PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Waarom geen garnizoenen in Zeeland Frankrijk op zoek naar een premier Fatale bom werd door motorrijder gebracht Herbeplanting van Middelburgs bolwerken 189e Jaargang - Nr. 285 Uitgave der Stichting Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg' Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vllssingetu Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg' Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 7 Dec. 1946 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per Reek. 3.20 per kwartaal, franco per post, 1 3.45 per kwartaal. Loa6e nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. minimum per advertentie 2. Bureaux gevestigd te VUasingen Walstraat 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg Londensctie Kaal 29 tel 2077 en 2924. Goes Turfkade 15. tel 2475, Oostburg Oratemastraat 3, tel. 102, Terneuzen: Brojwerljstr. 2, Postrek. ju^SSOaOC^P^Cw^ddelbt^. Het wereldgebeuren Marianne zal niet in het rood gekleed gaan. Bidault en Thorez verslagen, wie nu? „Thorez aan de macht stond tijdens de verkiezings strijd op de muren van Parijs gekalkt. „Thorez aan de galg!" was de leus van de felle anti communisten. Thorez is deze week noch aan de macht ge komen, noch, politiek gespro ken, het schavot der oppositie opgeleid. De politieke verhou dingen bij de Franschen zijn dusdanig, dat een regeering zonder de communisten niet wel mogelijk ls, terwijl tegelij kertijd de meerderheid huive rig is, aan de communisten de volle verantwoordelijkheid toe te vertrouwen. Aanvankelijk leek het of het vooroorlogsche Volksfront weer in een nieuwe gedaante herboren zou wor den. De socialisten als mid denpartij op de beslissende tweesprong gekomen, kozen de weg naar links. Niet geheel zonder strijd, want in de so cialistische partij staat een rechtervleugel onder leiding van den grijzen staatsman Leon Blum scherp tegenover een linkervleugel onder aan voering vanMollet. Trjdens de besprekingen tusschen de twee linksche partijen werd over eenkomst bereikt over het toekomstige regeeringspro- gram en over de verdeeling van de posten. De communis ten zouden de candidatuur van een socialist voor het voorzit terschap der Kamer steunen, de partij van Blum zou zich achter Thorez als candidaat voor het premierschap stellen. Inderdaad werd de socialist Vincent Auriol tot voorzitter der Kamer gekozen, maar de tweede opzet mislukte; Tho rez werd bij de stemming verslagen Beide partijen be schikken "niet over de meer derheid in de volksvertegen woordiging en het vinden van een jongste partner in het linksche front is een moei lijke taak. Voor de oorlog was de radicale party van Herrlot, zoojuist gekozen tot één van Frankrijks onsterfelgken, tot lid van de Académie Fran- caise een van de steunpi laren van het Volksfront. Maar deze partij is het laatste jaar danig verzwakt en bovendien meer naar rechts gezwenkt. De overige kleine partijen zijn alleen aan de uiterste rech terzijde te vinden. Er blijft maar één uitweg over uit de politieke perikelen, waarin het Fransche volk zich zelf heeft gekozen. Dat is voortzetting van de door ieder verfoeide, maar toch on vermijdelijke drie-partijenre- geering en daar zal het ook wel op uitdraaien. Alleen dit keer niet onder leiding van de katholieke M.R.P., want Bi dault onderging hetzelfde lot als Thorez toen hij zgn can didatuur voor het premier schap weggestemd zag. De kans is erroot, dat uit eindelijk de partij, die de zwaarste klappen kreeg, uit haar midden een premier aan gewezen zal zien. Het gevolg van al dit ge manoeuvreer is volgens ervaren waarnemers in Parijs een steeds duidelijker afbakening tusschen een door de commu nisten geleid linkerblok en een door de M.R.P. geleid anti communistisch blok. Slechts doordat beide blok ken elkaar in evenwicht hou den zal Marianne in de toe komst noch in het rood, noch in het zwart gekleed gaan, doch haar verslaten driekleurig rood-rose-zwart politiek ge waad weer aan moeten trek ken. Edouard Harriot, oud-minister' president van Frankrijk, is be- noemd tot lid van de Academie francaise als opvolger van den historicus Octave Aubry. Foto P.I.B.-R.D.P. Proces Ravensbrück begonnen. Donderdag ls te Hamburg het proces begonnen tegen het personeel van het voor- malig concentratiekamp Ra vensbrück, waar ook vele Ne- derlandsche vrouwen gevan gen hebben gezeten. Zestien beklaagden onder wie zes vrouwen .werden beschuldigd van oorlogsmisda den. Alle zestien ontkenden schuld Procureur generaal majoor Stewart hield een requisitoir, waarin hij de wreedheden schilderde waaraan „honderd duizenden vrouwen hebben bloot gestaan tusschen '41 en de bevrijding door het Roode le ger". Vrouwen, die nog In le ven waren, werden veelal bij de dooden in een groote kuil geworpen, waarna het perso neel tot eigen vermaak stuk ken brood in de kuil gooide, teneinde de slachtoffers daar om te zien vechten. Vijfduizend vrouwen zouden gestorven zijn In gaskamers of na proeven van biologische aard. Vermindering Britsche broodrantsoenen? GEVOLGEN VAN DE STAKING IN AEMERIKA, De Britsche minister van voedselvoorziening John Stra- chey, heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat het niet uitgesloten is, dat de rantsoe nen brood en spek verlaagd worden. Als oorzaak noemde Stra- chey de moeilijkheden mét ar beiders in Amerika. Daardoor, zoo zei hij, zijn de Britsche graanvoorraden thans de helft van hetgeen ze het vorig jaar omstreeks deze tijd waren Volgens een correspondent van Reuter zullen vooral Ne derland, Frankrijk, België en Italië getroffen worden door de gevolgen van de Ameri- kaansche mijnwerkersstaking. Nederland had gehoopt on geveer 70.000 ton staal uit Amerika te ontvangen, dat zou worden gebruikt voor her stel van fabrieken, scheeps bouw en bruggenbouw. Ook voor het aanvullen van de vervoersmidelen hangt Neder land grootendeels af van in voer uit Amerika. Verder is een beperkte hoeveelheid van de meest noodige kunstmest stoffen besteld, die thans niet op tijd in Nederland zal aan komen om nog gebruikt te worden voor de wintertarwe, aldus de correspondent. In de haven van Athene zijn vier Amerlkaansche oor logsschepen aangekomen. KORTE PREDICATIE ADVENT. Och dat Gij dc hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt. Jesaja 64 1. Ja. diep in mijn hart zou ik dat willen: een werkelijke ontmoeting met God. Van aangezicht tot aan- gezicht staan met dezen Verbor gene, over wien duizenden spre ken, maar dien ik niet ken. God ontmoeten! Niet als een stichtelijkheid, maar werkelijk in een adembenemend oogenblik. waarbij je hart stilstaat en je le ven omgevormd wordt. Ik begrijp dezen Jesaja. die dit woord uitschreeuwt in zijn eigen nood, in zijn ellende van oorlog, evacuatie en verwoesting, gebukt onder de last van een schuld te- genover Hem, tot wien hij roept. Want een mcnsch kan zoo bar eenzaam zijn en zoo leeg en zoo moe. Hoe geweldig zou dat zijn* indien je wist, dat je voor God meer was dan een stofje op een weegschaal, of een pluisje op de adem van de wind, of een drop- pel water in de zee; dat Hij, de Verborgene, je tegemoet trad en je kende, het zwijgen verbrak en het woord tot je richtte. I Maar. waar vind ik Hem De Kerk zegt in deze Adventswe~ ken: Jezus Christus is het ant woord van God. Hij is het vleeschgeworden Woord.-.. Reeds Jesaja zag dat inder daad zóó het antwoord komen zou. Hij ziet, dat degene die ko men zal „met de overtreders is geteld geweest en hij veler zon den gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft-" Daar bij de overtreders zal ik moeten staan. Daar tusschen hen in zal ik God ontmoeten in Jezus Christus als een werkelijk heid die mijn leven omzetten zal. Welnu vanuit de leegte en de eenzaamheid van mijn leven zal ik deze Adventsgang maken, opdat ik het licht van het Kerst feest deelachtig worde. Ds. G. v. WILLENS WAARD Joodsche verzetsgroepen vechten onderling. Haganah. de Joodsche ver zetsbeweging in Palestina, heeft een ultimatum verzon den aan de terroristische orga nisatie Irgoen Zwai Leoemi, waarin gedreigd wordt met drastische maatregelen, indien de terroristen niet onmiddel lijk „het vuren staken". Rumoer rondom een prima-donna. In Stockholm ls hevig ru moer ontstaan rondom Kirsten Flagsted. de prima donna van de opera te Oslo. Het gerucht ging, dat zij voor een tournee naar de Ver. St. was vertrok ken. terwijl zij volgens andere mededeelingen naar Italië zou vertrekken. Gedurende de bezettingsja ren kwam de zangeres onder verdenking te staan, omdat haar echtgenoot een vooraan staande Nazi en profiteur was. Vandaag... Is het vier jaar gele den. dat H.M. de Konin gin verklaarde, dat Ned. Indlë na de oorlog als gelijkwaardig deel van het Rijk der Nederlan den zou worden be schouwd en behandeld. MORGEN begint om 18 uur 19, een totale maansver duistering, welke om 19 uur 17 eindigt. is het 300 jaar gele den, dat in het Prinsen hof te Den Haag het huwelijk werd voltrok ken 'tusschen Louisse Henriette van Nassau oudste dochter van Fre- derik Hendrik) en Fre- derlk Willem, keurvorst van Brandenburg, door welk huwelijk het latere Pruisische Koningshuis afstamt van Willem van Oranje. Een aantal personen is bij een spoorwegongeluk ten Noor den van Hannover, dat giste ren gebeurde, om het leven ge komen of gewond geraakt. Om trent de oorzaak van het on geluk tast men nog in het dui3ter. Officieel overleg met Commissie-Generaal voltooid. Na de gemeenschappelijke bijeenkomst van de Minister raad met de Commissie-Gene raal, welke Vrijdag van 9 uur tot half één duurde, is het of- ficleele overleg met de Com missie-Generaal voltooid. De Ministerraad zal vóór a.s. Maandag nog afzonderlijk bij eenkomen ter bepaling van zjjn definitief standpunt ten aan zien van de Indische kwestie. Tegen de doodstraf. Het landelijk Comité van Actie tegen de doodstraf heeft aan den minister van justitie een petitionnement aangeboden waarin de regeering verzocht wordt ook onder de huidige omstandigheden de doodstraf niet toe te passen en deze ten spoedigste uit de rechtsple ging te schrappen. Op voorstel van prof. dr. G. Mannoury besloot de vergade ring aan de Tweede Kamer te verzoeken een onderzoek te doen instellen naar de massa- educatieve zijde van het dood strafprobleem. VOOR DE SLOOP. Een tweede Amerlkaansche torpedobootjager, de „Duff", Is te Rotterdam gearriveerd. Deze afgedankte oorlogsbo dem gaat naar de werf Hol land te Hendrik Ido Ambacht om gesloopt te worden. Ook mevrouw Boer overleden. De echtgenoote ran den heer Boer, die bjj de explosie te 's-Gravenhage werd gedood, is 's avonds laat aan de- bekomen verwondingen overleden. Wat betreft den dader zijn motleven tast de politie thans nog in het duister. Aan vankelijk heeft men gezocht naar een Poolsche militair- met wien de 18-jarige dochter eenige tijd omgang heeft ge had, welke omgang echter door den vader werd verboden. Deze Pool werd opgespoord en bleek een Nederlander te zijn, die zich bediende van de naam van zijn Poolsche echt genoote. Zijn ware naam luidt van der B. Voor zoover ls ko men vast te staan, heeft hij met deze zaak niets uitstaan de. Het onderzoek, dat onder leiding staat van commissaris Pool, wordt met kracht voort gezet. DE TOEDRACHT. Omtrent de aanslag verne men wij nog het volgende: Het pakketje werd gebracht door een militair, op een motor met zijspan, die voor het per ceel stopte. Deze vroeg aan twee burgers het pakje even aan het bewuste perceel te willen afgeven, waarop hij weer doorreed. De burgers vol deden aan dit verzoek en ver volgden hun weg. Toen zij zich ter hoogte van de Brouwers gracht bevonden, hoorden zij de enorme klap van de explo sie en brachten deze onmid dellijk in verband met het door hen afgegeven pakket. Zij keerden terstond terug en constateerden, dat hun ver moeden juist was. Direct heb ben zij toen hun bevindingen aan de politie medegedeeld. Vast is komen te staan, dat de heer de Boer het pakje in de familiekring geopend heeft. Nadat hij het touwtje had doorgesneden, kwam het deksel automatisch omhoog, waarop direct de explosie volgde. In verband» hiermee ver zoekt de politie den militairen motorrijder zich terstond te willen melden aan het bureau van de Centrale Recherche te 's-Gravenhage. Nog geen perswet. Naar het A.N.P. verneemt is dezer dagen de indiening van een wetsontwerp te ver wachten, waarbij voorgesteld wordt de regeering te mach tigen het tijdelijk persbesluit, dat op het laatst dezer maand afloopt, te verlengen tot 1 Ju li 1947. Verwacht wordt, dat vóór die tyd een persnoodwet in werking zal kunnen treden. Een lijst van garnizoensplaatsen zonder Middelburg, Viissingen of Goes. De les van 1940—''45. wi.t, dat het Verleden week heeft de Mi nister van Oorlog een lijst ge publiceerd van plaatsen die in de toekomst garnizoenen zul len hebben. Dat geen Zeeuw sche stad tot de groote gar nizoensplaatsen zou behooren, wisten we van tevoren. Zee land heeft nimmer greote garnizoenen in vredestijd ge had. Maar toen wij aan de middelbare garnizoenen' toe kwamen, steeg onze belang stelling, want, nietwaar, de voorbije oorlog heeft ons toch het een en ander geleerd- Maar neen, wederom geen Zeeuwsche plaatsnaam. Dan komen de namen van de kleine garnizoensplaatsenen laat ons eerlijk zjjn, we wa ren er in ons hart van over tuigd- dat we in leder geval in deze groep een Zeeuwsche naam zouden tegenkomen. De teleurstelling was nau welijks te verwerken. Geen Zeeuwsche stad zal in de toe komst een garnizoen hebben. Voorheen heeft Viissingen naast zijn marine een klein garnizoen van kustartillerie gehad. Middelburg behoorde langen tijd tot de kleine gar nizoensplaatsen en de terug keer van de S.D-O.A. is nog steeds onzeker. Volgens de door den Minister van Oorlog gepubliceerde lijst behoort dit garnizoen tot het verleden. Het ls ermee als met de Marine. Weg. eenvoudig weg- Het be* duit is gevallen zonder dat De nieuwe onderwijzerssalarissen. Alhoewel de regeering de publicatie van de onderwij zerssalarissen op korte termij had toegezegd, zijn, de nieuwe regelingen nog steeds niet verschenen. Intusschen verneemt de Ga zet van Limburg dat het in de bedoeling ligt, het aanvangs- salars van onderwijzers vast te stellen op ƒ2200 per jaar voor le klas gemeenten. De on derwijzer kan zjjn maximum salaris bereiken bi «0 jaar en niet in 15 jaar» zooals de on- derwjjzersorgansaties hadden voorgesteld. Daardoor komt bet maximum van een gewoon onderwijzer op ongeveer 3600 Afzonderlijke acten zullen in de vervolge niet meer wor den gehonoreerd waarschijnlijk ook de hoofdacte niet. Een hoofdonderwijzer in functie zal worden gesalarieerd met ongeveer 4100 in de eerste klasse Alle salarissen zullen ingevolge de toezegging, ge daan aan het Rijkpersoneel, met 10 r>ct. worden verhoogd, EEN RAPPORT VAN DEN LANDSCHAPS ARCHITECT C. P. BROERSE. Spoedig begin der werkzaamheden" noodzakelijk. Hoe de moeilijkheden werden opgelost. Zooals reeds gemeld zal de gemeenteraad van Middelburg in zijn zitting van 11 Dec. onder meer in behandeling nemen een voorstel van B. en W. om over te gaa tot herbeplanting van de bol werken, waarmede dan het startsein zal worden gegeven voor de herbeplanting van Wal cheren. Er wordt bij deze herbeplan ting der bolwerken uitgegaan van een bepaalde gedachtengang, die door den ontwerper der plannen, den heer C. P. Broerse, leider van het Landschapsarchitectonisch Bu reau der Stichting Nieuw Wal cheren, omschreven werd in een uitvoerig rapport aan B. cn W. en de gemeenteraad. Wij laten van dit rapport hier een uitvoerige samenvatting vol gen: Bolwerken en wallen een kostbaar bezit. Wanneer men de plattegrond van Middelburg beschouwt, valt onmiddellijk op, dat het oor spronkelijke stratenplan kenmer kend is voor de oude vesting. Dit wordt gestimuleerd door de lijn van de bolwerken. Door het be houd van deze bolwerken door de eeuwen heen, bleef niet alleen de plaats, die Middelburg in de geschiedenis bekleedde, zichtbaar, doch bezat de stad, dank zij de beplanting der wallen, tevens een groene gordel, waarom menige andere stad haar heeft benijd. Nu deze gordel het lot van het Wal- cherensche plantenschoon heeft gedeeld, dient men zich dan ook ernstig te beraden, hoe de herbe planting moet geschieden en vol gens welk principe deze ten uit voer moet worden gelegd. Boomen. struiken en bloemheesters. Velen zien in het gemeentelijk plantsoen of park een object om de inwoners een keur van bloe men en struiken te toonen, in de loop der jaren door cultuur en kweekkunst ontstaan, waarmede meer of minder geslaagde com binaties werden samengesteld. Maar al te veel wordt daarbij uit het oog verloren, dat een over- heidsbeplanting alleen dan be vrediging schenkt, indien zij een harmonisch geheel met dc omge ving vormt Bij haar schiet men met de groote vormen- en kleu renrijkdom, die in de tuin van een liefhebber zoo gewaardeerd kan worden, zijn doel voorbij. Aan deze beplantingen moet im mers als eerste eisch gesteld wórden, dat zij een funtioneele werking hebben, die afhankelijk is van de plaatsruimte en de om geving. De bolwerken van Mid delburg bieden niet alleen een wandelgelegenheid, maar hebben ook een beschermende functie, die tot uitdrukking moet komen in een tamelijk gesloten beplanting, die tevens dieptewerking moet hebben. Bij het beplanten van de bolwerken in 1840, toen er waar schijnlijk nog weinig bebouwing van de singels buiten de stad be stond, vormden zij de overgang naar de vrije natuur. De gebruik te houtgewassen bestonden voor namelijk uit het toen bekende sor timent, waardoor de beplanting aansloot bij de bebossching van de omgeving en de harmonie van het landschap dus niet verstoorde. Daarin is in de loop der jaren geen wijziging gebracht en de heer Broerse zag daarin dan ook een aanleiding om de herbeplan ting thans in het algemeen op dezelfde wijze te bezien. Hij staat daarom tegenover een gesloten achterwand waar mogelijk een losse groepeering voor. Deze wordt doorgetrokken tot aan de vest. De singelbeplanting moet worden onderbroken, daar waar het gcwenscht is doorzicht te houden. De bolwerken moeten als ge heel ontworpen worden. De ver schillende gebruikte houtsoorten moeten derhalve, hoewel in groe pen gebruikt, in elkaar overgaan. Hoewel het sortiment niet groot behoeft te zijn, moet toch gewaakt worden tegen eentonigheid. Be halve de houtgewassen, die alle, een enkele uitzondering daarge laten, tot de West-Europeesche flora zullen behooren, kunnen ook nog in groote groepen bloemhees ters worden gebruikt om dc be planting een wat levendiger ka rakter te geven. Daar deze hees ters vooral als voorgrond worden gebruikt, vormen zij de uitloopen van het daarachter geplaatste houtmassief. Een onderlaag van kruiden. Volgens de nieuwe opvattingen is een beplanting, waarin alleen een boomen- en struikenlaag aan wezig zijn, niet volledig, omdat de schoongehouden bodem een onnatuurlijke aanblik geeft. Er zal dus ook een kruidenlaag moeten komen. De aanschaffing hiervan is niet eenvoudig, doch hierin kan tegemoet worden gekomen, wan neer de plantsoenendienst zelf het kweeken daarvan op zich neemt. Successievelijk kunnen dan alle plantenvakken van een onderbe planting worden voorzien. Dit moet geschieden met inheemsche kruiden, die een bijzondere be koring aan het geheel geven en door het publiek zeer gewaar deerd worden. De noodzakelijke onderlinge be schutting van de houtgewassen en de verpleging van de bodem maken het noodig om dicht te planten. Het zoogenaamde vul materiaal, zooals doom en vlier, moet later worden gedund. Hier door ontstaat dan de voor de blijvende planten gewenschte ruimte. Het behoeft geen betoog, dat dit dunnen groote eischen stelt aan dengene, die hiermee belast is. De beplanting der oevers. Voor de overstrooming werden de oevers voor een belangrijk deel beveiligd door een oeverbe groeiing. Hiervan zijn alleen de doode resten nog aanwezig. De oevers dreigen nu op de duur weg te slibben, waardoor de ta luds zullen „jnkalven", zooals op enkele plaatsen reeds het geval is. Dc waterhoogte in de vesten zal nu worden verlaagd tot 1.55 M.N.A.P., hetgeen een verlaging van de waterspiegel met 15 cen timeter beteekent. De oude oever kan daardoor voorloopig niet ge handhaafd blijven, daar het water door die verlaging niet meer aan de oude oevers komt cn het aan wezige riet dood is. Het verleg gen van de oevers in de richting van het water, zal waarschijnlijk geen goéde resultaten hebben, want het aangespoelde slib biedt een slechte fundeering. Een be tere oplossing acht de ontwerper van het nieuwe plan een zoo danige wijziging van het oever profiel, dat de oeverlijn tijdelijk landwaarts wordt verlegd. Door gebruik te maken van de reeds aanwezige zeebies voor oeverbe veiliging, zal dan een goede oever worden verkregen; later kan deze aan de westzijde weer vervangen worden door het hier voor meer geëigende riet De voorgrond der houtvakken, voor zoover niet met kruiden be plant, moet met gras worden be zaaid, opdat men fraaie gazons verkrijgt. Spoedig begin noodzakelijk. Indien de raad de plannen goedkeurt en besluit deze bolwer ken nog dit seizoen geheel of ge deeltelijk te beplanten, is het noodzakelijk, dat Landbouwher- stel spoedig begint met of sub sidie verleent voor de voorberei dende werkzaamheden, zooals het slechten van de dam, het rooien der stronken en het opruimen van het puin. Wanneer er uitzicht bestaat, dat hiermede vlug kan worden begonnen en het zoutgehalte laat dit toe, dan kunnen de verdere grondwerken worden uitgevoerd en de beplanting zou dan ook dit seizoen kunnen geschieden. Daar mede zal het startsein gegeven zijn voor de herbeplanting van Walcheren. Wat zal er op de wallen groeien? Dc verscheidenheid van boo men. heesters en kruiden, die de oude wallen hun vroegere, fraaie aanblik zullen hergeven, zal zeer groot zijn. Er komen beuken, kastanjes, eiken, berken, linden, platanen, populieren, mispels en lijsterbessent terwijl als vulhout onder meer hazelnoot, vlier, mei doorn, sneeuwbes. kardinaalmuts, vogelkers, wilg. ribes en liguster wordt aangeplant. Bloemappels. rozenstruiken, gouden regens, se ringen. jasmijn, berberissen, kren- tenboomen en kamperfoelie zullen het hout met hun bloesems fleu riger maken. Tot de kruiden, die aangewend zullen worden, be hooren berenlook, wilde narcis, druifhyacinf. akelei, vogelmelk. speenkruid, bocrenwamkruid en stinkende gouwe. En nu komen wg nog eens terug op hegeen wij reeds schreven, toen, zonder dat iemand er op verdacht was, het besluit viel, dat de marine Viissingen, de stad van de Ruyter, zou verlaten om ®r niet terug te keeren. Wij schreven toen. dat de voorbije oorlog toch afdoende gewezen heeft van welk een onschatbaar strategisch belang Zeeland ls voor de beheersching van de toegang tot de haven van Antwerpen. Niet meer of minder dan de inundatie en dientengevolge de bijna volko men verwoesting van Walche ren was noodig om deze toe gangsweg weer in bezit te krijgen en zelfs toen de inun datie een feit was geworden- waren er nog bittere gevech ten die velen het leven kostten- noodig om de Schelde vrij te maken. Eisenhower zoowel als Montgomery hebben verklaard, dat de inundatie van Walche ren noodig was, dat de over winning veel minder snel zou zgn behaald, als men niet tot de operaties in Zeeland zou zijn overgegaan. Onder deze omstandigheden zal toch wel niemand willen beweren, dat Zeeland strate gisch onbelangrijk was. Boven- dien vocht Zeeland door toen de rest van Nederland reeds gecaputileerd had en als Zee land beter militair geoutilleerd was geweest en langer weer stand had kunnen bieden, zou het langer door hebben kun nen vechten, wat wellicht weer van invloed zou zijn ge weest op de operaties in Bel gië en Noord-Frankrijk- Maar zooals de Minister van Marine destijds verklaarde dat Viissingen strategisch niet van beteekenls was. zoo redeneert thans blijkbaar ook de Minister van Oorlog. Zeeland ls niet belangrgk genoeg om garnizoenen, zij het dan kleine. te hebben. Zelfs het beetje, dat er voor de oorlog was kan rustig worden weggenomen. Dat Zeeland geen verliezen meer dragen kan- dat 't zijn tol aan de oorlog meer dan gedra gen heeft, dat zelfs het ver dwijnen van marine en kust artillerie een verliespost Is, die zwaar aankomt, wat doet het er toe! Maar met dat al is Zeeland de eenige provincie zonder gamizoenstad! DE BASIS OVEREENKOMST. In een Donderdagavond ge- nouden radiorede heeft de oud-minister van overzeesche gebiedsdeelen, Ch. J. I. M. Weiter, zich gekeerd tegen het ontwerp MASJOEML Het Indonesisch-republikein- sche perbureau Antara deelt mede, dat door de Islamitische partij „Masjoemi" een resolu tie is aangenomen, waarin de ontwerpovereenkomst van Cheribon wordt verworpen. Dit is besloten tijdens een Pan- Javaansche conferentie te Soerakarta. De party zal eveneens een campagne over geheel Java houden om de verwerping van de overeen komst te propageeren. NIET PEUTEREN. Over de geruchten, dat het Nederlandsche kabinet over weegt eenige amendementen aan de ontwerp-overeenkomst toe te voegen, schrijft de „Nieuwsgier" te Batavia o.m.: „Wie meent, dat de overeen komst moet worden verwor pen en dit op goede gronden argumenteert, heeft ons res pect. Aan de overeenkomst te gaan peuteren, kan alleen lei den tot eindelooze strubbe lingen." EEN TEGENVOORSTEL? De New York Times bevat een bericht uit Den Haag dat de Nederlandsche regeering de Instelling zou voorstaan van een rijkskabinet, waaraan de Vereenigde Staten van In donesië, Curagao. Suriname en Nederland alle deel van zou den uitmaken. Dit zou dus verschillen van de overeen komst van Linggadjati. Comité „Indië binnen het Koninkrijk" opgericht. Te Amsterdam is opgericht het comité „Indië binnen het koninkrijk", dat zich ten doel stelt Inzicht te verschaffen in de huidige Indische situatie, de zijns inziens ongewenscht- heid van het accoord van Linggadjati en de mogelijkheid om zoowel voor de Indische als de Nederlandsche bevol king zgnerzgds een beter ge achte oplossing te bereiken zonder kolonialen oorlog. Leden van het comité zijn o.a. prof. Dr. J. Coops en ds. G. A. den Hertog.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1