PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT Nederlandsche afgevaardigden doen van zich hooren Engelsche financieele steun aan Frankrijk. Nieuw voorstel in verband met de evacuatie. Zeeland zoekt naar verbreeding van zijn bestaansbasis. Hoofdredacteur O. Balllntijn !(met redactioneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stlcb- ting P.Z.C., Middelburg Druk: firma F. van de Velde Jr., Vliaslngen. Commissie van Bijstand J. L van Leeuwen, Ds. M L. W. Schoch,'Vlis- singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zun- en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Donderdag 19 Sept. '46 189e Jaargang Nummer 218 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3.20 per kwartaal, franca per post. 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADV ER» TENTIEPRIJS 12 cent. per mm-, minimum per advertentie 2 Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg": Londensche Kaai 29, tel. 2077 en 2924. Goes Turfkade 15, tel. 2475 Oostburg Oratemastraat 3, Temeuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr 359300 P-Z.C.. Middelburg. Het Wereldgebeuren VAN KLEFFENS IN DE VEILIGHEIDSRAAD, BUSMANN IN PARIJS. Voorstel omtrent Istriê. Nog steeds komt In New- York geregeld de Veiligheids raad bijeen om de klacht te gen Griekenland verder te be spreken, hoewel het resultaat van de debatten reeds lang vaststaat. Molotov heeft een langademige motie, waarin de Raad tot optreden tegen Griekenland wordt aange spoord, Ingediend, maar deze motie maakt geen schijn van kans om aangenomen te wor den. In een van de laatste zittingen heeft de Nederland sche afgevaardigde, Mr. v Kleffens, die zich af en toe als een diplomatiek haantje de voorste in de Raad ont popt, zich opnieuw fel tegen de Oekrainsche klacht ge keerd Hij ging daarbij ver der dan menig ander afge vaardigde. Niet alleen noem de hij de klacht alleszins on gegrond, kennelijk bevooroor deeld en op bevredigende wij ze weerlegd, maar hij ging zelfs nog verder en stelde voor dergelijke klachten voortaan bij voorbaat onmo gelijk te maken. Mr. van Klef fens achtte het raadzaam een commissie van drie te vor men ter bestudeering van kwesties, alvorens zij ln de Veiligheidsraad worden ge bracht. Inderdaad zou dit veel vruchteloos debat kunnen voorkomen, maar het is toch de vraag of het voorstel Van Mr. van Kleffens niet tekort doet aan 't recht van elk land haar grieven openlijk en voor het forum der wereldopinie uiteen te zetten. Ook in de territoriale com missie voor Italië op de vre desconferentie^ heeft de Ne derlandsche delegatie van zich doen hooren. De Zutd- Afrikaansche gedelegeerde. Jordaan, verdedigde daar een amendement, dat beoogt het vrije gebied van Triest Zuid waarts uit te breiden met een stuk van het schiereiland Is- trië, waar o.a de belangrijke havenstad Pola ligt. Dit be- teekent een belangrijke uit breiding van het te intern'atl- onaliseeren gebied en een wij ziging van de plannen der Groote Vier dienaangaande. Een van de eersten, die het amendement krachtig steunde was de Nederlandsche afge vaardigde Mr. Star Busmann. De heer Busmann wenschte Zuid-Afrika geluk met dit amendement, dat van een constructieve en objectieve geest getuigde. Deze geest verbaasde hem niet omdat de Zuid-Afrikaansche delegatie geleid werd door een staats man, die tot de wijste staats lieden van de wereld behoort en die het altijd bij het rechte eind heeft gehad. Deze woor den van hujde waren gericht aan veldmaarschalk Smuts, die kort geleden nog van zich deed spreken door Engeland te verdedigen tegen de aantij gingen van Wallace. Overi gens heeft het amendement weinig kans van slagen, daar een verder terugdringen van Joego-Slavië ongetwijfeld op heftig en taal verzet van het Slavische blok zal stuiten. Het valt natuurlijk te lo ven, dat onze afgevaardigden op internationale conferenties actief deelnemen aan de de batten en wanneer het op stemmen aankomt duidelijk partij kiezen. Er ls de laatste tijd echter van verschillende zijden kritiek uitgeoefend o de wjjze, waarop dit geschie Speciaal Mr. van Kleffens stelt zich in New-York tel kenmale zoo volkomen naast Engeland .dat men zich af vraagt, of zijn positie daar niet wat al te zelfstandig is en zonder het noodige perma nente contact met Den Haag. Het spreekt vanzelf, dat Ne derland haar afgevaardigden ln het buitenland de noodige vrijheid van handelen moet toestaan. De afgevaardigden dienen echter het standpunt van de regeering te vertol ken en in een democratische staat is dit standpunt van tijd tot tijd onderwerp van discussie in het parlement. Tot nu toe is over het bui- tenlandsch beleid, reeds -ja renlang het democratische zorgenkindje in Nederland, no& 8een enkele keer een Ka merdebat in groote stijl ge voerd. Toch is de internationale positie van Nederland, vooral nu de spanningen toenemen, van zulk een groot belan» voor het geheele volk, dat het bultenlandsch beleid niet meer het monopolie kan zijn van een groep beroepsdiplo maten, hoe bekwaam deze overigens ook mogen zgn. Gevorderde auto's en motorfietsen. Doodstraf voor S.S.-er. De bijzondere raad van Cassatie heeft W. J. Bekkers uit Enschedé, die in 1943 vrij willig tot de Waffen SS was toegetreden, en o.m. brj Arn hem heeft gevochten, ter dood veroordeeld. Ook door het bijz. gerechtshof te Arn hem was verdachte ter dood veroordeeld. Bonnendiefsta! in Velsen opgehelderd. De ernstige inbraak in het distributiekantoor te Velsen, waarbij een groote hoeveel heid bonnen en kaarten wer den ontvreemd, is thans op gehelderd. Reeds vier dagen na de inbraak kon een der daders worden gearresteerd, spoedig gevolgd door een tweede, terwijl ook eenige he lers ln arrest gesteld konden worden. Een deel van de buit, o.m. tienduizend gulden, kon worden „hterhaald, De gearresteerden hebben een volledige bekentenis afgelegd. Vandaag Is het 25 jaar gele den, dat op de boule vard te Scheveningen, ln tegenwoordigheid der Koninklijke Familie, een gedenk teeken wer<j ont huld voor de diensten door land- en zeemacht ln de jaren 19141918 aan het vaderland be wezen. Door de Duit- schers werd het monu ment vernield; is het 3 jaar geleden dat Sardinië door de Dultsche en Italiaansche troepen werd ontruimd. DE „WELTEVREDEN" GEDEBARKEERD. Woensdagmorgen ls te Rot terdam aangekomen ,et m s. „Weltevreden" van de Rot terdamsche Lloyd met 775 repatrieerenden uit Java aan boord Om elf uur is de ont scheping begonnen. De A.N.W.B., de K.N.A.C.. de K.N.M.V., de vakgroepen personenvervoer en goederen vervoer langs de weg en de algemeene verladers en eigen vervoerders organisatie (E.V. O.) hebben aan den Minister van Verkeer een request ge- richt, waarin zij de aandacht .komen wijziging te brengen ln Belangrijke overeenkomst gesloten. Tusschen de Engelsche en de Fransche regeeringen is een belangrijke financieele over eenkomst tot stand gekomen. In beginsel ls overeenstem ming bereikt omtrent de toe komstige betalingsregeling tusschen de Fransche en de Engelsche zóne ln Duitsch- lancL Verder werd overeenge- van Zijne Excellentie vestigen op de sinds de bevrijding door allerlei overheidsinstanties gevorderde motorvoertuigen. De vereeniglngen zeggen 1 het request, dat de vordering destijds is geschied om het hoofd te bieden aan een nood toestand. Die noodtoestand bestaat thans niet meer zij dringen er onder de huidi ge omstandigheden op aan, dat de oorspronkelijke eigenaren weer in het bezit gesteld worden van hun motorvoer tuigen. Koninklijke hulde voor gevallenen. H.M. de Koningin heeft Dinsdagmiddag op weg naar de herdenkingsplech- tlgheden bij Arnhem, haar tocht op Woerte- Kove onderbroken en een door haar zélf vervaardig de krans gelegd .op de plaats waar de slachtof' fe'rs der Duitsche terreur zijn gevallen. - Reuter verneemt dat ko ning Ibon Saoed zich met eer. Amerikaansche firma in ver binding heeft gesteld en ge tracht heeft deze te overreden een spoorweg aan te leggen dwars door de Saoedi-Arabi- sche woestijn. de financieele overeenkomst 29 April 1946, yolgens welke de opbrengst van ster- lingfondsen in Frankrijk ge bruikt zou worden voor de te rugbetaling van het credlet, dat door de Engelsche regee ring aan de Fransche was ver leend. De opbrengst van de gevor derde fondsen zal thans ge bruikt worden voor de loopen- de behoeften, terwijl de uit staande schuld in annuïteiten zal worden terugbetaald tus schen 1950 en 1961, waarbij een rente van een half procent berekend zal worden. Aangaande handelskwesties is overeenstemming bereikt omtrent een groot aantal pun ten. Daar beide landen inzien, dat gezonde betrekkingen op economisch en financieel ge bied tusschen Frankrijk en En geland het voor beide landen gemakkelijker zullen maken hun rol in dit opzicht te spelen, hebben de beide regeeringen besloten, dat regelmatige be sprekingen zullen worden ge voerd door vertegenwoordigers van beide landen, welke min stens eenmaal in de drie maan den zullen bijeenkomen. Op 9 September werden, zooals bekend, de besprekingen tusschen Bevi'n en Bidault i Opend, nadat Bidault daartoe het initiatief had genomen. In zijn brief aan Attlee wees Bi dault erop, dat de Fransche aankoopen in het sterlingge- bied veel grooter waren dan de verkoopen. Als gevolg daarvan was er een Fransche schuld van 150 millioen pond sterling ontstaan, die door overdracht van goud tot 110 millioen was gereduceerd. Om deze schuld te liquideeren moest een be roep worden gedaan op de ponden waarover Frankrijk beschikte. Vragen over het invasie voorschot voor onderwijzers. De heer van Velthoven heeft aan den minister van On derwijs, Kunsten en Weten schappen gevraagd. of er geen onbillijkheid schuilt in de bepaling van het uitbetaler, van het z g. Invasievoorschot aan onderwijzers bij het lager onderwijs,"waarin wordt be paald dat zij, die in de periode van 1 Sept. 1944—15 Oct. '45 op pensioen zijn gesteld. of die in deze periode overgingen naar een andere betrekking in overheidsdienst, het invasie- voorschot "niet ontvangen, evenals de nabestaanden van hen die in deze periode zijn overleden. De heer van Velthoven vroeg verder deze bepaling op kor ten termijn te'wgzigen. De zendtijd der kerken. Op de desbetreffende vra gen van de heer van Walsum over de verdeeling der zend tijd voor de kerken heeft de minister van O. K. en W. ge antwoord. dat voor 't tijdvak van 18 Aug. tot 31 Dec. 1946. de helft van de zendtijd voor kerken is afgestaan aan die groep kerken, die niet van de tusschenkomst van het I.K. O.R. wenschen gebruik te maken. De studiodiensten op deze zender, die tot dusver uitslui tend door de Ned. Chr. Ra dio Vereen, werden verzorgd, worden voor het genoemde tijdvak beurtelings door de N. C.R.V. en het I.K.O.R. ver zorgd, daar de kerken der niet-I.KO.R.-groep als zoo danig geen aanspraak op de ze diensten maken. Rapport over Ned. Unie Het Unie-werk geprezen. De door Prof. ir. W. Scher- merhorn daartoe benoemde commissie, onder voorzitter schap" van den heer J. P. Fockema Andreae heeft een rapport van 65 bladzijden druks doen verschijnen over de Nederlandsche Unie en haar driemanschap, de heeren Linthorst Homan, de Quay en Einthoven. Het rapport komt tot de conclusie, dat ten opzichte van het Uniewerk als geheel geno men, de balans met een voor- deelig saldo sluit. De oprichting van de Ned. Unie heeft ongetwijfeld ln meer dan een opzicht heilza me gevolgen gehad. Zij bracht niet minder dan een millioen goede vaderlanders van zeer onderscheiden levensopvattingen samen en schraagde hen in hun verzet tegen de N.S.B. en haar trawanten. Uit de Unie kringen zijn voorts zeer veel Illegale werkers voortgekomen, zoodat de Unie in werkelijk heid zeer veel heeft bijgedra gen tot het ondergrondsche verzet. Het driemanschap heeft on getwijfeld ook fouten gemaakt. Het heeft minder verstandig en zelfs ge\aarlijk gehandeld door de redactie van de Unie de aanbevolen politiek te doen verdedigen op een wijze, die vaak aan instemming met de Duitsche denkbeelden deed denken. Een ernstig tekort schieten in het betrachten van de ver- elschte houding ziet de Com missie in de uitlating van den heer Linthorst Homan, toen deze in het najaar van 1940, zij het in besloten kring en ook later meermalen in per soonlijke gesprekken de wenschelgkheid van een 32 overwinning van Duitsch- land verdedigde. Alles tezamen genomen, spreekt de commissie als haar overtuiging uit, dat het optreden van liet drieman schap ondanks de in het eerste moeilijke oorlogsjaar begane fouten over het ge heel genomen in het belang van Nederland is geweest en dat het werk van de Ned. Unie als zoodanig wezenlijke positieve waarde heeft gehad. Minister Lieftinck over problemen der Vermogensaanwasbelasting De belangen van de landbouw en de kleine spaarders. Het probleem van de zoengelden. Na ontvangst van de me morie van antwoord inzake het ontwerp van wet Vermogens- aanwasbelasting Is de commis sie van voorbereiding met den minister van financiën over enkele onderwerpen, daarin behandeld, in nader overleg- getreden. De uitkomst hiervan is in het eindverslag der com missie weergegeven. Aan het antwoord van den minister op de hem voorge legde vragen is het volgende ontleend: ZOENGELDEN. Het probleem van de zoen gelden, mede ln verband met de Vermogensaanwasbelasting, ia nog niet geheel afgedaan. Er wordt men name overwo gen, in de gevallen, waarin oorlogsschade rechtcreeks ln verband ls te brengen met ver zetsdaden, een tegemoetko ming te verleenen. LANDBOUWBEDRIJF Met betrekking tot het landbouwbedrijf wijst de mi nister er op, dat de waarde van vele vermogensbestanddeelen Gaan de Scheepvaartmaat schappijen vliegen De besprekingen tusschen de K.L.M., de Rotterdamsche Lloyd en de Maatschappij Ne derland, met het doel het ver voer tusschen Nederland er Indonesië te coördineeren, heb ben geen resultaat opgeleverd. Met het oog hierop zijn de beide scheepvaartmaatschap pijen thans in onderhandelin gen met de regeering gewik keld over de mogelijkheid van het openen van hun eigen luchtlijnen. De maatschappijen willen de dienst met vier in Amerika aan te koopen Constellation- strato vliegtuigen onderhou den. DE NED. DELEGATIE BIJ SOEKARNO. Commissie-Generaal gearriveerd. Generaal Mansergh heeft opnieuw een brief aan Sjahrir doen toekomen met voorstel len betrekking hebbende op de evacuatie. Generaal Mansergh stelt thans voor, dat de evacuatie- treinen tot Pekassi zullen rij den en dat de evacuees daar door geallieerde transporten zullen worden overgenomen Hij dringt er bij Sjahrir op aan al zijn invloed aan te wenden, opdat één van de voorstellen door de P.R.I. wordt aangenomen. Het a.s. Congres van de Mij. voor Nijverheid en Handel brengt belangrijke inleidingen. Groote belangstelling verzekerd. HET provinciaal congres, dat het departement Zee land van de Nederland- greeksche grenspost OVERVALLEN. De gouverneur-generaal van Epirus maakt bekend, dat 400 „bandieten, meerendeels uit de richting van de Alba- neesche grens komend", een Grieksche grenspost hebben aangevallen en 12 van de 25 dienstdoende politie-agenten hebben gedood. Nadat Griek sche versterkingen ten too- neel verschenen konden deze de aanvallers uiteenslaan. EENHEIDSPARTIJ WON EN MECKLENBURG. De eindresultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in de provincie Mecklenburg (Sowjet-zone) van het bezet Duitschland toonen dat de so cialistische eenheidspartij 677.000 stemmen heeft ver worven (ruim 69 van het aantal uitgebrachte stemmen). De christendemocraten kregen 162.000 stemmen en de libe- zsift democraten ruim 102.000, sche Maatschappij voor Nij verheid en Handel op 4 en 5 October a.s. te Middelburg or ganiseert, mag zich reeds in een ruime belangstelling ver heugen. En dit valt niet te verwonderen, wanneer men ziet met welk een groote zorg de onderwerpen en de spre kers voor deze dagen zijn ge kozen. DE INLEIDINGEN. In de eerste plaats spreekt immers de waarnemend Di recteur-Generaal van de Land bouw, ir. C. Staf, wiens in leiding zal handelen over de ontwikkelingsmogelijkheden op agrarisch gebied. Een on derwerp, dat onder de tegen woordige omstandigheden, waarin voor het herstel van ons land ook zeer veel van de landbouw afhangt, alle be* langstelling verdient,, speciaal in Zeeland, waar de landbouw naar verhouding belangrijker is dan waar ook in ons land. De persoon van den spreker, wiens rede bij de opening van de Agrarische Jaarbeurs te Utrecht nog onlangs zeer de aandacht trok, waarborgt een uiterst Interessante lezing. Deze inleiding vindt op de morgen van de eerste Congres dag j>laats. 's Middags spreekt dan ir. F. Q. den Hollander over „Verkeer". Het onder werp ls vflj ruim gesteld, maar het lijkt toch niet on waarschijnlijk dat ir. den Hol lander, die lid van de directie der Nederlandsche Spoorwegen is, aan het spoorwegverkeer wel zeer ruime aandacht zal besteden. En daar er op dit gebied ln Zeeland nog heel veel wenschen en bezwaren leven, mag men verwachten, dat speciaal ook voor dit on derwerp groote belangstelling zal bestaan. Wellicht ook, dat de discussie, welke ongetwij feld zal volgen, nog tal van interessante vragen en opmer kingen naar voren zal doen komen. De derde spreker ls drs. G. A. Kohnstamm, chef van de afdeeling Technische en Eco nomische Vraagstukken van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, die Zaterdagmorgen de mogelijk heden op industrieel gebied zal bespreken. Ook dit onderwerp raakt onmiddellijk de toe komst van ons land en de mogelijkheden tot herstel van onze nationale welvaart. Zeeland is tot dusver nog geen industrieland in de eigenliike beteekenis van dit woord, maar de laatste tyd leeft toch in tal van kringen het besef, dat onze provincie goed zal doen voor de toe komst ook aan de industri- eele sector van het econo misch leven alle aandacht te besteden. Het is een kwestie, die hier reeds op verschillende wijzen in bespreking is geko men en juist daarom ls het belangwekkend haar eens te hooren inleiden door een bymoet zoeken naar een verbree- ultstek deskundig man als drs. Kohnstamm, die boven dien vergezeld zal worden door enkele leden van zijn staf en door dr. P. Schoenmaker, di recteur van het Centraal In stituut voor Industrialisatie. Men ziet dus dat er alle reden bestaat dit congres als een der belangrijkste gebeur tenissen van de laatste tijd voor* Zeeland te beschouwen, waar de drie groote factoren, welke het economische leven beheerschen landbouw, ver keer en industrie aan de orde zullen worden gesteld. De beteekenis van deze da gen wordt overigens nog ge accentueerd door het feit, dat de Minister van Sociale Za ken, de heer w. Drees, zich bereid heeft verklaard de of- ficieele openingsrede uit te spreken, gelijk wy dezer da- fen reeds meldden, zoodat ook e sociale problemen van onze dagen ongetwijfeld niet onbe licht zullen blijven. DE TOEKOMST VAN ZEELAND. Het bestuur van het depar tement Zeeland van de Ned. Mg', voor Nijverheid en Han del heeft gemeend mede door het organiseeren van dit be langrijke congres een grond slag te kunnen leggen voor een gezonde ontwikkeling van de volkswelvaart., speciaal ook in Zeeland. Het doel der Maatschappij, welke nu reeds anderhalve eeuw oud is, om vat immers de ontwikkeling van de welvaart des volks in de ruimste zin van het woord en wie zich de bevordering van deze welvaart ten doel stelt, heeft zich in de eerste plaats af te vragen, welke ontwikkelingsmogelijkheden aanwezig zgn. Dit geldt in het bijzonder voor Zeeland, waar men niet alleen heeft te herstellen wat door de oorlog werd ver woest, maar daarnaast ook ding van de bestaansbasis. De oude bedrijven moeten weer op gang gebracht worden en nieuwe bronnen van inkomst zullen moeten worden gevon den. Ter vervanging van oude, die wegvielen en ten einde het toekomstig bevol kingsaccres op te vangen. BELANGSTELLING REEDS GROOT. Dit zgn vraagstukken, wel ke de bevolking van de stad zoowel als die van het platte land raken. Daarom dat he* Initiatief van het in dit voor jaar opnieuw samengestelde Zeeuwsche departement alle steun verdient. Gelijk wg hier voor reeds schreven, is de be langstelling voor dit congres reeds, groot. Uit alle deel en van Zeeland zijn reeds aan meldingen binnengekomen en eigenlijk sluit de termijn van inschrijving Vrydag. Ten einde iedere belangstellende in de gelegenheid te stellen deze be langrijke dagen mede te ma ken, is deze termijn thans met enkele dagen verlengd. Doch ln elk geval dient men zich dan ook ten spoedigste te mel den bg den penningmeester van het Departement ten kan tore van de Incassobank, zulks in verband met de organisa torische voorbereidingen, wel ke speciaal in verband met het reserveeren van logeerge- legenheid niet gering zgn. Tenslotte kunnen we nog vermelden, dat 's Vrijdags avonds aan de deelnemers van het cong*es een voordracht avond van den bekenden zan ger Harry van Os wordt aan geboden, dit in samenwerking met de Zeeuwsche Volksuni versiteit, Michael Wright, de plaats vervanger van Lord Killeara, bevindt zich te Batavia voor informatieve besprekingen met den geallieerden opper bevelhebber ln Nederlandsch- Indië, Lt Generaal E. Man sergh. De besprekingen zullen handelen over aangelegenhe den. die op het oogenblik van belang zgn, zooals zekere aspecten van de wapenstil standsonderhandelingen en de evacuatie van geallieerde krijgsgevangenen en geïnter neerden. de ned. delegatie in het binnen land. De leider der Nederlandsche delegatie de heer J. Koets, heeft voor zijn vertrek naar Oost-Java, tegenover de pers verklaard, dat de komst der delegatie in zeker opzicht nauw verbonden is met de taak, die de Nederlandsche Commissie-Generaal te ver vullen krggt. Gevraagd naar zijn persoonlijke meening, zei- de de heer Koets, dat voor al les de onderlinge verdachtma king tusschen Indonesiërs er Nederlanders behoort te ver dwijnen. Naar het republikeinsche persagentschap Aritara be richt, heeft de Nederlandsche delegatie Dinsdag een onder houd van een half uur gehad met Soekarno Naar verluidt droeg deze ontmoeting geen politiek karakter. Het gezel schap bracht ook een bezoek aan Mohdlnmed Hatta. SONEI VRAAGT GRATIE. De Japansche oorlogsmisda diger Sonei heeft tot den Luit-Gouv.-gen. dr. van Mpok. een verzoek om gratie gericht. Uit gezaghebbende bron wordt vernomen, dat, indien er geen gratie ,zal worden verleend, Sonelzal worden geëxecuteerd door een vuur- peleton op een der eilanden in nabijheid van Batavia Journalisten zullen erbij te genwoordig zijn. commissie. generaal Gisteren is op het vliegveld Kemajoran de Commissie-Ge neraal voor Indonesië aange- gekomén. De leden der Com missie werden verwelkomd door Dr. van Mook, Mr. P. J. Idenburg, den Graaf van Bylandt, den Britschen con sul-generaal Gilbert Macke- reth, den Amerikaan schen Consul-Generaal Walter Foote, den Franschen Vice-Consul den heer Alby, Generaal E. Mansergh, Vice-Admiraal Plnke en een aantal andere hooge officieren. gedurende den oorlog is geste* gen. Het systeem van het ont werp van wet ia, dat met de waardestijging, welke de prijs- voorschriften toelaten, in be ginsel rekening gehouden wordt. Zulks geldt ten aanzien van aangekocht of gefokt vee, dat bedrijfsmiddel is, op gelijke wijze als bijv. ten aanzien van andere tusschen de peildata verworven bedrijfsmiddelen. Zoowel ter beperking van ongelijkheid ln behandeling van veehouders met nagenoeg ge lijken vermogensaanwas, ala met het oog op de practische moeilijkheden, waarop de aan dacht ls gevestigd, is de mi nister bereid op dit punt een nadere regeling te treffen. Ten einde alle hierbij zich voor doende moeilijkheden te over zien en rekening te kunnen houden met de onderscheidene hier in aanmerking komend o belangen, wordt aangaande dit punt overleg gepleegd met de Stichting voor de Landbouw. Nog deze maand verwacht hij van die stichting ter zake een advies. DE KLEINE SPAARDERS. In het ontwerp van wet op de Vermogensheffing ineens, hetwelk aan de Raad van Sta te is toegezonden, is ten be hoeve van de kleine spaarders daarmede gelijk te stellen groepen van bezitters van kleine vermogens een bijzon dere vrijstelling opgenomen. De minister acht 'n zoodanige regeling in de vermogenshef fing ineens meer op haar plaats dan in de vermogensaanwas belasting. De minister is gaarne bereid te overwegen in hoeverre de gegeven suggestie (vrijstelling voor een zeker bedrag,, dat ge acht wordt te zijn opgespaard voor den ouden dag) nog tot wijziging van het voorontwerp aanleiding behoort te geven. HULP AAN OOR LOGSSLACHTOFFERS. Met btrekking tot de hulp aan de oorlogsslachtoffers be toogt de minister, dat het niet geheel juist is, dat deze zich zou beperken tot een tege moetkoming voor het verlies, berekend op basis van do waarde van 1940. In de eerste plaats zal van overheidswege een aanvullende credietverlee- ning plaats vinden, terwijl ook garanties door de overheid aan bij derden opgenomen credie- ten wordt overwogen. Voorts zal het streven er op gericht zijn, voor panden, waarvan de herbouw van belang is voor de nationale economie, een zoo danige maatregel te treffen, dat die panden inderdaad ex ploitabel worden. Het ligt in het voornemen om onder zeke re voorwaarden in geval van verkoop de faciliteiten te doen overgaan op den kcoper. BritscHe delegatie over Sovjet-Unie. Enorme verwoestingen. In een groote bijeenkomst in Londen heeft een Engel sche delegatie die in Juni en Juli een bezoek aan de Sov jet-Unie heeft gebracht, haar indrukken van deze reis weergegeven. De delegatie bestond uit negen personen, onder wie twee geestelijken. De delegatie heeft de ge heele situatie in de Sowjet- Unie bestudeerd. Zij waren diep onder de indruk van de gigantische verwoestingen, aangericht op een gebied, dat dezelfde oppervlakte heeft als Groot Brittannië, Frankrgk en Duitschalnd tezamen. In Letland bijv. zijn negen tig percent van de steden ver nietigd. Maar de Russen mo- biliseeren voor de vrede met hetzelfde elan als ze dat voor de oorlog gedaan hebben. Na tuurlijk moppert mén er ook, maar men zet de schouders onder de gemeenschappelijke taak De vakorganisaties spe len een beslissende rol wat arbeidsomstandigheden en loonen betreft. Enorm is het aandeel, dat de vrouwen in de wederopbouw van het land hebben. In Stalino leve ren zij 15 percent van de ar beidskracht in de mijnen on- dergrondsch. waar zij alle func ties verrichten, behalve het houwen van de steenkool. De algemeene levensstandaard ls als gevolg van de oorlog ge zonken, maar ligt veel hoo- ger dan bijv. in een jaar als 1934. Vanzelfsprekend heeft de woningbouw vee! geleden. MISLUKTE OPSTAND IN VENEZUELA. Te Caracas, de hoofdstad van Venezuela, is een misluk te poging tot een militaire coup gedaan. Woensdagavond brak er een opstand uit in de cavalerle-kazerne in het Zui den van de stad. De opstand werd na hevig gevecht onder drukt. Deze opstand viel sa men met een massa-betooging van de democratische actie partij in verband met de ver kiezingen voor de nationale .vergadering.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1