PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Het bezoek van H. M* de Koningin aan Walcheren Tc Westkapelle lief H.M. zich uitgebreid voorlichten Vandaag... Het schouwspel in de V eiligheidsraad COMMISSIE-GENERAAL GUNSTIG ONTVANGEN. De avonturen van de zender G15 Hoofdredacteur O. Balllntljn '(roet redactioneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C.. Middelburg. Druk: firma F- van de Velde Jr., Viisslngen. Commissie van Bijstand J. L, san Leeuwen, Ds. M L. W. Schoch. Vlis singen. SrSÏÏ',sdtnflliks'behslve °p z°- WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Donderdag 12 Sept '46 189e Jaargang Nummer 212 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent r" week. 3.20 per kwartaal, franco per post. 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm-, minimum per advertentie 2— Bureaux gevestigd te Viisslngen Walstraat 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg Londensche Kaal 29. tel 2077 en 2924, Goes Turfkade 15, tel. 2475 Oostburg Oratemastraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Enthousiaste begroeting in steden en dorpen. Toen gistermiddag, precies öp de vastgestelde tya, de Ko ninklijke trein het emplace ment van het station Vussin- gen opreed, scheen het, dat ondanks een stevige bries en het grauwe weer van de vroe gere ochtenduren, toch nog een stralende zon de tocht van H. M. de Koningin over Walche ren zou begunstigen. Helaas werd het weer later toch weer slechter, wat echter niet kon verhinderen, dat Ko ningin Wilhelmina in de dor pen, welke zij op haar tocht fiasseerde, telkens door de angs de wegen geschaarde menschen op de meest harte lijke wijze werd begroet. De trein, van welks locomo tief de Koninklijke standaard wapperde, bestond voorts uit twee salonrijtuigen en een ba gagewagen. Rustig stoomde de locomotief het zijspoor ter hoogte van de bocht aan de Prins Hendrikweg op en di rect nadat de trein stil stond verscheen de Koningin in de deuropening. H.M. was ge kleed in een fraaie parelgrijze bontmantel met breede bont kraag over een licht blauw mantelpak en droeg een een voudige matblauwe baret. Op het emplacement waren te harer begroeting aanwezig de Commissaris der Koningin in de provincie, jhr. mr- J. w. Quarles van Ufford, de burge meester van Vlissingen, mr. B. Kolff, en de oudste wethou der, de heer L». P. van Oor schot. Onmiddellijk nadat H.M. de trein had verlaten onderhield zij zich een oogenblik met ieder van deze heeren afzon derlijk, waarna het oudste dochtertje van den burgemees ter, de negenjarige Ellen Kolff, aan de Koningin een fraaie bouquet van oranje-bruine chrysanten aanbood, waarvoor deze met enkele vriendelijke woorden dankte. Terstond hierna begaf de Koningin zich naar haar auto, een fraaie donkerroode Lin coln Zephyr, waarin zij op de voorbank plaats nam. Achter H.M. zetten zich haar hof dame. mevr. Lr. de Beaufort, en de Commissaris der Koningin, jhr. mr. Quarles van Ufford. De andere leden van H- M.'s gevolg, de adjudant, luitenant iter zee le kl. H. A. W. Goos- sens en de part.-secr. van de Koningin, Dr. M. Kohnstamm, namen in een volgende auto plaats en voorafgegaan door twee motoren van de rijkspo litie en gevolgd door de auto van den burgemeester, een politle-jeep en enkele pers auto's, zwenkte de stoet de Prins Hendrikweg op, waar zich, eenige honderden Vlis- singers hadden opgesteld, die H. M. hartelijk toejuichten. Langs de route door de stad Koningsweg, Aagje Deken straat, Badhuisstraat. Koude- kerkscheweg was het zeer druk. Van vele huizen en na tuurlijk ook van de St. Jacobs- toren en de Schelde-kranen wapperde de driqkleur vroolijk in de frlssche wind. Overal be antwoordde H.M. vriendelijk buigend de toejuichingen van het Vlisslngsche publiek. De tocht over Walcheren. Op de Koudekerksche weg werd het tempo wat versneld en weldra had de stoet dan ook Koudekerke bereikt, waar H.M. welkom werd geheeten door burgemeester J. L. Dreg- mans, die het gezelschap ook naar Biggekerke begeleidde. In Koudekerke ontving de Ko ningin het tweede bouquet van het groote aantal, dat zij nog' zou krijgen op haar tocht, uit de handen van Mej. Mossel man; ln Biggekerke was het Marietje Schout, die haar een bloemenhulde aanbood. Overal wapperden de vlag gen en stonden de menschen langs de weg geschaard. De ,eerst zoo stralende lucht be trok echter gedurende de rit de steden. plotseling en ln een regenbui werd de tocht voortgezet. De kap van de koninklijke auto bleef echter opengeslagen, het geen zeer gewaardeerd werd. In Zoutelande reed de wa gen tusschen een haag van schoolkinderen door, die vroo lijk met hun vlaggen zwaai den. Hier werd H.M. door bur gemeester D. Kodde ontvangen. Een klein boerinnetje, Jaantje van Slui3, dat H.M. het ge bruikelijke bouquet aanbood en zich wat al te snel uit de voe ten maakte, werd door de hooge gast nog even terugge. roepen. IN WESTKAPELLE. Opnieuw in de regen werd de tocht langs de kronkelende wegen vervolgd naar Westka pelle. Nadat Wilhelmina Moens en Mientje Tanker de Koningin ook hier een bloemenhulde had den gebracht, zongen' de schoolkinderen, onder leiding van den heer P. de Vos, haar het Wilhelmu^toe en het door hem 'gedichte lied „Westkap- pel, dat lag er zoo dicht bij de zee", waarin het wel, en vooral het wee van Westka pelle bezongen worden. Aan de andere zijde van de straat stond de eerste klasse opgesteld, die nog niet mee mocht zingen. Maar tot hun groote verrassing zagen de hummels de Koningin ook op hen toekomen, en werden zij evenals de oudere leerlingen vriendelijk toegesproken. Het gezelschap bevond zich midden in het Zwitsersche ba rakkenkamp en verscheidene van deze barakken werden door HM. bezichtigd. Maar Haar belangstelling ging ver der. Plotseling op eenige boe rinnetjes toestappend, vroeg zij „Is Uw huis al hersteld?" Waarop het nog eenig3zins onthutste boerinnetje ant woordde dat het nog slechts een beetje hersteld was. „Eh war Is dit dan", informeerde H.M. verder, op 'n steenen ge bouw in de nabijheid wijzend. „Dat is een noodwoning, Ma jesteit", verklaarde de West- kappelsche. waarop de Konin gin onmiddellijk de wensch te kennen gaf deze te mogen be kijken. De dochter des huizes opende de deur, de eigenaar, de landbouwer C. Lievense, noodigde de hooge gast binnen. De eerlijke en spontane wijze, waarmee de Westkappelaars hun wenschen en moeilijkhe den kenbaar plegen te maken, bleek uit de opmerkingen van de Wed. Peene, die H.M. tijdens dit bezoek aansprak om verbe. tering te vragen voor de oor. logsslectïtoffers, waarvan zij er zelf een was, terwijl ze boven dien in de beschieting van Dcpnburg als weduwe met vier kinderen was achter gebleven. De besprekingen te Westkapelle. Ook van meer officieele zij de werd de Koningin geduren de haar oponthoud in dit zwaar geteisterde dorp over de noo- den van Walcheren ingelicht. In een bespreking van l1^ uur werd H.M. van verschil lende zijden over de wederop- bouwproblemen ingelicht. Nadat Jhr. Mr. J. W. Quar les van Ufford in een van de Zwitsersche barakken eenige woorden van welkom had ge sproken en een korte uiteen zetting had gegeven, gaf Ir. J. Gerber, Hoofd van het Streek- bureau Walcheren, een beeld van de Wederopbouw en noem de hierbij eenige interessante cijfers; op Walcheren werken 3500 arbeiders bg de Weder opbouw, waarvan 1900 van „bulten"; aan materiaal werd reeds verwerkt: 10.000 m3 hout, 55.000 m2 glas, 122 kilo meter electrisch draad, en 12 wagons draadnagels. In het geheel is thans reeds voor 10 millioen gulden verwerkt. Er moet echter nog veel meer ge daan worden. Door het ver. richten van veel herstellingen de geïnundeerde gebieden 't herstel in Middelburg en Viisslngen een beetje op de achtergrond geraakt, ook hier aan zal thans de noodige aan dacht worden besteed. Zoowel Rijk. als provincie- en gemeen tewerken hebben bij de her bouw een groot aandeel. De heer Abspoel, directeur van de Stichting Walcheren ontvouwde hierop de ontwor pen plannen in zake de weder opbouw voor de verschillende getroffen gemeenten op Wal cheren. De heer A. Geschlere, voor zitter van de Stichting van Gedupeerde grondgebruikers op Walcheren, en Burgemees ter Kodde van Zoutelande, we zen zeer ernstig op de gevol gen die de huidige financieele regeling van de schadevergoe. ding op basis '40 voor de land bouw zou hebben. Mr. A. J. van der Weel deed hetzelfde ten aanzien van de moeilijkheden in verband met de herbouw van Burgemeester Dregmans, voorzitter van de Vereeniging van burgemeesters ten platte, lande bracht nogmaals o.m. naar "voren het groote gebrek dat op Walcheren bestaat aan artikelen als glas en hout. Mr. Dr. R. graaf van Lyn- den, lid van de Agrarische Commissie en de z.g. Snelcom- missie, sprak over de grootte van de boerderijen, die min stens 10 ha zou moeten bedra gen, waardoor een aantal land bouwers zou moeten afvloeien, voor wie in andere deelen van het land plaats beschikbaar zou moeten zijn. Ook het nieuwe wegenplan, de waterleiding en de bebos- schlng werden besproken. De praotijk van de landbouw en de moeilijkheden werden naar voren gebracht door den heer K. Coppoolse, landbouwer te Oostkapelle. De heer P. Westerbeeke hield een zeer sprekend betoog over de con sequenties van de ruilverkave ling voor Westkapelle. De heer J. L. Verhagen, voor zitter van de Stichting Nieuw Walcheren, behandelde eenige vraagstukken in het bijzonder voor Vlissingen, het arbeiders gebrek van de „Schelde" en de mogelijkheid hiertoe o.m. bui tenlanders in te schakelen, Vlissingen als Marinebasis en het vertrek van de Mij. Zee. land. H.M. stelde verscheidene vragen en deed zich van het besprokene een schriftelijke uiteenzetting ter hand stellen. De* tocht wordt voortgezet. Het was de wensch van H.M. zich persoonlijk van de levens, omstandigheden op de hoogte te stellen. Na de noodwoningen in Westkapelle werd een be zoek gebracht aan een tweetal bunkers aan het begin van Domburg, behoorende an de families van Rotte, Hubrecht- se en Bimmel. Hier werd door de wachtende omstanders spontaan het Wilhelmus aan geheven. Met groote belang stelling informeerde H.M. naar de bijzonderheden aangaande het leven In deze bunkers. Het was inmiddels later ge worden dan werd verwacht. Na de begroeting door den burge meester van Domburg, Jhr. Ir. H. L. Boogaert, ging het ln snelle vaart verder, langs het sanatorium Zonneveld, waar eVen werd gestopt over Oost kapelle waar zelfs het roode waarschuwingsvlaggetje van de straatmakers oranje was ge maakt en H.M. na begroeting door burgemeester Sprenger, door Pietje de Kam een nieuw bouquet werd aangeboden, over Serooskerke, waar Nellie Vre- ke en Sien Christiaanse het zelfde deden en de Koningin door burgemeester J. Dreg. mans werd begroet, over Ga- pinge, waar burgemeester van Liere van Vrouwenpolder H.M. ontving en een klein meisje Louwerse het traditio. neele bloemstuk aanbood, naar Veere. Onder eerepoorten door bereikte men het stadhuis. H.M. onderhield zich eenige tijd met Jhr. I. F. den Beer Portugael, burgemeester van Veere. Het was hier Marietje Cevaal die de bloemen aan bood. In Middelburg, waar aan de Veersche brug H.M. door den wnd. burgemeester, den heer J. W. Kögeler werd begroet, en haar door Ciska Mulder, een padvindstertje. bloemen wer den aangeboden, was de be langstelling groot. Ook hier was het oponthoud slechts kort. Over de kaden werd de tccht meteen voortgezet, waar eetn haag van. menschen H.M. begroette. is het vier jaar geleden, dat de Duit- sche troepen Stalingrad binnendrongen; Is het drie jaar geleden dat Duitsche valschermjagers Mus solini uit zrip gevan genis te Gran Sasso bevrijdden; is het twee jaar geleden, dat de laatste Fransche haven in Duitsche handen, Le Havre, bevrijd werd. HALLO, HIER INDIE RADIO-VERBINDING HERSTELD. Sinds eenige dagen is de experimenteele uitzending van de stations P.L.S. en P.L.C. in Batavia weer hoorbaar in Ne derland. De zenders beginnen hun uitzending in het Neder- landsch om 17 uur Nederland- sche tijd en blijven dan een half uur in de lucht. De pro gramma's bestaan uit nieuws berichten en muziek. Wie op het oogenblik luis tert naar Batavia (de zenders werken op 16 en 29 meter) kan hooren, hoe daar eiken middag een dienstmededeeling wordt omgeroepen, bestemd voor de nieuwsdienst en de wereldomroep in Hilversum, in antwoord op de ontvangstre sultaten, die Radio-Batavia elke middag door de Ne- derlandsche P.C.J.-zender me- dedeeld. De mannen, die erin zijn ge slaagd om dé zenders te Ba tavia weer in gebruik te stel len hebben echter gevraagd om meer rapporten dan alleen die, welke zij van de luisterdienst van Radio-Nederland krijgen via de Nederlandsche Wereld omroep. De technici in Indië kunnen hiermee de zoo noodige ervaring opdoen om de outil lage van hun zenders te ver beteren. Ontvangstresultaten kunnen worden gezonden aan de omroeplelding van de zen ders P.L.S. en P.L.C., Batavia, Koningsplein-West 5, of naar de luisterdienst van Radio- Nederland, Melkpad, Hilver sum, die dan voor doorzen ding zorgt. De Rijksbegrooting ln de Kamer. Do Tweede Kamer -houdt Dinsdag 17 September des namiddags te nalf twee een vergadering waarin aan de orde komt: aanbieding van de rijksbegrooting voor 1947 en opmaken der nominatie voor het voorzitterschap. Handelsovereenkomst Engeland -Sowjet-Unie. Tusschen de regeeringen van Engeland en de Sovjet-Unie is een overeenkomst tot stand gekomen krachtens welke de prijzen van gedurende de oor log door de Sovjet-Unie be stelde machinerieën en electrl- sche installaties ten bedrage van 40 millioen pond sterling met ongeveer IS procent zal worden verlaagd. De Sovjet-Unie zal het ver schuldigde bedrag voor 40 pro cent contant betalen. Voor de overige 60 procent wordt cre- diet verleend. De Sovjet-Unie heeft aangeboden 25.000 standards hout ter beschikking van Engeland te stellen, voor verscheping gedurende dit sei zoen. Binnenkort zal een con tract worden gesloten met de Russlche export-organisatie. Marquand, de minister van overzeesche handel, juichte de tot stand gekomen overeen komst toe en zei, dat zij de weg openen voor een verdere ontwikkeling van de handels betrekkingen met de Sovjet- Unie. Luchtmaarschalk Tedder over de R.A.F. De maarschalk van de R.A.F., Lord Tedder, heeft een waar schuwend woord laten hooren in verband met het gebrek aan vrijwilligers voor de Britsche luchtmacht. De recruteering is tot nu toe een teleurstelling ge weest. Tedder verklaarde, dat. tenzij er drastische maatrege len worden getroffen, Groot Brittannië zijn invloed in de wereld der Vereenigde Naties zou verliezen. Langs de Oude Vlisslngsche weg werd Souburg bereikt. Hier werd H.M. het bouquet overhandigd door Riena Wou- terse. Het was ook hier, dat H.M. op verzoek van burge meester Stemerdlng, het woord richtte tot eenige zwaargetrof fen oorlogsslachtoffers, de wed. Barendse wed. Sturm en de heer W. Ta'nge, die zij zeer belangstellend naar hufi fami lieomstandigheden vroeg. Een vierde slachtoffer, de wed. Polderman, was niet spoedig genoeg ter plaatse om H.M. te spreken, maar dit was geen bezwaar, wanneer zij zich om 6 uur bij de Koninklijke trein in Vlissingen vervoegde, zou zij gaarne te woord worden ge staan. In Ritthem werd H.M. ont vangen door burgemeester P. Daniëlse en ontving zg haar laatste bloemstuk van deze tocht uit handen van Suus Koppejan. Kwart over 5 kwam het ge zelschap weer bij de Koninklij ke trein aan. Het Wereldgebeuren. MANOEILSKY DRAAIT DE WASCHLIJST VAN BESCHULDIGINGEN AF. Resultaat nihil. Toen de Oekraniër Manoeils- ky zgn klacht tegen Grieken land aan de Veiligheidsraad voorlegde, zal hij zich wel weinig illusies gemaakt heb ben over het uiteindelijke re sultaat hiervan. Zelfs vreem delingen in het politieke Jeru zalem konden van te voren wel op hun vingers narekenen hoe het verloop der debatten zou zgn. Manoeilsky, bggestaan door zijn collega's van het Russische blok. zou de gebrui kelijke waschlgst van beschul digingen afdraaien: de Engel- sche troepen mengen zich in binnenlandsche aangelegenhe den, de minderheden in Grie kenland worden vervolgd en geterroriseerd, alle bankroete regeeringen toonen, gesteund door Engeland, haar zwakheid door anti-Sovjet propaganda enz. De leden van het West- blok zouden op hun beurt de beweringen van de aanklagers als volkomen ongegrond van de hand wijzen en als het op zettelijk scheppen van moei lijkheden aan ae kaak stellen-. Precies zco is het dan ook in de Veiligheidsraad in New- York gegaan, waarbij alleen LORD KILLEARN WEER NAAR BATAVIA. Pieter 't Hoen over Indonesië. De reacties uit Indonesië op de officieele benoeming var) de commissie-geeneraal doen ten aanzien van de komende besprekingen gunstige resul taten verwachten. „In Indonesische kringen is men van oordeel, dat de namen Schermerhom, Van Poll en De Boer als leden van de commissie-generaal een besliste stap voorwaarts in de- richting van de oplossing van de politieke problemen op Java beteekenen," zoo heeft de Hadji Agoes Salim, de repnblikeinsche onder-minister i Buitenlandsche Zaken, verklaard. Salim verklaarde voorts, dat. indien het kabinet hem dit aanraadt, Soekamo bg een mogelijke ontmoeting met Lord Kllleam, en de com missie-generaal', deze onge twijfeld op de achtergrond zal blijven. Er zou dan toch van te voren een besluit van Sjahrirs kabinet vereischt zijn. Salim sprak de hoop uit, dat de komst van de commis sie-generaal zou samenvallen met de besprekingen over een Gen.-maj". Doorman naar Batavia. Donderdag zal de souschef van de generale staf, generaal- rnajoor P. L. Doorman, per vliegtuig naar Batavia vertrek ken. De generaal zal de onderdee. len der Koninklgke landmacht in Ned.-Indië inspecteeren en omstreeks drie weken aldaar verblijven. wapenstilstand, die over 2 of 3 dagen beginnen. LORD KILLEARN JN AAR BATAVIA. Lord Kllleam wordt 14 September weer te Batavia verwacht. Zoowel in Indonesi sche- als in Nederlandsche kringen ls men zeer benieuwd naar de rol die de Britsche staatsman in de komende be sprekingen zal gaan vefvul - len. Heden zal ook de souschef van de generale staf, gene- raal-majcor P. L. Doorman, per vliegtuig naar Batavia vertrekken. De generaal zal de onder deden der Koninklijke land macht' in Ned.-Indië inspec teeren en omstreeks drie we ken aldaar verblijven. P.NJ. op Z. CELEBES VERBODEN. Bij besluit van de Luitenant G. G. Is het lidmaatschap van de Partai Nasional Indonesia ir. Z. Celebes verboden. De P.N.I. heeft sinds de confe rentie van Malino onophoude lijk daden van terrorisme be dreven en hief zelfs bdasting van de bevolking. De partij telde ongeveer 80.000 leden. PIETER 'T HOEN TERUGGEKEERD. Pieter 't Hoen die van zijn verblijf in Indonesië is terug gekeerd, heeft verklaard er van overtuigd te zijn, dat Soe- karno geen fascist is, al heeft hjj met de Japanners samen gewerkt. Het Indonesische volk draagt hem op handen. Nergens had hij eenig spoor van haat tegen Nederland kunnen ontdekken. „Geen rijkseenheid, geen trusteeship, volkomen onafhankelijkheid maar dan in nauwe samen werking. ls wat het Indone- sche volk wil," aldus Pieter 't Hoen. de woordenkeus vaak scher per was, dan verwacht en de debatten feller. Zoo kenschetste de Austra lische afgevaardigde de Rus sische beschuldigingen rond uit als lasterlijke aantijgin gen en drong hij er op aan paal en perk te stellen aan de Russische pogingen om de Veiligheidsraad te misbruiken als propaganda-instituut. Niet minder ver ging de Engelsch- man Cadogan, die hetgeen Rusland te berde bracht, een voudig als belachelijk bestem pelde. Nu is het bewijsmateriaal, dat de Russen om hun bewe ringen te staven ter tafel brachten, inderdaad weinig overtuigend geweest. Dat komt echter doordat het Grieksch-Albaneesche geschil ultsluiténd gebruikt werd als diplomatieke stok om de En gel sche hond te slaan. Griekenland, het is bekend, op de Balkan het eenige land, dat nog in de Engelsche invloedssfeer ligt en derhalve deel uitmaakt van het Wes telijk blok. Terwijl ln de lan den rondom Griekenland met Russische steun, de Tito's re- geeren, hebben in Griekenland zelf de Britten George n in het koninklijke zadel geholpen èn steunen zij daar een stevig rechts regiem. Een dergelijk regiem is de beste waarborg tegen invloed van het commu nisme, hetgeen gelijk staat met invloed van Rusland. De Russen laten geen mid delen ongebruikt om ook het laatste bastion van Engeland op de Balkan aan te vallen. Bij de tal van conflicten en grensincidenten tusschen Grie kenland en haar Balkanburen stellen zij zich vanzelfsprekend achter deze huren. Van tiid tot tija leggen zij de Grieksche zaak aan de Veiligheidsraad voor om hun grieven voor het forum der wereld te brengen en het de Engelschen diploma tiek zoo lastig mogelijk te maken. Geheel nutteloos is dit niet, want volgens de elementaire democratische spelregels heeft een minderheid en Rusland vormt op het oogenblik in de Veiligheidsraad en op interna tionale conferenties een min derheid -het recht haar standpunt te bepleiten. Ook in het Lagerhuis komt Churchill, hoe weinig kans hg ook heeft, wanneer het op stemmen aan komt, keer op keer tegen de regeerlngspolitiek in het ge weer. Iets anders is of de Veilig heidsraad daardoor op de duur niet aan beteekenis inboet en inderdaad tot een propaganda- instituut degradeert. Het ve torecht heeft de raad toch al de kracht tot beslissen ont nomen en Indien dagenlang vruchtelooze debatten gehou den worden, ls het niet te ver wonderen, dat de belangstel ling taant. In zooverre zgn de redevoeringen niet van belang ontbloot geweest, dat zg dui delijk doen hoorén. waar de schoen wringt en welke tegen stellingen de internationale sa menwerking stroef doen ver- loopen. Zpoals gezegd ontgihg dat nlef aan de moffen, met als gevolg dat de peilwagens er op uit werden gestuurd om het vogeltje te vangen. Het was op een nacht omstreeks 2 uur. Kleine Piet was juist bezig een In het vorige artikel heeft „Kees" verteld hoe de berichtendienst in Zeeland was opgebouwd. Hier is het verhaal van de verdere avonturen van de G 15. Ternauwernood aan de dood ontsnapt. Het werk ging door tot het einde. DE zender G. 15 Noord straat, ontving de berich ten, bestemd voor de.•ge allieerden, langs geheime ka nalen. Slechts aan een hoogst enkele was de toegang bekend. De bemanning was paraat 24 uur lang, dag en nacht. De be richten werden omgezet in de voorgeschreven code en de marconist zorgde voor door zending naar het hoofdkwar tier, waar de ordonnansen van de 21ste Legergroep gereed stonden- De coördinaten gaven aan de vliegers van de R-A.F. pre cies de plaats aan der ge- schutsopstelllngen enz., en en kele uren na de verzending van gevraagde inlichtingen verschenen de „Lancasters" boven de aangegeven plaats om het moffen gebroed te bom bardeeren. GEVAREN. groot codebericht over te sei nen. Kees codeerde een vol gend bericht- In de nachtelijke stilte klonk plotseling motor geronk, onregelmatig, hortend en stootendi naderbij. Waar was dat geluid meer gehoord. Toen, plotseling drong het door de peilwagen In de Gortstraat was die eens gesig naleerd voor reparatie. Dat zelfde onregelmatige geluid, even amechtig als zgn meester in Duitschland. Eén greep... alles uit... he vig gefoeter van Kleine Plet... wat voor gedonder nu weer... het ging net goed... Luister... en moordend lang zaam kwam de peilwagen na derbij... stond stil. Het duurde 5 minuten, 10. een kwartier. Toen sloeg de motor weer aan en reed de wagen langzaam weg. Net op tijd gestopt, an ders... In de tuin van het gebouw werd een benzineplofmotor ge bracht om de accu's te laden, dat was gemakkelijker. In de kelders van het gebouw waren inmiddels steeds meer vluchte lingen gekomen om een schuil- Slaats te vinden voor het wa- ïr en de beschieting. Hier en daar hing een armoedig pitje, waarvan het spaarzame licht nog niet eens doordrong in de nissen. Voor camouflage van de acculaadinrichting werd nu een noodverlichting ln de kel der aangelegd, de stroom le verde de hakkeplof. Gezien de tientallen mannen, vrouwen en kinderen was deze accommoda tie 'n heele verbetering. Maar de Grüne van de Penninghoeck- singel kwamen loeren wat dat gehakkeplof te beteekenen had. Ze trapten er grif in, de loeders. Onderwgl sjouwden we de accu's de trappen op naar de zolder. De concierge was een pracht kerel. Stoïcgnsch ging hg zijn weg. Hoorde en zag alles en wist niets, zoomin als zijn dochter. Een dame belde aan de voordeur en vroeg, of zg P-N. mocht spreken. Het was dringend. De concierge kende haar niet. Een lange zwarte man kende hg hier niet, speet hem, totaal onbekend. En de eigen vrouw van Zwarte Plet kon rechtsomkeer maken. Ei genlijk onnoodig er bij te voe gen. dat binnen een seconde de radiobemanning het geval wist en de zaak werd opgelost. Intusschcn en ondanks kou, nattigheid en ontbering tjilp te de G. 15 lustig door, 24 uur, dag en nacht. Een telegram kwam binnen, dat de moffen zich konden overgeven bg Bres- kens of bij de Sloedam. Wie zóu de kat de bqj aanbinden- Uit het boekje van den heer Koene ls het den lezer reeds bekend, wat er verder gebeur de. Het telegram werd door hem overhandigd aan Generaal Daser. Dam 6. Toen had deze tegelijk de oplossing. Dat moest de geheime zender zijn. Waar was die. En opnieuw be gon de jacht erop. 4 November 1944, 's-mor- gens 11 uur kwam een tele gram binnen, dat luidde: „Uw radioberichten voor Geallieer den zeer waardevol en daarom gewaardeerd. Thanks from 21st Armygroup." De mannen keken elkaar eens even aan en zelden: „Nu schieten we op". Hevig granaatvuur, dag en nacht- Eerst boven Vlissingen, drie dagen later boven Mid delburg. Gaten sloegen ln de daken en ln de huizen. Ook het dak van de radio hut werd lek. Doch onver stoord, ofschoon doodop,, uit geput door dagenlange dienst, dag en nacht, zonder dekking, warme voeding of drinken, ging de zender door. 6 November 1944, 's mid dags circa 5 uur, stootten de geallieerden door en arriveer den op de Markt. De G. 15 had zgn dienst ge daan. Rechters van Neurenberg beraadslagen. Waar sedert tien maanden vrgwel onafgebroken drukke beweging heerschte is thans de stilste plek in het doolhof van het Neurenbergsche ge rechtsgebouw: de rechtzaal met de daaraan grenzende ver trekken van de rechters. In de corridors staan wacht posten opgesteld, die onver biddelijk toegang weigeren aan allen, die hier velé maanden dagelijksch werk hebben ver richt. Alle bestaande toegangs bewijzen voor deze vleugel van het gebouw zgn vervallen ver klaard. Slechts acht rechters en twee tolken zijn doorgaans aanwezig in het vertrek, waar over het vonnis beraadslaagd wordt. Hoewel het werk van het gerecht in volkomen stilte plaats vindt, is het bekend ge worden, dat overweging van het materiaal zoo zorgvuldig geschiedt, dat de restéerende dagen voor de 23ste Sept. ten volle benut.moeten woraen, AMERIKA ANSCHE CHAUFFEURS STAKEN. William O'Dwyer, de burge meester van New York, heeft een spoedvergadering bijeen geroepen met de leiders van de 25.000 stakende chauf feurs, teneinde een algeheele lamlegging van de stad te voorkomen. Gedurende de ge- heeie nacht hebben stakers op de wegen gepost. Zij hielden alle vrachtauto's, die geen bederfelijke goederen of me dicamenten vervoerden, aan. Naar radio-Frankfort meldt wordt generaal Elsenho wer ongeveer 20 September in de Amerikaan sche zóne van Duitschland verwacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1