PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Labour-bewind Vandaag Doodvonnissen Geheimzinnige branden Toeristen naar Zeeland 190e Jaargang - No. 36 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg- Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vllssingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg. Christelijke feestdagen. W O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 12 Febr. '47 \BONNEMENTSPRIJS 25 vent per veek. 1 3-20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal- Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. minimum per advertentie i 2.- Bureaux gevestigd te Vli-s'ngen WaNtraat 58-60. tel 10 (2 'ijnen) Middelburg Londensche Kaai 29 tel 2077 en 2924, Goes: Turfkade 15 -.el 2475. Oostburg Gratemastraat 3. tel 102. Terneu2en - Brouwerilstr 2. Postrek. nr. 359300 P Z.C., Middelburg- Het wereldgebeuren doorleeft een crisis Churchill weet een gezegende oplossing, Attlee voor de B.B.C. „Mocht de regeermg er niet in slagen de kolenpositie te ver beteren, dan beteekent dit het einde van het socialisme in onze tijd." Aldus verklaarde Zondag de Britsche minister van justi tie en wel zeer duidelijk konk uit deze woorden de ernst van de crisis, die het Labour-bewind in Engeland thans na anderhalf jaar doorleeft. Reeds begin vo rige maand werd officieel het stormsein geheschen door de uitgifte van een witboek over de economische toestand van Engeland. In sombe-e kleuren werd daarin deze toestand als uiterst moeilijk beschreven en als eenige op'.ossing een snelle opvoering van de productie en van de exDort aangegeven. Nauwelijks zijn de eerste maat regelen om dit te bereiken in werking getreden of de strenge vorst werpt alle schema's om ver. In het Londensche indus trie-gebied moet fabriek na fa briek haar poorten sluiten en duizenden arbeiders worden naar huis gestuurd. De toestand is dermate ernstig geworden, dat de minister-president Attlee zich Maandag tot het Britsche volk heeft moeten wenden om uitleg te geven van de kolen- nood, die thans in Engeland heerscht en tot een catastrophe dreigt te leiden. De huidige toe stand was volgens Attlee ver oorzaakt door de snelle toene ming van de vraag naar steen kool als gevolg van het op gang brengen der vredespro- ductie, terwijl ook het electrïci- teitsverbruik sneller gestegen is dan de autoriteiten hadden voor zien. Engeland was deze winter in gegaan met 11 millioen ton steenkool, 3 millioen ton minde- dan het vorig jaar, ofschoon de mijnwerkers met minder men- schen meer geproduceerd had den. Toch zouden we deze win ter doorgekomen zijn, aidus Attlee, indien het weer niet zoo uitzonderlijk slecht geweest was. Attlee deed een beroep op de wegens kolengebrek ontslagen arbeidskrachten om zich op de :idsbireaux te melden voor het schoonmaken van de voor naamste verbindingswegen. Het spreekt vanzelf, dat de oppositie de moeilijkheden niet, gelijk Attlee, wijdt aan natuur lijke oorzaken, doch aan de on bekwaamheid der regeering. In het Lagerhuis verklaarde Churchill dat, indien de woede van het Britsche volk tot resul taat zou hebben, dat de huidige Engelsche regeerders uit hun De moord op generaal de Winton. Volgens zekere geruchten, waarvan door het Italiaansche blad „Tempo" melding wordt gemaakt, zou Maria Pasquinel- li, die Maandag te Pola den Britschen brigade-generaal de Winton heeft doodgeschoten, haar daad niet bedreven heb ben om politieke, doch om persoonlijke motieven. Zij ongeveer een week geleden uit Milaan te Pola aangeko men om deel nemen aan het werk van het comité van Bfjstand voor uit Pola emigree- rende personen. JODEN TER DOOD VEROORDEELD. Drie van de vier jongen Jo den, die Maandag voor een militair gerechtshof te Jeru zalem terecht stonden wegens in bezit hebben van vuurwa penen en „instrumenten, die gebruikt kunnen worden voor het veroorzaken van letsel", ziin tot de strop veroordeeld. De vierde kreeg levenslange gevangensstraf. Internationale brigade voor Griekenland? De Times meldt dat de Grieksche regeering zich ern stig bezig houdt met berich ten, verschenen in het commu nistische blad „Rizopastls", volgens welke een corps van Fransche vriivri'ligers wordt gevormd bestemd om in Grie kenland te gaan strijden aan de zyde van t „Grieksche democratische leger Volgens de berichten van „Rizopastis" zouden cdIc p~ ~en in het werk gesteld worden voor op richting van ee „internatio nale brigade" In Groot-Brit- tannic, België en Nederland. In gezaghebbende kringen is men van meenin^ dat deze berichten zijn verspreid voor namelijk in de hoon het mo reel van de verzet-" en te versterken. Evenwel wyst men er op, dat de regeering zich ten volle b—rust is van het belang ervan en niet zal na laten deze kwestie onder de aanc'acht van de commissie van onderzoek voor de Bal kan te brengen. Geen interventie in Griekenland. In de Veili£.;.:idsraad is Maandag beslist dat de Bal kan-commissie, die door de Ver. Naties ter onderzoek van de situatie in Griekenland is uitgezonden, niet bevoegd ir tusschen beide te komen ten gunste van ter dood veroor deelde Grieksche guerrillastrij ders. Een Amerikaansche re solutie in deze zin werd met 9 stemmen voor aangenomen. Rusland en Polen onthielden zich van stemming. Britsche Palestina- plannen verworpen. Dr. Dzj. .Tamali, woord voerder van de Arabische dele- fatie bU de conferentie over alestina te Londen, heeft ver klaard, dat de Arabieren, na lang overwegen en bestu- deeren, de nieuwe voorstellen van de Britsche regeering ten aanzien van Palestina hebben verworpen. lambt zouden worden verdreven, 'het een gezegende oplossing zou beteekenen. „Ik voor mij twijfel er niet aan, dat de toe stand nog slechter zal worden en wij hopen en bidden slechts, dat de beproeving zooveel mo gelijk bekort en gematigd zal worden." Evenmin malsch in hun cri- tlek zijn de conservatieve bla den. De Sunday Dispatch eischte het aftreden van Shlnwell, de minister die voor de kolenvoorziening verant woordelijk is. Op een persconferentie ge vraagd. of hij er over dacht af te treden, antwoordde Shln well echter: „Waarom zou ik dat doen? Denkt men dat ik de moeilijkheden uit de weg zou loopén. nu zij zich voor doen?" Weer 2 eieren. In de bonnenlMst, welke Donderdag a.s. bekend ge maakt wordt, Is voor alle leef tijdsgroepen een bon aangewe zen voor 2 eieren. Extra rantsoen kaas. In periode van 16 Febru ari t/m 1 Maart zal aan die genen die een A-, B-, of C- kaart hebben, 50 gram kaas boven het gebruikelijke rant soen van 200 gram worden verstrekt. Man in brand. Bij het lasschen van een ke tel in een fabriek aan de Ge. broken Meeldijk te Barendrecht geraakten de kleeren van der 61-jarigen lasscher A. Gron. delle te Rotterdam, in brand. Een collega wist den man met groote krachtsinspanning uit de ketel te trekken en het vuur te dooven. G. had echter zware brandwonden over het geheele lichaam opgeloopen en moest in ernstige toestand naar het ziekenhuis worden vervoerd. Verrader schond brief' geheim. -jarige '.T.T. t De Dooi kan altijd binnen 48 uur komen In een interview van het A.N.P. heeft prof. dr. W. Bleeker, de direc teur van het K.N.M.I. te De Bilt, het een en ander vertelt over het werk, dat dagelijks moet worden verricht om het weerbericht samen te stellen. Daar wij onlangs van een specialen mede werker een artikel over dit onderwerp gaven, ■jji.l w\j thans met één opmerking van den „weer-professor", wien o.m, de v d voor gelegd, wanneer de dooi verwacht mag worden. Helaas kon prof. Blee ker geèn antwoord geven op de vraag. Als troost gaf hij echter de bood schap mede: „Dool kan altijd binnen 48 uur ko men. Ik kan alleen niet zeggen wanneer.. .J by de P.T.T. te Schiedam, J. A. B., die in Aug. '44 negen aan vooraanstaande personen in Schiedam gerichte brieven, inhoudende illegale blaadjes, in handen van de N.S.B. had gespeeld, had zich voor het Haagsche Bijz. Gerechtshof te verantwoorden. De advocaat fiscaal cischte 6 jaar gevan genisstraf met aftrek van pre ventief en uitsluiting van bei de kiesrechten. Uitspraak over 14 dagen. Verraders veroordeeld. De 50-jarige koopman J. B. en de 48-jarige oud.verplteg- ster C. M. uit Amsterdam zijn veroordeeld tot 12 jaar ge vangenisstraf leder. De veroordeelden hadden een groep Maastrlchtsche ille galen aan de Duitschers ver raden. Ongeveer 20 personen waren gearresteerd, elf ervan zijn niet meer uit Duitsche .evangenissen teruggekomen Walvischvaarders danken mijnwerkers. Bij de gezamelyke mynwer- kersbondp„ is via „Schevenin- gen Radio"het volgende telegr. binnengekomen naar aanlei ding van de kolenslag, welke Zondag voor 8 dagen heeft plaats gehad: ..Kapitein en bemanning walvischvaarder .Willem Barendsz." betuigen ingenomenheid en waardee ring met jongste offervaardige houding in belang Nederland- sche bevolking. Bravo. Onderteèkening: Willem Ba rendsz. Zuidpoolzee". Parijs zonder kranten. Te Parijs is gistermorgen negen uur een staking begon nen van alle nieuwsblad-em ployés. met uitzondering van drukkers en journalisten. Vandaag zullen in Parys dan ook geen kranten uitkomen. Het Lagerhuislid George Tomlinson is in plaats van de overleden miss Ellen Wil kinson tot minister van onder wijs in het Engelsche Labour- kabinet benoemd. ...wordt dr. J. de Groot, de arts van H. K. H. Prinses Juliana, 60 jaar; ...wordt mevr. Pothuis- Smit, oud-lid* van de Eerste Kamer, 75 jaar; de heer Chr. -an den Heuvel, lid van Je Tweede Kamer, 60 jaar. Brand op buitenplaats. Maandagavond werd de Ny- meegsche brandweer gealarm eerd voor een brand op het buiten Heyendaal by Nyme- gen, welk buiten bewoond wordt door de familie Jurgens. Omdat de bewoners de cen trale verwarming niet konden stoken, had men in enkele zalen kachels geplaatst Ver moedelijk is er brand ontstaan in de rookleiding en heeft het vuur zich verplaatst tusschen de plafonds. De brandweer wist de brand te beperken tot 2 kamers. Beide kamers werden zwaar beschadigd. Men schat de schade op onge veer 100.000. Het buiten was verzekerd voor ruim 1% millioen. Vliegverbinding met Ameland hersteld. Vliegtuigen van de marine- vliegdienst hebben weer twee vluchten Ameland—Leeuwarden gemaakt. Eenige patiënten wer den naa- het ziekenhuis te Leeu warden overgebracht. Tweede dooi-aanval ook afgeslagen. De aanval van de dooi op het vorstgebied in onze omge ving is ten tweede male mis lukt. Evenals een week gele den begon de depressie de Golf van Biscaye op tc vul. len, terwijl de gelijkertijd on der invloed van randstoringen de luchtdruk in het Middel- landsche Zeegebied daalde. Hierdoor nam de intensiteit van de warmere naar het Noorden gerichte luchtstroo- ming zoo snel af, dat de kou de lucht opnieuw begon uit te vloeien en in de loop van gis ternacht het Zuiden van ons land opnieuw overspoelde, en reeds doordrong tot Noord- Frankrijk. De vorstperiode wordt dan ook in ieder geval weer met enkele dagen verlengd, want de volgende mogelijke aanval op het zich thans weer uit breidende vorstgebied bevindt zich nog midden op de Oceaan in de vorm van een nog wei nig actieve depressie. Ijsmassa's in volle zee. De binnenkomende viasciiers- schepen hebben met zeer slecht weer te kampep de vang sten zijn over het algemeen niet groot. Alle schepen zijn met dikke ijslagen bedeKt. De te Scheveningen binnen, gekomen trawllogger K Sch 39 zat in open zee voor er achter ln het ijs en had moei te zich uit de dikke ijslaag te werken. Het is sinds menschenheu- genis niet voorgekomen dat in volle zee dergelijke ijsmassa's voorkwamen. worden uitsluitend voor de zwaarste gevallen geëxecuteerd Gratiebeleid in overeenstemming met de wil van het Nederlandsche volk. Uiteenzetting van minister ?°k. de erEstf„ 'er.„fIaY.cv„T 59 leening voor te dragen, is on- van Maarsseveen. Op de vragen van den heer Brandenburg betreffende het niet ten uitvoer leggen van vonnissen, waarbij de dood straf is opgelegd, heeft de mi nister van justitie o.m. ge antwoord, dat naar -Zjjn oor deel het tot dusver gevoerde gratiebeleid verantwoord en redelyk is en bc vendien de in stemming heeft van het over- groote deel van het Ned. volk. Ook de Tweede Kamer is over het algemeen van oordeel, dat slechts in een zeer beperkt aantal gevallen de doodstraf ten uitvoer gelegd behoort te worden. Het bericht, dat de minister van plan zou zijn alle gevallen, op Brabanische boerderij Achttien vuurtjes op één boerderij. In West-Brabant, dat vorig iaar een ware „Spookgeruch. :en-epidemle" heeft gekend, komen thans de tongen weer los in verband met een wel zeer mysterieuze gebeurtenis op de boerderij van den land bouwer van SUedrecht te Dln- teloord. Sinds eenige dagen worden de bewoners van de hofstede namelijk regelmatig opgeschrikt door plotseling uitbrekende binnenbrandjes, waarvan de oorzaak niet kan worden vastgesteld. Zoo begon plotseling het be hang van een muur in de keu ken te branden tien minuten later zag men hoe het tafel zeil begon te smeulen. Men kon deze beginnende vuurtjes gemakkelijk met een schuimbluschapparaat be dwingen. doch voor alle zeker, heid waarschuwde men le po litie en brandweer. De laatste instantie posteerde eukele brandwachten in de verschil lende kamers van de hoeve. Dit bleek geen nuttelooze voorzorgsmaatregel, want niet minder dan 18 maal moesten de mannpn ingrijpen. Nu eens was het een sprei van een der bedden op een bovenkamertje dat vlam vatte, dan weep was bet een gordijn en zelfs een natte vaatdoek. EEN RAADSEL.. en de spookverhalen kwamen losin het dorp althans, want de boer blijft er van overtuigd dat de brandjes een natuurlijke oorzaak hebben Deskundigen hebben inmiddels proeven genomen ln verband met eventueele aanwezigheid van brandbare chemische stof fen. Tot nu toe leverde dit on derzoek nog- geen resultaat op Chocoladereepen bij de Elfstedentocht. Tijdens de elfstedentocht zor aan de rijders een reep choco lade worden uitgereikt. Dit ls verhinderd door controleur: van de C.C.D.. Deze controleurs handelden ln opdracht aldus deelt men van bevoegde zijde mede Het ?aat niet aan, dat een fabri kant zelfstandig beoordeelt voor welk. hem sympathiek doel, hij gedistribueerde, (dus schaarsche). producten zondei bon kan verstrekken. Alleen voor heete melkchocolade was vooraf toestemming gevraagd en verkregen. De Britsche ambassade te Brussel heeft een officieele aankondiging van haar regee ring bekend gemaakt, dat de visa-formaliteiten, die voor reizen tusschen België en het Ver. Koninkryk noodig zijn, Men stond voor een raadsel zullen worden afgeschaft. Prov. V.V.V.-directeur gee/' zijn inzichten Burgemeester yan Middelburg eere-voorzitter V.V.V. in Walcheren. In de jongste bestuursvergade ring van de te Middelburg ge vestigde V.V.V. in Walcheren, is de burgemeester van Middel burg^ jhr. mr. W. C. Sandberg tot Essenburg, geïnstalleerd als eere-voorzitter der V.V.V., een functie, die ook zijn voorganger, wijlen burgemeester v. Walré de Bordes, bekleedde. In dezelfde ve-gadering heeft de onlangs benoemde dl-ecteur der Provin ciale V.V.V. in Zeeland, de heer Smit te Veere, die thans tijd heeft gehad om zich op zijn terrein te oriënteeren, een uit eenzetting gegeven over zijn in zichten en verwachtingen en er is alle reden om hier, uit 't ter vergadering verhandelde, de lezer eenige bijzonderheden te geven. PROPAGANDA. De allereerste taak van den provincialen directeur zal zijn, de in een groot deel van Zee land nog sluimerende V V.V.'s tot nieuwe activiteit te wekken en daarnaast zal zijn werk zijn, de propaganda voor Zeeland op de juiste wijze te -richten. Daar doet zich een interessante vraag voor. Moet de propagan da zich in de allereerste plaats richten op die gebieden van Ne derland, vanwaar nauwelijks be zoekers naar Zeeland komen? Of moeten juist in de eerste plaats die gebieden bewerkt worden, die reeds een tamelijk groot contingent bezoeke-s aan Zeeland opleveren? Met andere woorden: Moet men trachten uit gebieden, die Zeeland ken nen, het maximum te halen, of moeizaam trachten nieuwe vrienden te verwerven? Het is een vraag, die niet een, twee, drie te beantwoorden is en die dan ook nader bestudeerd zal worden. Wel staat reeds thans vast, dat de propaganda vo<r Zeeland zich sterk tot de jeugd zal richten, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! DIRECTE MOGELIJKHE DEN: VEERE EEN ZEIL- CENTRUM. YERSEKE EEN OESTERBAR! Er doen zich echter ook mo gelijkheden voor om direct re sultaten te bereiken. Zoo is reeds door ons blad bekend geworden, dat de Kon. Roei- en Zeilvereen. De Maas te Rotter dam voornemens is van Veere ee zeilcentrum te maken door er een buitensocieteit te vestigen. Dit beteekent, dat Veere reeds in het komende seizoen bezocht zal zal worden door 50 a 100 En gelsche en Amerikaansche jach ten, zoodat er in het oude, schilderachtige haventje een ongekende bedrijvigheid heerschen. Waarom de Rotterdammers dit voornemen koeste-en? Om dat de Nieuwe Waterweg een lastig en voor zeilers te druk vaarwater is en Veere ideaal ge legen is voor van de overzijde van de Noordzee komende jach ten. Een tweede mogelijkheid, die Zeeland voor den bezoeker at tractiever zal maken is de stich ting van een oesterbar in Yer- seke. Zeeland is een oesterland in West-Europa bij uitnemend heid... maar probeer eens om ergens oesters te eten! We hebben het laatst met een paar Engelschen geprobeerd, maai het lukte nergens in Zeeland, omdat oesters niet geconser veerd kunnen worden en de vraag er naar, in verband met de prijzen, vrij gering is. Te leurgesteld verlieten ae Britten Zeeland. Alleen als men een paar dagen te voren bestelt, kan men in Zeeland oesters eten Hierin kan verandering komen, als er in Yerseke zelf een oes terbar komt, waar men altijd zeker kan zijn van oeste-s en die ongetwijfeld, mits goed in gericht, een attractie voor den vreemdeling zal zijn en wellicht ook voor den Zeeuw. UITW1SSELINGSTOCHTEN MET BELGIE EN ENGE LAND. Van beteekenis is verder, dat nauwkeurig wordt nagegaan of het mogelijk zal zijn, reeds de ze zomer uitwisselingstochten te organiseeren met België en En geland. Dit zou dan zoo ge schieden, dat de V.V.V.'s groe pen Belgische en Engelsche toeristen naar Zeeland trokken en daartegenover groepen Ne derlandsche toeristen naar Bel gië en Engeland gaan. De be ruchte „deviezenbalans" zou daardoor jn evenwicht blijven. Tevens wordt onderzocht, of er bij de geallieerde bezet tingstroepen in Duitschland be langstelling bestaat voor dag trips naar Zeeland. Maatregelen voor een snel vervoer zijn reeds genomen. HET ZOMERPROGRAMMA. Ten slotte zijn er dan nog de plannen voor de samenstelling van een attractief zomerpro- gramma voor Zeeland, waarover de P.Z.C. onlangs eenige arti kelen publiceerde. De heer Smit was het met ons eens, dat hierin een belang rijke toekomstmogelijkheid ligt en dat het noodzakelijk is om te trachten, reeds dit jaar dit denkbeeld althans ten deele te verwezenlijken. Pogingen hier toe worden aangewend wij hopen binnenkort nadere, belangwekkende mededeelingen te kunnen doen. In ieder geval staat wel vast, dat de leidende organisaties op V.V.V.-gebied en de Prov. V.V.V. en V.V.V. Walcheren nemen daarbij een vooraan staande plaats in een groote activiteit aan de dag leggen en niets ongedaan zullen laten om Zeeland weer als van ouds tot een toeristencentrum te maken. Ondanks alle oorlogsschade en tegenslag. Corruptie bij militaire missie te Berlijn. NEDERLANDSCH OVERSTE NEEMT ONTSLAG. Naar Het Parool verneemt, heeft de hoofdofficier van admi nistratie der 2de klasse van de Koninklijke Marine, overste C. Haringa, verbonden aan de Ne derlandsche militaire missie te Berlijn, als zoodanig ontslag ge vraagd. De heer Haringa fungeerde als plaatsvervangend comman dant. Zijn ontslag-aanvrage moet zijn geschied, omdat de heer Haringa om redenen van financieele, moreele- en orga nisatorische aard geen verant woordelijkheid wenscht te aan vaarden voor een groot aantal handelingen, varieerende van smokkel en corruptie tot mo reele ontoelaatbaarheden, welke door personen, behoorende tot de missie, zijn en worden ge pleegd. Hoofd der missie in Berlijn is sinds 14 Juli 1946 dr. W. A. Huender. De* stranding van de „Vrede". De bemanning van het Ned. notorschip „Vr ie", dat voor le ~^*-elsche kust aan de rrond geloopen is, is thans Teheel in veiligheid. Toen het .vater gezakt v.*as, konden de capitein en nog drie achterge- deven leden van de beman- xing te voet de kust bereiken. Het schip ligt aan de voet van de rotsen en dé kustwacht is van meening, dat er kans jestaat om het vlot te kry gen. althans indien het weer niet slechter wordt. Voorstelling yoor Muiden ging niet door. Een poging van een Bus- sumsch amateurgezelschap om ten bate van het getroffen Muiden een voorstelling te Muiderberg te geven vond een ontijdig einde. Toen het gezel schap in een vrachtauto van een Naardensche expediteur wilde stappen, kwamen twee agenten te te voorschijn. Zij verboden de passagiers in de niet voor passagiersvervoer in gerichte auto te stappen. Ondanks bemiddeling van den burgemeester van Muiden, mocht het niet gelukken het gezelschap ter plaatse te krij gen, zoodat de voorstelling niet doorging. Studenten-congres der lage landen. Door de Nationale studenten groepeering Gent, afd. van de alg. ver. voor Vlaamsche Stu denten is het Initiatief geno men voor een congres in Maart 1947 van de gansche Neder- landsch-sprekende universi taire gemeenschap van Nede.- land, Vlaanderen. Zuid-Afrika i Australië. Behalve dc Nederlandsche minister dr. Jos J. Gielen en de Belgische minister H. Vos heeft ook prof. P. Gevl uit Utrecht toegezegd te zulien spreken. K.L.M. brachl rieken militair thuis. Met het lijntoestel van de K.L.M. van Montevideo is de korporaal-machinist C. van Wijnen, die aan boord van H. M.'s „Doorman" een acute blinde darmontsteking kree^ van Dakar naar Amsterdam overgebracht om daar een operatie te ondergaan. Administratieve rechtspraak De Minister-president, dr Beel, heeft Dinsdagmiddag ln tegenwoordigheid van den Mi nister van Justitie de commis sie geïnstalleerd, welke tot taak heeft de Regeering te ad. viseeren over het vraagstuk der administratieve recht spraak. juist Er wordt naar gestreeld in de zwaarste gevallen tot tenuitvoerlegging over te gaan. EXECUTIE VOLGT SNEL. In alle gevallen waarin een gratieverzoek wordt afgewe zen, volgt tenuitvoerlegging van het doodvonnis op de korst mogelyke termyn. Na afwijzing van een gratiever zoek wordt hiervan zoo spoe dig mogelijk mededeeling ge daan aan den veroordeelde, terwijl de afwijzing die zelfde dag of de volgende dag in de pers wordt bekend gemaakt. De executie volgt niet eerder dan 24 uur, doch niet later dan 48 uur na de aanzegging aan den veroordeelde. In alle gevallen, waarin tot dusver een gratieverzoek is afgewezen, is tenuitvoerleg ging van het doodvonnis dan ook gevolgd binnen een week na de datum, waarop door de Koningin afwjjzend op het ver zoek was beschikt, behoudens twee uitzonderingen, waarvan ook in de pers mededeeling is gedaan. In het eene geval oleegde de veroordeelde zelf moord, in het andere geval is de tenuitvoerlegging opge schort, nadat de Bflz. Raad van Cassatie had medege deeld, dat opschorting van de executie wenschel^Ic was in verband met een door den ver oordeelde ingediend verzoek- schrikt om herziening van de sententie. Het streven van den minis ter is cr bij oortduring op gericht, een spoedige afdoe ning V" verzoeken om gratie van doodvonnissen zooveel mo gelijk te bevorderen. Het vuren niet gestaakt in Ned. Indië. De Nederlandsche militaire woordvoerder heeft Dinsdag o.m. 't volgende medegedeeld": Te Medan hebben verschil lende Nederlandsche posten, onder republikelnsch vuur ge legen. Bij Batavia heeft een aan tal republikeinen, waaronder eenige Japanneezen. getracht een brug te vernielen. Bij een Nederlandsche militaire tegen, actie led^r, zy eenige verliezen. Bij Soerabaja zijn Neder landsche patrouilles bestookt en aangevallen door benden, die varieerden van 25 tot 40 man. K.V.P. en Linggadiati. Het algemeen secretariaat der Katholieke Volkspartij deelt het, volgende mede: „Het partijbestuur der Katho lieke Volkspartij heeft in zijn laatste vergadering van 8 Febr. j.l. zich nogmaals met nadruk gesteld achter de pollliek der Katholieke Tweede Kamerfrac tie inzake Linggadjati. Het be stuur sprak zijn ernstige afkeu- ring uit over de wijze van actie voeren der heeren Weiter, Ba- |etto £^s. en besloot van deze afkeuring in de pers te doen blijken". PEST OP JAVA. Naar de „Nieuwsgier" aan de republikeinsche „KedauJatan Rakjat" ontleent, heeft de pest in de maanden September tot December in de residentie Ban- joemas 729 slachtoffers ge- eischt. In de assistent residentie Kembaran telde men 309 doo- den. Japansch oorlogsmisdadiger. Legde stervenden in de brandende zon. De tydeljjke krijgsraad te Medan maakte een aanvang met de behandeling van de straafzaak tegen den Japan- schen oorlogsmisdadiger Nisji- oera Gyzo, die als directeur van de gevangenis te Siantar de dood van vele Nederlan ders, Chineezen en Idonesiërs op zijn geweten heeft. Hy heeft gevangen des Zon dags aan een kruishout laten 3laan en met rottan laten geeselen. Stervenden werden op een draagbaar in de bran dende zon gelegd en geschopt. Van de 38 Nederlanders over leefden slechts 9 het verbijf in deze gevangenis. De Indonesische arts van deze gevangenis pleegde een dag na dc bevryding zelf moord. De beklaagde zeide onschul dig te zijn, maar getuigen leden zeer bezwarende verkla ringen af voor Gyzo. Te Makassar werd tegen 3 Japansche oorlogsmisdadigers, die na de capitulatie mede werkten aan bomaanslagen op Nederlanders en Australiërs, de doodstraf geëischt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1