PHOVIMCIALE ZEEUWSCHE COUQAMT De Indonesische kwestie Arbeid moet ons redden De Balkan onder sikkel en hamer Vandaag Financieringsregeling voor woningbouw Zeeland levert jaarlijks 15 millioen kilo fruit 190e Jaargang - No.133 Uitgave van de firma Provinciale Zeeuwscbe Courant. Middelburg. Drukker!) Firma F. van de Velde Jr., Vllumgea. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 11 Juni 1947 ABONNEMENTSPRIJS i 25 cent per wedeƒ370 pu kwartaalfranco pet post 3.45 per kwartaal. Losse nummer. 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm.t minimum pet adver tentie 2.—. Bute gevestigd te VHssingen Wolstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen! Middelburg Londenscbe Kaal 29, telefoon 2077 en 2924: Goes Iurfkade 15. telefoon 2475: Oostburg i Gratamastraat 3. telefoon 102: Terneuten Brouwerijstraat 2. Postrekening or. 359300 PdZ^C. Middelburg. Buitenlands overzicht Roemeense oppositie protesteert tegen onderdrukking. Washington ongerust. Tijdens een perconferentie te Boedapest werd aan Din- nyes, de nieuwe Hongaarse premier gevraagd of de poli- tieke partijen, die nu „half vrij" zijn bij de komende ver kiezingen geheel zouden ver dwijnen. Dinnyes moet toen een diepe zucht geslaakt heb ben en vervolgens gezegd: „Daar vraagt U mij iets". Layos Dinnyes té niettegen staande zijn lidmaatschap van de partij van de Kleine Boeren pro-Russisch georiënteerd en op direct bevel van de Russi sche generaal Siviridof be noemd, maar uit zijn zucht spreekt twijfel aan de duur zaamheid van zijn bewind. Al les immers wijst erop, dat het niet zal blijven bij het uitscha kelen van de rechtervleugel van de partij der Kleine Boe ren, doch de volgende phase zal zijn het in beslag nemen door de communisten van de sleutelposities in de staat. In antwoord blijkbaar op de Amerikaanse plannen tot hulp- verlening aan Griekenland en Turkije treffen de Sowjets voorbereidingen de andere Zuid-Europese staten te ma ken tot landen, waar de com munisten heer en meester zijn. In Zuid-Slavië, Bulgarije en Al banië is deze ontwikkeling reeds voltooid. De regimes van Tito, Dimitrof en Hodsja, in Moskou geschoolde leiders, zijn daar stevig verankerd. In Hongarije en Roemenië is de oppositie echter nog sterk en beschikt ze over een grote aanhang, vooral op het platte land en in kerkelijke en con servatieve kringen. Arrestaties van de leiders en staatsgrepen zoals rondom premier Nagy in scène werden gezet moeten de ze oppositie vleugellam leggen. Het volgende land, waar de Westerse democratie afscheid moet nemen schijnt Roemenië te zjjn. De anti-communisti sche stromingen vinden daar hun bedding in de Roemeense nationale boerenpartij. In een gisteren uitgegeven communiqué van deze partij wordt „ten overstaan van de publieke opinie der wereld" geprotesteerd tegen het op treden van de regering, die zich staande houdt door de dictatuur van een minderheid, welke voortgaat het land com munistisch te maken tegen de uitdrukkelijke uitspraak van de volkswil in". Er wordt ver der in geprotesteerd tegen „de arrestaties, die zonder ophou- „Bekentenis" van Bela Kovacs. De gearresteerde voormalige secretaris van de Hongaarse partij der kleine eigenaren, Bela Kovacs, heeft, volgens het officiële Hongaarse nieuwsagentschap MTI, be kend, dat de partijleiders een „partrjleger" wilden vormen en bewapenen om de regering omver te werpen. Autoriteiten van het Ame rikaanse departement van bui tenlandse zaken noemden de bekentenis van Bela Kovacs „klaarblijkelijk gedicteerd door Rusland". Zij zeiden, dat deze „bekentenis" ongetwijfeld was afgeperst toen Kovacs door de Russen gevangen was ge zet. Kovacs, aldus him opvat ting, de ex-premier Ferenc Nagy, en andere leden van de Hongaarse partij der klei ne boeren, kunnen nooit heb ben samengespannen voor het omverwerpen van een rege ringsstelsel, dat zij zelf on dersteunden. De spoorstaking In Frankrijk. De Franse spoorwegstaking heeft zich thans tot Algerië uitgebreid. De Algerijnse spoorwegarbeiders besloten een waarschuwingsstaking van 24 uur te houden, ingaande te middernacht. De staking is een manifestatie zowel uit solidariteit met de arbeiders in het moederland als ter re geling van de eisen der Alge rijnse spoorwegarbeiders. Het ministerie voor de koopvaardijmarine heeft zijn groeiende bezorgdheid geuit over het feit, dat de schepen in de Franse havens tenge volge van de staking worden vastgehouden. In de haven van Cherbourg liggen vijf Amerikaanse schepen met steenkool, waardoor een ver lies van 250 dollar per schip en per dag wordt geleden. Zeven schepen, welke voor le Havre bestemd waren, zijn naar buitenlandse havens ge dirigeerd. Ramadier weigert nog steeds de onderhandelingen te her vatten, zolang de bond niet eerst een beroep doet op de arbeiders om naar hun werk terug te keren. den doorgang vinden" en tegen „de terreurmethoden en ver volgingen van de regering". De jongste gebeurtenissen in het Balkan-gebied worden in Londen en Washington uiter aard met bezorgdheid en wre vel gevolgd. In de Ver. Staten vreest men zelfs, dat ook Italië en Oosten rijk aan de beurt zullen ko men. In dat geval echter, zo neemt men op State Depart ment aan, zal Marshall het niet bjj scherpe papieren protesten laten. Generaal Lajos Dmnyes, de opvolger van Nagy als mi nister-President van Hongarije. Amerikaanse steun aan Europa. Naar in Washington verno men wordt, overwegen rege ringskringen op het ogenblik de Amerikaanse deelneming aan het Europese herstel over de gehele linie, waarbij Europa economisch als een geheel wordt beschouwd en' wel tot een bedrag van 15 tot 25 milliard dollar. Naar wordt verklaard, zal het pro gramma geheel het karakler dragen van schenkingen en niet van leningen. Men wil dit doen, daar de ondervinding met de leen- en pachtwet tijdens de oorlog heeft ge leerd, dat de mogelijkheid be staat, dat een gevoel van ver bittering zal ontstaan, wan neer de V.S. hulp verlenen en terug betaling verlangen. Ho ge ambtenaren verklaarden, dat men het programma ziet als een overbrugging tussen het na-oorlogse reliefwerk en de credietverlening door de wereldbank. SUIKER OP JAVA. De internationale suiker- commissie op Java is haar reis begonnen. Zij zal 18 suiker fabrieken op republikeins ge bied bezoeken. Fraude bij uitstel van dienstplichtigen. Van de- zjjde van het Mini sterie van oorlog wordt mede gedeeld, dat malversaties zjjn ontdekt bjj een der bureaux van de afdeling dienstplicht van dat ministerie. Door raid del van vervalsingen in de re»' gistratie is frauduleus uitstel voor opkomst voor eerste oefe ning aan dienstplichtigen ver leend. Een diepgaand onderzoek is ingesteld ten behoeve waarvan emge arrestaties zijn verricht. De kersenprijs. De Minister van Landbouw streeft er naar, gelijk wij reeds berichtten, dit jaar de fruit- prijzen en met name ook die voor kersen binnen redelijke grenzen te houden. Hoewel de kersen op stam vooral in de Betuwe reeds duur worden verpacht 60 tot 80 cent per kilo, waarbij dan nog de pluk- lonen en de winstmarge ko men ligt het in de bedoe ling van Minister Lieftinck, aldus weet „Het Vrije Volk" te berichten, althans voor het hoogtepunt van de aanvoer geen hogere prijs dan 60 cent per pond voor het publiek toe te staan. Overigens zal ook de aanvoer van Belgische kersen, welke wellicht reeds deze week zal beginnen, natuurlijk prijs- d rukkend werken. Het ongeluk op de Oranje. De raad voor de scheepvaart heeft Maandagmorgen onder zoek gedaan inzake het onge val op de „Oranje" waarbij 3 leden van de bemanning over boord sloegen en verdronken. Dat de kapitein geen reddings pogingen ondernomen heeft, achtte de inspecteur billijk, daar dit door het vliegend stormweer, ook voor de an dere leden van de bemanning gevaar zou opleveren. De raad zal later uitspraak doen. Brand in politiebureau. Maandagmiddag brak brand uit op de zolderverdieping van het tijdelijk hoofdbureau van politie aan de Catharjjnesingel te Utrecht. De brand vermoede lijk ontstaan tengevolge van répara tiewerkzaamhecjen aan de dakgoot, liet zich aanvan kelijk ernstig aanzien. De brandweer rukte met groot materiaal uit en in vliegende haast werden de kamers bo ven ontruimd en de in het ge bouw aanwezige munitie, ge weren, stenguns en andere wapenen in veiligheid ge bracht. De brand was echter spoedig bedwongen en de aan gerichte schade bleek betrek kelijk gering te zijn. Miss Margaret Bondfield bij de Koningin. Miss Margaret Bondfield, oud-minister van Engeland en lid van de Privy Council té door H. M. de Koningin in audiëntie ontvangen. De „Johan Maurits" weer thuis. H.M. fregat „Johan Mau rits" is na een vlagvertoon van 1% jaar naar Curasao en Midden- en Zuid-Amerika in het moederland teruggekeerd. Het schip heeft ligplaats ge kozen aan de steiger van de S.H.V. aan de de Ruyterkade. is het 100 jaar gele den, dat de beroemde Engelse admiraal en poolreiziger sir John Franklin (dle o.m. bij Vlissingen streed) na wiens vermissing ach tereenvolgens veertig: hulp-expedities werden uitgezonden,, overleed. Zware straffen voor veesmokkelaars. Drie hoofdverdachten van de Hilvarenbeekse veesmokkelaf- faire, Gerritsen en vader en zoon Pinxsteren, werden Maandag veroordeel^ tot resp. 5, 4 en 3 jaar gevangenisstraf. De Officier van Justitie had voor Gerritsen 6 jaar en voor de beide andere verdachten 5 jaar geëist. Antoon Coolen in conflict met procureur-fiscaal.. De heer Antoon Coolen uit Waalre heeft ontslag genomen als lid van de vierde kamer Eindhoven van het Bos se tri bunaal op grond van het feit, dat hij zich niet kan verenigen met de beslissing van de pro cureur-fiscaal in een geval van, naar de mening van de heer Coolen, economische bedrijfs- collaboratie. Nachtelijke schietpartij in donker-Amsterdam. Toen drie agenten gister nacht omstreeks kwart voor vier. op de O. Z. Achterburg wal te Amsterdam de papie ren van een chauffeur van 'n aldaar staande personenauto wilden controleren, gaf deze plotseling vol gas en reed met grote snelheid naar de Damstraat en vandaar in de richting Dam. Onmiddellijk openden de agenten het vuur op de wagen, die door vier kogels werd getroffen. Al slingerende trachtte de be stuurder zijn wagen in de richting van de N.Z. Voor burgwal te sturen. Op de Dam echter schoof hij het midden- Damterrein op en sloeg over de kop. De drie inzittenden, twee Delftenaren en een Hagenaar kwamen met de schrik vrij. Zij werden gearresteerd. Gebroeders Jongerius veroordeeld. De gebroeders M. A. en N. A. Jongerius uit Amsterdam en Jutphaag werden wegens collaboratie door het Bijz. Ge rechtshof te Amsterdam ver oordeeld tot gevangenisstraf fen van resp. 3% en 1 jaar (waarvan 8 mnd. voorwaarde lijk) met aftrek. Ook werden zij voor resp. 10 en 6 jaar ont- zët uit het recht een leidende functie in het automobielbe drijf te bekleden. te Londen en New York besproken Nederlands kabinet besliste nog niet. Onze Haagse redacteur meldt: Toen Maandagmiddag de Ne derlandse regering in kabinets raad bijeen was kon de heer Jonkman, minister van over zeese gebiedsdelen, aan de mi nister-president het zo juist ontvangen republikeinse ant woord op de Nederlandse nota overhandigen. Een half uur later werd het antwoord voor publicatie vrij gegeven. De ministerraad heeft geen besluit genomen over de al of niet toereikendheid van dit antoord. Het stuk is namelijk aan de Commissie-Generaal gericht en de leden van deze commissie kunnen eerst Woensdag te Batavia verga deren. Eerst nadat de Com missie-Generaal haar houding heeft bepaald zal de Neder landse regering haar beslissing nemen. Ondertussen zijn wel allerlei voorbereidende maatregelen getroffen met het oog op de mogelijkheid ener afwijzende houding van de Republiek no pens de nota. Zo heeft de mi nister van Buitenlandse Zaken, mr. G. C. W. A. baron van Boetzelaer van Oosterhout, de Nederlandse ambassadeurs bij dé grote mogendheden opge dragen de regeringen, bjj wel ke zij zijn geaccrediteerd, te polsen over de situatie in de Indièche Archipel en de door de Nederlandse regering over wogen maatregelen in geval van een weigerende houding. Zijn wjj goed ingelicht, dan moet een onzer diplomatieke vertegenwoordigers, die per soonlijk geacht mag worden het Verre Oosten uitstekend te kennen, geadviseerd hebben niet al te hard van stapel te lopen. Ook heeft minister Van Boetzelaer zijn secretaris-ge neraal, jhr. F. van Vreden- burgh, die vergezeld is van de oud-secretaris-generaal van Handel en Nijverheid, dr. H. M. Hirschfeld, naar Londen ge zonden om in Downingstreet 10 minister Emest Bevin per soonlijk in te lichten. Deze bei de diplomaten zjjn na hun be zoek aan het Foreign Office terstond doorgevlogen naar de Verenigde Staten teneinde hun opwachting te maken bij mi nister G. C. Marshall te Wash ington. Vakbeweging richt zich tot de arbeiders. Geen onverantwoordelijke stakingen en acties l De raad van vakcentrales heeft zich met een oproep tot de Ned. arbeiders gericht waarin hij o.m. zegt: De arbéiderg van ons land kennen onze vakbeweging. Zij heeft de arbeider cultureel en sociaal tot een persoonlijkheid gemaakt en wanneer binnen niet al te lange tijd, als vrucht van haar werk, de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie tot stand zal zijn gebracht dan zijn de arbeiders ontproletari- seerd, wijl zij dan meespreken, meebeslissen, mede-verant woordelijkheid dragen voor de gang van zaken in het Neder landse bedrijfsleven. Dat hebben de arbeiders be wust nagestreefd en daarvan moeten zij de consequentie be wust willen aanvaarden Er zijn lieden, die daar anders over denken, lieden, wier gees telijke- en politieke voedings bron buiten Nederland moet gezocht worden. Lieden, die de sociale en economische chaos nastreven met het doel, mld- 1948 een jubeljaar. PLANNEN VAN HET NATIONAAL COMITÉ. Te Amsterdam werd de eer ste bijeenkomst gehouden van het landelijk initiatief comité 1948, dat zich ten doel stelt de herdenking van het 50-jarlg regeringsjubileum van H. M. de Koningin en van de 300-ja rige onafhankelijkheid van Ne derland op waardige wijze te doen vieren. Het comité wil met grootse nationale manifestaties, die de herden- denk ing opvoeren tot een ni veau dat de historische beteke nis van het bijzondere jaar 1948 tot haar recht doet ko men en die tevens in staat zijn ruime internationale belang stelling voor ons land te wek ken. Bovendien wil het comité coördinerend optreden ten op zichte van plaatselijke en re gionale plannen. Dit geldt in het bijzonder ter voorkoming van een versnippering van krachten ten aanzien van het nationale geschenk ,dat H. M. de Koningin namens het gehe le Nederlandse volk zal wor den aangeboden. Een toelichting van dr. ir. Z. Y. v. d. Meer. De directeur-generaal voor de volkshuisvesting, dr. ir. Z. Y. van der Meer, gaf te Am sterdam voor de leden van de vakgroep „Onroerende Zaken" een toelichting op de „Finan cieringsregeling Woningbouw 1947". Wij hebben op het oogenblik een achterstand van 250.000 woningen. Zelfs met een pro ductieplan van 70.000 wonin gen per jaar (dit is ruim 1% DE JONGE AANPLANTINGEN ZULLEN DE PRODUCTIE NOG VERHOGEN. iNederland moet „fruit-minded" worden. Bieveland is zonder eni ge twijfel een van de be- lajigrykate fruitcentra van Nederland. De cijfers be wijzen het! Niet minder dan 5000 H.A. grond is in Zeeland en daarvan ongeveer 80 op Zuid-Beveland bij fruitkwekers in bedrijf. Hoewel dit slechts 10 van alle fruitgronden van ons land is, bedraagt de opbrengst in Zeeland ge middeld ongeveer 15 van de totale fruitoogst. Wel een bewijs» dat de Zeeuwse fruitkwekers hun vak verstaan! In de Betuwe is bijv. onge veer 13.000 H.A. bij de fruit- cultuur in gebruik en toch is hier de gemiddelde opbrengst slechts 25.000.000 K.G. tegen over 15.000.000 K.G. van de 5000 H.A. van Zeeland. OMZETTEN. Ook de cijfers van de om zetten der Zeeuwse veilingen spreken voor zichzelf. Goes, Kapelle en Krabbendrike zetten bijvoorbeeld aan fruit in het vorig seizoen voor ruim 10 millioen gulden om! Waarvan Krabbendijke. waar 20 jaar geleden de fruitkwekers nog moesten beginnen, alleen al 3 millioen gulden voor haar re kening nam. En deze getallen en bedra gen zullen nog veel hoger wor den, zodra de uitgestrekte jon ge aanplantingen van de laat ste jaren gaan opleveren. Wan neer men in dergelijke jonge boomgaarden komt, ziet men, dat ook het systeem van de aanplanting belangrijke veran deringen zich hebben voltrok ken. Kijk maar eens naar een ou de boomgaard. Appels, peren, kersen, pruimenalles door elkaar. En als er nog eens een hoek appels bij elkaar staat, zjjn het vaak nog aller lei verschillende soorten. Een leek lean begrijpen hoe be zwaarlijk dat ls bij het bespui ten, dat de laatste jaren voor de zlektebestrijdingën bjj het fruit van zo grote betekenis is. Voor Iedere soort meestal weer een ander bestrijdings middel In een moderne boomgaard, waar alles keurig gerangschikt staat naar soort en variëteit, rQdt de tractor met het sproei apparaat er snel doorheen en in zeer korte tijd hebben alle bomen, hun beurt gehad. WIJKERS EN BLIJVERS Ook van de ondert>eplanting is men veelal afgestapt. Hoe vaak gebeurde het niet, dat de bessen veel te lang onder de appels of peren bleven staan omdat het zachte fruit een goed prijsje opleverde. Maar het ging ten koste van de bo men. Nu volgt men liever het systeem van de „wjjkerg en blijvers", waarbij lichte, vroeg productie gevende boompjes na enige jaren plaats maken voor de zwaardere bomen, die dan pas beginnen te dragen. Onderteelt van éénjarige ge wassen als bleten of aardappe len in jonge aanplant levert natuurlek niet het minste be zwaar op. FRTJTT-MINDED m onze vorige artikelen duidden we reeds aan, dat het Nederlandse publiek veel meer „fruit minded" moet worden. De Ned. Fruitkwekers-Organi satie, welke op de Bevelanden verschillende zeer actieve afde lingen heeft, werkt reeds in deze richting en laat geen ge legenheid voorbijgaan om voor het goede Nederlandse pro duct propaganda te maken. 't Mag toch eigenlijk niet meer voorkomen, dat de huis vrouw keurig opgepoetst mofes appelen keukenappelen, zegt de vakman koopt en denkt dat ze een handappel krijgt. En wat weet de gemiddelde Nederlander van de soorten en variëteiten Het ideaal is, dat er in elke winkel, waar fruit verkocht wordt, een kleine vitrine van de NFO geplaatst zou worden. waarin van de meest voorko mende vruchten een exemplaar met naam- en prijskaartje zou komen te liggen. Maar dat zal nog wel eventjes duren FRUITSAPPEN Een andere belangrijke kwestie is voorts die van de verwerking van het fruit van mindere kwaliteit. Voor een deel wordt daarvan de pulp voor de binnen- en buitenland, se jamfabrleken gemaakt, maar er is nóg een mogelijk heid: fruitdranken. Zuivere fruitsappen als most of limo nade. In Zwitserland drinkt men hiervan jaarlijks ongeveer 40 liter per hoofd van de be volking, maar bij ons wint de Schiedammer het nog altijd! De Zeeuwse fruitkwekers hebben al eens met plannen rondgelopen om dit varkentje zelf maar eens te gaan wassen door te Goes een fabriek van fruitsappen in te richten. Maar voorlopig zjjn deze plannen nog gestrand op verschillende moeilijkheden: machines, per soneel en bedrijfsvergunning. Wel wordt er in de laborato ria te Wageningen aan dit pro bleem gewerkt en we mogen dus verwachten, dat ook op dit terrein nog nieuwe mo gelijkheden zullen worden ge vonden. Wellicht, dat ook de overheid en vooral niet te ver geten dc sport-organlsaties in dit opzicht nog nuttig: werk kunnen doen. Het nationaal belang zou er op twee manieren mede ge diend zijn. want een florerend fruitkwekersbedrijf komt on ze nationale economie ten goe de en fruit en fruitdranken Zijn in elk geval ge zend! maal de jaar-productie van vóór de oorlog, welke 40.000 bedroeg), zal het nog 10 k 15 jaar duren, eer er weer behoor lijke woning-toestanden zijn. De moeilijkheden van het ogenblik zijn drieerlei: lo materiaal: hiervoor zijn we voor een belangrijk gedeel te aangewezen op het buiten land, dit is dus een deviezen- kwestie; 2o werkkrachten: het aantal bouwvakarbeiders is practisch gelijk aan dat van vóór de oor log. Juist in de zwaarst ge troffen gebieden is slechts een zeer klein aantal bouwvakar beiders voorhanden; Daar omscholing onmogelijk is, zijn wij dus aangewezen op eenvoudige bouwsystemen, als b.v. montage-bouw. 3o financiën: bjj een jaar productie van 70.000 woningen zal een bedrag van ruim een half milliard per jaar geïn vesteerd moeten worden. Hier voor moet de regering gebruik maken van h£t particulier ini tiatief, dat dan ook bij de We- deropbouwplannen dient te worden ingeschakeld. BEZWAREN. Na de pauze volgde een de bat, waarin van de zijde der vakgroep enige critiek op de financierings-regeling werd uitgeoefend. Er werd naar voren ge bracht, dat het onder de huidi ge financieringsregeling on mogelijk ls voor de eigenaren- exploitanten een hoger rende ment uit hun beleggingen te verkrijgen. Ook de vennoot schapsbelasting (gemiddeld ongeveer 30 van het rende ment) werd scherp gecriti- seerd. Voor deze kwestie, ver_ wees dr. van der Meer de vra genstellers naar de minister van financiën. Voorts werd het in de regeling gestelde on- derhoudspercentage te laag ge acht. Tegenover de geringe onderhoudskosten in de eerste jaren, staan de gestegen lonen, de hoge kosten en de vermin derde duurzaamheid der mate rialen, zoals verf. Tenslotte kwam de mogelijkheid van een huurvelllng ter sprake, even eens omschreven in de financie ringsregeling, waarvan het volledig profit alleen aan het rijk ten goede komt. Met deze regeling konden de leden van de vakgroep rich allerminst verenigen. dels die chaos politieke winst te maken. Wij zijn sterk verarmd, wij hebben geen grondstoffen, geen machines. Wij moeten dat el ders kopen. Omdat te kunnen doen moeten wij in het buiten land lenen. Onze schuld wordt steeds groter. Hier gaat de verantwoorde lijkheid van de Ned. arbeiders spreken. Voornamelijk hun ar beid kan en zal ons volk op de duur uit het moeras van de ar moede redden. Het is geen kunst onverant- woordde loon-eisen te stellen en stakingen te proclameren. Brutaliteit en onverantwoorde lijkheid zijn daarvoor voldoen de. Maar wat schieten de ar beiders ermede op vijf gulden meer loon te ontvangen, indien huren en prijzen met meer dani 5 worden verhoogd? Er is onder deze abnormale omstandigheden slechts één or gaan, dat verantwoordelijk kan zjjn. Dat is de regering. De regering moet zorgen, daH Ionen en prijzen zo groed moge lijk in evenwicht blijven. Wjj leven in een vrij land. Men kan van mening verschil len over de politiek, die de ne gering ten deze heeft gevolgd en nog volgt. Maar elk Neder lander zal zich moreel ver plicht gevoelen de regering by haar zware opbouw-arbeld zo veel mogelijk behulpzaam te zjjn. Het streven der centrale blijft op het volgende gericht: lonen zo hoog mogelijk, prijzen zo laag mogelijk, sociale positie zo doel treffend mogelijk, toekomst zo ideaal mo gelijk. De raad van vakcentralen en zijn vakbonden spreken nog eens heel nadrukkelijk uit, dat zij voortdurend al het redelijke zullen doen, om de waarachtige belangen van de arbeiders doelmatig te behartigen. Zy verwachten echter, dat de arbeiders onder geen om standigheid meedoen aan sta kingen en acties, .die niet uit gaan of gevoerd worden door de eigen vakbond. De arbei ders dienen zich integendeel met alle hun ten dienste staan de geoorloofde middelen tegen zulke acties te verzetten. Chassls-Ioze autobussen. De Ned. Spoorwegen heeft bij de DA.F. te Eindhoven 'n order geplaatst voor de fabri cage van 80 autobussen. Deze bussen zullen geheel volgens ontwerp van de D.A.F.-techni- cl vervaardigd worden in sa menwerking met ingenieurs van de spoorwegen. Deze or der beschouwt men bij de D.A. F. als een „aanloop-order" waardoor de DA.F. in staat wordt gesteld een geheel nieu we industrie te vestigen. De bus biedt plaats aan 42 per sonen. Onder de vloer té een horizontale motor aangebracht. Het probleem van de construe, tie is in dit geval opgelost door een zelfdragend carosse- rie, als het waren een samen- bouw van chassis en ca rosse- rie. Deskundigen zjjn van mening, dat deze zelfdragende carosse- rie de pasagiers een betere be scherming biedt en het com fort bij het rijden verhoogt. Voorts wordt door deze con structie materiaal bespaard. Ook is een luchtcirculatie- systeem aangebracht, waarbij de lucht in de winter ver warmd wordt. De bussen worden speciaal geconstrueerd voor het verkeer over smalle landwegen. Krachtige politiek op Java gevraagd. De verenigde politieke par tijen te Batavia, waarbij practisch alle Nederlandse partijen zijn aangesloten, heb ben een telegram gericht aan de Nederlandse minister-pre sident en de voorzitters der Staten-Generaal om namens de Nederlanders in Ned.-Indië ero p te wijzen, dat det Indo nesische nota onnodig en on gewenst een gelegenheid schept voor nieuwe onderhan delingen. Aangedrongen wordt op een krachtige uitvoering der Indische politiek, die wordt uitgevoerd door een nieuwe en krachtige regering. Gevechten in Ned.lndië. Nabij Makassar werd het postkantoor van Alloe Alloe door een bende van 50 per sonen overvallen. In het post kantoor werden twee mensen gedood. Het werd geheel ge plunderd. Bij Soerabaia hadden twin tig maal beschietingen van Nederlandse patrouilles plaats. Op Madoera heerst onrust. Een infiltratiepoging op Bali mislukte. Er had op Bali een aantal arrestaties plaats»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1