PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Wisjinsky wil in Genève vergaderen Diplomatieke aanval op Griekenland begonnen Vandaag De terugkeer van lichte gevallen in het maatschappelijk leven Honderden dossiers verdwenen 35 jaar geleden verwoestte een brand de Groote Kerk van Vlissingen Hoofdredacteur G Balllntljn (met redactloneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp), Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg Druk: firma F. van de Velde Ir.. Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds. M L. W. Schoch, Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Vrijdag 6 Sept. 1946 189e Jaargang Nummer 207. ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, f 3.20 per kwartaal, franco Eer post, 3.45 per kwartaal, osse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. minimum per advertentie 2 Bureaux gevestigd te Vllsalngen Walstraat 58-60, tel 10 (2 lijnen) Middelburg- Londensche Kaal 29. tel- 2077 en 2924. Goes Turfkade 15. tel. 2475. Oostburg Gratemastraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat 2, Postrekening nr. 359300 P-Z.C.. Middelburg. Hel Wereldgebeuren Zwitserland blijft angstvallig neutraal. Betrekkingen met Rusland verbeterd. Nu het einde van de vredes. Conferentie vooralsnog niet in Écht is, staat men voor de moeilijkheid wat te doen met de algemeene vergadering van de Ver. Naties, die op 23 Sep tember a.s. zou beginnen. Het gelijktijdig houden van beide belangrijke conferenties Is weinig aanbevelenswaardig, doch ook uitstel stuit op ver zet. De laatste bijeenkomst van de Groote Vier werd ge- wgd aan de bespreking van dit vraagstuk en hoewel de ministers niet tot overeen stemming konden komen, is het merkwaardige van deze bijeenkomst geweest, dat voor het eerst de wensch van de Sovjet-Unie naar voren kwam, om het eigenlijke hoofdkwar tier van de V.N. naar Europa over te brengen. Wisjinsky immers verdedigde hardnekkig het voorstel om de alg. ver gadering niet. zooals oorspron kelijk vastgesteld in New-York te houden, doch in Parijs, of liever nog, in Genève. De plotselinge voorkeur van de Russen voor Genève is kenmerkend voor de verbete ring, die de laatste tijd is in getreden in de betrekkingen tusschen Zwitserland en de Sowjet-Unie. Tot voor kort waren deze vrij slecht en wist de Sowjet-pers weinig goeds te schrijven over het kleine land tusschen de Alpen. De omstandigheden, waaronder Sowjet-geïnterneerden in Zwit serland leven, zouden slecht zijn en bovendien waren er nog de kwesties van de in Zwitserland verblijvende vluch. telingen uit de Baltische lan den en van de uitlevering van eenlge Georgiërs, die aan de zijde van de asmogendheden hadden gevochten. Over deze kwesties is nu een bevredi gende regeling in de maak en onlangs zijn de diplomatieke betrekkingen hersteld. In een interview verklaarde de Zwitsersche minister van bultenlandsche zaken, Petit- pierre, dezer dagen, dat een nieuwe Sowjet-legatie, de eerste sinds de Russische re volutie, in Bern wordt ver wacht. Deze legatie zal uit on geveer veertig man bestaan en haar komst zal tevens het hervatten van een beperkt handelsverkeer inluiden. Uit de woorden van Petit- pierre bleek echter duidelijk, dat Zwitserland angstvallig aan de oude beDroefde neutra liteitspolitiek blijft vasthouden. Weliswaar zal Zwitserland een aanvraag indienen voor het lidmaatschap van de Ver. Na ties, maar niet zonder tevoren geïnformeerd te hebben, of de Ver. Naties bereid zijn de Zwitsersche neutraliteit te er kennen. Zoolang op dat punt 'o-een uitsluitsel is gegeven, zou het al of niet aanvragen van het lidmaatschap bgna zeker uitvallen ten gunste van de neutraliteit en tegen het lid maatschap. Zwitserland zou het echter verwelkomen, indien een af deeling van de Ver. Na- ti: - te Genève zou worden ge vestigd, een soort Europeesch filiaal. Petitpierre was echter van meening, dat het hoofd kwartier van de Ver. Naties in Amerika moest blijven, al zou dit niet de mogelijkheid van het houden van algemeene vergaderingen of bijeenkom sten van de Veiligheidsraad in Genève uitsluiten. Griekenland contra Bulgarij'e Griekenland beschuldigde in Parijs Bulgarije van „expan sionistische bedoelingen", toen het opkwam tegen de Bulgaar- sche eisch met betrekking tot Westelijk Thracië. Griekenland voerde aan dat het gebied in kwestie ste« Grieksch was geweest. Er wo nen 250.000 Grieken en 1000 Turken. Pipinelis antwoordde in de tails op de Bulgaarsche bewe ring, dat Bulgarije geen werk zaam aandeel in de oorlog tegen Griekenland heeft ge had. Bulgaarsche troepen, al dus Pipinelis, speelden een be langrijke rol in Hitler's cam pagne door de Duitsche Zui delijke flank te dekken. Ge durende de Bulgaarsche bezet ting van Grieksch gebied in de afgeloopen oorlog werden meer dan 100.000 personen ge dwongen hun huls te verlaten. RAKETTEN BOVEN GRIEKENLAND. Tsaldaris, de Grieksche eerste minister, heeft tegen over een correspondent van Reuter verklaard, dat gedu rende de laatste dagen ra ketten boven Griekenland zijn verschenen, waarvan een boven Saloniki en andere boven Ma cedonië. Tsaldaris kon niet mededeelen, uit welke richting de raketten kwamen. Volgens een wervingsof ficier van het 3e Amerlkaan- sche leger in Duitschland, trachten honderden Dultschers en verplaatste personen dienst te nemen bij het Amerikaan- sche leger. De Sowjet-diplomatie is in sommige opzichten vaak on doorgrondelijk en men kan slechts gissen naar de motleven, welke er toe hebben geleid de bezwaren, die er be stonden tegen de oude zetel van de Volkenbond, plotseling op zg te zetten. Nu echter vorig jaar de keus eenmaal gevallen is op New York, met slechts de stemmen van de est-Europeesche staten te gen, lijkt het wenschelijker niet opnieuw een politieke strijd te ontketenen om de zetel van de U.N.O. Het auto-ongeluk van Prins Bernhard. De bestuurder van de Ne- derlandsche legervrachtwagen, die in botsing kwam met de auto van den Prins, heeft verklaard, dat zijn wagen slipte. Toen hij probeerde te stoppen, kwam hij in botsing met de auto van den Prins. De Prins trachtte even. eens te stoppen, maar het was reeds te laat. A.N.W.B. HEEFT 200 000 LEDEN. Het ledental van de Kon. Ned- Toeristenbond A.N.W.B. heeft de 200.000 overschreden. Ruim 160.000 leden bezat de bond op 1 Januari 1946, zoo dat in iets meer dan 8 maan den veertigduizend nieuwe le den werden Ingeschreven- Manoeilsky liel een loto zien. In de Veiligheidsraad, in New-York bijeen, is de groote diplomatieke aanval van het Oost-Europeesche blok op Griekenland en daarmee indi rect op Engeland, begonnen. Manoeilsky begon zijn be schuldigingsrede met een „ge heime order 168" aan te ha len, geteekend door generaal Mellsnos, waaruit bleek, aldus Manoeilsky, dat door de vier de Britsch-Indische divisie wapens werden verstrekt aan boeren in bepaalde dorpen, teneinde de regeering te steu nen. In Thessalië had een ge wapende monarchistische groep als politiek adviseur een Britsche officier, die een Mooi weer op bestelling. Een voormalig lid van de technische commissie van de Britsche interple- naire vereeniging heeft een uiteenzetting gegeven over de mogelijkheden van reizen door het we reldruim en hij verklaar de om., dat wij in staat zouden zijn het weer te regelen. Wij zouden bijv. water naar de woestijn en warmte naar de poolstre ken kunnen leiden. Wie weet komt het nog eens zoo ver, dat het weer bij de wet geregeld wordt en niemand in zijn va- cantie een regenjas mee behoeft te nemen- bekend Grieksch journalist uit een trein had laten ver wijderen en vervolgens had doodgeschoten. Mr. van Kleffens, aldus Manoeilsky, heeft om meer do cumenten gevraagd. Hier is een foto, die de activiteit van gewapende monarchistische benden aantoont. Spr. overhan digde een foto, welke mr. van Kleffens aandachtig bekeek. Hy gaf hem door met een gebaar dat op twijfel zou kun nen duiden, GROMYKO IN DE AANVAL Gromyko deed een langdu rige aanval op de Grieksche politiek en op de aanwezig heid van Britsche troepen in Griekenland en noemde het Grieksche plebisciet een ern stige inbreuk op de beginselen van de democratie. Gromyko besloot zijn rede met de ver zekering, dat de Sowjet-Unie zal voortgaan met het bevor deren van de vrede tusschen de volkeren. Cadogan verklaarde dat de Britsche regeering bijna even hevig was aangevallen als de Grieksche en dat hij binnen kort de geuite beschuldigingen breedvoerig wilde weerleggen. Britsche troepen gaan Athene verlaten. Sir Clifford Norton, Britsch ambassadeur in Griekenland, heeft medegedeeld, dat Brit sche troepen uit Athene en omgeving tegen 15 Sept. de Grieksche hoofdstad zullen verlaten. Hg zeide voorts, dat deze stap, waartoe reeds eenige tijd geleden door het Britsche op perbevel in het Midden-Oosten was besloten, een strikt mili tair karakter droeg. De eva cuatie der Britsche troepen zal de volgende week begin nen. Soebas Chandra Bose in leven? De secretaris-generaal van de Britsch-Indiscne progressie, ve partg, die door Soebhas Chandra Bose werd gevormd, heeft, naar verluidt, medege deeld, dat Bose, leider van het door de Japanners goedge keurde „Britsch-Indische na tionale leger", die een jaar ge leden bij een viegtuigongeval om het leven zou zijn geko men, gezond en springlevend ls. Hg voegde eraan toe, dat „een zeer belangrijke en sen- sationeele bekendmaking" over Bose en zijn verblijfplaats in de loop van September zal worden gedaan. Avontuurlijke Russen gearresteerd. Een Russische officier van de luchtmacht en zijn Russi sche reisgenoote, die de vo rige maand de Russische zóne van Duitschland in een gesto len vliegtuig verlieten, zijn Woensdag aan de Nederland- sche grens van de Britsche zóne van Duitschland gearres teerd. Het paar was zonder moei lijkheden via de Britsche zóne Nederland binnengekomen. Him gedrag hier te lande wekte echter argwaan. Zij ver kochten vreemd geld en sie raden, waaronder ringen, hor loges, 60.000 roebels (ongeveer 60.000 gulden) en verscheidene honderdduizenden bezettings marken, die ongeveer een kwartje waard zgn. Volgens een ambtenaar van de be stuurscommissie zou dit de opbrengst zijn van de in de Russische zóne bedreven roof partijen. De Nederlandsche politie had het paar tenslotte gear resteerd. De Russische verbin dingsautoriteiten zullen zich Wysjinski: Italië roofde Venetië. In de commissie voor Italië heeft Wysjinski Donderdag Bon o mi, den Italiaanschen vice-premier, van verdraaiing der feiten beschuldigd. „Niemand der aanwezigen", aldus Wysjinski, „zal betwij- felen, dat het verdrag van Ra- pallo waarbij, na de oorlog van 1914:1918 Julisch Venetië aan Italië werd toegewezen, felgk staat met „roof". Ook 'lume is door Italië geroofd. Bonoml beweert, dat het Ita- liaansche leger de val van het Oostenrijksche keizerrijk in de eerste wereldoorlog teweeg ge bracht heeft. Dit was hoofd zakelijk het werk van het Rus sische leger. Iedereen weet, dat de Italianen beter kunnen wegloopen dan vechten. Italië papte tot 1915 met beide par tijen aan. Toen het meende, dat de teerling geworpen was, liep het naar de geallieerden over. De bevolking van Julisch Venetië is overwegend Slo- weensch. Triëst is overwegend Slavisch". is het 25 jaar geleden, dat de Nederlandsche schilder jhr. F. H. P. J. Gevers, adj. directeur der gasfabriek en water leiding te Middelburg, te Ziirich overleed; is het zes jaar geleden dat koning Carol van Roemenië afstand van de troon deed; is het twee Jaar gele den dat Bulgarije capi tuleerde en Luik werd bezet; twee jaar geleden keer de de Belgische regee ring uit Londen naar Brussel terug. Rotterdamsche fruithandel staakt. Woensdag is te Rotterdam een vergadering gehouden van winkeliers te Rotterdam, aan gesloten bij de Ver. van klein handelaren in aardappelen, groenten en fruit, aan het slot van welke vergadering het besluit is genomen om zich aan te sluiten bij de stakende venters en vanaf Donderdag geen fruit meer te laden en geen frultbonnen meer aan te nemen. PALESTIN A- PROBLEMEN. Donderdagavond sprak dr. S. Kleerekooper uit Amster dam te 's-Gravenhage op een vergadering van de Ned. Zio nistenbond. Dr. Kleerekooper viel de imperialistische poli tiek van Engeland, inzake Pa lestina aan en betoogde, dat de Joden in Palestina hooren. Hij wekte alle Ned. Joden op hun volksgenooten in Pales tina in deze strrjd te steunen en drukte zijn vertrouwen uit in de overwinning der Joden. RAPPORT OVER DE NED. UNIE. Naar wij vernemen is de op verzoek van het driemanschap door prof. ir. W. Schermer- horn benoemde commissie ge reed gekomen met haar rap port over de Ned. Unie haar driemanschap, de heeren mr. L. Einthoven, mr. J. Lint horst Homan en prof. dr. J. E. de Quay. Het rapport is ter perse. ENGELSCHE BELANG STELLING VOOR ONZE WEDEROPBOUW. Van 12 tot 19 Sept. a.i bezoekt een delegatie van het Engelsche Town-Planning-In- stitute op uitnoodiging van het Ned. Inst, voor Volkshuis vesting en Stedebouw Neder land, om zich op de hoogte te stellen van de stedebouw hier te lande, in het bijzonder van onze wederopbouwplannen. Ongevallen in Juli. Gedurende de maand Juli 1946 hebben in Nederland 2335 verkeersongevallen plaats gehad. Bij 89 dezer ongevallen werden personen doodelyk gewond, bij 465 ongevallen ontstond ernstig lichamelijk letsel, bii 464 licht letsel, terwijl in 1317 gevallen uitsluitend materleele schade werd toegebracht. Het aantal ongevallen met doodeiyke afloop en met ernstig letsel bedroeg in Juli 1938: resp. 361. Commissie-Generaal. BINNENKORT BENOEMING TE VERWACHTEN, Volgens het Alg. Handels blad zullen binnenkort tot le den van de Commissie-Gene raal voor Nederlandsch-Indië worden benoemd prof. ir. W. Sch'ermerhorn, de oud-waar nemend burgemeester van Amsterdam, de heer F. de Boer, en het Tweede Kamer lid. de heer Max van Poll. Aan de benoeming zou nog slechts eenig onderling over leg vooraf moeten gaan, als mede een beoordeeling van de volledige instructie. Heeft het aanvankelijk in de bedoeling gelegen één dei- leden der Commissie-Generaal als voorzitter aan te wijzen, achteraf schijnt men van dit voornemen te zijn afgestapt. Het voorzitterschap In den zin van primus inter pares zal thans afwisselend door de leden worden bekleed. GEN. DE LATTRE DE TASSIGNY IN ONS LAND. Donderdagmorgen is op het vliegveld Valkenburg de Fransche generaal J J. M. de Lattre de Tasslgny' als gast van den chef van de Neder landsche Generale staf aan gekomen. Dit bezoek is. zoo- officieel werd bekend ge maakt. een vriendschappelijk bezoek van den chef van de Fransche Generale Staf, te vens inspecteur-generaal van de Fransche landmacht, aan de Nederlandsche chef-staf. NOODVOORZIENING RAADSVERKIEZINGEN. In het Staatsblad is opge nomen de wet van 30 Aug. 1946, houdende een noodvoor ziening met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in een aantal gemeenten. STICHTING „POLITIEKE DELINQUENTEN" MOET HEN BIJSTAAN EN CONTROLEEREN. We wilden hel tè goed doen Van onzen specialen verslag gever). Nu de behandeling van het meerendeel der delinquenten uit de sfeer van de gerechtig heid in die van de barmhar tigheid werd getrokken, ver klaarde dezer dagen een hoog ambtenaar, dat de recht spraak een offer heeft moe ten brengen aan het tempo. Het ligt overigens ook in de lijn der verwachtingen, dat maatregelen te verwachten zgn, welke ten doel hebben de vrggelatenen de helpende hand te bieden. Aan de -ten uitvoerlegging hiervan wordt ten deele reeds geruimen tijd gewerkt. DE GORDIAANSCHE KNOOP. Mr. J. Ie Poole, die hier over naijiens de regeering te genover een aantal persverte genwoordigers een uiteenzet ting gaf. zeide, dat de Gor- diaansche knoop, waarin wg op dit punt zijn verward ge raakt, eigenlijk is ontstaan doordat wij het tè goed heb ben willen doen. Juist daar door zijn we er niet in ge slaagd in de kampen eenig steliik opvoedend werk te verrichten. We hadden een voudlg geen menschen om d< geestelijke ontwrichting en het moreel verval der geïn terneerden tegen te gaan er hen weer op te voeden tot behoorlijke staatsburgers. Ontslagen ambtenaar van het Bur. Nat. Veiligheid liet foto-copieën maken. Maar de fotograaf waarschuwde. Naar aanleiding van sommige bladen verschenen berichten met betrekking tot de dossiers van het Bureau Nationale Veiligheid, deelt de Regeeringsvoorlichtingsdienst het volgende mede: „Met ingang van 1 Aug. j.l. werd de heer W. E. San ders bij het Bureau Nationale Veiligheid ontslagen. Spoedig bleek, dat er zeer vele dossiers en andere docu- Sigarenwinkeliers protesteeren. De gewestelgke kring 's-Gra_ venhage van de vakgroep de tailhandel in tabak en tabaks fabrikaten kwam in algemeene ledenvergadering bijeen. Ge protesteerd werd tegen de mededeeling van den directeur van het Rgksbureau voor Ta bak, onlangs in een radio vraaggesprek gedaan volgens welke mededeeling de winke liers de distributiemaatregelen zouden saboteeren, door op voor sigaren aangewezen bon nen sigaretten te verkoopen- Algemeen sprak men voorts zijn misnoegen uit over de hui dige productieverdeeling en distributie van tabaksproduc ten. 1911, vandaag 35 jaar geleden Omstreeks half twee kringelt op het dek van de Groote kerk een rookwolkje aarzelend omhoog, een rookwolkje, dat zich snel uitbreidt tot een rookkolom Vlissingens kerk brandt! De brand, waarschijnlgk ont staan door onvoorzichtigheid van een loodgieter, die op het dak herstelwerkzaamheden ver richtte en door dc buitengewoon droge zomer nog in de hand gewerkt, greep razend snel om zich heen en de blussching door de brandweer, burgers en mili tairen was dan ook schier onbe gonnen werk. Omstreeks half drie was het binnenste van de kerk één groote vuurzee en ook de omliggende wonnigen liepen jevaar. Vergeefs trachtte de irandweer de toren te behou den. Om 3 uur 10 stortte het bovengedeelte van de fraaie to ren, die zelfs den grooten Mi- chiel Adriaensz. op zgn tinnen rap met dondercld geraas naar beneden en dreef een zware rookwolk over het Bellamypark..- Niet de eerste ramp. Het was niet de eerste ramp verder over hen ontfermen, die over het fraaie kerkgebouw HET FRAAIE GEBOUW OOK VROEGER EN LATER DOOR RAMPEN GETROFFEN. Oorlogsschade werd Yoorloopig hersteld. OENSDAG 6 September kwam, dat reeds in 1328 door graaf Willem III, graaf van He negouwen, Holland en Zeeland, werd gesticht en in 1572 overging aan de Hervormden. Bg de over stroomingen van 1808 en 1825 drong het water tot in de kerk door en in 1808 eischte dit ver schillende slachtoffers. De deelneming met deze nieu we ramp was algemeen. Ook H.M. de Koningin gaf telegra fisch van haar leedwezen blgk, De Vlissingers togen echter oogenblikkelijk aan het werk en de eerste vergadering, die werd belegd door de commissie, welke zich ten doel stelde de Ned. Herv. Gemeente te voorzien van de middelen om de kerk te her stellen, bracht reeds 6000 op. terwijl voordien reeds f 5000 ontvangen was. En natuurlijk herrees de kerk in haar oude glorie! XXX Hoe weinigen zullen toen al vermoed hebben, dat Vlissingen en ook de Groote kerk opnieuw een- ramp zou treffen, toen in de jongste oorlog Vlissingen de toi voor de bevrijding moest betalen. Zwaar leed Vlissingen onder de 38.000 granaten en zwaar leed ook de fraaie Goti sche kerk. De Duitschers roof den de luidklok en het carillon. Alle nasporingen naar deze oude en fraaie klokken in Duitsch land zijn tot nu toe vergeefs geweest, zoodat het vermoeden gewettigd is, dat de klokken, die over Vlissingen steeds de roep der Vrijheid hebben uitgezongen, omgesmolten werden tot grana ten. Zwaar is ook nu weer de kerk getroffen. De toren, die in te genstelling tot de kerk, aan de gemeente Vlissingen behoort, is reeds voorlc pig hersteld, even als het uurwerk, dat geheel ver nield was. Restauratie van de kerk. Ook de plannen voor het her stel van de kerk verkeeren reeds in een vergevorderd stadium. Bij- de beschieting van Vlis singen op 1 November kreeg het dak niet minder dan twintig voltreffers en werden voorts de raamtraceeringen en muren zwaar beschadigd. Noodherstel was dcor de materiaalschaarste uiterst moeilijk, maar toch wer den oogenblikkelijk maatregelen genomen om verdere schade aan meubilair enz. te voorkomen. Thans is het noodherstel weer zoover gevorderd dat dak en go ten gedicht zgn. Er is hard ge werkt en in de zomermaanden van vorig jaar werden in de avonduren vrijwilligers tegen be taling van een normaal uurloon te werk gesteld. Dit was nood zakelijk om voor de winter met het noodherstel gereed te zijn, en de schaarste aan arbeids krachten te overbruggen. Het lioodherstei is klaar en men stelt zich voor volgend jaar met het definitieve herstel van de kerk te beginnen, terwijl de gemeente ten opzichte van de toren de zelfde plannen koestert. Vlissingens Groote Kerk zal herrijzen en haar klokken zullen opnieuw de roep van herwonnen vrijheid uitdragen over de stad! menten uit de administratie van dit bureau verdwenen waren. De heer Sanders bood den minister-president aan deze stukken terug te bezor gen. Toen deze teruggave op 2 September j.l. zou plaats vinden en de heer Sanders, met honderden dossiers en duizenden kaarten betref fende verdachte personen, zich bij het kabinet van der. minister-president vervoegde, bleken verscheidene stuldcen alsnog te ontbreken. Bovendien was bekend ge worden. dat de heer Sanders eenige dagen tevoren op dracht had gegeven, aan een particulieren fotograaf, om groote processen-verbaal be treffende door het B.N.V. ge hoorde verdachten te foto grafeeren. Aangezien de foto graaf de mededeeling. dat hier sprake was van een op dracht van het Rijk, niet ver trouwde, waarschuwde hg en kon de afgifte van de film aan den heer Sanders, die zich reeds in het atelier van den fotograaf bevond, om het bestelde in ontvangst te ne men, worden voorkomen. Aan den fotograaf was me degedeeld, dat er groote haast was bij de aflevering, aangezien deze fotocopieën met een vliegtuig naar het buitenland zouden worden ge zonden. JUSTITIEEL ONDERZOEK De minister-president vond in dit alles aanleiding om de politie en justitie in de zaak te kennen, die nog bezig zgn met het verhoor van den heer Sanders. Aangezien deze zich vrijwillig hiervoor ter be schikking heeft gsteld. ls er van arrestatie geen'sprake geweest. Na het verhoor, hetwelk op 2 September door den Offi cier van Justitie is afgeno men, werden de volgende dag weer groote hoeveelheden nieuwe stukken, welke aan het B.N.V. toebehoorden, door den heer Sanders ingele verd. Pilotenhelpers gedecoreerd. Donderdagmorgen werden op het Binnenhof te 's-Gravenhage •ge Amerikaansche onder scheidingen uitgereikt aan 20 Nederlandsche piloten helpers en helpsters. Eén van deze on derscheidingen werd posthuma verleend. In aanwezigheid van talrijke militaire en burgerlijke autoriteiten werden de Medals of Freedom, de hoogste onder scheiding die Amerika aan bui tenlandsche staatsburgers toe kent, aan de 2(^Nederlanders verleend. Dat dSfe onderschei dingen niet onverdiend werden verleend blijkt wei uit het feit. dat één van hen, mej. Folmer uit Amsterdam niet minder dan 320 Geallieerde piloten heeft ge red. Na afloop van de plechtigheid speelde de kapel het Amerikaan sche en Engelsche Volkslied en werd een défilé gehouden. Nog 200 pilotenhelpers zullen eveneens gedecoreerd worden. Voor de weder-inschakeling van de vrggelatenen in het maatschappelijk leven ls de Stichting Politieke Delin quenten in het leven geroe-. pen. Zij beschikt ovór een subsidie van 850.000,v.oor dit jaar en zal in 1947 ander half millioeni kunnen uitge ven, waarvoor 25 bureaux zullen worden ingericht, die de moeilijkheden van en met politiek onmaatschappelijke elementen zal moeten oplos sen. Zij zorgt zoo noodig voor onderdak en een minimum aan huisraad; zij tracht de bezwaren te overwinnen, welke rijzen bij de terugkeer van de vrggelatenen in hun werk kring en ziet toe op hun ge drag. In geval van wange drag wordt dit aan den Pro cureur-Fiscaal gerapporteerd. Uit de kring der journalis ten werd gewezen op de uit spraak van de Koningin in haar radiorede van 10 Mei 1941, waarbij H. M. gewaagde van lieden, waarvoor in onze samenleving geen plaats meer zou zijn. Hiermede achtte men de nu besproken maatre gelen volkomen in strijd. Mr. Ie Poole wees er op, dat de Koningin bg die gele genheid ook de uitdrukking „een handjevol landverra ders" had gebruikt hetgeen spr. de overtuiging had ge schonken, dat niet bedoeld werd het gros der „lichte ge vallen". TOCH EEN BIJLTJESDAG. Ten slotte hekelde mr. Ie Poole nog scherp de diefstal len van eigendommen van de ze menschen door ambtena ren van politieke opsporings diensten en bewaringskam- pen, door buren en plun deraars. In dit opzicht is er z.i. wel degelijk Bijltjesdag gehouden en wel op zeer groote schaal. Mr. le Poole verweet ten slotte de politie, dat zij veelal weigert tegen deze vormen van diefstal, die volgens hem nog steeds voortduren, hande lend op te treden. (Copyright R.D.P.)' Uitstel van eerste oefening. AANVRAGEN VIA DE BURGEMEESTERS. Aangezien het veelvuldig is voorgekomen dat (onvolle dige) verzoeken om uitstel van eerste oefening (om stu dieredenen of om zakenbelan- gen) rechtstreeks aan het Mi nisterie van Oorlog worden gezonden is thans bepaald dat de indiening van deze verzoe ken om uitstel door tusschen- komst van de burgemeester van de plaats van inwoning moet geschieden. Teneinde over alle gegevens die voor de beslissing van belang zijn, te kunnen beschikken, zijn thans uniforme aanvraag- en inlich tingsformulieren vastgesteld. Een en ander ls gedaan om vertraging van de aanvragen zooveel mogelijk te voorko men. Er moeten meer auto's komen. Het bestuur van 3e"~kon. Ned. Automobiel Club, dat zich reeds in Fe"bruari 1946 richtte tot de toenmalige minister raad met het verzoek de spoe dige invoer te bevorderen van 5000 6000 personenauto's in het belang van het economisch leven en van de volksgezond heid, meent thans andermaal de bijzondere aandacht van de raad van ministers te moeten vestigen op de zeer zorgelijke toestand van het wegverkeer- apparaat, met name van het gersonenautopark hier te lan- Bij een veel grootere be hoefte dan voor de oorlog (niet het minst ook van de overheid) bedraagt het aantal in ons land beschikbare personenauto's nog niet de helft van destijds, ter wijl daarvan slechts een klein deel in goede of goed bruik bare staat verkeert. De K.N.A.C. heeft zich thans opnieuw tot de ministerraad gewend met het dringende ver. zoek zooveel mogelijk te bevor deren, dat alle pogingen, te ge raken tot verbetering en ver grooting van het personen autopark in ons land, worden ondernomen en gesteund, zoo wel door aanvoer van perso nenauto's uit de landen, waar auto's gefabriceerd worden, te stimuleeren als door aanvul ling te doen plaats hebben met nog aanwezig bruikbaar mate riaal uit de landen, die de oor log verloren hebben. NIEUWE PETROLEUMBONNEN. Twee liter petroleum op de bonnen 05S en 553. Voor het tijdvak van 8 Sept. t.m. 5 Oct. zgn de bon nen 053 en 553 Algemeen aan gewezen voor het koopen van twee IttjK petroleum per bon.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1