PROVIHCIALE ZEEUWSCHE COURANT Nieuwe toekomst voor Ned. Indië Zuiveringsacties ingezet De zwerftocht van de Exodus Streekplannen voor Zeeland Vandaag Bevolking is opgelucht n u de terreur een einde neemt 190e Jaargang - No. 175 Uitgave van de firma Provinciale Zeeuwiche Courant. Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlisslngea. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 26 Juli 1947 ABONNEMENTSPRIJS! 25 cent per week f 3.20 per kwartaal i franco per post 3.45 per kwartaal. Dosse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver tentie 2.—. Bureaus gevestigd te Vlissirgen i Walstraat 5&-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg- Loodenscbe Kaai 79. telefoon 2077 es 2924: Goes Turf kade 15. telefoon 2475 i Oostburg Gratamastraat 3. telefoon 102: Terneuzeo Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. NA EEN WEEK. De Tweede Kamer heeft zich vastbesloten achter de rege ring geplaatst. Met 79 tegen 9 stemmen, met alleen de stem men van de communisten voor, is de door de heer de Groot ingediende motie van afkeu ring verworpen. Iets anders was nauwelijks te verwachten. De sit-down-staking in Am sterdam Is een grote misluk king geworden en het was voor het Nederlandse volk nauwelijks nodig, dat dr. Beel en minister Jonkmans in de Kamer nogmaals met nadruk uiteenzetten, dat men de actie in Indonesië met tegenzin on dernomen heeft terwijl niets vuriger werd begeerd, dan met een goedwillend republikeins regime thans eindelijk spijkers met koppen te slaan, om tot golitieke en economische op- ouw in plaats van afbraak te komen. Dit blijft ook het voor nemen van het Nederlandse volk. Overigens is het goed, dat met nadruk in deze Kamerzit ting tot uitdrukking is ge bracht, dat de republiek in de toekomst een gelijkberechtigde plaats zal kunnen innemen in een federatief Indonesië en dat er geen sprake zal kunnen zijn van een Javaanse overheersing der andere delen van de Archi pel. Met dat al staan we thans aan het einde van de eerste week der politionele actie in Indonesië en aan het begin van de tweede. Met belangstel ling wachten wij af, wat er in deze tweede week te gebeuren staat. Het moet allerminst uit gesloten worden geacht, dat de opmars der troepeneenheden wordt gestaakt en dat men zal trachten met de republiek tot een accoord te komen. Mocht dit gelukken, dan zou er een toe te juichen snel einde aan deze ons opgedwongen actie zijn gekomen. Het oordeel in het buiten land blijft gematigd. Naar aan leiding van onze opmerking in een vorig hoofdartikel, dat de reactie van het buitenland gunstig was voor Nederland heeft men ons gewezen op critische persstemmen. Is men echter vergeten, wat door ve len gevreesd werd, als Neder land in zou grijpen in Indone sië? Men verwachtte een grootscheepse anti-Nederland se perscampagne, men ver wachtte een massale boycot van het buitenland, men vrees de diplomatieke stappen. Van het een noch het ander behoeft melding te worden gemaakt, tal van bladen, de meerderheid zelfs, leggen begrip aan de dag voor onze positie, in de overi ge is de critiek, met uitzonde ring in die van de communis tische organen, zeer gematigd. De scherpste bladen demon streerden een opvallend gebrek aan feitenkennis. In dit verband dient thans evenwel gewezen te worden op het feit, dat met name in de Amerikaanse pers de laatste dagen artikelen voorkomen, waarin de verwerping door Ne derland van bemiddeling scherp becritiseerd wordt. Is men daar echter vergeten, dat Nederland bij de onderhandelingen een schier onuitputtelijk geduld te genover kwade trouw aan de dag heeft gelegd? Nederland kan de tweede week met gerustheid tegemoet gaan. Er zrjn geen zware of fers nodig geweest om aan te tonen, dat de republiek hol was. Als de berichten waar zijn, volgens welke de Neder landse troepen met gejuich worden ontvangen door de be volking, stemt dit tot vreugde. Dat van massaal verzet nog nergens sprake is geweest, be wijst reeds thans, dat de be volking inderdaad, zoals Ne derland steeds beweerde, rust, orde en veiligheid verlangt. Dit laatste dringt kennelijk ook tot het buitenland door. De B.B.C. bijvoorbeeld heeft Donderdagavond verklaard, dat de Nederlandse actie niet alleen politioneel, maar ook psychologisch een succes was en dat dit zijn uitwerking op de Indonesiërs niet miste. Sjahrir heeft van zijn reis naar Engeland afgezien en me degedeeld, dat zijn reis naar Amerika zeer onzeker is ge worden. Behoort ook dit tot het psychologisch effect? Twee kinderen terechtgesteld. Te Woodville in Mississippi zijn op 23 Juli twee negerjon gens, James Lewis, 15 jaar oud en Charles Trudell, 16 jaar oud, geëxecuteerd op de elec- trische stoel, omdat zij acht tien maanden geleden. toen zij 14 jaar oud waren, hun werk gever met een revolver hadden gedood. Alle pogingen om deze exe cutie te voorkomen, faalden. De kolen uit de Roer. Engeland heeft de Ameri kaanse uitnodiging tot deel neming aan een bespreking over de opvoering van de ko- lenproductie van het Roerge bied aangenomen. Frankrijk, dat zoals bekend sterk hier bij geïnteresseerd is, is niet uitgenodigd, doch zal op de hoogte worden gehouden. Het wereldgebeuren TRAGEDIE VAN JOODSE EMIGRANTEN. Frankrijk biedt onderdak. Zeven jaar lang hebben de Joden in Europa geen leven gehad. Zy bevonden zich in Duitse concentratiekampen, waar verreweg de meesten hunner een marteldood stier ven. De anderen aanschouwden nimmer het daglicht, zij wa ren ondergedoken, hokten in ellendige omstandigheden op zolderkamertjes en in kelders. En nu, twee jaar na de be vrijding, hunkeren nog steeds duizenden Joden er naar Eu ropa, het oord van hun el lende, te kunnen verlaten. Zij kunnen het niet. Pales tina is een heksenketel, waar Arabieren, Britten en Joden in een voortdurende guerilla gewikkeld zijn en waar overal langs de kust Britse schild wachten gereed staan om te voorkomen, dat er Joden Il legaal binnenkomen. Meer dan een week geleden stuurden de Britten een Columbiaans schip, de Exodus, terug met niet minder dan 4500 Joden aan boord. Zy hadden visa voor Palestina, afkomstig uit Columbiamaar deze zijn volgens de Columbianen ver valst. Het schip moest Pales tina verlaten en niemand wist waarheen. Columbia wil de Joden niet hebben is het 100 jaar ge leden, dat de neger staat Liberia tot een zelfstandige republiek werd verklaard; is het 15 jaar ge leden, dat de Vlaamse schrijver Cyriel C. E. Buysse te Assenede by Gent overleed; herdenkt Curagao zijn ontdekking door Alonza de Djeda (1499). Tragisch einde van een liefde. De 2S-jarige gewezen S. S'er G. K. uit Amersfoort, die na een jaar internering op vrtfe voeten was gesteld, heeft Donderdagavond omstreeks 7 uur de 19-jarige serveerster, mej. B. H. van der B., even eens uit Amersfoort, met wie hy verloofd was geweest, met een schot uit een cylinder-re volver van het leven beroofd. Mej. v. d. B. had hem her haaldelijk te kennen gegeven, dat zij de verhouding wilde beëindigen. K. bleef haar ech ter lastig vallen, zocht haar herhaaldelQk in haar dienst betrekking op, totdat tgdens een wandeling op de Dorre- steynseweg een twistgesprek ontstond, waarby K. dreigde met een revolver. Het meisje liep weg; het eerste schot ketste, doch bij het tweede schot drong de kogel in haar achterhoofd. Zy moet vrijwel onmiddellijk zyn overleden. K., die na zijn daad vlucht te, keerde later naar het slachtoffer terug en bleef daar volkomen overstuur zit ten. Hy werd door de inmid dels gealarmeerde politie ge arresteerd. Men denke zich eens even in wat het betekent: een schip met 4500 emigranten, bestemmingloos rondzwervend ovef de Middellandse Zee Gelukkig is er een oplossing in zicht. De Franse premier Rama- dier heeft zich bereid ver klaard om de grenzen van Frankrijk voor deze emigran ten open te stellen en hen toe te laten. Willen zij zich in Frankrijk vestigen, dan zul len ze daartoe toestemming krijgen, als zij tenminste werk kunnen vinden. Maar het is de vraag, of de Joden van dit aanbod gebruik willen ma ken. Zjj willen namelijk weg uit Europa, zij willen niet hier blijven. Zij schijnen voorne mens om een sit-downstaking aan boord van de Exodus te beginnenHet is een tra gedie. Waar moeten die men sen heen? Zeven jaar onder duiken of concentratiekamp hebben zy achter zich. En nu zwervenomdat Engeland het Joodse Nationaal Tehuis Palestina niet tot een tehuis kan maken. De toestand in Palestina spitst zich voortdurend toe. Alle pogingen, die Engeland tot dusver heeft aangewend om een oplossing voor de moeilijkheden te vinden, zyn vergeefs gebleken. Dezer dagen hebben Jood se ondergrondse strijders zelfs een Brits vrachtschip in de haven van Haifa tot zinken gebracht, een schip met eni ge honderden Joden aan boord, tot zinken gebracht om te voorkomen, dat dit schip weer weggestuurd zou kunnen wor den Terecht merkte Ramadier dezer dagen op, dat het hoog tijd wordt, dat er een defini tieve oplossing gezocht wordt voor het probleem der „ont heemden". Het gaat niet aan, terwijl er over de gehele we reld gebrek aan werkkrach ten is, oorlogsslachtoffers zon der toevluchtsoord te laten. KORTE PREDICATIE DE OGEN DES ZOTS Spreuken 17 t 24. Het oog, de spiegel van de ziel, is het meest expressieve deel van 't menseiyk lichaam. Het oog openbaart, meer dan iets anders, wat er in een mens omgaat. Indien iemand tot de geesteiyk gestoorden moet worden gerekend, komt dit mede tot uiting in zijn oog. Toch gaat het in Spreuken 17 niet om een van die onge lukkige», die in de samenle ving him plaats niet meer vin den. Het gaat hier om men sen die in deze wereld zelfs zeer voorspoedig kunnen zijn [1 32]. Van de ogen van deze zot zegt de Spreuken-dichter dat ze zijn in de einden der aarde. Ze dwalen her- en derwaarts. Ze zien niet wat dichtbij is. Ze kijken altyd in de verte. Alleen wat ver weg is schijnt hun belangrijk te zrjn. De ein den der aarde zyn ook zo wijd. Als de ogen daarin zijn krygen ze iets onrustigs, zo als het leven van hen die altijd dromen van de verre verten der aarde, iets onrus tigs heeft. De jongsté zoon uit de geljjkenis had zijn ogen in het einde der aarde en daar om trok hy weg, toen hem de mogelijkheid geboden werd, naar een vergelegen land. Zot is hy, die altijd begeert in andere landen te zijn en niet meer kan zien de schoon heid van eigen land. Zot is hij, die altijd „woelt om verande ring", denkende dat Het elders beter is; die altijd hunkert naar hetgeen hij zien en be leven zal. Zot is hjj, die niet meer genieten kan van de weldadige rust in eigen fami liekring. De betekenis van het woord „zot" is in het Spreukenboek nader aangegeven. Hij is zot, die de opperste Wijsheid haat [1 22]die niet zien wil dat gene waarmee God. vooral in zijn Zoon, heel dicht by hem wil komen. Onrustig blijft het leven, zoekende de einden der aarde, tot dat het rust vindt in het Woord van Hem, die „de wijs heid der wijzen doet vergaan." H. Donderdag is in Willem stad op Curagao een stand beeld van Simon Bolivar ont huld. Snoetje, de jonge VUssingse groot zeehond, wordt met geitenmelk gebracht. Dr van Mook: „Nederland zal zijn beloften waarmaken" De luitenant-gouverneur-generaal dr. H. J. van Mook heeft Vrydagmiddag een radiorede gehouden te Batavia, waarin hy zich richtte tot de volkeren van Nederland en Indonesië. Hoewel het nog geen vtff dagen geleden was, dat hy een soortgelyke toespraak hield, voelde hy zich gedwongen rekenschap to geven van hetgeen thans is ge beurd. Na er op gewezen te heb ben, dat sommigen de actie van het Nederlandse leger willen beoordelen als een daad van agressie en dat de waar heid altyd moeiiyk doorbreekt, herinnerde hy aan de offers, die de Nederlanders in Indië hebben gebracht by de strijd tegen Japan. Ondanks het offer van vrijwel alles, heeft men toch direct na de capitulatie van Japan zich gericht op de versteviging van de republiek om daardoor land en volk uit het verval op te richten. Het recht op zelfbeschikking werd erkend en in het Linggadjati- verdrag tot doel gesteld. In het eerste jaar na de ca pitulatie was het wantrouwen jegens de Nederlanders be grijpelijk, maar na Nov.-Dec. 1946 was daarvoor geen reden meer. Het Nederlandse volk maakt zyn beloften waar. De Republiek bleef echter een gesloten wereld. De pro paganda bleef Nederland en de Nederlanders afschilderen als de grote bedreiging. Tegen de gemaakte afspra ken in werden relaties met het buitenland aangeknoopt. De samenwerking werd afge wezen. De Republiek wilde zich naar buiten als geheel onafhankelijk voordoen, maar werd naar binnen steeds zwak ker. Zy werkte samen met Japanners, Duitsers, profiteurs en collaborateurs. Het rechtsherstel werd ver schoven en het idealisme van vele Indonesiërs ging teloor door de terreur van gewapen de groepen. De opgeroepen geesten van wantrouwen en vy andschap konden niet worden bezworen. INDONESISCHE TEGENZIN. Vele Indonesiërs keerden zich tegen Djocja's droom wereld, waarin men geen re kening hield met de werke lijkheid. In de door Nederlandse troepen bezette steden wekte het denkbeeld van uitlevering aan de Republiek steeds meer tegenzin onder de Indo nesische bevolking. Ook in de Republiek zagen steeds meer Indonesiërs in, dat de politiek van Djocja tot een misluk king voerde. De Nederlandse regering besloot tot actie, niet omdat men op een klein onderdeel geen overeenstemming kon bereiken, maar omdat de werkelyke samenwerking in haar geheel werd afgewezen. Dr. van Mook wees er daar na op, dat bij de huidige ac tie blykt, hoezeer het hier geen stryd van volk tegen volk geldt. Er is geen stem ming van vijandschap tegen over de Ned. troepen en de algemene reactie in de bezet te steken is er een van ver lichting. VERNIELING De geringe verliezen spre ken in dit verband boekdelen. Helaas is er een kapitaal vernietiging op grote schaal. De regering betreurt de brandstichtingen en vernielin gen, waaraan in het bijzonder de bezittingen van buitenlan ders en Chinezen prys worden gegeven. De regering zal alles doen om daaraan paal en perk te stellen en de slachtoffers te helpen. De gevolgde strijdwyze toont duidelijk aan hoezeer een gemeenschappelijk politie- orgaan voor de binnenlandse veiligheid nodig Is. Dr. van Mook spoorde aan tot medewerking aan het scheppen van orde en veilig* heid door de vorming van normale politieorganen. Het is de bedoeling niet langer to wachten dan nodig Is met de wederinvoering van een regel matig bestuur. Ook het her stel van de productie zal met kracht ter hand worden ge nomen, waartoe de Republi keinse organisatie onmachtig is gebleken. De denkbeelden voor een regeringsorganisatie in over- fgangstrjd zullen zo snel mo- elyk verwezenlijkt worden, pr. richtte zich daarby ook tot die Indonesiërs, die mede willen werken om 't zelfstan dig bestaan van Indon. te con-» solideren. Wij moeten Indone* sië gezamelijic tot een weer bare. ordeiyke en welvarende natie maken. Oproep tot gebed. De generale synode der Ned. Hervormde Kerk, heelt de kerken opgeroepen tot voorbede In de goddienstoe feningen op Zondag 27 Juli voor onzo overheid, voor ons volk, voor de Indonesische volkeren en voor degenen, dio onder ons eigen volk In bij zondere onrust en zorg verJ keren omtrent het lot van hen, die by de gebeurtenissen in Indonesië zo nauw betrokken zyn. 28 doden bij mijnramp. In een myn in Illinois zyn 28 mynwerkers omgekomen, na een ontploffing. Een myn- brand verhinderde hun red* ding. LEGERBERICHT 32 DOOD, 41 GEWOND, 7 VERMIST. Prov. Planologische Dienst bereidt ze voor. De wensen van West- Zeeuwsch-Vlaanderen. Behalve het vele onderzoe kingswerk op sociaal-econo misch terrein en de voorbe reiding van het streekplan Walcheren, waarover wy Woensdag reeds schreven, heeft de Provinciale Planolo gische Dienst voor Zeeland na de bevryding van Midden- Zeeland en Zeeuwsch Vlaan deren eveneens grote aan dacht besteed aan West Zeeuwsch Vlaanderen. De problemen van herbouw en herstel waren hier tengevolge van de verwoestingen door bombardementen en beschie tingen talrijk. Hoewel in te genstelling met Walcheren 't accent van deze problemen meer lag by de gemeenteiy- ke vraagstukken dan by de regionale belangen, waren de kwesties van streekbelang toch nog wel zo veelvuldig, dat zowel by de P.P.D. als in de streek zelf de behoefte aan een streekplan voor dit gebied sterk werd gevoeld. In een op 24 April 1945 gehouden vergadering met de burgemeesters van dit district werd dan ook grote aandrang uitgeoefend om tot voorbe reiding van een streekplan te komen. Dit werd o.m. gemo tiveerd door het verlangen de nieuw te graven ontwa teringskanalen in het water schap Het Vrrje van Sluis tevens geschikt te maken voor scheepvaartverkeer, ten einde industrievestiging te stimuleren. Andere argumen ten waren de wenselijkheid van een tijvryhaven van Breskens, betere wegverbin dingen, inpoldering van de Braakman en de ontwikkeling van de recreatiemogelijkhe den in het gebied tussen Breskens en Retranchement. In de eerste plaats is een diepgaand onderzoek inge steld naar de mogelykheld van een scheepvaartkanaal in West Z. Vlaanderen. Dit plan is niet verder uitge werkt, daar de conclusie af wijzend was. Tal van bespre kingen werden voorts ge voerd met wederopbouwin- stanties en gemeentebesturen. Door de vele werkzaamheden voor Walcheren was het tem po van het streekplanwerk voor West Zeeuwsch Vlaan deren gering. PARTIEEL PLAN VOOR KOP VAN SCHOUWEN. Een derde gebied, waar ac tiviteit voor het tot stand brengen van een streekplan wenselyk bleek, was 't Wes telijk gedeelte van Schou wen, gevormd door de ge meenten Renesse, Haamstede en Burgh en een aansluitend gedeelte van Noordwelle. Dit febied omvat het gehele uin- en strandgebied van 't eiland. De herbouw van ver woeste villa's en landhuizen by Westenschouwen bracht vooral problemen met zich, die een nadere bestudering van de ruimtelijke ordening hier gewenst maakten. Een voorstel van de stede- bouwkundige adviseur van 't College van Regeringscom missarissen voor de Weder opbouw om de uitbreidings plannen voor Renesse, Haam stede en Burgh door één ste- debouwkundige te laten ont werpen, een adviescommissie uit plaatselyke deskundigen te benoemen en de centrale dienst voor Bouw- en Wo ningtoezicht voor Schouwen en Duiveland als uitvoerend bureau aan te wijzen, werd door de P. P. D. onjuist ge acht. Een dergelyke nieuwe organisatie zou in feite neer komen op een afzonderlijke streekplan dienst. Daar het tot stand brengen van uit breidingsplannen voor de be trokken gemeenten echter zeer urgent was, is tenslotte overeengekomen, dat alle drie gemeenten een opdracht hier toe zouden verstrekken aan de Amsterdamse architect, ir. Komter. Te zelfder tijd zou door het bureau van de P. P. D. een begin worden gemaakt met een streekplan voor dit recreatiegebied. Hier mede gingen alle betrokke nen accoord. BESCHERMING WATER WINGEBIEDEN. Door de vaste commissie van de Ryksdienst voor het Nationale Plan werd aan de Commissaris der Koningin gevraagd of Zeeland er de voorkeur aan gaf, om ter bescherming van de water wingebieden een zg. facet streekplan vast te stellen dan wel of de provincie de re geling van deze materie aan een nationaal plan ter be scherming van de waterwin gebieden zou willen overlaten. Het bureau der P. P. D. ad viseerde dienaangaande, de regeling voor de gebieden bij Oranjezon en Dishoek op te nemen in het streekplan Wal cheren en voor de winplaats te Haamstede in het parti eel plan voor de Kop van Schouwen, waaraan reeds oriënterende werkzaamheden jn verricht. Voor het over- blyvende vierde waterwinge bied, dat by St. Jansteen en Clinge, zou een facetplan ontworpen kunnen worden. Te Herford (West Dl.) ia een brandbom ontdekt in het Britse hoofdkwartier. DE VERNIELINGEN, In West-Ja va werden Poer- wakarta, 18 kilometer ten Zui den van Tjikampek, Pama- noekan, Madjalaja, Tjitjalen ka, Pasarboengoer en Pe- gandanbaroe bereikt en be zet. De ondernemingen Tjipetir en Parakan Salak in het ge bied van Soekaboemi werden bereikt. Op deze ondernemin gen had brandstichting plaats gehad. De tunnel bij Sak- saat, in de spoorlijn Ban doeng—Poerwakarta, is in on beschadigde toestand aange troffen en bezet. Tjikalong-Wetan, gelegen beoosten de lijn Tjimahi- Poerwakarta, werd bezet In de buurt van de reeds ge noemde plaatsen Tjitjalenka en Madjalaja is door de repu blikeinse gewapende troepen veel vernield en verbrand. Luchtverkenning wees uit, dat het bekende radiostation Malabar in brand staat. Midden-Java: Zuiverings acties hadden plaats in de omgeving van Banjoebiroe. Oost-Java: Pasoeroean werd bij verrassing bezet. In de om geving van Probolinggo wer den zuiveringsacties uitge voerd, waarbij arrestaties werden verricht. Djatiroto werd bezet, waarbij de aldaar gelegen suikerfabriek in on beschadigde toestand werd aangetroffen. Tijdens de zuiveringsacties in de Oosthoek by Pranja- kan werd een Duitser gevan gen genomen. De verbinding tussen Loemadjong en Djem- ber werd tot stand gebracht. In de stad Modjokerto had den gedurende de nacht van 23 op 24 Juli infiltraties plaats. De daartegen genomen maatregelen hadden een vol ledig succes. Sumatra: Bij Medan onder namen gewapende republi keinse groepen in de nacht van 22 op 23 Juli aanvallen Chaplin in Hitiers auto Ter gelegenheid van de Nederlandse première van Charley Chaplin's befaamde film „Dicta tor", die van 1 Augustus a.s. in theater Tuschins- ki te Amsterdam zal worden vertoond, zal Charley Chaplin op 28 en 31 Juli een tocht door de hoofdstad maken in de auto, die Adolf Hitler in zijn glorietyd voor zyn tochten door het grootduitse rijk gebruik- op het pas door Nederlandse troepen bezette Bindjai, ter wijl ten Oosten van Medan op enkele Nederlandse posten en patrouilles werd gescho ten. Ook in het nieuw bezette gebied rond Medan vinden zuiveringsacties plaats. De treinverbinding tussen Medan en Arnhemia werd hersteld. Rond Padang werden even eens de zuiveringsacties voort gezet, zonder dat weerstand van betekenis werd onder vonden. Aanzienlijke hoeveelheden wapens werden in beslag ge nomen. Aan republikeinse zijde be droegen de verliezen hier enkele doden. Uit Palembang wordt be richt, dat Baroeradja, 150 km. ten Zuidwesten van de stad, werd bezet. De houding van de bevol king tegenover de Nederland se troepen laat nauwelijks iets te wensen over. Men toont zich hier en daar weliswaar wat onzeker, doch elders, bij voorbeeld in Cheribon en in verschillende plaatsen in de Preanger en in Oost-Java, werden de troepen met enthousiasme ontvangen. De bevolking uit de omstreken van het vliegveld Kalidjati liep toe om hulp te verlenen by het noodzakelijk herstel. Hierdoor was dit vliegveld Donderdag reeds voor gebruik geschikt. Opgemerkt kan wor den, dat bij de bevolking al- lerwege begrip blijkt te be staan omtrent de taak van de Nederlandse troepen. Van tegenstand van enig ge wicht is, uit militair oogpunt bezien, nauwelijks sprake. De verliezen aan onze zyde sedert het begin van de ac ties bedragen 32 doden, 41 gewonden en 7 vermisten. Minimumprijzen voor tuinbouwproducten. In het kader van de Ne derlands-Belgische Douane overeenkomst zal op 28 en 29 Juli te Luxemburg een bij eenkomst van landbouwdes kundigen plaats hebben voor het vaststellen van de mini mumprijzen voor de tuin bouwproducten. Feest van jenever en kaas. Donderdag op de Neder landse ambassade te Londen ©en „Feest van jenever en kaas" gevierd ter gelegenheid van de eerste Nederlandse uit voer van dergelyke producten naar Engeland onder de Ne derlands-Britse overeenkomst.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1