iiROVIHCIALE ZEEUWSCHE COUPAHT De eerste resultaten in Parijs Brigdamsche jeugd voetbalt met schedels De Landbouwdagen te Goes Het Australische Parlement over Nederlandsch-Indië Hoofdredacteur O. Satfltflfe Iteet «ïlactloneele medïwerKrög ran ar. W. H. Beekenkamp), Uitgave: Stich- tlag P.Z.C., Middelburg, Druk: firma P* van de Velde jr!» Vlissingen. Commissie van Bijstand I. L, van I-eeuwen, Ds. M. L. W. Scht^Üi Yffe- stagen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Zaterdag 22 Juni 1946 18a^Jaargang 143 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. f 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. minimum per advertentie t 2— Bureaux gevestigd te Vlissingen Walatraat 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaai 29. tel. 2077 en 2924, Goes Turfkade 15, tel. 2475 Oostburg: üratemastraat 3. Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening or. 359300 PZ.C Middelburg. DE WEST MELDT ZICH AAN. Sedert enkele dagen vertoe- E— in Nederland een commis- uit Suriname en een uit agao, die gekomen zijn om ijan H.M. de Koningin door middel van petities het ver- fèngen naar zelfbestuur dezer beide deelen van het konink rijk der Nederlanden kenbaar te maken. Tegelijkertijd zal onder oogen worden gezien, Welke wetswijzigingen in Ne derland moeten worden door- f;evoerd en welke nieuwe wet en er voor Curagao en Su riname moeten worden vast gesteld om het zelfbestuur de zer gebiedsdeelen tot werke lijkheid te maken. Nederland heeft aan Cura gao en Suriname in Amerika zeer waardevolle gebiedsdee len, waarvan de beteekenis door, men mag wel zeggen, het -grootste deel van ons volk veel te laag wordt aangesla gen. Het is beschamend, maar wdér, dat de leden dezer com missie reeds na enkele dagen moeten constateeren, dat de doorsnee-Nederlander vrijwel niets weet van deze eertijds koloniale gebieden en evenmin beseft van welk een interna tionale importantie met name Curagao is geworden. Curagao en Suriname wa ren arm. Er is een tijd ge weest, dat zij onbelangrijk waren. In de 20ste eeuw is dit. evenwel veranderd en ter wijl Curagao een olie- en scheepvaart-centrum gewor den is van den allereersten rang, staat het vast, dat Su riname een schatkamer vol verborgen minerale en natuur lijke rijkdommen is, die slechts op doeltreffende ex ploitatie wachten. Ook Curagao en Suriname verlangen zelfbestuur. En zij zullen dit het lrjdt geen twijfel! krijgen. Hoeveel symapthieker doet evenwel de wijze, waarop deze gebieds deelen hun verlangens naar voren brengen aan, dan die, waarop Soekarno en de zijnen in Nederlandsch Oost-Indië te werk gaan De bevolking van Suriname en Curagao is rjp geworden voor zelfbestuur. Tijdens den oorlog heeft het verlangen daarnaar steeds vas teren vorm aangenomen. De beken de radiorede van H.M. de Koningin in 1942 heeft de be volking de overtuiging ge schonken dat er ingrijpende hervormingen aanstaande wa ren en nu deze hervormingen uitblijven, komen de delegaties, die thans in Nederland ver toeven, hun wenschen kenbaar maken en zij koesteren de hoop, niet naar hun land te rug te keeren zonder positieve toezeggingen of voorstellen. West-Indië verlangt geen af scheiding van het koninkrijk der Nederlanden. De bevolking is zeer aanhankelijk jegens de kroon en al is zij allerminst ingenomen met het optreden der Nederlandsche bewind voerders, zij heeft een groote genegenheid voor en een groot vertrouwen in Neder land. Zij is echter niet tevre den over den internen stand van zaken. Zoowel in Cura gao als Suriname schijnt de invloed van den gouverneur zoo groot te zijn, dat hij in etaat is om een dictatoriaal regime te voeren. De invloed van de bevolking daarentegen is slechts gering. Vooral dr. P. Kasteel, gouverneur van Curagao, een vroegere jour nalist, schijnt het nog al eens bont te hebben gemaakt tij dens en na den oorlog van daar dat de bevolking een de mocratische staatsregeling ver langt, die haar in staat stelt, zich zelf te besturen als ge lijkgerechtigd deel van het rijk. Dit verlangen is niet onbe grijpelijk en het is daarom gelukkig, dat de delegaties juist gekomen zijn nu de ge boorte van het nieuwe kabi net een kwestie van zeer kor ten tijd zal zijn. Een van de punten van het regeerings- program kan een loyale hou ding tegenover west Indië zijn en het is te hopen, dat dit het geval zal blijken. Komt Nederland aan de wenschen van Curagao en Su riname niet tegemoet, dan zal dit de Nederlandsche zaak in de West slechts kunnen scha den. Een eerlijk en snel na komen van de koninklijke be lofte van 1942 kan haar slechts ten goede komen. En wellicht zal zij boven dien een gunstig effect heb ben op de ontwikkeling in Ned. Oost-Indië! Rust in Duindorp teruggekeerd. Het gedetineerdenkamp In het gedetineerdenkamp Duindorp" is thans de nor male toestand hersteld. Bij het middagappèl is Donderdag een kamporder van den com mandant voorgelezen, waarbij werd bekend gemaakt, dat de Uitzonderingstoestand, dc zgn. „staat van beleg" na dit appel is opgeheven. De com mandant vertrouwt op de vol ledige medewerking en de handhaving van de rust van de kampbewoners ter voorko ming van een herhaling van getroffen maatregelen. Het Wereldgebeuren 72 jaren verzuimd eerbetoon worden ingehaald. De Moefti. Na het vruchteloos gegoo chel met miliioenen op ue vo rige zitingen hebben de minis ters in Parijs nu toch ook eenig resultaat kunnen boeken Overeengekomen is, dat de ge allieerden hun troepen uit lca- iië zuilen terugtrekken, 90 da gen na het teekenen van het vredesverdrag met Italië en mits de Sovjet-Unie binnen gelijken termijn haar troepen cerug zal trekken ui Bulgarije, v erder zal een geallieerde com missie worden opgericht die toezicht zal houaen op de uit voering van het vredesverdrag, dat overigens lang nog niet m kannen en kruiken is. De meest netelige kwestie, die der xialiaansche koloniën, is nog maar pas aan de orde geko men Op voorstel van Bevin werd besloten de besprekingen hierover voor pers en publiek geheim te houden, maar niet temin wist het legertje' jour nalisten. dat dagelijks rond hel Palais du Luxembourg zwerft, via relaties en andere oronnen, coch wel aan de gewenschte inlichtingen te komen. Daaruit blijkt, dat de ministers weer de oude beproefde methode heb ben toegepast en uitstel heb ben verkozen boven in het ge heel geen oplossing. Byrnes stelde voor, de kwestie van de souvereiniteit van de Italiaan, sche koloniën voorloopig een jaar uit te stellen Indien bin nen dezen tijd nog geen oplos sing zal zijn gevonden dan komen de koloniën onder het beheer van de Ver. Naties. Een speciale commissie, de zoo. veelste, werd ingesteld om dit voorstel in overweging te ne men De ministers hebben dus wel een elegante manier gevonden om de werkelijke moeilijkheden te omzeilen en een oplossing op de lange baan t? schuiven. Tijdens de discussies merkte Molotov nog op, dat de be richten, die hij gehoord had over het vergrooten van Ita- liaansche vliegvelden door En geland en Amerika, den on- gunstigen indruk gewekt heb ben. dat beide landen een langdurige bezetting in den zin hebben. Byrnes antwoordde gevat, dat hij ook gehoord had, dat de Russische troepen iin de Balkanlanden een activiteit ontwikkelden, die er op wees, dat zij aan een langdurig ver blijf dachten. Maar hij had reeds lang geleden geleerd, niet alles te gelooven wat hij hoorde en hij beval deze po litiek aan zijn collega aan Terwijl aldus de ministers over de toekomst van Italië beraadslagen, zal in de nieuwe republiek zelf morgen wel een zeer ongebruikelijke plechtig heid plaats vinden. In 1872 stierf Giuseppe Mazzini, de Uit protest geen gemeenteraad. Binnenkort zal het plaatsje Schinveld, (L.), zeer waarschijnlijk de eenige gemeente in Ne derland zijn, die geen ge meenteraad heeft. Geen enkele partij heeft na melijk zijn candidatenlijst ingediend, uit protest... tegen de schorsing van hun ouden burgemeester. Het welkom dat den nieuwen burgemeester op deze wijze wordt toege roepen is niet bepaald hartelijk te noemen. Zuivering en verkiezingsuitslag. Te Rotterdam vond een bij eenkomst plaats van leden van de Partij van den Arbeid, die meenen, dat de slechte verkie zingsuitslag voor de partn mede is -toe te schrijven aan ae zui vering in de S.D-A.P. De ver gadering nam een motie aan, waarin o.m. gezegd wordt, dat het rechtsgevoel in breeden kring ernstig is geschokt, en droeg aan een commissie, waarin de heeren Luberti uit Den Haag en Sandifort uit Zwolle zitting namen, op, zich in de allereerste plaats in ver- binding te stellen met het be. stuur van de P. v. d. A. ter verkrijging van revisie en in trekking van de door den Cen- tralen Eereraad ten aanzien van 'n groot aantal functiona rissen (wethouders. Gedepu teerden, Kamerleden enz.) ge dane uitspraken. ANJERDAG. Alle bioscopen in Nederland zullen 'n kort fimpje over het Prins Bernhard-fonds vert-l toonen, waarin Z.K.H. Prins Bernhard zal spreken over Anjerdag. Het is de eerste maal, dat opnamen van den Prins in zijn werkkamer wor den gepubliceerd. groote Italiaansche patriot en republikein en zijn aanhangers legden de plechtige belofte af, dat hun leider geen eerbe toon zou worden bewezen, voor en aleer Italië een repu bliek geworden zou zijn. Op last van den burgemeester van Genua zal nu deze belofte wor den nagekomen en zal het lijk van Mazzini, dat in gaven staat in het graf werd aange troffen, op het Genueesche kerkhof voor het publiek ten toongesteld worden. De vurige republikeinen krjjgen dan gelegenheid een achterstand aan eerbetoon van 72 jaren in één dag in te halen! Vreemd is ook de positie van den ontvluchten en ver dwenen en daarna plotseling in het paleis van Koning Faroek van Egynte weer opgedoken Groot-Moefti. Voor do Engelschen is deze Moefti een oorlogsmisdadiger en Churchill heeft in het La gerhuis dan ook aangedrongen op het nemen van maatregelen tegen hem. Koning Faroek weigert ech ter de wetten der Oostersche gastvrijheid te overtreden en een politieken vluchteling uit te leveren. De zaak is wel van zooveel belang, dat de eerste minister van Egypte het kabinet heeft bijeengeroepen, teneinde de si tuatie, door de aanwezigheid van den Moefti geschapen, te bespreken. H-M. de Koningin reikt onderscheidingen uit. Vrijdagmorgen heeft H.M. de Koningin aan boord van Hr. Ms. torpedoboot jager ,,Ban- ckert" posthuum toegekende onderscheidingen uitgereikt aan de echlgenooten of moe ders van gesneuvelde officie ren Om kwart voor elf arri veerde H.M. de Koningin aan de kade waar zij werd ontvan gen door den bevelhebber der zeestrijdkrachten, luitenant admiraal C. E. L Helfrich en den burgemeester van Rotter dam, rar. P. J Oud. Op de kade stond een eerewacht van mariniers opgesteld. SECRETARIAAT-GENERAAL VOOR DE BELG.-NED. DOUANE-OVEREENKOMST. Bij de bekende douane-over- venkomst met België zijn drie raden voorzien, die resp. de ta rieven, de algemeene economi- sche politiek en de handelspoli tiek tegenover derde landen zullen moeten coördineeren Dezer dagen is besloten een gemeenschappelijk secretari aat-generaal in te stellen voor de uitvoering van de douane overeenkomst. Tot secretaris-generaal is benoemd de Nederlander Mr. Dr. E. J. E. M. H. Jaspar. aan wien een Belgisch adjunct secretaris zal worden toege voegd. Het secretariaat-gene. raai zal te Brussel worden ge vestigd. GEEN AMERIKAANSCH CREDIET VOOR POLEN. In Polen wordt verklaard, dat men geen waarde hecht aan het crediet van 225 mil- lioen dollar, tegen welks ver leening in de Ver. Staten be zwaar is gemaakt onder het motief, dat in Polen nog geen vrije verkiezingen zijn gehou den. Polen krijgt voldoende credieten van de Sovjet-Unie. KORTE PREDICATIE SCHOONMAAK-NAWEEËN. Onze huisvrouwen verheu gen zich erover, dat het schoonmaaktydperk nu wel zoo goed als ten einde is, Dat i-s een verademing voor hen en in niet mindere mate voor hun mede. gezinsleden. De groote wereldschdonmaak is nog op geen stukken na vol tooid. Eet lijkt er niet op. Wat is er nog een spinrag, wat een stof, wat een puin. Wat staat alles nog overhoop en onderste bovenNergens, letterlijk ner gens 'krijg je van de wereld, huishouding een opgeruimd idee. Ik denk in dit verband aan een gelijkenis van het Nieuwe Testament Jezus prediktedat wij leven in een bezeten wereld. En eens vertelde Hij van een mensch die tenslotte zoo ver kwam, om zoo'n bezeten macht zijn huis uit te werken. Dat was een pracht oprui ming. Heerlijk is het om ver lost te zijn van het kneUend juk van een kwelduivel En wat doet die uitgeworpen booze macht nu? Kan hij nog iets doen? Of is hij lamgesla gen? Doet hij geen kwaad meer Niet weinig.' Hij is nog even plaagziek als ie voren. Hy vindt geen rustEn op een keer keert hij terug naar het huis, dat hy verliet. Het ziet er keurig uit. Het is er schitte. rend in orde, Toch gaat hij er niet in: Wat dan? Hij neemt geen risico. Hij bedankt er voor om er weer uitgezet te wordenHij wil eerst versterking hebben. Hij zoekt hulptroepen, 7 stuks. Samen wagen zij den aanval, stormen naar binnen en hebben succes. Tegen een 8-voudige bezetting kan de huisheer niet opm En zegt Jezus zoo wórdt het met dien mensch bi het einde erger dan in het be gin. Lucas 11 26) Hoed u voor de 'naweeën Ook na een oorlog. Heeft u soms ook niet het gevoel, dat de na-oorlog sche weeën u te zwaar worden? Is er nog redding mogelijk? Op de pijp van een stoom schip stond deze afbeelding: Door donkere wolken stak een hand heendie wees naar een kruis. God steekt ons Zijn reddende hand toeVat haarSchep moed. Geloof. En leef. Leef uit de 'liefde Gods in Christus. Alleen zóó kunt u tegen de dui- velsche machten opgewassen zyn, B. Nationale Havenraad. Mr. Kolff uit Vlissingen en Mr. Teilegen uit Terneuzen tot leden benoemd. Bij ministerieel besluit is ingesteld een nationale haven- raad, welke een tijdelijk ka rakter zal dragen en tot taak zal hebben den ministers van advies te dienen inzake Neder landsche havenproblemen. Voor een tijdvak van één jaar zijn benoemd tot voorzit ter mr. W. H. Foekema An- dreae te Rotterdam en tot le den: jhr. H. van Lennep te .Heemstede voor de haven van Amsterdam; T. L. Mellema te Groningen voor die van Delf zijl; L. van Gelder te Dor drecht; J. H. van der Meer te Harlingen; Ed. Nijgh te Rotterdam; mr. P. H. W. F. Tellegen te Terneuzen; mr. B. C. Kolff te Vlissingen; C. A. W. Pauw te Zaandam; de directeur van de gem. handels inrichtingen te Amsterdam, ir. L. Boogerd; de directeur van de Gem. handelsinrichtingen te Rotterdam, ir. N. Th. Koo- mans en voorts vertegenwoor digers van de werknemersor ganisaties, die nader zullen worden aangewezen. Tot secretalis is benoemd: de chef van het alg. secreta riaat van het dir.-gen. voor zeehaven- en Rijnvaartzaken van het ministerie van ver keer en energie, drs. L. B. Padmos te 's-Gravenhage. Raadselachtige bommen. Een speciale' correspondent van de „Daily Mail" seint uit Stockholm, dat een geheim zinnig voorval de Zweedsche bevolking voor een raadsel stelt. Gedurende de laatste weken zijn met regelmatige tusschenpoozen radiografisch bestuurde vliegende bommen, naar men meent, over Zweden ?ekomen. Slechts één ontplof ing werd gemeld, maar er was geen spoor van een bom te vinden. De bevolking is overtuigd, dat het Sovjet- Russische bommen zrjn en dat zij van de Baltische kust worden afgeschoten Een bij. zonder type .raketboni" is boven Finland waargenomen. Volgens de Finnen wordt deze door explosies voortgedreven en heeft zij „een lang vurig spoor" achter zich. BIDAULT WAARSCHIJN LIJK GESLAAGD. Uit Parijs wordt gemeld, dat Bidault bijna gereed is met de vorming van een nieuw kabinet. Waarschijnlijk zal het weer een drie-partijen- regeering zijn. HIER WERD OM EEN HEMD EEN KERK VERWOEST 1 Dultschers verwoestten de ruïne. De jeugd in Brigdamme voetbalt met schedels, m e n- schelijke schedels! De bewoners stooten zich daaraan en dat is begrijpelijk. Ieder mensch is nu eenmaal een tikje sentimenteel als het om stoffelijke resten van af gestorvenen gaat en laat ons eerlijk zjjn: het is een luguber idee, dat het in Brigdamme kan voorkomen, dat een opge schoten schoojongen loopt te schoppen tegen den schedel van zijn bet-overgrootvader. Het is daarom te hopen, dat aan dit macabere spel spoedig een eln.de wordt gemaakt. Intusschen zal men vragen: Waar komen de schedels vandaan? Het is een boeiend verhaal... Het was in den jare 1562, dat Leunis Domis, alias Key- ser, oud 27 jaar, geboren te West-Souburg, den brand stak in de Nieuwe Kerk van de heerlijkheid Brigdamme op Walcheren; en wpl om geen andere reden, dan dat een land bouwer aldaar een hemd destijds een nog kostbaarder bezit dan tegenwoordig dat Domis hem ontstolen had, overigens zeer terecht, weer teruggevorderd had. Genoemde Leunis Domis werd, als straf op zijn zonde, op 1 Juni van datzelfde jaar volgens het „Ruigregister" van de stad Middelburg, „levend gebrand aan eene stake, zulks dat de dood er op volgt" en de landbouwers van Brigdamme konden voor taan tegen de ruines van hun kerk op kijken. Eeuwen lang! Tot in 1944 toe. De hoogte, waarop deze bijzonder stevige bouwval de eeuwen trotseerde, was tot voor een 15 jaar begroeid met lange schrale iepen, wier spich tig silhouet men op grooten afstand tegen den horizon zag afgeteekend. Later sneuvelden deze hoo rnen door de gevreesde iepen ziekte en bleven alleen de schapen vreedzaam op him verheven weide rond de voor malige kerk, achter. De Meidagen van '40 kwa men en ook langs de ruïne trokken de militaire colonnes voorbij; tot den dag, dat de Duitschers plotseling bedach ten, dat dit hooggelegen kerk hof met zijn schapen, gelegenL aan een der voornaamste ver keerswegen van Wacheren, 22 Juni: Russisch offensief begonnen. In den zomer van 1944 begonnen de groote of fensieven. welke ten slotte Europa hebben bevrijd. Vandaag juist twee jaar geleden begon het groote Russische zomer- offensief in den sector Witebsk. Voorbereiding In vollen gang. Er komt een speciale verkeersregeling. Heden over 14 dagen is het al weer de laatste dag van de landbouwtentoonstelling, die te Goes het hoofdpunt zal vormen voor de herdenking van het 100-jarig bestaan van de Z.L. M. en wg willen daarom over die tentoonstelling thans nog eens wat meer mededeelen. Laten wij dan beginnen met de mededeeling, dat Goes steeds meer aan die dagen wordt herinnerd door de span doeken, die op verschillende plaatsen in de stad zrjn op gehangen en de raambiljetten die alom de aandacht vragen voor de komende feestdagen. Zooals reeds bekend mag worden verondersteld zal de tentoonstelling plaats hebben op de gemeentelijke sportier- reinen aan den weg naar Wilhelminadorp en de daar achter gelegen weide. Voor den eersten ingang van he' sportterrein komt een eere poort en daar is de hoofdtoe gang. Op het sportterrein wordt het eerste veld vrij gehouden voor het voorbrengen der be kroonde paarden enz. op den eersten dag en voor het con cours hippique op den tweeden dag. Het tweede veld wordt ge bruikt voor het plaatsen van de tentoonstellingstenten, die allerlei zullen bergen, zooals o.a. de regeeringsinzendingen, en wetenschappelijke en ver- eenigings-stanas. Op het derde veld komen de paarden en het rundvee, ter wijl op het laatste veld het kleinvee, pluimvee enz. een plaats zal vinden. Enkele brug gen zullen toegang geven tot de weide achter het sportveld, waarop voornamelijk de tracto ren. verschillende typen van landbouwmachines en om niet Indonesiërs weigeren commentaar. In het Australische parle ment zijn debatten gevoerd over de weigering der haven arbeiders om Ned. schepen te laden. De liberale majoor Gul- let noemde Nederland een trouw en waardig bondgenoot. Hij geloofde niet, dat de meer derheid van de havenarbeiders in deze achter hun vakver- eenigingsleiders staat. Minister Orakin deelde mede, dat de Australische regeering de benoeming van een direc- ten vertegenwoordiger in Ned' Indië overweegt. De premier Chifley wees er op, dat de onderhandelingen over Ned. handelsschepen zon der resultaat waren voortge zet. Hij had getracht de Ne derlanders zooveel mogelijk te gemoet te komen. Voorts deelde Chifley mede geen bericht te hebben ont vangen, dat Sjahrir bereid was de Australische havenar beiders te verzoeken hun boyeot van Ned. schepen te beëindigen. NOG GEEN INDONESISCH COMMENTAAR. Indonesische kringen heb ben, toen hun gevraagd werd SCHIP MET JOOD SCHE EMIGRANTEN OP DE VLUCHT. Het onder de vlag van Pa nama varende schip „Beau- harnais", is met 1300 Joodsche vluchtelingen aan boord, on danks het verbod van de Ita liaansche autoriteiten uit de haven van Vado weggevaren. den Noordweg, een strategisch belangrijk punt moest zijn. De met gras begroeide bouw. val diende onverwijld door een bunker te worden vervangen. In twee keer werd het mas sieve muurstuk opgeblazen, tot alleen nog een enkel on verwrikbaar fundament aan de luisterrijke kerk van Brig damme herinnerde. De hoogte zelf werd voor een groot ge deelte weggegraven en met den eertijds gewijden grond heeft men nadat voor dit doel eerst de eenige vlucht heuvel in de streek, den Os- senberg, was -geslecht de bunkers bij Popkensburg, achter St. Laurens, overdekt. Gewijden grond, want deze kerk, die in 1196 cf '97, de juiste datum is niet bekend, werd gesticht, had evenals zeer vele andere kerken, het recht van „begrafenissen", van welk recht ook na haar ver woesting gebruik werd ge maakt; ja zelfs weet een 86- jarige boerin uit Brigdamme te vertellen, dat nog in haar tijd inwoners uit den omtrek op het aloude kerkhof ter aar-: de werden besteld. Het is dan ook te begrijpen, dat bij het afgraven van de zen heuvel vele doodsbeenderen te voorschijn kwamen, zelfs vonden de „spitters" een doodshoofd met in iedere oog holte een oude Zeelandia- munt; was het vroeger niet de gewoonte den doode een munt op de oogen te leggen? De boeren, die verplicht wa ren dezen grond met beende ren te verrijden, meenden „Rij liever hoornen (om het land commentaar te leveren op het communiqué, dat door den re. geeringsvoorlichtingsdienst te Den Haag inzake de laat ste Indonesische voorstellen is uitgegeven, verklaard, dat zij niet bereid zijn hierover iets te zeggen. Zij geven er op dit oogenblik de voorkeur aan om te wachten dotdat zij offi- cieele inlichtingen over de Ne derlandsche reactie op de voorstellen hebben ontvangen. BELASTINGBILJETTEN. Door de Indonesische regee ring zijn thans ook aan de Ne derlandsche bevolking belas tingbiljetten uitgereikt. Aan gezien de republikeinen over apparatuur noch ambtenaren beschikken, adviseert „Het Dagblad" maar niet t-e "veel aandacht aan deze biljetten te schenken. te „bepalen"), dan je voorva ders"; maar de Duitschers waren minder piëteitvol en be dachten de grap om de gevon den doodshoofden voor hun huizen op stokjes te zetten en er 's avonds een kaarsje in te branden Toen kwam het water, dat echter ook brj de hoogste vloe den de groententuintjes op het nog overgebleven deel van dezen „kerkheuvel" niet be reikte. De voorvaderen hadden voor hun kerk een zeer gun stig punt gekozen. Nu is alles weer droog. Maar de afgraving is nog steeds bestrooid met losge woelde of opgegraven doods beenderen, waarmee nu de kinderen, als eertijds de Duit schers, grappen maken, voet ballen met schedels en deelen van bekkenbeenderen. In St. Laurens, waartoe Brigdamme behoort, is veel te doen, te vernieuwen en op te bouwen, maar wanneer de levenden zijn voorzien, zal men zeker toch ook de dooden weer een rustplaats kunnen geven. Uit piëteit voor de „voor vaders" en uit een opvoedkun dig oogpunt wat de jeugd be treft, die met deze mensche- lijke resten baldadigheden uit haalt. Wat met het overgebleven kerkhof en de enkele fundamen ten zal gebeuren is nog niet bekend. Wat overbleef is trouwens ook niet veel; enkele zware steenklompen is thans alles, wat rest van de groote en hechtgebouwde kerk, die vele eeuwen geleden terwille va» een hemd werd verwoest,.. te vergeten de draaischijf, die de krachten der paarden aan geeft, zeker aller belangstel ling zal trekken. Naast het eerste sportveld komt tegen de daaraanwezige boschage het plankier, waarop twee avonden het openlucht spel zal worden gebracht en op de tennisbannen verrijzen de consumptietenten. Als het zo merweder dan eindelijk zijn in trede zal hebben gedaan, mag verwacht worden, dat duizen den en nog eens duizenden Goe* en de tentoonstelling zul len bezoeken en in verband daarmede zal binnen enkele dagen de speciale verkeersre geling naar de Ganzenstad worden bekend gemaakt. Er wordt in steeds sneller tempo gewerkt om alles gereed te krijgen om de zoo bekende 100, jarige een waardige herdenking te verzekeren. Communisten willen mee-regeeren. Tijdens een communistische protestmeeting; in Den Haag heeft de heer A. J. Koejemans, hoofdredacteur van „de Waar. heid" verklaard dat de C.P.N. niet is geraadplegd inzake de kabinetsformatie. Spr. achtte dr. Beel niet de geschikte per soon voor kabinetsformateur. De C.P.N. is bereid te regee- ren met vooruitstrevende ka tholieken en de P.v.d.A, Herstel van spoorwegmaterieel. Om een rond getal te ne men: de spoorwegen hebben zoo'n dertigduizend spoorwa gens te herstellen En hoe te herstellen? Wie de uitgebran de locomotieven en rijtuigen ziet, welke op sommige sta tions staan opgesteld, kan zich niet voorstellen, dat daaruit nog eens een bruikbaar voertuig kan worden gemaakt. Maar de technici staan voor niets. Zoo heeft Donderdag de vierdui- duizendste herstelde spoorwa gen van het hoofddepot Riet landen te Amsterdam proefge reden. Zoo" langzameriiand komen de spoorwegen weer in hun materiaal te zitten. Hadden ze voor de spoorwegstaking 866 locomotieven, thans hebben ze er 782 waarvan er 333 nog of weer bruikbaar zijn, 284 in de werkplaatsen worden hersteld, 124 gesloopt worden en ten slotte worden er nog 59 „ver mist". 405 door de Duitschers gestolen locomotieven zijn al weer teruggekeerd, waarvan er 161 hersteld zijn. Bovendien beschikken de spoorwegen over 25 Zwitsersche 3S Zweedsche, 27 bruikbare en 106 onbruikbare Duitsche, 305 bruikbare en 34 onbruikbare Engelsche. Een allegaartje dus en de chef van het hoofddepot verklaarde desgevraagd zon der chauvinisme, dat de Hol- landsche nog altijd de beste blijken te zijn. Met personenwagens is het minder goed gesteld. De spoor wegen hebben er 654 bruik bare, waarvan 267 buitenl. 704 zijn defect en 583 worden hog „vermist". Intusschen zijn er 364 uit Duitschland terugge zonden. CONTROLE OP HET VERVOER TE WATER. De C.C.D. beschikt thans over een middel om de controle te water doeltreffender te voeren door het in dienst stel len van een 4_tons motorschip, dat met een behoorlijke snel heid door de verschillende bin nenwateren en open wateren kan varen. Het ligt in de be doeling, dit schip door het Se' heele land te gebruiken. EEN DEPARTEMENT VAN VOLKSGEZONDHEID De Alg. Ned. Ver. voor Soc. Geneeskunde heeft zich in een telegram tot minister Beel ge wend met verzoek tot het in richten van 'n afzonderlijk de partement van Volksgezond heid onder vakkundige leiding. NIEUWE BURGEMEESTER VAN ARNHEM. Met ingang van 26 Juni is benoemd tot burgemeester van Arnhem, de heer C. G. Matser, voorheen wethouder en sedert 9 Mei 1945 waarnemend bur gemeester. BURGEMEESTER VAN DELFT ONTSLAGEN. De minister van binnen- laindsche zaken heeft op grond van het Zuiveringsbesluit ont slag verleend aan F. W. van Vloten, als burgemeester van Delft. Het Londensch Phi]har monisch orkest zal waar schijnlijk September a.s. een tournée door Nederland ma. ken. Als gevolg van een tusschen de dagbladen getroffen regeling, ter verzekering van eeD billijke papierverdeeling verschijnt ons blad. uit hoofde van zijn formaat, heden in een omvang van 4 pagina's.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1