PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Oppositie Flinke vooruitgang in1946 Overeenkomst opgezegd. 25 Textielpunten geldig. DE SFEER WORDT MET DE DAG SLECHTER VELEN VERGETEN TE SPOEDIG 190e Jaargang - Nr. 1 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsclic Courant, Middelburg» Drukkerij Firma F. va* de Velde Jr., Vlisslngen. op Zonden W Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 2 Jan. 1947 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per X- weck» 3-20 per kwartaal, franco per post, f 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. per advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Middelburg Londensche Kaai 29 tel. 2077 en 2924, Goes Turfkade 15, tel. 2475 Oostburg üratemastraat 3, tel 102. Terneuzen Brouwerljstr- 2, Postrek. nr. 35930C P-Z.C-, Middelburg. DR VAN MOOK SPRAK De radiorede, die dr. van Mook - op Oudejaarsavond ge houden heeft, zal de meeste Nederlanders wel uit het hart °-egrepen zijn. In korte, klare woorden heeft de luitenant gouverneur-generaal uiting o-egeven aan de bittere teleur stelling, gewekt in Nederland door de houding der Indone siërs na de aanvaarding van Linggadjatti door de Neder- landsche Kamer. De rede van generaal Soe- dlrman, die opwekte tot voort zetting van de strijd, de hou ding van verschillende Indone. sische groepen, die het ac- ooord thans niet wensehen te aanvaarden, heeft hij scherp afgekeurd, daarbij niet aarze lend om het woord kwade trouw te gebruiken en te ken nen te geven, dat slechts nieuwe incidenten het resul taat kunnen zijn, als de Indo nesiërs op deze weg voort- Het Wereldgebeuren: tegen Franco steekt op Engelsche mijnen thans genationaliseerd. gaan Wij hadden woorden van de ze aard niet alleen reeds eer der gewenscht, maar ook ver wacht. Er is onze redactie de laat ste weken herhaaldelijk een verwijt gemaakt over ons standpunt inzake Indonesië Van linksche zijde vond men ons blad te conservatief, wij ijverden te weinig voor de aan vaarding van Linggadjatti. Rechts vond men ons te voor uitstrevend, wij hadden krach tig stelling móeten kiezen te gen Linggadjatti. Wie echter de hoofdartike len, «die in de P.Z C. aan deze kwestie gewijd werden, aan dachtig heeft gelezen, weet le dat wij, toen de Commis sie-Generaal het accoord van Linggadjatti had geparafeerd, het een onmogelijkheid acht ten, hierop terug te komen. Verwerping door onze volks vertegenwoordiging zou on vermijdelijk internationale moeilijkeden medegebracht hebben; J 2e. dat wij dit accoord de uiterste grens der concessies genoemd hebben, waarop geen verdere concessies zouden mo gen volgen; 3e. dat wij van den begin ne af aan twijfel hebben geuit aan de oprechte naleving van 't accoord door de Indonesiërs ja gewaarschuwd hebben, de uitlatingen van Soekarao, Soetomo en anderen over wat er op Langgadjatti moest volgen en hoe het accoord moest worden uitgelegd, vooral niet te onderschatten. De goede verstaander kon hieruit opmaken, dat wij nau welijks geloofden in een op rechte naleving door de Indo nesiërs van dit accoord. Dc feiten stellen ons thans in het gelijk en daarom juichen wij ■de waarschuwende woorden van dr. van Mook van gan- scher harte toe De houding der Indonesische extremisten is niet die van loyale verdrags partners. Ons nu door deze kwaadwillenden in een hoek te laten drijven en tot nieuwe concessies te laten dwin gen, zou strijdig zijn met ons nationaal zelfrespect en kan daarom niet worden gedoogd. Dr. van Mook heeft er goed aan gedaan, de Indonesiërs te waarschuwen tegen de conse quenties van hun houding. Soekarno en de zijnen weten thans waar zij zich aan te houden hebben Er is eindelijk duidelijke taal gesproken. En een voordeel van de goedkeu ring van Linggadjatti dooi de Tweede Kamer is dat Neder land ditmaal althans de open bare meening in de geheele wereld achter zich zal hebben. De overgang van oud naar nieuw. Er mag dan af en toe wel beweerd worden, <at de actie van de leden der Vereenigde Volkeren tegen len Spaan- schen caudillo Franco niet veel zoden aan <e dijk zet, toch is het, alstf de alge- meene veroordeelng van het autoritaire regim» haar uit werking niet mst. Er kan thans in ieder gtval weer ge. sproken worden an een daad werkelijke oppcstie en deze trad zeer duideijk aan het licht in de Mandag jj. ge houden zitting" Vin het Spaan- sche schijnparlenejxt. Franco diende hier zrjr begrooting in en dezê onmfe onder meer voorstellen on de belasting op het inkomei, het vermogen en de coramptie-artlkelen aanzienlijk U verhoogen en tevens de hur der openbare gebouwen oj te voeren. Franco ha W niet veel suc ces mee! Ei groot deel van de Corteslem nam niet aan de stemmin deel en van de gene, die vl stemden, stem den er 31 agen de huurver- hooging, 6£egen consumptie- belasting, rwijl 19 afgevaar digden zic: tegen de geheele begrooting erklaarden. Een sJht oudejaar voor den dictaf. maar misschien de dagera van de democra tiseering Spanje Om dillusies ie voor enen,. De verloving van prinses Elizabeth. De ilitie van Char- leville( Oost-Frankrijk) heeftop Nieuwjaars- morg de 33-jarige Chatte Thiembault uit e opsluiting beo vrijdje 6Y2 jaar heeft gedui. Haar vader hieldaar gevangen op een zolderkamertje, waam het eene klei ne vïter door een ijze ren k volkomen was afgeten. Op de vraag, waan bij zijn dochter zoo aandeld had, ant- woote de vader: „Ik wilchaar vuor de te- leuihingen en desillu sies^ levens sparen". Ieuwjaars- iodschappen n staatslieden. Ko? George van Grie- kenla heeft in zijn Nleuw- jaarsdschap onder meer zyn urstelling uitgedrukt over geallieerde politiek ten zien van z-ijn land. Deeenheid en veiligheid, aldue koning, worden be- dreii JAPAN. Ipi Nieuwjaarsboodschap voort Japansche volk prees de nerikaansc'he generaal MaT-hur het meerendeel derJansche politieke leiders vooe wijze, waarop zij de pronen in Japan aanvat ten 1947, zei de generaal, zul agrarische hervormin- gejaats hebben en de be- vo=f zal haar eigen leiders ktfi kiezen. De nieuwe grwet wordt van kracht. CHINA. mg Kai Sjek heeft in e<por de radio uitgezonden N'jaarsboodschap aan het Cesche volk verklaard, de nationale regeering de v wil respecteeren en Chi- nereenigen. De regeering ze deur open blijven hch- cfoor onderhandelingen met communisten, zeide hij. De goedkoopste Oudejaars. viering heeft New York dit maal aanschouwd. Meer dan een millioen menschen hadden zich hier verzameld op het Time Square en stonden daar, lawaaimakend, als haringen in een ton opeengepakt de aanvang van het nieuwe jaar af te wachten. Er waren 1700 politieagenten noodig om de orde min of meer te handha ven. Twaalfduizend politie mannen hebben in de Oude jaarsnacht extra dienst moe ten doen om te groote samen scholingen te voorkomen. Een geheel ander 'karakter droeg de jaarsovergang in Pa lestina, waar alle cafe's en restaurants in verband met de jongste incidenten vroegtijdig moesten sluiten en de men schen in hun woningen moes ten blijven. In Jeruzalem wa ren de straten dan ook ver laten, afgezien van patrouil lerende soldaten Langs de kust werden op vele plaatsen huiszoekingen verricht. Op Nieuwjaarsdag is de na tionalisatie van de Engelsche kolenmijnen een feit geworden. In verband hiermede hingen op de mijnen in Zuid Wales de vlaggen uit. Bovendien werd in alle mijnen om elf uur het werk gedurende twee mi nuten onderbroken. De feeste lijke viering van deze over name der mijnen door" de staat zal eerst Zaterdag Zondag geschieden, daar men de productie niet wilde ver tragen. Ter gelegenheid van de overname der mijnen heeft mi. nister-president Attlee ver klaard, dat hy van deze over. name groote sociale voordee- len verwacht, zoowel voor de mijnwerkers als voor de bur gerij. ZWITSERLAND. een Nieuwjaarsbood- p aan de bevolking van jseriamd heeft Philippe r, president van de Zwit- ïhe Bond, na wensehen de wereldvrede verklaard, Zwitserland tot nog toe getoond heeft, zich niet eensgezindheid met de De ,Star" meldt, dat het Britschè kabinet de verlovinj van prinses Elizabeth met prins Philip van Griekenland besproken heeft en dat het al vorens nader in details te tre den, eerst van de reacties der andere landen van •'t Britsche Rijk op de hoogte wenscht te zijn. De Canadeesehe minister president heeft reeds te ken nen gegeven, dat hij persoon lijk geen reden kon zien, waarom het huwelijk niet plaats zou vinden. In Whitehall loopt het ge rucht, dat uitstel van de offi- cieele bekendmaking slechts we volkerengemeenschap door politieke overwegingen willen onttrekken. „Maar veroorzaakt wordt. Het wordt moeten noch kunnen", al- onwaarschijnlijk geacht, dat er Etter, „een duimbreed vóór April (waarin de 21steien van onze neutraliteit verjaardag' van de prinses geworteld is ln een eeu- valt) iets naders bekend zaFan£e historie", worden gemaakt. EISENHOWER GANDiDAAiAanval op Britsche VOOR PRESIDENTSCHAP i politiek. Generaal Elsenhower „is be reid zich candidaat te stellei-^okrasji Pasja, de Egypti- voor het presidentschap ine eerste minister heeft in 1948 indien het voBéMat wil' kamer van afgevaardigden aldus een exclusief bericht 1 de e.Aies enenen en en e" krachtige aanval gedaan de .Times Herald" te Wasl de Britsche politiek in de ingt'on. >edan. VERKEER IN CANADA Hij verklaarde, dat deze po- TOTAAL ONTWRICHT. ;iek „vijandig" was aan het Hevige sneeuwstormen, dik van het Nijldal. Ver- gedurende de Kerstdagen bhillende ministers en vele gonnen en nog stee&s vooiden van het parlement ween- woeden, hebben het verken, toen zoowel regeerlngs- in Canada volledig «ntwricanhangers als leden van de en zelfs het vliegverleer vppositie den minister-presi- komen lam gelegd. ent luide toejuichten. Ernstige? ontwikkeling bij Medan. De Nederlandsche militaire woordvoerde meldde Dinsdag een ernstige ontwikkeling in de militaire situatie te Me dan. De republkeinsche delegatie van de commissie voor uit voering van de bestandsvoor- waaiden heeft het Nederland- sohe hoofdkwartier te Medan er 'van in kennis gesteld, dat zij alle bestaande overeen komsten, die met betrekking tot de demarcatielijn op 7 December waren gesloten, op zegde op grond van de beslis sing van de gemengde be standscommissie te Batavia dat „nieuwe defensie-maatre gelen niet geoorloofd waren". De militaire woordvoerder voegde aan zijn mededeeling toe, dat de overeenkomst be treffende de demarcatielijn met volledige instemming van de republikeinsche delegatie gesloten was. Dr. J. J. van de Velde, po litiek adviseur van de Ned. Indische regeering op Suma tra, verklaarde in aansluiting hierop, dat aan Nederlandsche zijde alles was gedaan om de overeenkomst, welke door Sjarifoedin en Oerip ondertee kend was, na te leven, doch dat de republikeinsche mili taire leiders haar voortdurend saboteerden. Volgend kwartaal 20 punten Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat met ingang van 1 Januari 1947. de volgende bonnen en pun ten van de textlelkaarten VA 605. VB 605, VC «05, VD 605' en VE 605 geldig zijn voor de aankoop van op punten gewaardeerde textielgoede- ren: de letterbonnen D, E, F, elk ter waarde van 5 punten; de cïjferbonnen 131 t.m. 140 (elk ter waarde van 1 punt). Er wordt op gewezen, dat van de 25 geldig verklaarde punten er 5 als extra be schikbaarstelling zyn te be schouwen. Het ligt in de bedoeling, indien zich geen onvoorziene omstandigheden, zooals lang durige vorst, stagnatie in de kolen- of grondstoffenvoorzie- ning e.d'. voordoen, ieder vol gend kwartaal van 1947 ten minste 20 punten geldig te ver klaren, zoo dat in totaal, zooals reeds is medegedeeld, ten minste circa -80 punten ter beschikking komen. De aandacht wordt er nog op gevestigd, dat de reeds geldig verklaarde bonnen en punten eveneens tot nader order hun geldigheid behou den. GEEN EXTRA VLEESCH MEER. Met ingang van 5 Jan. 1947 zal, zooals reeds is aange kondigd, de extra verstrek king van 100 gram vleesch boven het rantsoen van 400 gram per persoon per veertien dagen voorloopig worden stopgezet. Vandaag is het 5 jaa$ geleden, dat dr.- H. J. van Mook tot luitenant-go uvern.- generaal van Ned.. Oost Indië werd benoemd; wordt in New Found- land overgegaan van llnksch op rechts ver keer. Regeeringsopdracht voor Marius Monnikendam. Naar wy vernemen is aan den componist Marinus Mon nikendam te 's-Gravenhage een belangrijke regeeringsopdracht verstrekt om, in samenwer king met de K.R.O., een groot werk voor koor en orkest te schryven. By onze schaarsche litera tuur en hedendaagsche werken voor koor en orkest overweegt de componist de mogelijkheid van een oratorium of een pas sie in oorspronkelijke vorm. Het ministerie van onder wijs, kunsten en wetenschap pen heeft voor eenige weken een commissie benoemd welke ter verrijking van de natio nale muzlekschat Nederland sche componisten uitnoodigt hun bijdrage te leveren. Als zoodanig moet oók deze opdracht aan den heer Mon nikendam beschouwd worden. Het werk zal waarschijnlijk eind 1947 gereed komen. Een deel van de Duit- sche activa in Zweden zal ter beschikking worden gesteld van de internationale vluchte- llngencomifé's. Interview met Sharir. Linggadjatti zal worden aan vaard. Dinsdagmiddag heeft Soe- tan Sjahrir tegenover den i correspondent van het ANP verklaard, dat hy een zoo groote uitbreiding van het KNIP als vervat is in het de creet van president Soekarno niet verwacht had. Eenige weken geleden had hij voorgesteld het aantal ze- tels met 60 uit te breiden, doch dit was verworpen. Het decreet van Soekarno uit van desbetreffende voor stellen van het werkcomité van het KNIP en van de Masjoemi, welke in het KNIP sterker vertegenwoordigd wil de zijn. Rekenend met een omslaan van de stemming, wanneer het acco.rd van Linggadjati in de tweede helft van Janu ari in het KNIP zou worden behandeld, was Sjahrir van meening, dat het accoord zou worden" aanvaard. Naar zijn schatting zouden de groote partijen tezamen ongeveer 200 stemmen ten gunste van het accoord uitbrengen, terwijl een aanzienlijk aantal stem men vóór van de kleinere partijen wordt verwacht. WANTROUWEN. SOEDIRMAN'S REDE. Sjahrir achtte het wel mo gelijk, dat de radiorede van generaal Soedirman was op gesteld na overleg met Soe karno en Sjarroedm. De rede was wellicht in wat te sterke bewoordingen vervat, doch was desondanks kenmerkend voor de onbehagelijkheid, die in het geheele binnenland gevoeld werd. Radiorede dr. Beel. ONZE DEMOCRATISCHE INSTELLINGEN HERSTELD. Ter gelegenheid van jaarwisseling heeft de minis ter-president, dr. L J. M. Beel, gistermiddag een radiorede gehouden. De minister wierp in deze rede een terugblik op hetgeen 1946 ons gebracht heeft 1945 was een dankbaar jaar voor het maken van vergelij kingen, aldus dr. Beel. Aan het begin van dat jaar stond voor de eene helft van onze bevolking de dageiyksche ver schrikking van de frontlijn, voor de andere de dagelijksohe zorg van den hongerwinter. Tegen die achtergrond kon men de toestand aan het einde van dat jaar in lichte kleuren schilderen. 1946 zette gelukkig anders in. Een jaar geleden vielen de eerste teekenen van herstel reeds te onderkennen en in de loop van 1946 hebben Omtrent de militaire toe stand verklaarde Sjahrir, dat de sfeer in het binnenland van Java met de dag slechter werd. Hij zeide, dat zelfs na onderteekening van de over eenkomst de fronten voorloo pig gehandhaafd zouden moe ten blijven, daar er nog te veel wantrouwen heerschte, vooral na het incident te Buitenzorg, Nieuw republikeinsch parlement. woordvoerde meldde Dinsdag den president der republiek Indonesia is het totale aantal leden van het KNIP (voor loopig parlemdht J van 223 op 413 gebracht. Vertrek Commissie-Generaal. Naar ANP van bevoegde zyde verneemt is het vertrek van de leden der Commissie- Generaal en hun medewerkers definitief bepaald op 5 Jan. a.s. Het kan als vaststaand worden aangenomen, dat ook wanneer eventueel nieu we adviseurs zullen worden benoemd deze de reis niet tezamen met de commissie leden zullen maken. Gelijk bekend kan uitbrei ding der commissie met nieuwe commissarissen-gene raal slechts bij wet geschie den. Naar de Rijkswaterstaat meldt is de schipbrug bij Wes tervoort voor alle verkeer weer opengesteld. Opvolger van dr. Hirschfeld benoemd. Met ingang van 1 Jan 1947 is in de plaats van dr. ÏI. M. Hirschfeld, by K.B. benoemd tot secretaris-generaal van het ministerie van landbouw, visschery en voedselvoorzie ning in vaste dienst mr. J. Th. Bonnerman, tot die datum belast met de waarneming van de functie van secretaris-ge neraal. Mr. J. Th Bonnerman werd In 1896 geboren. De naam van mr. Bonnerman, die in 1939 tevens optrad als secretaris van de economische verdedi- gingsraad, is verbonden aan de snelle totstandkoming van de serie van acht noodwetten, welke in 1939 door de regee ring werden uitgevaardigd met het oog op de buitengewone omstandigheden. Galavoorstelling van Gijsbrecht van Aemstel. Traditie getrouw is op de avond van Nieuwjaarsdag Von dels Gijsbrecht van Aemstel" in de Amsterdamsche stads schouwburg opgevoerd, De ga lavoorstelling Óroég een bij zonder karakter door de aan wezigheid van H.M. de Konin gin. Er was groot toilet ge maakt en vele burgerlijke en militaire autoriteiten woon. den deze voorstelling bij. De hoofdstad .begroette het nieuwe jaar. MET VUURWERK EN LAWAAI. Amsterdam heeft het oude jaar met schoten, knallen en het traditioneele minuten lang aangehouden gegier van stoomfluiten der in de grach ten, Amstel en haven liggende booten uitgeleide gedaan en het nieuwe 1947 met een fees telijk en kleurrijk vertoon van vuurpijlen ingehaald. Bij de laatste seconden van 1946 barstte het lawaai los. Door het geloei der tallooze stoomfluiten mengde zich het geluid van schoten en ontplof fende voetzoekers, terwijl bijna onmiddellijk daarop de door vele particulieren over bijna alle deelen van de stad afge schoten vuurpijlen Amsterdam een afwisselend kleurrijke schijn verleenden. In het paleis op den Dam ueeft H.M. de Koningin de oudejaarsavond zonder bijzon dere feestelijkheden doorge bracht. die teekenen zich bevestigd, versterkt en vermeerderd. Wy zijn in 1946 vooruit ge gaan. Onze rantsoenen en on ze winkels, ons schoeisel en onze kleeding, onze industrie, onze landbouw, ons verkeer, onze uitvoer en de inzet van onze arbeidskracht, getuigen ervan, zij het dan ook. dat veel te wensehen is overgeble ven. Weliswaar moeten wij ons op het o ogen blik ten behoeve van het behoud onzer oude en van de winning van nieuwe afzetgebieden nog veel orït zeggen. Deze ontzegging- is echter winst, omdat zij gericht is op het openhouden van de arbeids- en levensmogelijkhe den van ons volk in de toe komst. Wie het geheel van ons economisch bastei op dit oo- genblik vergelijkt met dat van een jaar geleden, kan zich niet aan de conclusie onttrekken, dat verbetering is ingetreden. Schrede na schrede zet de regeering verder op de weg, die zij in haar program heeft uitgestippeld, de weg naar de sociale zekerheid en recht vaardigheid. Daartoe is het noodig, dat de overheid zich niet te snel terugtrekt van haar bemoeienis op velerlei terrein. Dit beteekent geen wille keur, want in de demodfratische staat leeft de overheid onder de controle van de vertegen woordiging des volks. Juist op dit punt hebben wij in 1946 een zeer belangrijke stap voorwaarts gezet. Bij de aan vang van dit jaar hadden wij nog geen gekozen parlement geen regeering, gevormd, naar een uitspraak van het volk. Dit jaar heeft ons volk tot drie maal toe naar de stembus gevoerd. Al onze de mocratische colleges in ge meenten, provincies en rijk zijn thans wederom rechtstreeks gekozen en weerspiegelen dui delijk de wil van het Neder landsche volk. Dat beteekent, dat de regeering nu nauwkeu riger dan verleden jaar weet wat het parlement wil en het parlement weet -wat het volk wil. Op grond daarvan is een kabinet tot stand gekomen, dat nauwe samenwerking met de Staten-Generaal zoekt en die samenwerking is ziender- oogen, ik zou haast zeggen, van dag tot dag nauwer ge worden. INDONESIA. Verleden jaar werden onze betrekkingen tot bepaalde ge deelten van het rijk over zee nog beheerscht door een geest van wantrouwen en vijand schap. Nederlaivj heeft tba^s da den gesteld, offers gebracht, die deze sfeer moeten doen wyken voor een sfeer van on derling vertrouwen en samen werking. Nederland heeft zijn goede wil bewezen. Daardoor staat het sterker dan verleden jaar, ook in de kring der vol ken. Al met al zie ik derhalve in verschillende opzichten een langzame maar zekere opgang in 1946 naar het doel, dat de regeering zich heeft gesteld, en ik voel mij gedrongen al degenen, die daartoe mee werkten, de hardgrondige dank der regeering te betui gen. Oudejaarsavondrede van H.M. de Koningin. Laat u niet ontmoedigen. H.M. de Koningin heeft oP oudejaarsavond een radiorede gehouden, waaruit wy hier de belangrijkste passages weer. geven. Nu gij voor de laagste maai in 1946, om de huiselijke haard zijt geschaard of misschien ver hier vandaan in eenzaam heid naar mij luistert wil ik op deze wijze by u binnen tredend een enkel woord to' u spreken van gemoed tot ge moed. Onze rijksgenooten in het Westelijk halfrond wensch ik toe de spoedige vervulling, eerst van het binnen de huidi ge grondwet bereikbare daarna van wat pas na grond wetswijziging kan worden tot stand gebracht, opdat die zelf. standigheid uw deel worde waarnaar velen uwer zoo vu rig verlangen en welke voor allen een gelukkige toekomst moge openen. INDONESIË Myn gedachten gaan uit naar Indonesië, waar velen nog Moge het nieuwe jaar de nieu we rechtsorde -nader by bren gen waarvoor van verschillen de zyden alle krachten worden ingespannen en welke allen ten goéde moge komen, ieder zijn rechtmatig aandeel brengend in de geestelijke en stoffelyke weivaart. Vanzelfsprekend is ons den ken en handelen gericht op een zoo spoedig mogelijk ontkomen aan de ellende, waarin de oor logsjaren ons hebben gedom-1 peld op een voor de toekomst veiligstellen van onszelf en de onzen. VELEN VERGETEN TE SPOEDIG. Hoe prijzenswaardig de in spanning is, waarmede wij dit trachten te verwezenlyken, zij brengt groote gevaren met zich- Velen vergeten te spoedig, wat zij doormaakten, zijn zoo vervuld van eigen belang, en leven zoo in zich zeiven ge keerd, dat oog, oor noch hart meer openstaan voor het leed van anderen voor de groote nood stoffelijk maar vooral zoo zwaar -werden beproefd.geestelijk, waarin soms de naaste buren verkeeren. Vraagt gij u weieens af, waai het meisje is gebleven, dat iedere veertien dagen trouw, onopvallend en. ongekend, de bonkaarten thuis bracht voor uw zoon, die ondergedoken was? Hebt gij verleerd u in te denken en te verplaatsen het leed en het gemis van .1 deze broeders en zusters En ook gij, oud-illegale wcr. kers, herinnert gij u voldoende uw goede voornemen in tijden van groote nood, toen gij kameraden beloofdet. dat mocht un iets overkomen voor hun vrouwen en kinderen gezorgd en goed gezorgd zou wonden niet alleen materieel maar vooral ook geestelijk? Landgenooten, ik vrees, dat er een scheidsmuur wordt op getrokken tusschen velen uwer en hen, die de doorstane schok, ken nog steeds niet te boven zijn gekomen, zoo dit al ooit gebeuren zal. My tot alle landgenooten wen dend, vraag ik voor verdriet en gemis, voor geestelijke en stof. feljjke nood de deuren hart' en huis en eigen kring open te zetten. Thans wend ik mij tot de oudstrijders in het binnen- landseh ;erz-t Laat u niet ontmoedigen en wanhoopt niet, wanneer gij het doel waarvoor gij hebt gestreden nog veraf ziet- ZIJ DIE VEREENZAAMD ZIJN. En ten slotte wend ik mij tot u die na de oorlog ver eenzaamd in het leven zijt achtergebleven en door de traagheid des harten, ook van wie u omringen, vaak zoo ra deloos gestemd, wanhoop in u voelt opstijgen. Uit vele brieven die ik in de loop van dit jaa-r heb ont vangen weet ik hoe moeilijk uw leven is door verdriet en liefdeloosheid. Gij zijt echter niet verlaten. Goddank, kloppen er in ons volk nog liefhebbende harten voor u. In deze tijden van on rust en onzekerheid, die zoo wel in als buiten ons vader, land hun invloed doen gevoe len, gaat wat u drukt ook aan my niet voorbij. Dok ik heb myn sombere oogenblikken, wanneer ik zoo veel liefdeloosheid, leed verwarring om mij heen zie- Maar neen, wij komen van het kerstfeest en nemen daar. van mede, geloof, hoop er liefde het meest. Die liefde, die nimmer wanhoopt en steeds klaar staat om vertrouwen te schenken. Laat ons elkander in het nieuwe jaar een kans geven en vertrouwen schenken en ook in dit. opzicht het voor beeld volgen, dat Christus ons geeft. Voorwaar, dan zal veel mo gelijk zijn. dat thans onmoge lijk schijnt, Frits Tartoud overleden. Op 89 jarige leefty'd is te Rotterdam overleden de too- neelspeler Frits Tartaud. Hij werd door Louis Bouwmeester in 'n amateursclub ontdekt en overgehaald om naar het be- roepstooneel te k:men. Jaren lang was hij een van onze beste tooneelspelers. In 1928 heeft hij zich teruggetrokken. Mr. Oud uit Comité Rijkseenheid. Het comité „Handhaving Rijkseenheid" heeft met over- groote meerderheid besloten zijn actie voort te zetten. Naar aanleiding van dit be sluit heeft mr. P. J Oud, die deze beslissing niet' met zrjn verantwoordelijkheid meent te kunnen dekken, zijn ontslag- genomen als lid van het co mité. Groote textiel-„kraak" opgehelderd. In samenwerking met de Amsterdamsche recherche heeft een particuliere detec tive een op 20 December ge pleegde inbraak in een expe- ditiemagazijn in de Spuistraat te Amsterdam, waar een groo te partij textiel gestolen werd, opgehelderd De party welke een waarde heeft van ongeveer 40.000, werd in een woning van een eerst vier dagen getrouwd echtpaar in allerlei kasten en onder het bed gevonden. Van de vijf daders zijn er reeds drie gearresteerd. Deze heb ben een bekentenis afgelegd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1