PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Hotel- en pensionprijzen Stalin en Bevin Het lot van Borneo vragen geduld Maakte K.L.M.-piloot een fout? Het land van Cadzand Zó spellen wij 190e Jaargang - Nr. 100 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vllssingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 30 April '47 ABONNEMENTSPRIJS i 25 cent per week3.20 per kwartaal franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver tentie 2.—. B^f_ea-ux-9eves"9d te Wolstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg Londensche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924 Goes Turfkadc 15. telefoon 2475 Oostburg: Gratamastraat 3. telefoon 102 Teroeuren Brouwerijstra 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Het wereldgebeuren ER KOMT OP DE DUUR EEN OPLOSSING. De meening van de Prawda. In zijn radiorede van Maan dagavond over de resultaten der Moskou-conferentie heeft Marshall enkele merkwaardi ge uitlatingen van Stalin aan gehaald. Bij zijn bezoek aan het Kremlin heeft de Russi sche leider Marshall verze kerd, dat „vergelijken mo gelijk zijn" en „dat men ge duld moest hebben en niet pessimistisch moest worden." Deze verklaringen hebben in de Ver. Staten meer be langstelling gewekt dan Marshall's opsomming van voorbeelden van Molotov's on verzettelijkheid ten aanzien van de groote kwesties van de conferentie. Van diplomatieke zyde her innert men er aan, dat op vroegere internationale con ferenties Stalin verscheidene malen met compromis-voor stellen tusschen beide is ge komen ter overkoming van het doode punt, waarop men ten gevolge van Molotov's strakke houding was aange land. Te oordeelen naar de toon van Stalins verklaring aan Marshall, schijnt Stalin niet alleen het initiatief genomen te hebben tot een compromis, doch ook een zekere superieu re afzijdigheid te hebben aangenomen tegenover zijn eigen vertegenwoordigers. Men hoopt in Washington dan ook op eenige ontspanning in de Amerikaansch-Russische be trekkingen en deze hoop wordt versterkt door de ge matigde Russische perscom mentaren, die meer uitgaan van de opvatting van Stalin dan van de onverzettelijk heid van Molotov. Zoo is het officieele orgaan van de com munistische orgaan, de Prav- da, er van overtuigd, dat de onopgeloste problemen in de vredes-verdragen met Duitsch- land en Oostenrijk uiteindelijk en bevredigend zullen worden opgelost. De conferentie van Moskou aldus het blad, heeft de grondslag gelegd voor de oplossing van het Duitsche probleem. „Er zijn al tal van stemmen die teleurstelling uiten over de resultaten van de Mos kou-conferentie. Dit is in het bijzonder het geval bij diege nen, die de besluiten van Potsdam willen vernietigen of in elk geval herzien, om al dus de weg open te stellen voor imperialistische nei gingen van bepaalde mogend heden." Marshall op zijn beurt zeide in zijn radiorede, dat de Ver. Staten ook geneigd Botsing ih Korea onvermijdelijk? Charles Eaton, de voorzitter van de commissie voor bui- tenlandsche zaken van het Amerikaansche ihuis van af gevaardigden, Verklaarde dat hij niet wist hoe de Ver. St. een „ernstige botsing" met de Russen in Korea zouden kunnen vermijden. In een toespraak zeide Ea ton: „In Korea staan wy te genover precies dezelfde situ atie als in Turkye en Grie kenland. Het land is niet slechts verdeeld in twee ge deelten door Rusland en Ame rika, maar de laatste tijd is de infiltratie van de commu nistische philosophic in de Amerikaansche zóne voort gegaan". Bijbelkennis op de openbare scholen. De Minister van Onderwijs heeft een circulaire gezonden aan de gemeentebesturen, waarin hij er de aandacht op vestigt, dat bij bepaalde vak ken, in het bijzonder bij lezen en Ned. taal. leerstof ontleent aan de Bijbel kan worden be handeld, zoodat in het bijzon der de keuze der leerboeken daarvan blijk geeft. Bovendien heeft het onderwijzend perso neel vrijheid godsdienstige handelingen in en met de klasse te verrichten binnen de perken van art. 42 der wet. Naar aanleiding van deze circulaire deelt de Ver. van Christen-Onderwijzers aan Overheidsscholen mede, dat tal van gemeentebesturen ver zuimden het personeel der openbare scholen in kennis te stellen van de inhoud dezer circulaire. Bij een onderhoud, dat het bestuur met den Mi nister had, werd de toezeg ging ontvangen, dat, indien het bestuur een juridisch ge schikte omschrijving kon vin den voor de invoering van het leervak bijbelkennis op de la gere school, de minister deze gaarne in overweging zou ne men. Naar aanleiding van deze toezegging heeft genoemd be stuur den Minister een .aantal wijzigingen der L. O. wet met betrekking tot dit onderwerp voorgesteld. zouden zyn tot verzoening op practische punten, wan neer de Sowjet-Unie het zelfde zou willen. En Bevin verklaarde by zijn aankomst te Londen tegenover verslag gevers: „Ik vraag het Brit- sche volk geduld te hebben. Wij zullen onze meenings- verschillen oplossen, al ben ik niet over-optimistisch". In een half jaar tijds kan heel wat gebeuren en wanneer in November de ministers in Londen opnieuw byeen zullen komen is het mogelyk, dat het geduld, dat Bevin en Sta lin van de wereld vragen, be loond zal worden. De vraag is slechts hoe de „Pravda" daar zoo zeker van kan zijn. Zonder Russische concessies ten aanzien van de herstelbetalingen en de Oost- Duitsche grenzen zal een over eenkomst voorloopig wel een illusie blijken. Churchill als schilder. Op de jaarlijksche ten- toonsteling van de Royal Academy zullen twee werken te zien zijn van Winston Churchil!. Hij zond ze In onder de naam van mr. Winter, om elke schyn van be voorrechting te vermij den. Beide werken wer den aangenomen. Zij 3tellen resp. voor „Win ter Sunshine" en „The Loup River" en werden door Churchill geschil derd toen hij in de herfst van het vorig jaar een reis naar Euro pa maakte. Londensche havenstaking. Van de honderd-vierentwin tig 3chepen, welke op het oogenblik in de Londensche haven liggen, wachten er vijf- en zeventig op behandeling van him lading. Dinsdag, op de tweede dag van de haven arbeidersstaking, bedraagt het aantal stakers naar schatting 9400, tegen ruim tienduizend Maandag. Het beroep van den minister van arbeid, Isaacs, om het werk te hervatten, blijkt dus in het algemeen geen weerklank gevonden te hebben. Onder de wachtende schepen zijn er zeventien met levensmiddelen aan boord. Het zijn echter koelschepen, zoo dat niet direct voor bederf van de lading gevreesd be hoeft te worden. Negen ande re schepen met voedsel worden gebost. De nationale raad voor de haven-industrie is bijeengeko men voor bespreking van de toestand. Er wordt morgen een verklaring verwacht. Onaanraakbaarheid in Voor-lndië afgeschaft. De Voor-Indische costitu- eerende vergadering heeft de afschaffing der „onaanraak baarheid in welker vorm ook" als fundamenteel recht aan vaard. WEER PAKKETPOST. Met ingang van 6 Mei. Met ingang van 6 Mei a.s. zal de PTT de laatste barrière slechten, die haar scheidt van de mogelijkheden, welke de PTT-diensten voor de oorlog boden. Kon op 1 April jl. de expresse-bestelling voor brie ven enz. weer worden inge voerd, met Ingang van 6 Mei wordt de binnenlandsche pak- ketpost hervat. De oorlogsomstandigheden, en de daarmee samenhangende langdurige stilstand van de dienst, leggen echter nog tij delijke beperkingen op, waar van we de voornaamste hier laten volgen: Uitsluitend volledig gefran keerde gewone pakketten of pakketten met aangegeven waarden en pakketten met ver rekening tot een maximum ge wicht van 5 kg. kunnen wor den verzonden. De grootste af meting wordt gebracht op 100 cm. terwijl de som van lengte en grootste omtrek, niet in de lengte-richting gemeten, niet meer dan 200 cm. kan bedra gen. Expresre-bestelling van pak ketten is niet mogelyk, terwijl pakketten met aan bederf on derhavige inhoud uitsluitend op risico van de afzender wor- ren verzonden. Schadevergoe ding van door vertraging ver. minderde waarde van de in houd wordt niet verleend. Nu de binnenlandsche pak- ketpost wordt hervat zijn de Ned. Spoorwegen en PTT over eengekomen "dat, wat pakket, ten niet zwaarder dan 5 kg. betreft, deze voortaan door de oost zullen worden behandeld, met uitzondering van zendin gen, die zich moeilijk leenen voor vervoer door de post (bv. open zendingen met fruit, visch en dergelijke) Deze af spraak houdt verder in, dat oostpakketten tot 5 kg. ook op de vrachtgoederenkantoren van de Ned. Soprwegen en de factorijen van Van Gend en Loo^ met een postpakket-for mulier kunnen worden aange boden. PRINSES JULIANA VERJAART mmm2 Vandaag viert Prinses Ju liana haar 38ste verjaardag. Dat is een blijde dag voor het Nederlandsche volk voor het gelukkige gezin te Soestdijk. De gedachten van velen zijn met haar, ook in de provincie Zeeland, waarvan de bevolking zich zoo nauw met het Koninklijk Huis ver bonden weet. Wy wenschen haar en haar gezin een gezegend jaar toe! Militair conflict berecht te Djocja. Op 23 April ving het repu- blikeinsche hooggerechtshof te Djocja aan met de behandeling van de strafzaak tegen gene- raal-majoor Njonosoewojo, ka pitein Oemar en majoor Saba- roedin, die den generaal-ma- joor Mohammad, dr. Koesnan en Koesnandar van het mili taire hoofdkwartier te Djocja gevangen namen, mishandel den en naar Oost Java ver voerden. Naar te Warschau is verklaard, hebben meer dan 45.000 leden van Poolsche on- dergrondsche organisaties zich overgegeven. De politieke am nestie verloopt op 25 April. Sjahrir over Oost Indonesië Naar Agence France Pres- se meldt heeft Sjahrir aan het te Djocja verschijnende dag blad Kedaujatan Rajat ver klaag, dat de gedachte aan een zelfbesturende staat Oost- Indonesië absurd Is. Econo- miseh, aldus zou hij gezegd hebben, was en moet Oost-In- donesia afhankelijk zijn van de republiek. Met betrekking tot het ei land Borneo verklaarde Sjah rir, dat naar zrjn overtuiging dit eiland in de Republiek zou worden opgenomen. In tusschen wordt uit Batavia gemeld, dat de conferentie, die over het lot van Borneo zon beslissen blijkbaar voor de zooveelste maal ls uitgesteld. Aneta, ver neemt, dat in tegenstelling met* de persberichten thans niets vaststaat over deze conferentie en niets besloten is. Dezer dagen komt de West- Boraeo-raad te Pontianak by een om te beraadslagen over de organisatie van het gewest West-Bomeo. De organisatie van dit gewest staat evenwel geheel los van een eventueele taat Borneo (In het Maleisch: Kalimanten). Oost-Indonesische ministers spraken. In het Oost-lndo:iesische parlement spraken de minis ters van binnenlandsche zaken en financiën over hun beleid. Het departement van binnen landsche zaken zal tegen het einde van de parlementszitting volledig functionneeren. Sedert 1 April staat de politie onder leiding van dit departement. Er zal eerst voor 1949 een bindende begrooting worden ingediend. De uitgaven en in komsten van de staat beloopen thans 100 millioen gulden. De uitvoer is op vooroorlogse!) peil gebracht en er zal voor de koopkracht en de bescher ming van de munt gezorgd worden. „Wij willen, aldus de minister van financiën, geen monetaire chaos". Lagere pachtprijzen voor slechte gronden? Het lid der Tweede Kamer, de heer Vondeling, heeft aan den minister van landbouw, vlsscherij en voedselvoorziening de volgende schriftelijke vra gen gesteld: lo is de minister niet van meening, dat, mede gezien in het licht van de onlangs ge publiceerde prijzen van land bouwproducten, de verschillen in bedrijfsresultaat op goede en slechte gronden in geen juiste verhouding staan tot de verschillen in koop- en pacht prijzen?; 2o is de minister bereid, de grondkamers te adviseeren de normen voor de pachtprijzen van onvruchtbare, slecht ver kavelde en verspreid liggende gronden aanzienlijk te verla gen?. Miilioenen-vermogen verbeurd verklaard. De Hooge Autoriteit belast met de fiat-executie van tribu naal-uitspraken, heeft het fiat executie verleend op de uit spraak van het tribunaal te Enschede, waarbij de geheele nalatenschap van wijlen mr. dr. G. A. Lasonder werd ver beurd verklaard. Deze nalatenschap bedraagt 2.300.000,—. Maximumprijzen voor het a.s. seizoen. Thans is door den Minister van Economische Zaken een prijsregeling afgekondigd, welke zoowel voor den gast als voor den pensionhouder zeer eenvoudig aangeeft wat berekend mag worden. PENSIONS. De regeling, aldus wordt ons van bevoegde zyde medege deeld, komt hierop neer, dat in het algemeen bij particu lieren 4.50 en in beroepspen sions, die over gemakken als electrisch licht en stroomend water beschikken, 5.per persoon per dag mag worden berekend. Een hoogere prys, welke meestal 6.zal bedragen, mag in de eerste klasse pen sions slechts na verkregen toestemming van den direc teur-generaal van de pryzen worden gevraagd. Waaruit de maaltijden moe ten bestaan is nauwkeurig omschreven. Bovendien moet de kamer deügdelijk zijn ge meubileerd en worden aan de bediening gelijke eischen ge steld. Indien vier of meer gas ten op een kamer met slechts één- vaste waschtafel worden ondergebracht of kinderen geen aparte kamer krijgen, moet de prijs worden ver- RAMP OP SCHIPHOL VOOR DE RAAD VOOR DE LUCHTVAART BEHANDELD. De Raad voor de Luchtvaart heeft een openbaar onderzoek gehouden naar de oorzaken van de ramp, op 14 November 1946 de Dakota PH-TDW over komen op het vliegveld Schip hol waarbij alle inzittenden, n.l. 26 personen, de dood von den. Zoo men zich herinnert, werd bet vliegtuig bestuurd door den Engelschen K.L.M.- vlieger Moreton. Als getuigen werden ge hoord de heere-n J. J. M. van der Heyde. verkeersambtenaar op Schiphol, D. Bonne, com mies bij de rijksluchtvaart dienst, F. C. Rose, voorlich tingsambtenaar van de Me teorologische dienst op Schip hol, J J. Bouckaert. boord werktuigkundige bij de K.L.M. en F. H. A. Naber. werkmees ter bij de K.L.M. Voorts wer den gehoord als getuige-des kundige dr. R. van Dam, pa tholoog-anatoom en als des kundige prof. dr. ir. H. J van der Maas, hoogleeraar in de vliegtuigkunde aan de Tech nische Hoogeschool. Dr. van Dam concludeerde tot een explosie op grond, dat van verscheidene slachtoffers üchaam-deelen waren afge rukt. in de kleeren metaal- leeltjes werden gevonden en de lichamen kleine wondjes vertoonden, waarschijnlijk ver oorzaakt door scherfjes. De heer Bonne had de lei ding bij de landingen. Zoolang het ongelukkige vliegtuig ra dioverbinding had met Schip hol is er hoegenaamd niet? doorgekomen, waaruit zou heb ben kunnen blijken, dat er iet? EEN AARDIG BOEKJE VERTELT VAN EEN DOOR IEDER VERGETEN HOEK. Wist U dat Het is slechts aan toeval lige, en dan nog wel zeer droeve, omstandigheden te danken dat men nu, buiten onze provincie, weet waar het „land van Cadzand" ligt. Voor het naderend einde van deze laatste oorlog het West- Zeeuwsch Vlaamsche land vrij wel geheel verwoestte, wist men elders in ons land van dit brok land eigenlijk niet meer af, dan dat het er was. En enkelen herinnerden zich misschien nog uit hun prille jeugd, dat Willem Breukelsz. van Biervliet het haring kaken heeft uitgevonden. Een histo risch feit, dat ons op de banken der Jagere school al is bygebracht en dat overigens als zooveel, zeer waar schijnlijk niet juist is. Waarom men echter juist dit feit in de geschiedenisboeken vermeldde zal wel een raadsel blijven. Waar ook de geringe belangstelling voor Zeeuwsch Vlaanderen aan te wijten moge zijn, aan zijn historie zeker niet, want die is ryk en ge schakeerd. DE GESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT. De geschiedenis begint bij de Menapiërs en de Morienen die dit land bevolkten toen de Batavieren de Ryn kwamen afzakken. Na de volksverhui zing kwamen de Friezen en Franken en werden er woon- centra gevormd. Aardenburg en Oostburg behooren mede tot de oudste steden in ons land. Na het jaar duizend be leeft Vlaanderen zijn gouden tyd. De edelen namen deel aan de kruistochten en in de historie worden de mannen van Biervliet met eere genoemd tijdens de belegering van Da- miate in 1219. Dirk van den Elzas, een der Vlamingen, toog viermaal naar Palestina en zijn zoon Philip het daar het leven. Maar, zooals steeds in de geschiedenis, volgde ook hier op de bloei het verval en dat verval begon tijdens de Hon derdjarige oorlog tusschen En geland en Frankrijk. Als leen- foed van Frankryk had Vlaan- eren die strijd mee te voeren en Holland koos Engeland s zijde. Van toen af streden Vlaanderen en Holland om de macht van de Zeeuwsche eilan- den en werd het land van Cadzand het centrum van on lusten. Zoo bleef het: de Hoeltsche en Kabeljauwsche twisten, de Spaansche overheersching, de Fransche tijd, dit alles ging ook het Zeeuwsch Vlaamsche land niet zonder schade voor bij. En de laatste oorlog heeft in alle gruwelijkheid opnieuw de belangrijkheid van dit maar al te vaak vergeten brok va derland bewezen. JANTJE VAN SLUIS. Nee, het was werkelijk niet noodig geweest in onze vader- landsche geschiedenisboekjes alleen Willem Breukelsz. te vermelden. Waarom is bijv. de historie van Jantje van Sluis aan zoovelen onbekend? Vóór de oorlog het aardige stadje Sluis, waar nog steeds de rust der Middeleeuwen heerschte, verwoestte, prijkte op het oude raadhuis een hou ten gesneden beeldje, Jantje van Sluis. Hoe het daar kwam? 'Een aardig verhaal In de Spaansche tijd werd door de Spanjolen met een enorme legermacht een ge weldige aanval op de stad on dernomen. De stadstamboer van Sluis begreep het drin gende gevaar en stelde zich op aan tegenovergestelde zijde der aanvallenden en roffelde. Hij bleef roffelen zoolang dat de Spanjaarden het verdacht begonnen te vinden en aftrok ken, in de veronderstelling, dat een ontzettingsleger na derde. De kleine tamboer mocht een belooning wenschen. En hij vroeg een afbeeldsel van hout boven het raadhuis van Sluis. Historisch is ook dit verhaal waarschijnlijk niet juist, want de gemèentereke- ning van 1424, lang voor de 80-jarige oorlog dus, vermeldt reeds het maken van dit beeld. Maar aardig is het ver haal in ieder geval. En als men ook dit dan niet in de historieboeken wil plaat sen, dan blijven er feiten ge noeg over. Was het niet Jan van Nieuwenhuyze. Doopsge zind predikant te Aardenburg, die in 1784 de nog steeds be staande „Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" sticht te, was het niet meester J. H. v. Dale, die ons door zijn woordenboek verrykte met de zegswijze „zoek het maar even op in van Dale". in zeeland Nee, niet aan de historie van West Zeeuwsch Vlaande ren is de onbekendheid met dit gebied te danken. Buiten Zeeland is deze geringe inte resse voor de historie van dit land misschien begrijpelyk. Maar hoe was het daarmee in Zeeland gesneld? Wist u dit alles? Weet u wat een karkas is? Ja, weet u dat deze uitdruk king uit Zeeuwsch Vlaande ren, uit het land van Cadzand onze taal is binnengeslopen Een karkas was namelijk de kleederdrachtmuts van de Pro- testantsche vrouwen in 't land van Cadzand. Een soort cor netmuts met roset-achtige or namenten, gespannen over dunne draadjes. De naam is ontleend aan het draadwerk, dat de muts in vorm hield. Met het zeldzamer worden van de dracht ging de naam over op de draagster, later op de vrouw meer nog oude vrouw in het algemeen. En nu weet ieder in ons land, zelfs zij die nog nooit van Cadzand hoorden, wat een karkas is. Ziet u wel, dat we eigenlyk onze eigen provincie nog maar bitter weinig weten van het land van Cadzand, de ver geten hoek. En het is daarom toe te juichen, dat Okke Ha verkamp in een vlot geschre ven boekje „De vergeten hoek" deze en nog veel an dere dingen aan de verge telheid heeft ontrukt. Het boekje verscheen by de firma A. F. Bronswijk te Oostburg en is aardig geïllustreerd door W. E. Dupon. Het hoort niet alleen in handen van vele Ne derlanders, maar zeker in die van iedere Zeeuw l niet in orde was. Het weer was aan het verslechteren. Vlak vóór de landing zag de ze getuige dat de piloot niet de juiste koers kon vinden om te landen. Getuige be schouwt dit als een gebrek aan kennis van de landings- procedure. te gevaarlijk! Getuige J. J. Bouckaert had diezelfde dag met piloot More- ton gevlogen van Malmö naar Amsterdam. Bij de landing gaf de piloot order tot het uit. -etten der landingskleppen, hetgeen getuige weigerde te 'loen omdat hij dat veel te ge vaarlijk vond bij de geringe »nelheid. Nogmaals kwam de order, maar weer weigerde ge tuige. Hij heeft van deze 'ienstweigerlng gerapporteerd. "Deze zaak heeft na een inge steld onderzoek echter geer. verdere gevolgen gehad. De voorzitter las nog een in iet dossier voorkomend stuk voor, waaruit blijkt, dat ge- -agvoerder Moreton* van 193r ot 1946 in dienst is geweest van de Ehgelsche militaire uchtvaart en bekend stond als oen piloot van buitengewone bekwaamheid. geen zelfvertrouwen Prof. van der Maas meende, dat de overgelegde stukken geen waarborg bieden, dat de oiloot voldoende ervaring had om met dit toestel te landen. Geconcludeerd moet worden, dat de piloot Moreton onvol doende zelfvertrouwen bezat om laag genoeg te komen ten einde te landen. Hij was dan ook niet genoeg ingesteld op het gebruik van dit vliegtuig. A.an explosie als oorzaak van de ramp gelooft deze de9kun- dge niet. Wel kan bii het lan den nog een explosie hebben ■Maats gehad. Het vliegtuig is zeer goed bruikbaar, maar de vlieger dient met hetzelfde vliegtuig lang les te krygen, vooral in het vliegen met la- Te snelheden en in bochten. De directeur-generaal van ie Rijksluchtvaartdienst deel de nog mede, dat de piloot Mo reton ongeveer 60 landingen od Schiphol had gemaakt, zoo dat niet aan te nemen is dat het hem aan ervaring man keerde. Veeleer moet aan een vjiegfout worden gedacht. De raad zal 2 Juni uitspraak doen. Het burgemeestersconflict te Opsterland. In afwachting van een te verleenen eervol ontslag heeft de Minister yan Binnenland sche Zaken bepaald, dat het ambt van burgemeester van Opsterland met ingang van 1 Mei a.s. niet meer vervuld wordt door den heer J. H. Poppinga. In verband met bovenstaan de verneemt het A.N.P., dat het in de bedoeling ligt de wet, inzake het aanstellen van 'n Regeeringscommissaris voor Opsterland met ingang van 1 Mei a.s. buiten werking te doen stellen. Het ligt voorts in de bedoeling, dat de huidi ge regeeringscommissaris, de heer J. J. G. S. Falkema, in gaande die datum als waarne mend burgemeester zal optre den. Radio Warschau maakt bekend, dat bij Danzig een ge heime Duitsche zender ontdekt laagd. Voorts zijn de prijzen van afzonderlijke maaltijden en ook van dranken geregeld. hotels. De pensionprys in hotels ls op gemakkelijk te controlee ren wijze vastgesteld, afhan- kelijk van de prysklasse waar in het restaurant is ingedeeld en welke op de menukaart staat vermeld. De pensionprys bedraagt in deze vier klassen ten hoogste 5.6. 7.50 en 9.50 per persoon per dag. De hotelhouder mag echter sommige kamers hooger bere kenen, mits hij andere zooveel lager prijst dat hij op het ge middelde van zijn klasse blijft. In dit geval moet een lijst van alle kamers met hun prijzen in de eetzaal worden opgehan gen. De nadruk wordt er op ge legd, dat reeds gemaakte af spraken voor een vacantiever- blyf met deze regeling in overeenstemming moeten wor den gebracht. Zandstormen in Noord-Limburg. Tengevolge van de geringe neerslag gedurende de laatste weken is de lichtfe zandgrond van Noord-Limburg zeer rul geworden. De sterke wind heeft de laatste dagen wolken van. stof en zand opgejaagd, waar bij vooral pas omgeploegde velden het zwaar te verduren hadden. De menschen op het veld waren dikwijls genood zaakt hun arbeid in de steek te laten, terwijl het vee zoo veel mogelijk met de kop uit de wind ging staan. Behalve veel ongerief veroor zaken deze zandstormen ook groote schade aan de teere blaadjes van de nu juist opko mende boonen en andere veld gewassen. Luchtmachtstaf ingesteld. Het ministerie van oorlog is thans uitgebreid met een luchtmachtstaf, zoodat de sa menstelling van dit ministerie thans als volgt is: le minister, secretaris-generaal, militair kabinet; 2e hoofdkwartier van de generale st.; 3e hoofdkwar tier van den kwartiermeester- generaal; 4e staf van den ad- judant-gener.5e directie ad ministratie-densten; 6e lucht machtstaf. Mei ingang van 1 Mei worden de nieuwe spellingsregels van kracht Hieronder laten we ten gerieve onzer lezers de nieuwe spellingregels nog eens volgen: Regel I: De e wordt aan het eind van open lettergrepen niet verdub- beid. t)e ee blijft echter aan het einde van een woord, alsmede in aflei dingen en samenstellin gen van woorden op ee; bv.: zee, zeeman, over zeese gebiedsdelen; Regel II: De o wordt aan het ein<j van open lettergrepen niet ver dubbeld. De oo blijft ech ter vóór ch.-in de woor den: goochelen, goochem loochenen, alsmede In hun afleidingen en sa menstellingen; dus: goo chelaar. Regel III: De sch wordt alleen daar ge schreven, waar de ch wordt uitgesproken. Echter behoudt het achtervoegsel isch de thans gangbare spelling; dus: Indisch. Regel IV: De verbui gingsuitgangen van een, geen, mijn, uw, zijn, hun, haar, mogen worden weggelaten, behalve in staande uitdrukkingen als Hare Majesteit, te zijnen huize, enz. Regel V: De „naam- vals„-n wordt niet meer geschreven. Men kan dus volstaan met van de man, over die heer, enz., behalve in staande uit drukkingen; bv. op den duur. Engelschen tegen de K.L.M. De Britsche wingcomman- der Constantine heeft te Bata via aan het inheemsche pers bureau Antara verklaard, dat er voor de Indonesische lucht vaart geen reden bestaat om de concurrentie met Neder landsche luchtlijnen te vree zen. Volgens Constantine zou de republiek minstens 200 vliegtuigen noodig hebben en de Amerikanen zouden die te gen billijke prijzen willen rui len voor kinine, koffie en sui ker. (Wij teekenen herbij aan, dat practsch alle kinine-, kof fie- en suikerondernemingen op Java Nederlandsch bezit zijn!)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1