PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Haaien en walvisschen om de „Willem Barendsz" Aflglo-Egyptische onderhandelingen getorpedeerd HET KABINET Zeeland op het menu 189e Jaargang - Nr. 277 Uitgave der Stichting Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg» Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlisslngen. S'zï-'JÏSaKS W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 27 Nov. '46 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losee nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. minimum per advertentie 2.—» Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Middelburg Londensche Kaal 29 tel. 2077 i 2924, Goes: Turfkade 15, tel 2475, Oostburg: Gratemastraat 3, tel. 102, Terneuzen: Brouwerljstr. 2, Postrek. nr. 359300 P-Z.C-. Middelburg. Het wereldgebeuren Frankrijk splitst zich In twee kampen. Regeering treedt Donderdag ai. In de nu reeds maanden aan de gang: zijnde onderhandelin gen tusschen Engeland en Egypte over een nieuw ver drag, ia plotseling een nieuwe wending gekomen door de pu blicatie van een manifest, on derteekend door 7 van de 12 leden van de Egyptische dele gatie. Deze leden geven in het manifest te kennen, dat zij de door Bevin en Sidky Pasja, den Egyptischen premier, op gestelde ontwerpovereenkomst verwerpen, voornamelijk op grond van artikel 2 van de voorstellen. Dit artikel houdt ln, dat de twee partijen in ge val van oorlogsdreiging oe toe stand zullen bespreken en de noodige maatregelen zullen nemen, totdat de Veiligheids, raad heeft ingegrepen Het manifest zegt, dat door deze bepaling Egypte toch weer een verkapte militaire basis wordt, die, als de nood aan den man komt, voor Britsche bezetting openstaat. De termijn van drie jaar voor de ontruiming van Egypte wordt door de onder teekenaars te lang geacht. Tenslote verklaren de 7 leden van de delegatie, dat de door Sidky Pasja in zijn nieuwe voorstellen aan de Soedan ge geven mogelijkheid om zich van Egypte af te schelden de vernietiging van de eenheid van het Nrjldal beteekent» De eenheid van het Nrjldal ls op het oogepbik een zeer in zwang zijnde nationalistische letize in Egypte. De verspreiding van dit ma nifest is ongeveer samenge vallen met demonstraties van oproerige studenten in buurt van Cairo, die een anti- Engelsch karakter droegen. Het blijkt wel, dat een sterke oppositioneel® strooming be staat, die ijvert voor een vol ledige ontvoogding van Egypte en alle banden met Engeland wil doorsnijden. Met deze strooming zullen zoowel de ge matigde Pasja als minister Be- vin rekening moeten houden bij de uiteindelijke vaststelling van het nieuwe verdrag De uitslagen van de laatste verkiezingen ln Frankrijk van dit jaar zijn voor de Fransche pers aanleiding geworden tot bespiegelingen ever de poli tieke toekomst van Frankrijk. In de perscommentaren wordt algemeen erkend, dat de te genstellingen tusschen commu nisten en anti-communisten nu scherper dan ooit zijn gewor den. Het land dreigt zichzelf in tweeën te gaan verdeelen, schrijft een radicaal blad en het linksche blad Combat -voegt daaraan toe: Frankrijk stemde alleen mar tegen de reactie of tegen het commu nisme. De conservatieve Figaro schrijft het succes van de M. R.P. alleen toe aan het feit, dat deZe partij het^ sterkste bolwerk tegen het sommunis- rae vormt. Ook de communistische Huma- nité erkent verscherping van de tegenstelling tusschen links en rechts en schrijft dan: On danks de coalitie van de re- actlonnaire machten hebben wij de leiding. De gemachtigde Aurore ls het daarmee niet eens en schrijft: Het Fransche voik heeft ten slotte begrepen, dat het moest stemmen tegen de bedreiging: Thorez. Donder dag zal de drie-partiienregee- ring van George Biaault af treden en dan voorloopig de regeerlngszaken tot Januari waarnemen. Dan zal door het kiezen van een nieuwen presi dent de groote beslissing val len. Zal het Thorez zijn? Radio Moskou: Engelsche firma's sleunen Franco. Peter Orloff, commentator van radio Moskou, heeft En gelsche en Amerikaansche fir ma's beschuldigd van het ver- leenen van actieve steun aan het bewind van Franco in Spanje, dat hun „goede gele genheden tot handelsexpansie heeft gebeden". Volgens Orloff beeft Franco groote hoeveel heden uranium ter beschik, king van Amerikaansche fir- ma's gesteld. De Britsche han del met Spanje is het vorig jaar met meer dar. zes mil lioen pd. st. toegenomen, zeide Orloff, verwijzend naar de Britsche koper- en scheep- vaartbelangen in Rio Tinto. „Daarom hebben de zakenlie den in Engeland en de V,S. er geen belang bij, dat Spanje een progressieve en democratische republiek wordt." Joego-Slaven zetten export naar Polen stop De Joegoslavische militaire bezettingsautoriteiten hebben bevel gegeven, dat de stad en vlootbasis Pola, die in de Zuidpunt van Istrië door En- gelschen en Amerikanen be zet wordt gehouden, van alle bevoorrading van melk, vleesch. boter en groente uit het omringende, door de Joe- goslaven bezette, gebied moet worden afgesneden. Desgevraagd werd hier voor als reden opgegeven, dat de Joegoslavische autoriteiten het onwettige vervoer van UNrtRA-goedcren van de Joe goslavische naar de Engelsch- Amerikaansche zóne wilden beletten. Een tweede reden vermeldde, dat de Joegoslavi sche zóne voedselgebrek had, maar reeds zijn maatregelen genomen om te trachten de Yankee-troepen in West-Europa huistoe. De New York Herald Tribu ne meldde uit Parijs, dat ge- neraal-majoor Jolpit. De wis, bevelhebber van de Ameri kaansche strijdkrachten in West-Europa, heeft verklaard, dat alle Amerikaanschie strijd krachten in West-Europa (Ne derland, België, Luxemburg, Frankrijk en Engeland) eind Maart van het volgend jaar zullen worden teruggetrokken. Voorts verklaarde Lewis, dat door vverschillende landen nog steeds vergoeding wordt ge vraagd voor tijdens de oorlog bewezen diensten en toege brachte schade. Nederland heeft 6000 dollars, België 45.000 en Luxemburg 7000 dollar geëischt. Katholieken tegen grondwet voor Hessen. In alle kerken van Groot- Hessen, een der drie staten in de Amerikaanscbe zóne van Duitschland, is Zondag een brief van de bisschoppen van Mainz, Limburg en Fulda voorgelezen, waarin de bis schoppen zich kanten tegen de grondwet, welke a.s. Zon dag in een referendum aan de kiezers zal worden voorge legd. „De grondwet heeft een dergelgken vorm aangenomen, dat in een Christelijk gewe ten de ernstigste twijfel om hoog rijst", aldus de brief. Wilhelm Knothe, voorzitter van de sociaal-democratische partij in Groot-Hessen, noem de de brief een onbevoegde inmenging in de politiek door de geestelijkheid. Min. Jonkman opende de Rubberconferentie. Maandag heeft Mr. J. A. Jonkman, minister van over- zeesche gebiedsdeelen, in het Kurhaushotel te den Haag de derde conferentie van de „In ternational Rubber Study group", geopend. De vergaderingen worden gehouden onder het voorzit terschap van dr. ir. P. Honig, hoofd der Nederlandsche de legatie De aan deze conferentie deelnemende landen, Frankrijk, Nederland, de Vereenigde Sta ten en het Vereenigde Ko ninkrijk, zullen tot aan het eind van deze week algemee- rubberkwesties besprekèn, De hoofden der delegaties zullen na afloop van de con ferentie een persconferentie houden. Tijdelijk radiobestel. BETROKKENEN KRIJGEN 2 WEKEN. De ministerraad heeft in zyn Maandagmiddag gehou- den bijeenkomst de kwestie van de wyziging van het ty- delyk radiobestel behandeld. De ministerraad besloot om de bij dit vraagstuk onmid dellijk betrokkenen gedurende twee weken de gelegenheid te geven in onderling overleg een regeling aan de regeering voor te leggen. Wanneer na afloop van deze termijn zou blijken, dat dit overleg geen resultaat heeft opgeleverd, dan zal de regeering zelf een voorloopige regeling vaststel len met als uitgangspunt een door den minister van O. K. en W. voorbereid ontwerp. PLAN KESPER VERWORPEN. Onze parlementaire redac teur verneemt, dat het plan- Kesper, dat ten doel had de oude omroepvereenigingen sterker op de voorgrond te schuiven ten koste van de Stichting Radio Nederland in Overgangstijd, geen genadé heeft gevonden in de oogen van de regeering. Mr. L. A. Kesper, commissaris der Ko ningin in Zuid-Holland, zal zijn functie bij de omroep neerleggen. Als zijn opvolger wordt benoemd mr. P. S. Ger- brandy, oud-minister-president te Londen. Men tracht de be staande organisatorische toe stand, hoe verward ook, zoo veel doenlijk te handhaven tot de Staten Generaal een dui delijke uitspraak hebben ge daan. ONBEKEND LAND. Het verhaal over den Amerlkaanschen Senator en dr. Julian Huxley, directeur van de United Nation Educational Scienti fic and Cultural Organisation, moge waar zijn of niet, ln elk ge val heeft men er te New York veel pret om. „Aangenaam kennis te maken," zei de senator, toen hy werd voorge steld aan dr Huxley van Unesco, „ik heb altijd de grootste bewondering gehad voor Unesco, dat kleine maar dappere landje, dat zoo ferm voor zijn vrijheid heeft gevochten." EEREPROMOTIE VAN LORD BEVERIDGE. Bij de eerepromotie van lord Beveridge op Zaterdag in de aula van de Ned. Economische Hoogeschool te Rotterdam zal als promotor optreden prof. mr. J. G. Koop- mans. Te Hannover is het eer ste nummer verschenen van een nieuw weekblad „Diese Woche" genaamd, dat in 24 geïllustreerde pagina's een overzicht zal geven van de wereldgebeurtenissen van elke week. De Britsche onder-minis ter van buitenlandsche zaken, heeft in het Lagerhuis gewei gerd een eisch van Driberg, dat na 30 November geen Ne derlandsche trcepen in Groot- Brittannlë zullen worden opge leid in .te willigen. iegen Basisovereenkomst? Het Nederlandsche parle ment zal, naar men verwacht, de Nederlandsch-Indonesische ontwerp-overeenkomst, welke de vorming van een Neder- landscji-lndonesische Unie voorstelt, verwerpen, zoo schryft de diplomatieke cor respondent. van de „Daily Telegraph". „Ik verneem", aldus vervolgt de correspondent, „dat 't Ne derlandsche kabinet het ont werp Zaterdag j.l. besproken heeft en dit bijna eenstemmig heeft afgekeurd. De ministers, die de grootste partijen in Ne derland, de Katholieke Volks partij en de Partij van de Arbeid, vertegenwoordigen, achtten de voorstellen onaan vaardbaar. Men verwacht, dat het ka binet binnenkort een verkla ring zal afleggen". NOG GEEN BESLISSING. Naar aanleiding van het bericht in de „Daily Tele graph" als zou het Nederland sche kabinet de ontwerp-over eenkomst van Cheribon heb ben afgewezen, heeft de mi nister van overzeesche ge biedsdeelen verklaard: „Op Zaterdag j.l. heeft het kabinet, in verband met de komst van de commissie-ge neraal, de ontwerp-overeen komst, zooals deze te Ling- fadjati is opgesteld, bespro- cen. Daar de commissie-gene raal is teruggekeerd om ver dere inlichtingen te verstrek ken, is het voor de hand lig gend, dat het kabinet tot dus verre nog geen enkele beslis sing heeft geuomen". Bijzondere Ministerraad uitgesteld. PROF. SCHERMERHORN ZEER VERMOEID. Het vliegtuig, met de hee ren Schermerhorn en de Boer aan boord, heeft vertra ging ondervonden en werd pas Dinsdagmiddag op Schip hol verwacht. In verband hiermee en te vens omdat de heer Schermer horn zich zeer vermoeid ge voelt, is de bijzondere minis terraad, welke bepaald was op heden en waarin ook de Commissie-Generaal aanwezig zal zyn, nader vastgesteld op Donderdag 28 November. 85 millioen voor steun aan gemeenten. De verwachting, dal ver hooging van de gemeentelij ke inkomsten een aanmerke lijke verbetering van de bud- getaire toestand der gemeen ten zou te weeg brengen, heeft de ministers van Finan ciën en Binnenlandsche Zaken er toe geleid, het voor dat jaar voor steun aan gemeen, ten- te bestemmen bedrag op 60.000.000,— te stellen. Inmiddels verkregen nadere gegevens hebben echter aan getoond, dat dit bedrag her zien moet worden, mede ln verband met het voornemen om ten laste van het desbe treffende begrootingsartikel te brengen de rijksuitkeering wegens rente en aflossing, door de gemeenten verschul digd in verband met de dek king der oude tekorten. Op grond hiervan kan worden aangenomen, dat voor 1947 een bedrag van 85.000.000 noodig zal zijn. De directie van dé K.N. I.L M., de heer Versteegh, heeft medegedeeld, dat de K. N.IL.M.-dienst BataviaLos Angeles, waarschijnlijk binnen veertien dagen een aanvang zal nemen. Mishandeling van Mussert onjuist berecht. De Hooge Raad deed Dins dag uitspraak in de herzie ningsprocedure van P Mel- chers, die Mussert, toen hg ln 1937 op het Blauwe Zand te Amsterdam de W.A. Inspec teerde, een klap heeft gegeven. M. is - toen veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf Op grond van nieuwe verklaringen van getuigen, die destijds de waarheid niet konden vertel len omdat zg van N.S.B.-zijde bedreigd werden, ls deze her ziening gevraagd. De Hooge Raad heeft thans het verzoek om herziening ge grond verklaard en de zaak verwezen naar het gerechtshof te 's-Gravenhage. DOODELIJKE ONGEVALLEN TE ROTTERDAM. Onachtzaam oversteken heeft te Rotterdam weer aan twee menschen het leven ge kost. Omstreeks zes uur Maan- dagavond stak de 78-jarige H. I. Privé achteloos bij de Noordsingel de Bergweg over. Hij werd gegrepen door een militaire vrachtauto en was op slag dood. Op de Boezemsingel was het de 76-jarige F_ Brisko, uit 's-Hertogenbosch, die bij het oversteken door een tram gegrepen werd. Zijn linker been werd totaal verbrijzeld. In het ziekenhuis Coolslngel is hij aan de bekomen verwon dingen overleden. INVASIE-SALARIS VOOR HERPLAATSTE WACHTGELDERS. De minister van binnenland sche zaken heeft in een circu laire medegedeeld, dat het geen bezwaar ontmoet om aan herplaatste wachtgel ders, die als ambtenaar of ar- beidscontractant, van Septem ber 1944 tot en met 15 Oc tober 1945 zonder wezenlijke onderbreking ln overheids dienst werkzaam zijn geweest, aanspraak toe te kennen op 't zgn. invasievoorschot, indien zulks geschiedt op basis van de belooning. welke uit hoofde van de in September 1944 ver. richte werkzaamheden is ge noten. Daarbij acht hij het billijk, dat de desbetreffende uitkeering volledig aan be langhebbenden ten goede komt, weshalve voorkomen dient te worden, dat ingevolge de cumulatie-bepalingen van 't rijkswachtgeldenbesluit de uit keering geheel of ten dcele in mindering wordt gebracht op het toegekende wachtgeld* OUD-HOLLANDSCH BEDRIJF KREEG HOLLANDSCHE NAMEN. DO speciale verslaggever aan boord van de walvisch- vaarder deelt nog mede, dat Nèptunus ook de bemanning van de vangschepen AM 1, 2 en 5, die de „Willem Ba rendsz" nu al verscheidene dagen vergezellen, heeft be zocht, waarna deze nog eens hebben gebunkerd langszij het moederschip. Harpoenen, tros sen en kruit werden overge geven. Het is weer eenvstreep aan de balk in de geschiedenis van de Nederlandsche walvisch- vaart, aldus de verslaggever, en het brengt ons steeds na der tot de groote gebeurte nissen, welke ons in de IJszee te wachten staan. Langzamer hand komen we in de sfeer van de walvischvangst, nu we de walvisschen alle dagen reeds kunnen waarnemen, maar we hebben het nog te warm om aan al de ijzige tem peratuur te denken, wanneer we werkelijk in het walvisch- gebled zullen zijn aangeko men. De jagers maken dan ook nog geen echte jacht Wel hebben we' van het moe derschip af zelf jacht ge maakt op haaien, die rondom het schip zwerven, of liever gezegd krioelen. Enkele van deze lieve vischjes, die zoo'n 60 kg. of meer wegen, hebben we verschalkt VLOTTE REIS. De reis is tot nog. toe vlot verloopen. Het leven aan boord krijgt zijn normale gang. maar toch voelen we allemaal iets Handelsverdrag Nederland Zweden. Naar het A.N.P. verneemt hebben gedelegeerden van Zwe. den en Nederland, na geduren de de laatste 14 dagen ln Den Haag besprekingen daartoe gevberd te hebben, Maandag avond op het departement van Economische Zaken een han delsverdrag geparafeerd. ons, dat ons „anders" '«doet zijn dan de gewone zeeman. We hebben zooiets eigens en zoo iets bijzonders om te be ginnen is ons schip van ge- heel andere aard dan het nor male zeeschip. De slipway ls voor de „Willem Barendsz" wat misschien de donkere huid voor den kleurling is zij is onafscheidelijk en tegelij kertijd kenmerkend voor de herkomst. En die herkomst is er niet één van deze eeuw, ook al werd „Oome Willem" ln den jare 1946 gebouwd op een Nederlandsche werf neen, die herkomst is er één, welke meer dan driehonderd jaren teruggaat, hoewel de 17e eeuwsche Hollanders er nooit van hebben gedroomd, dat er eens een tijd zou komen, dat de gedoode walvisschen „zoo maar" aan boord gesleept zouden worden. Er zit iets oud-Hollandsch in dit bedrijf. De Slipway hebben we de „Walvischatraat" gedoopt tenslotte is het een Hollandsch bedrijf en een Hollandsche schuit, die Hollandsche namen dragen maghet slachtdek noemen wij het „Slachtplein" de „Vischmarkt" is de ruim te van het dek, waar de visch wordt „uitgebeend". DOKTER EN DOMINÉ. De dokter heeft gelukkig weinig klanten en zeker niet van ernstige aardde domi nee zorgt voor de geestelijke verzorginghij houdt kerk dienst in de „Eetzaal werk lieden", ook voor de Noren, die aan boord zijn. Ds. Wris- ters, heeft er niet tegen op gezien om zich in hun moe dertaal verstaanbaar te ma ken, al gaat het hem nog niet vlot af. Als je pas drie dagen een leerboekje „Noorsch in één week" in handen hebt ge had, mag je niet verlangen, dat je de taal beheerscht, hoe wel ik betwijfel of het lukken zal haar inderdaad in één week onder de knie te kry- gen. De biologen hebben groote belangstelling voor de tropi sche visschen. Wat zij in hun laboratorium uitkuren, weet ik niet, maar dat wordt de wetenschappelijke wereld straks wel ter kennis ge bracht. De cineast, Hannes de Boer, houdt de hand aan de camera. Als de reis ten einde is, zal Nederland tenslotte' ook in beelden kunnen meeleven met onze lotgevallen. Ten aanzien van verschillende landen zal de Zeeuwsche oesterkweeker het in de kwaliteit van zijn product moeten zoeken. Regelmatig heeft bacteriologisch onderzoek van oesters en perceelen plaats. Hier ziet men de controle van een partij oesters door Dr. A. Grijnsbacterioloog van het Laboratorium in Bergen op Zoo-" en een controleur, in gezelschap van twee Yerseksche oester- kweekers. m Nieuwe mogelijkheden voor de oester-export. Oesters voor Zuid-Afrika. S er wel één wezen, dat zgn leven op zoo'n feestelijke wijze beëindigd als de oes ter? Temidden van kristal, mu ziek en licht wordt zg in haar eigen ruwe schelp op gediend en haar eind is dat zij, als zeer gewaardeerd onder deel van het menu, met groote toewijding en aandacht gesa voureerd wordt. „Huïtres de Zélande", Zeeuwsche oesters: een delica tesse, waarmee het zilte aro ma van de Zeeuwsche stroo men tot in de internationale keuken is doorgedrongen... De vliegende oester. België vooral heeft na de oorlog de smaak van dit Zeeuwsche product beet en consumeert meer dan de helft van de geheele oester-op brengst, terwyl Engeland thans reeds als tweede afne mer volgt Verder gaan er zen dingen naar Nederland zelf, Luxemburg, Zwitserland fn. voor zoover ze bereikt kunnen worden, andere landen van Europa... Voor zoover ze bereikt kun nen worden, want hier zit juist het probleem van de -,%>edselleverantie te hervatten, oesterexport. De oester moet namelijk levend verzonden worden en houdt dat manoeu vreeren boven water in een gematigde temperatuur niet langer dan een week uit. In die week moet zij dus de weg van oesterput naar diner heb ben afgelegd. En wanneer dus Zuid-Afri ka interesse voor de Zeeuw sche oester toont en hiermee geheel nieuwe perspectieven voor deze Zeeuwsche „indus trie" opent, moet uitgevonden worden op welke wijze dat weekdier uit de nevelige Oos- terschelde de lange sprong over de heete Sahara kan maken. En dit is Inderdaad moge lijk, wanneer de oesters koel worden Ingepakt en ln een iso- leerende verpakking met een snel vliegtuig worden verzon den. Het reizen per vliegtuig echter ook voor een oester tamelijk kostbaar en het is duidelijk, dat op deze wijze geen consumptie-oesters kun nen worden geëxporteerd. Men denke daarom aan het leveren van oesterbroed aan Zuid- Afrilca, dat dan zelf 'n cultuur zou kunnen opzetten. De mo gelijkheden worden thans on derzocht. Dit snelle transport per vliegtuig van hoogstens arie dagen, door tropische streken, opent nog andere perspectie ven. -Zoodra de K.L.M. ook 's- nachts op dit-traject zou gaan vliegen, kan bijv. ook Batavia bereikt worden. Ook voor het goedkoopere vervoer over lange afstanden per schip heeft men een op lossing gevonden. Na heel wat proefnemingen bij het Bacteriologisch Labo ratorium van het „Bestuur der Visscherijen op de Zeeuwsche Stroomen" is ontdekt, dat oesters ingepakt en verzonden bij een temperatuur van even boven 0 graden zeker 3 weken goed blijven. Wanneer men dus voor deze nieuwe verzen ding der oesters de koelruim ten van de schepen zou kun nen gebruiken, ligt ook Ame rika binnen het bereik. Men denkt dan voorals nog aan de Ver. Staten, die weliswaar een uitgebreide eigen' oestereul tuur bezitten, maar van een andere en veel mindere kwa liteit dan de Zeeuwsche leve ren. Misschien komt ook Rusland •'n aanmerking, dat heel vroe ger oesters afnam en Zweden, waar het eten van oesters tot nu toe onbekend ls... Een andere oplossing voor het vervoersprobleem, waar van de opkomst van deze Zeeuwsche „Industrie" in hoofdzaak afhangt, is wel licht het z.g. diep vriyen, dat reeds met succes op vruchten werd toegepast. Het schijnt dat bij een plotselinge en lage bevriezing de smaak en ae frischheia van de oester niet te lijden heeft. Ook in dit op zicht worden proeven geno men en men denkt reeds aan het serveeren van aldus ge conserveerde oesters bn de diep-gevroren diners in de K L.M.-vllegtuigen op de lange trajecten. Of men er ook toe zal over gaan consumptie-oesters per vliegtuig te exporteeren zon der schelp, is nog niet te zeg gen; oesters eenmaal van de schelp ontdaan blijven ook bij lage temperatuur slechts 24 uur goed. Het inmaken, waar door echter een geheel ander product verkrege wordt, komt niet in aanmerking. Men ziet dus: de oester is groote mogelijkheden bescho ren in de na-oorlogsehe we reld. Wanneer het vervoer op de juiste wyze aangepakt wordt en daar hangt het van af zyn Zuid-Afnka, de Ver. Staten, Zuld-Amerika, In donesië, Rusland en Skandi? navië te bereiken en te ver overen door de Zeeuwsche oester. Met deze vooruitzich ten zal het niet moeilijk val len om de huidige opBrengst van 15 a 16 millioen oesters per seizoen, binnen niet al te nge tyd op 40 millioen te brengen. Van dakpan tot diner. Zoo schuilen in het verdron ken land van Reimerswaal voor Zeeland nog groote mogelijk heden. Vooral wanneer men zich naast een lage prijs op kwaliteit toelegt. Slechts hier door ls het gevaar, dat Frank- rijk met zijn uitgebreide oes- teelt vormt, te bezweren. De twee belagers van de oester: de slipper, een slak. die met een lastig onkruid te vergelijken is, en de schelp- ziekte, die weliswaar niet de >oester zelf aantast, maar de schelp een minder fraai voor komen bezorgt, kunnen nu vrijwel afdoende bestreden worden. Daarnaast is er nog de bac teriologische controle, om de Zeeuwsche oesters een goede naam in het buitenland te be zorgen: tot op heden is er geen enkel geval van besmet telijke ziekte geconstateerd, veroorzaakt door het eten van Zeeuwsche oesters! Zoo zullen de oesters vanaf hun klnderwieg, die meestal gevormd wordt door een ge kalkte dakpan of wat mossel schelpen in de Oosterschelde. tot het moment, dat ze na 4, 5 jaar als extra delicatesse in hun houten vaatjes gepakt worden, met de meeste zorgen moeten worden omringd, op dat de Zeeuwsche oester een oester van „standing" worde. Dan zal dit oude „zeeban ket", waarop, wil men de be richten gelooven, de voorhis torische bewoners van West- Europa en de oude Romeinen reeds verzot waren, ook zijn weg weten te vinden naar de tafels der hedendaagsche gas tronomen aller nationaliteiten. En we zullen hopen, dat Zee land in de toekomst ln de meest letterlijke zin nog vaak over de tong mag gaan! Alle haring naar het buitenland VERWARDE SITUATIE Naar ons van de zjjde van de plaatselijke verdeelcommis- sie voor haring wordt medege deeld, zou met ingang van he den, alle aangevoerde versche haring geëxporteerd moeten worden. Tengevolge van deze maat regel, welke afkomstig zou zyn van liet bedryfsschap voor visscherijproducten, zouden kleinhandelaren, groothandel rookerijen en niet voor export werkende vischconservenfa- brieken, van vandaag af geen versche haring meer ontvan gen. Tot dusverre was de situatie -oo, dat van de aanvoer van versche haring vijftig procent naar Duitschland ging ten be hoeve van de Engelsche bezet tingszone. Dat geschiedde, omdat de markt eenige weken geleden overvoerd was. Van de resteerende helft ging 25 pro cent naar België en het ove rige werd verdeeld over den binnenlandschen groothandel, stoomergen, vischconserven- fabrieken en kleinhandel. De verdeeling zou met in gang van vandaag als volgt zijn: 50 procent voor Duitsch land, 30 procent voor Tsjecho- Slowakije, 10 procent voor België en 10 procent voor die conservenfabri eken, die expor teeren. NIETS BEKEND Naar men van de kant van het bedrijfsschap voor vissche rijproducten op navraag mede deelde, was bij het bedrijfs schap van een nieuwe regeling niets bekend Volgens het be drijfsschap zou de verdeelcom- mlssie voor haring een nieuwe regeling hebben ontworpen. Van andere zgde worat me degedeeld, dat de IJmuider Vlschhandelaren-vereeniging om deze regeling verzocht zou hebben, omdat een IJmuider groothandelaar, die onlangs ex porteerde naar Tsjecho-Slo- wakjje, een contract met dat land gesloten zou hebben voor verdere levering. 30 procent van de Scheveningsche aan voer zou aan dezen exporteur moeten worden toegewezen. Door de reedersvereeniging Scheveningen, de Bond van Haringsexporteurs, de groot handelaren ln versche visch, de Bond van Visch winkeliers en de kleinhandel in visch is tegen de regeling geprotes teerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1