PRDVIMCIALE ZEEUWSCHE COURANT r De Veiligheidsraad laat Perzië nog niet los. De Roode Pimpernel op Java. Prinselijke reis naar Zwitserland ten einde. Middenstand en wederopbouw. UIT DE PROVINCIE. ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredacteur G. BalUntlJn frnet redactioneele medewerking van dr. W- H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P-Z-C-. Middelburg. Druk: firma f. van de Velde Jr., Viissingen, Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen. Ds. M. L. W. Schoch, Viis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Vrijdag 24 Mei 1948 189e Jaargang Nummer 120 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 3-45 per kwartaal- Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm-, minimum per advertentie 2.— Bureaux gevestigd te Viissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 lijnen); Middelburg Londensche Kaal 29, tel 2077 en 2924, Goes: Turfkade 15. tel. 2475. Oostburg: Oratemastraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr 359300 P.Z.C-. Middelburg. Het Wereldgebeuren PREMIER SOELTANEH ONDER SOVJET-DRUK7 Lidlce gewroken. Na een betrekkelijke rust van eenige weken is Woens dagavond in New-York de Vei ligheidsraad weer in den schijnwerper der internationale toelangstelling verschenen en weer was het de kwestie Perzië, die op het tapijt kwam. En even hardnekkig als Gro- myko z\jn woord gestand deed en weg bleef, even standvas tig weigerde de Raad om de Perzische klacht als afgedaan te beschouwen. Erg duidelijk is de zaak dan ook nog niet, vooral, omdat de houding van den Perzischen ambassadeur in Washington, Hoessein Ala, niet geheel in overeenstem ming schijnt te zijn met in structies uit Teheran. Prins Firoez, de minister van propaganda, noemde de verklaring van Ala over Rus sische inmenging in de Per zische aangelegenheden niet gerechtvaardigd, daar er als gevolg van de evacuatie van het Roode Leger geen sprake meer kan zijn van inmenging. En hij veegde er aan toe, dat de strjrjd in Perzië geëindigd was. De leider der regeering van Azerbeidsjan ging nog veel verder en noemde Ala „een verrader en een misda diger, die voor het gerecht moest komen, als hij ooit naar Perzië zou terugkeeren". Geen wonder dus, dat Stet- tinius Woensdagavond hot verslag van de Perzische re geering over de ontruiming CHAOS IN BEVOLKINGS REGISTER. In Utrecht hebben 9000 kiezers niet ge stemd. Van de 104.000 stemgerechtigden wer den er nl. slechts 94.000 opgeroepen. Na de bevrijding ble ken zelfs 28.000 kaarten van de bevolkingsadmi nistratie te zyn ver- valscht of verduisterd. De reconstructie van het bevolkingsregister heeft inmiddels dus al resul taten opgeleverd! Thans wordt er met man en macht gewerkt om de overgebleven on juistheden nog voor de Staten-verkiezingen zoo veel mogelijk weg te werken. Sowjet-Unie lid van nood-Voedselraad? De Ver. Staten. Engeland en Canada hebben voorgesteld Rusland op te nemen als lid van den door hen voorgestel den „Internationalen noodvoed- selraad", die door 20 landen zou worden opgericht en be stuurd door een uitvoerend co mité, waarin zeven landen vertegenwoordigd zijn. Engeland en Egypte. ONDERHANDELINGEN OPGESCHORT. Het Egyptische publiek heeft bij verrassing vernomen van berichten volgens welke de onderhandelingen tusschen Egypte en Engeland over de herziening van het verdrag van 1936 zijn opgeschort. Wel wordt het contact tusschen beide regeeringen in stand ge houden. De Egyptische pers werpt de schuld van de opschorting der onderhandelingen op de in het Britsche ontwerp-verdrag omschreven voorwaarden. Men noemt dit onderwerp „moeilijk te verteren". Het verschil van meening zou voornamelijk voortvloeien uit de Britsche aanspraken op gebruik van Egyptisch grondgebied in ge val van oorlogsdreiging, en an derzijds uit het Egyptische ver langen. dat de evacuatie der Britsche troepen binnen een jaar voltooid zal zijn. Als Goethe dat kon hooren De 39-jarige voormalige na_ zistische leider der Duitsche jeugd, Baldur von Schirach, is in Neurenberg met zijn eigen verdediging begonnen. De voornaamste beschuldigingen, waarop hij moet antwoorden, hebben betrekking op zijn func tie van jeugdleider, het ver giftigen van de geestesgesteld_ heid van een generatie en het voorbereiden ervan voor den oorlog van Hitier. Schirach verklaarde: „Ik heb de Duit- BÖhe jeugd teruggevoerd naar Weimar en Goethe", waaraan hij toevoegde: „Ik was niet al leen propagandist voor het na tionaal socialisme, maar ook voor Goethe", 40.000 Amerikaansche mijn werkers zullen Zaterdag niet gaan staken. Zij zullen onder leiding van de regeering het werk veertien dagen voortzet ten. onvoldoende noemde en er bij den Raad op aandrong weder om het optreden in deze zaak uit te stellen, daar niet vol doende basis aanwezig is om handelend op te treden. De Britsche afgevaardigde Cado- gan sloot zich hierbij aan en alleen de Pool dr. Lange, wilde de besprekingen eindi gen. Op voorstel van dr. van Klef fens werd Hoessein Ala uitgenoodigd aan de conferen tietafel plaats te nemen, ten einde sommige der vragen, die door de leden waren gesteld, op te helderen. Deze noemde een telegram van zijn premier, waarin geloof werd gehecht aan mededeelingen van „plaat selijke bewoners" van Azer beidsjan over het vertrek van Russische troepen uit deze provincie, niet afdoende. De moeilijkheden in Azerbeidsjan waren volgens Ala het gevolg van vroegere inmenging. Een vijandelijk leger van opstan delingen, geschapen onder toe zicht van de Sovjettroepen, verhinderde de strijdmacht van de regeering om Azerbeidsjan binnen te trekken. De Sovjet ambassadeur te Teheran had getracht om den premier So el- taneh over te halen in te stemmen met hetgeen de op standelingen wenschen. Ala noemde dit inmenning en zeide, dat hij den Raad niet kon me- dedeelen of deze inmenging heeft opgehouden „daar wy in Azerbeidsjan geen gezag heb ben". Nadat aldus Ala was ge hoord, verklaarde Stettinius, dat het fout aou zijn de Per zische kwestie te laten vallen. Ten slotte werd besloten om de bespreking voor onbepaal den tijd to verdagen, waarbij de leden het recht krijgen de kwestie op elke gewenscht moment weer op te werpen. Een kort bericht meldde gis teren, dat Karl Herman Frank volgens radio Praag, in het openbaar is opgehangen. Bij het lezen van den naam Frank gaan de herinneringen terug naar 1943, toen op een avond de B.B.O. het bericht bracht van den doodelijken aanslag door Tsjechische patriotten op Heidrich, den toenmaligen protector van het dappere Tsjecho-Slowakije, 'n nazi, die zich zoo gehaat had gemaakt, dat de opgekropte gevoelens slechts op deze wijze een uit weg konden vinden. Een golf van verontwaardiging ging door de vrije wereld, toen be kend werd, dat als repressaille voor dezen aanslag het Tsje chische dorp Lialce geheel was uitgemoord. De bewoners van Putten konden toen nog niet vermoeden, dat hun dorp nog eens als een Hollandsch Lidice een dergelijk lot zou ondergaan Aan de schanddaad van Li dice blijft voor eeuwig de naam verbonden van Frank, den opvolger van Heidrich. Na drie jaar heeft Frank zijn tol aan de gerechtigheid moe ten betalen. Zijn dood zal door niemand worden betreurd I De Koningin ontvangt fractie-voorzitters. H.M. de Koningin heeft In verband met de kabinetsvor ming de heeren prof. mr. C. P. M. Romme, voorzitter van de fractie der Katholieke Volkspartij; Jhr. mr. M. van der Goes van Natere, voorzit ter van de fractie van de Partij van den Arbeid; J. Schouten, voorzitter van de anti-revolutionnaire fractie; G. Wagenaar, voorzitter van de communistische fractie in de Tweede Kamer der Staten Generaal ter bespreking op het paleis Soestdijk ontvangen. NA DE JACHT OP ARNOLD MEYER. De rechtercommissaris te Breda heeft besloten de voor- loopige hechtenis van den Am- sterdamschen hulprechercheur K. die betrokken was bij de bekende jacht op Arnold Mey er, met 30 dagen te verlengen. Door den raadsman van K. is een verzoek ingediend dit bevel op te heffen. De voltal lige raadskamer der Bredasche rechtbank heeft dit verzoek evenwel afgewezen. Kapitein Clarke bevrijdde meer dan 200 Nederlanders uit de kampen der extremisten. Mr. Slamet In Nederland. Een Engelsche officier, ka pitein F. A. Clarke, die over geheel Java bekend staat als de „Scarlet Pimpernel" en die nog slechts twee maanden ge leden de bevrijding van door de Indonesische terroristen ge vangen genomen Nederlanders beraamde, is thans terug in Engeland. Hij vertelde aan een verslag, gever, hoe hy meer dan 200 mannen, vrouwen en kinderen uit de streng bewaakte gevan genkampen der extremisten wist te smokkelen. Kapitein Clarke, die één keer door de Indonesiërs werd ontvoerd en vhf maal in een hinderlaag viel, zei, dat het werk, dat hij met deze red dingspogingen deed. geheel los stond van zjjn werk als politiek Intelligence-officer. In feite was het een negeeren van de Gala-receplie aan den Bondsraad aangeboden. Bij prachtig weer maakten Prinses Juliana en Prins Bern- hard in de omgeving van Bern een autotocht, die bijna drie uur duurde. Het was een rit, die over met loofbosschen be dekte heuvelen en langs vruchtbare, groene dalen ging. Onderweg werd herhaaldelijk stilgehouden opdat men van het vaak unieke uitzicht kon genieten. In een klein plaatsje, op 10 km. van Bern, gebruikte het Prinselijk paar 't middagmaal met den Bondspresident Ko- belt en den Bondsraad Von Steiger, in een landelijk res taurant genaamd „Zum Lö- wen". Voor den ingang van het restaurant stond een groepje Nederlandsche kinde ren opgesteld. Aan de Prinses werd een mooie ruike>r aange boden. Geruimen tijd onder hielden de Prinses en de Prins zich met deze kinderen, die voornamelijk uit Delft en om streken kwamen. Tijdens het middagmaal zong een dameszangkoor, in het fraaie Bernsche costuum ge stoken, dialectliederen. Een „Landlerkapelle" zorgde met vroolijke wijsjes en welluiden de „Jodelsoli" voor de muzi kale omlijsting. Na het noenmaal begaf de Prinses zich naar „Lohn". aan gezien de tocht haar nogal had vermoeid. Prins Bernhard be zocht vervolgens de militaire staatsstallen, waar prachtige demonstraties op hippisch ge bied ten beete werden gege ven. Men kwam niet alleen onder den indruk van de schit terende paarden, maar tevens van den hoogen stand van de Zwitsersche dressuur. Een ter eere van den Prins gehouden nummer jachtspringen leverde het bewijs, dat de rijvaardig heid van de Zwitsers op een hoog peil staat. De dag werd besloten met een galareceptie, die door het Prinselijk paar aan den voltaL- ligen Bondsraad en vele offici- eele Zwitsersche persoonlijk heden werd aangeboden. Dit evenement beteekende tevens het officieele einde van het Nederlandsche staatsbezoek aan Zwitserland. Naar het Prinselijk paar mededeelde, was het getroffen door den grooten eenvoud, de zorg en de beminnelijkheid van de Zwitsersche gastheeren. die hun kort verblijf in Zwit serland tot een onvergejelyken tijd hebben gemaakt. HET VERTREK. Gistermorgen om even over acht verlieten Prinses Juliana en Prins Bernhard het „Lohn". Bondsraad Petit Pierre nam afscheid van het Prinselijk paar, en wenschte hun een behouden thuiskomst toe. Prin ses Juliana en Prins Bernhard betuigden aan den Bondsraad hun hartelijken dank voor de buitengewoon sympathieke ontvangst en de groote harte lijkheid, waarmede regeering en volk hun tijdens het bezoek hadden omgeven. Vervolgens vertrok het Prin selijk paar in gezelschap van den chef-protocol, den heer Cuttat naar Genève. teneinde een bezoek aan het Interna tional Roode Kruis aldaar te brengen, en tevens het bureau te bezoeken, dat de belangen der krijgsgevangenen behar tigt. Het Prinselijk paar vertrok omstreeks drie uur van het vliegveld Cointrin bij Genève naar Nederland. order van zyn brigadier-gene raal. Dag op dag trok kapitein Clarke erop uit, om, ongewa pend en slechts gekleed in een shirt met de woorden „Great Britain" de grens te overschij- den en het Indonesisch gebied rond Bandoeng binnen te drin gen. Eens sleurden de Indonesiërs hem uit zfln wagen en brach ten hem naar een plaatselijke gevangenis. Men vertelde hem, dat hïj onmiddellijk zou worden neergeschoten. „Ik ken het temperament der Indonesiërs", aldus kapitein Clarke en ik begon met stevig tegen ben te keer te gaan en te eischen, dat er een Indonesisch hoofdoffi cier zou worden geroepen. Myn bluf had op wonderlijke wijze succes. ONDERHOUD MET MR. MAS SLAMET. De Indische redacteur van het A.N.P. heeft een onder houd gehad met mr M. Sla- met. In 't zich ontwikkelende gesprek zeide mr. Slamet, dat zijn politieke opvattingen in zake de Indonesische kwestie overeen stemmen met die van den afgetreden G. G. Hij legde er verder den na druk op, dat hij naar Neder land is gekomen als particu lier, terwijl zijn voornaamste doel is de publieke opinie, wel ke hier te lande over de Indo nesische kwestie bestaat, te peilen. Daartoe wenscht hij in contact te komen met alle la gen der bevolking, speciaal ook met de jeugd. DR. VAN MOOK NAAR SINGAPORE. Naar verluidt zal dr. van Mook, vergezeld van zijn advi seurs, waaronder kolonel Ab. doel Kadir en kapitein Tahga, naar Singapore vertrekken ten einde besprekingen te voeren met Lord Louis Mountbatten. BE SCHERMEN G VAN ONZE MOLENS. Van de vele water, en wind molens, die eertijds ons land schap sierden, zy'n er helaas vele onder sloopershanden vallen. Hiermede ging een langrijk stuk Nederlandsche cultuur teloor. De minister van 0„K. en W. heeft thans besloten, dat in den vervolge, voorloopig tot 1 Juni 1947, alle wind- en water, molens als monument zullen worden beschouwd en niet ge sloopt mogen worden dan na voorafgaande toestemming van de Rijkscommissie voor Monu mentenzorg. JAN VAN ZADELHOFF OVERLEDEN. Jan van Zadelhoff, een van de veteranen van de sociaal-de_ mocraten in ons land, is op 78- jarigen leeftijd te Dordrecht overleden. Jarenlang is hij een van de vooraanstaande Kamer leden voor de S.D.A.P. ge weest. Heden werd het stoffe lijk overschot te Velsen ge- Icremeerd. Ir. Gerber en dhr. Abspoel spraken voor Handelsbelang. Levendige debatten. Warm te verantwoorden dat heeft ir. J. Gerber, de di recteur van het Streekbureau Walcheren, het ongetwijfeld gehad in de Woensdag te Mid delburg gehouden ledenverga dering van de Ver. Handels belang. Hïj gaf de tjokvolle confreriereaal van het Schut tershof allereerst een uiteen zetting van het werk van zijn bureau, wees op de moeilijk heden bij de verdeeling van materiaal en arbeidskrachten en stelde voorop, dat het ge ïnundeerde .gebied vóór diende te gaan bij de hulpverleening. De herbouw in de steden moet daardoor even wachten, maar toch staat voor het loopende jaar reeds de bouw van 200 nieuwe woningen op het pro gramma en alle krachten moe ten worden ingespannen om dit programma uit te voeren. Men is druk doende om ba rakken te bouwen om de ar beiders, die van buiten zullen komen, te huisvesten. Deze barakken kosten niet minder dan een ton! Als zij gereed z\jn, kunnen de arbeiders ko men! VRAGEN EN GRIEVEN. Na deze uiteenzetting be. stond er gelegenheid om vra gen te stellen en kwamen de frieven, die men tegen het treekbureau heeft, los. De heer Henning toonde bijv. een aantal foto's van Ëanden, die half herbouwd zijn. ie werkzaamheden zijn na de bevrijding niet hervat, hoewel het materiaal en de menschen aanwezig waren. De panden blijven onvoltooid staan, de balken verrotten en de muren verzakkenEn dat terwijl voor V. D, nieuwbouw wordt verricht! Deze nieuwbouw is overigens niet blijvend en no| altijd is materiaal voor het herstel van de half voltooide panden aanwezig, maar de vergunning voor net afmaken komt niet. De heer Henning oefende daarop scherpe critiek uit en verzekerde onder luiden bijval der vergadering, dat Middelburg niet spoedig holpen wordt, het Veere ach terna gaat Ir. Gerber verklaarde, dat deze panden dadelijk aan de orde komen als de ergste nood in de inundatiegebieden is gelenigd en dat alles op ge brek aan werkkrachten vast zit. De heer Jeronimus stelde zich op het standpunt, dat de voltooiing van de panden waaraan reeds begonnen was, vóór had moeten gaan brj de hulp aan het inundatiege- bied en zeker bij den tijde- lijken nieuwbouw van V. D., een zaak, waardoor de, middenstand zich bedreigd voelt. De heeren Kunst stelden tegenover V. D. het feit, dat zij in staat waren in Mid delburg een waardevolle klein- industrie te vestigen, met flinke orders van circa een ton uit het buitenland. De firma had toezegging voor noodza kelijke uitbreiding van de be drijfsruimte maar terwijl V. D. wordt uitgebreid, ge beurt er aan hun pand niets en dat, terwijl deze firma een aanbod heeft van gratis be drijfsruimte in Rotterdam en te Middelburg de orders verloren ziet gaan. Zij wil niet deserteeren, maar anders draaiden zjj 'Middelburg den rug toe. De heer Gerber antwoord de dat hij een volledig be grip had voor de moeilijke po sitie van den middenstand, maar dat hij niet iedereen te gelijk tevreden kan stellen. Hij heeft nu V. D. als be. langrijke zaak geholpen en dat heeft critiek uitgelokt. Dat zou bij iedere zaak het geval geweest zijn. Als er vol doende materiaal en personeel is, gaat alles veel vlotter dan nu. Daar zit alles op vast. De heer Poppe pleitte ver volgens voor spoedig herstel van zyn winkelpand en drong aan op meer contact met den middenstand en de vorming van een adviescommissie, die mede zal bepalen welke pan den voor dienen te gaan. De heer Gerber antwoordde, dat reeds adviezen worden vraagd, zoowel van B. en als van de Stichting Herstel Zeeland 1945 e.a. en uit de vergadering gingen daarna stemmen op, die pleitten voor het geïnundeerde gebied, om dat de middenstand het toch ook van de dorpen moet heb ben. De meeningen liepen dus min of meer uiteen. Nadat de heer Gerber nog maals de verzekering had ge geven, dat hy een open oog heeft voor de belangen van den middenstand en steeds bereid is tot het geven van inlichtingen, werd het debat gesloten. Aan deze uiteenzetting van de heer Gerber was vooraf- fegaan een causerie van den irecteur van de Stichting Herbouw Walcheren, den heer B. J. M. A. Abspoel, die op zeer overzichtelijke wijze de technische voorbereiding van den wederopbouw van Wal cheren schetste. Ook na zyn uiteenzetting was gelegenheid tot vragen stellen en daarbij kwam on der meer de schade-vergoe ding weer even om den hoek kijken. Wederom werd erop gewe zen, dat Middelburg gedu peerd is door de schadever goeding volgens taxatiewaarde en dat er een vergoeding vol gens vervangingswaarde moet komen. Het klassieke voor beeld van den middenstander, die 6300 voor zijn pand ver goed krygt en aan herbouw kosten 97.000 op tafel moet leggen en dus geruïneerd wordt, kwam weer ter tafel. Van andere zijde werd ge pleit voor het toestaan van doeltreffende etalageruimte in de nieuw te bouwen panden. Bevestigend antwoordde de heer Abspoel op de vraag, of het mogelijk is, dat als iemand niet herbouwt, de hem toege wezen grond aan een ander wordt toegewezen. De per soon in kwestie wordt dan echter tijdig gewaarschuwd. Overigens verzekerde de heer Abspoel, dat er ruim schoots animo is om te bou wen. De plannen zijn geheel gereed en als er maar arbei ders en materiaal komen, kan met den herbouw begonnen worden. Nog werd gevraagd of het mogelijk is, dat iemand in plaats van in Zeeland elders herbouwt. Ook deze vraag werd bevestigend beant woord, maar daar het van belang is, te voorkomen, dat een plaats leeg stroomt, wordt toestemming daarvoor slechts bij zeer hooge uitzondering verleend. De voorzitter van Handels belang, de heer L. A. Stof- koper, die de besprekingen had ingeleid, vatte na afloop het debat op kernachtige wijze sa men, door te verklaren, dat veler belangen by den weder opbouw in het spel zijn en dat ieder wenscht. dat Middelburg en geheel Walcheren zoo spoe dig mogelijk in oude glorie herrijzen. Stad en platte land hebben beiden aanspraak op snelle en doeltreffende hulp en zyn op elkander aan gewezen. Als by den weder opbouw aan beider welzyn aandacht wordt besteed, zy'n allen daarbij gebaat. „De Naamloozen van 1942' Moge het oordeel over de dramatische waarde van De- fresne's tragi-comedie: „De Naamloozen van 1942" zeer verschillend zijn, over de uit stekende kwaliteiten van de opvoering door het Amster- damschRotterdamsch Too- neelgezelschap kan weinig ver schil van meening bestaan. Inderdaad is het stuk niet sterk: te veel woorden en te weinig actie! Er wordt te veel geredeneerd en betoogd zonder dat de schrijver er in is ge slaagd den dieperen achter grond van de handeling tot een levende, grimmige werke lijkheid te maken. De vijf be- dryven waarvan bet derde wel heel zwak is. bieden om met Potgieter te spreken ten slotte toch weinig meer dan een product van de „co- pieerlusfc des dagelrjkschen le. vens" hoe gruwelijk dit leven voor deze naamlooze familie van gemengden bloede dan ook moge zijn. Dat het stuk ons, ondanks deze onmiskenbare tekortko mingen, tóch boeit, dankt het, behalve aan 't goede spel en de uitstekende regie van den schrijver zelf, welke er vrijwel voortdurend in slaagden de juiste sfeer te scheppen, waar schijnlijk in hoofdzaak aan de omstandigheid, dat wij allen den Duitschen hiel aan den lijve hebben gevoeld. Wellicht ligt ook hierin de verklaring voor de soms al heel wei nig enthousiaste beoordeelin gen van het stuk bij de op voeringen in Engeland. Van de medespelenden wil len we Jo Sternheim en Mien van KerckhovenKling in één adem noemen. De wijze, waarop zij het „Joodsch-Ari- sche" echtpaar uitbeeldden, droeg eigenlijk de geheele voorstelling- Daarna komen dan de kinderen, die ieder op hun wijze aan het verzet tegen de onderdrukking him deel hebben, gespeeld door Mieke van Oorschot, Alex Faassen en Robert de Vries, de lawaaierige oom Alfred van Anton Burg- dorffer en een zeer goede re chercheur van Jaques Snoek. Ook de kleinere rollen waren goed bezet. Een afzonderlijke vermelding verdient Hetty Beck als de oude, getrouwe werkster, wier levendige figuur en ongezoute opmerkingen de spanning vaak op het juiste moment even braken. Al met al zijn de voorstel lingen. welke de Z.V.U. deze week 'in Axel en Middelburg deed geven en in Zierikzee en Goes nog zal brengen, mede door de groote belangstelling een alleszins verdiena succes geworden. H.A.B. CONTACTDAG G.O.LW.M. Op Hemelvaartsdag 30 Mei 1946 organiseert de gemeen schap van oud-illegale werkers in Nederland in het openlucht theater te Oisterwijk een con tactdag voor de leden uit Zee land, Noord-Brabant en Lim burg. Op deze contact-bijeen komst zullen verschillende sprekers het woord voeren. Zoo zal o.a. de heer Zuidema uit Goes spreken over het onderwe»-: „Vrij Onverveerd". BENOEMING. Benoemd tot dijkgraaf van den calamiteuzen Leendert Abrahampolder, de heer D. Priester te Kats. JUBILEUM. Dinsdag 21 Mei 1946 her dacht den heer Verschuure assistent bij Invoerrechten en Accijnzen te Hansweert den dag waarop hij 25 jaar geleden bij I. A. in dienst trad. Dit heugelyke feit is vanzelfspre kend niet ongemerkt voorbij gegaan en er werden den ju bilaris dien dag dan ook van vele zijden bloemen en geschen ken aangeboden. Oostburg Zeeuwsch Vlaanderen tegen de bureaucratie. Te Oostburg werd in café De Vuyst een vergadering ge houden van afgevaardigden J bouwvakpatroons van (L, ver. tot behartiging van de belangen van W.-2eeuwsch Vlaanderen, van de stichting van den Landbouw, van den Bond van Grondeigenaren, en van de Federatie tegen bestrij ding van Economische dicta tuur. Doel van deze vergade ring was, van de bouwvak- patroons t« vernemen, wat <k oorzaak is van het reit. dat het herstel van woningen en landbouwschuren, practise!» geheel stil ligt, om over den nieuwbouw maar niet te spre ken. Zoowel van de zijde van de bouwvakpatroons, als van anderen, was het één droeve klacht over de bureaucratie. Van al deze klachten kwam in het bijzonder naar voren, dat de bouwvakpatroons practisch gesproken niet meer of spo radisch betaald worden en dus zonder bedrijfskapitaal zitten terwijl aangevraagde vergun ningen om te mogen bouwen of herstellen weken onder weg zijn en als regel afgekeurd terug komen. Resultaat van deze klachten was. dat de afgevaardigden van bovengenoemde organisa. ties eenigszins tot de conclu sie kwamen, dat het hoog trjd wordt, dat geheel Zeeuwsch Vlaanderen zijn krachten tot een geheel samenbundeld om den strijd aan te binden tegen deze bureaucratie. Als we zien wat reeds gepresteerd is door de landbouwers met de hun nog resteerende arbeiders, door leeraren, onderwijzers, middenstanders en zoo vele anderen, dan mogen we geluk kig constateeren dat er in het land van Cadzahd nog genoeg levenskracht zit, om te zor gen, dat Zeeuwsch Vlaanderen, weer Zeeuwsch Vlaanderen zal worden. Resultaat van deze bespre kingen was, dat werd be sloten om uit elk ter verga- De Geer antwoordt Gerbrandy. Oud-minister de Geer heeft op de beschuldigingen in het witboek van prof. Gerbrandy geantwoord met een brochure getiteld: „Een voorloopige correctie". Hij betoogt daarin o.m. niet voor 'n afzonderlijken vrede met Duitschland te zy'n geweest, maar te hebben willen nagaan, in hoeverre het Dultsehers ernst was met hun vredesvoorstellen. VLIEGENDE HOLLANDER IN NEW-YORK. De Vliegende Hollander, het K.L.M.-vliegtuig, dat onder commando van Evert van Dijk op weg was van Amster dam naar New-York, is Woensdagmiddag om 4 uur Ned. tijd in New-York aan gekomen. Heden werd het. eerste re- tourvliegtuig op den dienst AmsterdamNew-York Schiphol verwacht. op dering aanwezige organisatie een lid aan te wijzen. Deze afgevaardigden zullen teza men een commissie vormen, die op korten termijn contact zal zoeken met de regeering, om met klem aan te dringen op het wegnemen van alle ob stakels. die ons momenteel be letten aan den wederopbouw te beginnen, terwijl aan de Vereeniging van Burgemees ters zal worden gevraagd om uit haar midden ook een lid aan te wijzen van bedoelde commissie. Staande de verga dering werd in dezen geest reeds een vrij krachtig tele- Tra;n aan de Regeering ge zonden. NIEUWE BONNEN Van 26 Mei t.m. 8 JunJ. BONKAARTEN KA, KB. KO 606. Brood: 286 t.m. 290 Alg. 800 gr., 291 Alg. 400 gr., B 58 Res. 1600 gr., C 58 Res. 800 gram. Kaas: 292 Alg. 200 gr., B 60 Res. 100 gr. Bloem: 293 Alg. 100 gr. Aardappelen: B 59 Res. 2 kg. BONKAARTEN KF 606. Boter: 371 BMV 125 gr. Margarine: 372 BMV 250 gr. Suiker: 374 Suiker 400 gr. BONKAARTEN LA, LB, LC 606. Vleesch: 239, 240, 241 en 242 Vleesch 100 gr. Aardappelen: 235 Aardappelen 2 kg. Melk: A 46 2 liter, B 46. C 46 Melk 8 liter Melk. BONKAARTEN KD, KE 606. Brood: 786, 787 Alg. 800 gr., D 58 Res. 800 gr? Kaas: 788 Alg. 100 gr. Bloem: 789 Alg. 100 gr. Rijst: E 58 Res. 500 gr. ryst, Kindermeel of kinderbiscuits. BON KAARTEN KG 606. Boter: 871 BMV 125 gr Margarine: 872 BMV 125 gr. Suiker: 874 Suiker 400 gr. BONKAARTEN LD, LE 606. Vleesch: 739, 740 Vleesch 100 gram. Aardappelen: 735 Aardappelen llelk: D 46, E 46 6 liter melk. TABAKSKAARTEN ENZ. T 29 2 rants, tabaksartikelen, ÏP® &r- c^oc- of suikerw. X 29 2 rants, tabaksartikelen. De bonnen voor melk en aardappelen zyn geldig Lm. Zaterdag 1 Juni a.s. Voor do week van 2 t.m. 8 Juni zullen nog bonnen wor den aangewezen voor melk, aardappelen, boter, jam, thee, tabak, versnaperingen en zach te zeep. Bovengenoemde bonnen kun nen reeds op Vrijdag 24 Mei a.s. worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor vleesch, melk en aardap pelen, waarop eerst met in gang van Maandag 27 Mei mag worden afgeleverd. Boterbonnen verlengd. De geldigheidsduur van de boterbonnen 867 BMV en 369 BMV is verlengd tot en met 8 Juni a.8,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1