PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Weinig sensaties in Neurenberg. Voor het laatst: de vrije krijgsgevangenen' Hoofdredacteur O. Balllntfjn (met redactioneele medewerking van dr W. H Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z,C Middelburg- Uruk firma P van de Velde |r.. Vlisslngen. Commissie van Bijstand W. 't ^"«.'LTsich. 5ÜST WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKbNSCHE COURANT Dinsdag 15 Januari '46 189e Jaargang Nummer 12 ABONNfcMfcMSHKIIS cent pe: week. f 3-20 per kwartaal, tranco per oost. I 3-45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum oer advertentie 2— Bureaux umtlgil Ie Vlissl.iBe.i Welslraet 1B-6II. Mel.ion III II! Innen iMidrl.IM.ru I unjen.clie Keel W. Meloen 2077 en 2924 Gons Tnrlkad» li leleleon 2475 WAAROM GEEN OORLOGSMUSEUM IN ZEELAND In verschillende deelen van het land worden thans oorlogs musea gesticht- In Overioon zal er een komen, dat de her innering levendig houdt aan de hevige gevechten, die in Oost- Brabant zijn gevoerd, in Fries land komt 'n Centraal Friesch Oorlogsmuseum, dat, vermoe delijk tn .ueeuwaruen voor het nageslacht zal behouden, wat er aan betrekkelijk weinig oorlogsherinneringen in deze Srovüicie te vinden is. In au- ere provincies bestaan soort gelijke plannen- Welnu: de vraag rijst, of ook in Zeeland het initiatief niet dient te worden genomen voor de oprichting van een Centraal Zeeuwsch Oorlogsmuseum. De vraag kan niet anders dan bevestigend worden beant woord. Zeeland heeft in het brandpunt van den strijd gele gen. Het is zoowel in 1940 als in 1944 het schouwtooneel ge weest van dramatische gebeur, tenissen. Er moet hier veel bij elkaar te brengen zijn- Daarbij doelen wij niet zoo zeer op schrifturen en docu- mentair-waardevolle stukken, doch op datgene, wat niet be schreven kan worden, maar al leen gezien. Het is er mee als met zoovele dingen- Vertel iemand breedvoerig wat bier is en hij zal er nimmer zooveel van begrepen, als na een enkel glas bier, dat hij zelf heeft ge dronken. Nu weten wij nog, hoe de DuitSche, Canadeesche en Britsche uniformen er uit hebben gezien maar over een paar jaar zal net moeilijk zijn, dit iemand duidelijk te maken. Modellen van de vliegtuigen, die zoo vaak met hun bommen- last over onze hoofden hebben gecirkeld, men zal ze zich over enkel; jaren nauwelijks meer kunnen voorstellen. Modellen van bommen, van mijnen, van geweren en machinegeweren, van kleine kanonnen, maquet tes van het verbunkerde duin landschap, van de schoonste Zeeuwsche steden, zooals waren vóór en né. den oorlog. Zij vormen uitstekend museum materiaal- Zoo is er zoo veel. Een kaartencollectie bijvoor beeld. waarop het strijdverloop in Zeeland gedetailleerd is weergegeven, een reeks van maauettes van Schouwen en Walcheren, waarmede zoowel de inundatie, als het jongste pronkjuweel van Nederland- sche waterbouwkunde, de droogmaking, aanschouwelijk kunnen worden gedemon streerd! Het materiaal ligt voor het grijpen-' En zulk een museum zal In de toekomst een attractie kun- n*"i Z"n voor het vreemdelin genverkeer. 'dat toch als bron van provinciaal inkomen aller minst verwaarloosd mag wor den. Het materiaal is er dus. Dc stichting van een dergelijk een. fcraal Zeeuwsch Oorlogsmuseum zal echter moeilijk zrjn. Er moet in Zeeland zoo\'e"i. v- den herbouwd, dat ™en wel licht de eerste jaren niet aan een museumgebouw zal toeko men. Maar als men dit ge bouw teven3 bedoelt als een monument ter eere van de na gedachtenis ven de vele geal lieerden. en Nederlanders, die in den zweren strijd om het bezit van Zeeland hun leven offerden, zullen er wellicht toch mogelijkheden gevonden kunnen worden om het tot stfnd te doen komen. Zelfs is het niet uitgesloten, dat er dan van de zijde onzer bondgenooten in eenigerlei vorm medewerking wordt verleend. Duitschland enorme schade. Het proces te Neurenberg tegen de Duitsche oorlogsmis dadigers duurt voort en nog altijd is men doende met het uitbrengen van de aanklachten. Verhoord worden de beklaag den nog niet en daardoor ont breekt het sensationeele ele ment volkomen. Dit neemt niet weg, dat wat ter tafel komt uitermate belangwek kend is. Aan het einde der vorige week is bgvoorbeeld de aan klacht tegen dr. Schacht, die jarenlang de grootste Duitsche financieele en economische ex pert is geweest, voorgelezen. Het bleek, dat Schacht reeds jaren voor den oorlog de stu wende kracht, is geweest, die de bewapeningsindustrie van grondstoffen voorzag. In 1939 was Duitschla"'* als gevolg 'erspolitiek en trad evenwel nde rol arbij zeer .olitiek op üitloopen. !-!et Wereldgebeuren Nut van het proces wordt steeds duidelijker. Partisanen berokkenden van zijn ba practisch f Schacht af. ook daarna spelen en be^ goed, dat Hi... een oorlog moesc Voorts werd verleden week de aanklacht voorgelezen te gen Julius Streicher, den man, die de organisator was van de Jodenvervolging en door zijn iarenlange propaganda jaren lang de Duitsche volksziel heeft vergiftigd. Nog een tweede economi sche dictator moest het relaas aanhooren van zijn misdaden en wel Walter Funk. Ook hij zag. naar uit de stukken bleek, volkomen in, dat Hitier naar een oorlog streefde, maar dit weerhield hem er niet van me de te werken aan het in stand houden van het regime. Niet onvermeld mag verder blijven, dat de maarschalken Keitel en Jodl eveneens hun aanklachten hebben kunnen be. luisteren. Zooals men weet hebben de Duitsche legerlei ders steeds getracht, het te doen voorkomen, alsof er een verschil bestond tusschen par tij en leger. Uit allerlei uitla tingen van de leidende mili tairen werd echter te Neuren berg bewezen, dat de legerlei ders volkómen instemden met Hitiers oorlogspolitiek en latei- er geen bezwaar tegen hadden te gelasten, dat krijgsgevan genen ter dood moesten wor- den gebracht. Even werd de herinnering weer wakker geroepen aan de gruwelen van het concentra tiekamp Dachau, toen de Tsjechische arts, dr. Blaha, als getuige werd gehoord. Hij was de man, die de lgken der gevangenen, die als gevolg van de vivisectie op menschen om het leven kwamen, moest on derzoeken. Hij deelde huive ringwekkende bizonderheden mede, te gruwelijk om hier te herhalen. Sensationeel was de verklaring, dat de bekendste Nazileiders herhaal delg k naar Dachau kwamen om zich op de hoogte te stellen van wat er gebeurde. Ten slotte dient nog ver meld, dat verleden week aan het licht kwam, dat de Duit sche legers zeer veel hinder hebben ondervonden van de actie der partisanen. Hitier had daarom de meest genade- looze bestrijding van de parti sanen gelast. Ook de gealli eerde commando-raids uit zee en uit de lucht deden veel af breuk aan de oorlogvoering en veroorzaakten groote schade. Zoo gaat het proces verder. Zonder veel sensatie. De einde loosheid der beschuldigingen maakt het grootste proces dat de wereld ooit gekend heeft, zelfs tamelijk vervelend. Maar als eenmaal in het eindverslag van dit proces, dat boekdeelen zal beslaan, alle misdaden der dictators zgn vastgelegd, zal op deze wijze een blgvende waarschuwing voor het menschdom zijn geschapen om zich nimmer meer op genade of ongenade over te leveren aan de macht van een dicta tor. Nieuws in een notedop De Stichting „Bouw" heeft zich meb een oproep tot de groote bouwvakarbeiders bonden gericht om een propa ganda te beginnen voor het zich vrijwillig melden om ieder een tijdlang in de geteisterde gebieden te gaan werken. In een interneeringskamp voor vrouwen bij Schiedam is Zondag brand uitgebroken in een loods met hooi en stroo. De brandbare inhoud had op 4 plaatsen tegelijk vlam gevat. De raad van cassatie heeft in de zaak tegen C. Kooi- mans die als illegaal werker bonkaarten heeft verkocht en bovendien zijn medewerkers aan de S. D. heeft verraden, de doodstraf gehandhaafd. De Jeugdbond voor Ont houding heeft besloten zich aan te sluiten bij de Ned. Jeugd Gemeenschap en in prin cipe een fusie met de Arbei ders Jeugd Centrale aanvaard. Opgericht is een Lande lijk Comité voor Rechtszeker heid met o.m.. als doei te be vorderen, dat de in de grond wet en andere wetten neerge legde beginselen omtrent recht, rechtczexerheid en grondrech ten weer worden geëerbiedigd, berechting van politiek-ver- volgden in overeenstemming met de daarvoor gegeven voor. schriften zoo snel mogelijk plaats vindt en geen noodeloos leed wordt toegebracht aan familieleden van zoodanig ver volgden- In de komende 6 maan den zal op de Berlgnsche scho len geen onderwijs worden ge geven, omdat dan de leerboe ken gezuiverd worden. Staatsraad dr. A. A. L. Rutgers, oud-gouverneur van Verliezen der Neder- landsche luchtmacht. Tusschen Mei 1940 en het einde van den oor log hebben 247 van het 521 man sterke vliegend pe,-soneel der Nederland- sche luchtmacht, operee. rend vanuit Engeland, oen dood gevonden. Nog 13 vliegers werden als vermist opgegeven, doch moeten nu eveneens ge acht worden den dood te hebben gevonden. Deze cijfers omvatten niet de verliezen onder de mannen die naar Enge land vlogen en later naar het Verre Oosten zijn gegaan. Evenmin zijn hierin begrepen de verliezen onder het per soneel van vliegdeksche pen. Een Amerikaansche vloot ir de Middellandsche Zee. Admiraal Nimitz heeft me degedeeld, dat de naoorlogsche sterkte van de Amerikaansche vloot 30 van de oorlogs sterkte zal bedragen. De rest van de vloot zal als reserve worden opgelegd. Naar ver luidt zullen de Amerikanen in de toekomst een vloo taf deeling in de Middellandsche Zee sta- tionneeren. Te Londen is Zondag een anti-fascistische demonstratie gehouden, waaraan 3000 men schen deelnamen. Zij eischten, dat Mosley weer gevangen zal worden genomen. BLOKKEERINGS- MAATREGELEN VEROOR ZAKEN MOEILIJKHEDEN. De minister van financiën is door het Tweede Kamerlid v. d. Weijden gevraagd of het hem bekend is, dat vele bur gers, waaronder een groot deel van onze boeren- en tuinders bevolking ten gevolge van de blokkeeringsmaatregelen niet meer aan hun financieele ver- plichtingen kunnen voldoen. Verzocht wordt te bevorderen, dat de bedragen, welke zij ont vangen of te goed geschreven zuiver als gevolg van norma len verkoop van producten, welke een bedrijf in 1945 heeft opgeleverd, worden vrijgege ven aan de rechthebbenden om hun noodzakelijke betalingen te kunnen verrichten en daar door hun bedrijven te kunnen voortzetten. BOUWEN ALLEEN MET GOEDKEURING. Het college van algemeene commissarissen voor den we deropbouw waarschuwt een ieder, dat het verboden is, te bouwen zonder zijn goedkeu ring. Tevens kan datgene, wat zonder goedkeuring is ge bouwd, op last van voornoemd college worden afgebroken. Eervol ontslag mr. dr. K. J. Frederiks. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat de minister van binnenlandsche zaken op 11 Jan. 1946 overeenkomstig het advies van de commissie, bedoeld in art 5 vierde lid van het zuiveringsbesluit van 1945, met toepassing van het besluit van 10 Oct. 1945, eer vol ontslag met wachtgeld heeft toegekend aan mr. dr. K. J. Frederiks, oud-secretaris generaal van het departement van binnenlandsche zaken. De minister heeft daarbij overwo gen, dat uit een ter zake in gesteld onderzoek mede naar het oordeel van vorengenoem de commissie, is gebleken, dat mr. dr. K. J. Frederiks, secre taris-generaal van het depar tement van binnenlandsche za ken, hoewel aan zijn trouw aan de Koningin en het vader land niet valt te twijfelen en hij inderdaad door zijn aanblij ven ook veel -leed en schade heeft weten te voorkomen, niettemin door te veel toege ven aan de eischen van den bezetter en het verleenen van medewerking, waar een stelli ge weigering op haar plaats •ware geweest, een verslappen den invloed uitoefende op den weerstand tegen den vijand en hij het vertrouwen verloor van hen, die zich onvoorwaardelijk en principieel tegen den be zetter en alle door deze ge propageerde beginselen te weer stelden.. Oostenrijksche kroonjuweelen waren gerooid. De Berlgnsche radio meldt, dat de kroonju weelen en de eereteeke- nen van het Heilige Roomsche keizerrijk door generaal Mark Clark, bevelhebber van de Ame rikaansche troepen in Oostenrijk, heden (12 Jan.) aan Leopold Figl, den Oostenrijkschen kan selier, in tegenwoordig heid van de Oostenrijk sche regeering, werden overhandigd. Deze ju- weelen werden in een kasteel van Neurenberg kelder onder het oude door Amerikaansche of ficieren ontdekt. MINISTERS BEANTWOORDEN VRAGEN In antwoord op gestelde vra gen, heeft de minister van landbouw, visscherg en voed selvoorziening geantwoord, dat boter slechts verstrekt wordt aan kinderen tot en met den leeftijd van 4 jaar, zieken en arbeiders van zuivelfabrieken. Toeslagen voor zwaren arbeid worden in den vorm van mar garine of vet verstrekt. Vol wassenen ontvangen slechts nu en dan boter, vermoedelijk driemaal 125 gr. in de periode eind November tot midden Maart. Voortdurend heeft de ver- betering der spoorwegverbin ding met het Zuiden des lands de aandacht van den minister van verkeer en energie. In de tweede helft van deze maand zal waarschijnlijk een bus dienst Geldermalsen's Herto- benbosch v.v. worden inge steld. In de Britsche bezettings zone in Duitschland zijn 11.000 onderwijzers ontslagen in het kader van het zuiveren van nazi-invloeden van het geheele opvoedingssysteem. DE TOESTAND IN INDIË. GEHEIM RAPPORT VOOR ATXLEE? Naar aanleiding van de pu- plicaües van den journalist Kuh over een aanbod aan de Indonesische nationalisten wordt van gezaghebbende zijde medegedeeld, dat het volkomen uitgesloten moet worden ge acht, dat eenige mededeeling terzake door wie ook is ge daan. Het is bovendien uitge sloten, dat onder de omstan digheden van het oogenblik van overheidswege iets wordt gepubliceerd omtrent deze aangelegenheid. Volgens den correspondent van de Daily Sketch in Bata via zal voor den Britschen mi nisterpresident, Attlee, een ge heim rapport over Java' wor den opgesteld door het Labour- Lagerhuislid Arnold Davies, die met dat doel in Batavia per vliegtuig Is aangekomen. DE TOESTAND OP JAVA. Te Batavia hebben Br. In diërs, met steun van Sherman- tanks Indonesiërs die de Ta- nah-Tinggi-kazerne aanvielen, uit elkaar geslagen. Zaterdag werd een auto in een hinder laag gelokt. Een man werd gewond en drie ontvoerd. Te Kramat werden drie Chinee- zen ontvoerd. Tusschen Tjima- hi en Bandoeng werd hevig ge schoten, waarbij de Indone siërs artillerie en mortieren gebruikten. Een vlooteenheid bombardeerde wegversperrin gen en andere stellingen ten Z. van Semarang. Te Soempet, Z. W. van Soerabaja, gebruik- ten de Indonesiërs ook artille rie. Schout-bg-nacht P: °:e, op volger van admiraal xielfricn, is te Batavia aangekomen. De „Noordam" is van Singa pore naar Batavia vertrokke% om evacuees voor Nederland in te schepen. Van Batavia zal het waarschijnlijk naar Bela- wan varen om evacuees uit Medan op te nemen. MUSSERT VOOR DEN RAAD VAN CASSATIE. Mussert, die door het bij. zonder gerechtshof te 's-Gra- venhage ter dood is veroor deeld, zal op V/oensdag 20 Fe bruari as. terecht staan voor den bijzonderen raad van cas satie. Oss herleeft weer. Te Oss is een opslagplaats ontdekt, waarbij de politie ong. 6 ton kolen en honderden dekens alsmede eenige nieuwe auto banden in beslag genomen heeft. Hiervoor is gearresteerd L. de Vos, bijgenaamd „Bys de Syp", die na 1935 10 jaar in de gevangenis gezeten heeft en slechts enkele maanden van zijn vrgheid heeft kunnen pro fiteered Tevens zijn gear resteerd J. Hendriks, bijge naamd „de Soep" en twee van zijn zonen. Duitsche kerkhoven worden ontruimd. Naar wg vernemen zullen de stoffelijke resten van Ne derlanders, die in Duitschland zijn begraven, te zijner tijd naar Nederland worden over gebracht en in overleg met de nabestaanden worden herbe. graven. Voorts is het plan hl voor bereiding om in de toekomst alle hier te lande begraven Duitschers naar Duitschland over te brengen. Dit plan om vat ook de ontruiming van de door Duitschers tijdens de be zetting op verschillende plaat sen aangelegde Duitsche kerk hoven. Uit de provincie. Het graf bij Valkenisse Gevangenen, die geen gevangenen zijn. ZIJ RUIMEN MIJNEN EN WORDEN SLECHTS Suriname, is naar West-Indië BEWAAKT OM INCIDENTEN vertrokken in opdracht van de regeering. Hg zal in dat ge west besprekingen voeren over financieele en economische aangelegenheden. Bg een manufacturier te Varsseveld zijn 20.000 aan achtergehouden textielgoederen in beslag genomen. Alles is ter beschikking gesteld voor de repatrieerenden uit Indië en naar Port Said verzonden. Speciale verguningen WP 3178 voor Shaef-goederen zijn nog tot en met 31 Januari a.s. geldig. Na dien datum zullen zij niet meer door de aangewe. zen uitdeelposten en winkels worden aangenomen. Uit een enquête van het Gallupinstituut blgkt, dat in de V.S. Scandinaviërs en Ne derlanders als de meest ge- wenschte immigranten worden beschouwd. Duitschland zal per jaar maximaal 7.500.000 ton staal mogen produceeren. In 1919 bedroeg de productie 11 mill, ton, in 1938 22 mill. Op de lijn BremenBie- deritz is een trein door ban dieten aangevallen, die er via een vuurgevecht met de Ame rikaansche bewakers met een flinke hoeveelheid goederen vandoor gingen. TE VOORKOMEN. Het blykt, dat de „vrge krijgsgevangenen", waarover wü enkele artikelen publiceer den, geen krijgsgevangenen z'tfn! Hst zijn soldaten, die ge capituleerd hebben en die vol gens de capitulatieovereen komst mijnen moeten ruimen. Ze staan onder bevel van hun eigen officieren en als zij hun taak goed verrichten, heb ben de Nederlanders eigenlijk niets over hen te vertellen. Ze worden bewaakt, maar alleen om te voorkomen, dat het tus schen hen en de burgerij tot incidenten komt. En het kom" tot Incidenten, want het is geen uitzondering, dat de Duitschers met steenen worden bekogeld. Door de stadsbevolking wel te verstaan, die niet ziet, wat deze Duitschers aan nuttig werk doen. Een boer, die af en toe zoo'n mgnenruimer de lucht in ziet vliegen en eens klaps beseft, dat als de mijnen- ruimer niet verongelukt was, hij zelf met zijn paard of koe het slachtoffer zou zijn ge. i worden, bekgkt deze Duit schers anders. Daarom zal het contingent Duitsche mrjnen- ruimers eerlang Middelburg verlaten en elders, in de dor pen, worden ondergebracht. Het bovenstaande werd ons medegedeeld door Overste van Hasselt in de, in ons artikel van Zaterdag reeds vermelde, persconferentie. Het is een beetje moeilik om te wennen aan de gedach te, dat geüniformeerde Duit schers, nu de vrede nog niet gesloten is, al is de strijd dan ook geëindigd, op Nederland- schen bodera geen gevangenen zouden zgn. Nog moeilijker is het, om te wemmen aan de ge dachte, dat we eigenlijk respect zouden moeten hebben voor onze aartsvijanden, omdat ze zoo netjes mijnen ruimen. Per slot van rekening doen ze immers niets anders dan de moordwerktuigen opruimen, die ze zelf hebben neergelegd met de bedoeling, dat onze jongens en onze bondgenooten er door vernietigd zouden wor den. En moeilijk is het, te wen- nen aan de gedachte, dat Duit schers met fluweelen hand schoenen dienen te worden aangepakt en bg voorbeeld el ke week 2 dagen rust krijgen, omdat Tój hun werk goed doen en bg een hardere behandeling, als gevolg van de aan hun werk verbonden gevaren, zelf moordneigingen bg hen zouden ontstaan. Maar het is nu eenmaal zoo, dat deze Duitschers inderdaad geen krijgsgevangenen zijn en een ietwat eigenaardige positie innemen. Hoe nuttig hun werk ook moge zijn, we zien niettemin liever geen geüniformeerde Duitschers in onze straten, al of niet als gevolg van gebrek aan bewakingsmanschappen herhaaldelijk zonder escorte. Daarom is het goed, dat Over ste van Hasselt de aandacht heeft gevestigd op het feit, dat deze Duitschers geen krijgsge- van: men zgn. En nuttig werk doen. Overigens nog een enkele opmerking over deze „perscon ferentie". De toon, waarop overste van Hasselt zijn betoog inzette, was niet de juiste en nood zaakte ons, daartegen onmid dellijk stelling te nemen. Zijn opvatting „Een soldaat liegt niet en dus hebben de jour nalisten uit hun duim gezo gen" leek naar niets. Het dé dain, waarmede hij zich later over het gemeentebestuur en den wnd. burgemeester uitliet, was, euphemistisch gezegd, ongepast. Allerminst werd door Over ste van Hasselt aangetoond, dat wat wg schreven onjuist was. De meeste feiten werden trouwens toegegeven. Dit alles doet echter weinig ter zake. Aan de discipline en aan de kwestie der „vrije krijgs gevangenen" zaten twee kan ten. En het nuttige resultaat van de mededeeüngen van Overste van Hasselt is ge weest, dat wg, na de eene zg- de belicht te hebben, ook de andere recht konden doen we. dervaren. OPGRAVINGEN NEMEN VEEL TIJD IN BESLAG. De opgravingen in de duinen bij Valkenisse naar de de ver moedelijk gefusilleerde drie Belgen en twee Zeeuwen ne men veel tijd in beslag. Ver stuivingen hebben de graven van deze slachtoffers onder meters zand bedolven. Ten ein de de stoffelijke resten zoo gaaf mogelgk bloot te leggen, moeten instortingen voorko men worden. Daarom zijn ne gen arbeiders begonnen een kuil van tien bij vijf meter met een zacht glooiend talud te graven. Eerst heden denkt men zoo ver te komen, dat de lijken bloot gelegd zullen zijn. Waarschijnlijk morgen zullen de naaste familieleden van de vermoedelijke slachtoffers het graf bezoeken om te constatee- ren of het hier inderdaad de genoemde Belgen en Zeeuwen betreft. MATERIAAL VOOR MESTSTOFFENFABRIEK. De eerste wagons materialen zijn bij de groote meststoffen- fabriek te Sluiskil aangeko men. Weldra zullen nog meer transporten volgen. Het mate riaal, de machines en onder deden die indertijd naar Duitschland zijn gebracht, om vatten een groot deel van den inventaris. Na de bevrijding is onmid dellijk een Nederlandsche com missie met een der fabrieks- ingenieurs uitgezonden om de gestolen onderdeelen terug te halen. Groote partijen werden reeds opgespoord. Een aantal machines was in Duitsche fa brieken opgesteld. Het materiaal, dat niet meer teruggevonden wordt, zal zoo spoedig mogelgk worden ver vangen door nieuwe machines en onderdeelen. Zoo hoopt men deze voor ons land zoo belang rijke fabriek weer spoedig in het productieproces te kunnen inschakelen. Dezer dagen werd te Oost. burg een bestuursvergadering gehouden van de Ver. tot be hartiging der belangen van W.-Zeeuwsch Vlaanderen. De heer Hoolhorst moest door zijn vele werkzaamheden bedanken voor het voorzitterschap van de afd. Cultureele belangen. Den heer Haagman is ver zocht deze functie over te ne men. De klachten, geuit op de laatst gehouden dorpsvergade ring zgn onderzocht en op be vredigende wijze opgelost. Ge tracht zal worden een pakken de, suggestieve verkorting voor den naam der vereeniging te vinden. De heer Sanderse had ver schillende grieven. Hij wilde een onderzoek instellen, waar om de huur van de noodwo ningen in Aardenburg en Sluis 3 en te Oostburg 3.25 per week moest bedragen. Ook be pleitte hij het aanbrengen van meer lichtpunten in de nood woningen. Voorts werd het gewenscht geacht het publiek beter in te lichten over de schadevergoe ding van herstel van bescha digde panden. Op de eerstvol gende dorpsvergadering zal de oprichting van een Oranje-co mité worden besproken. NOODKERK TE SLUIS GEARRIVEERD. In de afgeloopen week is de protestantsche noodkerk uit Zwitserland t« Sluis aangeko men. De kerk is tweeden Kerstdag uit Zwitserland afge zonden. Het gebouw is 7 x 20 m. en zal plaats bieden aan pl.m. 200 personen. Het bestaat uit een ruimte waarin de dienst kan worden gehouden, een consisto riekamer, een kosterkamer en toiletten. De kerk ia gemeubileerd met banken. De consistoriekamer zal ruimte genoeg bieden voor het plaatselijke vereenigingswerk. De bouw der kerk zal, indien energiek aangepakt, ongeveer weken in beslag nemen. De kerk is door de Zwitsersche prot. gemeenten beschikbaar gesteld. Zaterdag hield de aportdui- venvereen. „Recht voor allen" te Sluis een jaarvergadering. De ver., die uit twee oude vereenigingen is opgericht, telt 48 leden. Zij bezit pl.m. 250 duiveh w.o. goede rassen. Men is voor de vluchten veelal op België aangewezen en hoopt met medewerking der autoriteiten de eerste vluchten met Pasehen van uit dat land te beginnen. Het bestaande bestuur werd in zijn geheel herkozen. Voorzitter de heer L. Dhont, secr. O. de Klerck, penningm. C. v. d. Walle, bestuursleden: J. Maas, E. Baert en Pr. Rgckbost. Bode: M. v. Wyns- berghe. Dezer dagen aield ir. L. W. L. van Beekom, consulent voor de uienteelt bij de Ned. Jien- federatie, te Kruiningen een lezing over de beteekenis van de uiencultuur. Voor de b\j eenkomst die gehouden werd vanwege de Veilingsvereeni- ging „Krabbendijke", was veel belangstelling, Spr. lichtte "uit voerig de nieuwe cultuurme thode ter winning van uien, wonnen plantuitjes, toe. Hier door wordt het tijdsverschil tusschen ouden en nieuwen oogst zoo klein mogelijk ge maakt, hetgeen in verband met exportmogelijkheden van groot belang is. De oogst kan 2 maanden worden vervroegd. De gemiddelde opbrengst is ook hooger dan de teelt uit zaad en de uitgeplante uitjes zijn minder vatbaar voor ziek ten en plagen. De bevolking van Axel ver meerderde in 1945 met 207 per sonen en bestond op 31 Dec. 1945 uit 6922 personen. Door Ged. Staten is afge kondigd een besluit tot wijzi ging van de verordening tot regeling der Bezoldiging van de ambtenaren, waarbij be paald wordt, dat de jaarwedde van den Griffier der Staten zal bedragen 5700 tot 7200. De bekende oud-Spanjestrtj- der en literator Jef Last gaf Zaterdagavond te Viissingen voor de Z.V.U. een bloemle zing uit eigen werk. Spr. gaf eerst een uiteenzetting van wat schrijvers en dichters drong hun werk te publiceeren en deelde mee dat zgn eigen overtuiging hen er toe bracht in Spanje mede te 'strijden tegen het fascisme van Fran co, voor het behoud der de- mocr-tie. Hij droeg enkele ge dichten voor, gemaakt als sol daat in de Spaansche loopgra ven. Na enkele fragmenten uit ..Het eerste schip op de Newa" volgden verschillende gedichten uit den mobili satie- en oorlogstijd. Dank baar applaus beloonde den heer Last voor zijn boeiende causerie. De heer J. L. Verhagen sprak een dank woord. AMERIKAAN SCHE SCHOENEN. In Middelburg en Viissingen zgn Amerikaansche schoenen, verkrijgbaar. Van verschillende kanten bereiken ons klachten, dat de hulsvrouwen uren en uren in de rij moeten staan om er een paar van machtig te worden en de. vraag wordt gesteld, of er geen andere re geling getroffen kan worden. Het is inderdaad geen pretje om uren in een ijskouden wind te staan! Een surveilleerenöe agent meende Maandagmorgen 0111 5.58 brand in de St. Jacobs- kerk te Viissingen waar te nemen. Hij deed wat hij in dergelijke gevallen te doen heeft en onmiddellijk rukten twee motorspuiten uit om loos alarm te constateeren. Nu de dukws van de Markt te Sliddelburg zijn verdwenen, wil het gemeentebestuur deze aan zgn oude bestemming te ruggeven en de Markt als marktplaats weer in eere her stellen. In verband hiermee is de muziektent reeds afgebro ken. Binnenkort hopen we, naar voor-oorlogschen trant, op Donderdag de kraampjes weer voor het Stadhuis te zien staan. Met de eerste repatrieeren den uit Indië zijn te 's-Graven- polder aangekomen de fam. Traas, vader, moeder en 3 kin deren. Van de kinderen zijn verleden week resp. een van 3\<t en een van 1% jaar als gevolg van de doorstane ellen de overleden. TRIBUNAAL GOES. De 51-j. sigarenwinkelier F. de Smet uit Oostburg, zou ta baksartikelen aan de Duit schers hebben geleverd en hen geregeld aan huis hebben ont vangen en feestjes hebben ge geven. Besch. ontkende alles. De verklaringen tegen hem zouden op samenzwering be rusten. TRIBUNAAL MIDDELBURG. UITSPRAKEN J. Corbijn; hotelhouder te Zoutelande: '2 j interncering met verb- verkl. van een deel van zijn vermogen en de op brengst van de nieuwe meube len, die hij zich had aange schaft en ontzetting uit rech ten. J. H. van BeersMeulmees- ter, zonder beroep te Middel burg: 1% interneering, verb, verkl. van een deel van ver mogen en ontzetting uit rech ten. J- P. Jacobse, varensgezel te Viissingen, ontzetting uit rech ten De beschuldigingen tegen L. Kooman, kellner te Viissingen, en W. de Kam, tuinder te Oostkapelle. werden vervallen verklaard. Officieele publicaties De Directeur van 's Rijks- belastingen en Domeinen maakt bekend, dat met ingang van 5 Jan. binnen zijn direc tie vervoer van accijnsvrije goederen van de eene binnen landsche plaats naar de andere op de z.g. eerste linie aan de landzijde in andere dan bui- tenwaartsche richting slechts zonder document mag geschie den indien de invoerrechten van de goederen welke te ge lijk vervoerd worden niet meer dan een gulden zouden bedra gen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1