PROVIKCIALE ZEEUWSCHE COURANT Italië vraagt weer om een viool! Ministers Logeman en Vos aan het woord. Indonesische delegatie vertrokken. Voor en tegen het regeeringsbeleid. Uit de provincie. Hoofdredacteur O. Balllntiju '(met redactioneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z-C., Middelburg. Druk: firma F. van dc Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen. Ds. M. L- W. Schoch, Vlis- singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. Vrijdag 26 April 1946 189e Jaargang Nummer 97 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco Eer post, f 3.45 per kwartaal, osse nummers 5 cent. ADVER- WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT minimum per advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 lijnen); Middelburg Londensche Kaal 29. tel 2077 en 2924, Goes Turfkade 15, tel. 2475. Oostburg Gratemastraat 3. Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr 359300 P.Z.C-, Middelburg. Het wereldgebeuren. Knellende geallieerde voogdijbanden. Zwitserland levert Duitsche millioenen niet uit. Zwitserland, anders zoo rustig, zorgt nu voor een kleine sensatie. Tal van Duitsehers, die het voor hen ongunstige einde van den oorlog zagen aankomen, hebben getracht een deel van hun bezittingen in de neutrale landen in veiligheid te bren gen. Het gevolg is, dat in een land als Zwitserland voor aan zienlijke bedragen aan Duitsch tegoed aanwezig is. De geallieerden meenen nu, na het verslaan van Duitschland, deze tegoeden voor zich te kunnen opeischen als een deel van de herstelbetalingen. De Zwitsersche regeering echter denkt daar anders over en er kent niet, dat de geallieerden eenig wettig recht op de Duit sche tegoeden zouden hebben. De deze maand gevoerde onderhandelingen over dit vraagstuk zijn volkomen mis lukt; de Zwitsers hebben niets van hun standpunt prijs willen geven. Men vreesfc nu in Zwitser land, dat de Amerikanen bij wijze van tegenmaatregel de Zwitsersche tegoeden in Ame rika niet zullen vrijgeven. Maar toegeven wil het klei ne Zwitserland in geen geval. Hetgeen onbegrijpelijk is, als het hier inderdaad om nazi- gelden gaat. De vier ministers van bui- tenlandsche zaken zijn nu met een aanhang van tientallen diplomaten in Parijs aangeko men en vandaag zullen de eigenlijke besprekingen een aanvang nemen. Zooals men weet zal ook het vredesverdrag met Italië nu eindelijk opgemaakt worden. Italië verkeert in de onaan gename positie noch geheel als vijandelijk land, noch ge heel als bondgenoot behandeld te worden, en weliswaar een eigen regeering te mogen hebben, maar toch een bezet- tingsoveiheid te moeten dul den. De onzekere toekomst, de ontwrichtingen door den oor log geschapen en het gebrek aan tal van grondstoffen, vooral van kolen, hebben het land in een deerniswekkenden economisehen toestand ge' bracht. Nergens in Europa is het aantal werkloozen zoo groot en de groote moreele verwil dering uit zich in een voort durende toename van de mis dadigheid en het bendewezen. Het is onder deze omstandig heden begrijpelijk, dat bij En geland en Amerika de Russi sche eisch aan Italië tot het betalen van een schadevergoe ding van 300 millioen dollars geen instemming kan vinden, evenmin trouwens als de Rus sische aanspraken op een deel van de Italiaansche vloot. De Italiaan sche regeering heeft nu om haar zaak te steunen een witboek gereed gemaakt, waarin uitvoerig: Italië's bijdrage tot de gealli eerde zaak wordt beschreven. Verder is daarin een voor stel aan de conferentie van de ministers van buitenlandsche zaken vervat, om een deel van de Italiaansche vloot onder Italiaansche vlag in stand te houden, ter verdediging van de veiligheid van Italië. Aan het slot van het witboek wordt de hoop uitgesproken, dat na de onderteekening van het vre desverdrag Italië tot de Ver- eenigde Volkeren kan toetre den. Hoewel men, vooral in Ame rika niet geheel ontoegankelijk is voor de Italiaansche wen- schen, vermoeden wij, dat er bij de besprekingen in Parijs maar weinig rekening mee zal worden gehouden. Want ook Italië blijft een fevaar voor wereldvrede en emocratie! Ned. Nazi-krijgsgevangeneri komen terug. Het Britsche ministerie van oorlog heeft meegedeeld, dat de Nederlanders in Duit- schen militairen dienst, die door de geallieerden krijgsge vangen zijn gemaakt, naar Ne derland zullen worden getrans porteerd, waar zij aan de Ne- derlandsche autoriteiten zullen worden overgedragen. Onder deze gevangenen bevinden zich ongeveer honderd jongelieden, die tot de jeugdstormcompag nie behoorden, welke bg de Landwacht was ingedeeld. De ze „compagnie" is in zijn ge heel in September 1945 bij Hasselt door de Engelschen gevangen genomen, waarbrj waarschgnlgk twee dooden vie len. DE VLEERMUIS VLIEGT MET RADAR. Vier jaar geleden werd ïoor dr. K. Galambos en 3r. D. R. Griffin van Ie Havard Universiteit vastgesteld, dat een vleermuis een hooge ge. luidstocn uitzendt, die door den muur wordt weerkaatst en door de vleermuis gehoord. Dit stelt de vleermuis in staat vast te stellen, of hij een obstakel nadert. Kort gezegd is dit het zelfde principe als ra dar. WAT DE REGEERING IN INDIE BEOOGT. De successen In 10 maanden Schermerhorn-regime. COMMUNIQUÉ OVER DE BESPREKINGEN. Nieuws In een notedop H. K. H Prinses Juliana zal heden Hilversum bezoeken teneinde een aldaar door de plaatselijke afdeeling van het Roode Kruis ingericht kraam vrouwentehuis officieel te ope. nen. De vergadering van leeraren en leeraressen aan het nijverheidsonderwijs, heeft be sloten te ijveren voor een be tere salarisregeling. Te Amsterdam wordt thans een congres van Neder- landsche en Belgische taal kundigen gehouden. Er zijn 350 Belgische deelnemers. Met ingang van 25 April a.s. zullen de sleepbooten van de reederij Goedkoop weer be schikbaar zijn. Het hoofdbestuur der Nederlandsche ver. tot be scherming van vogels vestigt er de aandacht op,, dat het thans verboden is gieren van in het wild levende vogels uit te halen. Bij K.B. van 1 Maart is het regeeringsdirectoraat mo torvoertuigen (R.D.M.) met ingang van genoemden datum opgeheven. De advocaat-fiscaal van het bijzonder gerechtshof te Arnhem heeft de doodstraf geëischt tegen R. Bons uit En schede die o.m. tegen de ge allieerden vocht. De advocaat-fiscaal van het bijzonder gerechtshof te Arnhem heeft de doodstraf geëischt tegen G J. Storte- boom uit Enschede, die o.m. in België en Nederland tegen de geallieerden had gevochten. Dinsdag 30 April a.s. om 11 uur zal de voorloopige spoor brug over de Maas bg Venlo in gebruik genomen worden. Op Maandag 29 April a.s. zal op de Leusder heide te Amersfoort een aantal nieuw benoemde officieren worden beëedigd, die zijn ingedeeld bij het pantserwapen. Gen. Mac Narney, bevel hebber der Amerikaansche troepen in Europa, heeft een order uitgevaardigd, waarin op herstel der discipline onder de Amerikaansche troepen, die „in bepaalde gebieden dermate is achteruitgegaan, dat zij de goede prestaties de zer troepen in het algemeen in discrediet dreigt te brengen", wordt aangedrongnR. Volgens Reuter weinig vorderingen. De regeerings-voorlichtings dienst deelt mede: De conferentie op de Hooge Veluwe, die thans tot het ver leden behoort, heeft waardevolle bijdrage geleverd tot «de oplossing van het Indo. nisische probleem. In de offl- cïeele verklaring van 6 April jl. werd medegedeeld, dat de reis van dr. van Mook ten doel had een nieuwe poging om tot een vergelijk te komen. Van groot belang is tevens, dat men over en weer een be ter inzicht heeft gekregen in de wederzijdsche zienswijze en in de politieke moeilijkheden, waarmede men van weerskan ten rekening moet houden bjj liet streven naar een voor allen aanvaardbare oplossing. Aanteekening verdient nog, dat de suggesties die dr. van Mook naar Nederland mee bracht, tot onmiddellijk doel hadden een zwijgen der wa penen mogeüjk te maken. Voor de daarop volgende bespre kingen nopens den status van Indonesië vormt de regee- ringsverklaring van 10 Febr. 1946 nog steeds den grond slag. De Nederlandsche regeering is thans in de gelegenheid het probleem in zijn vollen om vang aan de Staten-Generaal voor te leggen en daarna de instructies op te stellen, op grond waarvan dr. van Mook de besprekingen in Batavia wederom zal kunnen opnemen. Reuter meldt over de be sprekingen: De leden van het kabinet- Sjahrir, die besprekingen heb ben gevoerd met de Neder landsche regeering, keerden gistermorgen in eenigszins pessimistische stemming naar Batavia terug. Naar men aan neemt, zijn de verwachtingen, die zij op hun reis naar Ne derland koesterden, dat men goede vorderingen zou maken in de richting van een over eenstemming, niet in vervul ling gegaan. Men denkt echter, dat dit op geen enkele wijze afbreuk zal doen aan de onderhande lingen te Batavia, welke voor deze besprekineen in Neder land werden onderbroken. Naar men aanneemt, is het kernpunt van verschil nog steeds de principieele kwestie van de erkenning van de In donesische republiek. Men heeft den indruk, dat de Indonesische afgevaardig den te kennen hebben gegeven, dat zij reeds een aanvang hebben gemaakt met het op bouwen van een republikeinsch regeeringsapparaat en dat zij daarvan geen afstand kunnen doen. Terzelfdertijd echter neemt men aan, dat zij de vrees koesteren, dat, indien het zou komen tot een openlijk militair optreden van ae Ne derlanders, dit voldoende zou zrjh om een anderen regee- ringsvorm in Indonesië te ves tigen. Dr. van Mook zal, naar men verwacht, over een week naar Batavia vertrekken, HÖ aal daar de onderhandelingen her vatten in het licht van hetgeen uit het persoonlijk contact tusschen de Indonesische af gevaardigden en de Neder landsche ministers is gebleken. De onderhandelingen zullen nog steeds zijn gebaseerd op, de Nederlandsche regeerings- verklaring van 10 Februari, welke voorziet in een over gangsperiode voor het zelfbe stuur van een Indonesisch gemeenebest, aldus een ver klaring uit betrouwbare bron. Aan het eind van deze over gangsperiode zou het Indone sische volk zelf kunnen kie zen of het binnen het rijksver band wenscht te blijven. Vanzelfsprekend is de groot ste moeilijkheid dit voorstel in overeenstemming te brengen met de erkening van de In donesische republiek, welke door de regeering-Sjahrir wordt geëischt, zoo werd hieraan toegevoegd. 16 NEDERLANDERS IN OCTOBER 1645 GEDOOD Het is thans bijna zeker, dat de zestien Nederlanders, die in October 1945 door de Indo nesische autoriteiten te Poer- woredjo (Midden-Java), waren gearresteerd, eenige dagen la ter tijdens hun transport naar Magelang, zijn vermoord. In Amsterdam is Woensdag avond een massameeting van de Partg van den Arbeid ge houden, waarbij o.m. de minis ters Logeman en Vos het woord voerden. Minister Logeman sprak van zelfsprekend over Indië en formuleerde kort de bedoelin gen der regeering. De toekomst van beide vol ken vraagt samenwerking en daarom moeten wij bouwen en dat kunnen wij, zonder landgenooten in den steek te laten. Wg kunnen geen herop voering geven van de koloniale politiek van de 19e eeuw, hoe goed dat ia zijn soort ook is geweest. De tijd van koloniale rijken is voorbij. Het Indone. sische nationalisme is zeer en in opkomst. rij moeten vanuit ons Ne derlandsche nationalisme het Indonesische nationalisme be. grijpen. Dit moet voor ons zelfs de zeer onaangename er varing der revolutie doen ver- bleeken. De Indonesische maatschappij heeft onze hulp noodig en vraagt daar ook om. Zij vragen echter hulp en geen overheersching. Wat er ook gebeuren gaat: Wij hebben een hervorming toegezegd en die zal er ook komen. De tyd is daarvoor riJP. In het koninkrgk kan moet een vrij land ontstaan waarmee wij samenwerken. Dan hebben wij voldaan aan de eischen welke deze eeuw aan ons stelt. Tenslotte was het woord aan min. Vos, die o.m. zeide: Het is juist tien maanden geleden, dat de regeering-Schermer- hornDrees net beleid in han den nam. Het is thans mis schien het moment om de ba lans eens op te maken. Er zijn moeilijkheden gekomen die toen niet te voorzien waren, zooals de Indonesische kwestie en de talrijke economische moeilijkheden. Tot stand zijn gekomen: de opheffing van het M.G. en den staat van be leg, terugkeer tot normale parlementaire verhouding herstel van de departementale begrootingen, met daarop aan sluitend de geldsaneering - wat er aan vast zit. Op het gebied der weder opbouw is drooglegging van Lijk van Mussolini reeds eerder gestolen? Volgens een door de Gtor- nale d'Italia vermeld gerucht, zou het lijk van Mussolini reeds ongeveer zes maanden geleden gestolen zijn en niet in den nacht van den 23sten April. Volgens het blad zouden de be drijvers van den roof hieraan thans pas bekendheid gegeven hebben door een mise-en-scéne op het kerkhof te Milaan. bijv. Walcheren en het herstel der verkeersmogelijkheden ook in de noodgebieden bereikt. De bevolking is dezen winter door kunnen komen. De eerste grondslagen van de zuivering en de berechting van de N.S.B.- ers kunnen ondanks alle cri- tiek getoond worden. Ik prijs mij gelukkig, dat, ondanks de vele moeilijkheden, de werk loosheid in ons land lager is, dan men mocht verwachten. De loonregelingen en de ver betering der voedselpositie zijn zeer belangrijke punten, die eveneens op het eerste pro. gram der regeering stonden en die geslaagd genoemd mo. gen worden. Tenslotte ligt onze productie weer op 70 van vooroorlogsch niveau en de handel ontwikkelt zich vlot. Dit is veel, aldus min. Vos, maar nog lang niet genoeg. Tot slot formuleerde de minis ter de plannen der regeering voor de naaste toekomst. Bon voor schoenreparatie. Het CD.K. deelt mede, dat bon 08 der lederkaart is aan gewezen voor het doen repa^ reeren van schoenen met ie der en/of rubberzolenmateri- aal. Afgifte van dezen bon aan den schoenhersteller mag eerst plaats vinden, wanneer hij in staat is de reparatie binnen circa veertien dagen te verrichten. Bon „08 leder" blg'ft geldig en kan in combi natie met de reeds aangewe zen en nog aan te wijzen bon nen worden gebruikt. Ei-bon verlengd. Het centraal distributiekan toor deelt mede, dat de geldig heidsduur van de bonnen 167 en 671 Algemeen voor een ei ver lengd is t.m. 11 Mei a.s. De geruchten over Koos Vorrink. Tijdens de te Rotterdam ge houden vergadering van de Partij van den Arbeid heeft mr. Roos meegedeeld dat te- Senstanders van de Partij van en Arbeid als laatste redmid del naar den laster grgpen. Maar Koos Vorrink zal zich zelf verdedigen. Mr. de Roos deelde mede door Vorrink ge machtigd te zijn nu reeds mede te deelen, dat Vorrink slechts eenmaal een bespreking met Meyer heeft gevoerd. Hg is hiertoe uitgenoodigd door Meyer, maar heeft absoluut voor de eer bedankt. Spreken de over de insinuaties, dat Vorrink verraad zou hebben gepleegd, zeide mr. De Roos, dat de arrestaties van Vorrink en de anderen, die door hem „verraden" zouden zijn. zoo snel op elkaar gevolgd zgn, dat dit alleen al om der wille van het tgdsgebrek uitgeslo ten is geweest. Commissie oorlogsgedenkteekens, In verband met het Ko- ninklgk besluit van 15 October 1945 (F 23) waarbrj is bepaald dat voor het oprichten, plaat sen of aanbrengen van oor- logs- en vredesgedenkteekens op openbare of van den open baren weg af zichtbare plaat sen toestemming van den Mi nister van O. K. en W. is ver- eischt, is ook in Zeeland een Provinciale Commissie inge steld die tot taak heeft den Minister omtrent de ingediende verzoeken en daarbijgaande ontwerpen te adviseeren. In deze Commissie heeft de Minister van O. K. en W. be noemd Jhr. Ir. J. de Ranitz, voorzitter, Ir. M. de Vink, wnd voorzitter, Ir. F. H. Klokke, secretaris en W. Abeleven, me vrouw E. J. van den Broecke de Man en L. Heymans, leden. Alle aanvragen tot het op richten, plaatsen of aanbren gen van oorlogs. of vredesge denkteekens moeten worden ingezonden bij den secretaris (Molstraat 13, te Middelburg). Haagsche zakenlieden op Walcheren. Debatvergadering prof. Schermerhorn - prof. de Vries „De boeren staan achter mij". Woensdagavond is in de zaal van „Ons Huis" te Rot terdam het lang aangekondig de' debat gehouden tusschen prof. ir. W. Schermerhorn en prof. mr. C. W. de Vries. Prof. de Vries, die, als uit dager, eerst het woord ver kreeg, behandelde in de eerste paragraaf van zijn betoog vier punten, nl. homogeniteit, con tinuïteit, openbaarheid en ge rechtigheid. Homogeniteit noemde hij het eerste beginsel uit de school der democratie. Daar door zjjn er geen essentieele tegenstellingen tusschen de overheid en den gelgkberech- tigden burger. Het tweede beginsel van politieke democratie is volgens spr. niet alleen het handhaven van de continuïteit in het staatsbestuur, maar ook van ons rechtssysteem. Spr. wees in dit verband op de bevoor rechting der illegalen. Een- deel van ons volk is hevig beroerd door de circu laire van 12 Maart 1946, waarin de minister van sociale zaken de centrale registratie aankondigt van gevallen van steunverleening, waaronder ook de steunverleening der armlastigen is begrepen. De continuïteit in het staatsbe stuur bracht ook een voortzet ting van de schaarschte-eco- nomie mede. De geldzuivering van minister Lieftinck was een prachtig sluitend systeem, waardoor niemand werd aan getast, maar velen vreesden toep al de consequenties, die moesten uitloopen op geleide economie. Een derde regeeringsbegin- sel noemde spr. de politiek langs den weg, de openbaar heid. Deze regeering neemt te veel haar toevlucht tot het praatje op de brug, waardoor geen wederwoord mogelijk is. „Heeft de regeering", zoo vroeg spr., „niet te lang ge wacht met de verkiezingen, die ook een vorm van politiek debat zgn? Oif ging de orde ning die de regeering zich van het partijwezen stelde, voor?" In het tweede gedeelte van zgn betoog, behandelde prof. de Vries het vraagstuk van het constitutioneels mandaat. Heeft de regeering zich aan dit mandaat gehouden? Spr. dacht in dit verband aan de aangevangen besprekingen tusschen Oost en West en aan de bekende boodschap van H. M. de Koningin van 1942. Tenslotte ging spr. in op de mogelgkheden voor het vor men van een nieuw kabinet als de vérkiezingen achter den rug zijn en hy eindigde met op de vraag of de „Partij van de Vrijheid' nooit staatsbe moeienis wil, te antwoorden: Zeker wel, want de staat is er ook om in de gebondenheid van de maatschappg vrijheid te scheppen". Vervolgens kwam minister president Schermex'horn aan het woord. By het beoordeelen van de daden der regeering verliest men wel eens uit het oog, dat uit de autoritaire pe riode ons volk langzaam moest worden teruggeleid naar de democratie. Ten aanzien van de eonfcinu- iteit verwees spr. naar de programrede van 27 Juni '45 ca de daarin neergelegde ge dachte. Wat het tgdstip van de verkiezingen betreft, dit heeft zeer verschillende as pecten. Ook vandaag nog. Democratie veronderstelt een zeker normaal verloop van het proces van meeningsvorming. Dit verloop functionneert zelfs op het oogenblik nog maar matig. Wanneer eeniger- mate mogehjk, is het nood- parlement bg genomen maat regelen gekend. Indien wij ten aanzien van Indonesië verder zullen moe ten gaan dan de rede van de Koningin van 1942 aangeeft, zal dit moeten worden gesanc- tionneerd door Staat en Kroon. Iedere discontinuïteit op het moment van de verkiezingen zou voor Indië zoowel als voor Nederland catastrofale gevol gen hebben. Over het vraagstuk van de geleide economie heeft de pro gramrede in alle duidelijkheid de bedoeling van het kabinet gesteld. Van een breking van het constitutioneel mandaat is geen sprake. De boeren zijn voor my, ging spr. voort, de incarnatie van het begrip „baas in eigen huis". Maar wanneer ik dat ga beschou wen als redelgke grondslag voor ondernemersvrijheid, is het met die vrgheid maar erg matig gesteld, want er is geen groep in Nederland, die bij loslatlng van de geleide eco nomie erger zou worden ge dupeerd dan juist de boeren. De kern van de zaak ligt ln de internationale verhoudin- fen. Schaarschte en overpro- uctie zullen binnen redelijke grenzen gedrukt moeten wor den. Wat de situatie na de ko mende verkiezingen betreft, achtte spr. he samengaan van de „Partij van den Arbeid" en de R.K. Volksparty het meest gewenscht. Na deze redevoering volgde re- en dupliek. Prof. Scher mex'horn verklaarde nog, dat bij de leidende Indonesiërs het inzicht bestaat, dat samen werking met Nederland van het allergrootste belang is. De verbinding Moerdijk— Zeeland. De rechtstreeksohe verbin ding van Moerdijk via Zeven- bergsche HoekZevenbergen— OudenboschRoosendaal, is gedeeltelijk in een dermate slechten staat, dat de K.N.A. C. het snelverkeer den raad geeft den omweg over Breda te nemen. De K.N.A.C. heeft bg de betrokken autoriteiten op verbetering van dezen weg aangedrongen. In samenwerking met de Stichting „Nieuw Walcheren' organiseerde de „Comercieele Club" uit Den Haag voor haar leden Woensdag jl. een excur. sie naar Walcheren. Om ongeveer 11 uur arri veerden de deelnemers te Mid delburg. Het gezelschap begaf zich eerst naar Vlissirrgen, alwaar de vernielde havencomplexen, het in aanbouw zijnde nood woningendorp en de nieuwe Nolledijk werden bezocht. Tij dens een lunch in het Strand- hotel spraken de heeren Ver hagen, voorz. der Stichting „Nieuw Walcheren"; Kolff, burgemeester van Vlissingen; Gerber van het Streekbureau Walcheren en Smit, directeur van de Kon. Mg. „De Schelde" Allen belichtten zg de groote moeilijkheden waarmee de be- drgven en de bewoners van Walcheren te kampen hebben. Ook spraken zg waardeering uit voor de belangstelling di< de Haagsche zakenlieden vooi het eens zoo mooie eiland toon den. Het was betrekkelijk laat geworden toen het gezelschap in Westkapelle aankwam, al waar de vei"woestingen en de ndewe dgk werd bezichtigd. Burgem. de Casembroot ver telde over de bevrijding van Westkapelle en hg somde een groot aantal problemen van herstel en wederopbouw van de gemeente op. Hierna ver trok het gezelschap weer naar Den Haag, BENOEMD. Mej. J. A. Smit Gd. te Bore- sele is benoemd tot directrice van het internaat voor gezins verzorgster van de Interker- kelgke Commissie tot oplei ding van gezinsverzorgsters, standplaats 's-Gravenhage. INSTALLATIE BURGEMEESTER AARDENBURG. De installatie van den nieu wen burgemeester van Aar denburg, den heer J. van Don gen, zal plaats vinden op Woensdag 1 Mei a.s. PAASCHKERMIS TE GROEDE. Het is zes jaar geleden dal weer eens kennis gevierd is. Het prachtige weer lokte vele menschen naar hier. Door de aanwezigheid van een paar draaimolens konden de kinde ren ook weer eens him hartje ophalen en die maakten daar ook gretig gebruik van, want de molens zaten steeds stamp, vol. Voor de dansliefhebbers was het niet zoo, daar de za len steeds te vol waren. Maar niettemin is alles in goede orde verloopen. Tot laat in den nacht. Op 3den Paaschdag werd op de weide van de wed Iz. de Roo ruitersport gehou den door de rijver, „In Galop", waaraan ook prgzen waren verbonden die als volgt wer den gewonnen: le pr. L. van der Hooft 15. met beker; 2e A. Faas 14; 3e pr. J. eeuw 13; 4e pr. M. Faas 12; 5e pr. J. de Meester 11; 6e pr. G. Boerdam 10; 7e pr. A. van der Hemel 8.50: 8e pr. A. Ekkebus 7.50; 9e pr. A, Bron 6; 10e pr. H. Cgsouw Hz. 5.50; lie pr. J. Huijg f 4.50 en 12e pr. J. de Vlieger 3.50 met pollepel. Daarna volgden de ruiters van Oostburg met schoonrg- den en springen welke goed slaagden. De prgzen die aan verbonden waren werden volgt gewonnen door: le pr. mei. de Jonge 15; 2e pr J. de Fegter 12.50; 3e pr. M. Risseeuw 7.50; 4e pr. A. de Miliano f 6.5Q; 5« pr. J. Mag nus 4; 6e pr. J. Dees 2; 7e pr. A. den Hamer 1.50; 8e pr. J. de Bats 1. Over het algemeen was het publiek, dat zeer voltallig was, bijzonder tevreden over de prestaties van beide vereeni- gingen en verlangend naar een herhaling hiervan. En hier mede behoort dan de Paasch- kermis in Groede weer tot het verleden. NIEUWE BONNEN van 28 April t.m. 11 Mei. BONKAARTEN KA, KB, KC 604. Brood: 214 t.m. 219 Alg. 800 gram. Suiker: 213 Alg. 400 gr. Margarine: 212 Alg. 125 gr. Boter: 211 Alg. 125 gr. Kaas: 210 Alg. 200 gr. Bloem: 209 Alg. 200 gr. Brood: B 41 Res. 1600 gr., C 41 Res. 800 gr. Aardappelen: B 42 Res. 2 kg* BONKAARTEN LA, LB, LC 604. Vleesch: 115, 116, 117 Vleesch 100 gr. Aardappelen: 111 Aard. 2 kg* Melk: A 28 Melk 2 L, B 28, C 28 Melk 3% L BONKAARTEN KD, KE 604. Brood: 714, 715 Alg. 800 gr. Suiker: 713 Alg. 500 gr. Margarine: 712 Alg. 125 gr. Boter: 711 Alg. 250 gr. Kaas: 710 Alg. 100 gr. Bloem: 709 Alg. 200 gr. Brood: D 40, D 41 Res. 400 gr. Rijst of Kindermeel: E 40 Res. 500 gr. BONKAARTEN LD, LE 604. Vleesch: 615, 616, 617 Vleesch 100 gr. Aardappelen: 611 Aard. 1 kg. Melk: D 28. E 28 Melk 6 L TABAKSKAARTEN ENZ. T 25: 2 rants, tabaksartikelen (geen import cigaretten). V 25: 100 gr. choc, of suikenv. X 25: 2 rants, tabaksartikelen (geen import cigaretten). De bonnen voor melk en aardappelen zgn geldig tot en met Zaterdag 4 Mei a.s. Voor de week van 5 t.m. 11 Mei zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aard appelen, boter, margarine, jam, thee, tabak, versnaperin gen en waschpoeder. Bovengenoemde bonnen kun nen reeds op Vrijdag 26 April a.s. worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor vleesch, melk en aardap pelen, waarop eerst met in gang van Maandag 29 April mag worden afgeleverd. Het schoennummer voor de maand Mei. Personen, die na 1 Januari 1945 geen bon voor beroeps- of gewone schoenen hebben ont vangen, en wier stamkaart nummer op het cijfer 9 eindigt, komen in Mei in aanmerking voor een schoenenbon. Ook kinderen, geboren na 31 Mei 1944 die een leeftijd van 10 maanden bereikt hebben, komen, onafhankelgk van het stamkaartnummer, onmiddel lijk voor een schoenenbon in aanmerking, voor zoover zij nog geen schoenenbon ontvan gen hebben. Fraude bij vernietigings- afdeeling van het C.D.K. Twee controleurs van den C.C.D. ontdekten, dat een si garenwinkelier te Zwolle het plan had om 10.000 pakjes si garetten af te leveren aan een zwarten handelaar. Na onder zoek werd een ambtenaar ge arresteerd, die een functie be kleedde op de vernietigings- afdeeling van het C.D.K. te Hattum. Hg eigende zich voortdurend groote hoeveelhe den bonnen toe en vei'kocht de ze. Ook voorzag hij een fami lielid in Rotterdam regelmatig van bonnen voor boter en sui ker, die daar aan den man werden gebracht. Bg den da der thuis werd een bedrag van 5000 gevonden, afkomstig van de opbrengst van ont vreemde distributiebescheiden. Twee personen werden gear resteerd. OPSTAND IN MILAAN BEDWONGEN. De gevangenisopstand in Milaan is thans bedwongen. Broer van Sjahrir ontvoerd. Een broer van den Indone- sischen premier Sjahrir is op Sumatra door extremisten ont voerd. Sjahrir heeft zich om hulp tot de Britsche troepen gewend. Geen visum meer voor Luxemburg. Met ingang van 1 Mei is geen visum voor Luxemburg meer noodig. Weest voorzichtig! Te Schaik in N.B. speelden eenige kinderen met een mor tiergranaat. Het projectiel ontplofte en een jongen van en een van 9 jaar werden op slag gedood, een derde zwaar gewond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1