars vie len, nam de commandant in Axel of Sas van Gent een pastoor gevangen, met de me dedeling, dat er meer zouden volgen, indien de maatregelen tegen de protestanten in de Zuidelijke Nederlanden niet ophielden. De Hervorming ls ln de Ne derlanden allereerst een Vlaamse beweging geweest, die naar het Noorden is over geslagen en daar door de uit gewekenen uit het Zuiden op niet geringe wq"ze is verstrekt. Vooral de Zeeuwse eilanden hebben, uit de aard der zaak veel aan hen te danken. We willen hopen, dat ook in de toekomst, de banden met het handje-vol nakomelingen van de Bosgeuzen moge blij ven. De omgeving waar ze wo nen. ls in alle oprichten mooi en voor ons land zyn wH daar op historische bodem. S. J. M. HULSBERGEN.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1