PHOVfMCIALE ZEEUWSCHE COURANT Onrust in Griekenland Vandaag Militaire ongerustheid Ski-vliegtuigen Duitsche oorlogsmisdadigers Vlissingen op de 6 e plaats 189e Jaargang - Nr. 275 Uitgave der Stichting Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vllssingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg. Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 25 Nov. 1946 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal- Los6e nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. minimum per advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Middelburg Londensche Kaal 29 tel. 2077 en 2924. Goes Turfkade 15, tel 2475, Oostburg Gratemastraat 3, tel. 102, Terneuzen: Brouwerijstr. 2, Postrek. nr. 359300 P-Z.C-, Middelburg. Het Wereldgebeuren De oneenigheid over Italië's lot. Organisatie „Churchill". De eenigszins optimistische stemming ten aanzien van het overleg der Qroote Vier is dit weekeinde niet gerechtvaar digd gebleken. Over het vre desverdrag met Italië hebben de ministers nog steeds geen beslissing genomen. Zij zijn het over 36 punten In het verdrag nog lang niet eens en terecht vroeg James Byrnes zich Za terdag af, of op deze wijze de discussie niet tot 1950 zou du ren. Wat betreft de kwestie van het vetorecht staat het er niet veel beter voor. Zonder tot overeenstemming gekomen te zijn besloten de ministers voorloopig geen vergaderingen meer te houden. Molotov stel. de voor, dat een resolutie zou worden opgesteld waarin aan de Ver. Naties wordt verzocht te verklaren, dat zij elke po ging om het handvest der V.N. te wijzigen ongelegen acht, maar daar voelden de andere ministers niets voor. De kwes tie zal nu Weer naar de poli tieke commissie van de V.N. worden verwezen Intusschen duurt de politie ke en militaire onrust rond om Griekenland voort. Volgens berichten uit Athene is de veldslag tusschen geregelde en twee guerilla troepen rond. om Deskati beëindigd. Op an dere plaatsen daarentegen zijn opnieuw schermutselingen be gonnen. De aartsbisschop van Salonikl heeft in een bood schap aan koning George de groote bezorgdheid van het Grieksche volk over Noord Griekenland uitgesproken en verzocht onmiddellijk een re geering van nationale redding te vermen. De koning wordt in de boodschap verzocht naar Macedonië te komen om de be volking zijn moreele steun te geven. De Grieksche regeering ontving voorts een scherpe prctestnota van Joego-Slavië, waarin Griekenland wordt be schuldigd van voortgezette schending van de Joego-Slavi- sche grens door jachtvliegtui gen. De Grieksche regeenng heeft echter ontkend, dat Grieksche vliegtuigen boven Joego-Slavië zouden hebben gevlogen, daar strenge instruc ties aan de piloten zijn ver strekt. In regeeringskringen merkte men op, dat de nota weliswaar scherp was, maar toch in vrij hoffelijke bewoor dingen was vervat. Volgens een bericht uit Lon den zal Churchill het wat be: treft zijn stokpaardje, de Ver Staten van Europa, niet bij redevoeringen laten. Er wor den in Engeland plannen ge maakt voor de stichting van een organisatie „Churchill" ter bevordering van het streven naar de Ver. Staten van Eu ropa. Voor dit plan zou 'steun worden gezocht bij tal van vooraanstaande persoonlijkhe den van alle partijen Oud-mi nister Amery verklaarde dat er velen zgn, die het standpunt van Churchill deelen, en eer lang moeten deze zich organi- seeren. Een ander plan ten aanzien van Europa is afkomstig van Sir John Boyd Orr, directeur vn de voelselorganisatie van de V.N. Dit plan houdt de op richting in van een organisa tie voor Europa, welke het werk van de UNRRA zou moe ten overnemen. Deze organi satie zou de voedselvoorzie ning ter hand moeten nemen volgens een concreet plan en niet cp basis van liefdadigheid. Sir Boyd Orr verklaarde, dat in 1947 een ernstige crisis komt als niet snel maatrege len worden genomen. Het plan van Boyd Orr ls vooralsnog belangrijker dan dat van Churchill. Onrust In Perzlë. Radio Tebris heeft gemeld, dat 5000 gewapende leden van een stam de stad Zenjan zijn binnengevallen. Zij doodden 20 personen, bezetten het gemeen tehuis, een politiebureau en het postkantoor en vielen le den van de democratische par ty aan. De radio had het bericht te legrafisch van het bestuur der democratische partij te Zenjan ontvangen. Van de volgende week af zullen de automobilisten in New York een telefoonaan sluiting In hun auto kunnen krijgen met automatische nummerverbinding door de ge- heele stad. Fransche verkiezingen De Fransche mannen vrouwen zijn Zondag voor de zesde maal ln dit jaar ter stembus gegaan. Ditmaal ter verkiezing van 75.000 kiesman, nen, die over twee weken op hun beurt een deel der leden van de nieuwe Fransche naat zullen kiezen. Volgens schatting heeft 25 procent van de kiezers zich van stemming onthouden. Men neemt aan, dat een groot aan tal onthoudingen in het voor deel der communisten- is Lastige Australiërs. De voorzitter van de vak- vereeniging van havenarbei ders te Sydney heeft „de grootste industrieele crisis in de Australische geschiedenis" voorspeld. Indien men zou trach ten inheemsche arbeiders te ge bruiken bij het werk voor het 10.836 ton meten de Nederlandsche vrachtschip „Tji- besar". Dit schip kwam op 5 Nov. te Melbourne aan met een ploeg van 200 Indonesische arbeiders. doch moest naar Syd ney doorvaren, daar de haven arbeiders te Mel bourne weigerden het schip te'laden dreigden alle schepen in de ha ven vast te hou den, indien van buitenlandsche ar beiders zou wor den gebruik ge maakt. De voor zitter verklaarde, dat de Australi sche arbeiders geen enkele po ging, om de voorwaarden van de vakvereeniging te dwarsboomen, zullen toelaten. Is het 25 jaar gele den, dat Hirohito, smn vankelijk als regent, ln Japan aan het bewind kwam; is het 10 jaar ge leden, dat Dultschland met Italië het anti-Ko- mintern-pact sloot. Hongerende kinderen in Duitschland Egyptische studenten oproerig. Studenten van de universi teit van Cairo, die Zaterdag een geregelde veldslag met de politie voerden, z|jn Zondag weer tot gewelddaden overge gaan Zij staken twee trams nabij' het Britsche hoofdkwar tier in brand. Ter assistentie van de politie' werd om pant serwagens van het Egyptische leger verzocht. Een politieagent werd door een kogel uit een revolver ge dood, toen studenten nabij de universiteit van vuurwapens gebruik maakten. De politie vuurde in de lucht om een ein de te maken aan de hagelbui van steenen, waarmede de stu denten haar te lijf gingen. Een dertigtal arrestaties werden verricht. Botsingen tusschen politie, versterkt door militai ren, en studenten vonden ook in de buurt van een aantal middelbare scholen te Cairo plaats. Vier studenten werden door vuurwapenen ernstig gewond. De autoriteiten willen de stu denten beletten hot politiecor- don te verbreken, daar anders de duizenden toeschouwers zich In de strijd zouden kunnen mengen. Pantserwagens staan klaar en het verkeer is omge legd. DAG DER ARTILLERIE. Ter herdenking van de „dag van de artillerie" in de Sowjet- Unie zijn de commandanten van leger, vloot en luchtmacht te Moskou bijeengekomen. Het communistische partijblad Over de Cheribon-overeenkomst. Gedurende het weekeinde heeft de Amerikaansche dele- gatie brj de Vereenigde Naties gepoogd een compromis te be^ F— J werkstelligen tusschen Enge- „Prawda schrijft, dat de Sow- land en de Sowjet-Unle met be jet-artillerie ook in tijden van trekking tot het voorstel van vrede moet zorgen haar hooge Molotof inzake een telling van peil te handhaven. [troepen in het buitenland. H.M. de Koningin voorgelicht. In een onderhoud dat hij Zondag met een redacteur van het A.N.P. heeft gehad, beves tigde luit, admiraal C. E. L. Helfrich, de commandant dei> marine strijdkrachten, dat hg en lult. gen mr. H. J. Kruis, de chef van de generale staf, de militaire kant van de ont werpovereenkomst van Cheri- bon Woensdag j.l. met H.M. de Koningin hebben besproken. Terwijl hij weigerde de be richten te bevestigen volgens welke hij en generaal Kruis voornemens waren af te tre den, indien de overeenkomst door de regeering werd goed gekeurd, verklaarde admiraal Helfrich: „Ik voel niet veel voor deze overeenkomst", er aan toevoegend, dat hij zou af_ wachten wat de toekomst zou brengen. De admiraal uitte twgfel, of de militaire voorzieningen van de overeenkomst van Cheri- bon. n.l. tot wederzijdsche ver mindering van de strijdkrach ten en Nederlandsch-Indonesi- sche samenwerking, zouden kunnen worden uitgevoerd. „De geheele situatie ls zeer onzeker en onduidelijk", aldus verklaarde de admiraal. „Wij weten ho~ het aan onze kant staat, maar lk denk niet, dat de Indonesiërs weten hoe het aan hun zijde staat. Zij kennen niet de sterkte en de ligging van hun legers, indien men deze als zoodanig beschouwen kan. Het zijn eerder guerilla- en ongeregelde troe- benden pen." Ook drukte admiraal Hel. frich twijfel uit, of de Republi. keinsche autoriteiten de bepa lingen van het onlangs geslo ten bestand zouden kunnen uitvoeren, „niet omdat zij on. willig hiertoe zijn, maar »om. dat hun troepen moeilijk zijn te bereiken en de verbindingen slecht zgn." Generaal Krpls verklaarde, dat ook hij op het standpunt stond van wachten op de ont wikkeling van de toestand Hij voegde hieraan toe, dat admi raal Helfrich en hij meer be zorgd wanen over de algemee- ne militaire situatie dan over de overeenkomst van Cheribon op zichzelf. POLITIEKE NAZORG. De Ministers van justitie en van sociale zaken hebben over wogen dat het algemeen be lang vordert, dat de in vrijheid gestelde politieke delinquenten weder in de samenleving wor den opgenomen en dat deze op neming op groote moeilijkhe den zal stuiten, indien de be moeiingen van overheid particulieren niet voortdurend worden gestimuleerd en ten nauwste worden gecoördineerd. Zij hebben daarom besloten in hét leven te roepen een com missie van nazorg voor politie ke delinquenten. EERE-RADEN. De eerre-raad voor letter kunde is afgetreden uit pro test tegen de revisie van be paalde vonnissen door de cen trale Eere-raad. Het A.N.P. meldt nu, dat ook de eere-raad voor archi tectuur en toegepaste kunst bezwaar heeft tegen bepaalde vonnis-revisies en de oneenig heid tusschen de Centrale Eere-raad en de eere-raad voor muziek groot is. Overval op postkantoor. De daders van de gewapen de overval op het postkantoor te Moerkapelle zijn gear resteerd Zij zgn de 21-jarlge H. V. en J- v. d. V. uit Ha- zerswoude Beide jongelui ble ken ook schuldig te zijn aan een inbraak in een goudsmids winkel te Boskoop. Begrooting binnenlandsche zaken goedgekeurd. In de Tweede Kamerzitting van Vrijdag werden, nadat Mi nister Beel verschillende vra gen had beantwoord, de be grootingen van het departe ment van Binnenlandsche Za ken over 1946 en 1947 zonder hoofdelijke stemming goedge keurd. redden twaalf reizigers IN SNEEUWSTORMEN EN VRIESKOU. De hulp aan de passagiers van het in de Alpen veronge lukte vliegtuig is op tijd ge komen. De reddingskolonnes, in totaal 70 man, hebben de Dakota bereikt Het bleek, dat alle elf „schipbreukelingen" f in leven waren. Iet vliegtuig ls riiet precies op de plek gevonden, als eerst werd gemeld, maar aan het eind van de Gauli gletscher, ten Zuid-Oosten van de Mat- terhorn, op een hoogte van bij_ na 4000 meter. Het ongeluk is waarschijnlijk aan luehtzuiging toe te schrijven waardoor het vliegtuig naar de gletscher werd getrokken. - Verscheidene Fiseier Storch ski-vliegtulgen zijn in de buurt van het verongelukte vliegtuig geland. Een vliegtuig nam den tweeden piloot van de Dakota aan boord, die bevroren voe ten had. Zaterdagmorgen vloog generaal Ralph Tate bo ven de plaats van de ramp en sprak per radio met zijn zoon, den piloot van de verongelukte OP TRANSPORT NAAR NEDERLAND. Door als marechaussee ge- kleede Duitsche militairen werd 10 Mei 1940 een overval gedaan op de spoorbrug bij Gennep, waarbij dynamietla- dingen onschadelijk werden ge_ maakt. Een van de in mare chaussee-uniform gekleede Duit schers was de ober-gefreiter Wilhelm Deryck, die goed be kend was in de omgeving van Prijzencontröle. De methode, welke de prij- zencontrole de laatste maan den in ons land heeft toege. past, heeft in velerlei opzich ten tot successen geleid. In de eerste plaats is het peil der gevraagde prijzen in verschil lende opzichten gedaald en vervolgens heeft het aantal opgespoorde overtredingen ve len tot nadenken gestemd. In de plaatsen, waar prijzensla gen worden geleverd, neemt het aantal overtredingen dan ook zienderoogen af. Deze prij- zencontrole is dus op de goede weg, maar dat blijvende waak zaamheid geboden is, mag wel hieruit blgken, dat in Amster dam, waar na eên korte, rust poos gisteren een hernieuwde actie is ingezet, het aantal overtreders weer tot ruim 20 van het aantal gecon troleerde zaken was gestegen. Het is dan ook te verwachten dat de prrjzen-controleurs ln greotere formaties htm actie zullen voortzetten. Dolle jacht. Zaterdagnacht werd Dr. J. van der Mark, arts te 's-Gra- venhage, door de PR.A. ver dacht van een politiek delict, aangehouden. Dr. van der Mark, die reeds enkele dagen was „ondergedo ken". trachtte in zijn auto te ontvluchten. Hij kon na een I bij het doodschieten van de 29 dolle rit door de stad worden gijzelaars op de Apollobaan te gearresteerd. 1 Amsterdam op 23 October '44 Gennep. Deze is thans door de Netherlands Warcrimes Com mission opgespoord en naar Nederland overgebracht. Hij zal voor de schending van het landoorlogsreglement als oor logsmisdadiger terecht, staan. Met hetzelfde transport werden naar Nederland overgebracht de leider van het 62e regiment SS-politietroepen. Eduard Ka- minski en Fritz Pap, die in Mei 1943 te Almelo het echtpaar van der Eist zonder vorm van proces doodschoten al3 repre saille op de toen daar heer- schende proteststaking voor het weder in krijgsgevangen, schap terugvoeren van Neder landsche officieren. Voorts komt naar Nederland „Juden"- Fischer, die in Den Haag Jo den vervolgde. Als verdacht van medeplich tigheid aan het zonder vorm van proces neerschieten van een aantal Nederlandsche bur gers en 2 Amerikaansche pilo ten te Apeldoorn op 2 October 1944, werd naar Nederland overgebracht, de SS-unter. sturmführer Rupert Wiggers, ook hij zal als oorlogsmisdadi ger terechtstaan. Door boven genoemde commissie zgn in Duitschland eveneens opge spoord 2 leden van de Sicher- heltsdienst te Amsterdam. Ru- dolf Hassel en Wilhelm Klue- ting, die mede schuldig zijn aan het, als repressaille op de moord op mr. Feitsma, dood schieten van de heeren mr. W. Dons, vice-president van dé rechtbank te Amsterdam, mr. W. Hulsman, raadsheer bij het gerechtshof te Amsterdam, den arts dr. C. W. Ittmann, den expediteur J. Smiling en J. Bak. op 5 Februari 1945 Voorts komt de voormalige oberassistent Adolph Golder, leider van afd. 5 van de Aus- senstelle van de S.D. Amster dam, die betrokken is geweest Dakota. Een ander vliegtuig bracht warme thee naar de achtergeblevenen. De passa giers zullen worden overge bracht naar een ziekenhuis te München om te herstellen van de geleden ontberingen. Later wordt gemeld: met acht vluchten vice versa in 6 uur zijn de Zwitsersche pilo ten majoor Hitz en kapitein Hug, er ln geslaagd de twaalf Dakota-passagiers van de Matterhorngletscher te redden. Ondanks de zware ontberin gen, die de luchtschipbreuke- lingen gedurende 5 dagen en 5 nachten in sneeuwstormen en vries-koude hebben geleden, was hun toestand zoodanig, dat slechts twee van hen op draagbaren moesten worden vervoerd. Van het vliegveld Meiringen werden zij direct met auto's en ambulance-wa gens naar Interlaken ge bracht, vanwaar zij per trein naar Weenen zgn vertrokken. Een Zwitsersche reddings ploeg, had de verongelukten ever land reeds bereikt Toen om 11 uur des mor gens het eerste ski-vliegtuig in zicht kwam, was de red dingsploeg met de geredden reeds ongeveer een kilometer de berg afgedaald- BIERVLIET KANSLOOS GEKLOPT. O.D.I.O. herstelt zich. DISTRICT IV. Willem IINO AD 3—0; De Baronie DNLLonga 11; VVV—RKTVV 3—2; Vlissin genNAC 11; Helmond BW 1—3. België stemt. Over het algemeen krijgt men de indruk dat bg de Bel gische gemeenteraadsverkie zingen van Zondag de libera len, vergeleken met de parle mentaire verkiezingen van '46, hun positie versterkt hebben. De Cnrist. Volkspartg ig er wat op vooruitgegaan en de socia listen zijn blijven staan. De communisten zgn er op achter, uitgegaan. Amerika bemiddelt. DE GEWELDIGE LEGERS. Willem II, dat op het NO- AD-terrein tijdelijk huisvesting vond tijdens de herbouw van het eigen veld tikte de gast heer een ongeslagen record uit handen. Tegen Helmond ver overden de Bosschenaren een paar kostbare puntjes en staan er nu bijzonder goed voor. Baronie DNL vindt de „ge lijk spel" manie van Longa best en komt er gelijk met RKTW door, dat in Venlo tegen VW weer een neder laag te slikken kreeg. En ten. slotte was het resultaat van Vlissingen tegen NAC lang niet slecht. NAC moge dit jaar niet al te best uit de hoek komen, net blijft toch altgd nog een behoorlijke prestatie om de Bredanaars te weerstaan. Vlissingen staat nu midden in de lijst en wij hebben vertrouwen in de rood- witten, die nu wel met het noodige zelfvertrouwen het verdere programma zullen af werken. District IV. Eerste klasse. NO AD BW Willem II Longa VW Vlissingen Helmondia 10 7 2 1 24—12 16 86.1 16— 7 13 10 6 1 3 20—13 13 9 3 4 2 18— 9 10 8 4 13 17—13 9 9 3 3 3 16—24 9 9 3 2 4 14—16 8 NAC Helmond RKTW Bar. DNL 7 3 13 18—10 10 2 1 7 1631 8 116 12—20 8 116 9—25 2e KLASSE A. RBCInternos 41; Dosko -TSC 1—3; Biervliet—Goes 25; Hero—De Zeeuwen 12; MiddelburgAlliance 00 BreskensTerneuzen 21. Een 41 overwinning van RBC op Internos is een wat ongekende weelde voor de Roosendalers geworden. De groote strijd op de Raayberg leverde een TSC overwinning op Biervliet werd kansloos geklopt door Goes. De Zeeu- .•en omzeilden de lastige He- ro-klip op fraaie wgze en de Vlissingers staan er nog steeds het beste voor. Middelburg en Alliance eindigden zooals ze begonnen waren. De voor de onderste plaats belangrijke Zeeuwsch Vlaamsche ontmoe ting bracht de Bressiaanders een kostbare overwinning terwijl Terneuzen op moet aan passen en spoedig en- ;ele punten zal moeten verza melen zooals uit de stand blijkt: 2e Klasse A. Distr. IV. TSC 11 7 4 0 41—18 18 De Zeeuwen 9 8 0 1 3310 16 Alliance 10 5 4 1 30—16 14 Goes 10 5 3 2 2821 13 Dosko 10 6 1 3 30—26 13 RBC 11 6 0 5 31—27 12 Middelburg 9 3 3 3 1113 9 Hero 8 2 2 4 21—26 6 Internos 10 1 4 5 1626 6 Breskens 11 2 2 7 15—34 6 Terneuzen 9 117 17—22 Biervliet 10 1 0 9 12—46 3e KLASSE E. ODISteenbergen 72; YersekeZierikzee 50; Zee- landlaEMM 60Burgh RCS 1—3; Robur—RKFC 30. Odio liet er tegen Steenber gen geen gras over groeien en gaf blijk zich na de ne derlaag van Zondag j.l. nog geenszins gewonnen te willen geven. Yerseke steeg door een groote overwinning op Zierik zee enkele plaatsjes. EMM nam de roode lantaarn over waarvoor Zeelandia een hand je hielp door een half dozijn doelpunten tegen de blauw- witten te fabriceeren, waarte gen de laatsten er geen enkele wist te stellen. In Burgh bleef RCS met 31 de meerdere Robur wist weer winst te be halen. De stand ls hier: RCS ODIO MOC Zeelandia Steenb. Robur Zierikzee Burgh Yerseke RKFC EMM 3e Klasse E. 9 9 0 0 337 18 8 7 0 1 35—14 14 8 5 2 1 32—10 12 8 4 1 3 23—15 10 4 0 6 20—28 9 3 15 15—20 9 3 15 13—18 9 3 15 17—39 8 2 1 5 20—19 9 1 2 6 8—23 7 115 4—27 3e KLASSE F. HulstCorn Boys 31 AxelSchoondijke 70; I-JzendgkeHoofdplaat 41; SteenHontenisse 3—3; Oost- burg—Clin ge 8—1; Aarden burgSluiskil 33. Hulst werkte zich een plaatsje omhoog door een ze ge op de Boys. Axel stuurde Schoondijke met een nederlaag naar huis terug. IJzendijke wist de eerste winst te boe ken, wat Hoofdplaat een plaatsje deed zakken. Honte nisse blijft de toekomstige kampioen het leven zuur ma ken waarvan Steen thans de nadeelen moest ondervinden. Ook ny- werd een fraaie kans om op Clinge in te loopen ongebruikt gelaten want de leiders moesten de volle Winpt ln Oostburg laten. Aarden- burg boekte een winstpuntje tegen Sluiskil wat net vol doende was om niet op de onderste plaats te komen wat uit de stand blijkt. 3e Klasse F. Clinge 10 7 2 1 27—13 Ï6 Axel 10 7 0 3 38—15 14 Steen 10 6 2 2 28—17 14 Oostburg 10 6 2 2 34—25 14 Corn Boys 10 4 3 3 22—17 11 Sluiskil 10 4 3 3 29—26 11 Hontenisse 10 4 3 3 3027 11 Hulst 10 5 1 4 23—21 11 Hoofdplaat 10 4 1 5 27—29 9 Schoond. 10 2 0 8 1436 4 Aardenb. 10 1 1 8 1945 3 IJzendijke 10 1 0 9 1838 2 RES. 2e KLASSE E. Goes 2Terneuzen 2 20; MOC 2Dosko 2 0—4, De Goes reserves blgven de tweede plaats bezetten als ge volg van een 20 overwin ning ojf die van Terneuzen. Dosko 2 gaf echter geen kans om dichterbij te komen want zij sloegen hun stadgenooten van MOC kansloos. Res. 2e Klasse E. Dosko 2 10 10 0 0 41— 9 20 Goes 2 9 7 0 2 30—11 14 MOC 8 4 0 4 1614 8 RCS 2 8 2 4 2 13—13 8 Vlissing. 2 7 3 1 3 1510 7 Zeeuwen 2 7 3 1 3 14—16 7 Steenb. 2 8 3 1 4 20—19 7 Terneuz. 2 7 3 0 4 12—14 6 Middelb. 2 9 1 2 6 9—33 4 Breskens 2 9 0 1 8 940 1 Naar de bollen. De al gem een e Nederland sche vereeniging voor Vreem delingenverkeer zal binnen kort in den Haag besprekin gen voeren met verschillende reisbureaux, om te komen tot een opzet voor een, door alle reisbureaux in binnen- en bui tenland te propageeren, lden- tieken tour voor vreemdelin gen van zes zeven dagen door ons land tijdens de tul- pentijd. Sjahrir sprak. ONPRETTIGE TOESPELING OP DE NEDERLANDERS. Bij hgt afscheid van de Brit sche troepen te Bataria hield de Indonesische minister-presi dent Sjahrir een toespraak, waarin hij o.m. het volgende zeide: Onder moeilijke omstandig heden, zelfs in onvriendschap pelijk contact of in strijd met ons hebben wij u leeren be wonderen en waardeeren. Door uw persoonlijke kwali teiten hebt u ons in kennis ge bracht met een aantal aan trekkelijke eigenschappen van de Westersche cultuur, die ons volk tevoren van de blanken, die het kende, zelden heeft waargenomen. Ik bedoel uw beleefdheid, vriendelijkheid en waardige zelfbeheersching. Padang vecht nog. Hoewel de te Padang op 22 November gevoerde besprekin gen Inzake de overneming van iet militair commando door de Nederlanders nuttig waren, zgn nog geen definitieve beslissin gen genomen, zulks in verband met het feit. dat de Indonesi sche delegatie verklaarde niet bevoegd te zijn de situatie met betrekking tot het bestand te bespreken. Op de vraag van den Brit- schen voorzitter yan de be sprekingen, brigadier-generaal The pson, of de delegatie be reid was het bevel „staakt het vuren" te geven, verklaarde deze zich daartoe onbevoegd. PARTIJ VAN DE VRIJHEID. De Partij van de Vrijheid hield Zaterdag een algenieene vergadering te Amsterdam. Zij nam een motie aan. waarin zij 't optreden van de Commis sie-Generaal in Ned.-Indië ver oordeeld, JODENVERRADER. Voor het bijzonder gerechts hof te Amsterdam werd tegen den 34-jarigen kapper W. Nonhof uit Hilversum de doodstraf geëlscht voor het verraden van een tiental onder gedoken joden aan de Duitsche S. D. Nonhof was als illegaal werker door de Duitschers gearresteerd, maar werd vrij gelaten toen hij zich bereid verklaarde een aantal onder duikers aan te brengen. Citroenschil. Een 71-jarlge Amster- damsche vrouw heeft Vrijdag haar llnkerer.- kel gebroken, toen zij in Van Woutstraat ten val kwam. Bg het onderzoek kwam men tot de ver rassende ontdekking, dat zij was uitgegleden over een... citroenschil. CHR. VROUWEN BIJEEN. De federatie van christelijke vereenigingen van en voor vrouwen en meisjes zal. voor het eerst na de oorlog, haar leden-jaarvergadering weer houden en wel te Haarlem, op 26 en 27 November a.s in Hotel Brinkman, Groote Markt, aldaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1