PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT De eisen aan de „Republiek" Griekse regering sloeg hard toe „Republiek" beloofde veel Nijverheids-voorlichting Onverkoopbare groente voor Zeeland Onregelmatigheden bij de Genie van Suriname 190e Jaargang - No. 162 Uligave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukker!) Firma F. van de Veldt Jr., VUaalngen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. Vrijdag 11 Juli 1947 ABONNEMENTSPRIJS i 25 cent per week 3.20 per kwartaalfranca per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureaus gevestigd te Viisslngen Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg. Londen sche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924 Goes Turfkade 15. telefoon 2475 t Oostburg i Grstamastrsat 3. telefoon 102 t Temeuren Brouweri|strast 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Buitenlands overzicht Engeland en Amerika achter de massa-arrestaties Complot verijdeld De plotselinge massa-arres tatie van enige duizenden per sonen, waarvan 1400 in Athe ne en de overigen in de omge ving van de hoofdstad, heeft de toestand in Griekenland weer in een^ nieuwe phase gebracht. Het kabinet gaf na een bij eenkomst van twee uren de volgende verklaringen uit: „Se dert lang heeft de regering de misdadige activiteit van de communistische partij, gericht op het overbrengen van de opstand naar de hoofdstad en andere steden, gadegeslagen. Tienduizenden gemene misda digers waren in Athene teza men gebracht om op het vast gestelde tijdstip in actie te ko men, namelijk op de 10e Juli. De regering achtte het noodza kelijk over te gaan tot ar restaties om de gerechtelijke autoriteiten de gelegenheid te geven om de gearresteerden te testen". Tot zover het officiële com muniqué, dat dus melding maakt van een communistisch complot. Er zou een order zijn buitgemaakt van de guerilla- leider, generaal Marcos, aan veertien „bataljons" binnen Athene om in opstand te ko men. De massa-arrestaties worden een vernietigende slag voor de Griekse communisten ge noemd, die reeds verzwakt wa ren door de arrestaties op 4 Maart j.l., de gerechtelijke ver volging van de leider der com munisten, Zachariades, de moord op John Zegvos te Salo- Gromyko zag ze niet vliegen Gromyko, de Sowjet- vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad, heeft in een interview verklaard, dat hij geen van de „vliegende schotels", ge zien heeft. „Ik zou er wel gaarne een willen zien.in technicolour" zeide hij. En hij voegde er aan toe: „Sommigen schrij ven het verschijnsel toe aan de Britten, die te veel van hun whisky naar de Ver. Staten uit gevoerd zouden hebben anderen zeggen, dat de schotels afkomstig zijn van een Russische discus-werper, die zich aan het oefenen ig voor de Olympische spelen en die zich niet van zijn eigen krafcht bewust is. Ik geloof dat geen van beide verklaringen de juiste is Ward Hermans krijgt levenslang. Ward Hermans, de vroege re volksvertegenwoordiger, is door de krijgsraad te Meche- len wegens samenwerking met de Duitsers, tot levens lange gevangenisstraf ver oordeeld. niki en de recente militaire operaties tegen de guerilla- strijders. Dat de regering geen halve maatregelen neemt, blijkt wel hieruit, dat duizenden gear resteerden reeds zijn inge scheept voor deportatie naar het eiland Spithalia in de Sa- ronische golf. Zo al niet de Britse en Ame rikaanse regeringen achter de gehele,actie staan, in elk ge val waren zij volkomen op de hoogte en hebben zij aan de maatregelen van de Griekse regering hun volledige goed keuring gehecht. Minister-pre sident Maximos heeft twee maal een bezoek gebracht aan de Amerikaanse ambassadeur Mac Veagh en in Washington had de minister van buiten landse zaken, Tsaldaris, een on derhoud van bijna twee uur met minister Marshall. Het heeft er dan ook veel van weg. dat de Amerikanen een eventueel Russisch offen sief juist een slag voor hebben willen zijn. De „stunt" lijkt veel op wat zich enkele weken geleden in Hongarije heeft af gespeeld. maar dan met omge keerde rollen. Heetten in Hongarije de gear resteerden „reactionnair" en „fascistisch", betrokken in een door de Angelsaksen gesteund complot ter omverwerping van een „volksregering", in Grie kenland zijn .de termen „com munistisch" en „misdadig" en is het complot er op gericht op instigatie van het Kremlin een „democratische" regering te doen vallen. Maar de me thoden wijken in beide geval len niet zo veel van elkaar af. Het zijn methoden, die niets met democratie gemeen heb ben, doch op de Balkan en in Oost-Europa gaat het hard te gen hard en de partij van de macht schuwt geen 'middelen om die macht te handhaven. Zijn bruid vermoord. De Leeuwarder rechtbank kreeg een zaak te behandelen, van A. K., 28 jaar. verdacht van moord op zijn bruid. Op het bureau van politie te Leeu warden vervoegde zich K. in de late avond van 20 Mei jl. Hij vertelde even te voren in de zg. Jodenlanden zijn verloofde van het leven te hebben be roofd. De man ging met de politie naar de plaats waar hij de 25-jarige Franske de Fries uit Leeuwarden, met wie hjj in ondertrouw stond, had ver dronken. Ter zitting vertelde verdachte, dat zijn a.s. vrouw te water wag geraakt en dat hij haar toen in de nek heeft gegrepen en zo laner onder wa ter heeft gehouden tot zij geen teken van leven meer gaf. De verhouding tussen verdachte en zijn toekomstige familie bleek niet erg vredelievend, want behalve deze moord was verdachte ook nog ten laste gelegd bedreiging met dood slag van de vrouw van J. Groe- neveld te St. Jacobi-Parochle. Dit laatste feit achtte de officier van justitie echter niet bewezen. Voor het eerste feit vorderde hij een gevangenis straf van viertien jaar. De interimregering. Volgens een woordvoerder van de republikeinse regering te Batavia zijn bij de voorlopi ge besprekingen over de ver tegenwoordiging van de repu bliek in de interimregering de vice-president Mohammad Hat- ta en de voormalige minister president Soetan Sjahrir ge noemd als vertegenwoordigers van de republiek. Van andere zijde wordt vernomen, dat Sjahrir reeds zijn toestemming tot een eventuele benoeming zou hebben gegeven. Over de verdere samenstelling van de interimregering verneemt Ane- ta, dat de waarschijnlijkheid groot is, dat dr. van Mook commissaris van de kroon zal zijn en als Nederlandse leden dr. P. J. Koets en mr. E. J. van Hoogstraten in de rege ring zitting zullen hebben. Verder zal de sultan van Pon- tianak Hamid II West-Borneo vertegenwoordigen, terwijl de heren Tahiya en Claproth na mens de staat Oost-Indonesia zitting zullen nemen. Batavia verwacht er weinig van. Alles slechts woorden om tijd te winnen (Telegrafisch van onze Indi sche correspondent). In Batavia ontkent niemand dat de door Setyadjit aan dr. H. van Mook overhandigde brief ontspanning veroorzaak te en dat de historie daardoor mintens enige etmalen werd opgehouden. Misschien blijft de inhoud daarvan richtingge vend! Intussen beseft men te Batavia de ernst der situatie en uit een gesprek met Dr. van Mook bleek, dat hij weinig enthousiast was, hoewel de „Appendix" de eerstes niet-on- bevredigende nota mag heten. Voordat Dinsdagavond het advies aan de Nederlandse re gering werd opgesteld zijn ten paleize hevige discussies ge houden. De kwestie van de gendar merie is nog steeds onopge lost. Vooraanstaande Nederlandse kringen achten een rustige bespreking hierover uitgeslo ten en noemen de huidige toe stand onhoudbaar. Men is van mening dat de republiek in elk geval daadwerkelijk moet to nen alles te willen doen voor het winnen van vertrouwen, nodig om tot vruchtbaar over leg te geraken. Republikeinse bladen als „Borita Indonezia" schrijven echter, dat de Neder landers uiting geven aan een „kruideniersmentaliteit" en de „Merdeka" gaat zelfs zover Sjahrir uit te schelden voor „Reformist" en dat hg oorzaak is van de thans bestaande toe stand. „Rajat" schrijft dat een oplossing niet van de Neder landers zal komen, maar door de telegrammen van Engeland en Amerika. Vandaag... is het 50 jaar gele den, dat de Zweedse Poolreiziger, Salomon A. Andrée, tezamen met de natuurkundige Nils Strindberg en de meca nicien, Kurt Frankel, vanuit het Noorden van de Spitsgergen-Archipel met een halfbestuurbare ballon opsteeg om vla de Noordpool in Canada te dalen. Na enkele da gen mislukte de tocht echter, en eerst in 1930 werden de lijken van de mannen ontdekt. Tsjecho-SIowakije niet naar Parijs. De Tsjecho-SIowaakse re gering heeft besloten niet deel te nemen aan het plan- Marshall voor Europa, aldus heeft het Tsjechoslowaakse Nieuwsbureau Donderdag avond gemeld. De officiële verklaring van de regering zegt o.m.: De deelneming van Tsjecho- Slowakije zou worden uitge legd als een daad, gericht te gen de vriendschap met de Sowjet-Unie en andere van onze bondgenoten. Om deze reden heeft de regering een stemmig besloten niet aan de conferentie deel te nemen. Ook Albanië heeft thans besloten de uitnodiging niet te aanvaarden. WIE ER KOMEN. Naar Reuter meldt, is thans de toestand zo, dat 14 lan den de Brits-Franse invita tie hebben aangenomen en 7 hebben geweigerd zich naar Frankrijk te begeven, terwijl Finland nog geen definitief antwoord heeft gegeven, het welk echter gisteravond moest binnenkomen. De landen, die de uitnodi- Sing hebben aanvaard zijn: 'ostenrijk, België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Griekenland, IJsland. Eire, Italië, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zwitserland en Tur kije. Bulgarije, Hongarge, Po len, Roemenië, Joego-Slavië Albanië en Tsjecho-SIowakije hebben de uitnodiging afge wezen. i FINLAND. In nauw bij de Finse re gering betrokken kringen voorspelt men, dat Finland de Engels-Franse uitnodiging voor de conferentie te Parijs zal aanvaarden, daar het land dringend Amerikaanse steun behoeft en de communistische pers, die aanvankelijk cri- tisch tegenover het plan stond, thans een meer neu trale houding aanneemt. Veestapel vergiftigd. Nadat van landbouwer E. J. van Ginkel in de Schelm onder Renswoude een zijner koeien vrij plotseling was overleden, werden de andere dag weer enige beesten ziek. Hun toe stand was van die aard, dat op bevel van de dierenarts ze? stuks moesten worden afge maakt. Vijf dieren zijn nog ernstig ziek. Men veronder stelt, dat de koeien, van de langs het weiland staande ver giftigde struik Kraaienbos (Sporkenhout), door de boeren „Erik"- genaamd, hebben ge geten. Een gedeelte van het vlees is opgezonden naar de Rijks keuringsdienst te Utrecht. Ver moedelijk zal de gehele vee stapel van deze boer moeten worden afgeslacht. EEN ONDERHOUD MET Ir. H. M. HEESEN. Groter activiteit op komst. Voor het werktuigencrediet kwamen wat aanvragen uit Vlissingen, O. en W. Souburg, Nieuw Namen, Terneuzen, Bruinisse, Sluiskil en Goes. „Dit kon, zo zei de heer Hee- sen ons, beter zijn en uit de cijfers blijkt wel, dat Zeeland een slap gedeelte van het werkterrein is. Er is vroeger gedacht aan speciale zitdagen in bepaalde Zeeuwse steden, maar de resul taten van deze zitdagen wa ren niet bemoedigend. De nij- verheidsconsulent heeft behoef te aan andersoortig contact, waarbij gelegenheid bestaat tot het bezoeken van de be drijven. CONTACT. Nu de taak van de dienst te Tilburg wordt beperkt tot Bra bant en Zeeland, zal in de eer ste plaats de samenwerking tussen verscheidene instellin gen zoals de Kamer van Koop handel en Herstel Zeeland ge ïntensiveerd worden. Enige tijd geleden werd reeds een prettig contact gelegd met Herstel Zeeland op Schouwen en Duiveland, waar de nijverheidsconsulent in een bijeenkomst een uiteenzetting gaf van het werk, dat door zijn bureau ten dienste van de nijveren wordt verricht. Ook met Zeeuwsch Vlaande ren wordt reeds een gjede ver binding onderhouden. Zo is daar bijvoorbeeld het probleem bekeken van de houtafvalver werking voor de klompenin dustrie. Deze verwerking had ook reeds in andere delen van Ne derland de aandacht en men is toen tot de conclusie geko men, dat de verwerking in Zeeuwsch Vlaanderen moge lijkheden biedt. De keuze is daarbij gevallen op de fabrica ge van zeer eenvoudig bouw materiaal, dat in platen en blokken in de handel gebracht zal worden en waarbij samen werking met soortgelijke be drijven in Noord-Nederland enig perspectief opent. Het gaat hier niet om 'n daverend succes, maar het is een po ging, die kari slagen. DE UITVINDERS. Soms komen er mensen, wier verwachtingen wel wat hoog gespan;nen zijn, aldus de heer Heesen. Ze verwachten zo ongeveer eeri recept om rhk te worden of z£ willen hulp bij de exploitatie van tamelijk fan tastische uitvindingen. Zover reikt de assistentie van de voorlichtingsdienst niet, maar als e:r nieuwe vindingen I zijn, dan wil de dienst ook die wel vertrouwelijk bekijken en eens nagaan wat het in prac- trjk brengen van de uitvinding zal kosten, hoe het staat met eventuele octrooiverlening enz. De ervaring wijst uit, dat er zeer veel waardeloze uitvin dingen aangeboden worden. Toch wordt de weg voor alle uitvinders opengehouden en zij kunnen zich laten voorlichten. Een uitvinding, die in Til burg behandeld werd betrof een systeem voor semi-perma- nente woningen en hoewel bleek, dat er reeds nauw ver wante systemen bestonden, is er toch een goede kans op, dat dit nieuwe systeem tot uitvoe ring zal komen en dat dus de ontwerper de vruchten van zijn arbeid zal plukken. VOORLICHTING. De voorlichting aan onder nemingen bepaalde zich in Maart tot 51 verzoeken in Zeeland en in Mei tot 34. In Zeeuwsch Vlaanderen bleek enige belangstelling te bestaan voor het verwerven van het predicaat „Nederlands fabri kaat", dat door de betrokken vereniging wordt toegekend na een onderzoek van de ng- verheids-consulent. Andere uitgebrachte advie zen hadden betrekking op een meubelfabriek, een machinefa briek, een wasserij, een beton- warenfabriek, een vernikkei- inrichting enz. FINANCIERING. Regelmatig heeft de njjver- heidsconsulent ook adviezen te geven over financieringspro blemen, waarbij een nauwe sa menwerking met de borgstel lingsfondsen van de Kamers van Koophandel, de Midden standsbankkantoren en andere instanties van veel betekenis is, omdat deze instanties hun beslissingen vaak laten afhan-- gen van net oordeel, dat de nij verheidsconsulent over bepaal de'bedrijven heeft. Tenslotte ligt het ook op de weg van de nijverheidsconsu lent de belangen van bepaalde bedrijven, wier levensvatbaar heid aan hem duidelijk geble ken is, ook nadrukkelijk te be pleiten bij overheidsinstanties, die door materiaal-toewijzing, deviezen-toewijzing enz. het wel en wee van zo'n bedrijf in handen hebben. Omdat de consulent geen persoonlijk belanghebbende is, maar uitsluitend voor de alge mene welvaart opkomt, pleegt men met zijn adviezen ter de- ge rekening te houden. E.TX Van veel betekenis achtte de heer Heesen het nog, dat Zeeland een economisch tech nologisch instituut zal krijgen. Zowel voor Brabant als 'voor Limburg werken soortgelijke instituten voortreffelijk en men onderhoudt daar een nauw contact met de nijverheidscon sulent „Voorzover de overkroptheid met werk en de schaarste aan personeel het toelaat", zo ein digde hg', „zullen wij aan Zee land meer aandacht schenken, dan wij direct na het herstel van onze dienst in 1945 kon den doen. Wij zijn eigenlijk dit jaar pas goed op gang, de mensen zijn nu behoorlijk inge werkt en Zeeland zal daarvan mede kunnen profiteren". Krachtige rede van minister-president Beel. Eis van een machtsmiddel wordt gehandhaafd. De minister-president dr. L. J. M. Beel heeft in de Tweede Kamer een regeringsverklaring afgelegd, waarin hg uitvoerig de onderhandelingen beschreef, die gevoerd zijn tussen de Commissie-Generaal en de ver tegenwoordigers van de repu bliek Indonesia. Hij gaf aan hoe de C.-G. kwam tot de laatste nota, die een ultimatief karakter droeg en die bij eventuele afwijzing met zich zou brengen, dat de C.-G. geen verdere mogelijkhe den voor onderhandelingen zag. Het antwoord van de repu bliek was onbevredigend en de C.-G. liet aan de Nederlandse regering oveb wat verder te doen stond. De Ned. Regering heeft toen door bemiddeling van dr. van Mook een aide- memoire laten overhandigen aan de republikeinse regering, waarin zij er op wees, dat, in dien de republiek niet bereid was de wezenlijke inhoud van de voorstellen der Commissie- Generaal te aanvaarden, de toestand was ingetreden, dat beide partgen weer vrij kwa men te staan van de Ling- gadjati-overeenkomst en ieder zou terugvallen op zgn eigen verantwoordelijkheid. HET LEGER. De Nederlandse regering heeft toen overwogen, dat zg gedwongen kon zijn als uiter ste machtsmiddel haar militair vermogen aan te wenden. De toestand was onhoudbaar, zo wel economisch als staatkun dig en financieel. Ook sociaal en militair waren maatregelen geboden. Door een militaire actie van politionele aard zou deze on houdbare toestand opgeheven kunnen worden. De periode van 23 tot 27 Juni werd besteed om op alle mogelijkheden voorbereid te zgn. Op 27 Juni beantwoordde de republikeinse regering de aide- memoire van de Nederlandse regering in die zin, dat aan de eis van een federale regering werd tegemoet gekomen, maar voor het overige was het ant woord onduidelijk of negatief. Nog eenmaal vroeg de land voogd een verduidelijking van het antwoord, waarbij inmid dels door de regeringen der Verenigde Staten en Engeland nota's werden aangeboden aan de republikeinse regering ter toelichting van de Amerikaan se en Britse zienswijze. Op 5 Juli kwam een ant woord van de republiek, dat eveneens onbevredigend was, maar op 8 Juli kwam een ant woord, dat, mits ten spoedigste in daden omgezet en onder het nader te stellen voorbehoud tot uitvoering van de overeen komst van Linggadjati kon medewerken. GUNSTIGE WENDING. De regering is bereid in dit resultaat de mogelijkheid ener gunstige wending te zien. Z\j verwacht echter thans voor al les en onder meer de on middellijke staking van vijan delijkheden met inbegrip van de vernieling en de vijandelijke propaganda. Zjj verwacht de beëindiging der infiltraties en van al ,wat overigens de ande re staten van Indonesië mis kent of aantast. Zij verwacht de onmiddellijke verbreking van onregelmatige buitenland se betrekkingen. Zg venvacht de onmiddellijke opheffing der voedsclblokkade en het herstel van het verkeer over de de marcatielijnen. Voorts verlangt zg op zeer korte termijn voldoening ten aanzien van die punten, waar op het antwoord van 8 Juli nog onbevredigend is. De re gering heeft hier het oog op de miskenning van de unie-ge dachte, welke spreekt uit het feit, dat Nederlanders onder vreemdelingen worden gerang schikt, op het gemis aan besef voor het federaal karakter der landsbedrijven, welke immers tot de belangriike activa van Nederlands-Indië behoren, en op de nog onvoldoende erken ning van onze uiteindelijke verantwoordelijkheid In de ver dere overgangstijd voor orde en rust overal in Indonesië, waarvoor met in achtneming van deze verantwoordelijkheid deugdelijke machtsmiddelen ter beschikking moeten staan. In samenwerking dienen daartoe nodige organen te worden ge schapen. Ten onrechte gesloten ver dragen dienen te vervallen. Slechts bij aanvaarding dezer punten en spoedige uitvoering daarvan is een verdere en be hoorlijke verwezenlijking van de overeenkomst van Lingga djati in overeenstemming met de wenselijke inhoud der nota van 27 Mei denkbaar. De in stelling van de federale raad en van de lagere federale or ganen. waardoor in de geest van artikel 15 van de overeen komst van Linggadjati op de grondslag en binnen het raam van de staats- en volkenrech telijke positie van het konink rijk, vertegenwoordigingen zo wel van Oost-Indonesië en van West-Borneo als van de repu bliek met de landvoogd zullen samenkomen om de Indische regering aanstonds in samen stelling en werkwijze zo goed mogelijk te doen aansluiten op de erkenning van de republiek van Oost-Indonesië en West- Borneo en op de ontworpen staatsrechtelijke structuur, zal het algemeen bestuur van In donesië zodanig kunnen her vormen, dat samenwerking, herstel, wederopbouw en inter nationale handel met vrucht, en voortvarend, op gang te kunnen komen. De verschijning In Nederland van Indonesische vertegen woordigingen zoals in de nota van de Commissie-Gene raal van 27 Mei voorgesteld zowel bij de Nederlandse rege ring als bij het commissariaat van Indische zaken zal kunnen aansluiten zowel op de toe komstige unie-organen als op de latere hoge commissariaten. Vooral zal het in Nederland en Indonesië, in Suriname en Curaqao de krachten kunnen oproepen, die bereid zijn zich te wijden aan het herstel der samenleving over het gehele koninkrijk en aan de verdere voorbereiding van het nieuwe staatsbestel. Auto's werden onderhands verkocht. Verslag van de Algem. Rekenkamer. Verschenen is het verslag over 1946 van de Algemene Rekenkamer voor Suriname. Bjj het onderzoek van de administratie van de Genie- dienst te Paramaribo is ge bleken, dat zich ten aanzien van de doorberekening en 't verschuldigde voor leveringen en werkzaamheden door die dienst ten behoeve van hoofd en subalterne officieren en onderofficieren verscheidene onregelmatigheden hebben voorgedaan. In een vrij groot aantal gevallen zijn te lage bedragen aan betrokkenen in rekening gebracht. Aangezien de Kamer in vordering van het door be trokkenen alsnog verschul digde alleszins geboden acht te, drong zij er bg de mi nister van overzeesche ge biedsdelen op aan de nodige „Liever naar de vuilnisbelt dan naar de steun trekkers". Enkele getallen. „Liever de overtollige groen te naar de vuilnisbelt, dan naar de steuntrekkers", me nen de tuinders, die van oor deel zijn, dat de oplossing, die het gemeentebestuur van Am sterdam voor de z.g. doorge draaide groenten ziet, op een vicieuze cirkel is gebaseerd. De gemeente, die op 10 plei nen in de hoofdstad met ge- mentewagens de overtollige groente op vertoon van steun- kaarten gratis aan deze minst koopkrachtige bevolkings groep wenste te verstrekken, heeft Woensdagavond van de tuinders vernomen, dat zij met dit plan niet accoord kunnen gaan en dat zij van Donderdag af de groentenoverschotten.. die zij op de Amsterdamse veiling niet van de hand kun nen doen, zelf weer weg zul len voeren. Wat er daarna mee gebeurt is moeilijk te zeggen. Sommi ge tuinders voeren de andijvie en de sla, waarvan er dage lijks ongeveer 28.000 kilo on der de klok doorgaat, omdat geen enkele grossier of groen- tenhandelaar er een cent voor bieden wil, naar een veevoe derfabriek in Bodegraven, die ze stoomt teneinde ze te con serveren als veevoeder, waar aan op het ogenblik evenmin gebrek is, omdat het gras nog sneller groeit, dan de sla en de andijvie. Anderen voeren ze terug naar eigen bouwland en gebruiken ze als mest. Enkele getallen over de doorgedraaide groenten (in hoofdzaak andijvie en sla, maar ook enige bloemkool) zijn: op 30 Juli 20.000 kilo, op 1 Juli 28.000 kilo, op 2 JuÜ 20.000 kilo, op 3 JuÜ 40.000 kilo. De volgende dagen daalde dit cijfer belangrijk, maar op 8 Juli was het weer 36.000 kilo. stappen ter zake te doen. In het bijzonder wees de Kamer de minister op door haar gesignaleerde handelin gen van een gewezen hoofd officier. Van de minister mocht de Kamer de mededeling ont vangen, dat aan de gouver neur ls verzocht de nodige bewijsstukken te doen opma ken ter navordering van de te weinig doorberekende be dragen. De gouverneur is uitgenodigd de behandeling van de gerezen bezwaren te gen de handelingen van de hiervoor genoemde hoofdoffi cier over te nemen. AUTO'S. Een rapport van haar ac countant naar aanleiding van diens onderzoek bij de auto- mobieldienst heeft de alge-* mene rekenkamer de overtui ging geschonken, dat het be heer van die dienst in de af- felopen jaren ernstig is te ort geschoten. Overtollige luxe auto's wer den tegen naar dezerzijdse .mening te lage taxatieprijzen allereerst ondershands aan of ficieren aangeboden onder be paalde faciliteiten. TANKS. Tenslotte vestigde de Ka mer de aandacht van de mi nister er op, dat in Suriname nog 19 4 man-tanks aanwe zig zijn, welke door haar ge wicht van 19% ton niet kun nen worden benut. Deze tanks met een aanschaffingswaarde van ca. 2.500.000 zijn prac- tisch niet gebruikt en verke ren nog in goede staat. Ge vraagd is of deze tanks in Nederland of in Ned. Indië een bestemming is te geven. Koningin beschermvrouwe van hef Oorlogsgraven- comité. H. M. de Koningin heeft het beschermheerschap aanvaard van het Nederlands oologsgra- vencomité. dat ln Nederland de adoptie van geallieerde oor. logsgraven stimuleert. Ook WestkapeUe heeft belangstelling voor de van de Wegenwacht. Gele Rüders

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1