PUUVIMCIALE ZEEUWSCHE COURANT „Onoplosbare" crisis in België Zoo spoedig mogelijk een rijksconferentie Vandaag Laatste nieuws HET DUITSCHE PROBLEEM TE PARIJS BESPROKEN. UIT DE PROVINCIE. WALCHEREN Hoofdredacteur O. Balfintljn '(met redactionecle medewerking van dr. W. H. Beokcnkamp), Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg. Druk: firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch. Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Donderdag 11 Juli 1946 189e Jaargang Nummer 159 ABONNEMENTSPRIJS: 23 cent per. week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.46 P«r kwartaal. Losse nummert 8 cent. ADVEK TENTIEPR1JS 12 cent per mm-, minimum per advertentie z— Bureaux gevestigd te Vlissingen Waletraat 58-60. tel 10 (2 HJnon) Middelburg: Londensche Kaal 29. tel. 2077 en 2924, Goes Turfkade 15. tel. 2476 Oostburg Oratemaitraat 3, Ternemen: Brouwerijstraat i. P<>8trehcnltujjir_35g300^^ NA DE HAVENSTAKING. Verleden week is de havenstaking geëindigd. De Goesche landbouwaa- fen de kabinetsformatie en e 'publicatie van het regee- ringsprogram zijn oorzaak ge weest, dat dit feit in Zee land aan veler aandacht is ontsnapt en er is dus reden te over om er nog even bij stil t« staan. De havenstaking is geein- tgd, zonder dat een der par en veel winst heeft behaald, et eindresultaat is eigenlijk alleen, dat ons land een zeer zwaar verlies heeft geleden en de geheele bevolking de dupe is geworden van de doodsche stilte, die in onze havens heerschte en van het feit, dat schepen, die hier ge lost hadden kunnen worden, zich naar andere havens be gaven. Hoe groot de schade is, die aldus aan het lands belang werd toegebracht, is nauweigks te becijferen, maar dat zij zeer, zeer groot is geweest, zal door niemand worden ontkend. De arbeiders zagen hun loonelschen niet ingewilligd, de werkgevers hebben ge leerd, dat zij hun personeel het recht tot staken niet kun. nen ontzeggen. De regeering heeft ervaren dat zij de E. V C als vakbeweging niet zónder meer ter zijde kan schuiven, maar met haar be staan zeer ernstig rekening zal moeten houden. De E.V.C. zal ten slotte wel tot de conclusie zijn gekomen, dat haar leden bij staking voor alsnog in een moeilijke pc sitie verkeeren, omdat de k£ leeg is en financiering van een staking daardoor vrijwel onmogelijk is. Wellicht zal zij daaruit de oonclusie trekken, dat met wat meer soepelheid gunstiger resultaten zijn te ■bereiken, dan met de hoekige, uitdagende manier van op treden, welke de E.V.C. tot dusver eigen is geweest Als ieder uit deze ervarin gen de wijze les leen, die erin besloten ligt, is er reden tot dubbele dankbaarheid voor het einde van deze staking. Men mag van de regeering verwachten, dat zij tot er kenning van de E.V.C. zal besluiten. Van de E.V.C., dat zij de positie, welke zij daar door in de Nederlandsche vak beweging zal verkrijgen, op de juiste wijze hanteert Van de werkgevers in het scheep vaartbedrijf mag verwacht worden, dat zij de arbeiders behoorlijke medezeggenschap zal verleenen brj het vast stellen van de arbeidsvoor waarden. Als dit alles geschiedt, zal er veel gewonnen zijn. Ne derland kan zich, berooid als het is, de weelde van sta kingen aan den loopenden band allerminst veroorloven. Er moet gewerkt worden, hard gewerkt, om er weer bovenop te komen. Ieder ar beidsconflict schaadt het her stel en maakt den weg naar nieuwe welvaart langer moeilgker. HOE VAN ACKER DE NEDERLAAG LEED. De premier verspeelde zijn populariteit Het Wereldgebeuren De Unilever-affaire. Het gerechtshof te 's-Gra- venhage heeft uitspraak ge. daan in het Unilever schandaal. De gewezen directeur A. v. P-, werd conform den eisch ver oordeeld tot 2 jaar en 3 mnd W. F- C. D. en J. A. C. K. wer den ieder veroordeeld tót 9 mnd. evenals A- v. B., tegen wie slechts 8 mnd was ge- eischt. H. F. d. H. en H. A. H., tegen wie resp. 7 en 8 mnd- was geëischt. werden ieder tot 6 rand. veroordeeld. Al deze straffen zijn met af trek van preventief TJISIDANE GEDEBARKEERD Woensdagmorgen is men be gonnen met het debarkeeren van de 1000 repatrianten van de „Tjisidane" w.o. 46 zieken en 56 oorlogspleegkinderen uit Indië. Aan boord van het schip zijn drie kinderen, van omstreeks zes jaar oud, door verstikking om het leven gekomen. De positie van Sjahrir. In een interview dat één der correspondenten van Ane- ta met Sjahrir had heeft Sjahrir verklaard, dat hij be noemd was tot minister van buitenlandsche zaken Hfl zal voorts als persoonlijk verte genwoordiger van Soekarno optreden. OM HET VOETBALKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. Haarlem heeft Woensdag, avond met een 21 zege op het bezoekende Limburgia iets meer gekregen dan dat haar toekwam. De zege (41) van Ajax over N E.C- te Amster. dam was verdiend, maar ge flatteerd. N.A.C- verlQor in Friesland met 32 van Heerenveen, na bij de rust met 12 te hebben voorgestaan. Het ontbrak de Bredaache voorhoede aan schotkracht. Door deze uitslagen heeft Haarlem haar voorsprong van 3 punten op Ajax en Heeren veen behouden.. Toen eenige maanden gele den de Belgische verkiezingen waren gehouden, bleken de lartij verhoudingen zóó dat iet practisch onmogelijk was een kabinet te vormen, dat over een behoorlijke meerder heid beschikte. Op onverwach te wijze heeft'zich dit nu ge wroken. Nadat zich in België reeds eenige weken politieke moei lijkheden hadden voorgedaan, is het in een dramatische zit ting van den Senaat Dinsdag plotseling tot een uibarsting gekomen De onmiddellijke aanleiding daartoe was de in terpellatie Rolin, die een feilen aanval op den liberalen minister van justitie, van Glabbeke inhield. De socialis tische senator Rólln verweet den minister een veel te slap optreden tegen de groote „eco nomische" collaborateurs. Hij beschuldigde v. Glabbeke ervan herhaalde malen op ongeoor loofde wijze invloed te heb ben uitgeoefend op de rech ters om de wet op bepaalde wijze toe te passen en dan ten voordeele van de beschul digden. De minister-president van Acker verdedigde het be leid van zijn medewerker en verklaarde, dat de regeering zich volkomen achter den mi nister van justitie schaarde. Na deze verklaring kwam echter he<t hoogtepunt van den aanval, dé beslissende stoot, die de reeds wankelen de regeering omverwierp. On der doodsche stilte werden enkele brieven voorgelezen, afkomstig van o.a den voor zitter van het krygshof, die zeer bezwarend waren voor van Glabbeke. Er werd daar in een aantal voorbeelden op gesomd van ministerieel in grijpen ten gunste van met name genoemde collaborateurs, zooals de groote maatschappij de „Petrofma" De voorlezing van deze brieven maakte diepen indruk op de afgevaardigden. Minis ter van Acker stond op er verzocht onmiddellijk tot stem. ming over te gaan over de door de heeren Mertens, Dierckx en Clineur Ingedien de motie van vertrouwen. Op zich zelf hield deze motie reeds een afkeuring in van het beleid van den minister, in dien zin dat ze de regêe- ring verzocht nauwlettend den stelregel van de scheiding van de wetgevende en de uitvoe rende macht in acht te ne men, opdat de rechterlijke macht naar taak onafhanke lijk kon verrichten. Na de stemming bleek echter, dat niettemin toch de motie met 79 tegen 78 stemmen ver worpen was. Behalve de Ka tholieken stemden drie socia listen tegen en bij een zoo ge ringe normale regeringsmeer derheid van een stem, bleek dit voldoende te zjjn om de regeering te doen vallen. Hoewel de vanval van Ro lin de aanleiding geworden is tot den val der regeering, ligt de achtergrond toch dieper. Van Acker had zich de laat ste weken door het nemen van bepaalde maatregelen aan steeds heviger critiek, zoowel van links als van rechts bloot gesteld Zgn beruchte prgzen- slag bezorgde hem aan den eenen kant het verwet veel te rigoreus ln het economische leven in te grijpen en aan den anderen kant keerde zich door de loonstop een deel der vakbeweging tegen hem. Ook van Ackers houding inzake de koningskwestie heeft nog al wat pennen in beweging ge bracht Zijn categorische wei- fering om een onderzoek te oen instellen naar de hou ding van den koning, bracht hem in conflict met de voor zitters van de beide Kamers en deed de agitatie rondom Leopold weer oplaaien. De kans bestaat, dai de rol van van Acker op het regeerings- tooneel voorloopig uitgespeeld Is. Het blflft echter, ook voor de Belgische pers in den schoot der toekomst verbor gen, hoe de Belgische politieke leiders erin kunnen slagen on der de huidige labiele ver houdingen een nieuwe regee- ringscombinatie tot stand te brengen. En Begië zit dus leelrjk met deze onverwachte crisis. Fascisten vergaderden in Utrecht....! Naar het „Vrije Volk" meldt kwamen in café Terminus te Utrecht Zondag j.l- vertegen woordigers bijeen van fascisti sche groepen w.o. Nationaal Front en N S.B. De zaal was gehuurd uit naam van een ge fingeerde juristen-vereeniging. De ongeveer veertig vergader den besloten over te graan tot de oprichting van een werkco mité. De besprekingen zullen binnenkort in andere plaatsen worden voortgezet. Het „Vrije Volk" meldt verder nog, dat o.a. het woord werd gevoerd door den heer P. Denis, voor malig adjudant van Arnold Meyer, die in een tweede lui tenantsuniform van de Stoot troepen rondloopt en in t auto rijdt van het bureau Na tionale Veiligheid te Eindho ven- EEN EI VOOR DE RIJPERE JEUGD. Op 11 Juni zal een bon wor. den bekend gemaakt, waarop personen geboren in de jaren 1926 t-m. 1931 één ei zullen kunnen koopen. Tweede Kamer Aantal gedetineerden wordt verminderd tot 25.000. In de vergadering der Tweede Kamer van Woens dagmiddag heeft Minister president dr. Beel de. sprekers beantwoord die over de re- geeringsverklaring het woord nebben gevoerd. Het was hem gebleken, dat een kabinet op breede niet mogelijk was. Het over leg heeft zich niet uitgestrekt tot de communistische fractie. Bij deze fractie mist spr. het juiste inzicht in de hoogheid van de persoonigkheid en de eigen werkzaamheid en in de hooge waarde van zedelijke normen. Inzake den Hoogen Raad zoekt de regeering naar den steen der wijzen. Een nieuwe minister van ma rine zal spoedig worden be noemd. De ryksconfereirtio wordt door de regeering het beste middel geacht om tot een be vredigende oplossing te komen. Ieder voorstel zal zij kunnen overwegen. Niets zal de regee ring liever zgn, dan deze con ferentie spoedig btyeen te roe pen. Dit kan echter niet zonder voldoende voorbereiding. In derdaad is de regeering voor nemens een centraal bestuurs orgaan ln te stellen, binnen het kader van het opperbestuur. Dit orgaan kan tevens de rgks- conferentie helpen voorberei den. De besprekingen met de de legaties van Suriname en Cu rasao hebben een aangenaam verloop gehad en over eenigen tijd zullen de Kamer voorstel len ter zake bereiken. Vele lichte delinquenten heb. ben reeds een zware straf ach ter den rug en het uur is nu gekomen, termhartigheid toe te passen. Het ligt dan ook in het voor nemen. vóór 1 Oct- het aantal gedetineerden terug te brengen tot omstreeks 25.000' is het 300 iaar gele den, dat het slot te Bre„ devoort door een bus- kruitontploffing in de lucht vloog; begint te PargV de herdenking van de Euro- peesche verzetsdagen; wordt in België de Guldensporenslag her dacht (1302). REPLIEKEN. Bij de replieken zeide de heer Schouten (A.R.) nog om trent de socialisatie van de Ned. Bank een wetsontwerp te verwachten, waarbij duidelijk gemaakt zal moeten worden, dat het noodig is, dat deze bank staatsbank wordt. De heer Bierema (P.v.d.V.) zag in de socialisatie van de Ned. Bank vooralsnog een gevaar. De ondervinding heeft z.i. geleerd, dat een circulatie bank in handen van een re- geering gevaren schept t.a.v. de waarde van het geld. De heer Wagenaar (Comm.) meende op geen enkel punt antwoord van den minister president te hebben ontvan- en. Welke zijn toch de zede- jke normen, die door de C.P.N. niet in acht genomen zouden werden Laat de re geering concrete voorbeelden noemen De heer Tilanus (C.H.) hoopte, dat de minister van onderwijs objectief tegenover het radio-vraagstuk zal staan. Voorts informeerde hg naar de voorstellen inzake ouder domszorg en de salarieering van onderwgzers. DR. BEEL DUPLICEERT, In zijn dupliek deelde Minis ter Beel nog mede, dat het niet in de bedoeling ligt in de periode vóór de totstandko ming van een wettelijke rege ling van het radio-vraagstuk terug te keeren tot den toe sand van 10 Mei 1940. Binnen, kort kan een wetsontwerp tot wijziging van het bankinsti tuut der Ned. Bank worden tegemoetgezien. Spoedig zullt er concrete voorstellen inzake de ouder domszorg komen, terwgl de onderwijzers onverwijld 'n uit. keering ineens zullen ontvan gen in afwachting van de de finitieve salaris-verbetering. DEBAT TUSSCHEN BYRNES EN MOLOTOV. In een stormachtige zitting hebben de ministers der groote vier te Parijs voor het eerst sinds 16 Mei het Duitsche probleem weer aangesneden. Molotov deed een hef tige n aanval op het Amerikaansche 25-jaren plan voor Dultschland, maa de geestelijke vader van lit plan, Byrnes, sloeg dezen aanval op even krachtige wijze af en heeft de eerste ronde over Dultschland ongetwijfeld op punten ge- Critiek van weerskanten. Volgens het Amerikaansche plan zouden de groote vier zich garant stellen voor de ontwapening en ontbinding van alle Duitsche strijdkrachten en de vorming verhinderen van welke militaire organisatie dan ook, desnoods met wapenge weld. Het verdrag zou voor 25 jaar van kracht blijven. Molotov meende dat het plan niets zegt over de uit schakeling van de Duitsche oorlogsindustrie en geen po litieke basis verschaft om her leving van het nazi-dom te voorkomen Ook heeft het geen voorziening t.a.v. de Duit sche herstelbetalingen aan de Sovjet-Unie en zou het ver korting van de bezetting be oogen. Vervolgens beschuldigde Mo- lofov de Westelijke geallieerden er van, dat zjj de beslissin gen van Potsdam niet in hun zdnes hadden uitgevoerd. Hy zeide, dat de verdeeling van land alleen in de Sovjet-zóne was geschied, terwijl er in de Westelijke zónes dergelijke hervormingen niet hadden plaats gehad en ook geen doelmatige poging was gedaan om de Duitsche kartels vernietigen. BYRNES DIENT VAN REPLIEK. In zijn antwoord op de be schuldigingen van Molctov legde Byrnes er den nadruk op, dat zijn voorgestelde ont. wapeningsverdrag niets te maken had met de uitvoering van de bezettingspolitiek, aan- Sezlen het verdrag alleen van jepasslng was op de periode na de geallieerde bezetting. Hij was bereid om het ver drag tot 40 jaar uit te brei den DE DUITSCHE HER STELBETALINGEN. Tijdens de besprekingen zeide Molotov, dat de Russen te Yalta 10 milliard dollar herstelbetalingen van Dultsch land toegewezen hadden ge kregen, en dat hoewel deze som te Potsdam was verminderd, zij nog steeds niet betaald was. Byrnes antwoordde, dat het bedrag van 10 milliard dollar een basis was voor bespre king en dat het te Potsdam duidelijk werd, dat Duitsch- land deze som niet kon be talen. Over zijn voorstel, tot het oprichten van een commissie voor onderzoek naar de de mobilisatie en demilitarisee ring in alle vier zónes, zeide Byrnes, dat Frankrijk, de V. S. en Groot Brittannië voor zulk een commissie had den gestemd tijdens een bij eenkomst van den bestuurs raad voor Duitschland, de Sowjet-vertegenwoordigers haden geweigerd een commis sie-een onderzoek te laten in stellen naar de de-lndustrallsa- tie van Duitsohland. Byrnes zeide, dat indien Molotov werkelijk geïnteres. seerd was bij uitbreiding van de nakoming van de overeen komsten van Potsdam, hg slechts de Sowjet-vertegen woordigers bg den bestuurs raad hoefde te telefoneeren en de comissie zou bg de vol gende bgeenkomst worden opgericht. De „Groote Vier" over Duitschland. Bg de verdere behandeling van het Duitsche probleem te Parijs heeft Bidault de afschei ding van het Ruhr-, Rijn- en Saargebied geëischt. Alvorens er 'n Centr. Duitsche regeering komt, moet de kwestie der Duit sche grenzen geregeld worden. Later kan er dan een Staten- land in los federatief verband ontstaan. Molotov verzette zloh tegen de Fransdhe wensohen. Hg wensch- te een decentraliseerden staat met een eigen industrie en stel de voor vóór het einde van het jaar een speciale conferentie voor het Duitsche probleem bij een te roepen. Het Veto-recht. Gnamyko wilde gisteren weer gebruik maken van zijn veto recht, toen een voorstel van Ca nada uit te noodigen deel te ne men aan de besprekingen van de Atoom-commissie met 9 te gen 1 stem was aanvaard. De voorzitter verwierp echter dit veto omdat het een procedure- kwestie betrof. Australië heeft verzocht de kwestie van het vetorecht op de agenda van de as. alg. verga dering der Ver. Volken te plaat sen. Op 17 Juli wordt minister van Kleffens voorzitter van den Veiligheidsraad. Staking in geteisterde gebieden? In verband met het besluit van die Rijköbemiddelaars om de tgdeigke plaatsing in een hoogere loonklasse voor de bouwvakarbeiders in de ge teisterde gebieden weer in te trekkèn, (behalve op Walche ren en in 10 gemeenten daar buiten, dreigt 'n staking uit te breken. De Bedryfsunie van Bouwvakarbeiders, waarbg de drie groote bonden zgn aange sloten, heeft geadviseerd het werk te beëindigen, indien deze verlaging inderdaad zou door gaan. Was de „Meerkerk" In verboden gebied? De Raad voor de Scheep vaart behandelde Woensdag te Amsterdam de ramp van de „Meerkerk", die op 16 Juni ji. Dy Westkapeile op een mgn uep. De voorzitter, mr. A. Dirkswagen, verhoorde eerst kapitein C J H. Wijker, die verklaarde bg 't binnenkomen van de gevaarlijke zone, zeli op de brug het commando te nebben overgenomen. Hg ver klaarde met nadruk, geen sterken drank te hebben ge- oruikt. Volgens de verklaringen van den kapitein is het semp niet ornten net vrije vaarwater ge weest, dat ter plaatse 1 mgi oreed is. Het is in de ign van de lichten van Wesusapelle gebleven. De tweede stuurman en een stuurmansleerling legden er den nadruk op, aat de rustig en kalm zijn bevelen gaf riet schip iag precies op itoers en van de loodsboot werd ook geen waarscnuwingssera ontvangen. De nofmeester van de Meerkerk" deelde mede, dal wel een borrel was gedronken, maar dat niemand aan boora oeschonken was geweest. De loodsstuurman J. Roos verklaarde, dat hg waarschu- wingssemen had afgegeven in afwisseling met het sein om we volgen. Alleen de voigseinen zgn echter opgevangen. De loodsscmpper tx. List Deschreel noe de loodsboot, ondanks het mijnengevaar de slachtoffers te hulp is gekomen. Een officier van den Mgnen- veegdiea verklaarde, dat men, ofschoon deze vaargeui nooit meer geveegd behoefde te worden, 9 mgnen heeft moeten opvisschen om bg de „Meerkerk" te komen. In verband hiermede ver zocht de inspecteur van de Scheepvaart te Rotterdam, de neer Korstanje, den Raad een onderzoek te doen instellen naar de schuldvraag ta.v. den aapltein, die blijkbaar toch in verboden gebied is terecht ge komen. Spr. betreurde de pu blicaties inzake drankmisbruik, waarvan thans niets is geble ken. Ten slotte deelde de voorzit ter mede, dat de Raad, alvo rens de zaak verder te behan delen, rapporten van den dui ker en van het laatst gelood ste schip omtrent de positie van de loodsboot wil afwach ten. Walchersche Zweefvliegclub. Tgdens 'n deze week gehou den ledenvergadering van de Walchersche Zweefvliegclub, werd bekend gemaakt dat de zweefvliegers binnenkort weer kunnen starten. In samenwerking met de Z.C.L.S.K., de zweefvliegclub van de op het vliegveld Woens- drecht gelegerde militaire vliegers in opleiding, hebben de Walchersche zwevers de beschikking gekregen over het genoemde vliegveld. Voor de Walchenaren is dit wel wat ver van huis, maar daar het vliegveld Vlissingen nog steeds onbruikbaar is, is deze oplos- met vreugde begroet, [et materiaal van de W.Z. C., dat ten gevolge van oor logshandelingen geheel ver loren ging, is gedeeltelgk ver vangen. De W.Z.C. huurde van de Kon. Ned. Ver. voor Lucht vaart een metalen lestoestel. Een nieuwe kabel werd ge kocht en een lier en ophaal- auto zullen binnenkort gereed zgn. In Augustus zal er waar schijnlijk een prestatietoestel voor de W.Z.C. gereed koanen. Zoo zullen de Walchersche zweefvliegers en de militaire zwevers over enkele weken hun eersten start kunnen maken, ERNSTIGE AANRIJDING. Op den 1'. .kaweg te Lewe- dorp had Dinsdagmiddag, om streeks 6 uur, een vrij ernstig auto-ongeluk plaats Een per sonenauto. bestuurd door den heer van der Lugt Uit Zuilen, met als passagier een vriend zou na benzine getankt te hebben, bg café van den Dries, den Rgksweg weer oprgden. Een uit de richting Goes komende personenauto, bestuurd door den garagahouder, den heer Bliek uit Middelburg, kon door krachtig remmen een botsing niet verhinderen- De auto van den heer van der Lugt sloeg om en de inzittenden kwamen onder den auto terecht. Eenige inwoners die waren toegesneld, hebben de inzittenden toen be- vrgd uit hun netelige positie. Het bleek dat de heer van der Lugt een kleine hoofdwonde had, maar zijn vriend bloedde heviger aan het hoofd. Na ge- neeskundige hulp te hebben in- geroepen is hg naar het zieken huis Oostwal te Goes vervoerd. De auto van den heer van der Lugt bekwam ernstige schade, die van den heer Bliek was licht beschadigd. Na een uit gebreid onderzoek is de auto van eerstgenoemde later in den avond vrggegeven en met een takelwagen weggevoerd Den heer Bliek treft geen schuld. Varkens voor huisslachting. Het bericht, afkom* tig van den Bond van Varkenshandels, ren in Zeeland met betrekking tot het houden van varkens voor huisslachting heeft veel verwarring gesticht. In bedoeld bericht werd me degedeeld, dat aanvragen moesten worden ingediend via de vereenigingen van varkens houders. Na door de burge meesters geteekend te zijn moest doorzending plaats heb ben aan den secretaris van den Bond van Varkenshaadelaren in Zeeland te Axel, welke de Uisten met aanvragen aan den P.V.C. voor Zeeland zou doen toekomen. De Provinciaal Voedsel com. mlssaris voor Zeeland vestigt er bg deze nadrukkeUJk de aandacht op, dat dit bericht zonder zgn medeweten ge plaatst Is, en dat één en ander volkomen in strtyd is met de gestelde regeling. De regeling is thans zoo, dat, indien men volgens de Mei- inventarisatie 1946 de be schikking had over een be paalde oppervlakte bouwland waarop aardappelen en/of graan verbouwd wordt men in aanmerking kan komen voor het houden van een var. ken. Deze oppervlakte hangt af van hefc feit of men ook voor 1940 regelmatig varkens mest te, dan wel of men als „oor. logsmester" wordt aange merkt. Ieder die meent voor het houden van een varken ln aanmerking te komen kan tot 15 Juli a.s. een aanvrage in dienen bg den plaatselgk bu reauhouder. BENOEMINGEN. Ged. Staten van Zeeland- hebben benoemd bg de Prov. Sroomböotdiensten met ingang van 1 April 1946 tot stoker olieman A. v. d. Weele te Kloetinge; met ingang van 1 Mei 1946 tot dekknecht P. J. Moens te Middelburg, en met ingang van 1 Juni 1946 tot dekknecht G. Post te Kort- gene, tot stoker-olieman E. Gutteling te Middelburg, en tot pontonkneohts B. L. M. van Opdorp te Kortgene en J. W. Filius te Kortgene. Vlissingen DE KERMIS. Op het Bellamypark en de Zeilmarkt Verrgst thans, tot groot vermaak van de Vlissing, sche schooljeugd, die al hel pende heerlgk m den weg kan oopen, de kermis, die a.s. Maandag 15 Juli geopend zal worden. Hoewel er nog niet veel te zien is, hangt er toch al iets van die typische sfeer, welke een kermis kenmerkt, al ont breken natuurigk nog de geu ren van oliebollen en poffer tjes. Maar het draaiorgel was Woensdagmorgen al aanwezig en strooide vrooigk zgn klan ken over het Bellamypark rond. AFSCHEID G. VAN DALEN. Zaterdagmiddag na het be ëindigen van den werktgd werd afscheid genomen van den heer G. v. Dalen, die den dienst der Mg „De Schelde" met pensioen ging verlaten. Hem werd namens chefs en werklieden der Plaatwerkerg met eenige toepasselijke woor den een bigvend aandenken overhandigd. EXAMENS. Zaterdagmiddag zullen in het hoofdkantoor van „De Schel de" de diploma's worden uit gereikt aan de geslaagde leer lingen, welke zgn opgeleid vol. ens het leerlingenstelsel van Je Stichting Bedrijfsgroepen Metaal- en Electrotecnnische Industrie te 's-Gravenhage. Tevens zal dan het gemaak te examenwerk worden ten toongesteld. Voor de afd- Vlissingen van de Ned. Ver. E-H.B.O. nam dr. van Gelderen uit Middelburg, Maandag J.l. het examen af voor het Eenheidsdiploma. De namen der geslaagden zgn: de dames: P. Berting, Ph Schout. J. van Ham. F. van Leeuwen P- v. d. Graaf, P- v. d- Ende, M. Nieuwenhuijze. M. Prince, J. M de Kok. H. de Kok. J. Siegers, N. W. Jan. sen. L- v. d. Grgp, en de hee. ren: P. Melis, A. I- Hubregsen. C, M. Zweedgk, C A. Hamel. D. Ratelband. A. Ventevogel, J. Valkier A. Polderman, D- Valkier. J.' C. Ngssen, W. Ovaa. J. Jobse, F v. d. Bulck en A. C. Hamel- ORGEL GERESTAUREERD. Vry dagavond werd in de Chr. Geref. kerk te Vlissingen het fraaie kerkorgel, dat bg de bevrg'ding beschadigd werd, na grondige restauratie en be. langrgkê uitbreiding in ge bruik genomen. De heer J. Poppe, voorz. van de orgelcommissie, droeg het orgel aan den kerkeraad over, waarna de heer G. J. Fey uit Middelburg een orgel- i bespeling gaf. BENOEMINGEN. De heer J. C- de Steur, com mies ter secretarie te Vlissin. gen, is met ingang van 1 Sept. as. benoemd tot hoofd-com- mies bg het ministerie van marine te 's-Gravenhage. Aan de Prins Willemschool is tot tijdelijk onderwijzeres be noemd Mej. A. C. N. Gillissen, te VlisBingen. Aagtekerke DE RINGRIJDERIJ. Op Zaterdag 6 Juli werd te Aagtekerke de eerste ring- rgderij sedert de bevrijding ge houden. Hieraan werd door 16 personen deelgenomen. Mede dank zg het mooie weer was de belangstelling groot. De prijzen werden als volgt ?ewonnen: le pr. F. Krgger, 0 ringen; 2e pr. P. Peper, 18 r3e pr. P. de Visser, 18 r, 4e pr. L. Bakker, 18 r., 5e pr. J Brouwer, 17 r, 6e pr. F. Moens 16 r., 7e pr. J. Maljaars, 16 r. De prgzen beschikbaar ge steld door de N.V. Chilisalpe- terfabriek, bestaande uit een zak chilisalpeter werd gewon nen door L. Bakker met 3 ringen. Biggekerke COLLECTE. De opbrengst der collecte ten bate van de reclaspeering bracht te Biggekerke 37,36$ op. Sport Voor de 3e klasse CÏ staan nog enkele wedstrijden op het programma. Zoo werd gister avond de wedstrijd R.C.S. Vlissingen II gespeeld, welke de Souburgere met 21 ver loren. NIEUWE BONNEN -Van 7 tun- 20 Juli 1946. BONK- KA, KB, KC 608. El: B 82 res, 1 ei. BONK. LA, LB, LC 608. Melk: A 68 melk, 2 1- melk. Melk: B 68 melk 3V2 1. melk. Melk: C 68 melk 31. melk. BONKAARTEN LD. LE 608 Melk: D 68 en E 68 melk 6 "l melk- TABAKSKAARTEN. T 88 2 rants, tabaksartikelen, plus 2 rants, sigaren van 18 ct- of minder per stuk of een pakje tabak van 40 gr. Op dezen bon zgn deze week dus vier rantsoenen tabaksar tikelen verkrggbaar- IN AUGUSTUS WEER KOFFIE In de eerste helft van Aug. zal weer koffie verstrekt kun nen worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1