PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Wordt Djocja handelbaar? Generaal Clay Vlissingse zeehond als huisdier Fietsbanden voor iedereen Zeeland wenst „de Zeeland" terug stelt de Fransen gerust Vernielingen duren nog voori Oproep tot verzet 190e Jaargang - No. 169 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon' en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 19 Juli 1947 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week3.20 per kwartaalfranco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per odvcr» tentle 2.—. Bureau» gevestigd te Vllsslngen t Wal straat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) r Middelburg i Londensche Kaal 29. telefoon 2077 en .2924Goes t Turfkade 15. telefoon 2475; Oostburg i Gratamastraat 3. telefoon 102; Terneusen Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. VLISSINGSE GEMEENTERAAD NEEMT INITIATIEF. Vertrek naar Rotterdam: Onherstelbare schade. In de vergadering van de gemeenteraad van Vlisslngen is gistermiddag de vraag besproken, of terugkeer van de Stoomvaart Mij. „Zeeland" naar de havenstad aan de Schel de nog wel ooit werkelijkheid zal worden. Hartstochtelijk werd er gepleit voor datgene, wat men niet anders dan als een Zeeuws belang van de eerste grootte kan zien en van één ding mag ieder, die kennis neemt van de motie, die tenslotte door de raad werd aangenomen, ziqji verzekerd houden: Wat Vlissingen wenst, wenst Walcheren, wenst Zeeland Zeeland wenst de „Zeeland" terug. Het is geen onredelijk ver langen. Wij willen hier niet het argument aanvoeren, dat Walcheren tijdens de oorlog zo zwaar heeft geleden en dat Vlissingen als gevolg van zijn omvangrijke oorlogsschade de conjunctuur, die voor industri ële opleving thans gunstiger is dan ooit, niet uit kan bui ten en dat er dus geholpen moet worden. Deze gevoelsargumenten wegen. Natuurlijk. Maar deze litanie is al zo lang ge zongen. En waar is de bate Nog is zelfs de vergoeding der schade niet geregeld. Neen, Vlissingen, Walchert Zeeland kunnen met een ander argument ter tafel komen. Met meer dan één zelfs. Het verlangen, dat de „Zee land" terug zal keren naar Vlissingen wortelt in een een voudig rechtvaardigheidsge voel. Vlissingen was een marine- stad. Vlissingen had zijn scheepvaartverbinding met En- feland. Vlissingen dankte aan eide zijn D-trein-verbinding met andere delen des lands. Vlissingen genoot door deze drie voordelen internationale bekendheid.. Vlissingens, neen, Zeelands grootste industrie dreef voor een niet onbelang rijk gedeelte op marine en stoomvaartlijn. De oorlog is voorbij. De marine is verdwenen. De „Zeeland" is weg. De Konink lijke Maatschappij „De Schel de" zal in de toekomst het werk, dat marine en scheep vaartlijn meebrachten, niet kunnen missen. Vlissingen telde honderden bewoners, die leefden van marine en zee- lijn! Als dit alles niet terug komt, als de marine elders gevestigd blijft en de „Zeeland" van de Hoek blijft varen, be tekent dit, dat aan Vlissin- fen, aan Walcheren en aan eeland onherstelbare schade wordt toegebracht. Waaraan heeft Zeeland dat verdiend? Rechtvaardig zou het zijn, als niet alleen de marine, maar ook de „Zeeland" terug keerde. *99 Er is vroeger ook wel spra ke geweest van vertrek van de „Zeeland". Vlissingen is niet de gunstigste plaats. We weten het. En het is jammer, dat terwijl de directie van de „Zeeland" altijd vastbesloten is geweest, de Engeland-lijn van Vlissingen uit te exploi teren, de tegenwoordige di rectie voor terugkeer naar het oude home niets voelt. Het moge waar zijn, dat elders meer passagiers van de schepen der „Zeeland" ge bruik zullen maken, dat het vrachtvervoer er groter zal zgn, dat het belang der aan deelhouders slechts gebaat kan zijn met een verhuizing. Maar mag dit alles een reden zijn om een provincie, waar de laatste jaren een verblijdende geestelijke acti viteit heerst, waar men niet bij de pakken neer zit, doch het oog op de toekomst houdt gevestigd en bereid is om alle krachten in te zetten om te voorkomen, dat Zeeland nood lijdend wordt en een blok aan het been der andere tien pro vincies, mag dit alles een re den zijn om zulk een pro vincie een nieuwe slag toe te brengen Het zou een reden zijn, als gemeente en provincie en re gering weigerden om de „Zee land" tegemoet te treden. Als Vlissingen verklaard had: We kunnen niets voor Guus Weitzel mag weer omroepen. De revisie-commissie voor de omroepzuivering heeft de voor malige omroeper van de AVRO Guus Weitzel, volkomen gere habiliteerd. Hierdoor is de uit spraak van de omroepzuive- ringscommissie van Oct. 1945, waarbij hij voor de duur van drie jaren als omroeper werd geschorst, komen te vervallen. Guus Weitzel, die op het ogen blik de leiding heeft van de programma-administratie van de wereldomroep, zal te zijner tijd zijn vroegere functie weer aanvaarden. de „Zeeland" doen en we willen niets doen! als de provincie, ontmoedigd door de zware oorlogsslagen de han den zwijgend in de schoot had gelegd, als de regering zich had afgewend van Zeeland en ter wille van de scheep vaartlijn op Engeland niets had willen doen, ja, dan zou de „Zeeland" reden hebben om zonder meer heen te gaan. De „Zeeland" heeft echter Vlissingen en de provincie niet gepolst. Zij heeft dat gene achterwege gelaten, waarmede men had moeten beginnen. En daarom is het gelukkig, dat het Rijk, de regering, uit eindelijk het woord heeft en de beslissing zal moeten ne men. Toen in December 1946 het eventuële vertrek van de „Zeeland" uit Vlissingen in ons parlement ter sprake kwam, heeft het Zeeuwse Ka merlid, mr. W. F. E. baron van der Feltz, de belangen van Zeeland warm bepleit. Van de zijde der regering is toen verklaard, dat bij het nemen der beslissing zeer zeker niet alleen economi sche argumenten zouden tel len, maar ook andere gewicht in de schaal zouden leggen. Deze situatie is sedertdien niet gewijzigd. Provincie en gemeente Vlis singen worden zelfs in staat festeld hun opvatting ken- aar te maken. Er is dus nog een kans voor Zeeland. Een kans, dat de vurige wens van duizen den in vervulling zal gaan. Dat de „Zeeland" terugkeert, niet met een vrachtbootje, of een toeristenlijntje-als-er-vol- doende-belangstelling-voor-is, maar met de complete dag dienst, die voor Zeelands wel vaart onmisbaar is. Laat ons hopen, dat nu Vlissingens gemeenteraad een initiatief heeft genomen, dat iedere Zeeuw met dankbaar heid begroet, ook overig Zee land zijn stem zal verheffen. Dat tientallen organisaties zich achter de gistermiddag aangenomen motie zullen scharen. Dit kan een machtig mid del zijn om regering en par lement te overtuigen van Zee lands goede recht en van zijn vurig terugverlangen van wat het eenmaal zijn bezit mocht noemen. Zeeland wenst de „Zeeland" terug. Blijvend verlies zou onher stelbare schade betekenen! Buitenlands overzicht Duitsland dient opgenomen in de Europese economie. Geen dollarlening. De afgelopen dagen is de naam van generaal Lucius Clay, de militaire bevelhebber in de Amerikaanse zóne van Duitsland, nog al eens vermeld geworden in de wereldpers. Begin deze week kreeg hij nieuwe instructies uit Wash ington, „om zodanige maat regelen te nemen, dat Duits land een maximum bjjdrage kan leveren aan de Europese economie" en sindsdien heeft generaal Clay vrijwel dagelijks persconferenties belegd om geruchten over de omvang dezer instructies tegen te spreken en een mogelijke on gunstige indruk af te zwak ken. Want vooral in Frank rijk is de indruk zeer on gunstig geweest en heeft men zich in regeringskrin gen ongerust gemaakt over de bedoelingen van de Ameri kaanse regering. Zodra met al te veel nadruk wordt ge sproken over industrieel her stel van Duitsland, komen de Fransen automatisch in het geweer. Herstel, goed, maar binnen zeer redelijke perken, onder streng toezicht en eerst nadat de andere Europese staten voorrang hebben ge had. Het is als in 1914, de Franse politiek is er in de eerste plaats op gericht, Duitsland zwak te houden, on machtig en verdeeld, opdat ten koste van alles, verhoed wordt, dat een sterk ge ïndustrialiseerd Duitsland een nieuwe bedreiging kan vor men voor de verzwakte Fran se Republiek. Daarom blijft men wantrouwend tegenover pogingen van de Angelsak sen, om de verslagen erf vijand weer op de been te brengen. En dat wantrouwen wordt gevoed door zekere stromingen in Amerika, die Duitsland maar al te graag opgenomen wensen te zien als vrijwilliger in het „democratische" front tegen de Sowjet-Unie. Men is nog niet vergeten hoe na de vorige oorlog de Duitse in dustrie werd opgebouwd met steun van Amerikaans kapi taal en dank zij een nauwe belangengemeenschap tussen de grote Amerikaanse en de Duitse trusts. En de vrees bestaat, dat het weer die kant op zal gaan. Generaal Clay nu heeft op zijn laatste persconferentie ten stelligste de berichten, dat 'n Amerikaanse lening van drie honderd millioen dollar op handen zou zijn, tegengespro ken. Evenzeer ontkende hij, dat zijn nieuwe instructies een politiek van „vereniging tegen de Russen" betekenden. De Willy Forst filmpro ductie zal de opera van Mo zart „Die Hochzeit des Figa ro's gaan verfilnïen. Mede werking verlenen prominente zangers van de staatsopera en het Philharmonisch Orkest. Regisseur is Hans Wolff. De toestemming tot het doen herleven van de Duitse industrie, stelde hij de Fran sen gerust, had alleen ten doel Europa als geheel ervan te doen profiteren, bin nen het kader van een even tueel plan Marshall. Het be richt over terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Duitsland noemde hij „zeer vaag." Het leger was niet van plan terug te trekken, doch zou de omvang van de •bezettingstroepen blijven wij zigen naar gelang van de omstandigheden in de zóne. Het doel van de Ver. Sta ten is van Duitsland een land te maken, dat in eigen on derhoud kan voorzien, bezield met vredelievende bedoelin gen, opgenomen in de Euro pese economie. Een verheven doel ongetwijfeld, mits reke ning wordt gehouden met gerechtvaardigde Franse ver langens. KORTE PRED1CATIE IK NOEM U NIET MEER SLAVENMAAR U HEB IK VRIENDEN GENOEMD. Joh. 15 15 a. c. Wanneer deze woorden ons onbekend waren, zouden we in dit verband van „vriendschap" niet durven spreken. Jezus Christus, als Gods Zoon, is immers de Heilige, de Eeuwi ge, de Machtige. En wij, men sen, zijn zondig, nietig, zwak. Bij zo'n verhouding (zouden we zeggen) past beter het beeld van Heer en slaaf. En het is goed, dat wij van onze kant ons blijven voelen als Zijn slaven. Maar Hij van zijn kant ziet ons niet als slaven. Hij heeft ons zijn vrienden ge noemd. Het is een groot voorrecht, Hem te kennen, Hem te vol gen, Hem te dienen. Maar door Hem „vrienden" genoemd te worden, dat is iets zó groots, dat we het niet kunnen vat ten. Met Paulus zeggen we: „De liefde van Christus gaat de kennis te boven". Even te voren had Jezus ge sproken: „Niemand heeft gro tere liefde, dan dat Hij zijn leven inzet voor zijn vrienden". Jezus Christus deed dit voor ons. We denken aan het kruis. Daar heeft Hij het voor ons in orde gemaakt. En daarmee is er verandering gekomen voor heel ons leven, vanaf de wieg tot over het graf. Het spreekt vanzelf, dat wij de verhouding van vriendschap niet kunnen doen ontstaan. Het gaat van Christus uit. Aan onze kant moet er enkel zijn: geloof. Geloof dan in de zin van levend contact met Hem. En al is ons geloof lang niet wat het wezen moet, wan neer er een band is tussen Hem en ons (zij het ook nóg zo zwak) dan noemt Hij ons zijn vrienden. En Hij vergist zich daarin niet! Ds. M. G. WESTERHOF. Nieuwerkerk in Duiveland. Nieuw schip voor de Mij. „Nederland". Tijdens een in het Scheep vaarthuis te Amsterdam ge houden persconferentie is door door de Stoomvaartmij. Neder land medegedeeld, dat door haar thans een nieuw passa giersschip van pl.m. 25.000 ton (de „Oranje" meet 20.000, de „Willem Ruys" 21.000 ton) is ontworpen. Het schip zal plaats bieden aan 800 passa giers. In verband met het feit, dat eerste klasse passagiers veelal van de K.L.M. gebruik zullen willen maken, zal er waarschijnlijk geen eerste klasse op het nieuwe schip zijn. Deze nieuwbouw is mede no dig in verband met het grote aantal aanvragen om passage naar Indonesië. Op het ogen blik staan reeds 4000 passa giers geboekt. Te Montreux is de Euro pese conferentie voor morele bewapening- geopend. Zeshon derd deelnemers uit 20 landen nemen aan de conferentie deel. In de maand April van dit jaar werden in België 6.126 jongens en 6.024 meisjes ge boren. Van deze geboorten wa ren er 379 onwettig. De vernielingen en gevech ten in Ned. Indië houden aan. Bij Bandoeng is een Chinese textielfabriek, die 200 meter van de stadsgrens ligt, en die pas herbouwd was, op geblazen. Bij Tjileber is een houten brug, welke door de Neder landse genie was gebouwd, door extremisten in brand gestoken. Bij Palembang, waar de laatste maanden alles rustig is geeweest, hadden botsin gen plaats tussen Nederland se troepen en inheemse strijdkrachten. Er werden aan Nederlandse zijde enige verliezen geleden. EEN OPROEP. De Indonesische Centrale van Vakverenigingen (Sobai) heeft heden een oproep ge- richtrlcht aan alle arbeiders over de gehele wereld om de Nederlanders in alle havens en op alle vliegvelden te boy cotten in geval zij de Indo nesische republiek gewapend zouden aanvallen. De Sobsi ver klaart hierin met nadruk, dat „het bestaan der repu bliek meer dan ooit bedreigd wordt" door de Nederlanders, „die voortgaan met het zen den van troepen." CHAOTISCHE ONT WIKKELING. De „Nieuwsgier" te Bata via schrijft Vrijdag over de situatie: „Zelfs de grootste optimist kan- niet meer hopen, dat als nog een weg gevonden zou kunnen worden om de partgen tot elkaar te bren gen. Na de chaotische ont wikkelingen in de nacht van Woensdag op Donderdag en in de vroege ochtenduren van Donderdag, is nog een laat ste poging gedaan om de si tuatie te redden. Tamzil had een onderhoud met dr. van Mook en vertrok daarna naar Djogja om het republikeinse antwoord te halen. Dit ant woord is in alle opzichten onbevredigend, niet slechts op het principiële punt, dat van de bijzondere politie voor de bescherming van de bin nenlandse veiligheid, maar ook op het punt van onmid dellijke maatregelen inzake de militaire situatie. Er blijkt geen basis voor overleg meer te bestaan sedert Sjarifoed- din naar Djogja vertrok met naar zijn uitgesproken me ning „Redelijke voorstellen van de Nederlanders". Hij is in Djogja blijkbaar gezwicht voor de druk der militaire leiders, lieden, die onverzoen lijk zijn en er belang bg hebben, dat de tegenwoordi ge toestand gehandhaafd blijft. De machten te Djogja hebben niet slechts Sjahrir om hals gebracht, zij hebben thans ook de politiek van Sjahrir, die het richtsnoer van het nieuwe kabinet zou zijn, grondig getorpedeerd. „Snoetje" wordt met geitenmelk groot gebracht Na dagelijks zwembad weer terug naar „huis". Drie weken geleden vonden jongens in de mond van de Vlissingse Spuiboezem, die bij laag water droog of bijna droog valt, een zeehondenbaby. Een •klein onooglijk diertje, nau welijks in staat om zich te be wegen. Ze brachten het dier naar het politiebureau en daar wist eigenlijk niemand, wat men er mee moest aanvangen. Men zette de baby zo af en toe eens in een teiltje water, maar aan eten geven dacht nie mand. Dit kwam een Vlissingse dierenvriendin, mevr. J. Sis- singh, ter ore en zij haastte zich om de zeehond onder haar hoede te nemen. En daarmede stond zij voor een lastig probleem Want wat eet een jonge zee hond? Zij won de raad in van en kele dierenartsen ,en van dr. A. F. Portielje uit Amster dam, en experimenteerde ver volgens met gecondenseerde melk en geklutste eieren. DIARRHEE... Het resultaat was afschu welijk: de zeehondenbaby, die toen een week oud was het geen geconstateerd kon wor den aan het feit, dat het dier de navelstreng nog niet ver loren had kreeg plotseling een hevige darmcatarrh Zeehondenbabies kunnen te zware voeding evenmin ver dragen als menselijke borelin gen en het was dus duidelijk, dat er een ander voedingspro- cedé gevonden moest worden. Twee dagen lag de baby „voor lijk...." Men heeft het toen gepro beerd met verdunde koemelk, die met een slang in de keel van de jonge zeehond werd gegoten en het lukte zowaar De zeehond begon te groeien Verloor zijn navelstreng. En „Snoetje" baadde zich met welbehagen in een badkuip, die ijlings in de tuin was in gegraven. Toen kwam de verzorgster voor een ander probleem te staan. Waar moest zij de hoe veelheden koemelk vandaan halen, die de zeehond allengs begon te verzwelgen? Ook deze moeilijkheid werd echter opgelost, want in Mid delburg bevonden zich bij de heer H. melkgevende geiten en deze sikkendraagsters zul len wel nimmer gedroomd hebben, dat haar kostelijke zuivelproduct nog een zou die nen voor het opfokken van een zeehond De zeehond vindt echter gei tenmelk even smakelijk als koemelk en groeit om zo te zeggen als kool. Op het ogenblik is de baby drie weken oud en reeds da nig in omvang en kracht toe genomen. Wat di". Portielje voorspelde, nl. dat als men er tijd en moeite voor over heeft, het af en toe wel eens wil lukken een zeehond groot te krijgen, blijkt bewaarheid te worden. Het aardige is, dat de baby zich vólkomen gewend heeft aan zijn verzorgster. Iedere dag gaat het dier mee naar het strand en duikt daar met mevr. Sissingh of haar doch ter Jetty weg in de golven. Het zwemt onder haar door en over haar heen, het spar telt en ploetert, maar het ver liest zijn verzorgster geen se conde uit het oog, verwijdert zich geen meter uit haar na bijheid en als de zwemster het water verlaat, waggelt, ook de jonge zeehond het strand weer op en haast zich zoveel mo gelijk om haar té volgen. NAAR ARTIS. Wat is de toekomst van deze zeehond? Het dier groeit en zal spoe dig vis kunnen eten. Dan wordt het lastig om het in huis te verzorgen. Ook dan echter zal het dier niet aan zijn lot worden over gelaten. In Artis is al een plaatsje besproken en als de hoeveel heden vis niet meer om aan te dragen zijn, zal dr. Portielje zich over deze Vlissingse cu riositeit ontfermen en haar voegen by de kleine zeehon denkudde, in welker bezit Ar tis zich reeds verheugen mag. Maar gedurende de eerstko mende weken blijft Vlissingen onder zijn bewoners nog een zeehond tellen Er is een eind aan elke mo gelijkheid, waarin geduld, tact en redelijkheid aan ene zgde een probleem kan op lossen." NIEUWE POGINGEN. De ministers Gani en Tam zil, evenals enige anderen te Batavia, die verontrust zijn door de eventuele consequen ties van die weigering der re publikeinse regering om de Nederlandse voorstellen te aanvaarden, hebben besloten een telegram naar de regering in Djokjakarta te sturen, waarin wordt aangedrongen, op het terugtrekken van de troepen achter de demarcatie lijn en op het beëindigen van iedere vijandige of „onvrien delijke" handeling tegenover de Nederlanders. In het telegram wordt erop gewezen, dat dit de enige ma nier is voor de republikeinse regering om in ruil van de Nederlanders hervatting der onderhandelingen te ver krijgen. Gani en Tamzil hebben Vrij dagmorgen nog vergaderd met de consuls-generaal van Chi na, Groot-Brittannië en Frank rijk. Naar nader gemeld wordt, nam ook de consul-generaal van Australië aan de bespre king deel. De consuls drongen er op aan, dat de republikei nen de Nederlandse voorstel len zouden aanvaarden. De aanwezige republikeinse auto riteiten verklaarden zich daar toe bereid. Zij zonden het bo ven weergegeven telegram naar Djocja. STAKING DER VIJANDELIJKHEDEN Sjarifoeddin heeft Vrijdag in een radiore.de verklaard, dat, de republiek onmiddellijk het bevei /.al uitvaardigen tot staking der vijandelijkheden tot het staken van iedere „on vriendelijke" handeling' en tot het terugtrekken van de Indo nesisch troepen van de de marcatielijnen, mits de Neder landers zonder uitstel alle mo gelijke stappen zuilen onderne men om het vertrouwen te herstellen binnen het republi keinse gebied (di© Engelse tekst heeft: „to restore con fidence in. republican territo ry". hetgeen niet geheel dui delijk is). Deze stappen zou den moeten inhouden de ver klaring, dat „de phase der ul timata" voorbij is en dat do Nederlanders van nu af aan zullen trachten de gemeen schappelijke belangen door vriensehappelijke samenwer king te behartigen. Doodstraf voor S.D.'er. Het Amsterdamse Bijz. Ge rechtshof heeft de Amsterdam mer Muusse, die tijdens de be zetting werkzaam was bij de S.D. in de Euterpestraat, ter dood veroordeeld. De man heeft ook aan ver schillende executies deelgeno men. De nieuwe regeling. Tot dusverre kwamen alleen personen, die aan bepaalde strenge normen voldedeu. voor fietsbanden in aanmerking. Nu in de meest .dringende behoef te is voorzien en de kwaliteit der in 't laatste jaar vervaar digde banden aanzienlijk is verbeterd en daarmede de le vensduur verlengd, wordt het mogelijk geleidelijk ook ande re fictsbezitters van banden te voorzien. Daartoe is een regeling ont worpen. welke hieronder in het kort uiteengezet wordt. De fietsbezitters worden verdeeld in twee groepen: a. Degenen, die sedert de bevrijding reeds bonnen voor banden ontvingen. Aan deze personen worden thans bewg- zen van inschrijving verstrekt, waaraan zich twee bonnen voor buitenbanden en twee bonnen voor binnenbanden be vinden, welke afzonderlijk genummerd zijn. Periodiek wordt een dezer bonnen gel dig verklaard, zodat versleten banden kunnen worden ver vangen. b. Degenen, die sedert de be vrijding nog nimmer bonnen voor banden ontvingen. Aan deze personen worden uitge reikt een bon voor twee bui tenbanden en een bon voor twee binnenbanden. Ook deze bonnen zijn genummerd en worden door middel van een loterijsysteem geleidelijk gel dig verklaard. Om in het bezit te komen van de voor beide groepen be stemde bonnen, moet een aan vraagformulier worden inge vuld. waarbij o.a. verklaard wordt, dat men een fiets be zit. CHR. NAT. VAKVERBOND. Het bestuur van het Chr. Nat. Vakverbond heeft als op volger van de heer A. Stapel kamp tot voorzitter benoemd, de heer M. Ruppert. die deze benoeming heeft aanvaard. Onjuiste beantwoording is strafbaar. Er zal dan ook een controle aan huis worden ge houden. Indien daarbij blijkt, dat men in overtreding is. zal proces-verbaal moeten worden opgemaakt. Strijd op Joods immigrantenschip. 6 Britse oorlogsschepen i.i actie. Volgens een radioboodschap van het opgebrachte immi- grantensehip „Euodus 1947" met ruim 4500 Joden aan boord zijn als gevolg van 'n door zes Britse oorlogssche pen uitgevoerde actie, een dode aan boord, vjjf sterven den, twintig zwaar en hon derd licht gewonden. In het telegram wordt ge zegd: „Wij zgn vier keer ge- enterd en hebben averg op gelopen, zodat het schip wa ter maakt. Vei-volgens zijn wtj met mitrailleur-vuur en traangasbommen aangeval len. Een afdeling Britse ma riniers, die aan boord is ge komen, is door ons gevangen genomen, maar thans zijn wij wegens de averg genood zaakt de strijd te staken." BRITS COMMUNI QUÉ. Het hoofdkwartier van liet Britse leger heeft officieel bekend gemaakt, dat er „he vige tegenstand" is geweest en dat aan heide zjjden ge bruik is gemaakt van traan-* gas. „Toen de Euodus tracht te te ontkomen, zijn zowel dit schip als tenminste twee van de v(jf escorterende tor pedoboot jagers beschadigd." Te Tel Aviv hebben 200.000 Joden spontaan een sympa thie-staking afgekondigd in verband met de actie van dc Britse vlooteenheden. Sunningham Park, waar Prinses Elizabeth, dc troonopvolgster, die over enkele maanden hoopt wen, haar intrek zal nemen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1