PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Het politieke monster Frankenstein Vandaag... Britsche vrouwen helpen Duitsche krijgsgevangenen Het nieuwe kabinet nog niet bekend Breskcns krijgt een binnenhaven Hoofdredacteur O BallinÜJn (reet redactioneelc medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P-Z.C., Middelburg Drulc: firma F. van de Velde Ir.. Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L van Leeuwen, Ds. M L. W. Schoch, VIis- Bingen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKbNSCHE COURANT Zaterdag 31 Aug. 1946 189e Jaargang Nummer 202 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie f 2- Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel 10 (2 lijnen) Middelburg Londensche Kaal 29 tel 2077 en 2924. Goes Turlkade 15. lel. 2475, Oostburg Gratemasiraat 3, Temeuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr 359300 P-Z.C.. Middelburg. DE KONINGIN VERJAART' VANDAAG viert H. M. de Koningin haar 66-ste verjaardag en 't past op deze dag een oogenblik stil te staan bij de zeer bijzondere plaats, welke de Landsvrouwe In ons volksleven inneemt. En wanneer wij dan spreken van een zeer bijzondere plaats, denken we niet alleen en ook niet het eerst aan de positie, welke Koningin Wilhelmina als erfgename der Oranjes krachtens onze Grondwet als Hoofd van Staat bekleedt. Natuurlijk, als eenige dochter van den laatsten mannelijken Oranje besteeg zg de troon der Nederlanden en als regee- rend vorstin was haar positie na de dood van Koningin Vic toria van Engeland zelfs uniek in de beschaafde wereld. Maar onze Koningin neemt ook een bijzondere plaats in de harten der Nederlanders in en dat dankt zij en danken wij aan de groote gaven van hart en hoofd, welke steeds uit al haar daden heb ben gesproken. Haar lange re geering en wij allen hopen, dat daar nog vele jaren mo gen bijkomen kenmerkt zich door een vaste wil om zich onder alle omstandighe den geheel te wijden aan de belangen van haar volk. Dat hebben wij wel het meest er varen in de bange oorlogsja ren, welke nu achter ons lig gen en waarin H. M. de Ko ningin met haar regeering in de vreemde de Nederlandsche vlag heeft hoog gehouden en zeker ook door haar persoon lijke invloed veel voor het Ne derlandsche volk heeft weten te bereiken. Toen zij na de bevrijding voor het eerst weer de vaderlandsche bodem be trad en wij Zeeuwen zijn er trotsch op, dat dit de Zeeuw- sche bodem was bleek wel dra, dat haar zorgen terstond uitgingen naar die deelen van ons volk, die het zwaarst van de oorlog hadden geleden. Ook daarin toonde H. M. zich weer als een edele telg van het al oude Oranjehuis. Onze gedachten gaan van daag dan ook in warme sympathie uit naar het paleis Het Loo, waar de Landsvrouwe tezamen met het Prinselijk ge zin. waarover we deze week zoo'n verheugend bericht mochten vernemen, haar ver jaardag mag vieren. Dat onze Koningin nog lang voor de ha ren èn voor ons volk gespaard mag blijven ls de wensch van allen, die zich gelukkig prijzen tot haar volk te mogen be- hooren. Amerika en Yoego-Slavië Volgens den Weenschen cor respondent van het Joego-Sla- visch Nieuwsbureau hebben Amerikaansche militaire auto riteiten het hoofd van het Joe- go-Slavisch scheepvaartbureau doen arresteeren tezamen met een Joego-Slavischen kapitein en een machinist. De arresta tie geschiedde te Passau in Beieren.. Volgens den correspondent zou het Amerikaansche leger de Donauhaven Linz in Oosten rijk geblokkeerd hebben, waar Joego-Slavische schepen wor den vastgehouden. Het Joego-Slavisch blad ,.Politika" spreekt er zijn mis noegen over uit, dat de Ame rikaansche militaire autoritei ten nog steeds de 179 schepen van Joego-Slavlë, die reeds meer dan één jaar aan de Bo- ven-Donau worden vastgehou den, niet aan de rechtmatige eigenaars teruggeven, 't Blad voegt hieraan toe, dat alle nota's van Joego-Slavië aan de V. S. onbeantwoord zijn gebleven. De schepen liggen volkomen renteloos. VER. STATEN TEGEN SOWJET-ZWEEDSCH HANDELSACCOORD. De Amerikaansche regee ring heeft gelijkluidende nota's aan de Sowjet-Unie en Zweden gezonden, waarin zij pro- testeert tegen het voorgestel de Sowjet-Zweedsch handels- accoord. De V. S. verklaren, dat dit een tweezijdige overeenkomst zou zijn, in strijd met de plan nen der V. N, voor het uit breiden van het systeem van multilaterale handelsverdra gen. Het Wereldgebeuren SCHERP OORDEEL OVER DE NAZI-ORGANISATIES TE NEURENBERG. Griekenland voor een belangrijke beslissing. Terwijl de groote oorlogs misdadigers hun vonnis af wachten en vandaag gelegen heid krijgen een laatste woord ter verdediging te spreken, vindt te Neurenberg ook het proces tegen de Nazi-organisa- tles voortgang. Men is daar mede reeds gevorderd tot de requisitoiren en deze zijn tot dusver, gelijk ook wel ver wacht mocht worden, lang niet malsch uitgevallen. De Fransche openbare aan klager Champetier de Ribes verzocht de zeven aangeklaag de organisaties Rijksregee- ring, Partij, Gestapo, S.A., S.D., S.S. en het Opperbevel der Wehrmacht misdadig te verklaren ten einde een mo- reele veroordeeling te verkrij gen van een systeem in zijn geheel, dat de beschaving heeft bloot gesteld aan de ern stigste gevaren sedert de on dergang van het Romeinsche Rijk. De waarnemende Britsche aanklager Maxwell Fyfe le verde vernietigende critiek op de 102 getuigen, wier verkla ringen bijna alle onwaar wa ren. „Wrj vreezen, dat de stank des dood nimmer uit onze neusgaten zal verdwijnen, maar wjj zullen ons uiterste best doen er voor te zorgen, dat de geest, die hem in het leven riep, uitgebannen zal worden". De waarnemende Ameri kaansche aanklager Dodd, schilderde Hitier als de „uit denker" van alle Nazistische organisaties, welke door zijn kliek tot de meest volmaakte tyrannie van de moderne tijd werd geperfectlonneerd. Van dit politieke monster Fran kenstein was het Nazileider- corps het lichaam, het Rijks ministerie de kop. Gestapo en S.D. waren zgn machtige vangarmen en toen hij over Europa schreed waren Wehr macht en S.S. zijn beenen. Hitier en zijn benden riepen deze monster-politiestaat in het leven en brachten zoo schande over Duitschlaad en verwoesting over Europa. Wat de Russische aankla ger hieraan nog zal toevoegen ls nog niet bekend, maar vast staat, dat in dit proces tegen de organisaties, die Duitschland hebben vergiftigd om daardoor Europa en mis schien wel de geheele wereld te kunnen overweldigen, een oordeel zal worden uitgespro ken, dat voor latere geslach ten van de grootste waarde zal blijken te zrjn. Morgen is het voor Grieken land een belangrijke dag, om dat dan door een volksstem ming beslist zal moeten wor den, welke staatsvorm het land gegeven zal worden: mo narchie of republiek. 't Is niet voor de eerste maal in dit jaar, dat het Grieksche volk ter stembus gaat. Op 31 Maart j.l. vond immers de verkiezing van een volksvertegenwoordiging plaats, over welker resultaat lang niet iedereen tevreden kon zijn. De uitslag bood althans allerminst een juiste afspiege ling van de in het volk le vende stroomingen. Men zal zich herinneren, dat de ver kiezingen toen door de uiterst- linksche partijen werden ge- boyedt, waardoor de royalisten gemakkelijk de overwinning konden behalen. En nu deze laatsten eenmaal in het zadel zitten, trachten zij er in te blijven ook. Geen wonder dus dat zij er weinig voor gevoelden de beslissing over de staatsvorm pas in 1948 te nemen, zooals aan vankelijk eigenlijk door de ver schillende politieke partijen was afgesproken. De monar chisten stellen het Grieksche volk reeds nü voor de keuze, maar men kan moeilijk zeg gen, dat de atmosfeer werke lijk voldoende „zuiver" is. Hoe het ook zij, morgen zal er gestemd moeten worden en het is dus niet onmogelijk, dat Koning George H, die reeds sedert de bezetting van zgn land door de Duitschers in ballingschap leeft, weer naar Griekenland wordt teruggeroe pen. Mocht dit straks inder daad het geval worden, dan wacht hem geen gemakkelijke taak, want het is nog lang geen pais en vrede. Regelma tig komen er immers nog be richten door over botsingen tusschen politieke tegenstan ders, waarbij niet zelden slachtoffers te betreuren zijn. Overigens is het wel merk waardig, dat ook hier de te genstelling tusschen Oost en West, met name tusschen de Sovjet-Unie en Engeland, weer opduikt, gelijk gisteren weer bleek uit een verklaring, wel ke de voormalige minister van bultenlandsche zaken, Sophla- nopoelos op een massa-bijeen komst van republikeinen uit Athene en Piraeus aflegde. Hrj beschuldigde de huidige Griek sche regeering van een poli tiek van eenzijdige vriend schap met Groot-Brittannië en beweerde, dat Griekenland op grond van haar ligging aan de rand van het Europeesche vasteland de betrekkingen met de Sowjet-Unie niet mag ver- waarloozen. Sopbianopoelos verweet de regeering van zijn land voorts, dat zij tracht met Turkije en Italië een blok te vormen, waardoor Griekenland met isolement wordt bedreigd. GROOT-MOEFTI NIET AANVAARDBAAR. Een woordvoerder van het Engelsche ministerie van kolo niën heeft verklaard, dat de Groot-Moefti als vertegen woordiger van de Arabieren op de Palestijnsche conferen tie te Londen niet aanvaard baar is. SPAANSCH ANTWOORD NOG NIET BEVREDIGEND? Het antwoord van Spanje op de Belgische nota inzake de kwestie-Degrelle is aan Mi nister Spaak overhandigd. Hoe wel het antwoord nog bestu deerd wordt, meent men toch te weten, dat het nog geen algeheele genoegdoening schenkt. Gaan de Sovjets voedsel leveren? La Guardia, dir.-generaal der UNRRA, heeft te Moskou verklaard, dat thans de mo gelijkheid overwogen wordt, dat de Sowjet-Unie het volgen de jaar overtollig voedsel aan andere landen zal kunnen le veren, hetgeen van groot be lang zal zijn. Tegenslag voor Leon Blum. SOCIALISTISCH PARTIJ BESTUUR AFGETREDEN. Het congres der Fransche Socialistische Partij heeft een zware slag toegebracht aan de positie van den leider der partij, Leon Blum, en aan de gematigde politiek, welke hjj voorstaat, door met 2,964 te gen 1.365 stemmen het rap port. waarin de algemeene po litiek van het bestuur der par ty wordt uiteengezet, te ver werpen. Dit geschiedde na een lange rede van Blum, waarin hij op hartstochtelijke wijze aan drong op eenheid rond de hui dige leiders der party. Hg zei- de. dat een verwerping van het rapport zou beteekenen, dat de party dichter tot de communisten zou geraken, een breuk met de M.R.P. te weeg zou worden gebracht en een ernstige weerslag in Italië het gevolg zou zgn. Inmiddels is het Partijbe stuur afgetreden. KORTE PREDICATIE LET OP UW ZAAKl Een verheugend verschijnsel vonden velen de animo voor het zanguur op de Dam, waartoe de Hervormde Jeugdraad onlangs op een Zaterdagavond de jonge, ren van Middelburg opriep. Eén zanger, geestdriftig en critisch (gélukkig de mensch die het beide ismaakte be- zwaar tegen de keuze van en kele programmanummers met het refrein: Tot heil van 't lieve Vaderland e.d. Mèt dezen jeugdleider wil ik mij gaarne hoeden voor onge zonde zoetsappigheid en gekun steld nationalisme, maar er on middellijk aan toevoegen, dat het op de dag van vandaag brood- en broodnoodig is tot ons allen, geschaard rond. de troon van Oranje, het „Let op uw zaak!" te laten doordringen. Inderdaad-, het heeft niets geen zin onze 66-jarige Lands vrouwe vandaag met lievigheden te overladen, maar wat meer woorden en daden van zuivere liefde tot het land, dat het Hare en het onze is, zou geen kioaad kunnen. Hoe vaak verraadt de ondoordachte taal van coupé en café een beschamend peil De dankbaarheid over de be vrijding uit het diensthuis der bezetting ga gepaard met een bezonken blijdschap .over. het voorrecht te mogen wonen en werken in een land, dat de Heer van ons leven en van deze we. reld, ons gegeven heeft Het is volkomen terecht, dat de Heidelbergsche Catechismus de eer, liefde en trouw, die het 5e gebod: Eer uw vader en uw moeder! van ons eischt, ook van ons verwacht ten opzichte van allen, die verder over ons ge. steld zijn. De Kerk bidt voor de Konin gin en haar raadgevers, opdat in Haar land, dat het domein is van den Heer der Heer en, het woord van den Koning der Ko ningen heerschappij voere. Die verantwoordelijkheid voor het hooghouden van het erfgoed der vaderen spreekt ook. heel duidelijk in het vers van Laurens ten Cat ei Zie toe, dat niet Uw hart verdorri, let op Uw zaak en wees de hoeder van de - erfenis. Laat af van losse vreugden en vermaak, weet van het leed, dat niet gekomen is zonder Uw macht en schuld. Sta op en waak over het eeuwenoud getuigenis zie toe, dat niet Uw hart verdorr', let op Uw zaak B. Groote zwendel in luxe-auto's. De marechaussee te Assen heeft verschillende militairen van de R.E.M.E., w.o. 'n kapi tein en garagehouders uit Assen, gearresteerd wegens 'n zwendel in luxe-auto's. De heeren ensceneerden na melijk „ongelukken" met luxe wagens die aan het leger toe behoorden, waardoor de wa gens in een dump terecht kwa men. Particulieren, die even eens in het complot waren, kochten daar de wagens voor een prikje op, knapten ze op en wisten er verder wel een weg voor. Voor wagens waar voor zg soms slechts 3 a 400 gulden betaalden ontvingen zg wel 10.000. eindigt de verkoop van de nationale hulp zegel, waarvan de ex tra-opbrengst bestemd is voor de leniging van oor- logsnooden; is het 25 jaar geleden, dat de Duitsche gene raal veldmaarschalk von Bülow overleed. MORGEN is het 60 jaar gele den, dat het wetboek van Strafrecht werd in gevoerd; wordt in België de ta- baksrantsoeneering op geheven. Det roofoverval op het postkantoor te Rotterdam. Naar wg vernemen meent de politie voldoende aanwgzingen te hebben, die een langere ge vangenhouding van den portier van het hoofdpostkantoor te Rotterdam rechtvaardigen. Hg is daarom naar het Huis van Bewaring overgebracht. Er bestaat gegronde hoop, dat de zaak spoedig tot klaarheid zal zgn gebracht. De staking die in de me taalnijverheid te Gent is uitge broken, is vrijwel algemeen geworden. Ontsnappingen aan de orde yan de dag. Het ontsnappen van Duit sche krijgsgevangenen is te genwoordig in Engeland een kwestie van gewoonte en de autoriteiten beginnen zich hierover thans werkelgk on gerust te maken, omdat geble ken is, dat Britsche staats burgers en in het bgzonder jonge vrouwen aan deze es pades nie vreemd zgn weest, aldus lezen we in „Het Binnenhof". In enkele weken zgn er op deze wijze uit krggsgevangen- kampen niet minder dan 60 Duitschers verdwenen en on danks alle mogelijke moeite, heeft men er 14 niet meer kunnen opsporen. Het Engelsche blad „Daily Mail" vraagt zich dan ook af, hoe een aantal met succes be kroonde uitbraakpogingen vooral de laatste maand zoo hoog ls opgeloopen en het komt dan tot een distal fac toren die hierop hun invloed kunnen hebben gehad. In de eerste plaats schep pen vele Duitschers thans moed uit de vele dagbladarti kelen, die er bij de regeerinj op aan dringen, ook de ge wezen Nazisoldaten, van wie er vele nimmer felle party- Lord Killearn voor beide partijen aanvaardbaar. De ontmoeting tusschen Sjahrir en Lord Killearn in Djogjakarta is alleszins bevre digend verloopen. Er is over eenstemming bereikt over de bespreking van een mogelijke wapenstilstand en Sjahrir heeft maatregelen toegezegd om de veiligheid der minder heden te beschermen. Voorts Weer een roof-overval op een taxi-chauffeur. Het Wild-West centrum schijnt tegenwoordig onder de rook van Amsterdam te liggen Maandagavond keerde een Am- sterdamsche taxi-chauffeur naai huis terug. Hij werd door twee burgers aangehouden, die naar Amsterdam wilden. Ter hoogte van de molen voltrok zich het drama. De chauffeur voelde het bekende koude staal in zijn hals, „je geld of je leven" bleef ach terwege, de moderne overvallers eischten direct zgn portefeuille. Helaas de man bezat er géén, wel wat klein geld voor een be drag van 10 gulden. Met deze luttele som moesten de overval lers zich tevreden stellen. Ver volgens dwongen zij den chauf feur, te verdwijnen. Het is niet uitgesloten, dat dit optreden het debuut is van een georganiseerde bende, die het speciaal gemunt heeft op taxi-chauffeurs. Dit systeem schynt echter niet origineel te zyn. want ook in België blijken dergelgke practijken voor te ko men. De daders van de tweede roofoverval bij Halfweg zijn nog steeds voortvluchtig. NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR INDUSTRIE EN VISSCHERIJ. Er mag niet getalmd worden DEZER dagen heeft bur gemeester J. A. Eekhout van Breskens telefonisch van den Minister van Open bare VVerken en Wederopbouw, dr. ir. J. A. Ringers, de voor zijn gemeente zeer verheugen de mededeeling gekregen, dat de Regeering besloten heeft toe te sta-ji, dat bij Breskens een binnenhaven zal worden aangelegd. Inderdaad is dit besluit voor Breskens even belangrijk als verheugend. En men had er recht op! Breskens heeft immers voor de bevrijding van ons land zware offers moeten brengen, offers in menschenlevens zoo wel als materieele schade. Men moet zich maar eens in denken, wat het beteekent wanneer 8 van de bevolking om het leven komt en niet minder dan 80 van de be bouwing van een welvarende gemeente met de grond gelijk gemaakt wordt. En alsof dat nog niet erg genoeg was, werd aan Breskens eenige tgd gele den een nieuwe slag toege bracht, toen de autoriteiten in Den Haag aan de fa. van Melle toestonden haar fabriek, waarin zeer vele ingezetenen hun brood verdienden, elders te herbouwen. In Breskens is dat gevoeld als onbillijk en men zag weinig mogelijkheden om de gemeente er weer bo ven op te helpen. De situatie van de haven van Breskens is, vooral door het groote verschil tusschen de waterstand bij vloed en die bij eb, altgd een zeer moei- lgke geweest en terstond na de bevrijding heeft men de handen reeds ineengeslagen om te ko men tot verbetering. In een adres aan de toen nog in Lon den zetelende Regeenng werd gevraagd om Breskens een binnenhaven te geven, waarin door sluizen de waterstand ge regeld kan worden. Alleen wanneer deze tot stand zou komen, zag men een mogelgk- heid, dat Breskens zich weer zou kunnen ontplooien. De Re geering zegde overweging toe, waarbij zij van haar kant na tuurlijk de vraag moest stel len of een dergelijk vrij kost baar project economisch ver antwoord was te achten en of een dergelgke haven ook vol doende benut zou worden. En gelukkig kon daarop worden medegedeeld, dat tal van bedrgven zich toen reeds en nu nog steeds con tractueel wilden verplichten om kade-ruimte in te nemen, in dier mate zelfs, dat men kan zeggen, dat alle beschik bare ruimte bezet zal zgn. Verschillende kleinere indu strieën willen haar bedrgven aan deze haven vestigen, het geen althans eenige compensa tie zou kunnen beteekenen voor het door het vertrek van 'e fa. van Melle geleden ver lies. SPOED VEREISCHT. Juist in verband met de ves tiging van deze industrieën is het echter van het grootste belang, dat er spoed wordt be tracht n men meent er in Breskens dan ook recht op te hebben, dat het plan voor de Binnenhaven binnen de korist mogelijke tgd zal worden opge steld, opdat ook kome vast te staan, welke terreinen voor de nieuwe industrieën moeten worden aangewezen, want pas dan kunnen de fabrieken hun plannen definitief opstellen. De verwachting is, dat de Binnenhaven ter hoogte van 't tegenwoordige Zwembad zal worden geprojecteerd. DE VISSCHERIJ. De vestiging van een Bin nenhaven houdt echter nog andere mogelijkheden in, aan gezien dan de mogelijkheid bestaat op de Middenhavendam een kleine scheepswerf te ves tigen voor het bouwen van visschersvaartuigen, beurtsche pen e.d., en voor reparatie- werk. Een aanvrage hiertoe erd reeds bg het gemeente bestuur ingediend. Speciaal voor de ontwikkeling van de visscherij, welke te Breskens altijd een voorname plaats heeft ingenomen, verwacht burgemeester Eekhout hiervan veel goeds, te meer daar de gemeente het voornemen heeft hier ook een behoorlijk ge outilleerd vischmijnbedrgf te vestigen. Om al deze redenen is groo te voortvarendheid dringend gewenscht. Wanneer het Rijk niet talmt, maar met de grootst mogelgke spoed de plannen voor de nieuwe haven opzet, kan Breskens on danks de zware, bgna doode- lijke slagen, welke de gemeente hebben getroffen toch nog een toekomst tegemoet treden, welke perspectieven biedt zoo wel t.a.v. de industrie als op het terrein van de visschei-y en beurtvaart, welke van ouds hier de bronnen van welvaart zijn geweest. deelde Sjahrir Lord Killearn mee, dat de evacuatie uit het binnenland onmiddellgk zal worden hervat. Eenige tgd geleden deelde een woordvoerder van de Ned. regeering mede, dat de her vatting van de evacuatie van de geïnterneerden uit de bin nenlanden als voorwaarde werd gesteld voor de hervat ting van de besprekingen tus schen Indonesiërs en Nederlan ders. Aan deze voorwaarde zal dus nu voldaan worden. Lord Killearn is inmiddels weer naar Singapore vertrok ken, maar zal begin Septem ber weer naar Indonesië te- rugkeeren. Zoowel Nederlan ders als Indeneslërs schijnen dus Lord Killearn als tus schen persoon bg de komende besprekingen te kunnen aan vaarden. Aanvankelgk stonden de Indonesiërs wantrouwend tegenover den Britschen am bassadeur in buitengewone dienst. Het uitgesproken en thousiasme waarmee de Ne derlanders het bezoek van Lord Killearn hebben begroet en de geruchten over diens „reactionnaire loopbaan" heb ben in sommige Indonesische kringen aanvankelijk de ver denking gewekt, als zou Lord Killearn .onsympathiek tegen over hun zaak staan. Het re sultaat van de besprekingen te Djogjakarta lijkt wel dat Lord Killearn er in geslaagd is de Indonesiërs van zgn onpar tijdigheid en goede wü te over tuigen, hetgeen ten aanzien van de komende besprekingen gunstige verwachtingen wekt! In een uitzending van Radio Djogjakarta werd meegedeeld, dat Sjahrlr's nieuwe kabinet nog niet is gevormd. Wanneer de formatie tot stand komt is nog niet te zeggen. In Menadoneesche en Am- bonneesche kringen heerscht groote opwinding door de ont voering van den Menadonee- schen arts, dr. Tumbelaka. De regeering heeft een dringend beroep gedaan op de vele vrienden en bewonderaars van dezen arts, om zich in het be lang van het onderzoek en de eventueele redding van zgn le ven van ondoordachte daden te onthouden. PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN EN VERLICHTING. Het C. D. K. deelt mede, dat houders van petroleumkaarten voor kookdoeleinden en ver lichting gedurende de maand September 1946 op de bonnen 49 t.m. 52 der kaart- UA 510, de bonnen 49 en 51 der kaar ten U 510, de bon 73 der kaar ten UC 510 en de bon 128 der kaarten UD 510 vier liter pe troleum kunnen betrekken. In het bgzonder wordt er op gewezen, dat houders van de kaarten UD 510 het li chaam dezer kaart, waarop de woorden „petroleum voor ver lichting UD 510" voorkomen, zorgvuldig moeten bewaren. DE PRIJS DER BOKKING. Van de zgde der vakgroep detail-handel in visch heeft be sloten de bokking tegen de vastgestelde prijs van 10 cent aan de consument te verkoo- pen. BELGISCHE- EN NEDERLANDSCHE DIPLOMA'S. De technische commissie voor de cultureele betrekkin gen tusschen Nederland er België heeft een gelijkscha keling van de universitaire di ploma's van beide landen in studie genomen. gangers zgn geweest, weer naar hun hulzen terug te stu ren. Men gaat hlerbg zoowel uit van utiliteitsoverwegingen als van humane en sociale gronden en het ls een feit, dat deze pleidooien ook op de krijgsgevangenen zelf hun in vloed hebben gehad. Voorts is het aantal van deze door de groots opge zette verschepingen uit de Vereenigde Staten grooter dan ooit tevoren en de 500 kam pen, welke Groot-Brittannië telt, bevatten thans meer dan 400.000 mannen. Als laatste factor komt daar dan nog bij, dat de Duitschers, die uit Amerika arriveeren, over het algemeen soldaten zgn, die in de eerste phase van de oorlog zijn gevangen genomen; der halve menschen, wier moreel meestal vuriger was dan dat van de oorlogsmoede mannen van de Europeesche invasie en de daarop volgende glori euze veldtochten. Battle-dress en dwaalspoor. Dit alles zou nog niet zoo erg zgn, wanneer de houding van het publiek, vaak niet zoo iubbelzinnig was. Velen helpen de Duitschers met kleeren en geld om het vasteland te be reiken van waaruit ze dan door een goed georganiseerde O. -rgronds^he beweging p - - r die Heimat worden 'georgani seerd. De Engelsche politie ondervindt bovendien bg haar speurtochten naar ontsnapte revans-enen veel hinder d-sr het feit, dat vele Engelsche gedemobiliseerder. hun battle- dress, ontdaan van alle mili taire distincties, zgn big ven dragen, en aldus een nog al sterke gelijkenis vertoonen met de Dl hers achter het prikkeldraad. Een kampcom mandant verklaarde in dit verband, dat hij herhaaldelijk door menschen in de omtrek werd opgebeld, dat er weer ontsnapte krijgsgevangenen "?n gesignaleerd; wanneer men dan met een complete overvalwagen op de plaats van bestemming was aangekomen, bleek het meestal een eer zame ex-Tommv te zyn, die in zgn gewezen uniform 'n volks tuintje aan het bewerken was. r~ Een Oranje-familie. Den Haag is een fami lie rijk, waarin zich het merkwaardige geval voor doet,. dat .verschillende leden hun verjaardag ge lijktijdig met de Konin klijke familie vieren. Daar is om te beginnen de vader, de heer J. Dek ker, wonende Jacob Cats- straat 234, die zijn ge boortedag herdenkt op 31 Aug. Zijn vrouw is gelijk tijdig met Prinses Juliana jarig. Op 29 Juni, tegelijk met Prins Bemhard ver jaart zijn zoon. Een zus ter van den heer des hui zes viert haar verjaardag op de verjaardag van Prinses Beatrix 31 Jan. en zijn vader herdacht op dezelfde dag als Koning Willem III zijn geboorte, dag. Tenslotte is er nog een. dochtertje, dat op Prinsjesdag, de derde Dinsdag in September ge boren werd. Is er een familie In Ne derland, die dit. record slaat? Spionnagegroep ontdekt. In de Amerikaansche zóne van Duitschland is een spion nagegroep ontdekt, die zich „Vrg Duitschland" noemde en van Russische zgde haar In structies ontving. De groep trachtte inlichtingen te verza melen over de Amerikaansche troepenmacht in het gebied van Frankfort. Oorlogsmisdadiger ter dood veroordeeld. De 21-jarige „Gefreit.er" WUly Herold is ter dood ver oordeeld. Herold was na de ne derlaag der Duitschers in Noord-Nederland ondergedo ken in een gevonden Haupt- mannsuniform en had toen o.m. het commando over het gevangenenkamp Aschendor- fer tot zich getrokken. Hij was o.m. schuldig aan het dood schieten te Leer van vgf Ne derlandsche verzetslieden uit Groningen. Ook arrangeerde hg te Aschendorfer een mas sa-executie, waarvan ruim 100 gevangenen het slachtoffer werden. Nederland en de Duitsche economie. Door een groep leden van de subcommissie voor de ver woeste gebieden ls aan het secretariaat van de V. N. een telegram gezonden, waarin wordt opgemerkt, dat de de- centraliseering van Duitsch land in economisch opzicht de grootste hindernis vormt voor de herleving van Nederland. Hieraan wordt toegevoegd, dat een-vijf de gedeelte van de buitenlandsche handel van Ne derland voor de oorlog met Duitschland werd gevoerd".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1