PROVIHCIALE ZEEUWSCHE COURANT De Parijzenaars Republiek Indonesia PRODUCTIE Motorvervoer in Zeeland is innerlijk verdeeld 190e Jaargang - No. 45 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsctie Courant. Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr.. Vlisstngen Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- *n alg Christelijke feestdagen Zaterdag 22 Febr. 1947 1BONNEMENTSPKIJS 25 cent per veek. 3-20 per kwartaal, franco per post. t 3.45 per kwartaal. Loaee nummer» 5 cent. ADVER TENT IEFR1JS 12 cent per mm. W O DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN minimum per advertentie 2.— Bureaux gevestigd te Vliss-ngen WaMiaat 58 60. tel 10 (2 'ijnem Middelburg l.nndensche Kaai 29 tel 2077 en 2924. ('roes Turfkadê 15 2475 Onsthurg iIralenuiiTr«ai t tel HI2. Terneu/en Br>mweri|str 2 Poptrek nr '1593011 P Z L Middelburg- Het wereldgebeuren ZONDER KRANTEN Ramadier weigert loonsverhoogingen. Antl-stakingswet op komst Reeds meer dan een week zit Parijs zonder kranten en men moet in de Lichtstad zijn ge weest om te weten wat dit be- teekent. Wat moet de Parijze- naar nu doen in de metro, in de trams naar de voorsteden, in de autobussen, waar hij gewoon is zijn ochtendblad te lezen? Het is me een toestand zegt de man in de straat, er zou waar empel een revolutie uit kunnen breken zonder dat men er iets van zou weten. Zelfs het com munistische dagblad i'Human.'té kan niet verschijnen. Op spitsvondige wijze wordt getracht de nieuwshonger van het publiek toch te bevredigen. De regeering is overgegaan tot het publiceeren van nieuwsbul letins, die driemaal per dag aan de openbare aanplakzuilen ver schijnen en bovendien verzorgt de radio extra uitzendingen. Maar er is nu eenmaal een groot verschil tusschen het lezen van een aangeplakte krant en één, die men in de hand houdt. De Belgische bladen maken uiter aard dankbaar gebruik de stakers zeggen misbruik van de gelegenheid hun oplaag te vergrooten. Zij -eserveeren een pagina voor Fransche copie, die hun uit Parijs wordt doorgebeld en vervoeren hun edities grooten getale over de grens om ze in Frankrijk te verkoopen. Edition special! Lisez le Pharel, roepen de krantenjongens in Pa rijs en met groote graagte wordt dit Brusselsche blad ge kocht. De Fransche typografen voe len zich door hun Belgische col lega's in de steek gelaten, nu deze weige-en om het zetten, van Fransche copie te stoppen Intusschen duren de onder handelingen tusschen de bond der typografen en Fransche re geering voort. Zonder dat de stakers water in hun wijn doen is de kans op een oplossing niet groot. Paul Raitfedier, de Fransche min:ster-president. heeft nadrukkelijk verklaard niet te kunnen mgaan op de eisch tot 25 loonsverhooging in het krantenbedrijf. De' eenige loonen, die misschien zouden kunnen worden herzien, waren die van de „m nst bevoo-rech te categorieën" en daartoe be hooren niet de stakende arbei ders. Een algemeene verhooging van de loonen zou volgens Ra madier tot een ramp leiden Wel zal voor 1 Maart een al gemeene prijsverlaging worden aangekondigd. Tijdens een zitting van de nationale vergadering-heeft Ra madier tevens medegedeeld, dat hij binnenkort een wetsont werp zal indienen, waarin het stakingsrecht beperkt wordt. In een land, waar socialisten en communisten in de *egeering zijn, beteekent dit weinig min der dan een revolutionnair in grijpen. Doch om Frankrijk van een ramp te redden zijn harde maatregelen noodzakelijk. Gerardus Mooyman ontvlucht. Gerardus Leonardus Mooy man, „drager van het ridder kruis van het ijzeren kruis", „drager van het ijzeren kruis eerste en tweede klasse", „voormalig rottenführer der S.S.", eens de „held" van het Oostfront, heeft kans gezien uit het interneeringskamp te Delft te ontvluchten. Ontsnapt uit de Krententuin. Gisternacht hebben zes ge vangenen, die gedetln zijn in de als gevangenis ingerichte „Krententuin" te Enkhuizen, kans gezien te ontsnappen. Se dert éenige maanden wordt dit gebouwencomplex gebru'kt ais strafgevangenis. In deze pe riode is het nu reeds aan tien gedetineerden gelukt om uit te breken. De bewakers van de .Kren tentuin" zijn er reeds in ge slaagd drie vluchtelingen te pakken te krijgen. KORTE PREDICATIE Want ook de Zoon des Menschen is niet geko men om gediend te wor den, maar om te dienen. Marcus 10 45. In de Roomsche kerken ziet ffj aan de muren de staties, ie het lyden des Heeren voor stellen. In de Protestantsche vangen nu de lijdensweken aan, waar het dan in het lied ge vraagd wordt: „Leer ons Uw lijden recht betrachten In deze zee verzinken mijn gedachten". In het hierboven geschreven woord zien wij hoe de Heer het zelf heeft gezien: Hij zou door Zijn lijden dienen, zooais hij het door Zgn leven gedaan had. Verlossing en vergeving zou Hij brengen voor velen. Daarom gaat Hij vastberaden voor Zgn discipelen uit (vers 32). Wg leven in een tijd van heel veel lijden. Hoe wordt het ontloopen. Het wordt onder gaan, het verplettert, maakt radeloos; het maakt verbitterd, ongevoelig; hoe arm laat het ons achter. Als wij er eens door leerden dienaar of dienares te wezen? Toen wij sterk en rijk waren moest alles ons dienen. Nu de Heer ons klein maakt vragen wij ons af wat .wij deden met onze kennis, onze krachten, ons bezit? Als wij dan tot Hem opzien, wat worden wij dan klein en alle aanklacht ver stomt. Laat ons met wat wij nog hebben onze naasten troosten, raden, helpen. Hoe meer wg ons door Hem laten dienen, des te meer móeten wij het onze naasten doen in aardsche en geestelijke nood. Dan was het leed niet ijdel, maar ten zegen. DS. W. REUS. Westkapelle. Fransch-Spaansche grens gedeeltelijk vrijgegeven. De regeeringen van Frank rijk en Spanje hebben een overeenkomst gesloten, vol gens welke aan beide zgden van de grens geblokkeerde goederen naar him plaats van bestemming mogen worden vervoerd. Deze overenkomst, die naar uit betrouwbare bron verluidt na besprekingen tus schen de Spaar.sche regeering en de Fransche ambassade te Madrid werd gesloten, betee kent in geen geval een alge meene heropening van de FranschSgaansche grens, die in Februari 1946 werd ge sloten. Gedwongen arbeid voor verplaatste personen 235 Duizend verplaatste per sonen die nog in de Britsche zóne leven, zullen aan het werk worden gezet en veel verliezen van de voorrechten, die zy tot nog toe bezaten Zij. die geschikt zijn voor werk tezamen 157.000 man nen en vrouwen zullen zich bij de Dultsche arbeidsbureaux moeten melden. Eventueel zul len zg gedwongen worden voor hen beschikbare arbeid aan te nemen. Speciale voorrechten in de voorziening van levens middelen zullen ophouden en de D.P.'s zullen dezelfde rant soenen krijgen als de Duit- schers. Engelsche koning opent Zuid-Afrikaansch parlement De Britsche koning heeft het Zuid-Afrikaansche parlement geopend met het voorlezen der troonrede. Gewoonlijk wordt de troonrede het eene jaar ln het Engelsch, en het andere jaar in het Afrikaansch voor gelezen. Hoewel dit jaar de beurt aan het Afrikaansch was, las de koning de rede in het Engelsch, met uitzon dering van de slotzin: „Hier bij verklaar ik de vierde zit ting van het negende parle ment- van de Unie van Zuid- Afrika voor geopend". Tydens de Italiaansche overval op Abessynië heeft Keizer Haile Selassie rustig en teruggetrokken geleefd. Nu zit hy weer op de troon cn regeert met praal en pracht. Deze foto. Is genomen in Addis Abeba op het oogenbiik, 'at hij het "aandel van een nieuw regiment ontvangt. Ook Marijke-ledikantjes. De d recte van een Almelo che meubelfabriek heeft beslo ten fraai uitgevoerde kinder- ledikantjes besch kbaa- te stel len voor die babies in hef land die in het befaamde halfuurtje van 2 09 tot 2.39 uur, dus een kwartier vóór hn een kwartier de geboorte van Prinses Marijke, Ier wereld kwamen. GEBOORTEPENNING. Ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis in het Prinselijk gez'n is aan 's rijks munt te Ut-echt een geboortepenning geslagen, ontworpen door de beeldhouweres G. J. W. Rusb te 's-Gravenhage. Bijna 55.000 voor de Stichting 1940-1945. Op het hoofdbureau van de Stichting 1940'45 te Amster dam waren Vrijdagmorgen u:t 228 plaatsen in Nederland b r chten binnengekomen, dat de bevo'king gebruik had gemaakt van de gelegenheid om de feli- citatieregiste-s voor het Prin selijk paar te teekenen In deze plaatsen werd totaal 46 794 88 afgedragen voor de Stichting 1940—1945. Amsterdam tracht bovendien .nog 8500 bijeen. Vrijspraak In Blauwe Zand-affaire. Het gerechtshof te 's-Gra venhage heeft P. M. uit Am sterdam, die in 1938 wegens mishandeling van A. Mussert tot tien dagen gevangenisstraf werd veroordeeld, thans vrij gesproken. Melchers, die Mussert tijdens diens bezoek aan Amsterdam- Noord op het Blauwe-Zand een klap in het gezicht zou hebben gegeven, werd Indertijd door het gerechtshof te Amsterdam tot tien dagen gevangenisstraf veroordeeld. Radiotoestellen keerden terug. Te Enschedé is een \vagon met bijna 600 radiotoestellen gearriveerd, welke de bewoners van deze stad indertijd hebben ingeleverd. De toestellen, waar aan de kaartjes met de naam der eigenaars nog waren beves tigd, werden in Praag opge spoord. Vandaag... ...is het 100 Jaar gele den. dat jhr. J. Ph. Bod- daert, Industrieel te Mld- burg, werd geboren. MORGEN ...hoopt de menschenred- der Coen Bot, gepensi- onneerd schipper van de „Dorus Rykers", die meer dan 500 schipbreu kelingen wist te redden, zyn 65e geboortedag te vieren. Schoenen toch vrij? Langstraatsche schoenfabri kanten zyn van oordeel, dat, alhoewel de productie nog niet op het voor-oorlogsche peil Is, de productie van schoenen toch zoodanig is, dat de behoefte kan worden gedekt. Men heeft een verzoek tot den minister gericht de schoenendistributie op te heffen. In fabrikantenkringen koes tert men de verwachting, dat ruim 700.000 paar schoenen per maand kunnen worden ge fabriceerd, waarbfj dan circa 40.000 paar zouden komen uit de productie van thuiswerkers en kleine fabrieken. Vooits zouden, volgens deskundigen, ongeveer 3 millioen paar schoenen zgn ingevoerd, waar van een belangrijk deel minder van kwaliteit en duurder in prijs is. HET WEER IN MAART. De klimatologische afdeeling van het K.N M.I. te De Bilt deelt mede, dat voor de maand Maart nog geen betrouwbare verwachting voor neerslag en temperatuur gegeven kan wor den. T.B.C.-bestrijding. BELANGRIJKE MEDISCHE ONTDEKKING. (Van onzen specialen verslaggever) Naar wij vernemen heeft een medisch student 'te Gro ningen een extract wéten te verkrijgen. dat oplossende eigenschappen bezit ten op zichte van het lipoïde (was- pantser) van een tuberkel bacil. Dierproeven^ welke hier mede verricht zijn, hebben een bevredigend resultaat opge- Soekarno's sympathie voor communisten. Beleid Van Mook wordt aanvaard. Aan de memorie van ant woord, welke Minister Jonk man aanbood aan de Eerste Kamer en waarin hij zgn In disch beleid verdedigde, ont- leenen wij nog het volgende: Ten aanzien zoowel van de commissie-generaal als van den luitenant-gouverneur ge neraal brengt de aard der staatsrechtelijke verhoudln. gen mede, dat de minister bun beleid, zooals het voorloopig .erslag het uitdrukt, volledig in bescherming neemt. Moch ten zich meeningsverschillen oordoen, dan behooren deze intern te worden afgedaan. De politieke waarde van het basls-accoord van Linggadjati is vooral, dat door de facto erkenning van het gezag van de republiek het noodzakeiyk bewijs is geleverd van onze vreedzame bedoelingen -m van ons streven naar een werkelij ke samenwerking op basis van Dolltieke gelijkwaardigheid met alle Indonesische volkeren van Nederlandsch-Indië. Gedurende de overgangstyd zoolang dus de nieuwe rechtsorde niet verwezeniykt ts en in het bgzonder, wan neer het in de republiek ge stelde vertrouwen beschaamd mocht worden blijft de ver. int woordelijkheid van de Ne- lerlandsche regeering opver- verkort bestaan Het is met het oog op deze verantwoorde- MOET OMHOOG Daadwerkelijke, hulde voor den mijnwerker. Een voorbeeld! C^an onzen Haagschen redacteur) Bijna ongelooflijk is de stroom van brieven en brief kaarten, ja van aangeteeken- de stukken, welke het „Initia tief-Comité Opvoering Arbeids- Ieverd. Aan het klinisch en productiviteit" in Den Haag bacteriologisch bewijs wordt ontvangt als resultaat dér op thans gewerkt. Veel klinici experimenteeren thans met het extract en enkelen kregen reeds .gunstige indrukken. Joodsche S D.-spionne zal terechtstaan. De S.D.-ers P. S. en O.A.K. zullen tezamen met nog 4 ge detineerde getuigen en een 15- tal andere getuigen door het Bijz. Hof te Amsterdam wor den gehoord, wanneer Maan dagmorgen a.s. om 10 uur de beruchte Joodsche S.D.-spion ne Ans van Dgk met haar col lega J. M. de Regt uit 's- Gravenhage in het verdachten bankje plaats neemt Ans van Dgk wordt ervan beschuldigd zich als illegaal werkster te hebben voorge daan, daarmede het vertrou wen. wekkende van tallooze Joodsche burgers, die meen den by haar voor hulp te kunnen aankloppen. In werke lijkheid echter heeft zg aile verkregen onderduikadressen, afspraken, inlichtingen en ge gevens medegedeeld aan den S.D.-rechercheur P. Schaap. Zaterdag 8 dezer begonnen actie, om den Limburgschen mgnwerker als dank voor zijn spontanen Zondagsarbeïd een „extra rookertje" te bezorgen. De heer M. R. Haagoort, de secretaris van genoemd comité, heeft ons de paperassenstapel getoond met soms de wonder- lgkste vragen en mededeelm- gen, uit alle oorden van ons land. Erzgn aldus reeds om en bg de drie duizend adres sen binnengekomen van men schen, die persoonlgk contact met een mijnwerker (en zijn gezin) begeeren, om hem niet alleen een tabaksbonnetje te sturen, maar ook lekkers of góed voor de kinderen.. Gisterochtend bracht de post een „recordstapel". ruim zes honderd stuks! De menschen sturen ook wel de bonnen al op; zelfs was er een complete „gecombineerde" bij! Ook zagen wy een pracht van een roode das „voor den oudsten mijnwerker", of: „voor een van 'l spoor", want dat was de inzendster „hetzelfde, hoor!" Enthousiast toonde de heer Haagoort ons zelfs een brief uit Engeland! Juist kwam een sergeant binnen met pakket ten onder de arm: 650 ingeza melde sigaretten en bgna 100 sigaren...... 'We zagen doozen met lekkers, onder het motto: .Ouderwetsch balletje in de mond verzoet de arbeid". Soms bgna ontroerend is de dankbaarheid, welke uit de brieven en kaarten blijkt; men doet aanbiedingen om mijn werkers met hun vrouwen van de zomer te logeeren te krij- jen, of kinderen. Een sigaren- Jabriek gaf 750 sigaren en een bakkerij 50 bo tercakes Zelfs de bewoners van een te huis voor ouden van dagen hadden royaal geofferd en er was een, die een rookbonnetje stuurde„ofschoon ik zelf geen brandstof heb". Tenslotte is aardig te ver melden een brief van een mijnwerkersvrouw, die schrgft, dat zg zich vroeger wel eens schaamde als zij moest zeg gen, dat haar man mijnwerker was, maar nu kon 2ij daar trots op zgn en schreef zij „Zg willen het zoo noodig weer doen!" De heer Haagoort deelde ons nog mee, dat zoodra de lgsten van de myndirecties met namen der mijnwerkers, die 's Zondags gewerkt hebben, het comité hebben bereikt, de adressen aan de aanvragers zullen worden doorgegeven. Men is voornemens, de actie over een week te sluiten. Maar de resultaten zyn thans reeds schitterend en zullen niet nala ten de goede geest onder ons volk te versterken! ïykheid, dat de noodige machtsmiddelen ln Indonesië biyven gereserveerd. GEEN GEZAG. Behalve voor een economi sche crisis ziet de republiek zich als gevolg van de krach ten, welke in haar werkzaam zgn, gesteld voor de oplossing van moellgkheden van blnnen- landsche politieke aard. Er wordt in de republiek een tweevoudige strgd gestreden, een om nationale vrgheid en een om de blnnenlandsche macht in de republiek. Het kan niet worden ont kend, dat deze stryd op de duur het gezag, dat de cen trale regeering der republiek moet uitoefenen, meer of min der ernstig aantast. Al deze factoren, gepaard aan de onvolkomen, stroefwer- kende overhelds-organisaties die zij heeft opgebouwd en de vaak ongebreidelde onafhan kelijkheidszin harer ambtena ren. stellen de regeering van de republiek ten slofte voor een derde crisis, de moeilij'k- heid namelijk zich door haar organen te doen gehoorzamen. De relaties, die de heeren Soekarno, Hatta en Sjahrlr onderhonden met vooraan staande communisten, kunnen mede worden verklaard door de steun, die zy gedurende ruim een kwart eeuw van communistische zijde hebben genoten in hun streven naar nationale vrijheid. De sym pathie, die ri) "it dien hoofde voor het communisme voelen en waaraan zy meermalen In woord en geschrift uitdruk king geven, stempelt hen daarom echter nog niet tot communisten. Met verscheidene leden is ooit de regeering van oordeel, dat de uitvaardiging van het bevel, het vuren te staken, aan republikeinsche zijde wel zeer Ian? is uitgebleven en dat de militaire posities, zooals dlè eind November 1946 van het Britsche opperbevel werden overgenomen, wel zeer ongun stig waren. Anderzijds geeft de regeering zich er reken schap van, dat deze lankmoe digheid moest dienen om de sfeer voor politieke onderhan delingen gunstig te beïnvloe den en dat het bestand ook de ongestoorde vervanging van Britsche door Nederlandsche troepen heeft bevorderd. Ten onrechte meenen de hier te bantwoorden leden, dat de regeering zou hebben verze kerd tot geenerlei prijs geweld te willen gebruiken Zg Is er mede van overtuigd, dat voor herstel en handhaving van or de en rust gebruik van geweld noodig kan zgn. NOTA VAN MOOK. Tenslotte Is aan de memo rie van antwoord toegevoegd het advies dat dr. van Moo"k op 3 Sept. 1945 aan Lord Mountbatten aanbood en waar- In hy er op wees, dat de repu bliek vgn ir. Soekarno een Japansch product was Hij wilde de verantwoordelijkheid van het Japan sche militaire bestuur gehandhaafd zien en zen algemeene directieve uit vaardigen betreffende de niet erkenning van de republiek. Wegtransport een krachtige organisatie. Groot en klein vervoer. Dagelijks kan men hen over alle wegen in Nederland zien snellen, de groote en kleine vrachtauto s, de trucks en de trailers, de .Fords en de Dod- ->s. die tezamen het goede renvervoer langs de weg ver zorgen, naast M.S. een van de voornaamste factoren voor het geperfectionneerd loopen van het economisch leven in ons herstellend land. Niets is er, dat zg niet op hun dage lijks che ritten vervoeren, van kanariepieten ln kooitjes en wandspiegels tot complete ta- brieksinstallaties en geheeie veestapels toe. Wegtransport, een frisch, jong en levend be drijf, voortreffelgk georgani seerd, waarop nimmer tever geefs een beroep wordt ge daan. Ook in Zeeland, waar in de afgeloopen bieteneam pagne maar liefst 500.000 UOO kilo bieten werden vervoerd, waar regelmatig honderden tonnen visch van Vlissingen naar het Westen worden ge- 'ransporteerd, kan men altijd op 'n snel vervoer van alles wat men te verzenden heeft, -taat maken. De hoofdagent voor onze provincie, die in een kittig kantoortje aan de Blauwedgk te Middelburg de ziel is van „Wegtransport" in Zeeland, toonde zich bereid ons bijzon derheden te verstrekken over de organisatie van dit onmis bare bedryf, waaraan nog maar weinig bekendheid gegeven. KRACT DOOR CONCEN TRATIE. „Wegtransport", de over koepeling van de vervoers- eombinaties, is nog maar een baby. Vroeger bestond de Auto-Bevrachtingsdienst, een lichaam, dat goed function- neerde. Bij een proces te( Groningen kwam echter vast te staan, dat de dienst geen rechtsgeldigheid bezat. Onverwacht kwam hierop het bericht, dat dz A.B.D. was op geheven. Men stond toen voor de keuze: terug naar de toe stand vóór 1939, toen 60 van de ondernemers het eigen- Igk niet in de concurrentie- sirijd kon bolwerken of verdere concentratie. Het laat ste werd gekozen in de vorm van vrijwillige coöperaties, m Zeeland vyf, t.w. voor West Z. Vlaanderen, voor Oost Z. Vlaanderen, voor Walcheren, Schouwen-Duiveland en de bei de Bevelanden. Er bestond echter nog weinig samenwer king. De algemeen secretaris vatte toen de koe hy de hoornen en organiseerde besprekingen, waaruit „Wegtransport" werd geboren. Alle coöperaties slo ten zich hierby aan, d.w.z. öoü aangesloten bedrijven. Er werd een provinciaal bestuur ge vormd, waarvan de voorzitters der vijf coöperaties lid wer den. ONDERNEMERS BEHOU DEN VRIJHEID. Er zgn zeven kantoren ln Zeeland, die voortdurend met elkaar in contact staan, het geen noodzakelgk is voor de verdeeling en indeeling van de opdrachten, die veelal op het hoofdkantoor te Middelburg ontvangen worden. Men staat in geregelde relatie met de overheidsbedrijven, de M.U.Z. en Waterstaat. Het vervoer betreft in hoofdzaak visch, landbouwproducten, vee, graan, bouwmaterialen en vee voer. De ladingen worden aan de ondernemers toegewezen volgens toerbeurt, waarbij uiteraard rekening moet wor den gehouden met het mate riaal. waarover zij beschikken. Daarnaast ontvangt de onder nemer directe opdrachten van narticulieren, die hy, evenals de hem toegewezen vrachten, op een weekstaat vermeld. Hi t oude AB D -tarief wordt ook thans nog berekend, evenwel verminderd met de benzine korting. tedere ondernemer behoudt zgn volledige vrgheid. Men is ook niet verplicht zich bg de coöperatie te scharen, doch ge niet in dat geval niet van de service, die „Wegtransport' biedt en van de opdrachten, die de organisatie ontvangt. Momenteel staat 10 van de Zeeuwsche transportonderne mingen nog buiten de orga nisatie. NIJPEND BANDENTEKORT. De vakgroep Goederenver voer langs de weg is de eenige organisatie op dit gt bied, die door minister V< wordt geaccepteerd. In de kringen van Wegtransport hoopt mén thans op een rrjks- sanctie, opda"; ook de buiten staanders tot het lidmaatschap verplicht kunnen worden. Er bestaan «voorts plannen om op coöoeratieve basis de ladingen te verzekeren; tharj is ieder nog voor zichzelf ver antwoordelijk. Tevens wil men de sociale omstandigheden ln het bedrijf landelijk regelen. Over het materiaal, waar mee het vervoer moet worden verricht, is men niet ontevre den, ook al is het bg verschil- 'ende ondernemers voor ver betering vatbaar. Het banden orobleem baart echter veel zorg. De Rijksverkeer-lnsncc- tie wijst toe zooveel zg kan. doch het tekort Is tè groot. Het is nu eenmaal moeiiyk geven, waar niet is. De Zeeuïv- r'"he ondernemers k'agen ech ter niet, maar ryden bun vrachtje. Er was geen bevel. Drs. L. de Jong, leider van het Rijksinstituut voo* Oorlogsdocumenta tie, heeft in besloten kring in Den Haag het een en ander over het werk van dit instituut verteld. Hij sprak daarbij ook over de groote documentenvondst die onlangs in Duitsch- land gedaan is, waa- men in de kelders van het ge rechtsgebouw te Eben- briihren twee ton docu menten heeft gevonden die o.a. op de Duitsche rechtspraak in Nederland betrekking hadden. Men kan er zich ove- verwon deren, dat deze documen ten daar ruim twee jaar volkomen onaangetast tn de kelders hebben gerust en dat, terwijl er toch zee- belastend materiaal bij was. Toen dre. de long en zijn helpers de documen ten eenmaal haditn ge vondenen den Duirschers verbaasd vroegen, waa - om zij die eigenlijk met onderzocht en vernietigd hadden, was het typisch Duitsche antwoord: Wij hadden daa-voor geen he vel gekregen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1