PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT r De hooge functionarissen waren slechts dienstknechten Sjahrir's nieuwe kabinet bekend gemaakt. AMERIKA DUm FRANCO NIET AAN En de Spaansche pers wordt van de weeromstuit brutaal. SPOORBRUGGEN VJORDEN HERSTELD Hoofdredacteur Q. Ballintijn (met redactioneele medewerking \an dr. \V. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z-C.. Middelburg. Druk: firma F. van de Velde Jr., Vüssingen. Commlcsle van Bijstand J. L. van Leeuwen. Ds, M. L. W. Schoen, Vlis- singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKhNSCHE COURANT Woensdag 13 Maart '46 189e Jaargang Nummer 61 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. f 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Lcsse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm-, minimum per advertentie f 2.— Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 5R-60,. telefoon 10 (2 lijnenMiddelburg: Londensche Kaai 29 telefoon 2077 en 2924. Goes: Turfkade 15. telefoon 2475. Terneuzen Nieuwediepstraat 23. Postrekening 359300 Piov. Zeeuwsche Courani. Midde.lmrg. n jMisr ge eden**# Triomphale tocht van H.M. de Koningin door het bevrijde Zuiden Onve.yslelijke dagen Vandaag is het een jaar ge- leden, dat H. M. de Koningin na een afwezigheid van bijna vijf jaren de Nederlandsehe grens overschreed. Zij heeft toen een bezoek gebracht aan het Zuiden van ons land, dat weer betrekkelijk vrij kon ademen, Betrekkelijk, want het front was nabij en de vijand- die nog een aanzienlijk deel van Ne derland bezet hield, deed het Zuiden nog regelmatig van zijn aanwezigheid blijken. De Koningin heeft in die voor het Zuiden onvergetelijke maand Maart een triomphalen tocht 'van elf dagen door he' zwaar gehavende, maar vrije gebied gemaakt- Zij die van dit bezoek ge tuigen zijn geweest, bewaren daaraan herinneringen voor het leven. Het zijn herinneringen aan een laaiend enthousiasme, een groote hartelijkheid en een diepe ontroering. De herover de vrijheid werd bezegeld door den terugkeer van Haar, wier persoon die vrijheid symboli seert. In het kleine, geheel ver woeste dorpje Eede in Z, Vlaanderen betrad H. M. de Koningin het geliefde vader land, welks grond doordrenkt was van het bloed der slacht offers van de Duitsche moord partijen, waar puin de plaatsen aanduidde, waar een vrij volk weleer aan zijn welvaart had gebouwd, waar het water .stroomde door de straten en 'over de eens vruchtbare ak kers, waar als laatste haatuit. barsting en uit zucht tot ver nieling van geestelijke en stof felijke waarden de kerken wa ren opgeblazen. Om 12.29 uur op dien gedenk - waavdigen Dinsdag 13 Maart 1945 overschreed H. M. de grenslijn, gemarkeerd door een kalkstreep. De Koningin was terug in het vaderland, toege juicht door eenige honderden eenvoudige Nederlanders. De Commissaris der Konin gin in de provincie Zeeland, Jhr- J. W. Quarle3 van Ufford, was de eerste, die de diep on troerde Landsvrouwe aan den Nederlandschen kant der grenslijn verwelkomde en ge- neraal-majoor mr. H. J. Kruis, toen Chef Staf van het Mili tair Gezag, was de tweede Ne-; derlander, die Haar in het va derland begroette. Na hen volgden de Britsche brigadier W. Underbill, commandant L O.C. van Zeeland, en de plaat selijke commissaris van het militair gezag, kolonel van Leeuwen, die een der laatste Nederlanders was, die in 1940 van H. M. afscheid had geno men in het vaderland. Dit ontroerende oogenblik tusschen de ruines van het kleine Eede moge thans na een jaar in de herinnering worden terugge roepen- Hier kwam tot bekro ning het trotsche devies: „Ik worstel en ontkom". Een paar maanden later zou voor het ge- heele Nederlandsehe volk deze zinspreuk tot gelding gekomen zijn. -.Wij leven vrij, wij leven blij" werd in Eede gezongen, na het Wilhelmus, dat wijding had bijgezet aan het histori sche oogenblik. En toen begon de zegetocht van de Koningin. Op haar auto wapperde de Nederlandsehe vlag en niet de koninldijke standaard. Zoo had Hare Majesteit het gewild. Tal van plaatsen in Z. Vlaanderen werden bezocht en overal kwam het tot spontane' demonstraties. Overal sprak H. M. met de autoriteiten, maar vooral met de familieleden van gefusilleerden en van hen die nog in gevangenschap waren Met de menschen uit de ver zetsbeweging, met hen. die door de oorlogshandelingen zwaar getroffen waren- Uit voerig liet de Koningin zich inlichten en voor ieder had zii •en bemoedigend of een prij zend woord. En zoo ging het alle dagen van dit be zoek. Hier kwam een Koningin tot Haar volk. eën moeder tot Haar kinderen. Op den gehee- len tocht, door Zeeuwsch- Vl aan de ren. over Walcheren en Zuid-Beveland, door Noord- Brabant en Limburg steeds datzelfde beeld van groot en thousiasme. van groote ontroe ring en van groote dankbaar heid. De stoottroepen zoomede de bewakingstroepen, genoten de bijzondere belangstelling van H. M., evenals afdéelinger. van het vrouwenhulocorps. De geestdrift der opgetogen be volking, die in de ijlings be- Elk kwartaal 100 millioen noodig. VERKLARING VAN MINISTER IJEFTINCK. De minister van financiën, prof. Lieftinck, die momenteel in Savannah vertoeft voor het bijwonen van de financieele conferentie aldaar, heeft in een persgesprek verklaard dat Nederland iedere 3 maanden 100 millioen dollar noodig heeft om het in staat te stelien het herstel en de wederopbouw on beperkte schaal voort te zet tea. vlagde steden te hoop was ge- loopen, kende vaak geen gren zen. In Eindhoven bijvoorbeeld werden de afzettingen verbro ken door de juichende men- schenmenigte, zoo dat de ko ninklijke auto bijna niet uit de massa kon los komen Thans is het een jaar geleden, dat dit historische bezoek van onze Vorstin gebracht werd aan het bevrijde gebied van NederlaAo waar de vreugde der bevolking even groot was als Hare vreug de, dat zij zich weer vriendelijk kon bewegen onder Haar on derdanen. van wie een zoo groote druk was weggenomen. Wij herinneren ons, dat kort nadat de Koningin 's-Herto- genbosch had verlaten, er weer granaten op de stad hagelden. Maar de Koningin had ook pas bloemen in ontvangst genomen uit handen van een dapper Brabant«mh meisle, dat her haaldelijk de linies had door broken en dat deze bloemen luttele uren te voren had ge plukt in het nog bezette gebied van Nederland Groeten aan zeevarenden. Familieleden van zeevaren den, die via de radio een groet tot vader, echtgenoot, zoon oi verloofde op zee wenschen uit te spreken, kunnen steeds een formulier bij Radio-Nederland, afd. wereldomroep aanvragen. Opnamen hiervoor vinden van tijd tot tijd in de studio's van Radio-Nederland in Hilversum en Den Haag plaats. Uitzending van deze berich ten vindt plaats driemaal per week over den Nederlandscher kortegolfzender PCJ op Maandag. Woensdag en Vrij dagmiddag tusschen 2.002.30 uur op 19.71 en 16.88 meter welke uitzending tusschen 3.009.00 uur op 31.28 en 25.57 meter wordt herhaald Het adres is Radio-Neder land, afd. wereldomroep, post bus 150 Hilversum. Op de en veloppe vermelden: „Groeten voor zeevarenden". Aan het uitzonden van deze berichten zijn geen kosten verbonden. De schoenendistributie. DE NIEUWE REGELING. Nu de productie van schoe-r nen circa 600.000 paar per maand bedraagt wordt een ander stelsel van verdeeling ingevoerd, dat met ingang van 1 April a.s. van kracht wordt. Het centraal distributiekan toor zal regelmatig een cijfer aanwijzen. Degenen, die een distributiestamkaart hebben, waarbij het laatste cijfer van het nummer correspondeert met dat aangewezen cijfer, ontvangen zoo zij of hij sinds 1 Jan. 1945 nog geen bon heeft gekregen een schoenenbon naar keuze, d.w.z een heeren-, een dames- of een kinderbon. Het zou tot onbil lijkheden leiden, wanneer de genen. die nog kort geleden een schoenenbon ontvangen hebben, er nu weer een zouden krijgen. Vandaar dat is be- naald, dat zij." die na 1 Jan. 1345 'n bon kregen, er nu niet voor in aanmerking komen. Men houde er daarbij rekening mede, dat vóór 1 September 1945 feitelijk niemand een schoenenbon heeft ontvangen. De nummering van de distribu- tiestamkaarten is zoo gedaan, dat er geen vrees behoeft te bestaan, dat bv. een gezin met 8 kinderen vele paren schoenen en een gezin van 3 personen in het geheel geen bonnen zou ontvangen. In het algemene kan men aannemen, dat voor hot e. van het jaar iedereen, die na 1 Jan. 1945 er nog geen heeft gekregen, een schoenenbon zal hebben. Voor werk- en be roepsschoenen blijft de oude egelirig van kracht. Reisbesluit ambtenaren. Bij K.B. is artikel 14 van het reisbesluit 1916 gewijzigd. Deze wijziging bepaalt, dat de vergoeding wegens verblijf kosten met ingang van 1 Jan. 1946 met 20 wordt ver hoogd. Voornoemd K.B. opent tevens de mogelijkheid, dat de ambtenaren, gerangschikt in de vierde en vijfde klasse on. der bepaalde omstandigheden volgens derde klasse schaal mogen declareeren. De laatstgnosmde aanvul ling geldt tot 1 Juli 1946. De minister van financiën is be voegd dezen termijn bij. ge bleken noodzakelijkheid te ver lengen. 1 October: alle Duitsche gevangenen vrij! Volgens een officieele mede- deeling van het Amerikaan- sche militaire bestuur in Duitschland zullen alle Duit sche krijgsgevangenen voor 1 Oct. werden vrijgelaten, voor- zoover zij althans politiek be trouwbaar zijn.. AFSCHEID MINISTER VAN KLEFFENS. Nu minister Van Kleffens dezer dagen als Nederlandsch vertegenwoordiger brf den vei ligheidsraad naar Amerika ver trekt, heeft hij Maandag ir. zijn departement afscheid ge nomen van de in Nederland geaccredieerde hoofden der di plomatieke vertegenwoordigin gen. De deken van het corps diplomatique, de Britsche am bassadeur Sir Neville Bland, nbemde het heengaan van mr. van Kleffens een verlies voor het corps, doch een winst voor de vereenigde volleen. Goering wenschte opvoering van het werkvermogen der S.S. DaMerus getuige? Tijdens het voortgezette ver hoor te Neurenberg onthulde veldmaarschalk Milch, dat hij reeds voor den oorlog gepoogd had ontslag te krijgen, doch dat hem te verstaan was ge geven, dat hy van hoogerhand wel zou hooren, wanneer hy zijn dienst zou mogen opge ven. Alle hooge functionaris sen werkten onder voortdu rend toezicht van Himmlers „aheime politie, en waren ei van overtuigd, Goering incluis, dat zij slechts dienstknechten waren Milch verklaarde ook dat een privé-dokter van Hitler had verklaard, dat er een mo gelijkheid van abnormalitei. bestond, die echter voor buitenstaanders niet zichtbaa; was. Voorts gaf hij toe, der wensch van Goering, het ver mogen van de SS. verder ui. te breiden, aan Hitier te heb ben overgebracht, maar ver klaarde stotterend niets te weten over de methodes van de S.S. en de wijze waarop die werkvermogen was opgevoerd. Op een vraag van Roberts ver klaarde hij dat de generaals onmogelijk konden protestee ren tegen de verdragsschending bij den aanval op Nederland, België en Luxemburg, omdat alleen Hitier sprak, die met een daarna weer wegliep. Ge durende het verhoor heeft Milch steeds de houding van „Ik wist het niet" volgehou den. De Zweed Dahlerus heef; Aangeteekende post naar Indië. Brieven en briefkaarten naar verschillende plaatsen in Ned-Indië kunnen th^is weer a angeteekend worden verzon den. Bevin toch naar den Veiligheidsraad? Naar men te Londen ver neemt, is het mogelyk, dat Bevin. de Engelsche minister i-an buitenlandsche zaken, toch n de komende weken in New York de bijeenkomst van den veiligheidsraad der UNO zal bijwonen. Tot nog toe geloofde men algemeen, dat Bevin het plan had de Engelsche belan gen door Sir Alexander Cado- gan, den permanenten verte genwoordiger van Engeland, te laten behartigen. De veronder stelling, dat Bevin nu mis schien zelf gaat, is vermoede- gegrond op den toenemen- den ernst van den Internat! onalen toestand. medegedeeld dat hlj zijn boek „De laatste poging" voldoende bewijs acht voor Goe-rings ver dediging. Hij is bereid on:'"-, eede te verkiaren, dat dit boek de waarheid behelst en ver klaarde verder alleen naar Neurenberg te zullen gaan, indien de rechtbank hem mee deelt, dat dit in belang van het recht is. Voorts is nog medegedeeld dat het getuigenis van Gustaaf van Zweden voor het tribunaal te Neurenberg mogelijk bij de verdediging van Voh Paper aan de orde zal komen. Dinsdag trad een zoon van generaal Von Brauchfts op als getuige decharge voor Goe ring. Wapens voor Franco. Radio Meskou heeft de sensationeele onthul ling gedaan, dat de in Genève gevestigde auto- fabrieken Hispano Suiza sedert het einde van den oorlog met medeweten en goedvinden van En geland wapens leveren aan Franco... Zegslieden van de fa- brieksieiding reageerden op deze onthulling slechts met de mede- deeling, dat üitvoer van wapenen niet meer ver boden was na. het einde van den oorlog. In zaken is blijkbaar neg altijd alles geoor loofd. Nauwelijks is de nazi-nachtmerrie van de menschheid weggeno men, of er zijn al weer menschen, die wapens leveren aan een dicta tor. opdat de goede man de democratie zal kun nen beletten te zegevie ren! Betaal niet teveel. DE PETROLEUaiPRLJS. Petroleum kost nog altijd 18 cent per liter, thuisbezorgd door venterè of afgehaald bij winkeliers, zoo deelt het dir.- gen. van de prijzen mede. Niet alleen is degene die meer be rekent volgens de wet straf baar. maar ook is er niet de minste aanleiding de prijs voor petroleum te verhoogen. nu er integendeel onderhandelingen worden gevoerd om spoedig tot een aanmerkelijke verlaging te komen. Daarom wordt hier een ern stige waarschuwing op haar plaats geacht aan .het adres van hen. die in sommige ge vallen blijkbaar eigenmachtig tot een prijsverhooging zijn overgegaan. BRANDWEER WEDSTRIJDEN. Het ligt in het voornemen van de Nederlandsehe Veree- niging van brandweercomman danten om in het geheele land brandweerwedstrijden te organiseeren, welke medio Mei zullen aanvangen. Deze Wedstrijden zullen er toe bijdragen, dat door de brandweren veelvuldiger en meer intensief zal worden ge oefend. hetgeen uiteindelijk de paraatheid zal verhoogen en een snelle en doeltreffende brandbestrijding ten goede zal komen. Door deze wed strijden zal voorts een gezon de wediiver tusschen de ver schillende brandweercorpsen worden aangekweekt. Uematigder gedragslijn verwacht Onderhandelingen beginnen Spoedig. Dinsdagochtend is te Ba tavia de samenstelling van net nieuwe kabinet Shahrir bekend gemaakt. Sjahrir zelf is minister-president en minis ter van buitenlandsche zaken. Soedarsone krijgt binneniand- sche zaken. Er heeft thans ook een vrouw zitting in het kabinet, nJ. Maria Ulfah San- loso, die de portefeuille van sociale zaken heeft gekregen. Met inbegrip van Sjahrir telt net derde kabinet van de „re- publikeinsche regeering" elf ministers van hefc Vorige ka- binet. Opvallend is dat noch de communisten, noch een enkele vertegenwoordiger van het zg. Volksfront deel van het kabine' uitmaken. De groote Islamietische partij, „Masjoe- mi' neemt met 2 leden aan het kabinet deel, doch het zijn niet de meest radicale figuren uezer party. Men verwacht dat het nieu we kabinet zijn verklaring omtrent de te volgen gedrags lijn in voorzichtige bewoor dingen zal stellen en dat deze fundamenteel aanzienlyk ge matigder zal zijn, dan het minimum program, dat in de Het Wereldgebeuren Amerika verlaat den BIrma-weg. Amerika zal de beroemde Stillwell Road en, 11 militaire vliegvelden in Biriha abandon, neeren, in verband met het feit, dat verschillende instal laties onverkoopbaar zijn. Er zouden meer dan 12.000 Ame- rikaansche soldaten en ruim 11.000 inlandsche arbeiders noodig zijn om de Stillwell Road in stand te houden. De kosten van onderhoud zouden buiten verhouding staan tot het nut in vredestijd, daar de weg door den moeson gedeel. Lelijk onbruikbaar wordt er geen der regeeringen van de landen, waarin hij gelegen is hem wenscht aan te koópen. Amerika heeft in de Still well Road voorheen genaamd Leo Road, een bedrag van 137.000.000 dollar, in de vlieg velden, 15.000.000 dollar be legd. Deze bedragen vertegen woordigen grcotendeels de kosten van verichten arbeid, veel meer dan van installaties. Er kan geen beter voorbeeld zijn van de ontzettende ver spilling, welke oorlog met zich medebrengt De toon van de Spaansche pers wordt 'overigens sedert de geallieerden het niet eens kon den worden over het plan om de kwestie van het regime- Franco voor den Veiligheids-: raad te brengen, steeds feller. De Spaansche bladen verwij ten de geallieerden onder meer, dat zrj zich aan nazi- en communisten-methoden schul dig maken en besmet zijn met imperialisme en absolutisme! De bordjes zyn dus waarlijk verhangen! Minder fijnbesnaard dan te genover Franco zijn de Engel sche en Aroerikaansche gestes tegenover Rusland. De drie- vfudige gemeenschappelijke protesten tegen de voortduren de bezetting van Iran tegen de verdrukking van de oppo sitie in Bulgarije en het bezet houden en leegplunderen var Mandsjoerije zijn in zee en met spanning wordt gewacht op de reactie der Russen. Intusschen gaan de Russen wel voort met de ontruiming van Moelulen, maar zij houden er de mijnen bezet en slepen ook nog al aardig wat oorlogs buit mee en dat heeft weer to( nieuwe Chineesche pretesten Van de plm. 220 vernie.de bruggen weer 135 berijdbaar Onmiddellijk na de be vrijding van ons land, is een begin gemaakt met het herstel van ons spoor wegnet. Van groot belang daarbij was het herstel van de ongeveer 220 brug gen, die waren vernield of zoodanig beschadigd, dat zij voorlooplg onberijd baar waren. Er is aan het herstel dier bruggen met man en macht gewerkt, geallieerde troepen ver leenden hun medewerking, waardoor vooral het nij pende tekort aan machi nes. gereedschappen en materiaal werd aangevuld, en zoo is het mogelijk ge bleken in verrassend kor ten tijd een groot aantal bruggen, zij het dan voor- loopig, weer berijdbaar te maken. Het definitieve herstel der bruggen zal echter nog wel eenigen tyd vergen. 5 Mei 1945 15 Febryori 1946 ^TT>yn>^rtTT\^ ^iTiyiTT^TTYiR/TNTl "TyfTb/rnyfl, Elke overspanning steil >0 bruggen voor vernield of beschadigd Er wordt bfl het herstel der bruggen over het algemeen ge werkt in drie étappen: L het leggen van een (tijdelijke) noodbrug; 2. het vervangen van de noodbrug dopr een, zoo noodig enkelsporige, defi nitieve brug, meestal opge bouwd uit de resten van de cude brug. die vernield was; 3. het uitbreiden van de en kelsporige brug tot een dub- belsporige. Op 15 Februari j.l. waren van de 220 vernielde of zwaar beschadigde bruggen er weer 185 berydbaar. Hier bij mag niet worden verge len, dat de herstelde brug- en groolendeels kleine brug gen zyn en dat van de 21 bruggen over de groote ri vieren er op 1 Maart j.l. nog 11 onberijdbaar waren, terwijl de meeste andere slechts voorloopig en enkelsporig waren hersteld. Aan het her stel van de overige wordt hard gewerkt Het hooge wa ter in Febr. heeft echter op vele plaatsen ernstige vertra ging van het herstelwerk veroorzaakt. Zoo had men aanvankelijk' gehoopt, de spoorbrug bij Zwolle, die vooi het treinverkeer naar het Noorden des lands van zoo groot belang is, op 15 Maart gereed te hebben. De hooge waterstand heeft dit onmo gelijk gemaakt, doch men hoont thans, zonder verdere teg- "gen, deze brug op 1 Mêl te hebben hersteid, zoo- Het geharrewar met de Russen. Spaak vormde een minderheidsregeering. Het staat thans vast, dat de Vereenigde Staten niet zullen medewerken aan een gemeen- schappelyken stap. der mo gendheden, die door Frankrijk was bepleit, om de Spaansche kwestie voor den Veiligheiis- raad te brengen. Men stelt zich te Washington blijkbaar op het standpunt, dat het bui tengewoon moeilijk aan te loonen zal zijn, dat 't regiem van Franco een gevaar is voor den wereldvrede en dat als Franco gelegenheid zou krij- fen zich tegen deze beschul- iging te verdedigen, hij er een dankbaar gebruik -van zou maken om bewijzen over te leggen van buitenlandsche in menging in Spanje. Dit z>u de trotsche Spanjaarden er toe brengen om de zrjde van Franco te kiezen en zijn po sitie dus versterken in plaats van verzwakken. Daar ook Engeland Frank rijk niet steunt, is de eenige marier om de Spaansche bovenalen onsiaan er kwestie toch nog voor denlz°odra ,d? R^sen verdwenen Veiligheidsraad te brengen eenizlJn'. botsingen tusschen com. stap van Frankrijk ai'.ten. of1 R,unlaten en niet-communisten. Parijs .daartce besluiten zal,l*aaraan P33 een elP,de komt' moet worden afgewacht. I s eJ*..we-r geregeld troepen verschijnen... Vandaag of mor- 11 m mm gen beweren de Russen dus doodleuk, dat zy Mandsjoerije in bezit nemen met vredelie vende bedoelingen. En wie uoet er dan wat aan In BeJgië is Spaak erin ge slaagd een nieuwe regeering samen te stellen. Zelf is hy minister-president en minister van buitenlandsche'. zaken. Hij heef vier nieuwe socialistische ministers aan het kabinet toegevoegd, zoodat er thans 10 socialisen in het Belgische kabinet zitten. Verder heeft hij drie vakministers aange wezen- en wel voor financien, buitenlandsche handel en ra vitailleering. Op 19 Maart zal Spaak zijn kabinet aan de v:lksvertegenwoordiging voor stellen. De Nederlandsch-Belgische besprekingen, die deze week gehouden zouden worden, gaan in verband met de regeerings- wisseling niet door. MEXICO WIL SPAANSCHE KWESTIE OPWERPEN. De minister van justitie in het repubükeinsche kabinet in Mexico, Alvaro de Albornoz. heeft op een byeenkomst van de repubükeinsche cortes me degedeeld, dat de repubükein sche Cortes medegedeeld, dat de Mexicaansche regeering. op verzoek van dr. José Giral, den republikeinschen minister, president, aangeboden heef! de Spaansche kwestie voor den Veiligheidsraad op te werpen. De Cortes hebben besloten de in den veiligheidsraad verte genwoordigde volkenen te ver zoeken de Mexicaansche motie te steunen. HET TERUGTREKKEN DER SOWJETTROEPEN UIT MOEKDEN. De Chineesche autoriteiten hebben thans van de Sowjet- autoriteiten officieele mede deling ontvangen van het te rugtrekken der Sowjet-Russi- sche troepen uit Moekden. /TTN definitief of voorloopig hersteld dat de nieuwe dienstregeling die op 6 Mei zal ingaan, met net gebruik van deze brug t ekening kan houden. Tenslotte noemen wij nog eenige data, waarop een aan tal belangrijke bruggen ver moedelijk gereed zal zijn, waarbij er echter rekening mede moet worden gehouden, dat door stagnatie in den aanvoer van materiaal enz., ook deze data zouden kunnen wórden opgeschoven: 15 April 1946: Venlo; 1 Juni '46 Dordrecht; 1 Aug. 1946 Moer dijk; 1 Aug. 1946 Mook; 1 Oct. 1946 Westervoort; 1 Nov, 1946 Hedel; 1 Jan. 194"< ''altbommel. laatste zittingen van het cen trale nationale comité is aan genomen. Uit verschillende berichten olykt, dat de onderhandelin gen thans zeer binnenkort een aanvang zullen nemen. Na .erugkeer uit Djokjakarta, beeft Soedarsono verklaard, lat als zij spoedig beginnen Je onderhandelingen tusschen Nederlanders en Indonesiërs Lol een gunstig resultaat kun nen leiden. Nog steeds is van de zijde van de nationalisten geen commentaar gegeven op de ontscheping der Nederlandsehe troepen. Er zullen ongeveer ^O.OOU man Ned. troepen aan tand worden gezet. In de Engelsche ochtendbla den van Dinsdag wordt zeer veel aandacht gewijd aan den overval by Soekaboemi op het Britsche convooi. Deze werd uitgevoerd door 300 extremis ten! Sommige waarnemers zien hierin een reactie op de Nederlandsehe landingen. De Britsche verliezen bij SoekaDoemi bedroegen 7 doo- den en 25 gewonden. In Ban doeng en omgeving is het in net algemeen rustig. MUITERIJ IN DE MJLNAHASSA GEËINDIGD. De muiterij in de Mina- uassa is geëindigd, nadat de „Piet Hein" te hulp was ge komen en een afdeeüng lan dingstroepen aan land heeft gezet. De leiders der opstan delingen bevinden zich aan boord van de „Piet Hem". Overal "in de Minahassa waait weer de Nederlandsehe vlag. De bevolking is opgelucht. De verhoudingen op Bali worden steeds beter. Hier en daar rijn echter nog terroristen aan. het werk. De „Abraham Crijnssen" verricht patrouillediensten. Tusschen Java en Sumatra werd een schip van de „repu blikeinen' ontdekt en naar Tandjong Priok opgebracht. Het schip is nu in dienst van de Nederlandsehe Marine. DE MOEILIJKHEDEN IN AUSTRALIË. De besprekingen in Australië over het verhinderen van het uitvoeren van Ned. schepen naar Ned. Indië, zyn in eeu impasse geraakt. De alge^. meen gevolmachtigde, Evatt, heeft vertegenwoordigers van de vakvereenigingen botweg gezegd dat de buitenlandsche politiek der regeering niet door de vakvereenigingen ge dicteerd kon worden. Ook ver zet hij zich tegen de benoe ming van Roach als waarne mer voor het meemaken van een proefreis van een Neder landsch schip, daar deze in betrekking staat met de com munisten. Aanbieding van goud enz. De Nederlandsehe Bank heeft met machtiging van de betr. ministers bepaald: Ingezetenen zijn verplicht cte navolgende waarden, welke hun bij het inwerking treden van deze bekendmaking in eigendom toebehooren of wel ke zij nadien verkrijgen, recht streeks of door tusschenkomst van een deviezenbank aan De Nederlandsehe Bank te bieden en op verlangen in eigendom over te dragen: a. goud; b. edele metalen; c. bui tenlandsche betaalmiddelen, voor zoover déze waarden in het binnenland berusten. Ingevolge het Deviezenbe- sluit 1945 wordt verstaan on der: a. goud: gouden munten (Nederlandsehe en buitenland sche. ongeacht of deze gang baar zijn of niet); fijn goud en alliages van goud (onbewerkt of halffabrikaat); (sieraden en gebruiksvoorwerpen van goud worden derhalve niet be schouwd als goud); b. edele metalen: zilver, pla tina en platina-metalen (onbe werkt of halffabrikaat): (sie raden en gebruiksvoorwerpen van edele metalen werden der halve niet beschouwd als edele metalen) c. buitenlandsche betaalmid delen: metalen geld (met uit zondering van gouden munten, bankuiijeilen, muntbiljetten en soortgelijke betaalmiddelen, voor zoover zij geen binnen- iandsche betaalmiddelen zijn. Een tiende deel van do bevolking van Oostenrijk. 600.000 personen, heeft In concentratiekampen of, tegen hun wil in Hitiers leger strij dend, hun leven verloren. In Japan woedt een epi demie van pekken en typhüs. Er zijn 6500 gevallen van pok ken en meer dan 5000 van typhus. In verband met den kleinen omvang van ons blad hebben wij toestem ming ontvangen om des Woensdags met 4 pagi na's te verschijnen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1