PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Admiraal Dönitz Klachten bij de Ven Naties Dr* Plesman over de oorlogvoering ier zee Vandaag over de ramp op Kasirup Staten van Zeeland 190e Jaargang - No. 27 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwache Courant. MiJdelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde jr., Vlissingcn. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en atg. Christelijke feestdagen. - Zaterdag 1 Febr. 1947 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3.20 per kwartaal, franco per post. t 3.45 per kwartaal- Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. W O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureaux gevestigd te Vlirsingen Walstraat 58-60, tel 10 (2 'ijnenl Middelburg Londensche Kaai 29 tel 2fl77 en 2924. Ones Turtkade 15. tel 2475. Oosthurg tiratemastraat 3. tel 102. lerneuzen Brouwèrijstr. 2, Postrek nr. 3593"f, P Z.C-, Middelburg. Het Wereldgebeuren: Duitschland was niet voldoende voorbereid. Hitier stelde Britsche marine ten voorbeeld. Admiraal Dönitz, Hitler's marine-commandant, heeft tij dens zijn gevangenschap in Neurenberg niet stil gezeten. Van de hem toegestane vrij: heid van beweging heeft hij gebruik gemaaKt voor het schrijven van een lijvige ver- hanaeling over de oorlogvoe ring ter zee, volgens de Brit sche admiraliteit een waarde- voJe bijdrage tot de maritie me krijgsgeschiedenis van de tweede wereldoorlog. De ver handeling is thans gepubli- Dönitz, die zijn verhande ling zonder hulp van docu menten heeft geschreven, on derscheidt vier beslissende stadia in de afgeloopen oor log. De eerste tegenslag kwam, toen na de snelle overrompe ling van de lage landen en Frankrijk de Duitsche mari ne niet in staat bleek een in vasie in Engeland te onder steunen, evenmin trouwens als de Luftwaffe. Als gevolg van de te geringe capaciteiten van de Italiaansche soldaten slaag de Duitsche marine er in de tweede phase van de oorlog niet in het Oostelijk bekken van de Middellandsche Zee te beheerschen. Daardoor kon in het derde stadium de geallieer de invasie ln Noord-Afrika nóch worden verhinderd, noch bemoeilijkt. De geallieerde In vasie in Frankrijk tenslotte, werd mede een succes door de te slechte Duitsche inlich tingendienst en de te zwakke Dutsche zee- en luchtmacht. Óver het algemeen genomen, schrijft Dönitz de nederlaag toe aan de buitenlandsche po litiek, die het land tot oorlog deed besluiten alvorens de jnarine op voldoende sterkte was. Omgekeerd ook aan de op het gebied van de marine gevoerde politiek, die nog niet snel genoeg voor een doeltref fende bewapening zorgde. Dönitz legt er de nadruk op, dat ""Duitschland eigenlijk niet was voorbereid op een oorlog tegen Engeland. In het voorjaar van 1943 werd het merkbaar dat de ge. allleerde vliegtuigen en torpe dojagers met radar werden uitgerust. De verliezen aan duikbooten stegen spoedig van 13 tot 50 procent. Dönitz be toogt echter als goede Duit- scher, dat de Duitsche duik bootbemanningen van groote zelfopofferingen en moed heb ben blijk gegeven en eerlijk hebben gestreden. De Britsche admiraliteit heeft ook gegevens gepubli ceerd uit de dagboeken van Hitler's vertrouwensmannen. Hieruit blrjkt, dat Hitier zijn besluit om alle schepen groo- ter dan torpedojagers uit de vaart te nemen genomen heeft, nadat een klein aantal Britsche torpedojagers op oudejaar 1942 een sterk Duitsch eskader in de Ba- rendsz Zee op de vlucht had den gejaagd. Een aanteeke- ning van vice-admiraal Kran- cke maakt er melding van, dat Hitier. nadat hem het nieuws over de slag in de Barendsz Zee ter oore was gekomen, woedend was geworden en met minachting over zijn marine sprak. Het meest ergerde hij zich erover, het nieuws van Reuter te moeten vernemen, terwijl de Duitsche berichten hem pas 24 uur later bereik ten. Hitier stelde de Britsche marine tot voorbeeld, zegg de dat die tenminste tot het bittere einde vocht, terwijl de Duitsche schepen op de vlucht; gingen. vertrekt de Engel- sche Koninklijke familie voor haar reis naar Zuid- Afrika; wordt te Laren (N. H.) een sanatorium voor studenten «geopend. MORGEN is het 75 jaar gele den, dat de Fransche in genieur Dupuy de Lome een proefvlucht maakte met een door hem gecon strueerde bestuurbare ballon. DE MUITERIJ OP DE „BOISSEVAIN" De mariniers werden achtergesteld. In aansluiting op de berich ten over de muiterij op de „Boissevain", heeft de Neder- Iandsche legatie te Cairo me degedeeld, dat de moeilijkhe den, welke neerkwamen op wrijving tusschen de troepen en de 300 passagiers, spoedig opgelost waren. De troepen waren afgunstig op grond van de betere accom modatie, welke de betalende passagiers aan boord genoten. Spoedig na oplossing van het conflict heeft de „Boisse vain" de reis voortgezet. GERUCHTEN over aanslag op Franco. Volgens geruchten zou een der oxficieren uit Franco's ge volg, kolonel Sanchez Alava- rez, drie revolverschoten op den Caudillo hebben afgevuurd, waardoor twee andere officie ren licht gewond werden ter wijl een der kogels langs de linkerschouder van den Cau dillo geschampt zou zijn. De onmiddellijk gearresteer de kolonel zou verklaard heb ben niet de bedoeling te heb ben' gehad Franco te dooden, doch door schoten in de lucht uiting te hebben willen geven aan zijn misnoegen over het gedwongen ontslag van den monarchistischen generaal Aranda, die kortgeleden in ballingschap gezonden is. Naar aanleiding van deze geruchten, is in officieele krin gen te Madrid verklaard, dat men van een dergelijke aan slag niets af weet. Franco jaagt dezer dagen in de om geving van Toledo. Dr. FigI: Geen Nazi's meer in Oostenrijk. De Oostenrijksche kanselier, dr. Leopold Figl, heeft in een toespraak tot de plaatsvervan gers der ministers van buiten- fandsche zaken, het Oosten- ryksche standpunt over vredesverdrag uiteengezet. Figl zelde. dat Oostenrijk het eerste slachtoffer van Hit- Iers agressie is geweest en dat 't zich steeds tegen de Duit- schers verzet heeft, ofschoon dezen er wel in geslaagt wa ren Oostenrijkers tot dienst in Hitlers oorlogsmachine te dwingen. Op grond van zgn verzet heeft Oostenrijk het moreele recht al9 een bevrijd land te worden behandeld, al dus Figl en hij verklaarde, dat een zoowel politiek als econo misch, vrij en onafhankelijk Oostenrijk een der belangrijk ste factoren is. die een toe komstige Duitsche agressie kunnen tegengaan. De kanselier vervolgde, dat het Oostenrijksche bestuur van nazi's gezuiverd is herhaalde plechtig de verkla ring van April 1945, waarbij de anschluss met Dultscbland van nul en geener waarde werd verklaard. Over schendingen van rechten van de men«>ch. De Ver. Naties hebben meer dan duizend klachten ontvan gen uit verschillende deelen van de wereld over schendin gen van fundamenteele rech ten van de mensch, zooals vrij heid van godsdienst en mee- ningsuiting. Uit deze duizend mededee- llngen van beweerde schen dingen is een uitgebreid rap port samengesteld, dat aan de V. N.-commissie voor de rech ten van de mensch is voorge legd. Deze commissie heeft geen mededeeling willen doen over de inhoud van dit gehei me document. Evenwel ver luidt, dat er o.a. punten in zouden voorkomen ten kan- zien van de volgende landen: Engeland" Verschillende pro testen van organisaties in ver scheidene landen, die critiek oefenen op de Britsche politiek ten aanzien van Palestina. Ver. Staten: Een resolutie van het Mexicaansche anti- lynch-comité, waarin wordt aangedrongen <>P maatregelen tegen het lynchen. Sow jet-Rusland: Groepeerin gen in verschillende landen klagen over belemmering van vrijheid en godsdienst in Sow- jet-Rusland. Voor-Indlë. Klachten over discriminatie ten aanzien van Indiërs in Zuid-Afrika Fransch West-Indië. Ook een verzoek om toestemming voor de Indiërs tot emigratie naar de dominions, onder dezelfde rechten al3 burgers -van het Vereenigd Koninkrijk. Turkije: Een aantal klach ten van Armeensche Instanties over beweerde schending van het ver dra van Lausanne be treffende de bescherming van Armeensche minderheden. Joego-Slavië: Verschillende organisaties in Italië en Ame rika oefenen critiek op de omstandigheden in Joego-Sla vië waar volgens de be werin gen een totalitair regiem zou heersehen. Zooals reeds eerder gemeld zijn bij de V. N. ook klachten ingekomen, van de Schotsche nationalisten tegen „Engelsche onderdrukking". Britsch ambassadeur in Polen „gepromoveerd". De Britsche ambassadeur in Polen, Victor Cavandish- Bentinck, die drie weken ge leden in een spionnage-affaire in Polen verwikkeld is ge weest, wordt binnenkort „over geplaatst als gevolg van pro motie". Er wordt aan toege voegd, dat hij voor de nor male promotie in aanmerking komt. hetgeen automatisch overplaatsing meebrengt. Mac Arthur verbiedt stakingen. Generaal Mac Arthur heeft een verbod tot staking in Ja pan uitgevaardigd. Mac Arthur verklaarde na der: „Ik heb de arbelderslei ders medegedeeld, dat ik in de huidige omstandigheden van verarming en uittering van Japan niet kon toestaan, dat gebruik gemaakt zou worden van een In sociaal op zicht zoo doodelijk wapen". Schotsche nationalisten doen beroep op de Ver. Naties. Naar de New York wordt vernomen hebben de Schotsche nationalisten, die voor Schotland een eigen par lement willen hebben, een be roep op de organisatie der V. N. gedaan om hun „minder heidsrechten" tegen de ..on derdrukking" van de Engel sche regeering te beschermen. Dreigende staking bij de groentenhandel. De besturen van de drie bonden van de kleinhandel in aardappelen, groente en fruit in de provincie Utrecht kwa men in vergadering bgeen ter bespreking van de door den minister vastgestelde maxi mumprijzen en de situatie in de aardappelhandel. De prijzen voor groente op de veiling lig gen böven de vastgestelde maximumprijzen, terwijl in de aardappelhandel practisch geen winstmarge ls. Besloten werd den minister een telegram te zenden, met het verzoek de maximumprij zen binnen acht dagen, op te heffen en een regeling te willen aanvaarden, welke dooi de bonden zal worden ontwor pen. Wanneer geen rekening met de wengchen van de kleinhan delaren wordt gehouden, zal een staking niet te vermeden zgn, aldus het telegram. Aan het hoofdbedrijfschap akkerbouwproducten ls een te legram gezonden over de moeilijkheden in de aardappel handel. De Koningin dankte Amsterdam. H. M. de Koningin heeft den burgemeester van Am sterdam verzocht aan de bur gerij van de stad haar dank over te brengen voor de har telijkheid, waarmede men haar tijdens haar verblijf in Am sterdam heeft omringd. KORTE PREDICATIE STORM. Marcus 6 va. 4553. De wereld tobt zich af en de wind is haar tegen. Een storm van ongekende hevigheid is over haar heengegaan en nóg kolkt en kookt de branding. De bruut viel den „gentleman" aan en ln die schijn-mensch ontwaakte het dier. Het sloeg in zelfheboud van zich af en nu staat hij daar met blauwe oogen en gescheurde kleeren, met zijn zwarte handel en on zuiverheid. De storm is voor bij, maar nu herkent hg in zijn medebroeder, die één met hem was in leed en vernedering, den vriend niet meer en staat hij onwennig ln de strijd om het bestaan. Want het leven is meedoogenloos en er is weer de concurrentie en het geld- verdienen, er is weer het recht en de partijzucht. Jezus schijnt als toen ln Ga. lilea van zijn disclpobm af scheid te hebben genomen en zij tobben verder. Zij pijnigen zich om hun schip vóórt te krijgen en zij weten niet, dat Jezus op de berg voor hen bidt. Zijn bidden is gemeen schap/' oefenen met zijn God, een voortdurend opdoen van nieuwe moed en nieuwe kracht, een zich telkens weer onderwerpen aan Gods wil.' Heeft Jezus ons bidden leerd? Of pijnigen we ons, kun nen we niet op tegen de waan zin der branding en zijn wil voortdurend in nood? Wij schreeuwen van angst, zien spooksels in het kruis dat ons drukt, in smartelijk verlies, terwijl alls roept om zelfbe houd. Jezus zag door de duisternis heen het tobben van zijn disci pelen en deed alsof hij hun voorbij wilde °"aan. Zoo is het nóg. Roept Hem aan in be nauwdheid en Hij zal niet voorbijgaan, maar in uw schip klimmen en uw stormen en be. geeren stillen. Met Hem aan boord bereikt gij de haven. P A. PIJNACKER HORDIJK. Zierikzee. MINDER VORST. Gisternacht trok een storing; over ons land, waardoor de uitstraling minder was dan in de voorgaande nachten en de minimum temperaturen weer wat minder laag waren, gemiddeld ongeveer 10 gra den, behalve in Vlissingen, waar de temperatuur niet la ger kwam dan —5 graden In Frankrglc waren de tempe raturen eveneens minder laag, doch op vele plaatsen kwam na een stijging der tempera tuur overdag tot even boven het vriespunt, de nachtelijke minimum temperatuur toch weer ongeveer op 10 gra den. Het is te verwachten, dat de depressie-activiteit op de oceaan zich in de loop van de komende dagen geleidelijk ver der over West Europa zal uit breiden. Daar niet te verwachten is. dat het hoogedrukgebied over het Oostzeegebied zal verdwij nen, zal de wind in onze om geving tijdelijk moeten aan wakkeren, waarbij de kans op sneeuwval geleidélgk grooter wordt. De situatie is dus nog steeds zoo, dat de vorst wel iets verder kan afnemen, doch de vorstperiode nog niet beëirt- ligd kan worden, hoewel plaatselijk in de namiddag, tengevolge van de reeds vrij sterke zonnestraling, de tem peraturen enkele uren boven het vriespunt komen, voorna melijk in het Zuld-Wesfen van het land. Dr. van der Meer over wederopbouw-problemen. MEER ZEGGENSCHAP VOOR DE GEMEENTEN. Dr. ir. Z. Y. van der Meer, directeur-generaal voor de Volkshuisvesting, heeft be sprekingen gevoerd met bur gemeesters van een aantal Noord-Limburgsche gemeen ten. De heer van der Meer heeft daar uitvoerig gespro ken over de moeilijkheden, welk^ de voortgang van de wederopbouw belemmeren, in het bijzonder de materialen- schaarschte. Het voor de we deropbouw aan de volkshuis vesting- beschikbaar gestelde kwantum hout is zoo gering, dat de uitvoering van het bouwplan 1947 reeds nu ern stig- in gevaar komt. De heer van der Meer deed de mededeeling, dat het in het voornemen ligt de gemeent80- allengs meer zeggenschap te geven. Over t" wen-schelijkheid van een verdere inschakeling der gemeentebesturen btf de wederopbouw bestaat geen verschil van mening. Weer een boottrein naar Marseille. VOOR HET EERST NA 7 JAAR Vrijdag zal voor het eerst sinds 1940, na bijna 7 jaar dus, weer een boottrein van Am sterdam naar Marseille rijden. Deze trein zal passagiers ver voeren bestemd voor het m.s. Klipfontein van de Hol!and- Af rika-liin. Daar de Klipfontein onge veer 12 dagen noodig had om in Genua en Marseille wacht in te nemen, waarbij alle rui men geopend zouden worden was het niet mogelijk de pas sagiers reeds in Amsterdam aan boord te laten gean. Albert Kuyle publiceert toch Het Tweede Kamerlid, de heer v. d. Goes van Naters. heeft aan den minister van jus titie vraeen gesteld in verban' met het feit. dat de letterkun dige Albert Kuyle in strijd me1 het hem door de Centrale Eereraad ongelegde verbod toch voortgaat met publicee ren in verschillende periodie ken. De heer v. d. Goes van. Naters vraagt of de mirilste* bereid is tegen Kuyle straf rechtelijk op te treden. EEN LID VAN DE BEMANNING ZETTE HET HOOGTEROER VAST Geysendorffers vliegstijl werd hem noodlottig. Vrijdagmorgen heeft de pre sident-directeur van de K.L. M„ dr. A. Plesman, ln een persconferentie 'n beschouwing gegeven omtrent de vermoede lijke oorzaken van het vlieg tuigongeluk bij Kopenhagen. Een definitieve reconstructie van 't ongeval is door de com missie van onderzoek nog niet bekend gemaakt. Aanvaardt men de vermoe delijk juiste stelling, dat het hoogteroer met een klamp vast gezet ls geweest, dan zou de piloot, wanneer geen wind aanwezig was geweest, welke hem het opstijgen vergemak kelijkte, onmiddellijk hebben gemerkt, dat het hoogteroer niet in orde was. De reconstructie van het ongeval heeft reeds thans uit gewezen, dat na de landing op het vliegveld een lid van de bemanning naar achteren is geloopent, teneinde, in verband met de zeer sterke wind, het aoogteroer vast te zetten. Het richtingsroer was door een mecanicien van het grond personeel vastgezet. De grond- Ambtenaren knoeiden met kolenbonnen. Door de Centr. Dienst van de Econ. Controle zijn in Z.- Holland o.m zes ambtenaren van plaatselijke ko!enbureaux en tien brandstoffenhandelaren aangehouden in verband met het verhandelen van kolen- bonnen en -coupures. O.m. were het liqofd van de inm'iddels opgeheven Brandstof fencom- missje van Delft gearresteerd. Worstfabrikant gearresteerd De directeur van een fabriek van z.g. wildworst te Twello bij Deventer, is gearresteerd omdat hg ln de worst behalve vleesch van wild (konijn) ook een flinke partij rundvleesch in de procucten had laten verwerken. Dit rundvleesch was afkomstig van clandestie ne slachtingen, waarvoor zeifs een speciale „zwarte kas" was fevormd. Deze werd gevon- en in de dubbele bodem van een kleerenkast; ze bleek een bedrag van 12.519.— te be vatten. Met deze manipulaties was in een ^eriode van vier maanden ruim 65.000 extra verdiend. Behalve de directeur werden ook nog twee veehandelaren gearresteerd. Kunnen de soldaten kolen transporteeren TELEGRAM E.V.C. AAN DEN MINISTER-PRESIDENT Het hoofdbestuur der E.V. C. zond een telegram aan een minister-president waarin het er bij de regeering op aan dringt, die maatregelen te treffen welke er toe kunnen bgdragen, dat het transport- vraagstuk van de gedolven en nog te delven kolen in de mij nen van Zuid-Limburg, ten spoedigste wordt opgelost. Het verzoekt de regeering ernstig te overwegen om ge- oruik te maken van de trans portmogelijkheden door inscha keling van de daarvoor in aan- n er king komende legeronder- deelen. Dit zou tevens de resulta ten van de eventueele vrij. willige Zondagsarbeid onzer mijnwerkers in niet belangrijke mate ten goede komen. Auto met Hakenkreuz. Te Rotterdam werd Donderdag eenige dei ning veroorzaakt- door de verschijning van een vrachtauto met opleg ger. Op de radiateur was een greote haken- kruisvlag vastgehecht met daarop een adelaar geborduurd. Het num mer van de auto was onleesbaar gemaakt. Een passeerende agent van politie heeft nog getracht de auto aan te houden, maar de chauf feur reed verder en werd later nog bij Overschie gesignaleerd. IMPORT VAN AUTOBUS- CHASSIS. In verband met de nog be staande behoefte aan mate rieel voor het personenver voer is in het kader van de ter beschikking staande mid delen besloten voor 1947 de viezen uit te trekken voor de Import van een aantal autobuschassis. PROVINCIALE STOOMBOOTDIENSTEN ZIJN EEN ZORGENKIND. Politieke debatten. VRIJDAGMORGEN is de zitting van de Prov. Sta ten in het Schuttershof hervat. Voordat eehter werd overgegaan tot voortzetting van de begrootingsdebatten stelde de voorzitter, jhr. mr. J. W Quarles van Ufford, voor ter 'gelegenheid van de ver jaardag van Prinses Beatrix het volgende telegram aan H. K. H. Prinses Juliana en Z. K. H. Prins Bernhard te zenden: „De Provinciale Staten, heden openbare vergadering bij een, wenschen Uwe Koninklijke Hoogheden van harte geluk met de geboortedag van Prin ses Beatrix". De heer Lockefeer, die na mens Ged. Staten verschillen de vragen naar nlelding van de Prov. Stoombootdiensten beantwoordde, noemde deze diensten een waar zorgenkind, dat iedere week opnieuw de bijzondere r. ":t heeft van het College. De toestand van het materiaal is uiterst slecht. Revisie is dringend noodzake lijk doch dan riist onmiJdel- ltjk de' vraag, waardoor deze booten vervangen moeten wor den. Spr. bracht hulde «an het personeel, dat vaak 's nachts nog in de weer is om repara ties te verrichten. Laat ook het publiek waardeering too- nen! Het lichten van de wrakken baart vele zorgen, niet in de matste plaats aan Rijkswater staat. Het werk wordt echter voortgezet. Het College laat niet na de werkzaamheden van Rijkswaterstaat te bespoedi gen. De bouw van een nieuwe ferryboot vordert snel. De heer Lockefeer erkende dat de ruimte op de booten te gering is en daarom moesten de eerste klassekajuiten her opend worden. De suggesties, die gegeven zijn om deze J<a- jui'.en gratis open te stellen, worden door het Ooll.je in overweging genomen. De po sitie van het personeel heeft haar voortdurende aandacht. De „Irene", die de dienst van Terneuzen naar Hoede ':enskerke moet onderhouden, heeft vele °"eb -n. a..s deze boot uitvalt, ligt de dienst stil Spr. was ontevreden over de trage voortgang in de uitbag gering van de haven van Hoe- dekenskerke. Het schort hier ook aan goede steigers en aan legplaatsen. Hierna kreeg de heer Van Oorschot (P.v.d.A.) voor de tweede maal het woord. Hij "toogde met klem als ver weer op aanvallen van andere f'atenleden dat de P.v.dAt als een socialistische partij haar intrede in de Statën heeft gedaan. De houding van deze partij zal op haar socia- istische beginselen getoetst worden. Deze beginselen heb ben vele religieus-voelende :»nsc..ci aangetrokken. Spr. deelde mede. dat zijn motie en de 'motie van den heer v. d. Feltz inzake de noodzakelijkheid van een spoe dige inpoldering van het Sloe thans zrjn samengesmolten. Er is de 'clausule in opgeno men, dat zoo noodig eerst overleg met België over deze kwestie moet plaatsvinden. Baron van der Feltz (C.H.) zette zijn aanval op de Partij van de Arbeid voort. Hij noemde deze partij een conglo meraat, een zuigeling, niet met roode of rose, doch bleeke, karakterlooze melkboerenhon denharen, die wel zijn natuur lijke dood zal sterven als de tgd daarvoor gekomen is. De heer Kodde (St. Ger.; kon niet gelooven, dat het streven van de P.v.d.A. ons land ten goede zal komen Hij wilde echter het persoonlijke element uit de discussies ban nen. Interrupties van weerszijden vlogen bg' deze politieke de- gengevechten door de verga- derzaaL De heer Kodde herhaalde, wat hij reeds in een vorige zitting naar voren had ge bracht, dat de Zeeuwsche boe renjongens in de provincie moeten blijven. Hij kon eehter niet enthousiast zijn voor staatsbeheer over door inpol dering verkregen gronden. Spreker wekte het College op vol te houden in de strijd voor een juiste schadevergoe ding. Laten we eendrachtig hiervoor samengaan. Hij diende een voorstel in tot een motie, waarin G. S. worden verzocht om de voor dracht ten aanzien van de be drijfsvorm der P.Z.E.M, in openbare zitting ln bespreking te brengen vóórdat de milli- oenenleening ter tafel komt. De heer Vercauteren (K.V. P.) drong aan op verbetering van de wegen HulstGraauw en HulstClinge: Hij beval de voor de P.Z.E.M. onrenda bele gebieden in de aandacht van Ged. Staten aan. De heer Kremers (C.P.N.) is op verschillende punten niet tevreden gesteld door de ant woorden van G. S. op zijn vra gen, met name wat betreft de sociale positie van de arbei ders ln het Vrije van Sluis. De heer Wisse (St. Ger.) vestigde de aandacht op de geïsoleerdheid van de gemeen te Waarde. De zitting werd hierna ge schorst. mecanicien is niet op de hoog te geweest van het vastzetten, van het hoogteroer door een lid van de bemanning. Toen nu het toestel van het vliegveld Kas trap zou opstijgen, heeft de mecanicien van het grond personeel de startblokken ver wijderd, alsmede de klamp van het richtingsroer. H(j heeft deze blokken en de klamp aan den steward afge leverd, denkende, dat hierme de het toestel dus startklaar was. De mecanicien heeft van zijn plaate. staande voor de start van *et vliegtuig, niet kunnen zien, dat aan de achterkant van de staart van het vliegtuig de klamp van het hoogteroer was bevestigd. Wanneer het lid van de bemanning, dat vol gens den heer Plesman nlei de gewoonte had het hoogteroer vast te zetten, aan den me- crnicien had medegedeeld, dat hij het hoogteroer, ln verband met de zeer sterke wind had vastgezet, dan zou zeer waar schijnlijk de mecanicien niet verzuimd hebben ook de klamp van het hoogteroer te verwij deren. De steward schijnt niet ge weten te hebben, aldus ver klaarde de heer Plesman, voortbouwende op de waar schijnlijke oorzaak van het on geval. dat de klamp van het hoogteroer niet was verwij derd. Zoodra hij dus de ovei^ handigde blokken in ontvangst had genomen was. hij van mee ning, dat 't toestel startklaar was. Omtrent de psychologische factoren, waardoor mede het ongeval is beïnvloed, vertelde de heer Plesman, dat. in ver band met de aanwezigheid va.n hooggeplaatste persoonlijkhe den een gespannen sfeer aan wezig was. Bovendien had het vliegtuig vertraging. EEN SPECL^LE STIJL. De gezagvoerder Geysen- dorffer vloog het vliegtuigtype reeds sedert 1937. De piloot hield er een speciale stijl van vliegen op na. Een piloot met een andere stijl zou vermoe delijk het vastgezette hoogte roer hebben gemerkt, omdat hij anders start. HET LAG NIET AAN HET TOESTEL. Aan het toestel is dus het. ongeval niet te wijten. Het was volkomen in orde en zeer bruikbaar. Van eenige overbe lasting is verder geen sprake geweest. "Waarschijnlijk zal deze ramp, welke tot dusverre nog nooit: onder de gememoreerde om standigheden heeft plaats ge had, tot gevolg hebbeu, dat voortaan een wimpel aan de klampen wordt aangebracht. Het denkbeeld, dat is geop perd, een proefneming te hou den onder dezelfde omstandig heden op beganen grond, acht te de heer Plesman niet ver antwoord. Wel zou een proef neming op groote hoogte kun nen plaats hebben. Slachtoffers yan de K.L.M.- ramp worden overgebracht. Zoodra de politle-autoritei- ten in Kopenhagen de stoffe lijke overschotten der 22 slachtoffers hebben vrijgege ven zal een extra K.L M -toe stel naar Kopenhagen ver trekken, teneinde de stoffelijke resten der bemanning, dat van de Amerikaansche filmactrice en zangeres Grace Moore, van den Spaanschen passagier se- nor Izqvierdo en van den eenlgen Ned. passagier, den houthandelaar M. Engel uit Zaandam, naar Schiphol te brengen. Met de stoffelijke resten van Grace Moore en Izqvierdo zal het toestel doorvliegen naar Parg's, waar dat van Grace Moore zal worden ach tergelaten. Haar echtgenoot woont n.l. in deze stad. Ten slotte zal het vliegtuig voor het overbrengen van ae res ten van den S Danjaard door vliegen rihar Madrid. BEGRAFENIS. Voor zoover bekend zullen de Nederiandsche slachtoffers ilaandag of Dinsdag worden begraven. De omgekomen pi loot Geysendorffer zal op Westerveld worden gecre meerd. Zrjn Deenschc echtge- noote heeft zich met haar kin deren reeds per trein van Kopenhagen op weg naar Ne derland begeven. Maximum gewicht Dakota's ongewijzigd. Lord Nathan, de Britsche minister van burgerlucht vaart, heeft in het Hooger- huis medegedeeld, dat hjj van de luchtvaartveiligheidsraad het rapport heeft ontvangen met betrekking tot het hoogst toelaatbare gewicht van Da- kota's. De raad heeft aanbe volen dit gewicht op 12.700 kg. (28.000 Engelsche ponden) te handhaven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1