PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Meer tegenstand op Java? Nieuwe vorderingen Geen luxe auto's Spaak verwacht storm in België Hulp voor uitgeplunderden Zeeuws kamerlid stelt vragen over de „Zeeland 190e Jaargang - No. 176 Uitgave van de Firma Provinciale Zccuwschc Courant. Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Viissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 28 Juli 1947 ABONNEMENTSPRIJS i 25 cent per weekf 3.20 per kwartaal j franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm.( minimum ptr adver tentie 2.—. Bureaux gevestigd te Viissingen Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg t Londensche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924 Goes Turfkade 15. telefoon 2475 Oostburg Gratamastraat 3. telefoon 102 t Temeuien Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Hel wereldgebeuren DE GAULLE CONTRA DE COMMUNISTEN. Joego-Slavië weigert een V.N.-commissie. Als we ons niet zeer sterk vergissen, dan gaat er binnen kort een stormpje waaien in België. Minister-pres. Spaak heeft namelijk Zaterdag ver klaard, dat de regeringsporte- monnaie in België leeg is en dat de regering stevig aan het bezuinigen zal slaan. Doet zij dat niet, dan staat er een bankroet voor de deur. Alleen de levensmiddelensubsidies Qcosten België 15 milliard franc per jaar, dat is meer dan voor de oorlog de hele begroting bedroeg en daarom wil Spaak aan deze toestand een einde maken. Aan de andere kant voelt hij wel, dat hti niet zonder meer deze toeslagen zo maar in kan houden. Tot dusver krijgt iede re Belg, die een brood van 900 gram koopt, daarbij meer dan drie en een halve franc van de staat en ais hij een reep cho colade koopt toch altijd nog rond een franc. Onverschillig of deze man mülionnair is of er van een karig loontje moet komen. Maak daar plotseling maar eens een einde aan Spaak heeft er nu het vol gende op gevonden. Voortaan zullen alleen vrijgezellen, die minder dan 72.000 francs ver dienen en gehuwden, die het niet verder dan deze 72.000 francs plus 4000 francs per persoon, brengen, deze toesla gen krijgen. Daarmee daalt het aantal Belgen, dat er voor in aanmerking komt, van 8 millioen tot 4.3 millioen. De prijzen van het brood stijgen daardoor voor de helft van het volk van fr. 3 tot fr. 5.70 en die van een kilo boter van fr. 55 tot fr. 77.50. De regering spaart er echter 38 procent van haar levensmiddelensub sidies mee uit en dat is be langrijk. Spaak waagt het er op, maar hij heeft al verklaard, dat hij vêel critiek verwacht. Wij zijn benieuwd wanneer de storm opsteekt. In Frankrijk is de Gaulle het oorlogspad weer opgegaan.. In drie steden heeft hij rede voeringen gehouden, waarin hij de communisten verantwoorde lijk stelde voor de moeilijke positie, waarin Frankrijk ver keert. Zij zouden volgens hem deze moeilijkheden zelfs uit lokken, alleen om Rusland een dienst te bewijzen. Op hun beurt zijn de Russen van leer getrokken tegen Zwe den, omdat deze staat het ge waagd heeft deel te nemen aan de Parijse conferentie over het MarshallplanVoor d'e Zweden is dit niet bepaald ge zellig, want Rusland zit dicht in de buurt en in Stockholm heersoht dan ook nog al ont steltenis. Trouwens: het kraakt op meer plaatsen in Europa. Rus land en Engeland zijn het niet eens geworden over hun han delsverdrag. en Wilson is on- verrichterzake naar Londen teruggekeerd en Joego Slavië weigert zonder meer om een commissie van de Verenigde Natles binnen te laten, die on derzoeken moet, of Joego-Sla vië schuldig- is aan de aan vallen op Griekenland. We leven in een gezellige wereld ZAG U ZE AL VLIEGEN? Twee 11-jarige snaak se schooljongens reden een kleine handkar, waarop een bouwvallige telescoop stond, naar Londen's vliegveld en boden daar de voorbij gangers „een blik van een minuut" op de taxi ënde vliegtuigen aan. Op een groot carton, dat aan hun wagentje ben gelde, hadden de knapen geschreven: „Zie voor twee pennies Londen's vliegende schijven". Prins Bernhard in Z.O.-FriesIand. Het Prinselijk jacht de „Piet Hein" is Zondagmiddag in de haven van Lemmer aangeko men. Maandagochtend zal Z. K.H. Prins Bernhard zich aan boord van het jacht begeven, waarmede hij een bezoek aan Zuid-Oost Friesland zal bren gen. BEPERKING DER OVE RHE1DSBEMOIENIS Brief van de minister van Economische Zaken. SPANJE WEER EEN MONARCHIE. Op grond van het onlangs gehouden referendum heeft Franco Zondag een wet af gekondigd, volgens welke Spanje weer een monarchie wordt. Voorlopig zonder ko ning, maar met Franco als staatshoofd Franse landarbeidersstaking ten einde. In afwachting van een de finitieve herziening van hun lonen hebben de Franse land arbeiders besloten het werk heden, Maandag, weer te hervatten. De stakingen in Antwerpen. Alle Amerikaanse schepen, die op weg zijn naar Ant werpen worden in verband met de havenstaking over Gent en Rotterdam geleid. Een Grieks schip met graan aan boord, is reeds naar Rot terdam vertrokken. Bij de scheepsbouwersstaking, die verleden week Woensdag uit brak, zijn 14.000 arbeiders betrokken. Ernstig spoorwegongeluk in Zwitserland. Tussen Einsiedeln en Bi- berbrucken zijn Zaterdag twee treinen tegen elkaar op gevlogen. Tien personen wer den gedood, dertig gewond. De slachtoffers waren allen Zwitsers. Processen in Spanje. In Spanje begint heden het proces tegen tien „commu nisten", die bommen hebben geworpen naar cafés e.d. Hoewel er niemand bij ge dood werd en vijf der ver dachten minderjarig zijn, heeft de openbare aanklager reeds bij voorbaat zes dood vonnissen en vier levenslange gevangenisstraffen geëist. Alleen in de laatste drie maanden zijn in Madrid en Midden Spanje 22 personen ter dood veroordeeld. Naar wij vernemen heeft de minister van economische zaken een schrijven gericht tot de Kamers van Koophan del betreffende het econo misch beleid, zoals dat hier te lande wordt gevoerd. De minister zet in dit schrijven o.m. uiteen, dat er ernstig naar wordt gestreefd, de bemoeiingen van de over heid te beperken. Dit komt tot uitdrukking in een ge leidelijk teruglopen van de personeelsbezetting van het ministerie van economische zaken en de instellingen en diensten, welke daaronder ressorteren. Deze bezetting bedroeg per 1 Jan. 1947 totaal 11.450 en daalde tot 10.767 per 1 Juni 1947. Het gemeentelijk distribu tie personeel verminderde van 11,644 tot 10.700. DE VUILE WAS. J. H. Fyn, N.S.B.-burgemees- ter van Hilversum, werd. tot 10 jaar gevangenisstraf ver oordeeld. H. Vitters, ex-burge meester van Zaandam kreeg 2 jaar en 9 maanden. v De landwachter Eykel- boom, die Nederlanders mis handelde, hoorde te Zwolle tien jaar tegen zich eisen, omdat voor andere misdrijven het tri bunaal te Dordrecht ook reeds van plan is hem tien jaar te geven. De S.D.'er Jan Becker, hoor de voor het gerechtshof te Zwolle wegens arrestaties en mishandeling van Zwollenaars 20 jaar tegen zich eisen. Een zelfde straf werd te Amster dam geëist tegen de slagers J. H. Vet en J. Hart, die deelna men aan razzia's op Joden. PETER NOORD. Een vooraanstaand figuur uit het verzet is Vrijdag ge ïnstalleerd als burgemeester van Ooltgensplaat, namelijk P. W. Hordijk uit Den Haag (in de illegaliteit Peter Noord). Vele belangstellenden ook uit de kring der illegaliteit waren aanwezig cn geschenken werden de nieuwe burgemees ter aangeboden. DUUR AUTORITJE. Twee knapen, Carel M. J. J. en Gerrit J. uit Ryssen, die enige tijd geleden bij Dalen (Dr.) een auto kaapten om er een ritje mee te maken, waar na zij de wagen in een koren veld 'hebben laten staan, wer den door de rechtbank te As sen veroordeeld tot resp. een jaar gevangenisstraf met af trek en een jaar'gevangenis straf met aftrek, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd. Tegen hen was elk een jaar gev.str. geëist. COMITé RIJKSEENHEID. Het comité Rijkseenheid heeft een verklaring uitgege ven, waarin het mededeelt, dat de actie voor de nationa le petitie inzake het Indlë- beleid is opgeschort. Indien de wenselijkheid mocht blijken zal het comité zijn actie hervatten. DE AMERIKAANSE HULP VOOR EUROPA. Het Amerikaanse Huls van Afgevaardigden heeft de wet op de hulpverlening aan Europa goedgekeurd. Het gaat om 1657 millioen dol lar. De wet is nu doorgezon den naar de Senaat. Thans is vastgesteld, dat de brand, die onlangs het Belgische ministerie van onderwjjs [vernielde, ontstaan is doordat een soldaat met 't licht van een sigarenaanste ker een filmtitel welde lezen. Er was toen een electrici- teitstaking. Bij de import wordt er naar gestreefd de beschikbare deviezen zo efficient mogelijk te besteden. In dit verband deelt de minister mede, dat voor 1947 is bepaald, dat geen automobielen mogen worden ingevoerd, waarvoor een hogere prijs dan 1350 dol lar of 340 pond sterling moet worden betaald. Ook uit Italië en Tsjecho Slowakije zullen slechts kleine wagens wor den geïmporteerd, terwijl al leen uit Frankrijk om redenen van handelspolitieke aard 'n gering percentage luxe per sonenauto's moet worden be trokken. Ik wil er u echter op attent maken, aldus de minister, dat de in het pro gramma van 1946 genoemde limiet nog niet gesteld was, zodat mogelijk nog enkele luxe wagens, welke op grond van dit programma zyn aan gekocht, zullen worden inge voerd. ^Ten slotte vestigt de mi nister er de aandacht op dat het uiterlijk van verschillen de Amerikaanse auto's dik wijls een luxe karakter sug gereert. Uit de prijs van der gelijke auto's blijkt evenwel, dat deze geen luxe auto's zijn. Landarbeidersstakinc, in Groningen. De heer L. D. Louwes, voorzitter van de Stichting van de Landbouw, heeft te Groningen een toelichting ge geven op de landarbeiders staking aldaar. Ongeveer 2000 landarbeiders staken op in stigatie van de E.V.C. voor hoger loon. De heer Louwes meende, dat het nationale belang het regelmatig binnenhalen van de oogst in Groningen vor dert en hij deed een beroep op ieder, die een schop of hark kan hanteren om de helpende hand te bieden. Het gewestelijk arbeidsbu reau zette reeds een werving in. BONNEN VOOR MEAT AND VEGETABLES. Het centraal distributie kantoor deelt mede, dat men de destgds voor meat and vegetables aangewezen bon nen „E 03 Vlees", voor zo ver men daarop nog geen meat and vegetables heeft kunnen krijgen, vóór 3 Aug. a.s. bij een slager in moet le veren, desgewenst tegen ont vangstbewijs. Op deze bonnen zal men dan alsnog 1 lb. (ca. 450 gram) meat and vegeta bles of 4 oz (ca. 112 gram) blikvlees kunnen krijgen. Men dient genoegen te ne men met hetgeen, waarmede de slager op deze bonnen wordt bevoorraad. Het doen van een keuze zal dus niet mogelijk zijn. Marine-tentoonstelling geopend. De tentoonstelling „Zee macht" in de Haagse Dieren tuin is Zaterdag geopend. Prins Bernhard hield daarbij een kor te rede, waarin hij zijn bewon dering en waardering uitsprak voor de prestaties van het vlootpersoneel. De Prins wijdde bijzondere woorden van dank aan de koopvaardij. OFFICIERSOPLEIDING, Naar wij vernemen zal voor beroepsofficieren der Kon. Landmacht, die daartoe roeping gevoelen en aanleg bezitten, de gelegenheid wor den opengesteld tot het ver krijgen van een ingenieurs diploma aan de Technische Hogeschool. Het aantal offi cieren, dat hiervoor in aan merking kan komen, zal de minister van oorlog jaarlijks vaststellen. Bij de Tour de France werd verdiend I De renners in de Tour de France hebben niet voor niets gereden, dat de stukken er af vlogen. Het geld heeft de zwa re arbeid soms op groot se wyze verlicht. Voor de eerst aanko mende renners in iedere étappe werden de vol gende prijzen verstrekt: de winnaar f 900, 2de f 600, 3de f 420, 4de f 360, 5de f 240, 6de f 180, 7de f 150, 8e f 120, 9de 114, 10de f 108 eet. Verder wer den er per rit door de or ganisatoren nog 30 pry- zen van f 600 uitgeloofd. De winnaar van de Tour 1947 ontving f 30.000, no. 2 f 21.000, no. 3 f 12.000, no. f 9.000, no. 5 f 6.000 no. 6 f 4.800, 7 f 4.200, no. 8 f 3.600. no. 9 f 3.000, no. 10 f 2400, no. 11 f 1800, no. 12 f 1500, no. 13 f 1200, no. 14 f 900 en no. 15 f 900; de overige renners f 800 tot f 100. De ploegen die de beste prestaties leverden, ont vangen resp. f 30.000, f 15.000 en f 6.000. Daarnaast duizenden aan premies door fir manten en particulie ren uitgeloofd DE „ZEELAND"-ACTIE Zeeland wenst „de Zeeland" terug. Het Eerste Kamerlid de heer J. Hommes (A.-R.) heeft aan de minister van Verkeer en Waterstaat en kele vragen gesteld met be trekking tot de terugkeer van de Stoomvaart Mij. „Zee land" naar Zeeland. De heer Hommes vroeg of de minister kennis genomen had van de persberichten, dat de Stoom vaart Mij. „Zeeland", welke than3 een voorlopige dienst van Hoek van Holland naar Harwich uitoefent, het voor nemen heeft deze dienst tot een definitieve te maken en niet meer naar Viissingen terug te keren Voorts vroeg hij of het de minister bekend is, dat deze berichten in Zeeland in brede kring ernstige ongerustheid hebben gewekt, omdat hierbij grote belangen niet alleen voor Viissingen, doch ook voor de gehele provincie op het spel staan en bij over plaatsing van de Stoomvaart iiy. „Zeeland" naar Hoek van Holland (of Rotterdam) aan het Zeeuwse vreemdelingen verkeer, aan de uitvoer van groenten en fruit en ook aan de Zeeuwse oestercultuur een zware slag wordt toegebracht. Een slag, welke des te zwaarder zal worden gevoeld, omdat deze provincie door de oorlog reeds zo ernstig heeft geleden? De heer Hommes vroeg verder of de minister keimis genomen had van de verkla ring van B. en W. van Viis singen, dat de Vlissingse ha ven thans in een zodanige toestand verkeert, dat de schepen van de Stoomvaart Mtj. „Zeeland" by elk ty en by dag en nacht veilig en onder alle omstandigheden de haven kunnen binnen komen, terwijl aan de handelskade, met haar loodsen en spoor- weguanslulting, de technische voorwaarden aanwezig zyn, deze schepen ligplaatsen te geven en de nodige accommo datie aan te brengen? Tenslotte vroeg het Zeeuw se Kamerlid of de minister nog steeds op het standpunt staat, dat bij het nemen van een beslissing zeer zeker niet alleen economische argumen ten zullen tellen, maar dat ook andere overwegingen ge wicht in de schaal zullen leg gen. Als de minister deze vraag bevestigend mocht beant woorden, verzocht de heer Hommes hem te bevorderen, dat by het nemen van een beslissing met het gestelde in de vragen 2 en 3 ernstig rekening wordt gehouden, evenals met het dringend Zeeuwse verlangen, dat in Zeeland „de Zeeland" terug keert? BEVOLKING LEVERT REEDS WAPENS IN. De jongste berichten uit Ned. Indië vvyzen op toenemen van de tegen stand der Republikeinse troepen, ofschoon daarte genover ook Nederland se vorderingen staan. Blykhaar trachten de Republikeinen de tegen stand te intensiveren in een laatste poging tot verkrygen van internati onale bemiddeling in het conflict. De vice-presi- 'dent der RepubUek JVIoh. Hatta heeft in een rede te Siantar (Noord Su matra) zich in die zin uitgelaten. VERNIELINGEN. Een bericht uit Palembang meldt, dat Indoniërs, die er in slaafden binnen de Neder landse lines te komen, enkele olietanks op de terreinen van de Socony in brand staken en dat ook enkele branen woeden nabij de terreinen van de Koninklijke Petr. Mij. NIEUWE VORDERINGEN De havenplaats Tegal aan de Noordkust en Pelaboehan- ratoe aan de Zuidkust van Java werden door de Neder landers bezet. Over de bezetting van Te- gal meldt een marinecommu niqué, dat do marinetroepen door twee torpedojagers aan land werden gezet. De haven wijk werd zonder tegenstand bezet. HAVENS IN GEBRUIK. De havens Banjoewangi, Probolinggo en Cheribon zul len Maandag weer voor de normale handel worden,open gesteld. De Amphitrite baai en de Langsa baai op de Oostkust van Sumatra zijn tot verbo den gebied verklaard in ver band met 't binnensmokkelen van militaire goederen. REPUBLIKEINS NIEUWS. Officiële Nederlandse krin gen te Batavia noemen de berichten, dat de stad Medan door Republikeinen heroverd zou zijn „vermakelijk". Ook soortgelijke berichten over Semarang en Modjokerto werden gehc°' ontkend. Intussen melden Republi keinse legerberichten van Zondag, dat er bij Loemad- jang (Oost Java)gevechten plaats hebben en dat daar scherp door de Nederlandse troepen zou worden opgetre den. Ook wordt een gevecht gemeld by Walikoekoenkawl. Dan zou er strijd zijn bij Djapara (Midden Java) en Loemboeng. In de Zuidoostelijke sector van Midden Java zou met ar tillerievuur enig succes zijn behaald tegen Nederlandse pantsereenheden. Tenslotte zou er luchtactiviteit zijn bij Ke- doengdjati (tussen Semarang en Solo). VRIJGELATEN Een aantal leidende republi keinse figuren te Batavia zijn vrijgelaten onder wie dr. All Boediardjo, secretaris der In donesische delegatie. De vrij lating van de ministers Gani en Tamzil wordt verwacht. IN CHERIBON tEen Voor-Indisch functio naris te Cheribon verklaarde, dat de republikeinen totaal verrast werden toen 3000 man Nederlandse troepen uit Ban doeng de stad Cheribon plot seling- bezetten. Het gevecht duurde ander half uur en in een wanhopige verzetspoging sneuvelden 300 tot 400 republikeinen. Toen de stad rustig was geworden, roofden bedelaars de klederen van de gesneuvelden. MEDICAMENTEN De Nederlandse regering heeft toestemming verleend tot het vervoer van Rode Kruls-artikelen per vliegtuig naar het gebied van de repu bliek. KOLONEL ABDUL KADIR Kolonel Abdul Kadir, die hoofd van het civiele bestuur op West-Java is, noemde de vernielingen, die de republikei nen voornamelijk ten koste van de Chinese bevolking aan., richten: vandalisme. De daden zijn des te meer te betreuren, omdat zij geschieden op insti gatie van republikeinse offi cieren. Oficieel wordt gemeld, dat de bruggen naar Soebang door Japanners en Brits-Indiërs zijn vernield. PADANG Dr. Haim, die reeds vóór de Japanse bezetting burgemees ter van Padang was. is thans door het Nederlandse bestuur in die functie hersteld. HULP AAN GETROFFENEN De Nederlandse regering heeft ©en bedrag van een mil lioen gulden beschikbaar ge steld voor directe hulp aan de slachtoffers van de republi keinse vernielingen en plunde ringen. Het gaat hierbij ln hoofdzaak om Chinese slacht offers. ONDERHOUD MET DR. VAN MOOK De man van de Agence Fran ce Presse te Batavia had een gesprek met dr. van Mook, die verklaarde, dat men van het republikeinse leger iets anders had verwacht dan plunderingen en verwoestingen, die hoodza- kelijk de Chinese bevolkings groep treffen. Tachtig procent van de re publikeinse ambtenaren in de beztite gebieden werken thans met de Nederlanders samen en de bevolking begint uit el- gen bewoging reeds de wapens in te leveren. De operaties oP Java en Sumatra zullen bin nenkort beëindigd zijn. ENGELAND EN NED. INDIE Een woordvoerder van het Britse departement van bui tenlandse «aken heeft de Rus sische zinspelingen tegenge sproken, als zouden de Engel sen bet Nederlandse politione le optreden in Ned. Indië heb ben aangemoedigd. Een correspondent van de Sydney Sun te Canberra be weert, dat de Australische re gering in contact getreden zou zijn met de Nederlandse en de republikeinse regering voor be middeling. Uit Nanking wordt gemeld, dat ook de Chinese regering zich beraad over bemiddeling. EEN JAAR ZONDER GEMEENTERAAD. In de gemeente Arcen en Vel den doet zich het zonderlinge feit voor, dat een jaar na de gemeenteraadsverkiezing (26 Juli 1946) de nieuwe raad nog steeds niet in functie is. Bij de destijds gehouden verkiezingen werd er door een der partyen protest aangetekend tegen een beweerde onregelmatigheid. Men wacht echter nog steeds op de uitspraak. Alle herbouw plannen die de goedkeuring van de nieuwe raad behoeven, stagneren. LEGERBERICHT ARTILLERIE-ACTIE BIJ SEMARANG. AANTAL GESNEUVELDEN STEEG TOT 41. Zaterdagmorgen is het volgende officiële legerbe- bericht verstrekt (het is als legerbericht no. 10 genum merd). In West-Java bereik ten onze troepen de brug by Bylosari, halverwege de weg Cheribon-Tegal. Aan de Noordkust werd In- dramajoe bezet. Ten Zuidoos ten van Bandoeng werden Bandjaran en Soreang, bei de circa 15 km. van Ban doeng, bezet.* Uit Midden-Java (Sema rang, Salatiga) wordt ge meld, dat de bevolking in steeds stijgend getal terug keert naar de dessa's, waar uit de T.N.I. haar tevoren verdreven had. In Oost-Java werd Lawang bezet, terwijl over land de verbinding van Soerabaja met de Oosthoek tot stand is gebracht via de weg Pasoeroean-Probolinggo. Uit de sector Modjokerto wordt verhoogde Republi keinse activiteit gemeld. VERTRAGING. Sumatra: In Palembang heeft het opruimen van de versperringen enige vertra ging in 'onze bewegingen ge bracht. Weerstand van bete kenis ls nagenoeg nergens ondervonden met uitzondering van het gebied by de rivier de Kommering. Deze werd echter zonder moeite over wonnen. De genie herstelde binnen korten tijd een aan tal vernielde bruggen. De houding van de bevolking was overal bepaald vriendschap- Ink te noemen. Ter veiligstelling van de vrijgekomen gebiedsdelen worden zuiveringsacties voort gezet. Het legerbericht bevat ten slotte nog de mededeling, dat alle berichten uit Republi keinse bron, volgens welke door de T.N.I. hier en daar successen zijn behaald (Mod jokerto, Salatiga, Tjlmahi enz.), alle volledig onjuist zijn. Zondag is te Batavia het volgende communiqué uitge geven: West Java: Palabocbanra- toe aan de Wynkoopsbaai en de electrische centrale La- madjang bij Pengalengan werden bezet. Alle bruggen in de weg naar Palaboehan- ratoe warén onbeschadigd. Bij de bezetting van de centrale Lamadjang werd meer weer stand dan gewoonlijk onder vonden. De centrale was ogenschijnlijk in orde. De be zettingsdetachementen van Tjitjalenka en Madjalaja werden, nadat verkenningen waren uitgevoerd, in ver band met andere opdrachten teruggenomen. Er was geen tegenstand en wij leden geen verliezen. De verbinding tus sen Poerwakarta en Tjikalong Wetan werd tot stand ge bracht. TEGAL. Midden Java: In samen werking met landingsdivisies van de Koninklijke marine werd Tegal bezet. Republi keinse groepen voerden een aanval uit in het Oostelijk deel van het rond Semarang bezette gebied by Genoeksa- ri. De aanvallers bezigden Indonesische vrouwen als schild en werden met vcrlie= zen verdreven. Later werd in bedoeld gebied een zuive- ringsactie ingezet. Onze troe pen ondervonden daarbij hin der van Republikeins artille rievuur. Oost Java: Nederlandse troepen van Lawang hebben een tocht gemaakt naar het vijftien k.m. verder in de richting van Malang gelegen Singosari teneinde een groot aantal van Lawang door de T.N.I. afgevoerde en te Sin- fosari geïnterneerde Chinezen e bevryden. DE VERLIEZEN. De herhaalde berichten om trent het gebruik van Japan ners aan Nederlandse zijde zyn volledig uit de lucht ge grepen. De totale verliezen tot en met 26 Juli bedragen: 41 do* den, 75 gewonden en 8 ver misten. In deze cyfers zijn ook enkele nagekomen mel dingen verwerkt. 'lln Nederlandse honden! •il1^ v„ Maljngplng Nederlandse opjnarsrichtirig NoderL luchtacties tegen vliegvelden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1