PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Het uur der beslissing Sowjet-offensief President Truman in Canada Electrische treinen tegen de Truman-leer Vandaag Uitgebreid politioneel optreden in Ned. Indië op komst Schoonheid in Zeeland Amsterdam - Brussel? 190e Jaargang - No. 134 Uitgave van de Firma Provinciale Zceuwsche Courant. Middelburg. Drukker!) Firma F. van de Velde |r.« Vllsslngen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemees Christelijke feestdagen. W O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 12 Juni 1947 ABONNEMENTSPRIJS i 25 cent per week3.20 per kwartaal franco per post 1 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimam per adver» ten tie 2.—. Bureau» gevestigd te Vlisslnyeu i Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg LoDdenscbe Kaal 29. telefoon 2077 en 2924 Goes i Turfkade 15. telefoon 2475 t Oostburg i Gratamastraat 3. telefoon 102: Terneuzen Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Buitenlands overzicht Oostenrijk als toetssteen tussen Oost en West. Europa strijdtoneel. Toen Truman enkele maan den geleden zijn nieuwe leer wereldkundig maakte en de ene politieke dollar-lening na de andere werd aangekondigd, bleef de reactie van Moskou vrij gematigd. De Sowjet-bladen, de Praw- da voorop, plaatsten enkele venijnige artikelen over „het nieuwe Truman-imperialisme" en „brutale plannen van Ame rikaanse reactionnairen" en daar bleef het voorlopig bij. Maar in stilte, binnen de afge sloten ruimte van het Krem lin, werden door het Polit bureau de plannen beraamd voor een grootscheeps tegen offensief. Hoewel het wat al te simpel zou zijn overal met een de hand van Moskou ach ter te zoeken, zoals sommige lieden doen, vertonen de ge beurtenissen in Europa van de laatste week een zodanige samenhang, dat de conclusie, dat het tegenoffensief begon nen is, allesbehalve ongerijmd klinkt. In Oost-Europa, in Honga rije, Bulgarije, Roemenië en Polen wordt de laatste oppo sitie tegen de pro-Russische regeringen aan banden ge legd of geheel uitgeschakeld. In Italië blazen de communis ten verzamelen voor een stormloop tegen het rechtse bewind van de Gasperi. Ge ruchten, dat een internatio nale brigade wordt gevormd voor het strijdtoneel in Grie kenland circuleren steeds hardnekkiger. Over West- Europa gaat een golf van stakingen en stakinkjes, die in Frankrijk tot een chaoti sche toestand dreigt te leiden en een volkomen ineenstor ting van de nationale econo mie. De berichten van Dins dagavond doen vermoeden, dat ook in Oostenrijk een politie ke crisis op komst is. De communistische leider Fischer is op voorbeeld van zijn Zuid- Europese partijgenoten een actie begonnen tegen de meest vooraanstaande figuur in de regering, in dat geval dr. Karl Gruber, met het doel de com munistische invloed in het kabinet te versterken. Het bericht, dat dr. Gru ber reeds zou zijn afgetreden, is weer tegengesproken, maar alles wijst erop, dat achter de schermen iets gaande is. Al geruime tijd tracht de Sówjet-diplomatie Oostenrijk meer naar links te stuwen de besprekingen over het vre desverdrag zijn er op afge sprongen en de actie van Fischer zou wel eens gelijk in Hongarije, een voldongen feit tengevolge kunnen heb ben. Het land, door vier mo gendheden bezet, ligt - in een scharnierpositie op de grens tussen Oost en West en is meer dan enig andere staat in Europa een speelbal van buitenlandse invloeden. Oostenrijk is een toetssteen van de 'krachtsverhoudingen tussen Oost en West; van daar dat de komende politieke ontwikkeling daar van zo Franse smokkelaars staken. In het plaatsje Urrug- ne in het Baskenland heeft de dorpsomroeper het volgende bericht ter kennis der inwoners ge bracht: „De bevolking wordt ervan in kennis gesteld dat gezien de huidige omstandigheden de smokkelaars vandaag en morgen in staking zullen gaan". Deze sta king heeft uitsluitend betrekking op die perso nen, die clandestien de grens overschrijden voor het aankopen van wijn, chocolade en andere za ken voor huishoudelijk gebruik. De smokkelaars van groter allure, die zich bezig houdey met de export en import van auto's, banden of vee, hebben een dergelijke mededeling niet gedaan. Franse spoorwegstaking. De gevolgen van de Fran se spoorwegstalling waren Woensdag reeds merkbaar in de Franse industrie. Verschei dene ovens in vier verschil lende staalfabrieken moesten door gebrek aan cokes wor den gedoofd, en fabrieken moesten worden gesloten door dat. de arbeiders door het ge brek aan transport gedwon gen waren thuis te blijven. Reizigers en levensmiddelen blijven zich in de Franse ha vens ophopen, en voedsel- schepen worden naar de Bel gische havens gedirigeerd. groot belang is. Amerikaanse commentators als Walter Lippman geven onverbloemd toe, dat de Russen de laat ste dagen belangrijke diplo matieke successen hebben ge boekt en de Truman-leer rake klappen heeft moeten incas seren. In hun eerste enthou siasme over deze leer hebben de Amerikanen blykbaar het aantal tegentroeven van de Sovjets onderschat. Intussen is het beeld, dat het aloude Europa thans biedt, een to neel van een spannende en hevige diplomatieke strijd tus sen twee elkaar ideologisch- vyandige wereldmachten, wei nig opwekkend. Meer dan door stembus-uitslagen wordt de regeringsvorm in de Eu ropese landen thans bepaald door de buitenlandse verhou dingen. Voor Nederlanders, die ge wend zijn de zaken van ach ter partij-horretjes te bezien, is het nu zeker tijd de ra men open te zetten. Meer suiker-import. De internationale voedsel- raad heeft aan 24 lan-. den meer suiker kunnen toe wijzen. Nederland krijgt 20.000 ton suiker meer. Het Rode Kruis jubileert De Ver. „Het Nederlandse Rode Kruis", op 19 Juli 1867 opgericht, zal dit jaar haar 80- jarig bestaan in groter ver band vieren dan bij het 75- jarig jubileum in oorlogstijd mogelijk was. Het hoofdbestuur van het Ned. Rode Kruis treft momen teel de voorbereiding voor de viering van dit jubileum, dat zijn hoogtepunten zal vinden in de Rode Kruis-dagen te Lunteren, te houden op 20 en 21 Juni a.s. en in een gala feestavond in het Kurhaus te Scheveningen op 28 Juni a.s. Mongolen vallen China aan. Naar het Chinese nieuws agentschap meldt, hebben sol daten der republiek Buiten- Mongolië met behulp van Rus sische vliegtuigen een inval gedaan In de Chinese provin- sie Sinkian. De Chinese rege ring heeft haar ambassadeur te Moskou opdracht gegeven bij de Sowjet-ünie en de Sow- jet-Republlek Buiten-Mongolië te protesteren tegen deze „in vasie van het Chinese grond gebied". Politieke besprekingen. Met het koninklijk saluut van 21 kanonschoten en het spelen van het Amerikaanse volkslied is president Truman met zijn gezin te Ottawa ver welkomd. Meer dan 55.000 mensen stonden langs de weg toen Truman zich naar de re sidentie van de gouverneur- generaal begaf. Het wordt waarschijnlijk ge acht, dat Truman door infor mele besprekingen met de mi- Staking in gasbedrijven geëindigd. De arbeiders in de gas- en electriciteitsbedryven zijn weer aan het werk gegaan. Hun loon is met gemiddeld 10 pet. verhoogd, terwijl zij ook een productebonus zullen krijgen van ruim S pet. van hun sa laris. Gerhard Eisler veroordeeld. Gerhart Eisler, de Ameri kaanse communistische leider, is schuldig bevonden aan „min achting van het congres". Hij kan hiervoor worden veroor deeld tot 412 maanden ge vangenisstraf en maximaal 1000 dollar boete. Eisler werd beschuldigd van minachting van het congres omdat hij ge weigerd zou hebben beëdigd te worden voor een commissie van het huis van afgevaardig den voor on-Amerikaanse ac tiviteit. Hogerhuis keert zich tegen Labour-regering. Nadat de Britse regering reeds bij twee amendementen op het wetsontwerp tot natio nalisatie van het binnenlandse vervoer door het Britse Hoger- husi was verslagen, heeft de minister van dominions, Lord Addison, het huis gewaar schuwd zeer voorzichtig te zijn bij het gebruik maken van zyn conservatieve meerderheid, daar dit „zeer gevaarlijk" zou zijn. De leider der oppositie, de markies van Salisbury, ver klaarde hierop, onder luid ge juich van zijn partijgenoten, dat Lord Addison's waarschu wing een vorm van chantage is. Het derde amendement werd vervolgens in stemming ge bracht en opnieuw werd de re gering verslagen. Tsaldaris verwacht invasie in Griekenland. De Griekse minister van bui tenlandse zaken. Tsaldaris, heeft medegedeeld, dat „onge_ regelde troepen, ter sterkte van enkele duizenden man schappen, die langs de Albane se, Joegoslavische en Bulgaar se grenzen worden geconcen treerd, klaar staan voor een invasie". Tsaldaris beschreef de toestand als „ernstig". Amerikaanse credieten voor Perzië en Duitsland. Binnenkort zal een overeen komst worden gesloten tussen Perzië en de Amerikaanse re gering waarbij het Perzische leger en de politie ongeveer 30 millioen dollar aan legervoor- raden waaronder vliegtui gen en lichte tanks zullen ontvangen. nister-president, Mackenzie- king, en het Canadese kabinet zich op de hoogte zal stellen van Canada's economische po_ sitie en de bijdrage, welke het in het program van hulp aan Europa zal kunnen verrichten. Samenwerking Canada Ver. Staten. In een toespraak tot het ge. hele Canadese parlement, spoorde Truman Canada aan om in nauwe samenwerking met de V. S. de wereld weer gezond te maken en voor de volkeren der aarde opnieuw de omstandigheden te scheppen, waarin zij door eigen inspan ning zichzelf kunnen redden. Truman, die zijn eerste offi ciële bezoek aan Canada brengt, stippelde een gemeen schappelijke politie voor Cana da en de V. 9. uit. Met nadruk zeide Truman, dat de V. S. Canada tot een van de voorvechters van vre- des-idealen rekende. „Met zul ke vrienden zien wij de toe komst onbevreesd tegemoet". Hii weeg er op, hoe de ge meenschappelijke problemen der beide landen door .onder handelingen, die gevoerd wer den in epn geest van weder zijdse waardering en gevoel voor rechtvaardigheid, waren opgelost. „Een van de meest doeltreffende bijdragen, die on ze twee landen kunnen verrich ten voor de zaak van de V.N. is, met geduld en volharding op internationale schaal de principes en methoden, die met succes op dit continent zijn getoetst, toe te passen." Winston Churchill heeft gisteren een breukoperatie on dergaan. Zyn toestand is re dely k wel. wordt de vroegere Britse minister van buitenlandse zaken, An thony Eden, 50 jaar; wordt te Londen een parade van de Horse Guards gehouden, waar- by de Kroonprinses voor het eerst in de Britse geschiedenis te paard aanwezig zal zijn. Sigaren-voorraden. Zoals uit de bonnenlijst blijkt, kunnen deze week op de tabaksbonnen geen sigaren worden gekocht. Inrr 'els hebben controleurs bij alle tabaksgrossiers en -winkeliers de sigarenvoorraad opgeno men. Deze zal thans zowel by de grossiers als bij de winke liers worden afgeboekt van de verstrekte voorschotten, zodat de officiële voorraad voortaan uitsluitend uit kerftabak en si garetten zal bestaan. SIGARETTEN KLEINER Inmiddels heeft het Rijks bureau voor tabak bepaald, dat de sigaretten na Juli iets kleiner zullen worden. Gratie verleend. Bij Kon. Besl. is gratie ver leend aan C. A. Kooymans, tot de doodstraf veroordeeld door het Bijz. Gerechtshof te Arnhem en aan J. van Bar- neveld, tot de doodstraf ver oordeeld door het Byz. Ge rechtshof te Amsterdam. De doodstraf is ten aanzien van Kooymans veranderd in le venslange gevangenisstraf en ten aanzien van van Barne- veld in een gevangenisstraf voor de tyd van 15 jaren. Legercommissle geïnstalleerd. Minister Fièvez heeft de nieuwe, uit leden der volksver tegenwoordiging samengestel de, Legercommissie geïnstal leerd. Deze commissie, die tot taak heeft het instellen van een on derzoek omtrent de aanwen ding van de voor de verdedi ging des lands gebezigde gel den en opgelegde persoonlijke diensten, bestaat, thans Uit de volgende ledengen. maj. H. F. M. Baron van Voorst tot Voorst, lid der Eerste Kamer, tevens voorzitter der commis sie, mr. G. Vixseboxse, even eens lid der Eerste Kamer, dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, Th. D. J. M. Koersen, E. A. Ver meer, mr. G. Vonk, J. J. Vor- rink en G. Wagenaar, allen le den der Tweede Kamer. Als adviserende leden zyn aan de commissie toegevoegd gen. maj. v. d. generale staf P. L. G. Doorman en kol. v. d. gen. staf A. Baretta. Als algemeen secretaris, tevens adviserend lid zal optreden kap. luit ter zee jhr. J. F. W. de Jong en als secretaris de res. kap. J. J. Vermeulen. Autobanden-fabriek in Enschedé. Te Enschede Is de eerste steen gelegd voor de N.V. Ned.. Amerikaanse Autobandenfa briek ..Vredestein". De Vrede- steinfabrieken zyn gelieerd met het Amerik. Goodrich-con- cern. De nieuwe fabriek hoopt haar productie te beginnen in September of October van dit jaar met 300 binnen- en bui tenbanden per dag. Of nieuwe onderhandelingen Hoewel practisch de gehele Nederlandse pers spreekt over het teleurstellende van het In donesische antwoord op de Ne derlandse nota, blyven de pers commentaren uiterst vaag. Er is geen levendige tegen stelling, zoals die geconsta teerd kon worden tijdens de strijd om het verdrag van Linggadjati. De Nationale Rott. Crt. con stateert, dat de Indonesische nota het onafwijsbare punt van militaire en politionele samen werking toch heeft afgewezen. Het blad trekt daaruit evenwel niet de conclusie, dat nu de Commissie-Generaal moet te rugkeren en dat andere wegen dan voortgezette onderhande lingen behandeld moeten wor den voor de verwerkelyking van het Linggadjati-verdrag. Het communistische dagblad De Waarheid onthoudt zich van commentaar, maar wijst ook op de teleurstelling in Den Haag. De R.K. pers, de A.R. pers en de C.H. pers. zyn weinig te spreken over het antwoord, maar trekken evenmin conclu sies. Het Vrije Volk zegt, dat met de economische wederopbouw in Ned. Indië niet gewacht kan worden op het resultaat van nieuwe (eventuele) onderhan delingen. Het blad constateert, dat in het Indonesische antwoord het besef ontbreekt van de nood zakelijkheid om spoed te be trachten. Blijkbaar wacht vrijwel de gehele Nederlandse pers op de beslissing, die de regering in Den Haag Woensdag zou ne men. Onze Haagse redacteur meldde Woensdagmorgen over die beslissing, welke toen dus nog niet gevallen was: Alleen een werkelijk helder ziende zou bevredigend kunnen antwoorden, maar onze in re geringskringen uitgestoken voelhorens registreerden, dat er in elk geval „een daad" zal worden gesteld om de re publiek te tonen, dat de Ne derlanders zich zeker niet by de neus laten nemen. Waaruit die daad zal bestaan, is nog in nevelen gehuld. Met militair optreden zal zo kregen wy van een ingewijde te horen tot het uiterste worden ge wacht en men haalde Modjo- kerto aan om te illustreren wat zulks betekende. Het lykt dus uiterst onwaarschynlijk. dat het bij een eventuele veld tocht in de bedoeling ligt, b.v. heel Java te bezetten en aldus de republiek tot het nakomen harer verplichtingen te dwin gen. Meer waarschijnlijk lijkt ons echtereen misschien meer „demonstratieve" par tiële bezetting van een stuk republikeins gebied. Doch het zo vredelievende en naar de smaak der oppositie al te tolerante! voorne men onzer regering zou op te zware proef kunnen wor den gestéld en als waar is wat o.a. de hoofdredacteur van „Trouw" (die in Indië vertoeft), de heer Bruins Slot, aan zijn blad seinde en wel, dat Soekamo en db zii- nen van plan zijn. de tech niek der verschroeide aarde Gedeputeerden willen groter bevoegdheid voor bescherming van stads- en landschapsschoon. Qok binnen de bebouwde kommen. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een verorde ning ontworpen, waarbü aan hun college een grote be voegdheid wordt verleend voor het beschermen van stads- en landschapsschoon in Zeeland. Deze verordening, die thans aan de Staten van Zeeland ter goedkeuring is aangeboden, verbiedt aan alle eigenaars of gebruikers van enig onroerend goed dit goed anders dan bin nenshuis op enigerlei wyze zichtbaar van de openbare weg of openbaar vaarwater geheel of ten dele aan te wenden voor: opschriften, aankondigingen of afbeeldingen in welke vorm ook, het hebben, bergen, of ge borgen houden van oud yzer, glas, afbraak, afval, oude voertuigen enz. enz. Het is tevens verboden op schriften, aankondigingen of afbeeldingen aan te brengen op of achter vensters, die van de openbare weg of openbaar vaarwater zichtbaar zyn. WAT WÈL MAG. Artikel 2 geeft de uitzonde ringen op dit algemene verbod. Toegestaan is de vermelding van de naam, die bewoner of het gebouw heeft, op een op pervlakte van ten hoogste 0,25 M2. Beroep of bedrijf mogen aangekondigd worden op een oppervlakte van ten hoogste 0,1 M2. Opschriften, die niet voor langer dan veertien dagen worden aangebracht mogen een oppervlakte van 0,75 M2 hebben. Opschriften voor winkels, ho tels en restaurants mits be trekking hebbend op het be dryf, vallen eveneens buiten de verordening. Reeds aanwezige opschriften mogen blyven tot twee jaren na de afkondiging der veror dening. Een uitzondering voor het verbod van materiaal- en afbraakopslag wordt gemaakt voor bouwwerken en slopers- werk, evenwel voor beperkte tyd. Vrystellingen kunnen door Gedeputeerde Staten worden verleend als het stads- of land schapsschoon niet wordt ge schaad. HEKKEN, ANTENNES ENZ. Artikel 6 geeft aan Gedepu teerde Staten het recht aan de eigenaar of gebruiker van een onroerend goed te gelasten: a. de kleur van een bouw werk of andere opstal op daarby aan te geven wyze te veranderen; b. de bedekkende laag, waarvan een bouwwerk of andere opstal op de een of andere wyze is voorzien, te verwijderen of op de daarby aan te geven wijze te verande ren; c. antennes of daarmede in verband staande voorwer pen of andere uitsteek sels te verwyderen of op de daarby aan te geven wyze te veranderen; d. hekken, muren, afraste ringen, schuttingen en heggen te vervangen of op de daarby aan te ge ven wyze te veranderen; e. het goed op de daarby aan te geven wyze in vol doende staat van onder houd te brengen. GEMEENTE-ZORG. Tenslotte kan blijkens art. 8 het college van Gedeputeerden, femeenten aanwijzen, waarin eze verordening niet geldt, wanneer naar de mening van het college, de naleving van de beginselen, die aan de ver ordening ten grondslag liggen, voldoende is verzekerd. In een inleiding by de ont werpverordening wijzen Gede puteerden er op, dat door het ontwerp een behooriyke grond slag wordt gelegd om een zo doeltreffend mogelijke bescher ming van natuur- en land schapsschoon in deze provincie te bevorderen. toe te passen, indien de Ne derlanders niet precies doen wat de republikeinen van hen verlangen, dan zou een nieuw, maar dan heel wat ernstiger „Modjokerto" toen plotseling nodig vanwe ge dreigende vernielingen wel eens onvermijdelijk kun nen worden geacht. OPHOUDEN MET PRATEN. Van doorgaans goed inge lichte zyde verneemt Aneta te Batavia dat in officiële Nederlandse kringen te Ba tavia de indruk heerst, dat de heropening van de discus sie over de punten van ge schil, welke na aanbieding van het republikeinse ant woord nog tussen de Neder landse en de republikeinse opvattingen blyken te be staan, vruchteloos moet wor den geacht. Welingelichte zegslieden meenden te mogen verwach ten, dat het uiteindelijk ad vies, dat de commissie-gene raal aan de Nederlandse re gering zal moeten overbren- gen, van de thans bestaande ïdrukken niet zeer zal af wijken. Een der leden van de In donesische delegatie, Kasimo, verklaarde aan Aneta, dat, indien bij nadere ampele be sprekingen van beide zyden enigszins „water in de wijn zou worden gedaan", een sa menvallende lyn zou kunnen worden gevonden, waarlangs men tot een oplossing voor de thans ontstane situatie zou kunnen geraken. POLITIEK OVERHEERST. In zyn wekelijks commentaar heeft de woordvoerder van de regeringsvoorlichtingsdienst te Batavia opgemerkt, dat de re publikeinse nota opvalt- door schijnbare vriendelijkheid en onjuistheid. Over de „blokkade" zeide hij, dat deze ook na volledige sa menwerking gehandhaafd moet blijven omdat alle clandestiene uitvoer voorkomen dient te worden. „De kern van de zaak is het politieke voordeel, dat de re publiek uit de nota wil trek ken. Hoe de Zaken er feitelijk voorstaan komt niet ter spra- kG WAT WIL U.S.A.? Maandag is te Washington door het ministerie van bui tenlandse zaken der V.S. ver klaard, dat in de jongste no ta van de Amerikaanse re gering aan de Nederlandse „in algemene bewoordingen de nadrukkelijke wens te kennen werd gegeven, dat het Indonesische probleem tot een vreedzame oplossing wor de gebracht". Het staatsdepar- tement ontkende, dat de nota bijzonder gewag maakte van enige Amerikaanse bezorgd heid over de communistische tint, die de nationalistische stromingen in Z.O.-Azië zou den aannemen. DR. VAN MOOK BLIJFT. In het begin van dit jaar is bevestigd, dat dr. van Mook in October 1946 nog maals zyn voornemen had te kennen gegeven onv trent einde 1946 onthef fing van zijn taak te ver zoeken als luitenant-gou verneur-generaal. Hieraan werd toen toegevoegd, dat dr. van Mook echter had medegedeeld daartoe pas te zullen overgaan wanneer het stadium der politieke ontwikkeling zulks moge-* lijk mocht maken. Het overleg tussen de ministers Beel en Jonk man en dr. van Mook, de vorige maand te Batavia gehouden, heeft geleid tot het inzicht, dat de poli tieke ontwikkeling de ver vanging van dr. van Mook thans nog niet gedoogt. Het kabinet heeft der halve de vorige week dr. van Mook verzocht zijn functie ln 's lands belang te willen blijven uitoefe nen totdat de politieke toe stand het verzoek om ont heffing vervulbaar zal ma ken. Wil Djogja vechten Radio Djogja heeft namens de republikein se militaire woordvoer der omgeroepen, dat alle gewezen „Heiho's" (Indonesische soldaten van de Japanners) op geroepen worden vóór 12 Juni te melden by hun kazernes. Voorts meldt radio Djogja, dat uit alle lagen van de be volking gewapende hulptroepen worden ge vormd. INDISCHE KINDEREN. De stichting, die het onder wijs voor gerepatrieerde kin deren behartigd (kosten 2 millioen gulden per jaar) zal met ingang van Sept. a.s. haar activiteit verminderen. De helft der kinderen is ge reed om over te gaan naar het gewone onderwijs. Ned. Spoorwegen beginnen nog dit jaar met de baanvakken DordrechtRoosendaal en DordrechtBredaTilburgBoxtel. De Ned. Spoorwegen stre ven er naar om allereerst die lijnen te electrificeren, welke ook reeds voor de oorlog ge- electrificeerd waren. Is dit geschied, dan komt de electri- ficatie aan de beurt van de lijnen DordrechtLage Zwa- luweRoosendaal en Dord recht-Lage ZwaluweBreda TilburgBoxtel. Vermoede lijk zal nog dit jaar een aan vang worden gemaakt met de uitvoering van deze plannen. In België is momenteel slechts de lijn Antwerpen Brussel geëlectrificeerd. Een Belgische electrificatie-com- missie heeft aan de directie der Spoorwegen aldaar plan nen voorgelegd om te komen tot de electrificatie van de lij nen AntwerpenEssen en BrusselLeuvenLuik. Of aan een van deze beide pro jecten voorrang zal worden verleend is noj» niet bekend. Wanneer men in België in derdaad zou overgaan tot elec trificatie van de lyn Antwer penEssen, zou een electri sche verbinding Amsterdam Brussel niet tot de onmoge lijkheden behoren. Dit zou de derde geëlectrificeerde ver binding tussen twee landen in Europa zijn. Er bestaan reeds electrische verbindingen tus sen Italië en Zwitserland en tussen Noorwegen en Zweden. Een moeilijkheid bij de uit voering van genoemd project zou evenwel het verschil in stroomsterkte blijven. In Bel gië heeft men nl. een andere spanning dan in Nederland en in Frankrijk, in welke beide laatste landen men een 1500 volt gelijkstroom heeft Dinsdagochtend te kwart over elf gilden de sirenes en gingen de vlaggen omhoog, toen de laatste overspanning in de spoorbrug bij Baanhoek (gem. Sliedrecht) op haar plaats was gebracht. Hierme de was de 475 meter lange oeververbinding over de Bene- den-Merwede in de spoorlijn Dordrecht SliedrechtGo- rinchem hersteld. In de rich ting Dordrecht ligt nu nog een spoorbrug over de Wantij, die eveneens bijna gereed is. Op 10 Juli zal reeds een proefrit over beide bruggen gereden worden. Met het totstandko men van de belangrijke ver binding DordrechtEistNij megen is dan opnieuw een mijlpaal in de opbouw van dé Spoorwegen bereikt MERWEDE AFGESLOTEN. Voor Dordrecht was het een bljjde dag, maar voor Gorin- chem, Sliedrecht Giessendam en Hardinxveld was de vol tooiing van het herstel van de Baanhoekse brug geen on verdeeld genoegen, aldus de burgemeester van Sliedrecht, de heer J. H. Winklers. Thans is immers de Merwede boven Baanhoek definitief afgeslo ten, d.w.z. dat grote schepen de industrie langs dat deel van de Merwede niet meer zullen kunnen bereiken. De heer Winkler wees er op, dat z.i. een draaibaar gedeelte in de definitieve brug zal moeten worden gemaakt Bestrijding coloradokever. De Tweede Kamer zal Donderdag o.m. het wetsont werp inzake bestrijding en verdelging van de Colorado-» kevers behandelen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1