PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT HET NIEUWE KABINET SAMENGESTELD Een nieuwe ploeg trekt aan den arbeid Vandaag... Britten vernietigen de Duitsche oorlogsindustrie. Sjahrir wil streng optreden tegen de extremisten. Hoofdredacteur G. BalIIntJJn Jmet redactioneele medewerking van dr. \V. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg, Druk: firma F. van de Velde Jr.. Vllsslngen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch.'.Vlis- singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Woensdag 3 Juli 1946 189e Jaargang Nummer 152 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3-20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm.* minimum per advertentie 2— Bureaux gevestigd te Vlisslngen Walstraat 58-60, tel 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaai 20, tel. 2077 en 2924, Goes Turfkade 15, tel. 2475 Oostburg Gratemastraat 3, Terneazen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P-Z.C.. Middelburg. MINISTERS KOMEN, MINISTERS GAAN. Het heeft ditmaal zeer lang geduurd, eer er na de Tweede Kamerverkiezingen een nieu we regeering geformeerd was. Reeds op 27 Mei droeg H.M. de Koningin aan dr. H. J. Beel, als lid van de Kath. Volkspartij op een nieuw ka binet samen te stellen. Precies 5 weken znn verstrekken, eer de namen der nieuwe bewind voerders bekend zijn gewor den. Er waren omstandigheden, die dezen langen duur der cri sis verklaarbaar maakten. Het was niet gemakkelijk om de wenschen van K.V.P. en Partij van den Arbeid, de twee groot, ste partijen in het parlement, te zamen beschikkend over een royale meerderheid, met elkander in overeenstemming ite brengen, ook al was be kend, dat dr. Beel voorstan der was van een vooruitstre- venden regeeringskoers. Daar naast was ditmaal uit den aard der zaak de keuze der personen moeilijker dan ooit, daar het parlementaire leven zes jaar lang heeft stil ge le gen en men vruchteloos zoekt naar figuren, die met hoofd en schouders boven de andere ministeriabele figuren uitste ken. Maar eindelijk is het nieu we kabinet dan toch gereed. Het bestaat uit vijf ministers van de K.V.P., vier van de Partij van den Arbeid en 4 partglooze zijn, vak-minis ters. Deze laatsten bekleeden de portefeuilles van buitenland- sche zaken, van overzeesche febiedsdeelen en van open- are werken en wederopbouw, terwijl mr. van Kleffens mi nister zonder portefeuille blijft en ons land bij de UNO vertegenwoordigt. Min. van Boetzelaer van Oosterhout is een beroeps-diplomaat en voor de kiezers een onbeschre ven blad. Er is weinig reden om te juichen over de Neder- landsche buitenlandsche poli tiek sedert de bevrijding. Deze .politiek is weinig actief ge weest en de rol. die ons land in de laatste 12 maanden in ternationaal gespeeld heeft, is allerminst opzienbarend ge weest en zeker niet in over eenstemming met de positie, die het koninkrijk der Neder, landen in Europa en daar bui ten inneemt. Of de nieuwe be. heerder van deze portefeuille daarin verandering zal kun nen brengen moet worden af gewacht. Wij hadden gaarne een meer prominente figuur- voor dit departement gezien en het zou belangwekkend zijn om te weten, of het gerucht, dat jhr. Tjarda van Starken- borch Stachouwer er voor is aangezocht waar is. en zoo ja, waarom hij weigerde. Minister Jonkman is een fi guur met Indische ervaring, maar eveneens een onbekende, Men mag echter, gezien de waarde, die daaraan door de Partij van den Arbeid gehecht werd, aannemen, dat hij in principe instemt met de tot dusver gevolgde politieke lijn. Voor Nederland is het te ho pen, dat hg in staat zal blij ken, de moeilijkheden tot een oplossing te brengen. Dat min Ringers gehand haafd zou worden, was te ver wachten. Zeeland mag zich gelukkig prijzen, dat de mi nister van openbare werken en wederopbouw voor onze provincie een groote belang stelling heeft. Laat ons hopen, dat het wederopbouwtempo kan worden opgevoerd. Het is nil nog veel te traag en Zeeland mag niet ten onder gaan! De Katholieke ministers zijn dr. Beel, die binnenlandsche zaken heeft, mr.- van Maarse- veen, justitie, dr. Gielen on derwijs, kunsten en weten schappen en dr. Huysmans, economische zaken en Fievez oorlog. Hun benoeming -geeft weinig reden tot commentaar. Dr. Huysmans vervangt dr. Vos (P.v.d.A.) en hier heeft de Partij van den Arbeid dus een belangrke concessie moe ten doen, die haar zonder twijfel zwaar is gevallen- In hoeverre de economische po litiek in andere banen zal worden geleid, zal uit het re- geeringsprogram moeten big. ken. Dr. Gielen en de heer Fievez zijn voor het publiek onbekenden. Dr. Huysmans, die in 1945 reeds minister was, heeft toen zeer verdien stelijk werk gedaan. Resten tenslotte de ministers van de Partij van den Arbeid. Minister Lieftinck is gehand haafd aan financiën, de heer Drees behoudt sociale zaken, minister Mansholt landbouw en ir. Vos, die handel en nij verheid had, heeft nu ver keer gekregen. Ook hier een concessie van de Partij van den Arbeid, die vermoedelijk zal neerkomen op een gema tigd overheidsingrijpen waar het de leiding der economische zaken betreft, in ieder geval een loslaten van de plannen van minister Vos, die bij zeer velen tegenkanting hadden ondervonden. Uit het kabinet znn ver dwenen prof. ir. W, Schermer- horn, de min. van buitenland, sche zaken van Royen, de min. van justitie van Kolf schoten, de min. van O. K. en W., prof. dr. P. v. d. Leeuw, de min. van oorlog, Meynen, de min. van marine de Booy, de min. van verkeer van Schaick en de min. van overzeesche gebiedsdeelen, Lo gemaan. Over het kabinet als geheel valt weinig te zeggen. Een nieuwe, sterk gewijzigde ploeg trekt aan den arbeid en met belangstelling zien wij het re- geeringsprogram tegemoet. is het 100 jaar geleden, dat de New York Tri bune als eerste blad ter wereld de „Lynotype", welke zetmachine een uitvinding was van den Duitscher O. Mergentha- ler, in gebruik nam. wordt de Fransche ro manschrijver en dichter Frangois Carro 60 jaar. De Gasperi heeft heden formeel aan de Nicola de be voegdheden van het president schap der Italiaansche repu bliek overgedragen. Hij bood tevens het ontslag van zgn kabinet aan en werd belast met de vorming der nieuwe regeering. Einde van het havenconflict? Minister Drees sprak giste ren te Amsterdam het N.V.V.- oongres toe- Over het huidige zeelieden- en havenarbeiders- confict sprekend, zei Z. Exc., dat dit naar alle waarschijn lijkheid nog dienzelfden dag zjjn einde zal bereiken, ENGELAND WENSCHT DEENSCHE BOTER EN SPEK Een Britsche handelsdelega tie voert op het oogenblik be sprekingen met de Deensche autoriteiten over een contract met langen looptijd voor de le vering van Deensch spek, Deensche eieren' en boter. A.s. Vrijdag regeeringsverklaring. De Tweede Kamer zal a.s. Vrijdag 5 Juli bijeen komen. Het ligt in de be doeling van den minister president. dr. Beel, dan een regeêringsverklaring af te leggen. Over deze verklaring zal de Kamer discussiee ren op Dinsdag 9 en Woensdag 10 Juli. Ministers uit Kath. Volkspartij, Partij van den Arbeid en enkele onafhankelijken. H. M. de Koningin heeft het K B. geteekend volgens hetwelk het nieuwe Kabinet is samengesteld als volgt: Minister-president en minister van Binnenlandsche Zaken: dr. L. J. M. Beel; Minister van Buitenlandsche Zaken: Mr. C. G. W. H. Baron van Boetzelaer van Oosterhout; Minister van Justitie: Mr. J. H. van Maarseveen; Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: Dr. Jos. Gielen; Minister van Financiën: Prof Mr. P. Lieftinck; Minister van Oorlog en Minister van Marine a.i.: Luitenante Kolonel A. H. J. L. Fievez; Minister van Openbare Werken en Wederopbouw: Dr. Ir. J. A. Ringers; Minister van Verkeer: Ir. H. Vos; Minister van Economische Zaken: Dr. G. W. M. Huysmans; Minister van Landbouw, Vis scherf en Voedselvoorziening: S. L. Mansholt; Minister van Sociale Zaken: W. Drees. Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen: Mr. J. A. Jonk man; Minister zonder portefeuille: Mr. E. N. van Kleffens. De beëediging was bepaald op heden morgen 11 uur in het Paleis te Soestdgk. DR. BEEL. De minister-president, dr. L. J. M. Beel, werd in 1902 te Roermond geboren. Hij stu deerde rechten te Ngmegen en promoveerde in 1935 op proefschrift „zelfbestuur of afhanke lijke decen tralisatie". Zijn ambtelg. ke loopbaan begon dr.Beel als gemeente ambtenaar te Roermond. Van 1929 tot 1942 vervulde hij achtereenvolgens verschil lende functies aan de gemeen, te-secretarie te Eindhoven, welken dienst hg in 1942 om principieele redenen (het op treden van den N.S.B.-burge- meester) heeft verlaten. Op 23 Februari 1945 werd dr. Beel benoemd tot minister van bin nenlandsche zaken, in welk ministerie dat van algemeene zaken werd opgenomen Ook in onderwijskringen is dr. Beel een bekende figuur BARON VAN BOETZELAER. Mr. C. G. W. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout werd in Amersfoort geboren. Na zijn promotie trad hg in 1923 in dienst bij het ministe rie van buitenlandsche zaken. Hij was achtereenvolgens at taché te Kopenhagen, gezant schapssecretaris te Boekarest, Washington, Mexico City, en gezantschapsraad te Brussel en Berlijn. Van Mei 1940 tot Augustus 1940 was hij waar nemend chef van de afd. di plomatieke zaken van het mi nisterie van buitenlandsche za ken te Londen .Van 1940 tot 1946 was hij gezant te Wash ington. Daarna werd hij chef politieke zaken aan het departement van buitenland sche zaken. Mr. VAN MAARSEVEEN. Mr. J. H. van Maarseveen is in Aug. '94 te Utrecht geboren, in welke ge meente hij het gymna sium en de rgksuniversi- teit bezocht. Hij vestigde zich als ad vocaat en procureur en werd in 1937 lid der Tweede Kamer. Mr. van Maarseveen is juridisch adviseur van de Ned. Kath. Arbeidersbewe ging. Dr. GIELEN. Dr. J. J. Gielen is in 1898 te Rucphen (N.Br.) geboren. Hij volgde de R.K. Leergan gen te Tilburg en studeerde aan de universiteit te Gent in de Germaansche philologie, aan welke faculteit hg in 1931 summa cum laude, promoveer de. In 1922 werd hij leeraar en in 1932 directeur van de R.K. middelbare Handelsschool te Hulst Vele publicaties zagen van zgn hand het licht. In 1938 volgde zijne benoeming tot in specteur van het L.O. te Roo sendaal, na de bevrijding die tot hoofdinspecteur te Nijme gen. PROF. Mr. LIEFTINCK. Prof. mr. P. Lieftinck werd in 1902 te Muiderberg gebo ren, waar zijn vader Ned. Herv. predi kant was. Hij studeerde rechten te Utrecht. Hij bezocht daar_ na de school voor verlofs officieren der onbereden ar tillerie. Ver. volgens stu deerde hij economie, o.a. in Engeland en de Ver. Staten In 1931 promo veerde hij cum laude. In 1934 werd hij benoemd tot gewoon hoogleeraar in de economie te Rotterdam. Tevens was hij directeur van het Ned. Econ. Instituut. Van eind Mei 1940 af was hg in opdracht van den opper, bevelhebber belast met het secretariaat van de commissie oorlogsschade. Door de Duitschers werd hij eerst in ggzeling en later in krijgsgevangenschap gesteld. A. H J. L. FIÊVEZ Min- A- H. J. L. Fiévez werd in 1902 in Zutphen geboren. Na zijn militaire studies aan de K.M.A. te Breda 1919—'22 te hebben voltooid, werd hij be noemd tot 2en luitenant bg 't 17e reg. infanterie te Venlo. Van 1926'31 was hij leeraar aan de gasschool te Utrecht. Vervolgens bezocht hij de hoo- gere krijgsschool. Gedurende de mobilisatie en den oorlog was hg hoofd van het bureau organisatiën van het hoofdkwartier van het veldleger. In krijgsgevangenschap ver toefde hg te Neurenberg, Sta- nislau en Neu-Brandenburg, waar hij hoofd was van den ge heimen berichtendienst (radio) der krggsgevangen Nederland- sche officieren. Na terugkeer in Nederland (Juni 1945) werd hij geplaatst oï> het ministerie van oorlog bij de afd. generale staf, later militair kabinet van den mi nister, waar hg de functie ver. vulde van hoofd van het bu reau organisatiën. Op 1 Mei van dit jaar werd hij tot luit.-kolonel van den feneralen staf benoemd. In et voorjaar van 1946 verbleef hg in Engeland, waar hij deel. nam aan een intergeallieerde cursus voor hoofd-officieren. DR. IR. RINGERS. Dr. ir. J. A. Ringers is in 1885 te Alkmaar geboren, stu deerde te Delft en trad daarna in dienst van den waterstaat. Hem werd den bouw opgedra gen van de nieuwe sluiskolk te IJmuiden. Voor dit groote werk voltooid was, werd ir. Ringers de leider der toen op gerichte Maatschappg tot uit voering der Zuiderzeewerken. In 1930 volgde ir. Ringers' benoeming tot directeur.gene- raal van den Rijkswaterstaat en in '35 tot lid van den raad van beheer der Ned. Indische Spoorwegmaatschappij. In '40 werd de heer Ringers belast met de leiding van-het herstel van het verkeerswezen, de drooglegging van de onder waterzettingen en deh verde ren wederopbouw. Bij het optreden van het ka. binet Schermerhorn werd de heer Ringers minister van openbare berken en weder opbouw. IR. VOS. Ir. Vos is lid 'der Tweede Kamer voor de Partij van den Arbeid. Hij is in 1903 in de gemeente Oos- terland ge boren. Hij studeerde te Delft, waar hij in 1926 't diploma van eletrotech- nisch inge- ïieur behaalde. Hij was ver volgens werk zaam als ad ministratief ambtenaar bij den rgksngverheidsdienst te De venter. In 1928 werd hij direc teur van het wetenschappelijk bureau der S.D.A.P. Later werd hij lid van den Amster. damschen gemeenteraad en in 1937 lid der Tweede Kamer. DR. HUYSMANS- Dr- G. W. M. Huysmans werd in 1902 te Eindhoven geboren. Hij studeerde te Nij megen en Rotterdam, waar hij in 1926 promoveerde op een proefschrift getiteld: ,,Ter- mijnhandel en valuta". Na enkele jaren directeur te zijn geweest van de Rotterd. Bank- ver, te Heerlen, werd hij be noemd tot directeur van de Centr. Coöp. Boerenleenbank te Eindhoven. Hij was o.a. lid van de staatscommissie voor bankzaken en voor financiën en sociale assurantie. In 1936 werd hij onderdirecteur van het departement voor groot, handel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Oost-Brabant Sedert de be. vrijding trad hg op als advi. seur voor financieele zaken van het militair gezag in N. Brabant, ,tot hij in April 1945 in het kabinet werd opgeno men, als opvolger van ir. J. van den Broek. S. L. MANSHOLT. De heer S. L. Mansholt is geboortig uit de provincie Groningen. Hij studeerde aan de middelbare landbouwschool te Deventer. Hg was drie jaar werk. zaam op een theeplantage in de Pre an ger. Naar het moederland teruggekeerd, was ir. Mans holt eenigen tijd werkzaam in de Wie_ ringermeer, waar hij zich la ter vestigde op een boerderij. Hjj ging zich toen meer actief Maar wat doen de Russen? Wanneer straks de minis ters in Parijs na veel hangen en wurgen het verdrag met Italië gereed zullen hebben, zal daarna ook het probleem Duitschland aangesneden wor den. Zooals bekend hebben de Groote Drie hun politiek te genover Duitschland geregeld in de bekende Potsdammer overeenkomst. In Potsdam kwamen zij overeen, Duitsch land industrieel te ontmante len, het Nazi-dom uit te roeien en de administratieve en eco nomische eenheid van Duitsch land te handhaven. Niettemin ontstonden reeds spoedig aan zienlijke verschillen in de wijze waarop de bezettende mogend heden in hun zones optraden. De Russen sleepten alles, wat van industrieel belang Het Wereldgebeuren Fabrieken in bergholen waren een marieïplaats voor buitenlandsche arbeiders. voor de politiek interesseeren wat de wetenschappelijke zijde van het landbouwvraagstuk betreft. Na het uitbreken van den oorlog heeft hg veel belang rijk ondergrondsch werk ge. daan. Hij werd minister van landbouw en voedselvoorzie ning in het kabinet Schermer horn. W. DREES. De heer W. Drees werd in 1886 te Amsterdam geboren. Hij bezocht daar de H.B.S. en de Handelshoogeschool. Van 1907_'19 was hg stenograaf bij de Staten- Generaal. Van 1911.'31 voor zitter van de Haagschen federatie Den Haag der S. D.A.P. In '19 werd hij ge kozen tot lid van den gemeenteraad. Van '19 tot '33 was de heer Drees wethouder der residentie. Sedert 1919 is hij lid van de Prov. Staten van Zuid-Holland, sinds 1933 heeft hij zitting in de Tweede Kamer. DR. J. A. JONKMAN. Dr. J. A. Jonkman werd in 1891 te Utrecht geboren. Hij studeerde aan de universitei ten te Utrecht. Toulouse en Leiden. Na 1918 promoveerde hij tot doctor in de rechtswe tenschappen. Een jaar later deed hii examen voor de Indi sche Rechterlijke Macht vertrok toen naar Indië waar hij benoemd werd tot buiten gewoon Landraad.voorzitter te Tebing Tinggi en Medan. Vervolgens werd hg sub-offi- cier van Justitie te Semarang en te Batavia. Van 19271931 was Mr. Jonkman lid van den Volksraad waarvan hij 1940 tot voorzitter werd be- ncemd. Intusschen was Mr. Jonk man met behoud van zijn titel gedetacheerd als officier van justitie bij het hof te Makas. sar, later te Semarang. MR. E. N. VAN KLEFFENS. Mr E N van Kleffens is in 1894 te Heerenveen gebo ren. Aan de universiteit te Leiden studeerde hij rech ten en promoveerde, hij in 1913 op een proefschrift over de internationaal rechterlgke betrekkingen tusschen Neder land en Japan van 1605 af. In de .jaren 1919 en 1920 was hij werkzaam aan het Volken bondssecretariaat, in het vol gende en het daarop volgende jaar op het secretariaat der directie van de Koninklijke Shell te Londen. In 1922 trad hij in dienst van het departe ment van Buitenlandsche Za ken. In 1939 werd hij in het tweede kabinet de Geer minis ter van Buitenlandsche Zaken. De wijziging in de departementen. Zools uit de lgst van nieuwe ministers blijkt, is het depar tement van algemeene oorlog voering opgeheven, evenals 't departement van scheepvaart De economische aspecten van de scheepvaart zullen komen te ressorteeren onder het de partement van economische zaken, terwijl het zuivere ver keerselement zal vallen onder het door minister Vos te be- heeren departement van ver keer. waarvan de „energie' wordt ondergebracht bij econo mische zaken, waartoe ook het mijnbedrijf zal behooren. SPOEDIG MINISTER VAN MARINE. Het beheer over het departe ment van marine zal tgdelgk worden waargenomen door den minister van oorlog. Het ligt in de bedoeling, dat zeer binnenkort zal Worden overgegaan tot de benoeming van een minister van marine. was weg, maar waakten er voor, dit in hun propaganda in Duitschland al te zeer naar voren te brengen. Daarentegen steunden ze wel het Duitsche verzet tegen de centralisatie, waarvan vooral de communis ten de gangmakers zijn. De Engelschen deden het net andersom; in hun propaganda gaven zij hoog op over de ver nietiging van de Duitsche zwa re industrie, maar in de prac- tgk bleek hieraan naar de getuigenis van vele corres pondenten nog wel het een en ander te mankeeren, evenals aan de denazificeering. Niettemin hebben de Britsche autoriteiten verklaard, dat zij ter zake van de demilitarisee ring van Duitschland gaarne volledige inzage der boeken geven. Een aantal journalisten werd uitgenoodigd om 'n tocht te maken door hun zóne, op dat zij een beeld konden krij- en van de wijze, waarop de Ingelschen de bepalingen van Potsdam uitvoeren. De journa listen bezochten groote wapen fabrieken, onderaardsche be drijven, vloot en luchtbases en zagen er alle stadia van ver nietiging, van zorgvuldige de monteering tot het drastische werk van het dynamiet. Niet altijd is dit even ge. makkelijk, want de Duitschers hadden hun oorlogsproductie sterk verspreid en over tal van geheime plaatsen verdeeld. Fa brieken van huish. arti- Bespreking met Soekarno te Djogjakarta. Volledig dossier in handen van de ontvoerders. „zy dachten, dat ik een agent van de NJC.A. was", zoo be gon Sjahrir kalm glimlachend zgn verslag van zgn vierdaag- sche gevangenschap. Naderhand is duidelgk ge worden, dat menschen van de ontvoeringsbende, die omtrent mgn identiteit in twgfel ver keerden, Djogjakar!a van alles op de hoogte hebben gesteld. kelen bleken onderdeelen van V-wapens te maken en vlieg tuigmotoren, kwamen uit cho coladefabrieken. Zeventien ton ontplofbare middelen heeft aan de Wezer de berghellingen doen inzak-, ken in den toegang tot de ho len, waarin sedert Sept. 1944 een kwart millioen kogellagers per maand werden gemaakt. Daar vond de befaamde pant- serschrik zgn oorsprong. De vernietiging van deze betonko. lossen eischte veel voorzich tigheid. 11 dergelijke fabrieken zgn aan legertechnici overge geven ter vernietiging. In de Westfaalsche bergen is in de groeven een fabriek van negen verdiepingen inge richt. Daar werden arbeiders uit geheel Europa, die in een. kamp in de buurt waren on dergebracht, dagelgks de dom, kere holen ingejaagd, om ra diobuizen te produceeren, met behulp van de uit de Philips- fabrieken gestolen installaties. Nu is deze martelplaats leeg en zgn de machines in Eind hoven met muziek weer inge haald. De algemeene indruk van de journalisten was, dat de Brit sche bezetting inderdaad niets te verbergen heeft en dat de beschuldiging, dat zg een ster ke militaire macht in stand houdt, op een Duitsch fabeltje berust. De Britsche autoritei ten stellen op hun beurt veel belang in alles, wat in de an dere zones gebeurt. Is de productie van alle oor logsmateriaal in Duitschland, stopgezet Ook in andere zones wordt belet, dat Duit sche deskundigen onderzoekin gen van militairen aard ver richten Men is het niet eens kunnen worden over een onpartgdig onderzoek in deze vragen door een vier-partgencommis- sie. Toch zou alleen een open baar onderzoek in staat zijn het wantrouwen in eikaars be doelingen weg te nemen. WIE WAREN DE SCHULDIGEN? Ik kan thans niet mededee- len, wie deze ontvoering op touw heeft gezet, doch de na men zgn bekend en de politie stelt een onderzoek in. Over een paar dagen zal alles zgn opgelost. Het is duidelgk, dat zg, die het initiatief tot mgn ontvoering hebben genomen, tegenstanders van mgn politiek zgn. Nu kunnen z\j zich op de hoogte stellen, want het volle dige dossier van de onderhan delingen is nog in hun handen. Ik bezit er in ieder geval een copie van_ Dit incident zal evenwel noodzaken tot strenge maatre gelen tegen de extremisten om dergelyke dingen in de toe komst te vermeden. Met het oog daarop ben ik voornemens morgen nadr Djogjakarta te gaan, waar ik tevens mün kabinet definitief zal formeeren." Op de vraag, of hg geloofde, dat de ontvoering was georga niseerd door Tan Malakka of Soebardjo, gaf Sjahrir ten ant woord, dat de schuldigen be- hoorden tot de lieden, die zoo wel voor, gedurende als na den oorlog steeds op him eigen voordeel uit waren. Toen hem gevraagd werd, of hij van meening was, dat de Nederlanders aandeel aan deze affaire hadden gehad, ver klaarde Sjahrir: „De zaak is thans in handen van de politie en ik laat me daarover niet uit." REGEERINGSPOSiTLt VERSTERKT? Men vroeg Sjahrir, welke ge_ volgen het incident wellicht zou hebben, waarop hij antwoord de: Velen, die zich tot dusver niet bewust zgn geweest van den werkelgken toestand, zul len nu de realiteit zien. Deze affaire beteekent een verster king van de positie der regee ring: bij het ondernemen van acties tegen bandelooze ele menten. Sjahrir verklaarde, dat hg de verklaring van dr. van Mook zeer had gewaardeerd. SOEKARNO. Sjahrir legde er den nadruk op, dat Soekarno de volledige macht pas in handen had ge nomen na zgn ontvoering Dit besluit is genomen met volle dige instemming van dé ande re ministers en bad ten doel iemand geheel en al verant woordelijk te stellen voor de regeeringsmaatregelen. Onmiddellgk na zgn bevrij ding had Sjahrir een onder houd gehad met Soekarno, dat hij bij zgn a.s. bezoek aan Djogjakarta zal voortzetten en waarbg de duur van Soekarno's buitengewone bevoegdheden eveneens onderwerp van be spreking zal zgn. DE „PEET HEIN" VERLAAT AUSTRALIË. Na een verblgf van twee maanden in de Australische- wateren is de Ned. torpedoja ger „Piet Hein" uit Brisbane naar Batavia vertrokken. Als gevolg van een tusschen de dagbladen getroffen regeling, ter verzekering van een billgke papierverdeelinj» verschynt ons blad, uit hoofde van zgn formaat, heden in een omvang van 4 pagina's. Brutale roofoverval. Maandagnacht heeft er in het centrum van Rotterdam een brutale berooving plaats gehad. De 30-jarige paarden koopman V. werd toen hy op den hoek van den Schiedam- sche Singel en Witte de With- straat liep, aangehouden door een viertal personen, waarvan er twee in militair uniform waren Zij sommeerden hem zgn persoonsbewgs te toonen, grepen hem vervolgens vast. en slaagden er in, na een wor steling, V. te berooven van zgn portefeuille met 5600 gul den. De roovers verdwenen in een militairen personenauto. DE „KAREL DOORMAN" IN NEDERLAND. H.M. vliegkampschip „Karei Doorman" wordt Vrgdagoch- tend te Rotterdam verwacht. Do „Karei Doorman" moet uiterlgk 1 Augustus in een Britsche haven zgn, o.m. voor het aan boord nemen van vliegtuigen, behoorende tot het 860 spuadron van den marine luchtvaartdienst. Vermoedelijk zal het schip met squadron op 1 September naar Ned. Indië vertrekken. In den loop yan de volgende •maand zal de K.L.M.-vloot worden uitgebreid met vier Lockheed „Constel Lations", welke zullen worden gebruikt voor trans-Atlantische vluch ten. Vice-admiraal Blandy heeft heden medegedeeld, dat de explosie van de atoombom „aanzienlgk minder schade" heeft veroorzaakt dan de Ja- panneezen te Pearl Harbour hebben toegebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1