PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Britsch-Indiërs De economische toestand van Zeeland Regeerings- voorlichting MOETEN HET ZELF DOEN Vandaag Partij van de Arbeid wil vrede in Indonesië IS GEEN PROPAGANDA! AMELAND zeventig dagen geïsoleerd 190e Jaargang - No. 47 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, MiJdelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., VUssingen- Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg. Christelijke feestdagen. W O DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 25 Febr. 1947 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per «eek» 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mnt- mlnimum per advertentie 1 2.—* Bureaux gevestigd te VII slagen Walstraat 58-60. tel, 10 (2 'ijnen) Middelburg: Londensche Kaal 39, tel 2077 en 2924, Goes: Turfkade 15, tel 2475, Oostburg: Gratemastraat 0, tel 102. Terneuzen Brouwerijstr 2, Postrek. nr. 35930C. P-Z.C-, Middelburg. Het wereldgebeuren Engeland vermindert zijn verplichtingen. Mountbattens taak in India. Enkele maanden geleden pu bliceerde het Engelsche week blad The New Statesman on der de titel „Reorientations" een serie artikelen van de hand van het Lagerhuislid Cross man. In deze artikelen, die in Engeland sterk de aandacht trokken, pleitte Crossman voor een politiek, £ie het tegendeel is van expansie, voor een dras tische inkrimping van het Britsche imperium. Engeland, zoo luidde het hoofdthema van zijn betoog, is danig verzwakt, uit de tweede wereldoorlog tevoorschijn gekomen de wit boeken die de regeering van tijd tot tijd uitgeeft spreken in dat opzicht duidelijke taal.' Economisch is het tot minstens 1951 met handen en voeten aan het Amerikaansche kapitaal gebonden, militair niet meer in staat de strijd krachten op de been te houden, noodig om een imperiale po litiek in oude stijl te volgen. Onder deze omstandigheden dient Engeland nergens ter wereld verplichtingen op zich te nemen, indien het niet de kracht meer heeft daaraan te voldoen. Dit geldt speciaal voor die gebieden, waar een steeds sterker wordend natio nalisme streeft naar uitscha keling van het Britsche gezag en naar zelfstandigheid. De Britsche Labour-regee- ring heeft in de ruim ander half jaar, dat zij aan het be wind is, langzaam weliswaar, maar toch in groote lijnen de ze gedragslijn gevolgd. Vorig jaar werd de ontruiming van Egypte aangekondigd, enkele weken geleden de Palestijn- sche zaak aan de Ver. Naties overgedaan en thans is plot seling het uiterst belangrijke besluit genomen, dat het Britsche leger zich uit Voor- Indië zal terugtrekken en de regeering het verder aan de Indiërs zelf zal overlaten orde op politieke zaken te stellen. Langzaam wordt duidelijker, hoe de lange strategische ver- bindingen van het Britsche Rijlc worden ingekort en dc militaire spil wordt overge- f«laatst naar het Mldden-Oos- en. Malakka, Hongkong, Aus tralië, Nieuw Zeeland en Zuid- Afrika gaan de nieuwe grens posten van het imperium vor men. Volgens den correspondent van de Times heeft als gevolg van de verklaring van Attlee het tooneel in Voor-Indië een welhaast wonderbaarlijke ver andering ondergaan. Voor het eerst is een vaste datum ge noemd voor Inlossing van een Britsche belofte en voor het eerst zien de Indiërs zich dat gene, waarvoor zij jarenlang actie hebben gevoerd, in de schoot geworpen volkomen onafhankelijkheid. De Engel sche pogingen om de twee Indische groepeeringen, de Hindoes en de Mohammedanen tot elkaar te brengen zgn op niets uitgeloopen de Indiërs zullen thans op straffe van burgeroorlog zelf een compro mis moeten zien te vinden. De belangrijkste taak van den nieuwen onderkoning Mount- batten zal niet politiek zijn, doch militair: regeling van het terugtrekken der Britsche troepen. Ongetwijfeld zal Churchill, die dat alles als socialistische afbraak van het imperium be schouwt, zich met alle orato rische talenten, waarover hij beschikt, tegen de plannen van zijn régeering verzetten. Ver geefs, Want het rad der ge schiedenis is niet terug te draaien hoogstens kan de wenteling vertraagd worden. Razzia's in Duitschland duren voort De Britsche en Amerikaan sche inlichtingendienst in Duitschland heeft de razzia's op leden van de geheime nazi organisatie voortgezet. Hon derden samenzweerders z\jn reeds gearresteerd. Vele oor logsmisdadigers, die tot dusver i interneering zijn ontko men, maken deel uit van de organisatie, die vertakkingen door geheel Duitschland heeft. De Britsche chef van de mili taire inlichtingendienst heeft verklaard, dat er geen verband bestaat tusséhen het opsporen van Martin Bormann, den ver misten plaatsvervanger van Hitier, en de razzia's die thans worden gehouden. Hij was per soonlijk van meening, dat Bor mann niet meer in leven was. Von Papen gevonnlsd. Een groote menigte ver drong zich om het gerechts gebouw, waar het vonnis over von Papen zou worden uitge sproken. De openbare aankla ger had aanvankelijk de hoogste straf 10 jaar dwangarbeid geëischt, benevens confisca. tie van-het vermogen. Von Papen, die thans 67 jaar oud is, zag er ondanks zijn-lange gevangenschapverzorgd uit toen hij de rechtzaal binnen trad. Hij was vergezeld van zijn advocaat, dr. Kubuschok en zijn chauffeur, die hem on dersteunden, daar hij moeillijk loopt. Op de publieke tribune bevond zich de ethtgenoote van von Papen. Behalve acht jaar dwangar beid werd von Papen veroor deeld tot confiscatie van zijn vermogen. De oorlog was een „m'sverstand". JAPAN SCH ADVOCAAT VERDEDIGT GENERAAL TOJO. Voor het Internationaal tri bunaal te Tokio, waar het proces tegen de Japansche oor logsmisdadigers wordt gevoerd, heeft de verdediger van gene raal Tojo, dr. Kiyose, een ver dedigingsrede uitgesproken. Dr. Kiyose verklaarde, dat de oorlog in de Stille Oceaan aan Japan was opgelegd door het economisch en .politiek egoïsme en de rasdiscrimina tie der geallieerden. Hij ver geleek de idealen van Japan met die van president Wilson en zeide, dat zoowel de oorlog als het gevoerde proces op een misverstand berusten Kiyose verzocht de gealli eerden eerst hun eigen ^netho- de van oorlogvoering en de wijze, waarop zij hun democra tische princioes in practijk brengen, eens onder de loupe te nemen. Man doodgevallen. Zondagavond omstreeks half zeven Is de 42-jarige G. A. van L. uit de 3e Schansstraat te Rotterdam by het r pruimen van sneeuw op een achter zyn woning gelegen plat uitgegle den en door een daklantaarn gevallen, waarna hy op de vgf meter lager gelegen vloer van een garage terechtkwam. Hn werd zoo ernstig gewond, dat hy tijdens het vervoer naar het ziekenhuis over-eed. Fiat geweigerd. Een caféhouder in Leeuwar den werd door het tribunaal veroordeeld tot een internee ring geüjk aan de tyd in de tentie doorgebracht en ver beurdverklaring van 60.000 met verbod om gedurende 10 jaar direct v noch indirect werkzaam te zijn in het café- en restaurantbedrijf. Hem werd het recht verleend om na verloop van een jaar een verzoek in te dienen in eigen bedrijf werkzaam te zgn Verdachte was oorspronke. Ink veroordeeld tot een in- terneerine geUjk aan de tyd in detentie doorgebracht, ver beurdverklaring van 250.000 en verbod om in 5 jaar in het café- en restaurantbedrijf werkzaam te zijn. Op dit von nis werd het fiat geweigerd. Een „spel"-breker. Dezer dagen zou een Harmoniecorp^ in de omgeving van Almelo eenige nummertjes ten beste geven. Alles ging goed, doch een van de „bassen" bleek niet mee te kunnen komen. Hy staakte zyn spel een oogenblik. Tot ieders verbazing kwam uit de hoorn plotseling een hoog piepgeluid. De ver bouwereerde muzikant draaide zijn Instrument open en onder groote hilariteit kwam er een muisje te voorschijn, dat kennelgk eenige benauw de oogenblikken had be leefd. Eerste resultaten der Byrd-expeditie. Men kent thans de resulta ten van. de Pool-expeditie van admiraal Byrd. Z\j heeft een gebied van 125.000 vierkante kilometer in kaart gebracht, vijftien eilanden ontdekt, twee groote baaien en twee berg ketens, die zich tot 5000 m. verheffen. Admiraal Byrd heeft ver klaard, dat zijn vlucht naar de Zuidpool in 1947 stoutmoedi ger is geweest dan zyn vlucht in 1929, omdat dit keer de verwarming defect was. De bemanning van het vlieg tuig heeft temperaturen van 35° tot 40° onder nul moeten trotseeren. ...brak zes Jaar geleden te Amsterdam een sta king uit als protest te gen de Duitsche Joden vervolging; ...is het 90 jaar gele den, dat de Vlaamsche novellist en blijspeldich ter R. Vermandere te Kortrijk werd geboren. De strafmaat bij de tribunalen. In de memorie van ant woord op het voorloopig ver slag van de Eerste Kamer over de begrooting van JUsti- tie merkt de minister o.m. op: Een zekere ongelijkheid van de strafmaat, aangelegd door de verschillende bijzondere ge rechtshoven en tribunalen valt niet te ontkennen. Ook bi" de commune justitie is di verschijnsel niet ongewoon. De minister is bereid in spreken de gevallen gratieverleening te bevorderen aan degenen, die voor of kort na de vol ledige bevrijding van Neder land veel ernstiger zijn ge straft, dan thans het geval zou zijn. POLITIEK MET BREEDE VISIE GEVRAAGD. Met het N.V.V. tegen geweld. Het partijbestuur van de Partij van de Arbeid heeft een verklaring uitgegeven, waarin voldoening wordt uit gesproken over de aanvaar ding van de Linggadjati-over- eenkomst door de Nederland- sche regeering en de Tweede Kamer. Nu blgkt, dat de regeering van de republiek Indonesia wel bereid is de basis-overeen komst te aanvaarden, doch dat zij tegen het eenzydig binden van de overeenkomst aan een officieele Nedérlandsche Inter pretatie bezwaar heeft, acht het partijbestuur in de eerste plaats noodig de erkenning, dat de regeering van de repu bliek Indonesia eveneens ge rechtigd moet worden geacht by de onderteekenlng van de basis-overeenkomst van haar interpretatie van het accoord. als essentieel element van de aanvaarding harerzijds, te doen blijken Het partqbestuur ls van oordeel, dat. waar belde par tijen de tekst van het ac coord als grondslag voor sa menwerking- aannemeiyk ach. ten, verschillen van interpreta tie van deze tekst geen on- Harddraverijen met arresleden. Voor de eerste maal sinds 300 jaar zullen te Halfweg Dinsdag groote harddraverijen met arresleden gehouden wo- den. Voor het laatst werden in 1654 zulke wédstrijden gehou den. Reeds zijn de boeren uit de omliggende polders druk aan het oefenen. Te Maasland verschenen Za terdag 10 bespannen a-ren aan de start van de harddraverij Het parcours had een lengte van 800 meter. overkomeiyke hinderpaal mo gen en behoeven te zijn om tot een gemeenschappeUjke oplos sing te komen. De verschillen van meening met betrekking tot de uitleg ging van de overeenkomst kunnen vervolgens een onder werp van nadere bespreking uitmaken Het partybestuur heeft voorts met genoegen er var. kennis genomen, dat thans ook van de zijde van de renubliek Indonesia, krachtens het op 14 October 1946 geloten bestand, het bevel is gegeven het vuren te staken. Onder deze omstandighéder Is het partijbestuur versterkt In zpn overtuiging, dat op grondslag van het- accoord van Linggadjati langs de weg van het overleg nog bestaande meeningsverschlllen kunnen worden opgelost en de In het belang van Nederland en Indo nesia dringend gewenschte sa menwerking spoedig kan wor- den tot. stand gebracht en ont wikkeld. Het spreekt de verwachting uit, dat de politiek van de re geering ook in de toekomst zal worden gekenmerkt door de breede visie met betrekking tot de staatkundige hervormin-r van Indones'ia, welke geleid heeft tot het ontworpen ac coord van Linggadjati, als ge volg waarvan het aanzien er de waardeering van Nederland in het buitenland belangrijk is versterkt. Het betuigt zijn instemming met de verklaring van het be stuur van het N.V.V., volgen? hetwelk dit bestuur het on verantwoord zou achten 'e voorloopig te Linggadjati be- -eikte overeenstemming nog e doen mislukken op grond van presti ge-overwegingen, laat. staan de toepassing van geweld als middel tot oplos sing aan te grijpen. De gevol gen van zoodanige geweld-po- litiek zouden naar het oordeel van het partybestuur ramp spoedig zgn zoowel voor Ne- Ierland als voor Indonesië. Gemeentelijke groentenverkoop. Het gemeentebestuur te Gravenhage is Maandag be gonnen met de verkoop van groenten. Het beschikte voor de eer ste dag over 11.000 kg roode- en savoye kool en 10.000 kg. witlof. Particulieren en bedrijven toonen groote belangstelling. Het gratie-beleld. Door het Tweede Kamerlid, den heer Donker, zijn aan den Minister van Justitie vragen ge steld in Ve'band met de beslis sing op gratie-verzoeken van terdoodveroordeelden. De heer Donker vraagt den Minister hem in te lichten over het aantal ge vallen, waarin qp een dergelijk gratieverzoek reeds is beslist en van de nog niet besliste geval len, alsmede over de tijdsduur, welke voor elk van deze geval led, is noodig geweest. Ook wil de heer Donker we ten, welke algemeene oorzaken deze tijdsduur hebben bepaald en speciaal welke rol hierbij de Bijz. Raad van Cassatie en het Departement van Justitie spe len. Ten slotte vraagt de heer Donker naar de algemeene richtlijnen ter bepaling van het gratie-beleid en verzoekt hij den Minister de verzekering te ge ven, dat in de toekomst een spoedige afdoening van gratie verzoeken zal plaats vinden. P.R.A. heeft te weinig menschen. Blijkens de memorie van antwoord van de Eerste Ka mer inzake de begrooting van Justitie is minister van Maarsseveen van oordeel, dat de P.R.A. eerder werkt met een tekort, dan met een teveel aan personeel, dat voor een groot gedeelte uit de voorma lige illegaliteit afkomstig is. Hoewel de werkwijze van vele afdeelingen bevredigend is, kan niet worden ontkend, dat gebrek aan deskundig gevormd personeel een gevoelige te rugslag op de resultaten van het opsporingsonderzoek heeft gegeven. Er wordt naa* ge streefd de arbeid van het beheersinstituut in te krim pen, speciaal wat betreft het vermogen van politieke de linquenten. Hoe lang het zal duren, alvorens de werkzaam heden van het beheersinsti tuut geheel zgn voltooid, is thans nog niet te schatten. Democratie mag niet onder de voet geraken. In het antwoord op het af- deelingsverslag van de Eerste Kamer inzake de begrooting van hooge colleges van staat, kabinet der Koningin en ka binet van den Minister-Presi dent, wordt door de Regeering onderscheid gemaakt tusschen regeeringsvoorlichting en re- geerlngspropaganda. Propa ganda is gericht op het doen ingang vinden van bepaalde inzichten. Voorlichting is daarentegen gericht op het kweeken van begrip en appel leert dus in hoofdzaak aan het De vrouw bij de rechterlijke macht. Met betrekking tot het vraagstuk van het benoemen van vrouwen in de rechterlijke macht heeft minister van Maarsseveen opnieuw ver klaard, dat hg tegenover een dergelgke benoeming aller minst principieel afwijzend staat, doch dat hg vooralsnog bezwaren heeft tegen het toe laten van ongehuwde vrouwen tot de met rechtspraak be laste ambten met het oog op de daaraan verbonden grond- wettelgke onafzetbaarheid by opvolgend huwelijk. Het komt den minister niet juist voor een benoeming van een vrou- weiyk rechterlijk ambtenaar afhankelijk te stellen van een bereidverklaring om bg het aangaan van een huwelijk voor haar functie te bedanken. Omtrent de vraag of ook eventueel een gehuwde vrouw tot notaris benoemd moet wor den en de ongehuwde vrouw by huwelijk haar functie als notaris moet kunnen behou den, zal advies worden inge wonnen van een commissie, welker samenstelling in voor bereiding is. 38.000 candidaten voor het Middenstandsexamen. In 47 plaatsen in Nederland zal op 27, 28 en 29 Mei a.s. het schriftclgk gedeelte von het 13e middenstandsexamen algemeen handelskennis wor den afgenomen. Blgkens een onlangs door het centraal secretariaat ge houden telling wenschen onge veer 38.000 personen zich aan dit examen voor dé midden stand te onderwerpen. POOLLANDSCHAP OP DE WADDENZEE. Meel werd per slede aangevoerd. Zeventig dagen, van 14 De cember af, is Ameland nu al in de greep van koning Winter gevangen. Alle post en passa giersvervoer geschiedt nu over de bijna tot de bodem bevroren Waddenzee. De ma-inevliegtui gen, welke een vrij geregelde dienst Ameland—Leeuwarden onderhielden, hebben nu hun vluchten gestaakt. Een stormachtige Noordooster, gaande met hevige EEN BELANGRIJKE UITGAVE. Gevolgen van het congres der Ned. Mij. v. Nijverheid an Handel .in October 1946 Het begin October te Mid delburg gehouden congres van het departement Zeeland van de Ned. Mg. voor Ngverheid en Handel ligt al weer maan den achter ons. wy hebben destijds reeds voldoende de aandacht gevestigd op de be- teekenis van dit congres, dat men zien moest als een pogine tot ernstige bezinning op mo gelijkheden en moeilijkheden van de toekomst in een tijds bestek, dat somberder perspec tieven biedt voor een nooage- bied als Zeeland, dan ooit eenig tijdsbestek in het ver leden bood. Thans komt een klein, maar keurig verzorgd boekje weder om de aandacht vragen voor dit congres. De toen gehouden voordrachten en discussies zijn namelijk in boekvorm ver schenen en wederom blijkt thans, van hoeveel waarde he1 gedrukte woord is en biyft. logische voortzetting waren Zelfs zij, die het congres me- demaakten, ja, actief meebe leefden, zullen dingen aantref fen in dit boekje, die destijds aan hun aandacht moesten ontsnappen en het is daarom, dat wij dit boekje in handen van allen wenschen, die in Zeeland een leidende rol spe len. Daarnaast i zal het zaak zyn dit boekje onder de aandacht te brengen van Den Haag. omdat Zeeland in laatste in stantie toch altyd afhankelijk blijft van de besissingen de' regeering. Ovèrigens leidt de ver schijning van dit boekje*) automatisch tot het stellen van de vraag, ln hoeverre dit congres van het departement Zeeland der Ned. My. voor Nijverheid en Handel reeds zichtbare gevolgen heeft ge had. Men mag vaststellen, dat na dit congres de boeren, de tuin ders, kortom de landbouw in de breedste zin bijeenkomsten hebben georganiseerd die een van de geestelijke activiteit, waarvan het onderhavige :ongres een uiting was. Er kwamen op deze bjjeei.kom- sten denkbeelden naar voren die ln de toekomst goede vrucht kunnen dragen. Deze stimuleerende werking mag zeer zeker als een positief re sultaat worden aangemerkt Alleen van de middenstand kwam geen zichtbare reactie Er is echter meer. Als sprekers traden op het congres van het depaftement Zeeland van de Ned. My voor Ngverheid en Handel uitslui tend niet-Zeeuwen op, die zich dus, wilden zg zich ernstig van hun taak kwyten en dat deden zg! ter dege moesten verdiepen in moge lijkheden en behoeften, die spe ciaal Zeeland gelden. Dit hebben ir. C Staf, direc teur-géneraal van de Land bouw, ir F. Q. den Hollander, directeur der Ned. Spoorwe gen, drs. G. A. Kohnstamm en dr Schoenmaker Inderdaad gedaan. Men mag hen deze lof niet onthouden. Welnu: de woorden, die door deze bg uit stek deskundige sprekers wer. den gesproken, hebben weer klank gevonden tot ver bui ten Zeeland. Er is sedert dit congres een merkbaar intenser belangstel ling in regeerlngskringen te constateeren voor de Zeeuw sche nooden. Zoo wordt ln Der- Haag mede wellicht met het oog op de tolunie met Bel gië bizondere aandacht be steed aan de industrialisatie van Zeeuwsch-Vlaanderen Er bestaat animo om in dit ge bied de bestaande industrie uit te breiden, er bestaat niet al leen in Nederland, maar ook in België de bereidheid om nieuwe industrie in Zeeuwsch- Vlaanderen te vestigen. Dit zyn bemoedigende teekenen. Men dient zich overigen? niet te ontveinzen, dat men er met deze uitsluitend „gees telijke" resultaten alleen niet komt. maar dat de tot leven gewekte denkbeelden tot uit voering moeten geraken. Het is daarom goed, dat het bestuur van het departement Zeeland de gedrukte weerga ve van voordrachten en dis cussies besluiten met een sa menvatting en conclusies, die zeer zeker ernstige overwe ging verdienen door allen, die op eenigerlei wijze de belan gen van onze Zeeuwsche ge meenschap hebben te beharti gen. In een volgend artlke' zullen wg" samenvatting en conclusies den lezer voorleg gen. sneeuwval, heeft Zaterdag het eiland in een waar poolland schap herschapen. Als men op het Noorderstrand staat, is, zoo ver het oog reikt, de Noordzee "en groote uitgestrekte ijsvlak te. Aan het Zuiderstrand geefl de Waddenzee eenzelfde beeld met hier en daar tot bergen van 7 a 8 meter hoogte opge stapelde ijsschotsen. MjJEL AANGEVOERD Per handslede werd over het js 10.000 kg. bakkersmeel aan gevoerd, waardoor de brood- •/oorziening weer is gewaar borgd. Minder gunstig is het met de brandstoffenpositie, die nog steeds p-ecair blijft. Gedurende de afgeloopen ze ventig dagen van het isolement heeft de postboot slechts één maal kunnen varen en slechts éénmaal gelukte het een beurt schipper Ameland te bereiken. De economische toekomst van Zeeland; voordrachten en discussies, gehouden op het Congres van 4 en 5 October 1946 van het dep. Zeeland der Ned. Mij voor Nijverheid en Handel. Ultg Dep. Zeeland N.M. v. Nijv en Handel. verstand. Natuurlijk kan het kweeken van begrip tot gevolg hebben het ontstaan van good will. Voorlichting zou men kunnen omschrijven als toe lichting van de overheidsmaat regelen en van. het overheids beleid. Het wil de regeering voor komen, dat dergelgke toelich ting nuttig en noodzakelgk is. Het voornaamste doel van de voorlichting is te voorko men, dat het regeeringsbeleid tot een zaak wordt waarover alleen nog maar deskundigen kunnen oordeelen. Te voorko men dus, dat ^1® grondgedach te der democratie, de gedach te, dat ieder burger zich in groote. trekken een oordeel moet kunnen vormen over het overheidsbeleid, onder de voet In Engeland wordt de voor lichting beschouwd als een on misbare waarborg voor het be houd der democratie. De regee ring deelt deze opvatting. De voorlichting moet weliswaar met mate worden gebruikt, doch de van de regeering uit gaande voorlichting geeft tot dusverre geen aanleiding tot ernstige klachten. Uit de inhoud van een ar tikel uit het Amerikaansch tijd?.- .t „Timé" dat eenige zeer ongelukkige informaties bracht over Indië, meenden s. mige Kamerleden te mo gen afleiden, dat de voorlich ting in Amerika heeft gefaald. Men bedenke echter, dat be- paaldelgk in een land als Ame rika de pers zich door nie mand laat beleeren en iedere poging daartoe, zelfs door het geven van goede informaties, achterdochtig opneemt als een poging tot belemmering van haar vrijheid. Prof. Romme naar de Republiek? Volgens het dagblad „Berita Indonesia" zou Prof. Romme uitgenoodigd zyn tot het bren. gen van een bezoek aao het gebied van de Republiek Indo nesia. Het blad verwacht een gunstige invloed op de alge meene verstandhouding indien ook Indonesiërs uitgenoodigd zouden worden tot het bren gen van een bezoek aan Ne derland. Minister-president Sjahrir heeft te Djocja verklaart, dat dat de verwerping van het presidentieel decreet tot uit breiding van het Indonesisch parlement een precaire situa tie schept. Hg zou echter niet kunnen instemmen met ont binding van het parlement om- lat zooiets de moeilgkhedea nog zou vergrooten. Uit Batavia wordt gemeld, dat op de fronten alles rustig s, behalve enkele kleine acties :n de Medan-sector. Zweminrichtingenwet. De Minister van Sociale Za ken heeft bij de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp, be palingen bevattende ter voorko ming van gevaren voo- de ge zondheid en het leven in ver band met het gebruik van zweminrichtingen (Zweminrich tingenwet 1947). Niet alleen nieuw op te rich ten zweminrichtingen, maar ook de reeds bestaande zullen na het in werking treden van deze wet een ve-gunning moe ten hebben om te mogen wor den opengesteld. Voor al of niet overdekte inrichtingen met afge sloten bassins worden speciale eischen gesteld, ten aanzien van dagelijksch wateronderzoek, ververschingswater, regelmatige reiniging van bodem en wanden enz. Veelal zal de aanwezigheid van gediplomeerd personeel als voorwaarde gesteld worden, in het bijzonder bij inrichtingen, die ook voor schoolzwemmen zijn bestemd. Joden niet gewenscht I Dezer dagen werd in Amsterdam een feestje gegeven van een sport vereniging, die er prijs op stelt een strenge selec tie toe te passen op ge- genen, die zich voo- het lidmaatschap aanmelden, aldus meldt „Het Parool". Eén der lden nam een meisje mee. Argeloos gaf hij haar naam op bij het bestuur. Het bestuur trok een bedenkelijk gezicht, want het meisje droeg geen „Germaansche" naam. En beleefd en hof felijk want wij doen het netter dan de Nazi- fjorden werd het lid meegedeeld, dat men dit meisje helaas niet tot de feestzaal kon toelaten Alleen... „Ariërs" waren „erwiinscht". Het was de Roeiveree- nig'ng „De Hoop". Her bestuur, waartoe wij ons om inlichtingen wend den, kon het feit slechts toegeven. Waarom dit ge beurd was? Och, zoo was het nu eenmaal gebrui kelijk. Geen Joden in het selecte gezelschap van „De Hoop". De Joden hebben immers zelf een roeivereniging? Laat ze naar „Poseidon" gaan. DE STRUD IN CHINA. Naar de communistische radio in China meldt, hebben de Communistische troepen bij Lalwoe, in de provincie Sjantoeng, een geheele regee- ringsdivisie in de pan gehakt. Volgens berichten uit de Chi- neesche pers hebben de com munisten hierbij 50.000 man ia de stryd geworpen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1