PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Ramadier blijft aan Prins Bernhard linkervleugel-mollet moest het onderspit delven. Duitsers fluisteren Ministers in Batavia Zeeuwse visserij in oorlogstijd t ribunaalpresident in ernstig conflict. Stoomlocomotieven verdwijnen 190e Jaargang - No.106 Uitgave van de Firma Provinciale Zecuwschc Courant. Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Ir., Vllsslngeo. Dit blad verschijnt dagel|k3. behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 8 Mei 1947 ABONNEMENTSPRIJS» 25 cent per week3.20 per kwartaalfranco per post i 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver tentie 2.—. Bureaus gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg Londensche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924; Goes: Turfkade 15. telefoon 2475; Oostburg: Gratamastraat 3. telefoon 102 Temeuren Brouwerijstra-t 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Het wereldgebeuren Een belangrijke beslissing. Na een felle discussie van twaalf uur lang heeft de hoog ste instantie van de Franse socialistische partij, de nati onale raad, met geringe meer derheid besloten zijn steun te verlenen aan het besluit van Paul Ramadier om verder te regeren zonder de communis ten, en daarme is een met spanning verbeid en uiterst be langrijk besluit gevallen. Lijnrecht tegenover elkaar stonden twee vleugels, de ene geleid door Mollet. de andere door bekende figuren als Blum en Philip. Mollet wenste vast te houden aan de op de laatste conferentie vastgestelde poli tiek om een zekere samenwer king met de communisten te handhaven. Of samen in de re gering of samen in de opposi tie. Over de argumenten van Blum en de zijnen lag de scha duw van de Gaulle en zijn nieuwe partij. De vrees de ver warring te vergroten en daar mee de generaal nieuwe wind in de zeilen te blazen, heeft bij vele afgevaardigden de door slag gegeven. De overwinning van Blum en Ramadier luidt niet alleen een nieuwe phase in in de Franse politiek, doch zij vormt tevens het sluitstuk van een merkwaardige ontwikke ling van zaken in West Euro pa. Aanvankelijk is het alleen de socialistische partij in Ne derland geweest, die van ston de af aan haar gedragslijn te genover de communisten scherp afbakende^lij koos sa menwerking met een rechts van haar staande partij en aan vaardde de oppositie van de communisten als onvermijde lijk. De socialistische partijen in de andere West Europese landen trachtten zulk een ont wikkeling zoo lang mogelijk te vermijden, doch hebben ten slotte een voor een eenzelfde koers moeten kiezen. In België won twee maanden geleden de vleugel Spaak-van Acker het van de linkervleugel onder lei ding van Buset en kwam een Rooms-Rode coalitie tot stand. In Italië leidde de botsing tus sen beide stromingen tot een splitsing in' de partij en af 'scheiding van de groep-Sara- Strijd in China laait op. Naar uit China wordt ge meld, naderen de communisti sche troepen van verschillende kanten Kantan Tai Joean, de hoofdstad van Sjansi. Een he vige strijd woedt op een 40 ki lometer afstand ten Oosten van de stad. De gouverneur van Sjansi. heeft aan genera lissimus Tsjang Kal Sjek een bericht gestuurd, waarin hij verklaard, dat 17 communisti sche brigades de hoofdstad na deren. Hij vraagt dringend om hulp. gat, hoewel de communisten voorlopig nog in de regering zijn gebleven. In het sterkste communistische bolwerk Frankrijk, aarzelden de soci alisten het langst, maar ook daar is nu de kogel door de kerk. Daarmee is de ontwikke ling 'nagenoeg voltooid en zna de communistische partijen in West Europa over de gehele linie in één front gebracht, in het oppositie-front. Voor Frankrjjk heeft dit nog een ander belangrijk aspect. Tot nu toe heeft dit land een middenpositie weten te hand haven tussen Amerika en Rus land. Daar zou in het kader van de befaamde Truman-doc- trine pp de duur verandering in kunnen komen. Frankrijk is voor de eerstkomende jaren nog steeds voor een groot deel op buitenlande hulp aangewe zen en er gaan geloofwaardige geruchten, dat de bereidheid van Amerika om hulp te ver strekken afhankelijk is van de positie van de communisten. Het schijnt, dat op het Ame- rikaansche departement van buitenlandse zaken de gebeur tenissen in Frankrijk met meer dan gewone aandacht worden gevolgd. De beslissing van de natio nale raad van de Franse soci alistische partij kan voor Tru man aanleiding zijn zich meer dan tot dusver met Frankrijk bezig te houden en dat kan verrassende gevolgen hebben. Bekeerde zondaar. De heer H. Leenstra uit Voorschoten bezit 'n bouvier, een hond die er wel eens van verdacht werd achter schapen aan te jagen in het land van de aldaar woonachtige landbouwers. De bouvier van de heer Leenstra heeft nu een nest jonge bouviers,, te verzorgen, maar zoogt ook een moederloos lam. 830 000 branden per jaar- President Truman heeft tij dens een door hem bijeenge roepen conferentie van func- tionnarissen voor de bestrij ding van branden in de V.S. verklaard, dat branden de V. V.S. in 1947 750 millioen dollar aan goederen zullen kosten, in dien er niets wordt gedaan om de vernietiging door het vuur te verminderen. „Het volk is geschokt door de lange serie grote branden gedurende de laatste paar jaren, voorname lijk in de laatste paar maan den, welke een groot verlies aan mensenlevens en algemene ellende tot gevolg heeft ge had". Jaarlijks braken in de V.S. 830.000 branden uit. welke voornamelijk te wijten zijn aan onachtzaamheid. Finland heeft thans vrede. Nu het vredesverdrag tus sen Groot-Britannië en Finland de goedkeuring van de Engel se koning ontvangen heeft, terwijl de Sowjet-Unie reeds eerder deze maand het ver drag' ratificeerde, is het ver drag van kracht geworden en staat Finland thans weer op voet met de geallieerden. over een communisten legioen Pure fantasie, zegt Frau Seydlitz. Vier van de -vijf Duitsers geloven 'serieus in het be staan van een groot Duits leger, dat, naar zy verwach ten, vandaag of morgen op bevel van Stalin, Duitsland zal binnenmarcheren om een Duitse Sovjetstaat te stich ten, aldus meldt Reuters cor respondent. Volgens de ver halen zouden zich ergens in Sovjet-Rusland meer dan een millioen gewapende Duitsers ophouden, gekenmerkt door de traditionele distinctieven, behalve dan dat het haken kruis van het Derde Rijk vervangen zou zijn door het embleem van hamer en sik kel. Deze strijdmacht zou aangevoerd worden door lui tenant-generaal Welter von Seydlitz en andere officieren van het leger van veldmaar schalk Frederich von Paulus, die zich te Stalingrad heeft overgegeven. Men neemt na tuurlek aan, dat de bewape ning van dit legioen afkom stig is van grote fabrieken achter de Oeral. Men is wat de sterkte van dit legenda risch legioen betreft tot de schatting van ongeveer een millioen man gekomen naar aanleiding van het verschil tussen het van Sovjet-Russi sche zijde opgegeven aantal Duitse krijgsgevangenen en het aantal van drie millioen Duitse soldaten, dat, naar el ke Duitser gelooft, bij het einde van de vijandelijkheden in de Sovjet-Unie vertoefde. De echtgenote van Von Seydlitz heeft alle verhalen over het communistisch legi oen uitdrukkelijk naar het rijk der fantasie venvezen. „Mijn> man zit achter prik keldraad en weet niets van al deze geruchten hem be treffende, aldus frau von Seydlitz. De organisatie van Duitse dokters heeft heden de Britse autoriteiten beschuldigd van het publiceren van onjuiste cij fers over de voedselsituatie van Duitsland. Woningen aan de lopende band. In de Zaanstreek is men er na maandenlang experimente ren toe overgegaan woningen aan de lopende band te fabri ceren. Het gehele binnenwerk van een huis wordt in de fa briek klaargemaakt, zodat de onderdelen slechts naar het bouwterrein vervoerd behoeven te worden om in elkaar gezet te worden. Voor het monteren van dit binnenwerk is slechts één dag nodig. Daarbij komen nog twee dagen voor 't plaat sen van de buitenwand en het leggen van de dakpannen. Dé fabriek is in staat desge wenst meer dan 40 woningen per week af te leveren. NATIONALE RECLASSERINGSDAG. Te gelegenheid van de grote nationale inzameling ten bate van het reclasseringswerk voor alle gezindten, welke van 2 tot 8 Juni a.s. zal plaats vinden, is onder voorzitterschap van Minister-President Dr. L. J. M. Beel een Nationaal Comité van aanbeveling gevormd. onthulde O.D.-herinneringsplaquette In de Koepelkerk te Amsterdam. Een groot, opvallend gebouw in het hartje van Amsterdam was gedurende twee der be- nauwdste jaren van de vijande lijke bezetting een middelpunt van heldhaftig verzet: de koe pelkerk aan het Leidse bosje. Van hieruit ook onderhield het algemeen hoofdkwartier van O.D., in de tijd dat ons land was verdeeld in een geallieerde en Duitse zóne, geregeld tele fonisch contact met Prins Bernhard. Woensdagochtend onthulde de Prins in deze zelfde kerk een plaquette, waarin gegrift waren de woorden: „De koster H. F. Westerveld huisvestte hier met voortdurend levens gevaar voor zich en zijn gezin van 25-3-1943 tot 5-5-1945 het algemeen hoofdkwartier van de O.D." Vele autoriteiten waren bij Ook door republikeinen begroet. De ministers Beel en Jonk man werden verwelkomd door dr. van MoOk, dr. Idenburg, luit. gen. Spoor, schout-bij nacht Pinke en de consuls-ge neraal. Van republikeinse zijde wa ren ter begroeting aanwezig de minister van binnenlandse zaken, mr. Mohammed Roem en de minister van voorlich ting, Mohammed Natsir. Het vliegtuig, waarmee de Nederlandse ministers arri veerden, werd door zes jagers van de Nederlandse luchtmacht begeleid. Nadat de ministers de offi ciële pèrsoonlijkheden, die op het vliegveld aanwezig waren, hadden begroet, inspecteerden zij de erewacht, bestaande uit twee peletons van het Ko ninklijke Nederlandse leger, twee peletons van het Konink lijke Nederlands-Indische leger en 1 peleton van de Marine. De republikeinse generaal- majoor Abdoel-Kadlr, die u»t Cairo terugkeerde, bevond zich Kerkrade wil in de millioenen-trein. Ongeveer 10.000 inwoners van Kerkrade hebben hun handtekening gezet onder een petitionnement, waarin men er bij de regering op aandringt om Kerkrade uit zijn isolement te verlossen door het z.g. mil- lioenen-lijntje ook voor perso nenvervoer open te stellen. Dit adres, dat gebundeld tot een lüvig dossier is gewor den, zal nog deze week door het gemeentebestuur van Kerkrade aan de Minister van Verkeer te Den Haag worden aangeboden. Goed werk voor de voedselvoorziening- Al het mogelijke werd gedaan. De kleine kustvisserij op de Zeeuwse stromen heeft .in de oorlog een belangrijk aandeel gehad in de voedsel voorziening. Reeds einde 1940 werd naar schatting te Bres- kens, Veere en Vlissingen tezamen 150.000 kg. sardijn aangevoerd. In 1941 steeg de aanvoer van vis en garnalen zeer sterk. Globaal geschat werd er in dat jaar in de genoemde havenplaatsen IV2 millioen kg. sardyn en rond 1 millioen kg. garnalen aan gevoerd. Zelfs schar, een veel gevraagde vissoort in Zee land en thans zeer schaars, werd toen overvloedig gevan gen. De vissersvloten waren in 1940/1941 nog op nagenoeg normale sterkte. Wel waren er in 1940, bij de aftocht der Fransen, enige Arnemuidse en Breskense schepen verlo ren gegaan en was zelfs een groot deel der Breskense vloot tot zinken gebracht in de haven, doch deze tegen slag werd grotendeels over wonnen. De Breskense vis sers hebben in 1940 vrij spoe dig hun schade kunnen her stellen door gemeenschappe lijk het lichten der schepen uit te voeren. TERUGGANG. In 1942 kwam er een ver mindering in de aanvoer. De oorlogshandelingen verhinder den een regelmatige visserij. Wel werden er nog wat gar nalen gevangen, voornamelijk bij Hoofdplaat, doch de vis vangst was. van waaniy be tekenis, omdat het visgebied zeer beperkt gehouden werd. Verschillende andere omstan digheden belemmerden toen de visserij. Ten eerste was dit de dag visserij. De schepen mochten na zonsopgang de haven pas verlaten en moesten vóór zonsondergang weer binnen zijn. Men kon dus niet meer op het gety vissen. Boven dien werd het visgebied be perkt tot de lijn Breskens— Vlissingen, welke later werd uitgebreid tot de gehele Scheldemond van Cadzand tot Westkapelle. Voor de Oosterschelde was de grens VrouwepolderBurgh. VORDERING. Vervolgens kwam de sche penvordering. De beste vaar tuigen waren reeds gevor derd, doch in 1943 bereikten deze vorderingen het hoogte punt, toen in October speciale Duitse commando's overal schepen weghaalden, die moes ten dienen voor het maken van rookgordijnen. De ver slagenheid onder de vissers was destijds groot. Zelfs van de kleinste vaartuigen werden er gevorderd, terwijl soms grotere schepen bleven lig gen. GEEN BRANDSTOF. En tenslotte had men de schaarste aan stookolie en kolen, die nodig waren om de garnalen te koken. De overheid besloot toen slechts voor 3 dagen per week stook olie beschikbaar te stellen, hetgeen vanzelfsprekend een sterke invloed uitoefende op de totaalcijfers. Het was ook niet gemakkelijk om met zwart gekochte olie toch va rende te blijven, want de vis sers stonden onder streng toezicht van de Duitse ha venpolitie, die precies wist wat er gaande was. Alle vis sers waren voorzien van le gitimatiebewijzen, die iedere morgen werden uitgereikt vóór het verlaten van de ha ven en die des avonds weer moesten worden ingeleverd. De Duitsers waren doodsbe nauwd voor Engelandvaarders. Met heiïg weer, mist of sneeuwstorm, moesten de vis sers direct huiswaarts keren. Toezicht werd gehouden door een patrouillevaartuig, meest al een snelvarend vissersvaar tuig, dat altyd gewapende Duitsers aan boord had. Voor de kosten van dit geleide hadden de Duitsers een han dige methode bedacht: van alle besommingen moest 3 worden afgestaan aan de pa trouillevaartuigen. Om toch alle dagen van de week te kunnen vissen gingen ver scheidene vissers er toe over gasgeneratoren aan te schaf fen. Toen deze dingen in zwang kwamen werd beloofd, dat er altyd voldoende brand stof zou zijn en alle dagen mocht worden gevist. Ze wa ren erg duur en de bedrijfs zekerheid was niet groot. Bij het opraken der kolen wérd ook voor deze gasgene ratoren een visdagenbeper king ingevoerd, ondanks de beloften. DE VERKOOP. Het is steeds een heel pro bleem geweest om de aange voerde vis vrij te houden van vordering. Zoveel mogelijk werd getracht onder het voor wendsel van kleine aanvoeren onmiddellijk na de binnen komt de vis door verkoop onder de plaatselijke hande laren te verdelen. Belang-, ryke partijen vis en garna len zijn op deze wyze onder het publiek gebracht. Eigen lijk profiteerden de kleine scheepjes van de belangstel ling, die de Duitsers aan de dag legden voor de grotere visserijhavens. Voor die grote havens had men aandacht, omdat grote partijen in die plaatsen gevorderd konden worden of langs andere kana len toch in handen van de Duit sers kwamen. De firma's, die zich speciaal op de leveran ties aan de Duitsers hadden toegelegd, letten niet op de kleine havens en zo kon het gebeuren, dat de vers aange voerde vis in Zeeland aan het publiek werd verkocht, terwijl de soldaten gevoed werden met vis van IJmui- den, die soms met wagon ladingen aankwam. De ver houdingen in de kleine vis serijhavens lagen ook anders. Daar waren de handelaars niet erg op hun gemak met het tonen van vorderingsbe- wijzen, want ze konden be grijpen, dat die dingen na de oorlog tegen hen uitgespeeld zouden worden. Ook dat rem de. Het is bekend, dat veel van de soms in massa aan gevoerde garnalen tot zelfs in Amsterdam aan het publiek werden verkocht. Vrachtauto's met gasgeneratoren kwamen die halen in de Zeeuwse vis serijplaatsen. Tenslotte heeft de vissers vloot voor de jonge vissers gediend als een onderkomen tot het zich onttrekken aan de arbeidsinzet. Toen vele vaartuigen waren gevorderd gingen de schippers tot dat doel hun bemanningen uit breiden van 4 op 5 en som mige zelfs op 6 man. Gering is de aanvoer in Zeeland dus niet geweest, doch wel onregelmatig. Men heeft echter, en voornamelijk in de plaatsen dicht bij de kust gelegen, kunnen profi teren van onze eigen Zeeuwse schepen, die al het mogelijke hebben gedaan om met de netten binnen te halen, wat binnen gehaald kon worden. eveneens aan boord van het vliegtuig. Behalve de republikeinse mi nisters was ook een verbin dingsofficier van de T.R.I. op het vliegveld aanwezig. Op de Dinsdagochtend ge houden zitting van het tri bunaal te Leiden kwam het tot een ernstig incident tus sen de president, mr. P. J. de Ruyter de Wildt en de verdediger van een der be schuldigden, mr. T. D. Scha per. Mr. Schaper maakte tij dens zijn pleidooi de opmer king: „dat het al eens voor gekomen was, dat de straf maat was verzwaard, na het houden van een verdediging, welke de leden van het tri bunaal nu niet bepaald erg lekker zat". Op een directe vraag van de president antwoordde mr. Schaper, dat dit mogelyk ook in Leiden wel eens is voor gekomen. Na tevergeefs op nieuw een direct antwoord gevraagd te hebben zeide de president, mr. Schaper ver der te zullen uitsluiten van het recht om als verdediger voor het Leidse tribunaal op te treden. Bij navraag bevestigde de president mr. P. J. de Ruyter de Wildt, aan het A.N.P. zich in bovenstaande geest te hebben geuit. Op de vraag of hij als zodanig bevoegd is een verdediger uit te slui ten, antwoordde hij de be voegdheid hiertoe niet te heb ben, doch wel de macht. ..Ik wens naar deze verdedi ger niet meer te luisteren", zoo voegde hij hieraan toe. Voorts deelde hij mede een klacht te hebben ingediend bij de Instanties, welke be voegd zijn een verdediger uit te sluiten. Nederland spaart. Volgens de door de Ned. Spaarbankbond gepubliceerde cijfers werd bij de aangesloten spaarbanken in Maart inge legd 26,083,927 en terugbe taald 22.710.824, zodat in Maart 3.373.103 meer werd ingelegd dan terugbetaald. Voor het eerste kwartaal van 1947 beliepen inleggingen en terugbetalingen respect. 79.999.216 en 65.246.144, zodat de eerste drie maanden van dit jaar een overschot van inleggingen boven terugbeta lingen hebben opgeleverd van 14.753.072. Bij de bankspaarbanken be droeg de inleg in Maart 1.477.765 en de terugbeta ling 1.376.497 en in het eer ste kwartaal resp. 3.563.314 en 3.023.913, zodat ook hier een toeneming van de spaar gelden kan worden waargeno men. België levert bouwmateriaal. Tussen Nederland en België is een accoord gesloten, op grond waarvan België 40 mil lioen holip bakstenen en be- Iangryke hoeveelheden graniet- tegelg en cement aan Neder land zal leveren. de plechtigheid tegenwoordig. Ruim vijf honderd mannen en vrouwen, die gedurende de oorlog persoonlijk diensten aan het algemeen hoofdkwartier van de O.D. hebben bewezen, namen de overige plaatsen van de Koepelkerk in. In een overzicht van de werkzaamheden van de O.D. zeide kolonel jhr. P. J. Six o.m.: „De radiodienst binnen land, welke na September '44 zo'n grote rol zou spelen voor de* verbinding met het Zuiden, werd met binnenlandse midde len steeds verder geperfection- neerd. Door deze dienst zijn, helaas met opoffering van 51 mensenlevens, meer dan 696.000 letters overgeseind. Op verzoek van dominee Koopman s, werd op 25 Maart 1943 In de Koepelkerk de eer ste bijeenkomst gehouden. Spoedig daarna werd hier een dagelijks bureau gevestigd, waarvan de bedrijvigheid steeds toenam. Ondanks de grootste voorzichtigheid wer den in de loop van 1944 en 1945 zes personen, die de kerk regelmatig bezochten, gearres teerd. Om aan de risico's, die aan dit bedrijf waren verbon den enigszins tegemoet te ko men, was de kosterij in een ware vesting herschapen. „De koster Westerveld heeft on danks dit alles nooit ver saagd", aldus kolonel Six, ook niet nadat ds. Ferwerda en koster van der Baan van de Keizersgracht zonder vorm van proces op straat werden neergeschoten. Het is daarom, dat ik gemeend heb de naam Westerveld aan de vergetel heid te moeten ontrukken door hem te plaatsen op de gedenk plaat, als symbool voor al de genen, die zich met inzet van hun gehele persoon op de bres hebben gesteld voor het be houd van een vrij, onafhanke lijk Nederland." Ds. W. van Limburgh, die namens de kerkmeesterer^ de plaquette in ontvangst Wam, zeide in zijn toespraak o.m.: „Nog dieper dan de tachtig jarige oorlog was de jongste worsteling een godsdienstoor log. De ondergrondseJjeweging doorzag de titanische poging God van de troon te stoten en de afgod erop te plaatsen." NIEUWE BONNEN Geldig van 12 t.m. 25 Mei. Brood: C 01, C 11 en C 21 brood, C 06 en C 13 reserve brood 800 gram; C 02 brood 400 gram, C 03 res. brood 1600 gram. Melk: C 01 melk 4 liter; C 03 en C 05 melk 7 liter; C 13 en C 15 melk 12 liter; C 21 melk 5 liter. Boter: C 01 boter en C 07 res. 125 gram; C 11 en C 21 bo ter 250 gram. Margarine of vet: C 02 en C 22 boter 250 gram margarine of 200 gram vet; C 12, C 01 en C 04 res. 125 gram mar garine of 100 gram vet. Kaas: C 01 algemeen, C 05 res. en C 21 kaas 200 gram; C 11 algemeen 100 gr. kaas. Eieren: C 02 en C 12 algemeen 2 eieren; C 21 eieren 5 eie ren. Vlees: C 01, C 11, C 12 en C 22 vlees 100 gram; C 02 en C 21 vlees 300 gram. Ryst, kindermeel, enz.:' C 10 reserve 500 gram. Zeep: C 03, C 13 algemeen en C 17 reserve 225 gram huis houd- of 90 gr. toiletzeep. Extra-kaasbonnen verlengd. Het centraal distributiekan toor deelt mede, dat de op 28 April j.l. aangewezen extra bonnen B 04 reserve en B 07 reserve voor korstloze en/of smeerkaas voor jeugdige per sonen, alsnog tot uiterlijk 10 Mei a.s. bij een detaillist, kun nen worden ingeleverd, ter ver krijging van de beschikbaar gestelde hoeveelheid van 100 gram. Moordnacht te Sneek. De Friese Kamer van het Bijz. Gerechtshof te Leeuwar den veroordeelde twee man nen, die destijds hebben deel genomen aan de „Moordnacht" te Sneek. Het waren W. V., distributieambtenaar uit Sneek, die in opdracht van de S.D. een persoon van het leven beroofde en A. O., opperluite- nant van politie te Groningen, die aan de S.D. de namen ver strekte van hen, die als anti- Duits bekend stonden. V. werd veroordeeld tot 16 jaar R.W.I. en O. tot 12 jaar. Koning Christiaan X van Denemarken wordt ten grave ge- dra gen. Slang opgewarmd. Uit Suriname is een aantal reuzenslangen voor het dierenpark Wassenaar aangekomen. Een der slangen, een boa-constrictor, leek ge storven. De directeur van het dierenpark advi seerde het b6est in een tobbe water op het vuur te zetten en na enige tijd kwam er weer leven in het dier, dat slechts be vangen was geweest door de kou. Lange afstand-vervoer voor de Spoorwegen. „Alles, wat thans geschiedt, moet passen in de sociale en economische evolutie van Ne derland", aldus de president- directeur der Ned. spoorwegen, ir. F. G. den Hollander, in het „financieel en economisch kwartaaloverzicht" der Am sterdamse Bank. Ir. den Hollander schryft voorts, dat de economische po sitie van Nederland eist, dat de verschillende vervoerstak ken in economische zin geen doublures, zelfs geen overlap pingen mogen vertonen. Daar toe is een taakverdeling nodig, welke tot de geringst moge lijke investering leidt. De Ned. spoorwegen hebben dit begin sel als richtsnoer aangenomen bij hun plannen voor het defi nitieve herstel. Met het electrificeren van alle hoofdlijnen wordt tevens de verhoging van het rende ment vaa het energieverbruik bereikten overal waar het ma terieel vervanging behoeft zal dit tot abandonneren van de stoomdiensten voeren. Waar de vervoersdichtheden de in vesteringen voor het electri- sche bedrijf niet wettigen, is er reden, temeer nu Nederland over een eigen aardoliebasis beschikt, over te gaan op de diesel-electrische tractievorm. Na afloop van het herstel- en vernieuwingsproces zal de stoomlocomotief bij de Ned. Spoorwegen uit de exploitatie verdwenen zijn. Het masale reizigersvervoer over alle afstanden, het lange afstandsverkeer en het vervoer tussen plaatsen van enige be tekenis is, volgens ir. den Hol lander, zonder enige twijfel voor de spoorweg bestemd. De bediening van het overige ver keer zal streeksgewijze aan de wegverkeersondernemingen moeten komen. Wat betreft het reizigers verkeer door de lucht moet met een verdere ontwikkeling rekening worden gehouden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1