PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Parlement zal over schadeloosstelling beslissen. Annexatie niet van de baan. Zuiverings- en verkeersproblemen. CONFERENTIE IN MOSKOU BEGONNEN. Van Mook naar Nederland vertrokken. Kerncollectie oude meesters irt Middelburg. Tentoonstelling „Behouden Schoonheid" officieel geopend. DE B0REEL MAALT! De onderwijsnooden in W. Z.-Vlaanderen. Uit de provincie. Hoofdredacteur G. Ballintijn (met rednctloneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgever F. B. den Boer. Middelburg. Druk firma F- van dc Velde Jr.. Vlissingen. Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Goes, J. L. van Leeuwen, Da. M. L. W. Schoch, Vlissingen. Maandag 17 Dec. 19' 189e jaargang Nummer ABONNEMENTSPRIJS 25 cent week. 3-20 per kwartaal, Ira Eer post, 3-45 per kwart: osse nummers 5 cent. ADV! TENTIEPR1JS 12 cent per a. van verre, c.cZwagerman"w'tiurg" WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKhNSCHE COURANT minimum per advertentie 2j Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, telefoon 10 (2 lijnenMiddelburg: Londensche Kaai 29, telefoon 2077 en 2924. Goes: Turfkade 15, telefoon 2475. Terneuaen Nieuwedlepstraat 23. Postrekening 359300 Prov. Zeeuwsclie Courant^M^ddelbi Vier ministers te Nijmegen aan het woord. Op een persconferentie te Nijmegen hebben vier minis ters, te weten min. pres. Schermerhorn en de heeren Ringers, Beel en van Schaick, het woord gevoerd. Minister-president Schermer horn verklaarde onder meer: „Het annexatieprobleem is bepaald niet van de baan. Immers het probleem van de Westgrens van Duitschland is nog niet afgedaan en het pro bleem van de Westgrens van Duitschland is het probleem van Nederlands Oostgrens. De oplossing ls een interna tionale kwestie en zeker zal Nederland daarin een rol spe len. De Gaulle laat in deze een zeer duidelijk geluid hoo- ren en Nederland is daarmede gemoeid. Wat er met het Ruhr ge bied gebeurt, kan ons niet onverschillig blyven en alleen al daarom is het pro bleem niet van de baan. Ik zie de kwestie als een belang rijk onderdeel van onze gehee- le economische positie in W.- Europa. Maar het is ondenk baar dat dit vraagstuk bui ten beschouwing zou blijven en het zou onverantwoord zijn dit object reeds van tevoren uit te sluiten. Zeker zal het probleem van Duitschlands "Westgrens in de naaste toekomst sterker de aandacht eischen dan op het oogenblik. Tenslotte, of Ne derland pro of contra annex atie is, daarover zal het volk een uitspraak moeten doen". DE SCHADELOOSSTELLING Op de vraag of het niet wenschelyk is, ook het pro bleem der schadeloosstelling aan oorlogsgetroffenen te on derwerpen aan een beslissing door het volk, zeide profes sor Schermerhorn: „Er be staat nu nog slechts een voor- loopige regeling. Een defini tieve, wettelijke regeling zal na de verkiezingen aan de Staten-Generaal worden voor gelegd. De huidige regeling is slechts een voortzetting van die van 1940. Het ls mij ge bleken, dat er ongerustheid beslaat over. het feit, dat de uitkeerlngen gebaseerd zijn op de waarde van 10 Mei 1940 «n niet op de basis van ver vangingswaarde. Het stand punt van de regeering is, dat de schade aan onroerende goederen slechts een van de vormen van schade is. Er zijn honderd andere vormen. Er moet onderscheid gemaakt worden tusschen de schade loosstelling aan indivldueele personen en de collectieve maatregelen, om het geheele Nederlandsche volk weer op de been te helpen. Stel, een man heeft zijn bedrijf verlo ren en nu kies lk een voorbeeld in zijn meest krach- tigen vorm doch aan een voortzetting van zijn bedrijf bestaat geen behoefte. Dan zal de regeering ook niet be reid zijn, dit bedrijf weer aan den gang te helpen. De over heid trekt richtlijnen voor de reconstructie van ons econo mische apparaat en de beoor deeling daarvan kan niet uit sluitend aan het individu wor den overgelaten. Wordt er wel een crediet verstrekt, dan ls dit rentedragend voor zoo ver er waardevermeerdering plaats heeft. Renteloos, voor zoover er sprake is van ver vangingswaarde. Wat er later met het rente- Iooze crediet zal gebeuren, is afhankelijk van de conjunc tuur, die byv. over drie jaar anders kan z\jn dan nu. De onzekerheid van ons geheele economische bestel is zoo groot, dat het noodzakelijk is een gedeelte van het crediet variabel te houden". Minister Ringers ging ver volgens nog in op den bouw prijs van dit oogenblik en be streed, dat deze twee en een half maal zoo hoog is, als in 1940. De regeering streeft er naar een verhouding van 1 tot 1% te bereiken. In 1946 zal het geheele glas probleem zrjn opgelost. Tevoren had min-pres. Schermerhorn nog verklaard, dat er geen „Kerstamnestie" zal worden verleend, maar dat er wel in versneld tempo vrij lating van lichte gevallen zal plaats hebben. Spr. wees er op, dat er menschen zijn, die vastzitten, omdat zij in 1934 lid van de N.S.B. wa ren! Hun huizen zijn intus- schen leeggehaald Over de conferentie te Sin gapore deelde de premier geen bijzonderheden mede. DE ZUIVERING. Minister Beel legde verkla ringen af over de zuivering en zeide te hebben besloten, dat alle gevallen, die met een berisping moeten worden af gedaan, voor 31 Dec. uit de wereld moeten zijn. Dat ge meenteraden en ambtenaren gaan staken als een gestaakte burgemeester terugkomt, zal niet worden toegelaten. Er zgn tot dusver 300 burgers en 600 leden van het personeel van Binnenlandsche zaken ontsla gen. Het grensverkeer met België zal nog niet verge makkelijkt worden. HET VERKEER. Minister van Schaick was nog al tevreden over het spoorwegverkeer, gezien de materiaalpositie en deed me- dedeelingen over de reorgani satie van de verkeersinspec- ties. De inspecteurs zgn commissarissen van vervoer feworden en gaan zich op reeder terrein bewegen. Btf de registratie der motorvoer tuigen is gebleken, dat er 200.000 voertuigen waren, doch dat slechts 90.000 daar van een rijvergunning hadden. Er is een prioriteltslgst op gesteld, waarop als eerste voorkomt de geneeskundige dienst, verder de noodvoorzie ning, vervolgens overheidsbe drijven en daarna de indus- trieele bedrijven. Als nu blgkt, dat er wagens rijden, die wel nuttig werk doen, doch min der urgent zijn dan een van de drie eerstgenoemde cate gorieën, dan kunnen deze wa gens gevorderd worden. De urgentie staat ter beoordee ling van de rijksverkeers inspectie en een plaatselijke commissie. Nieuws in een notedop De bond van ambtenaren bij de rechterlijke colleges in Nederland en de bond van ambtenaren bij de rech terlijke macht hebben besloten tot fusie Bij den minister van justitie zal worden aangedrongen op onmiddellijke uitbe taling van achterstallige salarissen, salarisverhoogingen en het zgn inva sie-geld. Voorstellen worden ontwor pen tot herziening van salarissen en herindeeling rangen, De 3 daagtche staking van de leer lingen van het Chr. Lyceum te Haar lem om den terugkeer van den rector, dr. J. v. d. Eist te verkrijgen, is geëindigd. Te Groningen ls In een vergadering van personen uit Hervormden-, Gere formeerden-, Chr. Gereformeerden- en Baptisten-kring een voorloopig werk comité gevormd om een nieuwe chr, partij voor te bereiden, Te Deegendorf (Z. Duitschland) zijn installaties van de door Duit- schers In '44 gesloopte oUerajjlnaderij der Kon. Shell-groep door de Ned. commissie teruggevonden. Uit een geparkeerd staanden auto te Amsterdam werd een pak met 30.000 kaasbonnen gestolen. Later werd het pak met pl.tn. 26-000 bonnen terugge vonden. Te Amersfoort zijn 17 fokhengsten uit Duitschland, door de Engelschen aan de Ned, regeering overgedragen, voor het herstel van den Ned. paarden- stapel. Er komt nog een tweede zen ding, waarna nog een aantal merries gevorderd wordt. Bij het opruimen van Daltsche springstoffen zijn In den Kralinger- hout te Rotterdam bij een exploisie 3 arbeiders gedood en 1 ernstig ge wond. In het Canadeesche Lagerhuis is de wenscheHjkheid besproken om de grenzen open te stellen voor eralgra- wellicht de eerste groepen emigranten worden toegelaten, De krijgsraad van Antwerpen heeft Jef van de Wiel-e. leider van ,.De Vlag", bij verstek ter dood veroor deeld. Te Smolensk Is een proces begon nen tegen 10 Dultsohers, die verant woordelijk zijn voor den ondergang van 135.0C0 Sowjetburgers. De vroegere Amerikaansche «taf chef, gen. Marshall, is benoemd tot buitengewoon gezant in China. Het zal zijn taak zijn om de Chineesche central® regeering en de communisten tot elkaar te brengen. Het wereldgebeuren Spanning tusschen Rusland en Turkije Crisis In Iran. Konoje pleegt zelfmoord. Zondagmiddag zijn in Mos kou de besprekingen tusschen de ministers van buitenland- sche zaken der groote Drie, Byrnes, Bevin en Molotof, be gonnen. Zaterdag werden reeds inleidende besprekingen gehouden. Bevin heeft verklaard, dat er in ieder geval van de con ferentie practische resultaten te verwachten zgn, Wjj zien ze met spanning tegemoetl Want het wordt tijd, dat er aan alle geharrewar een einde komt. Uit Japan komt een sensa tioneel bericht De vroegere Japansche pre mier, prins Konoje, neef van den keizer, heeft Zaterdag zelfmoord gepleegd. Hem was medegedeeld, dat hij zich ter beschikking moest houden van de bezettingsautoriteiten in verband met zijn rol in den oorlog in China. Men vermoedt, dat hij zich van het leven heeft beroofd om den keizer te sparen voor compromittee- rende verklaringen inzake zijn houding in de maanden, die vooraf gingen aan den tor- log tusschen de V.S. en Ja pan, meer in het bijzonder nopens den aanval op Pearl Harbour. Konoje heeft in achtergela ten brieven toegegeven, dat hg de hand heeft gehad in het uitbreken van den oorlog in China. Hij stelt de mili taire leiders verantwoordelijk voor den oorlog met Amerika. Zijn zelfmoord motiveerde hij met de verklaring, dat hij het terechtstaan voor een Ameri kaansche rechtbank vernede rend vond. Intusschen is weer bevel gegeven, dat 19 vooraan staande Japanners gearres teerd moeten worden als oor logsmisdadigers. Zij zouden zich schuldig nebben ge maakt aan mishandeling van krijgsgevangenen. Uit Moskou komen berich ten over nieuwe spanning tusschen Rusland en Turkije. Radio Moskou heeft mede gedeeld, dat er op 4 Decem ber in Istanboel demonstra ties zgn gehouden, die een anti-Russisch karakter droe gen en dat de regeering der Sovjet-Unie tegen deze de monstraties officieel heef1 ge protesteerd. Op 11 December heeft de Turksche regeering geant woord en verklaard, dat er weliswaar demonstraties zijn gehouden, maar dat deze niet tegen Sovjet-Rusland waren gericht, doch van internen aard waren. Thans heeft de Russische regeering verklaard, dat zg door dit antwoord niet bevre digd is en van meening blijft dat de demonstraties wel de gelijk tegen de Sovjet-Unie waren gericht. De toestand in Iran neemt intusschen steeds ernstiger afmetingen aan. De hoofdstad van Azerbeidsjan, Tabris, is weer in handen der opstande lingen gevallen. Het garnizoen is naar de overgeloopen. opstandelingei De beweginj breidt zich uit. Het Iraan- sche parlement is in geheime vergadering bijeengekomen. Naar verluidt, is de premier afgetreden en vervangen door zijn voorganger. ONTVOERING IN SOERABAJA. De extremisten te Soera- ba ja hebben gedurende de gevechten aldaar b\jna 1000 mannen, vrouwen en kinderen ontvoerd. Z\j worden als gij zelaars vastgehouden, maar niemand, ook de Britsche mi litaire autoriteiten niet, weten precies waar. De luitenant gouverneur- generaal van Ned. Indië, dr. van Mook' is Zaterdag uit Ba tavia naar Nederland vertrok ken. Hij zal vermoedelijk weken in ons land vertoeven. Hij sprak de verwachting uit, dat gedurende zijn afwezig heid de besprekingen tusschen de Nederlandsche autoriteiten en de Indonesiërs zullen voort duren. In een radiorede verklaarde dr. van Mook voor zijn ver trek. dat hij zich de teleur stelling en verbittering van velen kan begrijpen. Er zijn echter hoopvolle teekenen. In de buitengewesten heerscht rust en gaat men weer aan den slag. In Washington heeft de Britsche ambassadeur, lord Halifax, zich gekeerd tegen de Amerikaansche critlek op de wijze, waarop de Britten de extremisten bestrijden. Hij verklaarde, dat de extremis ten strijden met Japansche wapens en geleid worden door Japansche officieren en dat zich in Indië nog minstens 30.000 gewapende Japansche soldaten bevinden. Hg' wees ook op het ernstige gevaar waarin duizenden Europeanen, w.o. vele vrouwen en kinde ren, verkeeren en op de uit spattingen der nationalisten. Nieuwe incidenten van be- teekenis hebben zich in Indië niet voorgedaan. Spit en de Bruyn Kops nemen ontslag. De heer H. J. Spit, vice- voorzitter van den Raad van Indië en de heer G. F. de Bruyn Kops. lid van den Raad van Indië, hebben met ingang van 20 November hun ontslag uit 's lands dienst ingediend. Beide ontslagen zgn bij Kon. Besluit aanvaard. Onder dank betuiging aan den heer Spit voor de vele belangrgke diensten, onder de moeilijkste omstandigheden den lande bewezen. Den heer de Bruyn Kops is dank betuigd voor de diensten, die hy het land onder moeilijke omstandighe den bewezen heeft. Ingrijpende wijziging der Kieswet. VERLAGING KIESGERECH TIGDEN LEEFTIJD. Het ontwerp tot wijziging van de Kieswet heeft den Raad van State reeds verlaten. De regeering is voornemens aan het parlement eenige wüzigin- gen van ingrijpenden aard voor te stellen, nï. den kiesgerech tigden leeftya te verlagen tot 23 jaar en den verschynings- plicht af te schaffen. Prinses Juliana opent kinderdagverblijf. Zaterdag heeft Prinses Ju liana te Amsterdam een als resultaat van de actie „Zuid helpt Noord" tot stand geko men kinderdagverblijf ge opend. Bij de opening waren ook tegenwoordig de prinses jes Beatrix en Irene, zy schonken een poppenhuis. G.A.C. EN NED UNIE. Het bureau van de Groote Advies commissie van de Ille galiteit deelt mede dat van een verzoek harerzgds tot het instellen van een vervolging van het driemanschap der Nederlandsche Unie, bg het Byzonder gerechtshof te Am sterdam, geen sprake is. Bloemlezing uit waardevolste nationale bezit. In Middelburg, het hart van het „land der verloren schoon heid". is Zaterdag de tentoon stelling „Behouden Schoon heid" officieel geopend. Gedurende een maand bergt nu het museumgebouw van het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen een col lectie schilderijen, oehoorend tot het schoonste en waar devolste van wat Nederland aan kunstbezit het zgne mag noemen. Terecht merkte de minister van O. K. en W., prof. dr. G. van de Leeuw, in zgn openingswoord op, dat de naam van geen enkelen mees ter uit de gouden eeuw ont breekt, behalve die van Han van Meegeren en het isi dan ook een lust om door de zalen te dwalen en langs de met zeer veel smaak ge arrangeerde gelerg van doe ken en paneelen, die men bg- na alle uit kunstgeschiedenis sen en plaatwerken reeds kent. Telkens blgft men geboeid staan- kijken bij werk van een Asselyn, bg de Jan Steens en de werken van Frans Hals, bij de schitterende van Dyck. bij scheppingen van van Goyeh, Ruisdael. d' Hondecoeter, de Hoogh, van der Neer en niet te vergeten Rembrandt. Voor den Zeeuw vormt het paneel van van de Venne, „de naven van Middelburg" een bijzon- dere attractie. Niet alleen de Nederland sche schilderschool is echter schitterend vertegenwoordigd, ook met de Spanjaarden en Italianen is dit het «reval. Ook hier een reeks van wereldhe roemde kunstwerken en na men, die een kunstgevoelig iemand als muziek in de noren klinken: Angelico, Borgognone- Murillo, Moroni- Moro. Key, Tintoretto- el Greco, etc. Het is onmogelijk een ook maar eenigszins voüedige beschrij- ving te geven van hetgeen er te zien is het is echter overweldigend. En toch, alles komt uit stekend tot zijn recht. Er is geen teveel, zooals in de meeste musea, er is juist zoo veel als er moet zijn om deze tentoonstelling tot een uniek geheel te maken, dat onuit- wischbare indrukken achter laat. Aan de Zeeuwen is het thans om door een druk be zoek te toonen, dat zij de royale geste waarmede dit onvergelijkelijke kunstbezit voor een maand aan onze provincie is afgestaan, weten te waardeeren. DE OFFICIEELE OPENING. By de officieele opening voerde als eerste spreker het woord de Commissaris der Koningin in de provincie Zee land, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford, die en als voor zitter van het Zeeuwsche Ge nootschap en als Commissaris der Koningin alle autoriteiten en genoodigden een welkom toeriep, de cultureele beteeke- nis der tentoonstelling belicht te en hulde bracht aan de Z. V.U., voor haar órganisatori- schen arbeid van deze expo sitie. Nadat de violist Arthur We- gelln muziek van Bach ten gehoore had gebracht, sprak mr. F. W. Adriaanse als voor zitter van de Z.V.U. en het comité van voorbereiding. Spr. gaf uiting aan de hoop, dat deze tentoonstelling de eerste zou zgn van een reeks tentoonstellingen, die op ge zette tgden ook in Zeeland gehouden zullen worden dankte allen, die door hun werk deze cultureele gebeurte nis mogelijk hebben gemaakt. Jhr D- C. Röell. hoofd directeur van het Rijksmu seum en dr. J. G. van Gelder, directeur van het Maurits- huis. dankte pr. voo' hun uitmuntende keuze, den heeri Bal voor het afstaan van een fraaie collectie ceramiek, wel- Nog 28 mlllHcn M3 XT'-JS.1*? SE"! water moet verdwijnen OVER EEN MAAND NORMAAL PEIL BEREIKT, 'n Spui-vlag gevraagd! De „Bo reel' gaat weer draaien! En de blauwe vlag met de witte letters spuien" zal de scheep vaart moeten waarschuwen, dat ook het gemaal De Boreel op volle toeren is ingezet bij de droogmaking van Walche ren. Het gemaal, dat tijdens de inundatie en de beschieting van Middelburg zwaardere schade heeft opgeloopen dan alleen een aan flarden ge scheurde vlag, is, gezien de omstandigheden, in een ver bluffend korten tgd hersteld. De aanbouw met de electrische De Minister van Onderwijs stelt zich persoonlijk op de hoogte. Vrijdag bezocht de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, vergezeld van den Commissaris der Konin gin in de prov. Zeeland en mr. J. K. van der Haagen, Oost burg. De minister had een on derhoud met den burgemees ter dezer gemeente en de hee ren Hoolhorst en Cock uit Oostburg, Vermeulen uit Wa terlandkerkje, burgemeester van Rosevelt en de heer van Dijk uit Schoondgke, resp. als vertegenwoordigers van het Middelbaar, Nijverheids-, La ger- en het Landbouwonder wijs. De minister liet zich nauwkeurig inlichten omtrent de nooden, die er op onder wijsgebied in W. Z.-Vlaande ren bestaan. De heer Hoolhorst bepleitte het tot stand komen van een onderwijscentrale, welke een H.B.S., een Lyceum, een Kweekschool en een school voor Uitgebreid Lager onder wijs zou omvatten. De heer Vermeulen besprak de noodzakelijkheid van den terugkeer van de Ryks Kweek school. Sinds de opheffing er van in 1936 zijn slechts 2 Teer lingen naar de Kweekschool in Middelburg gegaan. Waar het overgroote deel van de leerkrachten aan de la gere scholen in W. Z.-Vlaan deren afkomstig is van de oude Oostburgsche „Nor" of van de daaruit voortgekomen Rijks-kweekschool, ligt het voor de hand, welke funeste gevolgen dit voor de toekomst van het lager onderwijs in de ze streek hebben moet. Te vens zou de afschaffing van de standplaatsaftrek voor be zitters van een onderwijsbe voegdheid het solliciteeren naar W. Z.-Vlaanderen aan trekkelijker maken. Het stich ten van een Rijkslandbouw- winterschool te Schoondgke stuitte op groote bezwaren door het ontbreken van be voegde leerkrachten. Het ver slag dat de directeur van de Ambachtsschool uitbracht, was zeer somber, omdat dit de eenige onderwijsinrichting in deze streek is welke nog steeds niet het onderwgs kon her vatten. De minister stond zeer sym pathiek tegenover de naar vo ren gebrachte plannen en met zijn medewerking kan er in w. Z.-Vlaanderen, als voor post van de Nederlandsche cultuur, wat grootsch verricht worden. Van Oostburg ging de mi nister naar Sluis om het bijna verwoeste stadhuis en naar Aardenburg om de ernstig be schadigde St. Bavokerk in oogenschouw te nemen. Voorts werd nog een bezoek gebracht aan Breskens en aan Hulst, in welke laatste ge meente de kerk en het Land- huls werden bezocht ke de tentoonstelling opluis- tret. de Middelburgsehe am bachtslieden en den drukker van het programma voor de voortvarendheid en de kunde, waarmede zg hun opdrachten hebben uitgevoerd. De ten toonstelling zelve kort bespre kend merkte mr. Adriaanse op, dat de geëxposeerde doe ken en paneelen een volmaakt geheel vormen, dat zonder twijfel bg zal dragen tot den cultureelen opbloei van Zee- Land. Mevr. Adriaanse declameer de een zestal 17de eeuwsche gedichten, die zeer goed pas ten in het kader dezer offi cieele opening. Ten slotte voerde prof. dr. G. van de Leeuw, minister van O. K. en W.. het woord wijzend op het contrast tus schen de schoonneid die Zee land verloren heeft en de schoonheid, die hier thans tij delijk aanwezig is. De burge meester van een van de ge meenten, die spr. op zijn tocht door Zeeland bezocht, zeide: Ik heb nu lang ge noeg naar puin gekeken, ik kijk nu nog maar in één rich ting: vooruit! Moge dit een goede prognose zijn voor deze geheele provincie. Zee land is, hoewel er van ouds her gesproken wordt van „Holland en Zeeland", lang ge. isoleerd geweest. Wellicht is het nu de goede tgd daaraan een einde te maken. De ten toonstelling Behouden Schoon heid mag gezien worden als een poging om daaraan een einde te maken. Zeeland gaat een nieuwe periode in zgn ontwikkeling tegemoet. Öp Walcheren viel de beslis sing van dezen oorlog en ter nauwernood kon Walcheren behouden blijven. Nimmer be seft men de waarde van iets beter dan nadat men het bijna verloor. Moge de Be houden Schoonheid die hier thans te zien is, vervangen worden door nieuwe schoon heid van Zeeland zelf en dooi een algemeenen opbloei van deze provincie! De minister verklaarde niei na de tentoonstelling voor ge oppnd. pompen zwaar beschadii jlaar er is aangepakt, en 1 resultaat is, dat Zaterdagm dag de onderdeelen kond- worden geprobeerd. Om h zes kon de eerste pomp w« den ingeschakeld, om half ven de tweede. En de Bor maalde! Maalde op volle t' ren! Om de laatste rest ov tollig water van Westel Walcheren te verwijderen. Deze laatste restjes bedi gen evenwel altgd nog een milüoen kubieke meter int datie-water. Wanneer m weet, dat geheel Walcher onder 200 millioen kubieke n ter bedolven heeft gel eg* lgkt dit misschien niet 2 erg veel meer, maar de Bore die een capaciteit heeft v ruim 600.000 kubieke met per etmaal, zal, tezamen ir de spuisluizen bij Veere Vlissingen, toch zeker nog e maand noodig hebben, voord het normale winterpeil zal z bereikt. Nog steeds blinken er gre te watervlakten tusschen Bi tinge en St Laurens in den zg St. Laurenschen weihoek, tv schen Aagtekerke en Mei! kerke, ten Z.W. van Hoo§ lande en ten Z. van Gapin? De hoofdwegen kunnen ree voorloopig hersteld wordt van slik worden ontdaan met zand bestrooid. Maar binnenwegen zijn nog lang ni alle droog en berijdbaar. D maalt de Boreel, voorloop 30 dagen achter elkaar.. Hoe meer het water zal hoe moeilijker het, door versperde watergangen dichtgeslibde duikers, zijn wl vindt. Maar vijf draglines zij op verschillende plaatsen v: het eiland bezig, de waterga gen uit te baggeren. Vele bt zen en duikers zgn ree schoongemaakt. Het wat gaat langzamerhand weer normale wegen volgen. En laatste blinkende vlakt; krimpen zienderoogen in, té wijl Dg de Boreel zonder o derbreking de spui-vlag wa pert.. Bij het vertrek van de 19 Zaansche U.V.V.-meLsjes met hun leidster, zr. N. Teekman, die gedurende 4 weken de huizen in het drooggekomen deel van Middelburg hielpen schoonmaken, werd een door de Middelburgsehe afd. van de U.V.V. in den Schouwburg te Middelburg een afscheids avond aangeboden, onder voor zitterschap van mevr. A. Bat tenPaarlberg. Medewerking verleenden o. m. de amusementsclub van de belastinginspectie „Amor" met een zeer vrooiyk tooneelstuk „Arme rijken" en de padvind- 3tesrs van de speciale N.P.G.- groep, afd. Middelburg. Ook de Zaansche U.V.V.-sters zelf, lieten zich niet onbetuigd. In den loop van den zeer geslaag den avond, dankte de burge meester de meisjes in een har telijke toespraak voor hun hulp. De heer A. Steketee deed hetzelfde, meer in het byzonder voor de slachtoffers der inundatie, die direct van de hulp geprofitéerd hadden. De. J. H. Hanneman. Vrijz. Herv. pred. te Middelburg hield Donderdag jl. een lezing over het bekende werk van prof. Joh. Huizinga „Geschonden wereld". In dit sombere boek, met 2Ïjn suggestieven titel, dat de innerlijke cultuurschade van een gezonken wereld be handelt, wordt volgens spr. de invloed van de materieele za ken op den achtergrond ge drongen- T.a.v. het uiteindelijk herstel van de cultuur ls het boek sceptisch. Prof. Huizinga eindigt som ber, doch laat een kans open voor allen, die van goeden wille zyn. Ds. Hanneman ziet een be teren weg: God heeft een plan met ons en uit deze overtui ging moeten wij leven. Hedenavond wordt in het Schuttershof te Middelburg, voor de Z.V.U., een concert ge- ?even door Arthur Wegelin viool) en Luctor Ponse (pia no). Het programma vermeldt o.m. werken van Mozart, Cho pin, Fauré, Prokofieff en Cl. Debussy. Dinsdag. Donderdag en Vrijdag wordt hetzelfde concert gegeven resp. te Vlis singen, Goes en Zierikzee. De volgende concertenreeks wordt gegeven van 25 tot en met 30 Jan. door de zangeres Jo Vincent. Op 19 December geeft de Koninklijke zangvereeniging „Tot Oefening en Uitspan ning" te Middelburg een con. cert. Het programma is zeei belangrijk en omvat twee zeer knappe koorwerken, nL het „Requiem" van Cherubini en een Kerstoratorium van den befaamden F ran schen compo nist Saint Saens. Voorts wordt uitgevoerd de compositie Luctor et Emergo", waarvan de muziek werf geschreven door den directeur van het '?oor, den heer Joh. H. Caro de tekst door den oud-direc - der vereeniging, den heei H. J. G Hartman. Als solis ten treden leden der zangver eeniging op. De generale rep titie wordt 18 Dec. gehoudê Het tentoonstellingscoml van „Behouden Schoonhei* te Middelburg heeft de gel genheid opengesteld om leerlingen uit het 6e leerjai uer lagere scholen, van hi Middelbaar en Gymnasia V.G.L.O., van het Ulo, van h> onderwgs en van de vaksch. len klassikaal de tentoonstel ling te laten bezoeken tege deai zeer lagen entréeprns vz 0.10. Om het bezoek nc aantrekkelijker te maken een opstellenwedstrijd uitg schreven voor leerlingen. De-, opstellen zullen beoordee. worden door een commissi bestaande uit de heeren m F. W. Adriaanse, voorzitti der stichting Z.V.U., G. Ba lintgn, hoofdred. der Pro Zeeuwsche Crt. én H. Pieter wnd. bibliothecaris van Provinciale Bibliotheek Zeeland. Er zgn fraaie prgze beschikbaar gesteld. De afd. Middelburg van c Landbouw Jongeren Gemeei schap en een afd. van c Zeeuwsche Platteiandsmeisji gaven Zaterdag een propagar da-middag in de Bogardzaa waar naast eenige korte pn paganda-toespraken door 1« den van beide vereeniginge.' in tooneel, zang en voordracl ook de gezellige kant van h< vereenigingsleven naar vore werd gebracht. De handelsagent van de Ne* Spoorwegen te Middelburg, c' heer N. J. Vossen (niet M. Visser) is naar Den Bosc overgeplaatst. DE ST. JACOBSKERK VOORLOOPIG HERSTELD Met een predikatie na3 aanleiding van 2 Sam. 12 I 10—13 heeft ds. M. L. V Schoch de voorloopig herste: de St. Jacobskerk te Vlissir gen in den Zondagmorger dienst opnieuw in gebruik ge steld. Vóór de predikatie releveer de de voorganger enkele fe: ten op de herstelwerkzaair. beden betrekking hebbend* Er werden verwerkt o.m. 1 M3 kap- en balkhout, "60 il .plankhout, 750 M2 rubberroic de noodramen vergden 200 M boutbekleeding en plm. 70 M, windolite. Van de ongevee S000 werkuren zijn er ruin 1600 door vrijwilligers «~eaij beid. Een 25 tal dames zorg len vrijwillig voor de schoon maak. Het orgel, hoewel be chadigd. is na grondige repa ^atie ook behouden gebleven Ds. Schoch bracht dank aa< autoriteiten en particuliere die tot een vlot verloop del .verkzaamheden hebben bijgel '"•agen en aan de mannelijki en vrouwelijke gemeerité leden, die zich daarvoor zoo "el ovoi.c.aigen ueboen troost Het college van Bu-gemee» r en WetHojiriers. de marine-commandant, woon den den dienst bg. De ruim st. Jacobskerk was tot in all! hoeken gevuld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1