PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT Nederlandsche scheepsbouw thans vijfde op de wereldlijst Ook Retranchement kan vreemdelingen trekken Waarover in Parijs gesproken zal worden Laatste nieuws Hoofdredacteur O. Balljntfjn (met redactloneele medewerking van dr. W H Beekenkamp). Uitgave: Stich ting p.Z C., Middelburg. Druk: ilrma F. van dé Velde |r„ Vlissingen. Commissie van Bllolend I J. L yen Leeuwen, Dsi M L. W. ocnocn. Vlis- slngen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Woensdag 31 Juli 1946 189e Jaargang Nummer 176 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3,20 per kwartaal, franco Eer post, 3.45 per kwartaal, osse nummers 5 cent. ADVFR- TENTIEPRIJS 12 cent per ram., minimum per advertentie 2 Bureaux gevestigd te VHsslngen Walstraat 58-60. tel 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaal 29, tel. 2077 en 2924, Ooes Turfkade t5 tel. 2475 Oostburg Gratemastraat 3. Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P-Z.C- Middelburg. FRUIT, BUSSEN EN ONDERMUTSEN. EEN groot wijsgeer heeft eens gezegd, dat het vooral de kleinigheden zijn, die in het leven meetellen. En er zijn van die kle Mgheden, die bü ve- jen critiek uitlokken. Zoo zijn er de hooge fruitprij- zen. We leven hier in Zeeland in de onmiddellijke nabijheid van een rijk fruit- en groenten- gebied. Het fruit was echter voor menschen met bescheiden beur zen niet te betalen. Waarom was dat nooddg? Er zal nu fruit oo den bon komen. Niet geheel tén onrechte vreezen velen ech ter, dat dit beteekenen zal, dat er zeer veel zwart zal worden verkocht en dat dot tevens zal medebrengen, dat er van het opdoen van wintervoorraad wei nig terecht komt. Laat ons hopen, dat de prijzen laag zullen zijn en dat er toch voldoende voor iedereen aan de markt zal blijven Een tweede kleinigheid. De drukte in de bussen, met name op Walcheren! Als we vee waren, stonden de kranten vol ovèr zoo'n opeenpakken van le vende wezens! verzuchten de passagiers vaak. En ze hebben gelijk, want de vervoersgelegen- heid op Walcheren voldoet nog allerminst aan de behoeften. Meer bussen en meer personeel om een grootere frequentie mo gelijk te maken, kunnen hier de oplossing brengen. Maar hoe komt men aan bussen! Ten slotte zijn er de onder- mutsen. Ze zijn al een paar maal in Middelburg verkrijgbaar ge weest en ook met andere boe- riimeartikelen was dat zoo. De draagsters van ons Zeeuwsch costuum klagen nu, dat zij steeds een tocht naar Middel burg moeten maken, onverschil lig of zij in St, Laurens of Westkapelle wonen, dan weer in de rij moeten staan endan dikwijls nog niets krijgen omdat de voorraad uitgeput is als ze eindelijk aan de beurt komen. Verscheidene lezeressen vra gen ons: Kan dat niet an ders? Kunnen er van tijd tot ty'd ook op de dorpen geen mut sen e.d. verkrijgbaar worden! gesteld? Kan de distributie hier geen oplossing brengen? Het zijn kleinigheden, het du re fruit, de ondermutsen en de drukte in de bussen. Maar ieder een ondervindt er óp zijn beurt de narigheden van. We hadden trouwens de groenten er ook nog bij kunnen halen. De groen ten blijven tamelijk schaars. Veel variatie is er nog niet. Terwijl op de veilingen regelma tig partijen groenten en fruit worden doorgedraaid, die dan naar Duitschland gaan.... Ook in Zeeland Het Wereldgebeuren De fekst van de vijf ontwerp-vredesverdragen. Zooals bekend zullen de delegaties, die aan de vredesconfe rentie deelnemen, de ontwerp-vredesverdragen met de voor malige satellietstaten van Duitschland bespreken, zooals die door de Groote Vier in Parijs na moeizaam onderhandelen zijn opgesteld. Na eenig geharrewar is thans de officieele tekst van deze verdragen vrij gegeven. De voornaamste be palingen zijn: Italië. De grenzen van Italië zullen die van Januari 1938 zijn, behoudens enkele kleine wijzigingen. Aan Joego-Slavië moet de gemeente Zara worden afgestaan en enkele eilanden w.o. Pelagossa en aan Grieken land de Dodecanesos. Amerika zal de kleine naties steunen. Ook tijdens de bijeenkomst van de procedure-commissie is het te Parijs tot een botsing tusschen dr. Evatt en de Rus sen gekomen Evatt stelde voor den Belgischen afgevaar digde Spaak tot voorzitter der procedure-commissie te benoemen, waarop de Russen op heftigen toon den Soego. Slavischen afgevaardigde aan. bevolen. Met 13 tegen 7 stem. men en 1 onthouding werd Spaak gekozen. Op voorstel van Byrnes werd besloten de voltallige vergadering der conferentie openbaar te doen Zijn. Byrnes heeft tijdens de ple. naire zitting namens de Ver. Staten voorgesteld de beslis singen met 2/3 van de 21 stemmen te nemen. Hierover is echter nog geen beslissing gevallen. De Ver. Staten zul len de besluiten der Groote Vier steunen, maar indien twee-derde van de kleine na ties een ander plan voorstaan, zal Amerika zgn invloed aan wenden om dat te doen aan nemen. De Ver. Staten zullen in geen geval tot hun politiek van afzijdigheid terugkeeren. Attlee wees op het eenvou dige doel, dat steeds voor oogen moet worden gehouden den geest van den gewonen burger vrij te houden van de vrees voor een volgenden oor log. De Chineesche vertegen woordiger, dr. Wang, legde er den nadruk op, dat China het langst van alle geallieerden in den oorlog is geweest. De overwinnaars, aldus Wang,zul len zich stipt moeten houden aan de beloften en principes, welke zij tijdens den oorlog verkoiidigd hebben Hij stelde voor een deel van de vroege re Italiaansche koloniën on middellijk onafhankelijkheid te verleenen en andere onder toe zicht der Ver. Naties te stel len. Vandaag zou Molotov aan het woord komen. De ziekte van Bevin schijnt ernstiger te zijn, dan men aan vankelijk meende. Men acht het niet onmogelijk, dat hij de Vredesconferentie niet meer zal bijwonen. OVERSTROOMINGSRAMP IN ANATOLIK. Bij een overstromingsramp in Anatolië (TurktJe) zijn tot dusver 300 personen omgeko men. 500 gewond en duizenden dakloos geworden. De oogst is vernield. De rivieren wassen nog steeds, De onafhankelijkheid van het vrije gebied van Triëst zal door den Veiligheidsraad wor den verzekerd. Na overleg zal een gouverneur worden be noemd, die jaarlijks rapporten bij den Veiligheidsraad indient Italië ziet verder af van zijn territoriale rechten in Afrika, Libye, Eritrea en Somaliland. De uiteindelijke bestemming van deze gebieden zal binnen een jaar bepaald worden. Italië zal binnen bepaalde strooken niet gerechtigd zijn vlootinstallaties of fortificaties te bouwen en dient Panellaria en enkele andere eilanden te demilitariseeren. De Italiaan sche vloot wordt ingekrompen tot twee slagschepen, vier krui. sers en enkele andere een he. den. Het personeel van de vloot mag 22.500 man bedragen van de landmacht 250.000 man. Tot de luchtmacht zullen niet meer dan 200 jagers behooren. ter wijl het bezit van bommenwer pers verboden zal zijn. Italië moet 100 millioen dollar scha devergoeding betalen, te vol doen in 7 jaar. Na twee jaar moet met fabrieken worden be taald. die niet gemakkelijk voor de vredesindustrie te ge bruiken zijn. Vreemde troepen moeten binnen 90 dagen na het van kracht worden van het ver drag teruggenomen zijn. Roemenië. De grenzen van het land zullen die van '41 zijn. met Hongarjje die van '38. met Rusland die van '40. De land macht mag 12.000 man sterk zijn, terwijl 300' millioen dollar schadevergoeding voldaan moet worden, te betalen in 3 jaar Eveneens zal binnen 90 dagen het land ontruimd moeten zijn, waarbij het Roode leger echter via Roemenië de verbindingen met Oostenrijk mag onderhou den. Bulgarije. Grenzen die var 1941. Landmacht maximaal 55.000 man. Daar het land ook oorlog tegen Duitschland heeft gevoerd zal wat schadevergoe ding betreft niet het volle pond worden geëischt. Het bedrag wordt nog nader vastgesteli. Hongarije. Grenzen die van 8, zoodat de in '40 in Weenen genomen beslissingen verval len. Landmacht wordt tot 60.000 man beperkt. De scha devergoeding te betalen in pro ducten bedraagt 300 millioen dollar, waarvan 2/3 aan de Sowjet-Unie komt De V. S. behouden zich het recht voor óp de vredesconferentie op de ze zaak terug te komen. Finland. Grenzen die van 41. De provincie Petsamo komt aan de Sowjet-Unie. Rus land doet echter afstand van het recht op het pachten van 't schiereiland Hango en pacht daarvoor in de plaats territo rium in het gebied van Porkka- la, voor het stichten van mari nebasis. Het legerpersoneel mag hoogsens 34.000 man be dragen. terwijl de Aalands- eilanden gedemilitariseerd moeten worden. Finland moet 300 millioen schadevergoeding betalen, te verdeelen over 8 jaar. Alle betreffende landen moe ten zich verbinden hun burgers gelijkelijk te behandelen en dis criminatie op grond van ras. sexe, taal of godsdienst uit te sluiten. Voorts dienen de vrij heden van pers, eeredienst en politieke meeningsuiting in elk land gegarandeerd te worden. De regeeringen dienen onver wijld over te gaan tot bestraf fing van de oorlogsmisdadi gers, terwijl fascistische orga nisaties verboden blijven. Over deze punten zal dus de vredesconferentie een oordeel moeten vellen, benevens over de clausules, waarover de Groo te Vier het nog steeds niet eens zijn, waarvan wel een van de belangrijkste is de kwestie van de vrije Scheep vaart op den Donau, welke door de Ver. Staten wordt verlangd, doch op tegenstand van de Russen stuitte De taak van de Marine ir Indonesië. De commandant der zee macht in het Oosten, vice-ad- miraal A. 9. Pinke heeft in volle zee de bemanning van Hr. Ms. „Kortenaer" toege sproken, waarbij hij er o.a. op wees. dat de taak van de Ko ninklijke Marine bestaat uit het herstellen van orde en rust en het waarborgen van de men- schelijke bestaansrechten voor alle bevolkingsgroepen. Ook inspecteerde de admiraal de marine-af deeling op Bali. Een plechtig oogenblik was het toen de commandant zeemacht en zijn gevolg een minuut stil te betrachtten aan het graf van den commandant van Hr. Ms. ,,Piet Hein", wijlen lui tenant ter zee der 1ste klasse J. M J. B. Chömpff, die voor zijn uitstekende daden van moed, beleid en trouw nosthuum begiftigd werd me de Militaire Willemsorde. LT.-GEN. SPOOR IN NEDERLAND. Dinsdagmiddag is lt.-genraa; S. H. Spoor op het militaire vliegveld Valkenburg met eer. Mitchell B 25 gearriveerd. Ge neraal Spoor zal omstreeks tien dagen in Nederland ver blijven teneinde basnrekinger te voeren van militair-techni sch en aard. De reis heeft nog geen twee dagen met 40 vlieguren ge duurd. Vandaag... is het 600 jaar gele den dat Copper van der Lane in Amsterdam een schenking deed, waaruit het vermaarde Eagijnhof ontstond, dat overigens pas in 1419 gereedkwam. is het 60 jaren geleden dat de componist en pianist Liszt te Bay- reuth overleed. viert de bekende mo derne Belgische schil der Constant Permeke zijn 60sten verjaardag; BON 10 VOOR SCHOENREPARATIES. Bon 10 der lederkaart is aan gewezen voor het doen reparee- ren van schoenen met leder zo lenmateriaal. Bon 10 blijft gel dig en kan in combinatie met aangewezen bonnen en nog aan te wijzen bonnen wor den gebruikt. PETROLEUM VOOR KOKEN VERLICHTING. Wie in het bezit is van een petroleumkaart voor kookdoel- e inden en verlichting kan gedu rende de maand Augustus 1946 op bon 45 tot en met 48 van de kaart UA 510 vier liter, op bon 45 en 47 van de kaart UB 510 vier liter, op bon 72 van de kaart UC 510 vier liter en op bon 127 van de kaart UD vier liter pe troleum koopen MAATREGELEN TEGEN FASCISTISCHE ACTIVITEIT. Op vragen van den heer Vor- rink in verband met een bij eenkomst van vroegere leden van fascistische of nationaal- socialistische groepen, heeft de Minister van Justitie o.m. ge antwoord. dat hij de resultaten van een door hem ingesteld on. derzoek zoo spoedig mogelijk aan de Kamer hoopt te kunnen mededeelen. Voor zoover het ten deze gaat om personen, die ingevol ge het besluit politieke delin quenten 1945 voorwaardelijk buiten vervolging zijn of wor den gesteld, verdient het aan lacht, dat deze personen vol gens de hun gestelde voor waarden verplicht zijn zich als goede Nederlanders te gedra gen. Naar het oordeel van der minister lijdt het geen twijfel, dat bedoelde personen met deze verplichting in strijd komen, :ndien zij hun vroegere fascisti sche of nationaal-socialistische oolitieke bedrijvigheid in eeni- gen vorm zouden hervatten. Dit kan zelfs hernieuwd tot hun aanhouding en bewarinc leiden. DE DUITSCHF.RS MOGEN HET ZELF DOEN. De Britsche autcciteiten zullen per 1 Aug. a.s. de ver antwoordelijkheid voor de lei ding over de voedselvoorzie ning, landbouw en visscherjj in de Britsche zóne aan de Duitschers overdragen. Het centraal bureau, dat alleen uit Duitschers zal bescaan, za' zijn richtlijnen ontvangen van den geallieerden bestuursraad. Bunker met munitie ontploft. VIJF DOODEN, DRIE GEWONDEN. Dinsdagmiddag Is In het voor het publiek verboden duingebied, eenige kilometers ten Noorden van Bergen aan Zee, een bunker met munitie de lucht ingevlogen. In dezen bunker waren vjjf personen bezig met het bergen van de door de duinen ver spreid liggende munitie. Zij werden allen op slag gedood. Het waren twee employé's van de rgksmarinewerf te Den Helder, alsmede drie gedeti neerden uit Schoorl, die zich vrgwillig voor deze werkzaam heden beschikbaar haidden ge steld. Een andere gedetineerde wend zwaar gewond, twee ge detineerden licht gekwetst. FUSIE N.VV.—E.V.C. De voorzitter der E.V.C., de heer B. Blokzijl, heeft ln z\jn openingsrede op het E.V. C.-congres te Amsterdam me degedeeld, dat het bestuur van het congres zal voorstel len den door het N.V.V. ge stelden eisch, dat voor den duur der fusie-besprekingen geen stakingen tegen de bon- den van het N.V.V. zullen worden geproclameerd, in te willigen. Een minderheid verzet zich echter te&en inwilliging van dezen eisch MASSA-ONTSLAG BIJ O., K. EN W. Onmiddellijk na afloop van de openingsplechtigheid der Staten-Generaal heeft de nieu- we minister van O., K. en W. dr. Gielen, op zjjn departement eeni dertigtal hoofdambtenaren bijeengeroepen en hun het on middellijk ontslag van de drie Directeuren-Generaal, de advi seurs voor Kunstzaken en van het geheele directoraat Vor ming buiten Schoolverband (onder leiding van den Heer Oosterlee) aangezegd, slechts de afdeelingen Sociale Jeugd zorg en Documentatie blyven bestaan. Begi^pelijkerwijs heeft dit plotseling ontslag van vrijwel alle ambtenaren, waarmee prof. van der Leeuw als mi nister het apparaat heeft opge. bouwi, om de cultureclc- er onderwijsvernieuwing door te voeren, in de ambtelijke en po litieke kringen van Den Haag nogal wat beroering veroor zaakt. Waar het hier voor het meerendeel ambtenaren in vas ten dienst betreft, wier rechts positie sterk verankerd is zijn hieruit ook geen belangrijke baten voor de schatkist te ver wachten. JAPANSCHE OORLOGS MISDADIGERS OPGEHANGEN. Te Singapore zijn 7 Japan- NOG ONVOLDOENDE MATERIAAL, BRANDSTOF EN PERSONEEL. Maar er wordt weer gewerkt Voor den oorlog nam Neder land de vierde plaats in op de lijst van schepen-bouwen de naties; de eerste drie plaatsen werden ingenomen door Engeland, Duitschland en Japan. In 1938 liepen 83 schepen van meer dan 400 brt van stapel; 61 objecten kleiner dan 400 brt; 20 stuks baggerma- terieel en ongeveer 150 an dere vaartuigen. In totaal werd ongeveer 220.000 brt te water gelaten. Ongeveer 30 tan den omzet der werven w voor reparatiewerkzaamheden. Na de bevrijding is het be drijfsleven weer langzaam op gang gekomen. Het meeren deel der scheepswerven hier te lande had te kampen met moeilijkheden, doordat een groot deel van de machines was geroofd en deze machines alsmede de droogdokken wa ren vernietigd of beschadigd, zoodat niet direct op volle capaciteit kon worden ge werkt Tengevolge van deze omstandigheid staat Nederland thans tijdelijk op de vijfde plaats in de ranglijst der scheepsbouwende landen, waarbij de eerste vier plaat sen door Engeland, door de Ver. Staten, door Zweden en door Italië worden bezet. VERTRAAGD. De ontwikkeling van den scheepsbouw in Nederland werd nog vertraagd door niet sche o;rlogsmisdadigers, die, schuldig waren aan wreedhe den bij den spoorwegaanleg in Birma, gisteren opgehangen in tegenwoordigheid van een aan tal voormalige krijgsgevange. nen, w.o. een Ned. legercom. Hemden voor peper! Groote hoeveelheden militaire hemden worden in ruil voor waardevolle peper, afkomstig uit de Lampongsche districten, clandestien in Zuid-Su matra ingevoerd. De zwarte org'zen van de peper, nu er aan deze specerij over de geheele wereld een tekort be staat, maken voor de tusschenhandelaars en de schiDpers de2en han del tot een voordeelig zaakje, hoewel zooals meestal, de inheemsche bevolking daarbij weinig of niets wint, noch in den vorm van directe handelswinst, noch door dat de goederenvoor raad wordt vergroot. NATUURSCHOON VAN HET ZWIN MOET ONGEREPT BLIJVEN. Een schoone toekomst voor Een Socialistische regeering voor België? Te Pargs heeft Spaak met de leiders van de Belgische Socialistische partij geconfe reerd. Na afloop verklaarde hg, dat volgende week waar schijnlijk een nieuwe Belgische regèering zal worden gevormd, maar niet. door hem. De voor waarden der Katholieken zijn onaanvaardbaar en de Commu nisten weigeren met de Katho lieken samen te werken Er is sprake van dat een uitsluitend Socialistische regeering zal worden gevormd. Eerste phase te Neurenberg beëindigd. De Russische aanklager Rudenko heeft te Neurenberg zgn requisitoir beëindigd. Ook hij concludeerde tot de dood straf voor alle beklaagden. Hiermede is de eerste phase van het proces, welke 8 maan den in beslag nam, beëindigd. Thans wordt begonnen met de behandeling van de zaak te gen de leiders der Nazi-orga nisaties als het korps der po litieke leiders, de Gestapo, de S.S. en de S.D., de Generale Staf, het Rgkskabinet en de S. A. Cadzand, CADZAND—RETRAN, CHEMENT. Schreven wij in ons vorig artikeltje over Cadzand, ook Retranchement is een beschou wing waard. Nog te weinig is de schoon, heid van deze kleine grens- en kustgemeente bekend. Volgt men de duinenreeks van Cad zand, dan komt men onopge merkt in Retranchement. Wist U bijv. dat het onvolprezen na tuurreservaat 't Zwin behoort tot Retranchement en niet tot Cadzand Wat een heerlijke rust heerscht er in deze kust strook, welk een schoonheid van ongerepte natuur boeit daar het oog. DE VESTINGWALLEN. Doch Retranchement zelf heeft nog veel meer te bieden, natuurschoon, aan nog zoo weinigen, zelfs geboren en ge togen W. Zw. Vlamingen, be kend. Wij doelen hier op de vestingwerken, in 1602 door Prins Maux-its aangelegd en waardoor het dorp als het ware wordt beschermd. Wij hebben, met burgemees. ter Leenhouts, die ook burge meester is van deze gemeente, een bezoek aan deze vesting, werken gebracht en zjjn, voor de eerste maal, nu eens op de wallen geweest. Het werd een groote en aangename verras sing. Prachtige rustieke plekjes, fraaie beplanting met knotwilgen, een idea le gelegenheid voor een open luchttheater met door de na tuur gevormde tribunes. Beroemd is het openlucht theater te Ede in Gelderland, doch in Retranchement ligt de stichting hoorn, die ook in Sluis werk_ zaam is, die deze vestingwer. ken weer in zijn oorspronke. lijken staat wil terugbrengen en speciaal de grachten weer in orde wil maken. Wanneer dan de streekplan- weg, die reels in 1939 is gepro jecteerd en moest loopen van België, via Retranchement naar Cadzand, is aangelegd, wacht ook deze gemeente een plaats in het vreemdelingen verkeer. Het zal daarom zaak zijn ook in Retranchement een V.V.V. op te richten. NOG GEEN TRAM. Thans ligt deze gemeente nog vrij geïsoleerd want,hoe wel nu bgna 2 jaar bevrijd kan de tram nog niet in Re tranchement komen, omdat de brug over 't Veer nog steeds niet hersteld is, als gevolg van een strijd tusschen be langhebbenden. TOEKOMSTPLANNEN. Hebben Cadzand en Retran chement een toekomst Spreekt met burgemeester Leenhouts, die boordevol plan. nen zit en het antwoord is niet twijfelachtig. Laten wg voorop stellen, dat de landbouw in deze ge meenten overheerscht en dat daaraan door het gemeentebe stuur alle aandacht wordt ge schonken. Ongeacht de zeer gunstige perspectieven als badcentnim, zal de landbouw deze streek blijven accentuee- ren. Dit is niet anders dan toe te iuichen, immers juist dit landelijke aspect zal de groot, ste aantrekkingskracht zijn vóór het vreemdelingenver. keer. Het bouwplan Cadzand be- oogt het bouwen van hotels en villa's en wel in het gedeelte tusschen Cadzand-haven en de entree naar het strand. Hier komt dus het badcentrum. Het meer Oostelijk gelegen gedeel te wordt bestemd voor kam. peerterrein en zomerhuisjes. Het gebied tusschen Cadzand haven en 't Zwin zal meer ongerept blijven, zoodat daar zeer sporadisch gebouwd zal mogen worden. Verder bestaat het plan op het strand, even in zee, een duik- en glijtoren te plaatsen voor de zwemlustigen. Dat is mogelijk door het zachtglooi- ende strand. In Retranchement, dat ge lukkig hoegenaamd niet ge. leden heeft van het oorlogsge weld, zal voor hotelruimte moeten worden gezorgd. Het verbeteren van de toe gangswegen, wat hoogst nood zakelijk is. heeft de volle aan dacht. CADZAND. Hoewel er dit seizoen dus nog slechts een gering aantal gasten kunnen worden gebor gen, zullen er ongetwijfeld reeds duizenden dagjesmen. schen Cadzand bezoeken. Onder de bezielende leiding van burgemeester Leenhouts gaat Cadzand echter een schoone toekomst tegemoet en zal zgn gemeente d e bad plaats worden van Zeeuwsch- Vlaanderen. Ongetwijfeld zal onze regee- ring, gelet op de concurrentie van de nabij gelegen Belgische badplaatsen, de plannen van Cadzand zooveel mogelijk steun verleenen. Bonnennieuws. Het ligt in de bedoeling op 29 Augustus een extra-bon van de versnaperingenlcaart voor 100 gram versnaperingen aan te wijzen Personen geboren in 1932 t m. 1941 krijgen 1 Augustus een bon voor één ei. In plaats van op 10 Aug. komt er op 17 Augustus een bon voor 50 gram cacao. Er zijn nog moeilijkheden met den aanvoer van cacaoboonen. Op 1 Aug. zal een extra bon voor 224 gram meat en vega- tables worden aangewezen voor oersonen boven 4 jaar. KONINGIN YVELHELMTNA IN LONDEN AANGEKOMEN H. M. de Koningin, die gis teren om tien minuten voor vier per vliegtuig op Croydon aankwam, arriveerde op het Buckingham Palace om ruim kwart- over vier. De Engelsche koning en koningin alsmede prinses Margaret verwelkom den haar. Toen H. M. bij Buckingham Palace arriveerde, werd zij daar verwelkomd door 50 Ne derlandsche schoolkinderen, die juist Londen bezochten. Voor het diner heeft H. M. de Koningin aan Koning Geor ge het Grootkruis der Militai re Willemsorde, de hoogste Ne derlandsche onderscheiding, verleend. RAPPORT INZAKE PALESTINA. Het rapport van de Anglo- Amerikaansche commissie in zake Palestina is thans aan president Truman overhan digd. Het bevat o.m. voor stellen tot een leening van 3 millioen dollar aan de Arabie ren en tot het vormen van een federatieven Joodsch-Ara- bischen staat en spreekt zich voorts uit voor het houden van een ronde tafel-conferen tie met Joden en Arabieren. MOEILIJKHEDEN MET HET GRIEKSCHE VAKVERBOND De Grieksche Regeering heeft bezit genomen van het bureau van het Grieksche Vakverbond, omdat zij het bestuur, dat onder Engelschen, Franschen en Rus- sischen druk zou zijn gekozen, niet wenscht te erkennen. De president van het Internatio naal Vakverbond. Jouhaux, zal via de Fransche en Britsche toereikende hoeveelheden brandstoffen en electricitelt, door gebrek aah een voldoende hoeveelheid geschoold perso neel en door moeilijkheden met den aanvoer van mate rialen. Momenteel werken de scheepswerven weer op 90 van de vooroorlogsche capaci teit, met dien verstande ech ter, dat een belangrijk deel van het productievermogen thans nog wordt benut voor het uitvoeren van noodzake lijke reparatie-werkzaamheden, en met het verbouwen van troepentransport- en hospitaal schepen tot vracht- en passa giersschepen, met het wgzigen van een tanker tot walvisch- vaarder en het herstellen van de zware oorlogsschaden, die aan vele schepen werden toe gebracht. WAT ER GEBOUWD WORDT. Wat óen bouw betreft kunnen wij vier groepen on derscheiden. Schepen van meer dan 400 brt.; hiervan zijn er op de Nederlandsche werven een 112- tal in aanbouw met een ge- zamelijken inhoud van 215 000 brt., waarvan 20 voor bui- tenlandsche rekening gebouwd wordt Deze tonnage is natuur lijk niet bedoeld om in één jaar te worden opgeleverd. De belangrijkste opdrachten wor den gevormd door een twintig- tal motorschepen van boven de 2000 brt. Gedurende het eerste kwartaal 1946 werden 18 schepen op stapel gezet met 10.923 brt, 4 schepen wer den te water gelaten. Van de ca. 130 schepen van tonnage beneden de 400 brt., die thans in opdracht zijn is eveneens een deel voor buiten- landsche opdrachtgevers be stemd Het baggermateriaal in aan bouw omvat 28 schepen, waarvan er vijf voor het buitenland bestemd zijn. Wat betreft jachten en sloe pen, behalve een Oceaan jacht (zeiljacht), wordt een aantal sloepen voor buitenlandsche rekening gebouwd. De bouw van jachten kan weder ter hand genomen worden, zoodra de materiaalpositie verbetert. Over het algemeen wordt de situatie op de werven momen teel nog ongunstig beïnvloed door schaarschte van voor den bouw benoodigde materialen, daar alle voor den scheeps bouw benoodigde materialen moeten worden ingevoerd. Voor levering in 1948 of later worden echter orders ge boekt. Grootscheepsche militaire operaties In Tel Aviv. By het aanbreken van den dag zgn gisteren in Tel Aviv op groote schaal operaties van militairen en politie be gonnen, teneinde leden van de Joodsche terroristische orga nisaties Irgoen Zwai Leo mie en Stern Gang op te sporen. Tevens werd een uitgaansver bod voor geheel Tel Aviv uitge vaardigd, het strengste, dat ooit is opgelegd. De officieele order zegt, dat een ieder, die zich niet aan het bevel houdt, de kans loopt op het eerste gezicht neer geschoten te worden Aan alle uitgangen van de stad zgn ver sperringen opgeworpen. Het verbod zal om de twee uur worden opgeheven, teneinde de bevolking in staat te stellen zich van levensmiddelen te voorzien. operatie is de eerste sinds de bezetting van het hoofdkwartier van het Jewish Agency te Jeruzalem op 30 Juni j.l. waarbij de bestuursleden werden gearresteerd, van wie de meesten nog in kampen worden vastgehouden. Tot dusver werden 143 Jo den gearresteerd." Britsch bestuur in Duitschland beschuldigd. In het Britsche Lagerhuis is het personeel van de Britsche bestuurscommissie in Duitsch- and beschuldigd van „onmatig- leid en immoraliteit" en „on gelooflijke indolentie". Generaal sir George Jefferys (conservatief) deelde mede dat hy rapporten had ontvangen van verantwoordelijke officieren in actieven dienst. Naar men verklaart heerschen onder de ambtenaren van de bestuurs commissie onmatigheid en groote immoraliteit, in het bijzonder is dit liet geval te Hamburg. Het Labourlid Paget onder streepte de opmerkingen van generaal Jefferys. en verklaarde dat hij rapporten had ontvan gen van twee voormalige com mandanten van concentratie kampen, waarin verklaard werd, dat in deze kampen menschen in de cellen worden geslagen door Britsche officieren en on derofficieren. Burler (conservatief) ver klaarde dat het personeel in Duitcchland leed aan een .on geloof elijke indolentie".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1