PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Het Staatsbestel Breken de Ver, Naties met Franco 1 Amsterdam's tempo Maakt goeden indruk Vandaag zeven maal gewijzigd De Vereenigde Staten van Indonesië ZEELAND heeft te weinig logies-ruimte. 189e Jaargang - Nr. 287 Uitgave der Stichting Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vllssjngen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg. Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 10 Dec. 1946 ABONNEMENTSPRIJS r 25 cent pef week. 3 20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaali Losse nummers 5 cent. ADVER» TENTIEPRÏJS 12 cent per mm. minimum per advertentie f 2.— Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. KJ (2 lijnen) Middelburg Londensche Kaal 29 tel- 2077 en 2924, Goes Turfkade 15, tel. 2475, Oostburg Gratemastraat 3, tel. 102. Terneuzen Brouwerljstr. 2, Postrek. nr. 359300 P-Z.C-, Middelburg. Het wereldgebeuren Zuüd-Amerikaansch voorstel aangenomen. Nederlaag van Smuts. De algemeene vergadering van de Ver. Naties te New- York loopt deze week ten einde. De verschillende sub commissies, waarin de verga dering zich brj de aanvang heeft gesplitst, zijn met hun werk gereed gekomen en de resultaten moeten nu alleen nog door de voltallige verga dering worden goedgekeurd. In de politieke commissie is men Zendag, nadat een einde gekomen was aan de debat ten over de Spaansche kwes tie, tot stemming overge gaan. Er waren drie resolu ties. t.w. een Amerikaansche, een' Poolsehe en een Noor- sche en uiteindelijk is eer samenbrouwsel van deze reso- luties aangenomen. Volgens de oorspronkelijke Amerikaan sche resolutie werdt een be roep gedaan op Franco zijn bevoegdheden aan een voorloo- pige regeering over te dra gen. De meerderheid in de commissie was terecht van meening, dat zonder verdere maatregelen dit beroep een slag ln de lucht beteekent, een ijdel woordenspel zonder kans op resultaat. Op voor stel van een groep van Zuid- Amerikaansche staten, w.o. Mexico en Chili, werden eeni ge paragrafen aan de Ameri kaansche resolutie toegevoegd. In de eerste paragraaf wordt een beroep gedaan op ieder lid van de Ver. Naties om de betrekkingen niet de regeering van Franco te verbreken. De commissie zal dan alle leden meteen aanbevelen den secre taris-generaal in kennis te stellen van de desbetreffende maatregelen. Bovendien werd met 11 tegen 5 stemmen een Fransch voorstel aangenomen, dat onmiddellijke stopzetting van de voedselleveranties uit Spanje beoogt, totdat duidelijk is gebleken, dat deze niet di rect voor het Spaansche volk noodig zijn. De Amerikanen zullen zich overigens niet bij de verande- Schip met Joodsche emigranten vergaan. Het Jewish Agency heeft medegedeeld, dat 8 personen van een schip met Joodsche vluchtelingen, dat Zondag ochtend in een sterm vergaan is, vermist worden. Het schip had 800 personen aan boord en is nabrj het eiland Rhodes gezonken. Behalve de 8 ver misten zijn allen veilig op het eiland Cyrene aangekomen. Naar verluidt zullen in Pa lestina gestationneerde vlieg tuigen van de R.A.F. voed sel en medicamenten voor de Joodsche schipbreukelingen uitwerpen. Oostenrijk wenscht geen „Anschluss" meer De Oostenryksche vice-kan- selier, pr. Schaerf, heeft in een verklaring aan een Anie- rikaanseh correspondent ge protesteerd tegen de door Schumacher op een persconfe rentie te Londen gemaakte opmerking, dat .niemand kan zeggen, dat de grens tusschen Oostenrijk en Duitschland de finitief is. Als voorzitter van de Oos- tenrijksche socialistische par tij cn als lid van de regeering legt dr. Schaerf er de nadruk op, dat zijn partij ondubnel- zinnig gekant is tegen „An schluss" en tegen alle grens wijzigingen, ongeacht of deze gunstig of schadelijk voor Oos tenrijk zijn. Oostenrijk wil de grenzen van 1937, aldus dr. Schaerf. De andere twee de mocratische partijen zijn het volgens Schaerf hiermee eens. Ook een tolunie acht hij uit gesloten. Wel wil de socialis tische partij volgens deze ver klaring goede nabuurbetrek kingen met Duitschland on derhouden, hoewel op het oogenblik economische betrek, kingen in de naaste toekomst Fransche zóne blijft zelfstandig. Generaal Künig, bevelheb ber van de Fransche troepen in Duitschland, heeft verklaard dat Frankrijk in geen geval zich zal aansluiten bij de En- gelsch-Amerikaansche over eenkomst tot samensmelting van de zones. Nog geen demobilisatie van Britsche troepen. Veldmaarschalk Montgomery, chef van de generale staf van het Britsche Imperium, heeft tegenover hooge stafofficieren verklaard, dat er niet eerder sprake zal kunnen zijn van een grootscheepsche demobili satie van de Britsche troepen overzee voor en aleer de vre desverdragen zullen zijn getee- kend. „Groot-Britannië mag nooit meer onvoorbereid in een oorlog verwikkeld raken, jvaardoop het jaren verliest". ring van hun voorstel neer leggen en de zaak op de vol- tallige vergadering nogmaals ter sprake brengen. Dé* voltallige vergadering heeft zich reeds bezig gehou den met de behandeling van de klacht van Voor-Indië, in zake de behandeling van zijn onderdanen in Zuid-Afrika. Generaal Smuts, die bij gele genheidsredevoeringen hoog opgeeft over de icfealen der menschheid, heeft tijdens de vergadering herhaaldelijk in felle bewoordingen de rassen politiek in zijn land hooren afkeuren. De poging van Smuts de Indische klacht te verwijzen naar het interna tionale hef van justitie, faal de. Met 32 tegen 15 stemmen werd een Fransch voorstel aangenomen, dat Zuid-Afrika en Voor-Indië opdraagt aan de eerstvolgende algemeene vergadering een rapport uit te brengen over de behandeling van de Voor-Indiërs ln Zuid- Afrika. Dit beteekent een mo- reele veroordeeling van Zuid- Afrika en een waarschuwing, dat de Ver. Naties ter zake waakzaam blijven. Duitsche krijgsgevangenen vóór 1 October naar huis? De regeering heeft een ver zoek van de Amerikaansche regeering ontvangen om zich ermede accoord te verklaren, dat de Duitsche krijgsgevange nen, die zich nog in Neder land bevinden, uiterlijk 1 Oc tober 1947 zullen zijn gerepa trieerd. Het gaat om eenige honder den Duitschers, die in hoofd zaak te werk zijn gesteld btj het opruimen van mijnen. iohn Hynd naar Duitschland John Hynd, de Britsche mi nister voor aangelegenheden van de zönes in Duitschland en Oostenrijk, zal, naar Reuters correspondent Robert Lloyd verneemt, waarschijnlijk tegen het einde van deze week een bezoek aan Duitschland bren gen Hij zal besprekingen voe ren over 1 espoediging van de socialisatie van de voornaam ste industrieën, over agrari sche hervormingen en finan- cieele saneering. De regeling kleine on dernemers omzetbelasting 1940 zal om redenen van be lasting-technische aard met ingang van 1 Januati 1947 ver vallen. AMERIKAAN SPREEKT. i Van onzen specialen verslaggever). „Het levenstempo van Amster dam lijkt meer op dat van New York dan dat van eenige andere Europeesche stad", aldus een uit spraak van Allan Raymond, rei zend redacteur van de „New York Times" en de „Saterday Evening Post", het weekblad uit Philadelphia met de millioenen- oplage. Het was hem opgevallen, dat men in onze hoofdstadzoo vlug eten kan. Men loopt maar ergens binnen, gaat op een kruk zitten of blijft er desnoods bij staan en in ecu ommezien heeft men het gcwenschte hapje voor zijn neus. Geen kellner met strijk ages, geen overladen spijskaart, geen wachttijden tusschen een reeks minimale gangen zooals in Parijs. Amsterdam heeft zijn eigen stijl, more like New York. Overigens trof hij het tempo ook elders aan. op de scheeps werven bijvoorbeeld. En in tal van andere bedrijven. Hij meende het ook in onzen wederopbouw te constateeren, al zullen velen on zer dat tegenspreken, die geregeld buitenlands komen dat het herstel vooral van het bedrijfs- Pan-Slavisch congres be- begonnen. Het eerste na-oorlogsche Panslavische congres, waarop vertegenwoordigers van de Sowjet-Unie, Polen, Tsjecho- Slowakije. Bulgarye, Joego slavië en Slavische afgevaar digden uit- Amerika tegen woordig zijn, is te Belgrado geopend. Het congres werd geopend door professor Jakofkjevic, die er den nadruk op legde, dat de Slavische volkeren hun be vrijding aan de Sowjet-Unie te danken hadden en hun on afhankelijkheid alleen door samenwerking met de Sowjet- Unie zouden kunnen bewaren. Maarschalk Tito verklaarde in een toespraak: „Wij willen geen bloc vormen tegen ande re landen, doch onze bijdrage leveren aan een rechtvaardi gen en altijddurenden vrede. Voor de Slavische volkeren heeft het uur geslagen om eens voor altijd te beslissen, dat zij nimmer meer verdeeld zullen zijn, doch vereenigd in hun eigen belang en in het belang van de vooruitstreven de menschheid en dat zij een heropvoering van de tragedie van de fascistische aanval zullen verhinderen". Presentjes. De twee Dakotatoe- stellen, die Woensdag uit Nederlandsch-Indië vertrokken met post en pakketten aan boord, af komstig van de 7-De- cember-divisie, zijn Maandagochtend op Schiphol aangekomen. I De toestellen, beide 'van de K.N.I.L.M., wer den bestuurd door luite nant Fr. Schenk uit Hattem en kapitein L. Janssen uit Den Haag. - Tweeduizend Duitsche krijgsgevangenen, die in de kolenmijnen nabij Rijssel wer ken, zijn twee dagen in sta king geweest wegens de vol gens hen te lage voedsel- en zeeprantsoenen. leven hier, sneller is gegaan en nog gaat dan elders. Het Neder- landsche Volk maakt blijkbaar op buitenlanders de indruk bijzon der veel werklust en levenskracht te bezitten. Amerikanen herhalen steeds weer en het schijnt meer dan alleen maar een com plimentje te zijn dat zij zich hier te lande zoo goed thuis voe len. Meestal herinneren zij zich juist op dat oogenblik, dat zij (hoe kan het anders) Nederland- sche voorouders hebben gehad en nog een Nederlandsche familie bijbel bezitten. Maar wat van meer beteekenis is, zij toonen zich hoe langer hoe meer geneigd hun Europeesche belangen aan Nederlanders toe te vertrouwen. Ook te Rotterdam beeft men dat ondervonden, waar men tracht een Amerikaansche zakenwijk te stichten, van waaruit heel Euro pa bestreken kan worden. Amsterdam intusschen heeft zijn American Businessman's Club... Dat overigens het hoofdstede lijke levenstempo nu ook niet op iedereen een even gunstige in druk maakt blijkt uit de uitlatin gen van een Deenschen politie man, die vond, dat de voetgan gers in een stad als Amsterdam veel te ongediciplineerd overste ken en rondscharrelen in al die drukke straten. De fietsen echter geven meer teekens dan te Ko penhagen, maar de auto's en mo torfietsen maken hier veel te veel lawaai en maken te weinig ge bruik van richtingaanwijzers. Het meerijden op de treeplanken van de trams komt in zijn hoofdstad iet voor, zeide hij. daar eenieder, die het waagt, tenminste 60 kro nen boete krijgt. Zoo houdt men. pecuniae causa, het Deensche le venstempo dus met zachte drang wat kalmer. Vandaag verklaring van de regeering. Uitvoerige uiteenzetting van Minister Jonkman verwacht De ministerraad heeft Zon dag vergaderd van 3 uur tot half 7. Het staat nu vast, dat vandaag aan de Tweede Ka mer zuilen worden voorgelegd de 24 pagina's tellende me morie van toelichting op de basis-overeenkomst van Ling- gadjati, uitgebracht door de commissie-generaal aan den minister van overzeesche ge- biedsdeelen, benevens de tekst van de overeenkomst. De minister van overzee sche gebledsdeelen, mr. Jonk man, zal bovendien in de Ka mer een uitvoerige verkla ring afleggen. DE BOMAANSLAG IN DEN HAAG. Naar wij van den behande- denden geneesheer der patiën ten van de bomaanslag ln Den Haag vernamen, verkeeren de schoondochter en de dochter van den heer F. G. J. Boer, die bij de aanslag om het le ven is gekomen, thans .buiten gevaar. Manifest van de Amsterdamsche illegaliteit. De Amsterdamsche Bond van Oud-Illegale Werkers heef zich met een manifest tot de burgerij van Amsterdam gericht, in welk manifest de aandacht wordt gevestigd op de terugkeer van vele N.S.B. ers en collaborateurs in het maatschappelijk leven Boven genoemde bond meent, dat ve len hun herkregen vrijheid misbruiken door in geheime clubs en vereeniglngen opnieuw naar verwezenlijking van. hun fascistische ideeën te streven. Deze te ver gedreven barm hartigheid wordt in het mani fest een slag in het aange zicht van het geheele Neder landsche volk genoemd. De burgerij wordt tenslotte opge wekt alle gevallen van mls- plaats rechtsherstel te signa- leeren evenals zware gevallen, die door omkooping en onder bescherming van infloedryke relaties zijn vrijgelaten en van de groote collaborateurs, die zich bulten alle vervolging hebben weten te stellen. CHR. BOEREN- EN TUINDERSBOND. Vanwege bovengenoemde organisatie worden op Birk- hoven bij Amersfoort twee conferenties elk van drie da gen gehouden. De eerste vindt plaats van 911 Dec. en de tweede van 1214 Dec. Aan de orde komen de vólgende onderwerpen: „Be drijfsorganisaties -in Land- en Tuinbouw"; „Vooruitzichten van de Ned. Land- en Tuin bouw"; -,.De taak van de Chr. Boeren- en Tuindersbond onder de huidige omstandigheden". Als referenten zullen optre den de heeren Chr. v. d. Heu vel, lid der 2e Kamer te Lei den, W. P. Cnossen te Woer den, mr. W. Rip te Voorburg, mr J. S. Biesheuvel te 's- Gravenhage en Ir H. H. Smeenk, eveneens te* 's-Gra- venhage. is het 50 jaar geleden, dat de Zweedsche che micus en Industrieel, Al fred Nobel, uit wiens na latenschap ieder jaar ?en vijftal Nobel-prijzen beschikbaar worden ge steld, te San Remo over leed; is^iet 10 jaar geleden, dat koning Eduard VIII afstand deed van de En- gelsche troon ten behoe ve van zijn broer, den huidigen Koning George is het 25 jaar geleden, dat het voor de eerste keer gelukte op 200 m. korte golfradio-berichten uit Amerika ln Europa op te vangen. Goedkoopere ontbijtkoek. Na een onderzoek bij een aantal fabrikanten is de prijs van de goedkoopste soorten ontbijtkoek naar gelang van de grootte met één tot drie centen verlaagd kunnen wor den. Het kleinste model koeken (200 gram) mag nu 2125 cent kosten, kantkoek ten hoogste 1,per K.G. indien ze verpakt, 0,90 indien ze onverpakt Is. Mist belemmerde het luchtverkeer. Het K-DM.-lijntoestel naar Parijs, dat Zaterdag om half twee van Schiphol vertrok ontving onderweg een bood schap uit Parijs, dat landing wegens slecht grondzicht niet mogelijk was. Het vliegtuig is daarop naar Schiphol te ruggekeerd. Ook het Zürlch-toestel moest, terwijl het zich ■eeds boven Zwitserland be vond. naar de Amsterdamsche luchthaven terugkeeren. BEROEP VAN BYRNES OP JOODSCHE LEIDERS. De AmerBtaansche minister van buitenlandsche zaken, Ja mes Byrnes, heeft een beroep gedaan op de Joodsche en Ara bische leiders om de conferen tie over Palestina te Londen bij te wonen en beloofd, dat de V. S- een waarnemer zullen zenden, indien zij aan het ver zoek gehoor zullen geven. KONINGIN EN CONSTITUTIE. (Van onzen parlementairen redacteur). Hoe enorm belangrijk deze da gen wel zijn. waarin misschien be slissingen vallen, welke of ten goede, of ten kwade richting geven aan de toekomst van ons land. moge blijken uit het feit. dat men heel ver in de geschiedenis van ons vaderland moet teruggrij pen om perioden te vinden, welke eigenlijk overeenkomst vertoonen met wat er thans staat te gebeu ren. namelijk: een wijziging in de staatkundige structuur van ons land. Want hoe dan ook - er zullen diep-ingrijpende wijzigin gen komen; de tijd lijkt niet ver meer af. dat men, over de huidige periode sprekendgewaagt van .het oude Nederland", omdat er dan een ander, nieuwe Nederland zal zijn ontstaan. In de loop der eeuwen is „Ne derland" zeker niet ongewijzigd gebleven; moeten wij gaan speu- Grondwetsherziening "van ren tot aan het begin, dan komen J wij bij de graafschappen en her togdommen. om maar niet te spre ken van Claudius Civilis, die eigenlijk Neerlands eerste „ver zetsman" is geweest en dus deze lage landen voor het eerst deed noemen als streken, waar men „een eigen wil" had. Maar de eigenlijke „Nederlanden" als onaf hankelijke oorden zijn ontstaan door de Unie van Utrecht, of als men wil: bij de afzwering van Koning Philips, toen men hier het landsheerlijke bestuur in eigen hand ginq nemen en „stadhouder" Prins Willem de eerste dienaar der Staten werd. IN 1795. Ruim twee honderd jaar zou het duren, eer de lage landen weer voor groote veranderingen werden geplaatst. In 1795 stortte die oude republiek ineen: het statenbondje werd omgezet in een eenheidsstaat en in 1798 verrees de Bataafsche Republiek. Er kwam een dikke grondwet, maar -B Indon. Republiek BS Rep. Borneo l!H Grote Oost - Nedcrlandsch Indië geprojecteerd op de kaart van Europa. Dit is het enorme gebied waar de Nederlanders vóór 1941 welvaart, beschaving en orde hebben gebracht. Vooruitzichten Vreemdelingenverkeer Een directeur der Provinciale V.V.V. 1947. Onlangs is op deze plaats een overzicht gegeven van de erva ringen, die het jaar 1946 op het gebied van het vreemdelingenver keer aan Zeeland heeft gebracht. Er werd toen niet speciaal aan dacht geschonken aan de voor naamste trekpleisters voor de menschen van buiten, aan Wal cheren en Schouwen en daarom is het wel goed om hier nog even op te merken, dat men daar, de omstandigheden in aanmerking genomen, evenmin te klagen heeft gehad als elders. De hotel en pensionruirate, die beschikbaar was, is volledig bezet geweest om menschen onder te brengen. Was er meer ruimte geweest, dan zouden er aanzienlijk meer toe risten zijn gekomen. Onwillekeurig vraagt men zich af, hoe de perspectieven zijn voor het komende jaar. Wat zal 1947 brengen De verwachtingen zijn tame lijk optimistisch, maar de groote handicap zal zijn. dat ook thans nog de logiesruimte veel te gering het vreemdelingenbezoek tot een belangrijke bron van in komsten te maken. Men zal meer menschen kunnen bergen, dan in 1946, inderdaad, maar wie in Domburg gaat kijken en in Vlis singen. die kan met een oogop- I slag zien. dat er nog heel wat zal moeten gebeuren, wil men daar de beschadigde of vernielde hotels vóór het volgend jaar weer in orde hebben en zooals het in deze plaatsen is. zoo is het bijna overal elders. Zelfs in het onbescha digde Veere luidt de klacht, dat gebrek aan hotelruimte een groot vreemdelingen bezoek onmogelijk maakt. Hier en daar schijnt dit aan de hotelhouders zelf te liggen. Als zij initiatief genomen hadden en zooveel mogelijk op eigen hand aan het herstellen waren gegaan, als zij druk op de wederopbouw- autoriteiten hadden uitgeoefend en hun belangen hadden bepleit, wellicht, dat het er dan bijvoor beeld voor verscheidene hotels in Domburg anders zou hebben uit gezien. Onder deze omstandigheden ligt het voor de hand, dat Zee land het in het komende seizoen voor een groot deel wederom zal moeten hebben van menschen, die voor slechts zeer korte tijd naar onze provincie komen. RUILVERKEER... Hun aantal kan echter de ver wachtingen verre overtreffen. Weliswaar staat het nog niet vast. of de trips, die in 1946 van uit Amsterdam en Rotterdam naar Zeeland werden gemaakt, zullen worden hervat, maar wel kan er op gerekend worden, dat er regel matig excursies zullen worden gemaakt vanuit België en ver moedelijk ook vanuit Engeland Er zal daarbij een soort van uit wisseling van toeristen plaats hebben, zoodat tegenover een be paald aantal Belgen, dat naar Zeeland komt. ook een zelfde aantal Nederlanders zal staan, dat naar het buitenland gaat. met Engeland zal op dezelfde wijze worden „geruild" Maar ook los daarvan is het geenszins uitgesloten, dat cr bui tenlanders zullen komen. Toeval lig vernamen wij, dat er reeds maatregelen worden genomen om. als deze stroom van bezoekers werkelijk komt, de beschikking te hebben over voldoende ver voersmogelijkheden om de vreem delingen trips te kunnen laten maken, in Zeeland zoowel als elders. ZWARTE VALUTA. Aanvankelijk schijnt de regee ring ietwat huiverig te hebben gestaan tegenover een groot aan tal buitenlandsche toeristen. Wel iswaar brengen zij deviezen aan, maar daar staat tegenover dat een groot deel van deze devie zen in de zwarte handel pleegt te verdwijnen, zoodat het land er niet mede gebaat is. Inderdaad worden „zwart" vrij hooge prij zen voor buitenlandsche valuta betaald. Ponden doen circa 30. dollars brengen herhaaldelijk 7.50 op. ongeveer driemaal de normale waarde dus... Maar ten slotte schijnt men aan een druk vreemdelingenbezoek toch grootere beteekenis te hech ten, dan aan dit handeltje in zwarte betaalmiddelen. De vooruitzichten zijn voor Zeeland dus allerminst ongunstig en zij kunnen nog gunstiger wor- getast worden! den. doordat de verschillende V.V.V.'s een levendige activiteit aan de dag leggen. EEN DIRECTEUR DER PROVINCIALE V.V.V. Ook 'de Provinciale V.V.V. heeft plannen. Reeds lange tijd koestert men het voornemen om een directeur te benoemen, die de provinciale belangen van het vreemdelingenverkeer zal beharti gen. Tot dusver zit er echter in deze benoeming nog weinig schot. Wil men er voor het volgend seizoen nog eenig voordeel van hebben, dan zal deze benoeming niet te lang meer op zich moeten laten wachten. Immers er zullen voor dengene. die deze taak op zich neemt, eenige maanden nqp- dig zijn om zich in te werken en het zal wel aan iedereen duidelijk zijn, dat propaganda, die men vlak voor het seizoen begint te maken, niet dadelijk vruchten be hoeft af te werpen. De verwachting was dat in Sep tember of October de directeur der Provinciale V.V.V. benoemd zou zijn geworden. Dat zou in derdaad een goed tijdstip zijn geweest. Wordt het Februari, dan heeft voor het seizoen 1947 deze benoeming weinig waarde meer. omdat dan de tijd van voor bereiding te kort is geworden. Wil de Provinciale dus nog nuttig werk verrichten voor het komende seizoen, dan mag zij niet te lang meer talmen. Zeeland heeft op het oogen blik een goede naam in binnen- cn buitenland. Deze goodwill kan ook voor het komende vreemde lingenverkeer goede resultaten in dc hand werken. Maar dan moet er ook door- al, spoedig werd zij telkens gewij zigd, door de al-wassende invloed van Napoleon, totdat de Bataaf sche Republiek geheel verdween en het „Koninkrijk Holland" met Napoleon's broeder aan het hoofd ervoor in de plaats verscheen. Van 1806 tot 1810 duurde dat slechts; toen maakte de groote Keizer aan de komedie een einde en lijfde het arme Holland maar heelemaal bij Frankrijk in. Dat was de derde groote verandering, die ons land onderging sinds 1579. IN 1814. En spoedig volgde de vierde: 1814! Het nieuwe Nederland, met een Oranje als Vorst aan het hoofd. Nog spoediger kwam de vijfde zeer belangrijke mutatie, en wel door de aanhechting van Bel gië bij Nederland. Dat leek een Drachtige uitbreiding van het Rijk, dat nu ook een Koninkrijk was geworden. Maar teleurstel ling volgde en reeds in 1831 kwam de breuk, met in 1838 de officieele afscheiding en de 1840. Weer was Nederland tot op zijn grondvesten geschokt. DE RUST. Voor de zesde maal sinds de geboorte van zijn onafhankelijk bestaan had ons land een groote staatkundige verandering onder gaan. Daarna is Nederland ver der Nederland gebleven, kwamen er geen groote schokken. Precies een eeuw na 1840, na honderd jaren van toenemende welvaart en staatkundige ontwikkeling, ook en niet in het minst in Indië. volg de misschien wel de grootste schok, welke de lage landen ooit te verduren hebben gekregen: de zevende, waarvan de gevolgen noa immer nawerken... De vraag, of H.M. een voor stel als het gepubliceerde nopens de Unie met de Vereeniqde Sta ten van Indonesië zal willen doen indienen bij het Parlement, is na tuurlijk in wezen oniuist. Een constitutioneel vorst houdt zich strikt aan de wettelijke rege len en zal den ministers formeel geen beletselen in de weg leggen om him taak te volbrengen, maar wel kan hij in het persoonlijk contact met zijn raadslieden zijn ontstemming doen blijken en de(n) betrokken minister(s) war me uurtjes bezorgen, het vuur na aan de schenen leggen. Alleen als notaire strijd met de Constitutie zou dreigen zal de Koning wei geren daaraan mee te werken, maar dat heeft met persoonlijke voorkeur dan ook niets meer te maken. Èr wordt weer kunstzijde geproduceerd. De Alg. Kunstzijde Unie verwacht in 1947 de vooroor- logsche productie weer te kun nen bereiken en zal in dat jaar voor meer dan ƒ50 mil- lioen exporteeren. overeenko mend met iets meer dan 40 °/c van de totale productie (voor de oorlog exporteerde de A. K-U. ca. SO van haar pro ductie). De export gaat thans naar ongeveer 40 diverse lan den. De productie bestaat uit kunstzijde en rayonvezel en omvat sedert enkele weken de z.g- „banden-rayon", waar voor de eerste machine kort geleden in bedrijf is gesteld. Deze rayon bedoelt, de katoen bij de fabricatie van autoban den als canvas te vervangen. Zij is in hoofdzaak bestemd voor de export, doch men hoopt ook een afzetgebied te vlnaen bij de Ned- bandenin dustrie De A.K.U.-fabrieken hebben tot dusver in het algemeen v/einig moeilijkheden ondervon den bij de verkrijging van grondstoffen en brandstof- Aanzienlijke moeilijkheden liggen er echter op het gebied van het verkrijgen van onder- deelen der meerendeels Duit sche spinmachines. Op hét oogenblik is de spincapici-, teit slechts 50 van die, voor de oorlog. Het aantal arbei ders ligt tusschen de 4500 en 5000 Er wordt door de A.K-U. nog geen nylon geproduceerd. Projectiel ontploft. Een vijftienjarige ambachts scholier uit Haarlem, vond eenige maanden geleden in de duinen bij Bloemendaal een metalen buisje, voorzien van een schroefdop. Hy nam het mee naar huis en keek er niet meer naar om. Zondagavond laat kreeg hij het opnieuw in handen en toen hij het wilde wegleggen, sprong het met een hevige slag uiteen. De jongen w»$d met ernstige wonden aan de linkerhand, borst en schouder ln de Maria-stichting opgeno men. waar de hand moest worden geamputeerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1