PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Maria Christina Palestijnsche kwestie Streekziekenhuis PRINSES Vandaag voor de Ver. Naties PORTORICO WIL SURINAME KOOPEN voor Schouwen Duivelend 190e Jaargang - No. 43 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant. Middelburg. Drukkerij Firma F. van dd Velde Jr., Vlissingén. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg- Christelijke feestdagen. W O DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 20 Febr. '47 KBONNEMENTSPHljS 25 cent per veek, f 3.20 per kwartaal, franco per oost. f 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per om. minimum per advertentie i 2.—- Bureaux gevestigd te VliFs'nm.-n Waalraat 58-60. tel tO (2 'ijnent Middelburg - Lcuplensehc Kaai 29 tel 2077 en 2924. lioes Turtkade 15 ei 2475. Oostburg OraiemastiHai i iel 102. Terneuzen Kroiiwer'istr 2 Poslrek nr 3593011 P Z.C., Middelburg. „Wij zullen haar MARIJKE noemen'' PLECHTIGE GEBOORTE-AANGIFTE TE SOESTDIJK. ,,'vVij hebben ons nieuwe dochtertje MARIA CHRISTINA genoemd, alleen maar omdat wij de klank rooi vonden en de namen zinvol. Zij heeft geen enkele peet-oom of peet-tante en wij zullen haar, net zoo goed ils wij Beatrix met Trix aanspreken, MARIJKE noemen", aldus Prins Bernhard, na afloop van de plechtige ge- boorte-aangifite. Na inschrijving aanvaardde de Prins lachend de distributie-1 bescheiden, welke de burge meester hem overhandigde. Na de plechtigheid werd uit een aangrenzende keuken door een hofdienaar kandeel geser veerd in porceleinen mocca- kopjes. De Prins onderhield zich ten slotte enkele oogenblikken met de aanwezige^ journalisten en fotografen. Hij lichtte de keuze van de naam toe. DE GEBOORTE. AANGIFTE. De plechtigheid vond. plaats ln de eetkamer van de rechter vleugel van het Paleis. Als ge tuigen traden op Z.Exc. Mi nister dr. L. J. M. Beel, mi nister-president. en Z. Exc. Jhr. mr. F. F. M. Beelearts van Blokland, vice-voorzitter van de Raad van State. Als ambtenaar voor de burgerlijke stand trad op de burgemeester van Baarn, jhr. mr. F. J. van Beeck Calkoen. Het was precies 11 uur (toen baron Baud, particulier secre taris van H K. H. Prinses Ju liana, de beide getuigen den ambtenaar het vertrek binnenleidde, waar reeds een heel legertje persfotografen en filmverslaggevers., alsmede mr. Rooy, voorzitter van federatie van Ned. Journa listen, en een radio-raporter stonden opgesteld. Enkele oogenblikken later kwam Z. K. H. Prins Bern hard. gekleed in het gala-uni form van luitenant-generaal der cavalerie, met op een kus sen ons kleine Prinsesje bin nen. De baby was wakker er heel stil. Do Prins toonde zfjn dochtertje allereerst aan de beide excellenties en men kon duidelijk zien. dat minister Beel en jhr. Beelaerts van Blokland even geroerd werden door dit Kleine wezentje, dat met haar groot© blauwe oogen rond keek. Ook de Prins zichtbaar trotsch toen hij voor het eerst zijn dochtertje toon de. Nadat de gelegenheid was geboden om foto's te maken, en ook jhr. van Beeck Calkoen een oogenblikje gelegenheid had prehad de pas geborene te aanschouwen, bracht de Prins zfin dochtertje weer buiten de kamer en vertrouwde hij haar toe aan de zorgen van zr. Hui. dekooper, die op de gang, in gczelBchap van de drie andere Prinsesjes, die zeer nieuwsgie rig ronddrlbbelden wachtte. Het Prinsesje was gekleed in een kostbaar kanten jurkje, dat bijeen gehouden werd door een rozet van paarlen met als centrum een bijzonder fraaie paarl. DE ACTE. Nadat de Prins weer in de kamer was teruggekomen, las jhr van Beeck Calkoen de ge boorte-acte. Toen werden ook voor het eerst de namen Ma ria Christina bekend eg- maakt. Vervolgens onderteekende eerst Z. IjL H. Prins Bernhard daarna jhr Beelaerts van Blokland, minister Beel en jhr van Beeck Calkoen, de in fraai wit leer gebonden ge boorte-acte. Daarna stelde de ambtenaar den Prins eerst het trouwboekje, waarin de baby was aangeteekend. en vervol gens de distributiebescheiden voor de jong geborene ter ha^d. Ten slotte werd de oud-Hol- landschê tradltioneele drank kandeel, rond gediend en werd od de gezondheid van het Prlnsen'e gedronken. GESIERD MET EEN MARGRIET. Onze speciale verslaggever telefoneert ons uit Soestdyk: De geboorte-aangifte had plaats in de bibliotheek van het paleis. Z.KH. Prins Bernhard trad de bibliotheek binnen ge kleed in het uniform van gene raal der blauwe huzaren. Hij droeg zijn jongste dochter op 'n kanten kassen. Het kind had op de borst een rozet van juweelen en parels in de vorm vatt een margriet. De trotsche vader toonde zijn kind aan de géiuigen en aan den burgemeester van Baarn. Het kind was wakker, keek hei der uit de oogjes en huilde niet. Nadat het kind aan de ver pleegster was teruggegeven, nam Z.K.H. plaats aan een ron de mahoniehouten tafel, met links en rechts van hem de hei de getu;gen Achter de tafel zat de burgemeester van Baarn a!s ambtenaar van de burgerlijke stand. Te Schagen speelden tv jongens van 7 en 11 jaar Onder „toezicht" van Vader twee on der „toezicht" van hun vader met. een electrlsche ontste- kingédraad. waaraam een slagpijpje met springstof be vestigd was. Met een zaklan taarn-batterij werd de spring stof tot explosie gebracht, ten gevolge waarvan het jong ste kind twee vingers verloor en het andere kind een scherf in de buik kreeg, Beide jon gens zijn naar het ziekenhuis te Alkmaar overgebracht. Door eleclrische stroom gedood. In het „Grand Hotel" te Schevenlngen werd de 23-jari- ge soldaat bij de wachtcom- pagnie van het ministerie van oorlog, Tj. L. uit Runsuma- geest door de electrische stroom gedood. L liep ln dit hotel in een onverlichte gang, tastte langs de muur en kwam in aanraking met een ingeiso- leerde electrische draad met het vermelde gevolg. is het 60 jaar gele den, dat het drielanden- pact DuitschlandOos tenrijk Hongarije—Italië werd hernieuwd. Minister Beel naar Limburg Minister Beel zal zich, ver gezeld van den secretaris-ge neraal van zijn departement, dr. Prinsen, a.s. Vrijdag naar Limburg begeven ten einde die dag en Zaterdag bespre kingen te voeren met burge meesters in onderscheidene ge meenten. Twintig a dertig voorma lige SS-bewakers en stafleden van het concent-atiekamp Bu- chenwald zullen op 1 April a.s te Dachau voor een Ameri- kaansch militair hooggerechts hof moeten verschijnen. MOORD-MYSTERIE TE AMSTERDAM. De politie van het bureau Warmoesstraat te Amsterdam, werd gisternacht omstreeks half twee telefonisch gewaarschuwd, dat in de Haarlemmerst-aat een man zou zijn neergeschoten, die zwaar gewond, misschien zelfs gedood zou zijn. Toen eenige politieagenten ter plaatse arri veerden, bleek het lichaam van het slachtoffe- verdwenen te zijn. Op aanwijzing van een onbekend gebleven burger wer den daarop vijf personen aan jehouden, o.w. naar men meent Ie vermoedelijke dader. Volgens ve-klaringen van om standers zou het bnbekende slachtoffer door eveneens onbe kend gebleven burgers wegge voerd zijn. Later ontdekte de politie op het ijs van de de Ruy terkade een -evolver zonder mu nitie, waarmede echter, naar het eerste onderzoek uitgewezen heeft, niet geschoten is. Het wereldgebeuren Vorst nam iets af. De algemeene luchtdrukver- deeling ondergaat nog steeds weinig veranciering. i^en lang gerekte gordel van hoogen druk strekt zich uit van Rus land via IJsland en Groenland naar Canada. Ten Zuiden hiervan bewegen zich storingen naar het Oosten. De belang rijkste ligt op het oogenblik in de omgeving van Sardinië. Aan de voorzjjde van deze storing wordt warme S ah ara- lucht aangezogen, die over de betrekkelyk koude lucht in den Balkan opgeleid en aan leiding geeft" tot uitgebreide sneeuwval in Joego-Slavië en Hongarije. Deze sneeuwzóne beweegt zich langzaam Noordelijke en Noordoostelijke richting onder invloed van de warme luchtstroom, afkomstig uit de Sahara. De temperatu ren stegen aan de kust van Libië tot 30 graden Celsius. Ook jln Zuid-ïtalië steeg de temperatuur belangrijk. In onze omgeving kwamen :en temperatuurwjjzigingen van beteekenis voor. Onder invloed van de hier en daai optredende nachtelijke bewol king daalde de temperatuur gisternacht op sommige plaat sen wat minder Taag dan de nacht tevoren. Het algemeen karakter van i stroom van koude Russi sche lucht blijft ongewijzigd. In Vlissingén bedroeg de temperatuur gistermorgen 6 graden Celsius, in Maastricht 11 graden, op Goeree 4 graden. Verliefd op Greta Garbo. Een zonderlinge Ame rikaan heeft b\) testa ment bepaald, dat zijn vermogen ruim een halve ton ter be schikking zal komen van Greta Garbo. Hij verklaarde in dit testa ment, reeds in 1936 op gemaakt, jarenlang op Greta verliefd te zijn geweest. De fiscus acht dit echter een geval van „geestelijke onmacht" en ~;ccht het vermogen voor de staat op. Vader vond zijn verongelukten jongen. Op 26 Januari j.l. gingen twee schippersjongens uit Am sterdam, de 14-jarige C. J. Snel van het Javaplein en de 12-jarige J. C. de Groot uit de Gorontalostraat, op de Nieu we Meer buiten de Oranjeslui zen schaatsenrijden. Zfj zijn van deze tocht niet terugge keerd, De vader van 't jong ste jongetje is sinds het ver dwijnen van zijn zoontje iedere dag met een ijsvlet het IJsel- meer opgegaan om de omge ving te onderzoeken. Tn de loop van de vorige maand ontdekte hij ln de omgeving van de riooluitmondin** bij het Merwedekanaal de schaatsen- stok die de jongens gebruikt hadden. Tenslotte werd ztP zoeken beloond:. Zaterdag j.l. werd het lijk van Kees Snel uit sen wak opgevischt en naar het Binnengasthuis overge bracht waar het geïdentifi ceerd kon worden. Gisteren heeft de ongelukkige vader die bij zijn onderzoekingen bijgestaan werd door de' sluis wachters van het. Merwedeka naal, eindelrik ook het lichaam van zijn zoontje kunnen ber gen. Ben t dezer dagen zullen Italië en Argentinië een emi gratie-overeenkomst teekeneii. volgens welke de eerste groep gentinjë mag emigreeren. Deze foto is in Engeland genomen en niet in Duitschland. Met alle mogelijke middelen halen Britsche burgers hun kolenrantsoenen van de depóts af 6 kg. per huishouden. Verklaring van Bevin In het Lagerhuis. Behandeling eerst in September. „Er bestaat voor het conflict tusschen de Joodsche en A-abi- sche bevolking in Palestina, res pectievelijk 600.000 en 1.200.000 zielen omvattend, geen andere dan een arbitraire oplossing en de Britsche regeering acht zich niet gerechtigd hierin te beslis sen. Zij heeft geen bevoegd heid het land aan Joden of Ara bieren toe te wijzen of het te verdeelen. Wij zijn daarom tot de slotsom gekomen het pro bleem aan de Ver. Naties voor te leggen. Wij zullen de Ver. Naties verzoeken ons rapport in overweging te nemen en zelf een oplossing voor Palestina aan te bevelen. De eenige groote moeilijkheid is, dat de V.N. deze zaak eerst in behandeling zal nemen op de gewone zitting van de algemeene vergadering in September. Wij betreu-en het, dat de uiteindelijke beslis sing zoodoende nog verder zal wordën uitgesteld, vooral met het oog op de last, die op deze wijze nog langer op het Brit sche bestuu- en strijdkrachten zal drukken. Wij vertrouwen er echter op, dat nu de kwestie aan de V.N. is voorgelegd, alle betrokkenen zelfbeheersching zullen toonen tot "het oordeel der V.N. is uitgesproken." Aldus verklaarde Bevin Dins dagavond onder luide toejui chingen van het l agerhuis. Te voren had hij een uitvoerige uit eenzetting gegeven van het ve-loop der onderhandelingen' en de moeilijkheden, waarop ze steeds waren afgesprongen, Het was alleen de leider van de oppositie, Churchill, die Be- Veel Ijs ln de Noordzee. Te Antwerpen zfln Noorsche schepen binnengeloopen, waar van de kapiteins verklaarden, dat z100 km uit de Neder- landsche kust moesten blijven, teneinde de fisschotsen te ont wijken. Reuter meldt dat een groot ijsveld, dat met een snel. hedd van acht kilometer per dag in Westelijke richting drijft, zicli op 64 kilometer af stand van de haven Great Yarmouth bevindt. Volgens Engelsche schippers bevindt het ijsveld zich thans onge veer 50 kilometer van de vis- schende schepen. De ijsvelden ln de Nljprdzec vormen een gevaar voor de visscherij en de overige scheepvaart Zjj rukken de boelen, die wrakken en de vaargeul in de mijnenvelden aangeven, los. Studenten begroeven de strijdbijl. Het meenlngsverschil tusschen de Nijmeegsche studenten en de Utrechtsche R.K. studentenver. „Veritas", nadat de Utrechtsche overval op de Nijmeegsche stu dentensociëteit geheel vastge- loopen was in zwaarwichtige besprekingen, is op de nationale feestdag even afdoend als origi neel uit de weg geruimd. Om één uur gisternacht ove-- vielen ongeveer 80 l^den van de Nijmeegsche studentenver. „Ca Jus" onverhoeds de VeHtijnen in hun soos te Utrecht, waarna een felle strijd om de herovering van de aldaar hangende Nij meegsche vaandels ontbrandde. Eén van de drie vaandels wisten de met stormrammen uitgeruste Nijmegenaren inderdaad te be machtigen, terwijl - de ande-e twee teruggegeven werden bij de algemeene verbroedering na het einde van het treffen. De Veritas soos werd nogal toegetakeld. Ver. Staten zouden ons moeten polsen. Het yoormalge lid van de volksvertegenwoordiging van Portorico, Antonio Pacheco Padro, heeft aan den Ameri- kaanschen minister van bui- tenlandscho zaken, generaal Marshall, voorgesteld Surina me in te lgven in het „politie ke organisme van Portorico' ten einde de o\ erbevolking van Portorico te verlichten en de voorziening van Amerika van Surinaamsche bauxiet te ver zekeren. „Portorico is bereid ónder ;arantie van de Ver. Staten e financieele verantwoorde lijkheid voor het geheele plan om Suriname van Nederland te koopen te aanvaarden1', al dus Padro. Hij verklaarde verder dat door bemiddeling van het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaken de hulp van de Amerikaansche regee ring is gevraagd, om de mee ning van de Nederlandsche regeering omtrent dit voorstel te peilen. Amerika, zou aldus Pacheco Padro. Suriname kun nen krijgen als tegenprestatie voor de hulp aan Nederland bij het verkrijgen van Dui,tsch grondgebied. Aan het studentencengre. der lage landen, dat van 24 to' 26 Maart te Gent zal worder gehouden, zullen behalve de studenten uit Leuven, Brussel. Antwerpen en Mechelen. 500 Ned. studenten deelnemen. Samenwerking van achttien gemeenten leverde prachtig resultaat op. 75 bedden beschikbaar. Volgens statistische gegevens van dén geneeskundigen hoofd inspecteur van de volksgezond heid bedraagt het aantal be schikbare ziekenhuisbedden per 1000 inwoners voor de provin cie Zeeland 2,6 bij een gemid delde van 4 voor het geheele land, terwijl het cijfer voor de groote steden nog aanzienlijk hooger ligt. Schouwen-Duiveland, met een bevolking van 24000 inwoners, zou op g-ond van bovenge noemde norm moeten beschikken over 96 bedden. ïn feite was er vóór 1943 alleen de door de ver. „Het Ziekenhuis voor Schouwen-Duiveland" reeds in 1902 gebouwde en sedert dien meermalen gewijzigde kleine inrichting te Noordgouwe, die maximaal 20 zieken kon bergen en was ontstaan uit het initiatief van burgemeester jhr. van Cit- ters, ds. Nauta en dr. Wortman aldaar. Tot 1939 trad de ge neesheer van Noordgouwe als behandelend medicus der zieken op, terwijl de chirurg J. F. O. Huese uit Goes in spoedeischen- de gevallen weer en wind trot- see-de om per auto door Bra bant over Zijpe, dan wel per motorbootje via het Goessche Sas zijn heilzame arbeid te komen verrichten. Daarnaast hielden de neus-, keel-, en oor arts Mazzola uit Middelburg en de röntgenoloog Henrard uit Vlissingén regelmatig te Noordgouwe zitting. NIEUWE MOGELIJKHEDEN. De steeds toenemende medi sche mogelijkheden bonden den Goesschen medicus voortdurend hechter aan zijn woonplaats, doch schiepen anderzijds de mo gelijkheid voor Schouwen- Duiveland een eigen chirurg op een betrekkelijk laag bevol kingscijfer een volwaardig be staan te bieden. Chrirug H Aris kwam als zoodanig en bleef tot medio 1946 gevestigd De aanwezigheid van een spe cialist op het eiland deed ook velen, die tevoren elders gene zing zochten, besluiten zich niet langer in de ziekenhuizen te Rotterdam, Goes, Middelburg, etc. te doen opnemen, doch ih eigen omgeving een eventueete operatie te ondergaan. Een factor, die eenerzijds de p-aktijk van den chirurg tot grooterèn bloei bracht, doch anderzijds het nijpend tekort aan ver pleeg-uimte op Schouwen-Dui veland des te sterker deed ge voelen. Zieken lagen overal, waar dit maar eenigszins moge lijk was, tot zelfs onder de trap en in de röntgenkamer. Het spreekt wel vanzelf dat dit niet kon blijven voortduren. Uitbreiding of nieuwbouw op ruime schaal waren urgent, waarbij eveneens verplaatsing naar Zierikzee werd overwogen. Een felle strijd deed de beslis sing in het meerendeel der ge meenteraden op het eiland, ir 'wier handen ze was gelegd, ten gunste van Noordgouwe uitval len. SAMENWERKING. De achttien gemeenten op SchouwenDuiveland, die tot dusver met een geringe vaste bijdrage per inwoner hadden volstaan, besloten zich mee- in de inrichting te interesseeren. Waarom zou in de groote be volkingscentra wel en in een betrekkelijk afgesloten streek als een eiland niet van over heidswege in het scheppen van een waa-dige mogelijkheid voor medische hulp en verzorging kunnen worden voorzien? Bij besluit van 23 Mei 1942 werd de „Gemeenschappelijke regeling voor beheer en exploitatie van een ziekenhuis op Schouwen- Duiveland" aangegaan en was het „Ziekenhuis Schouwen Duiveland" te Noordgouwe als „streekziekenhuis" formeel ge vestigd. HET NIEUWE ZIEKENHUIS. Inmiddels werd de nieuwbouw te Noordgouwe begin 1943 in gebruik genomen, terwijl zich terzelfder tijd een internist aan de inrichting verhond. De evacuatie de- bevolking en de inundatie van het eiland hadden ook op het ziekenhuis hun invloed. Chirurg en per soneel waren eenige maanden te Renesse in een noodinrich ting werkzaam, enkele weken in Zierikzee. Op 1 November 1944 konden de eigen gebouwen weer wo-den betrokken, die door de eenigszins hoogere ligging juist watervrij konden worden gehouden. Goed werk kon worden verricht na de bom bardementen van Haamstede, Zierikzee, Schuddebeurs en na diverse beschietingen vanuit be vrijd gebied. Zomer 1945 keerde de bevol king naar huis en erf terug en sedertdien herstelde ook het ziekenhuis te Noordgouwe zich weer. Chirurg J. H. Motmans volgdezijn collega H. Aris op Dr. van Ezendam is sedert mid den Juli als internist in de in richting werkzaam en treedt als geneesheer directeur op. Een tijdelijke gelegenheid om in de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten te voor zien, werd geschapen, waardoor het aantal bedden nu 75 be draagt. Diverse factoren waren oorzaak, dat van de \.b c.-afdee ling nog slechts een 10-tal bed den in gebruik kon worden ge nomen. Onder leiding van adj.- direct-ice zr. Boester staat een 20-tal zusters beschikbaar voor de. verpleging der zieken, wier; aantal de laatste maanden steeds tusschen 50 en 60 ligt. GEESTELIJKE VERZORGING De geestelijke verzorging de- patiënten is in handen gelegd der „Interkerkelijke noodcommissie voor Schouwen-Duiveland", dh- gedurende de evacuatie ont staan, de diverse kerkelijke g-oepeeringen door regelmatig overleg elkander veel nader heeft gebracht. vin aanviel ei? vroeg waarom de regeering de zaak niet reeds eerder aan de V.N. heeft voor gelegd. Dat zou Engeland veel kosten en moeite hebben be spaard. Terecht gaf Bevin hier op ten antwoord, dat Engeland de plicht had ee-st te trachten zelf de oplossing te vinden Hij voegde daaraan toe, dat het Joodsche immigratiequotum voor Palestina op 1500 per maand zal worden vastgesteld. Een ander lid, Wilson Ha-ris, voeg Bevin of" er geen reden bestond om het Palestijnsche probleem voor de Veiligheids raad te brengen als een kwestie, die de wereldvrede in gevaar brengt Bevin zeide daa-op van meening te zijn, dat deze kwes- >ie geen gevaar voor de wereld vrede beteekent. Het is echter niet duidelijk onder welk artikel 'van het handvest der V.N. Bevin zijn zaak dan wel zal voorleggen. Evenmin repte Bevin over Brit sche plannen betreffende hand having of terugtrekking van de Britsche t-oepen in Palestina gedurende de tijd, die aan de behandeling van de zaak voor de V.N. voorafgaat. Ook Bevin zal wel niet van meening zijn, dat na September alles in Pa lestina van een leien dakje zal gaan. Het beroep op de V.N. is een laatste redmiddel, een Brit sche poging om ande-e mogend heden in de zware verantwoor delijkheid voor Palestina te doen deel en en ze tot een uitspraak te dwingen. Hoe meer echter Palestina in de wereldpolitiék wordt betrokken en hoe meer de internationale belangen 'mee gaan spreken, des te moeilijker zal de oplossingworden. Marshall antwoordt Molotoy. De Amerikaansche minister van baitenlanilsche zaken, ge. neraat Marshall, heeft de re geering der Sow jet-Unie me- degedeeld, dat Dean Acheson, „pLchtshalve" heeft gespro ken, toen hjj de Russische bui tenlandsche politiek „agressief en expansionistisch" noemde. In zijn antwoord op het pro. test van Molotof zegt Marshall o.m„U bent geheel op de hoogte van het grondwettelijk stelsel van de V.S., volgens hetwelk een onderscheid be staat tusschen wetgevende en. uitvoerende macht Krachtens dit stelsel is een functionaris van het uitvoerend gezag, die voor een commissie van de wetgevende macht verrchijnen. moet, verplicht om eerlijk te antwoorden op zakelijke* vra. gen, welke geen betrekking hebben op zaken, die geheim gehouden moeten worden. Het betrof in dit geval geen zaak onder plicht van geheimhou ding. Het gedrag van den on derminister, die een vraag openhartig en volgens zijn ge weten beantwoordde, kan der halve niet ontoelaatbaar, veel eer plichtsgetrouw genoemd worden. U karakteriseerde de inhoud varr Acheson's verkla ring als lasterlijk en vijandig tegenover de Sowjet.Unte Vol gens onze begrippen is een ge reserveerd commentaar op een aangelegenheid van openbare politiek geen geen laster." Het communisme in Amerika. In een rapport van de Ame rikaansche commissie voor so cialisme en communisme wordt verklaard, dat „geheime com munistische cellen voortdurend werkzaam zjjn te Washing ton". Ofschoon het juiste aan tal niet bekend is, aldus het rapport, worden naar schat ting 400 belangrijke posities te Washington door communisten bekleed, terwijl anderen stra tegische posities by het mili taire bestuur in het buitenland innemen. Aanbevolen wordt hiernaar een regeeringsonder- zoek in te stellen. De regeering legt „ergerlijke laksheid" aan de dag bq het weren van communisten, aldus het rap port, en een deel van de ge voerde politiek is meer pro- Russisch dan pro-Ameri- kaansch. Fusie tusschen Amerikaan sche vakyereenigingen? Het Amerikaansche congres van industriecle organisaties (C.I.O.) heeft de uitnoodiging der andere groote vakvereem- de Amerikaansche ar- Isfederatie (A.F.L.), om over een fusie te spreken, aan genomen. Philip Murray, de voorzitter van het C.LO., heeft als voorwaarde gesteld, dat beide organisaties gezamenlijk de anti-arbeidswetgeving zul len bestrijden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1